Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi Nr. 14

Jēkabpils novadā 2022. gada 28. aprīlī
Saistošie noteikumi par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā
APSTIPRINĀTI
ar Jēkabpils novada domes 28.04.2022.
lēmumu Nr. 297 (prot. Nr. 9, 10. §)

Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma
8. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Jēkabpils novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) tiek izsniegta atļauja Alkoholisko dzērienu aprites likuma 1. panta otrās daļas izpratnē mazajām alkoholisko dzērienu darītavām (turpmāk – Ražotājs), pašu ražotā vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus.

2. Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Jēkabpils novadā (turpmāk – Atļauja) pieņem Pašvaldības izpilddirektora vietnieks.

3. Atļauja tiek izsniegta bez maksas uz Ražotāja pieprasīto laiku, bet ne ilgāk kā uz 3 (trīs) gadiem.

II. Pieteikuma iesniegšanas kārtība un atļaujas izsniegšanas kārtība

4. Lai saņemtu Atļauju, Ražotājam Pašvaldības Klientu apkalpošanas nodaļā papīra formātā vai elektroniski e-pastā: pasts@jekabpils.lv atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, jāiesniedz iesniegums, kuru parakstījusi Ražotāja paraksttiesīgā amatpersona un kurā norāda:

4.1. Ražotāja nosaukumu, reģistrācijas numuru (nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu), juridisko adresi, Ražotāja amatpersonu (amats, vārds, uzvārds), tālrunis un e-pasta adrese;

4.2. ražošanas vietu (adresi);

4.3. saražojamo alkoholisko dzērienu sortimentu un apjomu (litros) kalendārajā gadā un saražotā absolūtā alkohola daudzumu (litros) kalendārajā gadā, un, ja paredzēta starpproduktu ražošana, saražoto starpproduktu kopējo apjomu (litros) kalendārajā gadā;

4.4. laika periodu, uz kādu izsniegt Atļauju.

5. Noteikumu 4. punktā minētajam iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

5.1. ražošanas vietas īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju, ja telpas nav Ražotāja īpašums;

5.2. būves tehniskās inventarizācijas lietu ar telpu plānu un aprakstu, kas raksturo ražošanas vietu (ūdensapgāde, ventilācija, kanalizācijas u.tml. nodrošināšanu) un citi ražošanas vietu raksturojoši dokumenti, ja tādi ir Ražotāja rīcībā un tiem var būt nozīme lēmuma pieņemšanai par Atļaujas izsniegšanu;

5.3. informāciju par termiņu, kādā, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, telpas tiks pielāgotas ražošanai (nodrošināta atbilstoša ventilācija, atkritumu savākšana, kanalizācijas novadīšana u.tml.).

6. Iesniegumu izskata Pašvaldības izpilddirektora vietnieks, nepieciešamības gadījumā pieaicinot attiecīgās pagasta pārvaldes vadītāju un Ražotāju, un Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par Atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt Atļauju.

7. Atļauja netiek izsniegta, ja:

7.1. Ražotājs nav iesniedzis visus Noteikumu 4. un 5. punktā minētos dokumentus;

7.2. saražotās produkcijas apjoms pārsniedz normatīvajos aktos noteikto maksimālo apjomu kalendārajā gadā;

7.3. Ražotājs Atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;

7.4. ražošanu plānots veikts vietā, kas nav pielāgota izmantošanas mērķim (nav nodrošināta atbilstoša ūdensapgāde, ventilācija, kanalizācijas novadīšana u.tml.);

7.5. ražošanu plānots uzsākt vietā, kas atrodas:

7.5.1. izglītības, kultūras, sporta, ārstniecības iestāžu ēkās un/vai to teritorijā;

7.5.2. ēkās, kurās atrodas valsts vai pašvaldību iestādes, vai to teritorijās;

7.5.3. daudzdzīvokļu (divdzīvokļu vai vairākdzīvokļu) mājā.

7.6. alkoholisko dzērienu ražošana norādītajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību;

7.7. Ražotājam nodokļu parādu Latvijā un uz līguma pamata nodibināto saistību ar Pašvaldību parādu kopsumma pārsniedz 150,00 euro.

III. Atļaujas anulēšana

8. Pašvaldības izpilddirektora vietnieks ir tiesīgs anulēt izsniegto Atļauju, ja:

8.1. Ražotājs Atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;

8.2. ražošana tiek veikta telpās, kas nav pielāgotas un neatbilst to izmantošanas mērķim;

8.3. izbeigta attiecīgā ražošana Atļaujā norādītajā vietā;

8.4. alkoholisko dzērienu ražošana Atļaujā norādītajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību;

8.5. Ražotājs pēc Pašvaldības atļaujas saņemšanas 1 (viena) gada laikā nav saņēmis attiecīgo licenci.

9. Lēmumu par Atļaujas anulēšanu Pašvaldības izpilddirektora vietnieks pieņem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Noteikumu 8. punktā minēto apstākļu konstatēšanas un par to rakstveidā paziņo Ražotājam uz iesniegumā norādīto adresi.

IV. Administratīvo aktu apstrīdēšana un pārsūdzēšana

10. Izpilddirektora vietnieka izdoto administratīvo aktu (izsniegto Atļauju vai atteikumu izsniegt Atļauju) vai faktisko rīcību var apstrīdēt domē.

11. Domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

V. Noslēguma jautājumi

12. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. jūnijā.

13. Atļaujas, kas izsniegtas līdz šo Noteikumu spēkā stāšanās brīdim, ir derīgas līdz to termiņa beigām.

14. Ar Noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem:

14.1. Jēkabpils pilsētas domes 2011. gada 26. maija saistošos noteikumus Nr. 17 "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Jēkabpils pilsētā" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 103. nr.);

14.2. Jēkabpils novada domes 2019. gada 29. augusta saistošos noteikumus Nr. 8/2019 "Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā", kas apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 29.08.2019. lēmumu Nr. 233;

14.3. Aknīstes novada domes 27.01.2020. saistošos noteikumus Nr. 3/2020 "Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Aknīstes novadā", kas apstiprināti ar Aknīstes novada domes 27.01.2020. lēmumu (prot. Nr. 2, 19. #).

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis
Jēkabpils novada domes 28.04.2022. saistošo noteikumu Nr. 14 "Saistošie noteikumi par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā" paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsAdministratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punkts noteic, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Ņemot vērā, ka Jēkabpils novada teritorijā spēkā ir vairāki saistošie noteikumi, kas regulē kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai, ir nepieciešams izstrādāt vienotus saistošos noteikumus šajā jomā.

Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8. panta otrā daļa noteic, ka, ievērojot šā likuma un citu normatīvo aktu prasības, vietējā pašvaldība izdod saistošos noteikumus, kuros nosaka kārtību, kādā mazā alkoholisko dzērienu darītava ir tiesīga saņemt šā likuma 3. panta 1.3 daļā minēto atļauju vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai attiecīgās pašvaldības teritorijā.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā mazajām alkoholisko dzērienu darītavām tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu, kuru sastāvā esošais spirts ir tikai raudzētas izcelsmes, vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Jēkabpils novadā
3. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNav ietekmes uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošie noteikumi ļauj mazajām alkoholisko dzērienu darītavām saņemt atļauju vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai, tādējādi arī veikt attiecīgu saimniecisko darbību. Noteikumi sniegs atbalstu jaunu ražotņu izveidē, tādējādi veicinot jaunus komercdarbības veidus.
5. Informācija par plānotā projekta administratīvajam procedūrāmSaistošo noteikumu izpildi nodrošinās Jēkabpils novada administratīvā pārvalde.

Atļaujas saņemšanai ražotājs Jēkabpils novada pašvaldības klientu apkalpošanas nodaļā vai elektroniska dokumenta veidā e-pastā pasts@jekabpils.lv iesniedz pieteikumu, pievienojot saistošajos noteikumos minētos dokumentus. Dokumentus izskata saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.
Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Saistošie noteikumi par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jēkabpils novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 14Pieņemts: 28.04.2022.Stājas spēkā: 01.06.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 89, 10.05.2022. OP numurs: 2022/89.12
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
332191
01.06.2022
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"