Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Augšdaugavas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 28

Daugavpilī 2022. gada 13. janvārī (prot. Nr. 20, 4. &)

Grozījumi Augšdaugavas novada pašvaldības 2021. gada 30. septembra saistošajos noteikumos Nr. 8  "Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Augšdaugavas novada pašvaldībā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
5. panta pirmo prim daļu, otro, trešo un ceturto daļu

1. Izdarīt Augšdaugavas novada pašvaldības 2021. gada 30. septembra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Augšdaugavas novada pašvaldībā" šādus grozījumus:

1.1. izteikt saistošo noteikumu 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Nodokļa atvieglojumu piešķir saimnieciskās darbības veicējiem (fiziskām un juridiskām personām, kas nekustamo īpašumu izmanto saimnieciskajai darbībai - preču vai pakalpojumu piedāvāšana tirgū), saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk - Komisijas regula Nr. 1407/2013).";

1.2. papildināt saistošos noteikumus ar 12.1 un 12.2 punktu šādā redakcijā:

"12.1 Atbalstu nepiešķir saimnieciskās darbības nozarēm un darbībām, kuras minētas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā.

12.2 Ja saimnieciskās darbības veicējam, kuram piemēro šo noteikumu 12. punktā minēto atbalstu, darbojas arī nozarēs, kas minētas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punkta "a", "b" vai "c" apakšpunktā, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu no tām darbībām, kurām piešķirts de minimis atbalsts.";

1.3. papildināt saistošos noteikumus ar 13.1 un 13.2 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Nodokļa administrācija pārbauda pieteikumu par nekustamā īpašuma atvieglojuma piešķiršanu, de minimis atbalsta sistēmā pārbauda (salīdzina un apstiprina) pretendenta veidlapu, un vienas darba dienas laikā pēc saistošo noteikumu 13. punktā noteiktā lēmuma pieņemšanas reģistrē sistēmā piešķirto atbalstu.

13.2 Nodokļa administrācija pirms atbalsta piešķiršanas pārbauda, vai pretendentam piešķirtais atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu viena vienota uzņēmuma (viens vienots uzņēmums atbilst Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai "viena vienota uzņēmuma" definīcijai) līmenī nepārsniedz Komisijas regula Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru.";

1.4. papildināt saistošo noteikumu 25. punktu ar vārdiem - "vai pieteikumā par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu norāda sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru.";

1.5. papildināt saistošos noteikumus ar 25.1, 25.2, 25.3, 25.4 un 25.5 punktu šādā redakcijā:

"25.1 Atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, kas piešķirts šo noteikumu ietvaros, nedrīkst kumulēt ar atbalstu citu atbalsta programmu vai individuālā atbalsta projekta ietvaros, tai skaitā de minimis atbalstu, neatkarīgi no finansējuma avota.

25.2 Pašvaldība glabā visus ar de minimis saistītos datus 10 gadus no dienas, kad saskaņā ar šiem noteikumiem piešķirts pēdējais de minimis atbalsts atbilstoši regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktam. Saimnieciskās darbības veicējs (atbalsta saņēmējs) datus glabā 10 gadus no de minimis atbalsta piešķiršanas dienas.

25.3 Nodokļa atvieglojums (atbalsts) tiek uzskatīts piešķirts ar brīdi, kad Nodokļa administrācija pieņem lēmumu par atvieglojuma piešķiršanu, t.i. brīdis, kad tiek nosūtīts maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli.

25.4 De minimis atbalstu šo saistošo noteikumu ietvaros piešķir līdz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 7. panta 4. punktā un 8. pantā minētajam spēkā esamības termiņam.

25.5 Ja tiek konstatēts, ka ir pārkāptas Eiropas Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atbalsta sniedzējam atmaksāt visu projekta ietvaros saņemto komercdarbības atbalstu no līdzekļiem, kas ir brīvi no valsts atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.";

1.6. izteikt saistošo noteikumu 1. un 2. pielikumu jaunā redakcijā.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Augšdaugavas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs A. Kucins

 

1. pielikums
Augšdaugavas novada pašvaldības domes
2021. gada 30. septembra saistošajiem
noteikumiem Nr. 8 (prot. Nr. 9, 2. &)

Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas
Finanšu pārvaldei

 

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja Vārds Uzvārds

 
 

Personas kods

 
 

deklarētā dzīvesvietas adrese

 
 

pasta adrese

 
     

e-pasta adrese

 

kontakttālrunis

atzīmēt, ja turpmāk vēlaties saņemt nekustamā īpašuma nodokli uz iepriekš norādīto e-pasta adresi

PIETEIKUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATVIEGLOJUMU PIEŠĶIRŠANU

Pamatojoties uz likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli" un Augšdaugavas novada domes 2021. gada 30. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 8 "Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Augšdaugavas novada pašvaldībā", lūdzu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus par nekustamajiem īpašumiem:

 
 
  kā:

 

nekustamo īpašumu nosaukumi/adreses un kadastra numuri

 
   
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas dalībnieks vai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietusī persona - 50 % apmērā.
persona ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti, kurai nav laulātā, pilngadīgu Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku un nav kopīgas deklarētās dzīvesvietas ar citu pilngadīgu personu, bet ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar nepilngadīgiem Civillikumā noteiktajiem apgādājamajiem, un kura mājsaimniecības kopējie ienākumi mēnesī nepārsniedz minimālo mēnešalgu - 90 % apmērā.
pensionārs, kuram nav laulātā, pilngadīgu Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku un nav kopīgas deklarētās dzīvesvietas ar citu pilngadīgu personu, bet ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar nepilngadīgiem Civillikumā noteiktajiem apgādājamajiem, un kura mājsaimniecības kopējie ienākumi mēnesī nepārsniedz minimālo mēnešalgu - 70 % apmērā.
mājsaimniecības, kuru veido laulātas personas ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti/ pensionāri (vajadzīgo pasvītrot) ar kopīgu deklarēto dzīvesvietu, kuriem nav citu pilngadīgu Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku kā tikai laulātais, bet ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar nepilngadīgām Civillikumā noteiktām apgādājamām personām, loceklis, kura mājsaimniecības kopējie ienākumi mēnesī vairāk par 1,5 reizēm nepārsniedz minimālo mēnešalgu - 50 % apmērā.
bārenis vai bez vecāku apgādības palicis bērns (vajadzīgo pasvītrot) 90 % apmērā.
vientuļa persona ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti, kurai nav laulātā, Civillikumā noteikto apgādnieku un nav citu pilngadīgu personu, ar kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta, un kura ienākumi mēnesī nepārsniedz minimālo mēnešalgu - 90 % apmērā.
pensionārs, kurām nav laulātā, Civillikumā noteikto apgādnieku, un nav citu pilngadīgu personu, ar kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta, un kura ienākumi mēnesī nepārsniedz minimālo mēnešalgu - 70 % apmērā.
mājsaimniecības, kuras veido laulātas personas ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti/pensionāri (vajadzīgo pasvītrot) ar kopīgu deklarēto dzīvesvietu, kuriem nav citu Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku kā tikai laulātais, loceklis, kura mājsaimniecības kopējie ienākumi mēnesī vairāk par 1,5 reizēm nepārsniedz minimālo mēnešalgu - 50 % apmērā.

Pielikumā:

 

Personai (-ām), ar kuru (-ām) pieteikuma iesniedzējam ir kopīga deklarētā dzīvesvieta (aizpilda, ja lūdz atvieglojumu piešķiršanu saskaņā ar Saistošo noteikumu 6.2., 6.3., 6.4. vai 7.3. apakšpunktu) nav iebildumu, ka iesniegumā izvērtēšanai un tajā norādīto ziņu patiesumu pārbaudei nepieciešamā informācija tiek iegūta attiecīgās datubāzēs, iestādēs un institūcijās.

         

Vārds, Uzvārds

 

Personas kods

 

Paraksts

         

Vārds, Uzvārds

 

Personas kods

 

Paraksts

Ar šo apliecinu, ka:

augstāk minētais nekustamais īpašums (-mi) netiek izmantots (-ti) preču ražošanai, darbu izpildei, tirdzniecībai, pakalpojumu sniegšanai un cita veida darbībai par atlīdzību (izņemot zemes izmantošanu lauksaimniecības produktu ražošanai pašpatēriņam, kā arī mājokļa izīrēšanu vai iznomāšanu dzīvošanai),
iepriekšējā taksācijas gadā netika saukts pie administratīvās atbildības par Augšdaugavas novada domes spēkā esošo saistošo noteikumu pārkāpšanu,
visas manis sniegtās ziņas par sevi un citām personām ir precīzas un patiesas.

Neiebilstu, ka iesnieguma izvērtēšanai un tajā norādīto ziņu patiesuma pārbaudei nepieciešamā informācija tiek iegūta attiecīgās datubāzēs, iestādēs un institūcijās.

Pieteikuma iesniedzēja piezīmes:

 
 

Pārzinis: Augšdaugavas novada pašvaldība Pašvaldības centrālā administrācija, adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65422238, e-pasts pasts@augsdaugavasnovads.lv

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datuaizsardzība@augsdaugavasnovads.lv

Personas datu apstrādes nolūks: identificēt personu un izvērtēt tās atbilstību nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumam;

Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums: datu subjekta rakstveida iesniegts iesniegums, no likuma izrietošie pienākumi (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a), c) apakšpunkts un 9. panta 2. punkta b) apakšpunkts).

Papildus informāciju par personas datu apstrādi Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajā administrācijā var iegūt Augšdaugavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.augsdaugavasnovads.lv sadaļā Personas datu aizsardzība vai klātienē Augšdaugavas novada pašvaldības klientu apkalpošanas vietās.

Pieteikuma iesniedzējs:

         

Paraksts

 

Vārds, Uzvārds

 

Datums

Augšdaugavas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs A. Kucins

 

2. pielikums
Augšdaugavas novada pašvaldības domes
2021. gada 30. septembra saistošajiem
noteikumiem Nr. 8 (prot. Nr. 9, 2. &)

Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas
Finanšu pārvaldei

 

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja Vārds Uzvārds/Nosaukums

 
 

Personas kods/Reģistrācijas Nr.

 
 

deklarētā dzīvesvietas adrese/juridiskā adrese

 
 

pasta adrese

 
     

e-pasta adrese

 

kontakttālrunis

atzīmēt, ja turpmāk vēlaties saņemt nekustamā īpašuma nodokli uz iepriekš norādīto e-pasta adresi

PIETEIKUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATVIEGLOJUMU PIEŠĶIRŠANU

Pamatojoties uz likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli" un Augšdaugavas novada domes 2021. gada 30. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 8 "Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Augšdaugavas novada pašvaldībā", lūdzu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus par nekustamajiem īpašumiem:

 
 
 

nekustamo īpašumu nosaukumi/adreses un kadastra numuri

 
25 % apmērā
50 % apmērā
70 % apmērā
90 % apmērā
no visas par taksācijas gadu aprēķinātās nodokļa summas, kā personai, kura, saskaņojot ar pašvaldību plānotos darbus, iepriekšējā taksācijas gadā ir ieguldījusi līdzekļus pašvaldības publiski pieejamās infrastruktūras uzlabošanā vai apkārtējās vides sakārtošanā un sakopšanā.
50 % apmērā no visas taksācijas gadam aprēķinātās nodokļa summas par to taksācijas gadu, kurā iesniegts pieteikums par atvieglojumu piešķiršanu, bet ne vairāk par 500 euro, kā personai, kura iepriekšējā taksācijas gadā izveidoja vismaz divas jaunas darba vietas Augšdaugavas novada pašvaldības vietējiem iedzīvotājiem.
90 % apmērā no visas par taksācijas gadu aprēķinātās nodokļa summas, kā biedrībai / nodibinājumam (vajadzīgo pasvītrot), kam noteikts sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Pielikumā:

Augšdaugavas novada pašvaldības publiski pieejamās infrastruktūras uzlabošanā un uzturēšanā vai apkārtējās vides sakārtošanā un sakopšanā ieguldīto līdzekļu apjoma pamatojošo dokumentu kopijas,

Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par nodarbināto skaitu,

 de minimis atbalsta uzskaites veidlapa saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem,

 
 

Ar šo apliecinu, ka

uzņēmumam / fiziskai personai (vajadzīgo pasvītrot) nav Augšdaugavas novada pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādu,

uzņēmumam / fiziskai personai (vajadzīgo pasvītrot) nav Valsts ieņēmuma dienesta administrēto nodokļu un nodevu parādu,

visas manis sniegtās ziņas ir precīzas un patiesas.

Neiebilstu, ka iesnieguma izvērtēšanai un tajā norādīto ziņu patiesuma pārbaudei nepieciešamā informācija tiek iegūta attiecīgās datubāzēs, iestādēs un institūcijās.

Pieteikuma iesniedzēja piezīmes:

 
 

Pieteikuma iesniedzējs:

       

paraksta atšifrējums

 

datums

 

Augšdaugavas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs A. Kucins

 

Paskaidrojuma raksts
Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2022. gada 13. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 28 "Grozījumi Augšdaugavas novada pašvaldības 2021. gada 30. septembra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Augšdaugavas novada pašvaldībā""

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ņemot vērā, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķir saimnieciskās darbības veicējiem (fiziskām un juridiskām personām, kas nekustamo īpašumu izmanto saimnieciskajai darbībai - preču vai pakalpojumu piedāvāšana tirgū), saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam, ir nepieciešamība veikt atbilstošus grozījumus saistošajos noteikumos, ar mērķi panākt, saistošo noteikumu tiesiskā regulējuma atbilstību minētās Regulas tiesību normām.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma, kā de minimis atbalsta, piešķiršanas kārtību.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu grozījumi neietekmēs uzņēmējdarbības vidi.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Administratīvās procedūras paliek iepriekšējā apjomā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas nav notikušas.

Augšdaugavas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs A. Kucins

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Augšdaugavas novada pašvaldības 2021. gada 30. septembra saistošajos noteikumos Nr. 8 .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Augšdaugavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 28Pieņemts: 13.01.2022.Stājas spēkā: 05.02.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 25, 04.02.2022. OP numurs: 2022/25.24
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
329657
05.02.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"