Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Augstskolu likumā

Izdarīt Augstskolu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1. nr.; 1997, 3. nr.; 2001, 1. nr.; 2003, 12. nr.; 2004, 13. nr.; 2006, 8. nr.; 2007, 6., 11. nr.; 2008, 15. nr.; 2009, 2., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 194. nr.; 2010, 38., 206. nr.; 2011, 117., 202. nr.; 2012, 190. nr.; 2013, 40., 92., 188. nr.; 2014, 214., 257. nr.; 2016, 108., 125., 241. nr.; 2017, 90., 236. nr.; 2018, 36., 132., 216. nr.; 2019, 240. nr.; 2020, 80.B, 208., 213., 223. nr.; 2021, 79.A, 110., 118., 121.B, 221.A nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 3. panta otrajā daļā vārdus "zinātniskais doktora grāds" ar vārdiem "zinātnes doktora grāds".

2. Aizstāt 8.4 panta sestajā daļā vārdus "internetā Ministru kabineta noteiktas institūcijas mājas lapā" ar vārdiem "Ministru kabineta noteiktas institūcijas tīmekļvietnē".

3. Izslēgt 8.5 pantu.

4. 8.6 pantā:

izteikt pirmās daļas 3., 4. un 5. punktu šādā redakcijā:

"3) ja gada laikā pēc augstskolas vai filiāles reģistrēšanas nav licencēta neviena studiju programma;

4) ja gada laikā pēc studiju programmas licencēšanas nav uzsākta šīs studiju programmas īstenošana;

5) ja ir pieņemts lēmums atcelt visu augstskolas studiju programmu licencēšanu;";

izteikt pirmās daļas 7. punktu šādā redakcijā:

"7) ja ārkārtas akreditācijas rezultātā ir pieņemts lēmums atcelt vai anulēt augstskolas akreditāciju.";

izteikt otrās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

"1) izziņota studējošo uzņemšana, uzņemti studējošie, uzsākta tādas studiju programmas īstenošana vai veikta cita veida izglītojoša darbība tādā studiju programmā, kas nav licencēta;".

5. 9. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Akreditācija notiek saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātiem akreditācijas noteikumiem, to organizē Akadēmiskās informācijas centrs. Lēmumu par augstskolu un koledžu akreditāciju sešu mēnešu laikā pieņem Studiju kvalitātes komisija. Akadēmiskās informācijas centrs ievada un aktualizē Valsts izglītības informācijas sistēmā informāciju par augstskolu un koledžu akreditāciju.";

izslēgt trešās daļas pirmo un trešo teikumu.

6. 46. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Augstskola un koledža ir tiesīga uzņemt studējošos noteiktā studiju programmā tikai pēc attiecīgās studiju programmas licencēšanas.";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Augstskolas un koledžas katru gadu līdz 30. novembrim savā tīmekļvietnē publisko uzņemšanas prasības studiju programmās nākamajam akadēmiskajam gadam."

7. Izteikt 46.1 pantu šādā redakcijā:

"46.1 pants. Augstākās izglītības programmās studējošo un absolventu reģistrs

(1) Studējošo un absolventu reģistrs ir Valsts izglītības informācijas sistēmas sastāvdaļa. Reģistrā ieraksta datus par augstākās izglītības programmās studējošajiem un absolventu studijās iegūtos grādus un profesionālās kvalifikācijas.

(2) Datus studējošo un absolventu reģistram par augstākās izglītības programmās studējošajiem un absolventu studijās iegūtajiem grādiem un profesionālajām kvalifikācijām sniedz augstskolas un koledžas. Augstskolas rektors un koledžas direktors ir atbildīgs par studējošo un absolventu reģistram sniegto datu precizitāti un atbilstību īstenībai.

(3) Studējošo un absolventu reģistram iesniedzamo datu apjomu un iesniegšanas kārtību, kā arī publiski pieejamās informācijas apjomu un publiskošanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

8. Papildināt likumu ar 46.2 pantu šādā redakcijā:

"46.2 pants. Augstākās izglītības programmu absolventu monitorings

(1) Izglītības un zinātnes ministrija veic augstākās izglītības programmu absolventu nodarbinātības, ienākumu un ekonomiskās aktivitātes monitoringu.

(2) Augstākās izglītības programmu absolventu monitoringam nepieciešamos datus iegūst no valsts informācijas sistēmām, tostarp Izglītības un zinātnes ministrijas, Nodarbinātības valsts aģentūras un Valsts ieņēmumu dienesta, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārziņā esošām informācijas sistēmām. Datu apstrādi veic Centrālā statistikas pārvalde.

(3) Papildus šā panta pirmajā daļā minētajai informācijai augstākās izglītības programmu absolventu monitoringam nepieciešamos datus iegūst, veicot absolventu aptaujas un pētījumus. Lai nodrošinātu zinātniski pamatotus metodoloģijā balstītus pētījumus, tai skaitā starptautiski salīdzinošus pētījumus, Ministru kabineta noteiktajā apjomā un kārtībā Izglītības un zinātnes ministrija pieprasa un Valsts ieņēmumu dienests sniedz elektroniskās deklarēšanas sistēmā esošo fizisko personu kontaktinformāciju.

(4) Ministru kabinets nosaka:

1) augstākās izglītības programmu absolventu monitoringā iekļaujamo datu saturu un apjomu un iegūto datu glabāšanas termiņu;

2) kārtību, kādā Centrālajai statistikas pārvaldei tiek sniegti augstākās izglītības programmu absolventu monitoringam nepieciešamie dati no šā panta otrajā daļā minētajām valsts informācijas sistēmām;

3) kārtību, kādā apkopotus un nepersonificētus augstākās izglītības programmu absolventu monitoringa ikgadējos datus, kas iegūti no valsts informācijas sistēmām, Centrālā statistikas pārvalde sagatavo un iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijai;

4) kārtību un apjomu, kādā aprēķina šā panta trešajā daļā un šīs daļas 2. un 3. punktā minētā uzdevuma veikšanai nepieciešamo finansējumu un finansē šā uzdevuma veikšanu."

9. 55. pantā:

izteikt pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"Studiju programma ietver visas viena akadēmiskā grāda vai vienas profesionālās kvalifikācijas iegūšanai nepieciešamās prasības. Studiju programmas ietvaros var izveidot studiju programmas apakšprogrammu (apakšprogrammas), kas ir studiju programmas sastāvdaļa un atbilst konkrētai zinātnes nozarei, tautsaimniecības nozarei vai iegūstamajai profesionālajai kvalifikācijai. Studiju programmu reglamentē speciāls dokuments - studiju satura un realizācijas apraksts, kas:";

papildināt pirmās daļas 2. punkta "a" apakšpunktu pēc vārdiem "konkrētās studiju programmas" ar vārdiem "un apakšprogrammas";

papildināt pirmās daļas 2. punkta "c" apakšpunktu, 6., 7. un 8. punktu pēc vārda "programma" (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdiem "un apakšprogramma" (attiecīgā skaitlī un locījumā);

papildināt ceturtās daļas otro teikumu pēc vārdiem "kurā ietver studiju programmas" ar vārdiem "un apakšprogrammas".

10. 55.2 pantā:

izteikt pirmās daļas pirmo un otro teikumu šādā redakcijā:

"Pirms katras studiju programmas īstenošanas attiecīgo studiju programmu licencē. Pēc studiju programmas licencēšanas Akadēmiskās informācijas centrs informāciju par studiju programmu ieraksta izglītības programmu reģistrā.";

izteikt astotās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"Studiju kvalitātes komisija lēmumu par studiju programmas licencēšanas atcelšanu var pieņemt, ja:";

izslēgt divpadsmitajā daļā vārdus "studiju programmas licences paraugu".

11. Izslēgt 55.3 panta divpadsmitajā daļā vārdus "studiju virziena akreditācijas lapas paraugu".

12. Papildināt 56. pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas var īstenot darba vidē balstītu mācību veidā. Kārtību, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības profesionālās augstākās izglītības studiju programmās, nosaka Ministru kabinets."

13. Izteikt 59. panta pirmās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

"3) zinātnes doktora grādu."

14. Aizstāt 62. panta otrajā daļā vārdus "mājaslapā internetā" ar vārdu "tīmekļvietnē".

15. Aizstāt 63. panta pirmajā daļā vārdus "Zinātnisko doktora grādu" ar vārdiem "Zinātnes doktora grādu".

16. Aizstāt 63.3 panta otrajā daļā vārdus "mājaslapā internetā" ar vārdu "tīmekļvietnē".

17. Aizstāt 72. panta trešajā daļā vārdu "laikrakstā" ar vārdiem "oficiālajā izdevumā".

18. Izteikt 75. pantu šādā redakcijā:

"75. pants. Izglītības un zinātnes ministrijai iesniedzamā informācija par augstskolas darbību

(1) Augstskola iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijai šādu informāciju par savu darbību:

1) informāciju, kas nepieciešama augstskolas akreditācijas procesā, lai izvērtētu tās atbilstību dibinātāja noteiktajam augstskolas tipam;

2) informāciju par to valsts augstskolai noteikto uzdevumu izpildi, kurus paredz valsts augstskolas un tās dibinātāja noslēgtais sadarbības un finansēšanas līgums;

3) informāciju par augstskolas stratēģiskās specializācijas īstenošanu augstskolas attīstības stratēģijas ieviešanas periodā;

4) citu informāciju, kas nepieciešama Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošo jautājumu risināšanai, tostarp izglītības kvalitātes monitoringam un attīstības finansējuma plānošanai.

(2) Izglītības un zinātnes ministrijai iesniedzamās informācijas apjomu, iesniegšanas termiņus un kārtību, kā arī publiskojamo datu apjomu un publiskošanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

19. Izteikt 87. panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Akadēmiskā personāla reģistrā iekļauj datus par personām, kuras ieņem akadēmiskos amatus augstskolās un koledžās, un par personām, kuras ir nodarbinātas kā viesprofesori, asociētie viesprofesori, viesdocenti, vieslektori, viesasistenti, vadošie viespētnieki un viespētnieki. Akadēmiskā personāla reģistrs ir Valsts izglītības informācijas sistēmas sastāvdaļa.

(2) Akadēmiskā personāla reģistrā iekļaujamos datus par šā panta pirmajā daļā minētajām personām, kā arī datu ievadīšanas un papildināšanas kārtību un termiņus nosaka Ministru kabinets.

(3) Akadēmiskā personāla reģistrā iekļaujamos datus par šā panta pirmajā daļā minētajām personām augstskolas un koledžas sniedz elektroniski tiešsaistes datu pārraides režīmā. Augstskolas rektors un koledžas direktors ir atbildīgs par reģistram sniegto datu precizitāti, aktualitāti un atbilstību īstenībai.

(4) Akadēmiskā personāla reģistrā iekļautie dati ir publiski pieejami tīmekļvietnē, ja to pieejamība nav ierobežota fizisko personu datu aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos."

20. Pārejas noteikumos:

papildināt pārejas noteikumus ar 48.2 punktu šādā redakcijā:

"48.2 Rīgas Stradiņa universitātes studiju virziena "Veselības aprūpe" akreditācijas termiņš - 2023. gada 8. maijs - tiek pagarināts līdz brīdim, kad tiek pieņemts lēmums par šā studiju virziena jaunu akreditāciju vai lēmums par atteikumu to akreditēt, bet ne ilgāk kā līdz 2024. gada 7. maijam.";

papildināt pārejas noteikumus ar 88. punktu šādā redakcijā:

"88. Ministru kabinets līdz 2022. gada 30. jūnijam izdara grozījumus Ministru kabineta 2019. gada 25. jūnija noteikumos Nr. 276 "Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi" atbilstoši grozījumiem šā likuma 46.1 pantā un 46.2 pantam."

21. Izteikt informatīvās atsauces uz Eiropas Savienības direktīvām 3. punktu šādā redakcijā:

"3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija direktīvas 2016/801 par nosacījumiem attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos pētniecības, studiju, stažēšanās, brīvprātīga darba, skolēnu apmaiņas programmu vai izglītības projektu un viesaukles darba nolūkā;".

Likums Saeimā pieņemts 2022. gada 24. martā.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2022. gada 7. aprīlī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Augstskolu likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 24.03.2022.Stājas spēkā: 21.04.2022.Tēma: Izglītība, zinātne, sports; Nekustamais īpašums, būvniecība; Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 69, 07.04.2022. OP numurs: 2022/69.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
331459
21.04.2022
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)