Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 63

Daugavpilī 2021. gada 11. novembrī (prot. Nr. 44, 23. §)

Grozījumi Daugavpils domes 2017. gada 8. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 21 "Daugavpils valstspilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi"

APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils domes 2021. gada 11. novembra lēmumu Nr. 745

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otro un
trešo daļu, Invaliditātes likuma 12. panta 6.2 daļu, Ministru kabineta
2003. gada 27. maija noteikumu Nr. 275 "Sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība,
kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas
no pašvaldību budžeta" 6. punktu

1. Izdarīt Daugavpils domes 2017. gada 8. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 21 "Daugavpils valstspilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi" (Latvijas Vēstnesis 2017, Nr. 122, Nr. 189, 2018, Nr. 74, 2020, Nr. 196, 2021, Nr. 8, 28, 112), (turpmāk - noteikumi), šādus grozījumus:

1.1. aizstāt nosaukumā vārdu "pilsētas" ar vārdu "valstspilsētas";

1.2. aizstāt 1. punktā vārdu "pilsētas" ar vārdu "valstspilsētas";

1.3. izteikt 6.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.11. patversmes pakalpojums;";

1.4. papildināt ar 6.21.-6.23. apakšpunktiem šādā redakcijā:

"6.21. dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem;

6.22. dienas centrs bērniem un jauniešiem;

6.23. krīzes centrs bērniem.";

1.5. 10. punktā:

1.5.1. papildināt aiz skaitļa "6.11." ar skaitli "6.18.";

1.5.2. papildināt aiz skaitļa "6.19" ar skaitļiem "6.20.-6.23.".

1.6. aizstāt 45. punktā vārdu "pilsētā" ar vārdu "valstspilsētā";

1.7. aizstāt 51. punktā vārdu "pilsētā" ar vārdu "valstspilsētā";

1.8. aizstāt 59. punktā vārdu "pilsētā" ar vārdu "valstspilsētā";

1.9. izteikt XIII nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"XIII. Patversmes pakalpojums";

1.10. svītrot 60., 61., 62. un 63. punktā vārdu "Sociālā" (attiecīgā locījumā);

1.11. aizstāt 80.1 punktā vārdu "pilsētā" ar vārdu "valstspilsētā";

1.12. papildināt 81.8. apakšpunktu ar teikumu šādā redakcijā:

"Nakts laikā no plkst. 20.00 līdz plkst. 8.00 - māsas palīga vai aprūpētāja aprūpi un atbalstu";

1.13. papildināt ar 81.9.-81.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"81.9. izmitināšanu klienta vajadzībām pielāgotās telpās;

81.10. gultas veļas maiņu atbilstoši nepieciešamībai, bet ne retāk kā reizi 10 dienās;

81.11. citus pakalpojumus.";

1.14. 82. punktā svītrot vārdu un skaitli "no 4";

1.15. aizstāt 83.1 punktā vārdu "pilsētā" ar vārdu "valstspilsētā";

1.16. papildināt ar 83.2 punktu šādā redakcijā:

"83.2 Atelpas brīža pakalpojumu sniedz Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs "Priedīte"".

1.17. aizstāt 85.1 punktā vārdu "pilsētā" ar vārdu "valstspilsētā";

1.18. papildināt ar XXI2-XXI4 nodaļām šādā redakcijā: 

"XXI.2 Dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

85.10 Dienas aprūpes centrā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem tiek nodrošināta:

85.10 1. uzraudzība, individuālais atbalsts un palīdzība pašaprūpē;

85.10 2. ēdināšana vai iespēja ēst līdzi paņemto ēdienu, ja dienas aprūpes centra pakalpojumu sniedz vismaz četras stundas dienā;

85.10 3. sociālā darba speciālista konsultācijas, klientu informēšanas un izglītošanas pasākumi;

85.10 4. kognitīvo spēju uzturēšana vai attīstīšana;

85.10 5. nodarbinātību veicinošu prasmju attīstīšana un patstāvīgās funkcionēšanas spēju attīstīšana vai sīkās motorikas, pašaprūpes un patstāvīgās funkcionēšanas un citu prasmju attīstību veicinošas nodarbības, mākslas un mākslinieciskās pašdarbības spēju attīstīšanas nodarbības;

85.10 6. fiziskās aktivitātes, pastaigas svaigā gaisā, brīvā laika un relaksējošās nodarbības atbilstoši dienas ritmam;

85.10 7. speciālistu konsultācijas;

85.10 8. atbalsts sociālo problēmu risināšanā atbilstoši nepieciešamībai.

85.11 Pakalpojumu sniedz Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs "Priedīte"".

85.12 Pakalpojums iedzīvotājiem, kuri deklarējuši savu dzīvesvietu Daugavpils valstspilsētā, ir bezmaksas.

XXI.3 Dienas centrs bērniem un jauniešiem

85.13 Dienas centrs bērniem un jauniešiem nodrošina sociālo prasmju attīstību, izglītošanu, brīvā laika pavadīšanas iespējas, mākslas vai mākslinieciskās pašdarbības nodarbības.

85.14 Pakalpojumu sniedz bērniem un jauniešiem no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām, sociālā riska ģimenēm, daudzbērnu ģimenēm, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

85.15 Pakalpojums ietver:

85.15 1. uzraudzību un individuālu atbalstu;

85.15 2. sociālo prasmju un sociālo iemaņu, sadzīves prasmju attīstīšanu un apgūšanu;

85.15 3. grupu nodarbības (izglītojošās, socializācijas, radošās, fizisko aktivitāšu, dzīves prasmju darbnīcas u.tml.);

85.15 4. mākslas un mākslinieciskās pašdarbības spēju attīstīšanas nodarbības;

85.15 5. sociālā darba speciālista konsultācijas, ja tas nepieciešams;

85.15 6. brīvā laika nodarbības un pastaigas svaigā gaisā;

85.15 7. ēdināšanu vai iespēju ēst līdzi paņemto ēdienu, ja dienas centra pakalpojums tiek saņemts vismaz četras stundas dienā;

85.15 8. atbilstoši nodarbību specifikai - sociālā darba un citu speciālistu iesaisti.

85.16 Pakalpojumu sniedz Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs "Priedīte"".

85.17 Pakalpojums iedzīvotājiem, kuri deklarējuši savu dzīvesvietu Daugavpils valstspilsētā, ir bezmaksas.

XXI.4 Krīzes centrs bērniem

85.18 Krīzes centra pakalpojums bērniem ir ar izmitināšanu, ko sniedz Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs "Priedīte"", uz laiku līdz 60 diennaktīm, ar iespēju pagarināt tā sniegšanas laiku līdz sešiem mēnešiem.

85.19 Pakalpojums tiek nodrošināts krīzes situācijā nonākušiem bērniem, bērniem no ģimenēm, kurās ir krīzes situācijas vai sociālo apstākļu dēļ ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, bērni, kuri ir cietuši no prettiesiskām darbībām - noziedzīga nodarījuma, ekspluatācijas, seksuālas izmantošanas, vardarbības vai jebkādas citas nelikumīgas, cietsirdīgas vai cieņu aizskarošas darbības.

85.20 Krīzes centrs bērniem nodrošina pamatvajadzības (ēdiens, apģērbs, mājoklis, diennakts aprūpe, bērna vajadzībām atbilstoša veselības aprūpe, obligātā izglītība), sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju, vispusīgu attīstību un audzināšanu, iespēju bērna un ģimenes atkalapvienošanai. Bērnam tiek nodrošināta:

85.20 1. izmitināšana un droša vide, naktsmītne un diennakts uzturēšanās;

85.20 2. duša, tualete ar roku mazgātni;

85.20 3. koplietošanas telpa ar galdu un krēsliem, aprīkota virtuve;

85.20 4. plaukti drēbju, apavu un personīgo mantu uzglabāšanai, gultasveļa, dvieļi un higiēnas un mazgāšanas līdzekļi, gultas veļas maiņa atbilstoši nepieciešamībai, bet ne retāk kā reizi 10 dienās;

85.20 5. sociālo prasmju novērtēšana, pilnveidošana un attīstīšana, individuālās un grupu nodarbības psihosociālā atbalsta sniegšanai;

85.20 6. vispārējās izglītības procesa nepārtrauktība;

85.20 7. bērna vecumam, veselības stāvoklim un uztura normām atbilstoša ēdināšana vismaz četras reizes dienā.

85.21 Pakalpojuma bērniem sniegšanā iesaista sociālo darbinieku, psihologu un citus speciālistus, atbilstoši nepieciešamībai.

85.22 Pakalpojumu bērnam piešķir, pamatojoties uz Valsts policijas, bāriņtiesas lēmumu vai iesniegumu, vienpersonisku bāriņtiesas priekšsēdētāja lēmumu vai bērna lūgumu, ja viņš ierodas krīzes centrā un pastāv augsts risks bērna drošībai un veselībai.

85.23 Pakalpojums iedzīvotājiem, kuri deklarējuši savu dzīvesvietu Daugavpils valstspilsētā, ir bezmaksas."

2. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A. Elksniņš

 

Daugavpils domes 2021. gada 11. novembra saistošo noteikumu Nr. 63 "Grozījumi Daugavpils domes 2017. gada 8. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 21 "Daugavpils valstspilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ar 2022. gada 1. janvāri uzsāk darbību Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs "Priedīte"", kas deinstitucionalizācijas (turpmāk - DI) projekta ietvaros uzsāks sniegt jaunus sociālos pakalpojumus - atelpas brīža pakalpojumu un dienas aprūpes centra bērniem ar funkcionāliem traucējumiem pakalpojumu, kā arī pašvaldības finansētu dienas centra bērniem un jauniešiem un krīzes centra bērniem pakalpojumus, līdz ar to nepieciešams papildināt spēka esošos saistošos noteikumus, kā arī precizēt sociālo pakalpojumu aprakstu atbilstoši normatīvo aktu izmaiņām.
2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem noteikumos paredzēts:

- aizstāt nosaukumā, 1., 45., 51., 59., 80.1, 80.3, 85.1 punktā vārdu "pilsētas" ar vārdu "valstspilsētas";

- 6.11. apakšpunktu izteikt jaunā redakcijā;

- papildināt ar 6.21.-6.23. apakšpunktiem;

- precizēt 10. punktu;

- XIII nodaļas nosaukumu izteikt jaunā redakcijā;

- precizēt 60., 61., 62. un 63. punktus;

- papildināt 81.8. apakšpunktu;

- papildināt ar 81.9.-81.11. apakšpunktiem;

- precizēt 82. punktu;

- papildināt ar 83.2 punktu;

- papildināt ar XXI.2-XXI.4 nodaļām.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Atelpas brīža pakalpojums un dienas aprūpes centra bērniem ar funkcionāliem traucējumiem pakalpojums tiks finansēts DI projekta ietvaros, Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei "Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs "Priedīte"" šo pakalpojumu uzsākšanai būs jāparedz priekšfinansējums 2022. gada pašvaldības budžetā.

Krīzes centra un Dienas centra bērniem pakalpojumi tiks finansēti no pašvaldības budžeta. Šiem pakalpojumiem finansējums tiks paredzēts, sastādot 2022. gada pašvaldības budžetu.

Dienas centrā bērnam DI projektā tiek paredzēti 2 euro stundā, projekta ietvaros līdz 2500 euro katram bērnam.

DI projektā atelpas brīža pakalpojumu paredzēts sniegt 6 bērniem, dienas aprūpes centrā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem tiek paredzēts sniegt pakalpojumu 20 bērniem.

Dienas centrs bērniem un jauniešiem paredzēts 10 klientiem, krīzes centra pakalpojumu bērniem ar izmitināšanu varētu saņemt 10 bērni.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Sociālos pakalpojumus piešķir Sociālais dienests. Lai saņemtu dienas centra bērniem un jauniešiem vai krīzes centra pakalpojumu bērniem, persona var vērsties tieši pie pakalpojuma sniedzēja - Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē "Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs "Priedīte".
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A. Elksniņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Daugavpils domes 2017. gada 8. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 21 "Daugavpils valstspilsētas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Daugavpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 63Pieņemts: 11.11.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Zaudē spēku: 10.10.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 245, 20.12.2021. OP numurs: 2021/245.23
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
328506
01.01.2022
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"