Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 773

Rīgā 2021. gada 30. novembrī (prot. Nr. 78 1. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 6. janvāra noteikumos Nr. 21 "Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts noslēpumu"
6. panta trešo daļu, 7. panta otro, ceturto un astoto daļu,
11. panta ceturto daļu un 15. panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2004. gada 6. janvāra noteikumos Nr. 21 "Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 17. nr.; 2005, 24. nr.; 2007, 11., 32., 103. nr.; 2008, 146. nr.; 2012, 111., 196. nr.; 2013, 148. nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt visā noteikumu tekstā vārdus "attiecīgā valsts drošības iestāde" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "kompetentā valsts drošības iestāde" (attiecīgā locījumā);

1.2. izteikt II nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"II. Pieeja valsts noslēpumam, NATO un Eiropas Savienības klasificētajai informācijai";

1.3. svītrot 4. punktā skaitli un vārdu "(1. pielikums)";

1.4. papildināt noteikumus ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Par speciālo atļauju uzskatāms valsts drošības iestādes apliecinājums, ka personai ir atļauja pieejai konfidenciāliem, slepeniem vai sevišķi slepeniem valsts noslēpuma objektiem. Valsts drošības iestāde apliecinājumu:

4.1 1. personai izsniedz vai pārbaudes iniciatoram nosūta kā noteikta parauga atļauju (1. pielikums);

4.1 2. sniedz pārbaudes iniciatoram par tādām personām, kurām speciālā atļauja nepieciešama darbam ar valsts noslēpuma objektiem vienas institūcijas ietvaros, nosūtot vēstuli, kurā norādīts personas vārds, uzvārds, personas kods, speciālās atļaujas kategorija un laikposms, uz kādu atļauja izsniegta, vai institūcijas personāla uzskaites un vadības sistēmā tiešsaistes režīmā veicot ierakstu par attiecīgās kategorijas speciālās atļaujas izsniegšanu un laikposmu, uz kādu atļauja izsniegta.";

1.5. papildināt noteikumus ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Personas pārbaudi speciālās atļaujas vai sertifikāta izsniegšanai iniciē institūcija, kurā attiecīgā persona veiks darbu ar valsts noslēpuma objektiem, NATO vai Eiropas Savienības klasificēto informāciju.";

1.6. izteikt 11. un 11.1 punktu šādā redakcijā:

"11. Lai saņemtu speciālo atļauju, persona institūcijā, kurā veiks darbu ar valsts noslēpumu:

11.1. aizpilda aptaujas lapu (2. pielikums) un iesniedz parakstītu saistību rakstu (3. pielikums). Aptaujas lapu aizpilda un saistību rakstu iesniedz reizi piecos gados, ja vien valsts drošības iestāde nav pieprasījusi iesniegt jaunu aptaujas lapu;

11.2. ar parakstu aptaujas lapā apliecina, ka ir iepazinusies ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē darbu ar valsts noslēpumu, ir brīdināta par aptaujas lapā norādīto ziņu pārbaudi un ka sniegtā informācija ir patiesa;

11.3. iesniedz divas fotogrāfijas (3 × 4 cm);

11.4. iesniedz autobiogrāfiju, ja persona sākotnēji (pirmo reizi) pretendē uz pieeju valsts noslēpuma objektiem.

11.1 Valsts drošības iestāde pārbaudes ietvaros veic pārrunas ar personām, kas pretendē uz pieeju sevišķi slepeniem valsts noslēpuma objektiem, Eiropas Savienības sevišķi slepenai klasificētai informācijai, NATO konfidenciālai, slepenai vai sevišķi slepenai klasificētai informācijai. Ar personām, kas pretendē uz pieeju slepeniem vai konfidenciāliem valsts noslēpuma objektiem, Eiropas Savienības slepenai vai konfidenciālai informācijai, pārrunas var veikt, ja jāprecizē atbildes uz aptaujas lapā minētajiem jautājumiem vai jāizvērtē pārbaudes laikā atklāta svarīga informācija. Personas uzklausīšanu valsts drošības iestāde nodrošina likumā "Par valsts noslēpumu" noteiktajā kārtībā. Pārrunu un uzklausīšanas gaitu fiksē rakstiski, audioierakstā vai videoierakstā.";

1.7. papildināt noteikumus ar 11.3, 11.4, 11.5 un 11.6 punktu šādā redakcijā:

"11.3 Militārās izlūkošanas un drošības dienests veic instruktāžu par valsts noslēpuma objektu aizsardzību signālu izlūkošanas jomā (turpmāk - signālu izlūkošanas informācija) personām, kuras saņēmušas speciālo atļauju. Personu instruktāžu par signālu izlūkošanas informācijas aizsardzību Militārās izlūkošanas un drošības dienests veic pirms darba uzsākšanas ar signālu izlūkošanas informāciju (turpmāk - sākotnējā instruktāža), kā arī pēc darba pabeigšanas ar signālu izlūkošanas informāciju (turpmāk - noslēguma instruktāža).

11.4 Sākotnējās vai noslēguma instruktāžas veikšanu iniciē institūcija, kurā nodarbinātais uzsāks vai ir pabeidzis darbu ar signālu izlūkošanas informāciju (turpmāk - instruktāžas iniciators). Instruktāžas iniciators nosūta Militārās izlūkošanas un drošības dienestam pieprasījumu par instruktāžas veikšanu (3.1 pielikums). Instruktāžas iniciators nodrošina, lai nodarbinātais neiepazītos un neveiktu darbu ar signālu izlūkošanas informāciju, pirms nav saņemts Militārās izlūkošanas un drošības dienesta apliecinājums, ka nodarbinātais ir instruēts par signālu izlūkošanas informācijas specifiku un apguvis tās aizsardzības prasības.

11.5 Apliecinājumu par to, ka nodarbinātais ir instruēts par signālu izlūkošanas informācijas specifiku un apguvis tās aizsardzības prasības, vai apliecinājumu par noslēguma instruktāžas veikšanu Militārās izlūkošanas un drošības dienests rakstiski izsniedz instruktāžas iniciatoram. Ja Militārās izlūkošanas un drošības dienests informē instruktāžas iniciatoru, ka nodarbinātais sākotnējās instruktāžas laikā nav apguvis signālu izlūkošanas informācijas apstrādes un aizsardzības pamatprincipus, instruktāžas iniciators vienojas ar Militārās izlūkošanas un drošības dienestu par personas atkārtotu instruēšanu vai virza citu personu attiecīgo pienākumu veikšanai.

11.6 Militārās izlūkošanas un drošības dienests nodrošina informācijas uzskaiti par personām, kurām veikta sākotnējā un noslēguma instruktāža darbam ar signālu izlūkošanas informāciju.";

1.8. svītrot 12. punktu;

1.9. izteikt 13., 14. un 15. punktu šādā redakcijā:

"13. Personas pārbaudes materiālus glabā tā valsts drošības iestāde, kas atbilstoši likumā "Par valsts noslēpumu" noteiktajai kompetencei veic attiecīgās institūcijas telpu un personu pārbaudi (turpmāk - kompetentā valsts drošības iestāde).

14. Valsts drošības iestādes veic vienotu speciālo atļauju uzskaiti. Pēc pamatota pieprasījuma saņemšanas valsts drošības iestāde informē attiecīgo institūciju par personai izsniegto speciālo atļauju.

15. Ja personai nepieciešams mainīt speciālās atļaujas kategoriju, izsniegt jaunu speciālo atļauju, pārformēt vai anulēt speciālo atļauju, institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarotais attiecīgās institūcijas teritoriālās struktūrvienības vadītājs iesniedz rakstisku iesniegumu kompetentajai valsts drošības iestādei.";

1.10. papildināt noteikumus ar 18.15. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.15. lai paātrinātu un vienkāršotu dokumentu apriti un speciālās atļaujas izsniegšanas procesu, var vienoties ar kompetento valsts drošības iestādi par kārtību, kādā:

18.15.1. personas iesniedz ar elektronisku parakstu parakstītus dokumentus;

18.15.2. iesniedz informāciju par šo noteikumu 21.6. apakšpunktā minētajām izmaiņām aptaujas lapā bez slepenības režīma nodrošināšanas struktūrvienības starpniecības;

18.15.3. sniedz speciālās atļaujas apliecinājumu par šo noteikumu 4.1 2. apakšpunktā minētajām personām.";

1.11. izteikt 20.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.4. laikus informēt personas, kurām amata pienākumu izpildei nepieciešama speciālā atļauja, par kārtību un termiņu, kādā iesniedzami šo noteikumu 11. punktā minētie dokumenti, kā arī informēt personas, kurām laikposms, uz kādu izsniegta speciālā atļauja, tuvojas beigām, par to, ka minētos dokumentus iesniedz ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms speciālās atļaujas derīguma termiņa beigām;";

1.12. svītrot 20.5. apakšpunktu;

1.13. izteikt 20.6. un 20.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.6. personas pārbaudes veikšanai laikus nosūtīt kompetentajai valsts drošības iestādei institūcijas vadītāja vai institūcijas vadītāja pilnvarota teritoriālās struktūrvienības vadītāja parakstītu pavadvēstuli, pievienojot šo noteikumu 11. punktā minētos dokumentus;

20.7. laikus nosūtīt kompetentajai valsts drošības iestādei personas iesniegto informāciju par izmaiņām aptaujas lapā norādītajos datos.";

1.14. svītrot 20.8. apakšpunktu;

1.15. izteikt 21.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.6. mēneša laikā rakstiski ziņot slepenības režīma nodrošināšanas struktūrvienībai vai kompetentajai valsts drošības iestādei par izmaiņām aptaujas lapas 1., 2., 7., 8., 11., 12., 18.-33. un 35.-38. punktā norādītajos datos;";

1.16. papildināt noteikumus ar 21.7. un 21.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.7. ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms speciālās atļaujas derīguma termiņa beigām vai pēc slepenības režīma nodrošināšanas struktūrvienības pieprasījuma iesniegt šo noteikumu 11. punktā minētos dokumentus;

21.8. beidzot pildīt ar valsts noslēpuma izmantošanu saistītā amata pienākumus, kā arī beidzoties laikposmam, uz kādu speciālā atļauja izsniegta, vai saņemot jaunu speciālo atļauju, mēneša laikā nodot izsniegto speciālo atļauju slepenības režīma nodrošināšanas struktūrvienībā vai kompetentajā valsts drošības iestādē.";

1.17. svītrot 27. punktā vārdus "atbilstoši kompetencei";

1.18. svītrot 53. punktu;

1.19. papildināt noteikumus ar 62.1, 62.2 un 62.3 punktu šādā redakcijā:

"62.1 Ja valsts noslēpuma objektu rada svešvalodā vai tulko nodošanai ārvalstij vai starptautiskai organizācijai, katras valsts noslēpuma objekta lappuses augšējās malas un apakšējās malas vidū aiz šo noteikumu 62. punktā minētajām atzīmēm par attiecīgā objekta konkrētajā lapā ietvertās informācijas slepenības pakāpi aiz šķērssvītras iekļauj informācijas valstiskās piederības starptautiskā saīsinājuma atzīmi "LV" un atzīmi par attiecīgā objekta konkrētajā lapā ietvertās informācijas slepenības pakāpi tādā valodā, kādā ir attiecīgā objekta teksts (piemēram, uz dokumenta angļu valodā "SLEPENI/LV SECRET" vai "NAV KLASIFICĒTS/LV UNCLASSIFIED").

62.2 Valsts noslēpuma objekta, kuru paredzēts nodot ārvalstij vai starptautiskai organizācijai, pirmās lappuses augšā, pirmsteksta zonā, tekstam atbilstošā valodā norāda, ka dokumentā iekļautā informācija ir Latvijas Republikas īpašums, kas nodots citu valstu vai starptautisku organizāciju pārstāvju rīcībā saskaņā ar līgumu, un dokumentu aizliegts nodot trešajai pusei, izmantot tiesas procesā vai mainīt tā klasifikācijas pakāpi bez dokumenta autora rakstiska apstiprinājuma (piemēram, "This information is the property of the originator and is supplied in accordance with the concluded bilateral agreement on protection of classified information. It must not be passed on to third parties, used in any judicial proceedings or reclassified without the prior written approval of originator. Original classification of the document must be preserved at all times. The originator reserves the right to inquire as to how this information has been used").

62.3 Ja valsts noslēpuma objektu rada vai tulko nodošanai konkrētām ārvalstīm vai valstu grupām starptautisko organizāciju vai valstu daudzpusējās sadarbības ietvaros, šo noteikumu 62.1 punktā minēto atzīmi papildina ar norādi uz valsts noslēpuma objekta izplatīšanas ierobežojumiem (piemēram, "SLEPENI/LV SECRET releasable to NATO" vai "SLEPENI/LV SECRET releasable to Joint Expeditionary Force)".";

1.20. aizstāt 96. punktā vārdus "izņemot vienu eksemplāru" ar vārdiem "izņemot dokumenta ar arhīvisku vērtību vienu eksemplāru";

1.21. papildināt VII nodaļu ar 101.1 punktu šādā redakcijā:

"101.1 Valsts noslēpuma objektu, NATO un Eiropas Savienības klasificētās informācijas iznīcināšanas kārtību valsts apdraudējuma gadījumā, ja valstī ir izsludināts izņēmuma stāvoklis un ir pieņemts lēmums veikt evakuāciju, kā arī valsts aizsardzības plānā paredzētajos gadījumos, kad lēmumu par valsts noslēpuma objektu, NATO un Eiropas Savienības klasificētās informācijas iznīcināšanu pieņem institūcijas vadītājs, nosaka institūcijas evakuācijas plānā. Evakuācijas plānā noteikto valsts noslēpuma objektu iznīcināšanas kārtību saskaņo ar kompetento valsts drošības iestādi. NATO vai Eiropas Savienības klasificētās informācijas iznīcināšanas kārtību saskaņo ar Nacionālās drošības iestādi.";

1.22. izteikt 107. punktu šādā redakcijā:

"107. Dienesta izmeklēšanu veic un atzinumu sagatavo viena mēneša laikā. Ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, institūcijas vadītājs to var pagarināt par vēl vienu mēnesi. Atzinumā norāda, vai ir izdarīts pārkāpums un kurš ir par to atbildīgs.";

1.23. aizstāt 108. punktā vārdus "Satversmes aizsardzības birojam (Nacionālajai drošības iestādei)" ar vārdiem "kompetentajai valsts drošības iestādei vai, ja izpausta vai nozaudēta NATO vai Eiropas Savienības klasificētā informācija, Nacionālās drošības iestādei, informējot arī kompetento valsts drošības iestādi";

1.24. aizstāt 112. punktā vārdus "Satversmes aizsardzības birojam (Nacionālajai drošības iestādei)" ar vārdiem "kompetentajai valsts drošības iestādei vai, ja izpausta vai nozaudēta NATO vai Eiropas Savienības klasificētā informācija, Nacionālās drošības iestādei, informējot arī kompetento valsts drošības iestādi";

1.25. papildināt noteikumus ar 119. punktu šādā redakcijā:

"119. Pienākums ziņot par izmaiņām aptaujas lapā norādītajos datos šo noteikumu 21.6. apakšpunktā noteiktajā apjomā attiecas arī uz personām, kuras aptaujas lapu iesniegušas pirms 2021. gada 15. decembra.";

1.26. izteikt 2. pielikuma ievaddaļu šādā redakcijā:

"Aptaujas lapā sniedz zināmu un noskaidrojamu informāciju. Ja informācijas apjoma dēļ nepieciešams, atbildes turpina sniegt aptaujas lapas pielikumā. Pēc aptaujas lapas aizpildīšanas tajā norādīto informāciju klasificē kā ierobežotas pieejamības informāciju vai valsts noslēpumu. Aptaujas lapu klasificē kā valsts noslēpuma objektu, ja tajā ir iekļauta valsts noslēpumu saturoša informācija (informācija, kuras nozaudēšana vai nelikumīga izpaušana var nodarīt kaitējumu valsts drošībai, tās ekonomiskajām vai politiskajām interesēm).";

1.27. izteikt 3. pielikumu šādā redakcijā:

"3. pielikums
Ministru kabineta
2004. gada 6. janvāra
noteikumiem Nr. 21

Saistību raksts

Es, _________________________________________________,
(vārds, uzvārds, personas kods)

pēc speciālās atļaujas saņemšanas neatkarīgi no tās anulēšanas vai derīguma termiņa izbeigšanās apņemos:

1) neizpaust informāciju, kas satur valsts noslēpumu un man tiks uzticēta vai kļūs zināma;

2) bez iebildumiem un precīzi izpildīt ar slepenības režīma ievērošanu saistīto noteikumu, instrukciju, rīkojumu (pavēļu) prasības;

3) ziņot par mēģinājumiem iegūt no manis valsts noslēpumu, kā arī par man zināmiem slepenības režīma pārkāpumiem.

Esmu brīdināts (brīdināta), ka par valsts noslēpuma izpaušanu, kā arī par valsts noslēpuma objektu nozaudēšanu un citiem slepenības režīma pārkāpumiem tikšu saukts (saukta) pie kriminālatbildības vai disciplinārās atbildības likumā noteiktajā kārtībā.

(datums)   (paraksts)";

1.28. papildināt noteikumus ar 3.1 pielikumu šādā redakcijā:

"3.1 pielikums
Ministru kabineta
2004. gada 6. janvāra
noteikumiem Nr. 21

Instruktāžas pieprasījums darbam ar signālu izlūkošanas informāciju

Aizpildīšanas datums ____________

1. Veikt (SĀKOTNĒJO/NOSLĒGUMA)  instruktāžu.
  (nevajadzīgo nosvītrot)  
2. Instruktāža darbam ar signālu izlūkošanas (COMINT/ELINT)  informāciju.
  (nevajadzīgo nosvītrot)  
3. Vārds, uzvārds  
4. Darba vai dienesta vieta  
5. Amats  
6. Dzimšanas datums  
7. Darba vai dienesta tālruņa numurs  
8. E-pasta adrese  
9. Speciālā atļauja (kategorija/termiņš) ___________________/__________________
10. Nepieciešams darbam ar   signālu
  (valsts vai starptautiskās organizācijas nosaukums)  
izlūkošanas informāciju*    

11. Sertifikāts darbam ar NATO klasificēto informāciju (informācijas līmenis, ar kuru atļauts strādāt/termiņš) _____________________/______________________**

Piezīmes.

1. *Aizpilda, ja nepieciešamas tiesības strādāt ar ārvalstu vai starptautiskās organizācijas signālu izlūkošanas informāciju.

2. **Aizpilda, ja nepieciešamas tiesības strādāt ar NATO signālu izlūkošanas informāciju.

Pieprasītāja vārds, uzvārds, paraksts   ".

2. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 15. decembrī.

Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs ‒
finanšu ministrs J. Reirs

Ministru prezidenta biedrs,
aizsardzības ministrs A. Pabriks

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 6. janvāra noteikumos Nr. 21 "Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 773Pieņemts: 30.11.2021.Stājas spēkā: 15.12.2021.Zaudē spēku: 01.01.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 233, 02.12.2021. OP numurs: 2021/233.3
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
328017
15.12.2021
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"