Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Talsu novada domes 2024. gada 30. maija saistošos noteikumus Nr. 14 "Par materiālās palīdzības pabalstiem".
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 24

Talsos 2021. gada 30. septembrī (prot. Nr. 9, 5. p., lēmums Nr. 191)
Par materiālās palīdzības pabalstiem
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Talsu novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) materiālās palīdzības pabalstu veidus (turpmāk – pabalsts), apmērus, piešķiršanas kārtību un mājsaimniecības, kurām ir tiesības saņemt noteikumos minētos pabalstus.

2. Pabalstus piešķir mājsaimniecībām, kuras savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas Talsu novada administratīvajā teritorijā.

3. Pabalstus, neizvērtējot mājsaimniecības materiālo situāciju, piešķir un izmaksā Talsu novada Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests) apstiprinātā budžeta ietvaros.

4. Iesniegumu Sociālajam dienestam var izteikt mutvārdos klātienē vai iesniegt rakstveidā, sūtot pa pastu uz adresi Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201, elektroniskā veidā (parakstīts ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi socialais.dienests@talsi.lv vai sūtot uz Sociālā dienesta oficiālo elektronisko adresi. Parakstot un iesniedzot iesniegumu, iesniedzējs dod Sociālajam dienestam atļauju izmantot Talsu novada pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par iesnieguma iesniedzēja mājsaimniecību, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par pabalsta piešķiršanu vai atteikšanu. Sociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas informē mājsaimniecību par pieņemto lēmumu saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.

(Grozīts ar Talsu novada domes 24.11.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 39)

5. Piešķirto pabalstu mājsaimniecībai var:

5.1. izmaksāt skaidrā naudā;

5.2. pārskaitīt iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā;

5.3. apmaksāt preces un/vai pakalpojumus pabalsta summas apmērā.

II. Materiālās palīdzības pabalstu veidi

6. Pašvaldības materiālās palīdzības pabalstu veidi ir:

6.1. bērna piedzimšanas pabalsts;

6.2. pabalsts politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem;

6.3. pabalsts apbedīšanai;

6.4. pabalsts dzīves jubilejā;

6.5. pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu apmaksai daudzbērnu ģimenēm;

6.6. pabalsts kultūras, atpūtas un sporta pasākumu apmeklēšanai daudzbērnu ģimenēm;

6.7. pabalsts laulības jubilejā;

6.8. pabalsts aizgādnim.

III. Bērna piedzimšanas pabalsts

7. Bērna piedzimšanas pabalsts ir pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva ar mērķi uzlabot demogrāfisko situāciju Talsu novadā un sniegt materiālu atbalstu jaundzimušā bērna vajadzību nodrošināšanai.

8. Tiesības saņemt bērna piedzimšanas pabalstu ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un ārzemniekiem, kuriem piešķirts personas kods, kuru pamata dzīvesvieta un bērna pamata dzīvesvieta ir deklarēta Talsu novada administratīvajā teritorijā, izņemot personas, kuras ir saņēmušas termiņuzturēšanās atļauju.

9. Bērna piedzimšanas pabalstu nav tiesību saņemt, ja šāda veida pabalsts piešķirts citā pašvaldībā.

10. Pabalstu piešķir vienam no bērna vecākiem, personai, kura adoptējusi bērnu vai personai, kura ar Talsu novada Bāriņtiesas (turpmāk – Bāriņtiesa) lēmumu iecelta par aizbildni (turpmāk – pabalsta pieprasītājs), ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.

11. Pabalsta apmērs ir:

11.1. 200,00 euro par bērnu;

11.2. 300,00 euro par bērnu, ja dzimuši dvīņi;

11.3. 450,00 euro par bērnu, ja dzimuši trīņi.

12. Pabalstu var pieprasīt 6 mēnešu laikā no bērna piedzimšanas vai aizbildņa iecelšanas dienas.

13. Lai saņemtu bērna piedzimšanas pabalstu, persona Sociālajā dienestā iesniedz:

13.1. iesniegumu;

13.2. jaundzimušā bērna dzimšanas apliecības atvasinājumu vai dublikātu;

13.3. Bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu, ja pabalstu pieprasa jaundzimušā bērna aizbildnis.

14. Bērna piedzimšanas pabalstu var pieprasīt Talsu novada Dzimtsarakstu nodaļā (turpmāk – Dzimtsarakstu nodaļa), kur uzrāda personu apliecinošu dokumentu un ārstniecības iestādes izziņu, kas apliecina bērna piedzimšanas faktu un aizpilda iesniegumu par pabalsta piešķiršanu. Iesniegumu oriģinālus Dzimtsarakstu nodaļas darbinieks vienu reizi nedēļā iesniedz Sociālajā dienestā.

15. Lēmums par pabalsta piešķiršanu tiek pieņemts, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem un pārbaudot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas par bērnu un pabalsta pieprasītāju.

16. Pabalstu nepiešķir, ja bērns pēc dzimšanas ir nodzīvojis mazāk par astoņām diennaktīm vai ja bērns atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā.

17. Pabalstu mājsaimniecībai izmaksā viena mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

IV. Pabalsts politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem

18. Pabalsts politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem ir pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva ar mērķi sniegt materiālu atbalstu šīm personu grupām pamatvajadzību nodrošināšanai.

19. Tiesības saņemt pabalstu ir personām, kurām piešķirts politiski represētas personas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss.

20. Pabalsta apmērs ir 50,00 euro.

21. Pabalsta saņemšanai persona Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu un politiski represētās personas apliecības vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecības atvasinājumu vai dublikātu.

22. Pabalsts jāpieprasa un tas tiek piešķirts vienu reizi gadā – laikā no kārtējā kalendārā gada 1. oktobra līdz 1. decembrim.

23. Lēmums par pabalsta piešķiršanu tiek pieņemts, pamatojoties uz iesniegto iesniegumu un pārbaudot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas par iesniedzēju.

24. Pabalstu izmaksā viena mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

V. Pabalsts apbedīšanai

25. Pabalsts apbedīšanai ir pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva ar mērķi sniegt materiālu atbalstu pašvaldības trūcīgo iedzīvotāju apbedīšanai.

26. Tiesības saņemt pabalstu apbedīšanai ir personai, kura uzņēmusies veikt mirušās personas apbedīšanu, ja mirušās personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta bijusi Talsu novads.

27. Pabalstu piešķir un izmaksā gadījumos, ja mirušai personai ir bijis noteikts trūcīgas mājsaimniecības statuss un nav tiesību uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras apbedīšanas pabalstu.

28. Pabalsta apmērs ir 175,00 euro.

29. Persona, kura uzņēmusies veikt mirušās personas apbedīšanu, Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

29.1. iesniegumu;

29.2. Dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu miršanas apliecības atvasinājumu vai dublikātu;

29.3. izziņu no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras par atteikumu piešķirt apbedīšanas pabalstu.

30. Pabalsts jāpieprasa ne vēlāk kā viena mēneša laikā no miršanas apliecības izsniegšanas dienas un tas tiek izmaksāts viena mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

VI. Pabalsts dzīves jubilejā

31. Pabalsts dzīves jubilejā (80, 85, 90, 95, 100 gadu jubilejā un katru gadu pēc 100 gadu sasniegšanas) ir pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva ar mērķi sniegt materiālu atbalstu cienījamu vecumu sasniegušām personām pamatvajadzību nodrošināšanai.

32. Pabalsta apmērs:

32.1. 80 un 85 gadu jubilejā ir 50,00 euro;

32.2. 90 un 95 gadu jubilejā ir 75,00 euro;

32.3. 100 gadu jubilejā ir 150,00 euro;

32.4. katrā nākamajā jubilejā pēc 100 gadu sasniegšanas ir 150,00 euro.

33. Iesniegumu pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā var iesniegt desmit darba dienu laikā pirms vai viena mēneša laikā pēc jubilejas datuma.

34. Lēmums par pabalsta piešķiršanu tiek pieņemts, pamatojoties uz iesniegto iesniegumu un pārbaudot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas par iesniedzēju.

35. Sasniedzot noteikto dzīves jubileju, pabalstu personai izmaksā desmit darba dienu laikā.

VII. Pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu apmaksai daudzbērnu ģimenēm

36. Pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu apmaksai daudzbērnu ģimenēm ir pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva ar mērķi sniegt materiālu atbalstu daudzbērnu ģimenēm pamatvajadzību nodrošināšanai, kuru ikdienas aizgādībā ir trīs vai vairāk bērni līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai vai līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja tie turpina mācības klātienē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai ir pilna laika klātienes studējošie augstskolā. Pabalstu var saņemt arī audžuģimenes un aizbildņi par audžuģimenē ievietotiem un/vai aizbildnībā esošiem bērniem, ja ģimenē ir trīs vai vairāk bērni līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai.

37. Pabalsts tiek piešķirts, ja daudzbērnu ģimene nesaņem valsts vai pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas.

38. Pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums.

39. Pabalstu piešķir:

39.1. katru mēnesi mācību gada laikā, ja tiek apmeklēta vispārējās vai profesionālās izglītības iestāde, saskaņā ar ēdināšanas pakalpojumu sniedzēja, kurš atrodas izglītības iestādē, izsniegtu personalizētu maksājumu izdevumus apliecinošu dokumentu (t.sk. maksājuma uzdevumu) vai ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja izsniegtu rēķinu un pakalpojuma saņēmēju sarakstu;

39.2. katru mēnesi kalendārā gada laikā, ja tiek apmeklēta pirmsskolas izglītības iestāde, saskaņā ar ēdināšanas pakalpojumu sniedzēja, kurš atrodas izglītības iestādē, izsniegtu personalizētu maksājumu izdevumus apliecinošu dokumentu (t.sk. maksājuma uzdevumu) vai ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja izsniegtu rēķinu un pakalpojuma saņēmēju sarakstu.

40. Pabalsta apmērs izglītības iestādēs, kurās ēdināšanas pakalpojumu nodrošina pašvaldība, tiek noteikts atbilstoši Talsu novada domes apstiprinātajam vienas dienas ēdināšanas izcenojumam.

41. Pabalsta apmērs ēdināšanai izglītības iestādēs, kurās ēdināšanas pakalpojumu nodrošina ārpakalpojuma sniedzējs, tiek noteikts Sociālā dienesta un ārpakalpojuma sniedzēja savstarpēji noslēgtā līguma cenas apmērā.

VIII. Pabalsts kultūras, atpūtas un sporta pasākumu apmeklēšanai daudzbērnu ģimenēm

42. Pabalsts kultūras, atpūtas un sporta pasākumu apmeklēšanai daudzbērnu ģimenēm ir pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva ar mērķi sniegt materiālu atbalstu daudzbērnu ģimenēm pamatvajadzību nodrošināšanai. Pabalstu var saņemt ģimenes, kuru ikdienas aizgādībā ir trīs vai vairāk bērnu līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai vai līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja tie turpina mācības klātienē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai ir pilna laika klātienes studējošie augstskolā. Pabalstu var saņemt arī audžuģimenes un aizbildņu ģimenes, ja ģimenē ir trīs vai vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam.

43. Lai saņemtu pabalstu sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un kultūras, atpūtas un sporta pasākumu apmeklējuma biļetes. Pabalstu pēc pasākuma apmeklējuma var pieprasīt kalendārā gada laikā.

44. Ja pasākums apmeklēts decembrī, pabalstu var pieprasīt līdz nākamā gada 31. janvārim.

45. Pabalsta apmērs ir līdz 15,00 euro kalendārajā gadā katram daudzbērnu ģimenes loceklim, atbilstoši iesniegto kultūras, atpūtas un sporta pasākumu biļetēs norādītai vērtībai.

46. Pabalstu izmaksā viena mēneša laikā pēc iesnieguma un kultūras, atpūtas un sporta pasākumu apmeklējuma biļešu saņemšanas.

IX. Pabalsts laulības jubilejā

47. Pabalsts laulības jubilejā (50 gadu jubilejā un ik pa 5 gadiem pēc 50 gadu jubilejas) ir pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva ar mērķi sniegt materiālu atbalstu pamatvajadzību nodrošināšanai laulātajiem.

48. Pabalsta saņemšanai viens no laulātajiem Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu un laulības apliecības atvasinājumu vai dublikātu.

49. Lēmums par pabalsta piešķiršanu tiek pieņemts, pamatojoties uz pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamām ziņām par iesniedzēju.

50. Pabalsta apmērs ir 100,00 euro.

51. Iesniegumu pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā var iesniegt 10 darba dienu laikā pirms vai 6 mēnešu laikā pēc pāra laulības jubilejas datuma.

X. Pabalsts aizgādnim

52. Pabalsts aizgādnim un pagaidu aizgādnim (turpmāk – aizgādnis) ir pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva ar mērķi sniegt materiālo atbalstu aizgādnim, kuru Bāriņtiesa iecēlusi personai, kurai ar tiesas lēmumu nodibināta pagaidu aizgādnība, vai kurai tiesa ierobežojusi rīcībspēju garīga rakstura vai citu veselības traucējumu, vai izklaidīgas, vai izšķērdīgas dzīves, kā arī alkohola vai citu apreibinošo vielu pārmērīgas lietošanas dēļ.

53. Tiesības saņemt pabalstu ir aizgādnim, kura aizgādnībā esošās personas deklarētā dzīvesvieta ir vai līdz ievietošanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, ārstniecības iestādē vai specializētajā ārstniecības iestādē personām ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – institūcija) ir bijusi Talsu novada administratīvajā teritorijā.

54. Pabalsta apmērs aizgādnim par katru aizgādnībā esošu personu ir:

54.1. 15,00 euro mēnesī, ja aizgādnībā esoša persona dzīvo ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai specializētajā ārstniecības iestādē personām ar garīga rakstura traucējumiem;

54.2. 30,00 euro mēnesī pārējos gadījumos.

55. Lai saņemtu pabalstu, aizgādnim, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, jāiesniedz iesniegums Sociālajā dienestā, kurā jānorāda Bāriņtiesas lēmuma numurs un datums.

56. Pabalstu piešķir no dienas, kad aizgādnis iesniedzis iesniegumu par pabalsta piešķiršanu.

57. Pabalstu aizgādnim izmaksā reizi mēnesī, pārskaitot to par iepriekšējo mēnesi aizgādņa kredītiestādes norēķinu kontā līdz nākamā mēneša 10. datumam.

58. Pabalstu par nepilnu mēnesi izmaksā proporcionāli dienu skaitam mēnesī no noteikumu 56. punktā noteiktā pabalsta apmēra.

59. Aizgādnis piecu darba dienu laikā informē Sociālo dienestu, ja:

59.1. aizgādnībā esošā persona mainījusi pastāvīgo dzīvesvietu un dzīvo ārpus Talsu novada administratīvās teritorijas;

59.2. aizgādnībā esošā persona ir atgriezusies no ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vai specializētās ārstniecības iestādes personām ar garīga rakstura traucējumiem;

59.3. aizgādnībā esošā persona ir ievietota ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai specializētajā ārstniecības iestādē personām ar garīga rakstura traucējumiem.

60. Ja aizgādnis nav informējis Sociālo dienestu par noteikumu 59.1. un 59.3. apakšpunktos minētajiem apstākļiem, bet ir saņēmis pabalstu, aizgādnim ir pienākums nepamatoti saņemto pabalsta summu viena mēneša laikā atmaksāt Sociālajam dienestam. Ja aizgādnis nepamatoti saņemto pabalsta summu Sociālā dienesta norādītajā termiņā neatmaksā labprātīgi, to normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piedzen tiesas ceļā.

61. Pabalsta izmaksu izbeidz vai pārtrauc, ja:

61.1. aizgādnis vai aizgādnībā esoša persona ir mirusi;

61.2. Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par aizgādņa atcelšanu, atstādināšanu vai atlaišanu no aizgādņa pienākumu pildīšanas;

61.3. tiesa aizgādnībā esošajai personai atcēlusi rīcībspējas ierobežojumu, izbeigusi pagaidu aizgādnību vai beidzies tiesas nolēmuma darbības termiņš par pagaidu aizgādnības nodibināšanu.

62. Bāriņtiesa triju darbdienu laikā rakstveidā informē Sociālo dienestu, ja aizgādnis ir miris.

63. Bāriņtiesa triju darbdienu laikā rakstveidā informē Sociālo dienestu par noteikumu 62.2. apakšpunktā minēto lēmumu pieņemšanu.

64. Pabalstu par mēnesi, kurā tā izmaksa pārtraukta vai izbeigta noteikumu 62. punktā minētajos gadījumos, izmaksā proporcionāli dienu skaitam mēnesī un noteikumu 55. punktā noteiktā pabalsta apmēram.

XI. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

65. Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Talsu novada domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

66. Talsu novada Domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

XII. Noslēguma jautājums

67. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par materiālās palīdzības pabalstiem Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Talsu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 24Pieņemts: 30.09.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Zaudē spēku: 01.07.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 202, 19.10.2021. OP numurs: 2021/202.21
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
326923
{"selected":{"value":"01.01.2023","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-30.06.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2023","iso_value":"2023\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-30.06.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2023
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"