Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Rēzeknes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 37

Rēzeknē 2022. gada 3. martā
Par Rēzeknes novada simboliku un tās izmantošanu
APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes
2022. gada 3. marta sēdē
(prot. Nr. 7, 3. §)

ar precizējumiem Rēzeknes novada domes
2022. gada 21. aprīļa sēdē
(prot. Nr. 12, 4. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 7. punktu,
43. panta trešo daļu,
Ģerboņu likuma 8. panta 2.1 daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Rēzeknes novada simboliku, tās izmantošanas kārtību.

2. Rēzeknes novada simbolika (turpmāk – simbolika) ir ģerbonis, karogs, himna un logotips.

3. Simbolikas attēliem jāatbilst simbolu heraldiskajam aprakstam, kas apstiprināts Valsts Heraldikas komisijā, kā arī pamatā jāsakrīt ar attēliem noteikumu pielikumos.

II. Simbolikas apraksts

4. Rēzeknes novada ģerboņa heraldiskais apraksts (1. pielikums):

4.1. zaļā laukā zelta vārpu jumis, augšā sudraba kamols; zelta pavedienapmale;

4.2. ģerboņa krāsas ir: sudraba – Pantone 877C, zaļa – Pantone 340C, zelts – Pantone 873C, melnā krāsa – Black 100 %;

4.3. ģerboņa melnbaltajā versijā ir kontūrzīmējums (2. pielikums).

5. Rēzeknes novada karoga apraksts (3. pielikums):

5.1. Rēzeknes novada karogs ir taisnstūra formas audums ar vienāda platuma horizontālām joslām; augšējā josla ir balta – Pantone White, apakšējā – zaļa – Pantone 368 C;

5.2. karoga platums attiecībā pret augstumu 1: 2;

5.3. karogs izgatavojams šādos lielumos 100 cm x 200 cm;

5.4. karogā attēlots Rēzeknes novada ģerbonis lielumā 65 cm x 80 cm, kas izvietots ar nobīdi uz kreiso pusi 10 cm x 35 cm x 10 cm

5.5. galda karodziņa maksimālie izmēri – 14 x 28 cm, tā proporcijas un apraksts atbilst Rēzeknes novada karoga proporcijām un aprakstam.

6. Rēzeknes novada himna – "Himna dzimtam novadam" (4. pielikums), kā viens no novada simboliem, radīta, lai veicinātu Rēzeknes novada lokālpatriotismu, novada vienotību un atpazīstamību. Himnas vārdu un mūzikas autors – Normunds Zušs.

6.1. himna izpildāma latviešu valodā (var arī latgaliešu valodā). Himnu var atskaņot arī instrumentālā izpildījumā.

6.2. izpildot himnu, tās tekstam un mūzikai jāatbilst tekstam un mūzikai, kas apstiprināti ar šiem noteikumiem;

6.3. himna izpildāma pašvaldības (pašvaldības iestāžu) rīkoto pasākumu laikā, atklājot svinīgus pasākumus; himnu var izpildīt arī citu sabiedrisku pasākumu laikā, nodrošinot svinīgus apstākļus;

6.4. sabiedriskos pasākumos novada himnas izpildījuma laikā klātesošie stāv kājās, vīrieši noņem cepures.

7. Rēzeknes novada logotips ir izveidots kā viens no novada simboliem (5. pielikums), lai veicinātu novada atpazīstamību Latvijā un ārvalstīs. Logotipa autore ir māksliniece Daina Salmiņa.

III. Simbolikas lietošana

8. Simboliku lieto šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā, garantējot pienācīgu cieņu pret tiem.

9. Ģerboņa attēla un logotipa lietošana:

9.1. Rēzeknes novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) ir ekskluzīvas tiesības izmantot Rēzeknes novada ģerboni un logotipu, kā arī to atsevišķu elementu attēlus;

9.2. Rēzeknes novada ģerboni attēlo: pašvaldības zīmogā, pašvaldības iestāžu zīmogos, uz pašvaldības iestāžu (uzņēmumu) veidlapām, uz domes deputātu un pašvaldības darbinieku apliecībām, vizītkartēm, uz pašvaldības apbalvojumiem un citiem pašvaldības oficiāliem dokumentiem, kā arī izvieto uz pašvaldības iestāžu un izkārtnēm, dienesta telpās un pašvaldībai piederošiem transporta līdzekļiem, iespieddarbos un uz reprezentācijas materiāliem, informatīvajā izdevumā "Rēzeknes Novada Ziņas";

9.3. pašvaldības iestādes drīkst lietot ģerboņa attēlus to rīkotajos pasākumos;

9.4. ģerboņa un logotipa attēlu drīkst lietot citu novadā esošu publisko un privāto institūciju un privātpersonu telpās un teritorijās;

9.5. ģerboņa un logotipa attēlu drīkst lietot dekoratīvos nolūkos. Šādā gadījumā tam saglabājas Rēzeknes novada simbola statuss;

9.6. saskaņā ar Rēzeknes novada domes lēmumu var atļaut lietot ģerboņa attēlu arī citos gadījumos, kas nav paredzēti šajos noteikumos;

9.7. logotipu var lietot uz drukātajiem, tipogrāfiski iespiestajiem izdevumiem, elektroniskajos, video un reklāmas materiālos;

9.8. logotipu uz suvenīriem, tipogrāfiski iespiestajiem izdevumiem var lietot arī zelta un sudraba krāsā.

10. Karoga lietošana:

10.1. pastāvīgi – mastā pie pašvaldības Centrālās administrācijas (turpmāk – administrācijas) ēkas;

10.2. pašvaldības izsludinātajos publiskajos un citos svinīgajos pasākumos – pie pašvaldības iestāžu ēkām;

10.3. pēc brīvas gribas – valsts svētkos un atceres dienās kopā ar Latvijas valsts karogu, tam labajā pusē, skatoties virzienā pret ēkas fasādi, pašvaldības publiskajos pasākumos, tautas, reliģiskajos un ģimenes svētkos, atceres dienās un citos gadījumos;

10.4. sēru dienās karogs lietojams tādā kārtībā, kāda noteikta Latvijas valsts karogam;

10.5. telpās karogu lieto tam īpaši paredzētā goda vietā. Ja to lieto kopā ar Latvijas valsts karogu – no tā labajā pusē;

10.6. karogu aizliegts lietot:

10.6.1. pie ēkām, kas ir avārijas stāvoklī, kurās tiek veikts kapitālais remonts, kam tiek remontēta fasāde (izņemot pašvaldības administrācijas ēku);

10.6.2. citās nepiemērotās vietās (pie saimniecības ēkām, nesakoptās teritorijās) un nepiemērotos apstākļos;

10.6.3. ja karogs bojāts, nekvalitatīvi izgatavots, izbalējis;

10.7. proporcionāli samazinātu galda karogu oficiālu tikšanos laikā novieto uz galda priekšā un pa labi tās pašvaldības amatpersonas, kura vada sarunas;

10.8. karogu drīkst izvietot novadā esošu publisko un privāto institūciju un privātpersonu telpās un teritorijās;

10.9. karoga attēlu drīkst lietot dekoratīvos nolūkos. Šajā gadījumā tam saglabājas Rēzeknes novada simbola statuss;

10.10. uz karoga masta un kāta izgatavošanu attiecas Ministru kabineta noteiktās prasības.

11. Aizliegts lietot Rēzeknes novada ģerboņa un karoga attēlu kā preču vai pakalpojumu zīmi.

12. Aizliegts lietot izmainītu Rēzeknes novada logotipa grafisko attēlu.

IV. Simbolikas izmantošana komerciālos nolūkos

13. Simboliku drīkst izmantot komerciāliem mērķiem juridiskas un fiziskas personas atribūtikas, suvenīru, rūpniecības, pārtikas, sadzīves u.tml. priekšmetu noformēšanā un ražošanā, nosaukumos vai noformējumos, t.sk. internetā, tikai ar pašvaldības atļauju.

14. Rēzeknes novada logotipu komerciāliem mērķiem drīkst lietot uz kancelejas precēm, suvenīriem, dāvanām un iesaiņojumiem, kā arī citiem izstrādājumiem, kuriem ir vizuāli estētisks izskats un tie atbilst noteiktiem kvalitātes kritērijiem, ja ir saņemta pašvaldības atļauja.

15. Saskaņojot ar administrācijas Attīstības plānošanas nodaļu, simboliku drīkst izmantot gadījumos, kad to atveido ierobežotā apjomā bezpeļņas nolūkos, t.i., personiskām vajadzībām, sporta un mācību nolūkos, bibliotēkās, muzejos un arhīvos, kā arī informatīviem mērķiem.

16. Simboliku reklāmās, izkārtnēs, plakātos, sludinājumos un citos informatīvos materiālos var izmantot tikai ar pašvaldības atļauju.

17. Atļaujas saņemšanai pašvaldībā jāiesniedz šādi dokumenti:

17.1. iesniegums;

17.2. izstrādājuma skice vai etalonparaugs;

17.3. izmantošanas mērķa apraksts.

18. Juridiskām personām – reģistrācijas apliecības kopija vai fiziskām personām – Valsts ieņēmuma dienesta izsniegta saimnieciskās darbības reģistrācijas apliecība, ja persona reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicējs, jāiesniedz tikai, tad, ja pašvaldība objektīvu iemeslu dēļ nevar iegūt to pati.

19. Iesniegumus par simbolikas izmantošanu izskata un atļauju izsniedz vai atteikumu izsniegt atļauju sagatavo (turpmāk – atļauja) Attīstības plānošanas nodaļa. Atteikumu izsniegt atļauju vai atļauju paraksta pašvaldības izpilddirektors.

20. Atļauja saņemama pēc pašvaldības nodevas nomaksas. Nodevas likme par simbolikas izmantošanu katram izgatavojuma veidam tiek noteikta atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem "Par Rēzeknes novada pašvaldības nodevām".

21. Atļaujas derīguma termiņš ir 2 (divi) gadi.

22. Tirdzniecības uzņēmumiem, pieņemot realizācijā izstrādājumus ar simboliku, jāpieprasa no ražotāja pašvaldības atļaujas kopija, kam jāatrodas glabāšanā tirdzniecības uzņēmumā.

23. Lietojot Rēzeknes novada ģerboni un karogu, neatkarīgi no izmēriem, tiem precīzi proporcionāli jāatbilst apstiprinātajam etalonparaugam.

24. Simbolikas krāsas poligrāfijai tiek noteiktas saskaņā ar Valsts Heraldikas komisijas apstiprinātajiem krāsu kodiem.

V. Noslēguma jautājums

25. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušiem:

25.1. Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 19. marta saistošos noteikumus Nr. 50 "Par Rēzeknes novada simboliku un tās izmantošanu";

25.2. Viļānu novada pašvaldības 2015. gada 14. maija saistošos noteikumus Nr. 74 "Par Viļānu novada simboliku".

Rēzeknes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Švarcs
1. pielikums
Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 3. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 37
Rēzeknes novada ģerboņa attēls

2. pielikums
Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 3. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 3
Rēzeknes novada ģerboņa kontūrzīmējums

3. pielikums
Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 3. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 37
Rēzeknes novada karogs

4. pielikums
Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 3. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 37
Rēzeknes novada himnas vārdi un notis

HIMNA dzimtam novadam

(vārdi un mūzika Normunds Zušs)

Ieklausies, ko Tev stāsta vējš,
Ielejās, ko sirmie bērzi šalc.
Ieklausies, kā saulrietā zied
Mūsu dziesma, ko Mākoņkalns dzied.

Paskaties, kā rokās rievainās
Mūsu dzimtenes svečturi aug.
Dvēsele no tiem siltumu smeļ –
Sveces liesmā, kas katram sirdī kvēl.

Manas mājas dzimtā novadā,
Kur meži vējā šalc, kur putni ligzdot sauc.
Caur gadu simtiem nomodā –
Skan dziesmas tēvu valodā.

Sentēvi ceļus gājuši,
Rāznas krastā reiz uguni kurt.
Sirmās mātes dziesmās ietērptu
Mūsu nākotnes likteni burt.

5. pielikums
Rēzeknes novada pašvaldības 2022. gada 3. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 37
Rēzeknes novada logotipa attēls

Pilns apraksts par Rēzeknes novada logotipa lietošanu atrodams "Rēzeknes novada identitātes grāmatā" https://rezeknesnovads.lv/pasvaldiba/par-novadu/novada-identitates-gramata/

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem "Par Rēzeknes novada simboliku un tās izmantošanu"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsPašlaik Rēzeknes novada simbolikas un tās izmantošanas kārtību nosaka Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 19. marta saistošie noteikumi Nr. 50 "Par Rēzeknes novada simboliku un tās izmantošanu", turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 50, kuri ir spēkā no 2015. gada 4. jūlija (publicēti Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas izdevumā "Rēzeknes Novada Ziņas" Nr. 3 (32) 2015. gada 3. jūlijā).

Savukārt Viļānu novada pašvaldības simbolikas un tās izmantošanas kārtību nosaka Viļānu novada pašvaldības 2015. gada 14. maija saistošie noteikumi Nr. 74 "Par Viļānu novada simboliku".

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu, 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. jūnijam, ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim.

Ar Rēzeknes novada pašvaldības pagaidu administrācijas 2021. gada 1. jūlija lēmumu Nr. 8 "Par Rēzeknes novada simbolikas apstiprināšanu" (protokols Nr. 1, 8. §), 1. apstiprināts līdzšinējais Rēzeknes novada pašvaldības ģerbonis ar šādu heraldisko aprakstu: 1. zaļā laukā zelta vārpu jumis, augšā sudraba kamols; zelta pavedienapmale; 2. ģerboņa krāsas ir sudraba – Pantone 877C, zaļa – Pantone 340C, zelts – Pantone 873C, melnā krāsa – Black 100 %. Lēmums pieņemts ņemot vērā Metodikas 2021. gada jaunveidojamo novadu pašvaldību darbību uzsākšanai 9. nodaļu un Valsts Heraldikas komisijas 2021. gada 29. janvāra vēstuli Nr. 121, kurā noteikts, ja jaunveidojamais novads saglabā līdzšinējo nosaukumu, tad dome var lemt par līdzšinējā ģerboņa izmantošanu, par šo lēmumu informējot Valsts Heraldikas komisiju.

Saskaņā ar Kultūras ministrijas 2021. gada 20. oktobrī saņemto vēstuli Nr. 2.4-21-17, Kultūras ministrija ir nolēmusi izdarīt ierakstu par izmaiņām Ģerboņu reģistrā par informācijas aktualizēšanu par Viļānu novada ģerboni, pievienojot Rēzeknes novada domes iesniegto lēmumu – "Pamatojoties uz Rēzeknes novada domes 2021. gada 1. jūlija lēmumu, ar 2021. gada 1. jūliju spēku zaudē Viļānu novada ģerbonis".

Ņemot vērā iepriekšminēto ir nepieciešams noteikt Rēzeknes novada simboliku, izdodot saistošos noteikumus un paredzot tās izmantošanas kārtību.

2. Īss projekta satura izklāstsRēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi "Par Rēzeknes novada simboliku un tās izmantošanu" izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 7. punktu, 43. panta trešo daļu, Ģerboņu likuma 8. panta 2.1 daļu.

Saistošie noteikumi nosaka ģerboņa attēla, novada karoga un novada logotipa izgatavošanu un izmantošanu, kā arī novada himnas izmantošanu, kā arī paredz atļaujas saņemšanas kārtību un atbildību par saistošo noteikumu pārkāpšanu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošo noteikumu īstenošana ietekmē pašvaldības budžetu, bet ne būtiski, un šobrīd nav iespējams veikt konkrētus aprēķinus.

Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi, nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāAr Saistošajiem noteikumiem nav noteikta mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums.

Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi neskars.

5. Informācija par administratīvajām procedūrāmPersonas Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos var griezties Rēzeknes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības plānošanas nodaļā.

Attīstības plānošanas nodaļa veic darbības atļaujas saņemšanai vai atteikuma saņemt atļauju fiziskām un juridiskām personām par simbolikas izmantošanu komerciāliem mērķiem.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu izstrādāšanā tika nodrošināta informējot iedzīvotājus ar Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapas starpniecību, lūdzot izteikt viedokļus par Saistošajiem noteikumiem.

Viedokļi par Saistošo noteikumu projektu nav saņemti.

Rēzeknes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Švarcs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Rēzeknes novada simboliku un tās izmantošanu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rēzeknes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 37Pieņemts: 03.03.2022.Stājas spēkā: 14.05.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 92, 13.05.2022. OP numurs: 2022/92.13
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
332292
14.05.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)