Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Saldus novada domes saistošie noteikumi Nr. 49

Saldū 2021. gada 28. oktobrī
Par aprūpes pakalpojumu nepilngadīgām personām ar invaliditāti Saldus novadā
Pieņemti ar Saldus novada domes
2021. gada 28. oktobra sēdes lēmumu
(prot. Nr. 19, 6. §)

Izdoti saskaņā ar Invaliditātes likuma
12. panta 62 daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Saldus novada pašvaldības nodrošināta un apmaksāta aprūpes pakalpojuma nepilngadīgām personām ar invaliditāti, kurām ir izteikti un smagi funkcionēšanas ierobežojumi (turpmāk – aprūpes pakalpojums):

1.1. piešķiršanas, atteikšanas, izbeigšanas un pārtraukšanas nosacījumus un kārtību;

1.2. kritērijus aprūpes pakalpojuma nepieciešamības novērtēšanai;

1.3. prasības aprūpes pakalpojuma sniedzējam;

1.4. aprūpes pakalpojuma nodrošināšanas nosacījumus un kārtību.

2. No Saldus novada pašvaldības budžeta apmaksātu aprūpes pakalpojumu piešķir un apmaksā Saldus novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" (turpmāk – Aģentūra).

3. Aprūpes pakalpojumu ir tiesības saņemt Saldus novada administratīvajā teritorijā deklarētām personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti un izteiktiem un smagiem funkcionēšanas ierobežojumiem (turpmāk – persona), ja personas likumiskais pārstāvis vai audžuģimene nodarbinātības vai citu objektīvu iemeslu dēļ personas dzīvesvietā nevar nodrošināt šīs personas aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā un Aģentūra ir konstatējusi šādas aprūpes nepieciešamību.

4. Aprūpes pakalpojumu ir tiesīga sniegt fiziska persona, kurai ir darba vai personiskā pieredze saskarsmē ar personu ar invaliditāti (turpmāk – pakalpojuma sniedzējs).

5. Pakalpojuma sniedzējs aprūpes pakalpojumu var sniegt vairākām personām, kalendāra gada laikā nepārsniedzot stundu skaitu normālā darba laika ietvaros kalendāra gadā vai kalendāra mēnesī nepārsniedzot stundu skaitu, kas atbilst mēnesim ar lielāko stundu skaitu kalendāra gadā, kas noteikts normālā darba laika ietvaros.

6. Aģentūra publiskos iepirkumus regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir tiesīga slēgt līgumu par aprūpes pakalpojumu ar juridisku personu, kura spēj nodrošināt, ka pakalpojumu sniedz pakalpojuma sniedzēji, kuriem ir darba vai personiskā pieredze saskarsmē ar personām ar invaliditāti.

7. Aprūpes pakalpojuma vienas stundas izmaksas, iekļaujot visus nodokļus, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu, ir 4,50 euro stundā.

II. Aprūpes pakalpojuma piešķiršanas, atteikšanas, izbeigšanas un pārtraukšanas nosacījumi un kārtība

8. Lai saņemtu aprūpes pakalpojumu, personas likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes pārstāvis Aģentūrā iesniedz iesniegumu, kurā norāda:

8.1. personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi;

8.2. likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru vai e-pasta adresi;

8.3. vēlamā pakalpojuma sniedzēja vārdu un uzvārdu un kontaktinformāciju, ja tas ir zināms;

8.4. informāciju par vispārējās, profesionālās vai speciālās izglītības iestādi, kurā persona iegūst izglītību.

9. Iesniegumam papildus pievieno personas likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes pārstāvja pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu, ja šāda informācija nav Aģentūras rīcībā un ja dokumenti tiek iesniegti klātienē.

10. Aģentūra izskata šo noteikumu 8. punktā minēto iesniegumu un tam pievienotos dokumentus un:

10.1. Invaliditātes informatīvajā sistēmā pārliecinās, vai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija personai noteikusi invaliditāti un izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību;

10.2. ja nepieciešams, pieprasa papildu informāciju no Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas, citām institūcijām vai personas likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes pārstāvja.

11. Aģentūra novērtē aprūpes pakalpojuma nepieciešamību un nosaka aprūpes pakalpojuma apjomu:

11.1. līdz 40 stundām mēnesī, ja persona klātienē iegūst izglītību vispārējās, profesionālās vai speciālās izglītības iestādē, vai saņem dienas aprūpes centra pakalpojumu un personas likumiskais pārstāvis vai audžuģimene objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt šīs personas aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā;

11.2. līdz 80 stundām mēnesī, ja persona iegūst izglītību vispārējās, profesionālās vai speciālās izglītības iestādē, neapmeklējot izglītības iestādi klātienē, un personas likumiskais pārstāvis vai audžuģimene objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt šīs personas aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā.

12. Aģentūra mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu:

12.1. par aprūpes pakalpojuma piešķiršanu, nosakot aprūpes pakalpojuma apjomu un pakalpojuma saņemšanas periodu atbilstoši personai noteiktajam invaliditātes periodam, bet ne ilgāk par vienu gadu vai līdz brīdim, kad persona sasniedz 18 gadu vecumu;

12.2. par atteikumu piešķirt aprūpes pakalpojumu, ja persona neatbilst Invaliditātes likuma 12. panta pirmās daļas 4.2 punktā vai 24 daļā minētajiem aprūpes pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem.

13. Aģentūra 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 12.1. un 12.2. apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanas par to informē personas likumisko pārstāvi vai audžuģimeni.

14. Aprūpes pakalpojuma sniegšanu personai izbeidz, ja:

14.1. personas likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes pārstāvis iesniedz Aģentūrā iesniegumu par atteikšanos no piešķirtā aprūpes pakalpojuma;

14.2. personas dzīvesvieta deklarēta citas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

14.3. beidzies šo noteikumu 12.1. apakšpunktā minētajā lēmumā noteiktais pakalpojuma periods;

14.4. Aģentūra konstatē, ka persona neatbilst Invaliditātes likuma 12. panta pirmās daļas 4.2 punktā vai 24 daļā minētajiem aprūpes pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem.

15. Aprūpes pakalpojuma sniegšanu personai pārtrauc un neapmaksā par laika periodu, kamēr persona atrodas stacionārā ārstniecības iestādē.

16. Ja personai aprūpes pakalpojums nepieciešams atkārtoti, pakalpojuma pieprasītājs iesniedz Aģentūrā iesniegumu par aprūpes pakalpojuma piešķiršanu šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

III. Aprūpes pakalpojuma nodrošināšanas nosacījumi un kārtība

17. Aprūpes pakalpojuma apjomu par nepilnu kalendāra mēnesi nodrošina atbilstoši pakalpojuma sniedzēja faktiski nostrādāto stundu skaitam par periodu, kurā personai bija tiesības uz attiecīgo pakalpojumu.

18. Pēc lēmuma pieņemšanas par aprūpes pakalpojuma piešķiršanu, Aģentūra slēdz līgumu ar personas likumisko pārstāvi vai audžuģimeni un pakalpojuma sniedzēju vai pakalpojuma sniedzēju, kas ir juridiska persona. Līgumā nosaka pakalpojuma apjomu, tā sniegšanas periodu un kārtību, līdzēju tiesības, pienākumus un atbildību, norēķinu kārtību un citus būtiskus jautājumus, kuri saistīti ar pakalpojuma sniegšanu, kā arī līguma izbeigšanas nosacījumus.

19. Pakalpojuma sniedzējs vai pakalpojuma sniedzējs, kas ir juridiska persona, šo noteikumu 18. punktā minētajā līgumā noteiktajā kārtībā reizi mēnesī iesniedz Aģentūrā apliecinājumu par iepriekšējā mēnesī sniegto aprūpes pakalpojumu, un Aģentūra kontrolē minētā līguma saistību izpildi. Apliecinājumā norāda aprūpes pakalpojuma sniegšanas dienas un tajās nostrādāto stundu skaitu un līdzēju apliecinājumus par sniegto un saņemto pakalpojumu.

20. Personas likumiskajam pārstāvim vai audžuģimenei ir pienākums piecu darbdienu laikā informēt Aģentūru par:

20.1. personas deklarētās dzīvesvietas maiņu;

20.2. personas ievietošanu stacionārā ārstniecības iestādē, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai ieslodzījuma vietā;

20.3. citiem apstākļiem, kas varētu būt par pamatu izmaiņām aprūpes pakalpojumā vai pakalpojuma sniedzēja maiņai.

21. Aģentūra izlases kārtībā veic aprūpes pakalpojuma saņēmušo personu lietu kontroli ne mazāk kā 10 % apmērā no kalendāra gadā aprūpes pakalpojuma saņēmušo personu skaita un pārliecinās par pakalpojuma piešķiršanas un nodrošināšanas pamatotību.

IV. Noslēguma jautājums

22. Aģentūras pieņemto lēmumu var apstrīdēt Saldus novada domes administratīvo aktu strīdu izskatīšanas komisijā (Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801).

Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts
Paskaidrojuma raksts
saistošajiem noteikumiem Nr. 49 "Par aprūpes pakalpojumu nepilngadīgām personām ar invaliditāti Saldus novadā"
Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka aprūpes pakalpojuma piešķiršanas, atteikšanas, izbeigšanas un pārtraukšanas nosacījumus, prasības aprūpes pakalpojuma sniedzējam, kā arī aprūpes pakalpojuma apjomu un vienas stundas izmaksas.

Noteikumi paredz, ka pakalpojumu piešķir un apmaksā Saldus novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" (turpmāk – Aģentūra), novērtējot aprūpes pakalpojuma nepieciešamību un nosakot aprūpes pakalpojuma apjomu.

Pakalpojumu var saņemt līdz 40 stundām mēnesī, ja persona klātienē iegūst izglītību vispārējās, profesionālās vai speciālās izglītības iestādē vai saņem dienas aprūpes centra pakalpojumu un personas likumiskais pārstāvis vai audžuģimene objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt šīs personas aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā vai līdz 80 stundām mēnesī, ja persona iegūst izglītību vispārējās, profesionālās vai speciālās izglītības iestādē, neapmeklējot izglītības iestādi klātienē, un personas likumiskais pārstāvis vai audžuģimene objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt šīs personas aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā.

Projekta nepieciešamības pamatojumsInvaliditātes likums nosaka, ka no 2021. gada 1. jūlija personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kurām ir izteikti un smagi funkcionēšanas ierobežojumi, jānodrošina tiesības pašvaldībā pēc to deklarētās dzīvesvietas saņemt no pašvaldības budžeta apmaksātu aprūpes pakalpojumu. Aprūpes pakalpojuma maksimālo stundu skaitu mēnesī un minimālās vienas stundas izmaksas nosaka Ministru kabineta 2021. gada 18. maija noteikumi Nr. 316 "Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti". Lai nodrošinātu aprūpes pakalpojuma pieejamību Saldus novada pašvaldībā, ir nepieciešams apstiprināt saistošos noteikumus "Par aprūpes pakalpojumu nepilngadīgām personām ar invaliditāti".
Plānotā projekta ietekme uz pašvaldības budžetuSaskaņots ar Saldus novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" 2021. gada budžetu.
Uzņēmējdarbības vide pašvaldības teritorijāNodrošinot iespēju saņemt aprūpes pakalpojumu bērniem no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kurām ir atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, tiks atvieglota bērna vecāku ikdiena, uzlabojot personas ģimenes dzīves kvalitāti, spējas sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā.
Administratīvās procedūras un konsultācijas ar privātpersonāmJautājums izskatīts un atbalstīts domes Sociālo jautājumu komisijā un atbalstīts Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā.
Saldus novada domes priekšsēdētājs M. Zusts
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par aprūpes pakalpojumu nepilngadīgām personām ar invaliditāti Saldus novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saldus novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 49Pieņemts: 28.10.2021.Stājas spēkā: 18.11.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 224, 17.11.2021. OP numurs: 2021/224.22
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
327704
18.11.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)