Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2

Cēsīs 2021. gada 29. jūlijā

Grozījumi Cēsu novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 "Cēsu novada pašvaldības nolikums"

APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes 29.07.2021. lēmumu Nr. 62

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt Cēsu novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 "Cēsu novada pašvaldības nolikums" (prot. Nr. 2, 1. punkts) šādus grozījumus:

1. Papildināt saistošos noteikumus ar norādi uz saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatu šādā redakcijā: "Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu";

2. Svītrot 27.16. un 27.17. apakšpunktu;

3. Izteikt 29.5.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"29.5.10. pārrauga Domes lēmumu un normatīvo aktu, kā arī noslēgto līgumu izpildi;"

4. Izteikt 31.15. apakšpunktu šādā redakcijā:

"31.15. padotībā esošas iestādes vadītāja prombūtnes (atvaļinājuma, darba nespējas u.tml.) laikā ar rīkojumu var noteikt iestādes vadītāja pienākumu izpildītāju uz laiku līdz vienam mēnesim;"

5. Papildināt saistošos noteikumus ar 31.15.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"31.15.1 īsteno Centrālās administrācijas vadītāja kompetenci saskaņā ar Centrālās administrācijas nolikumu izpilddirektora vietnieka prombūtnes (atvaļinājuma, darba nespējas u.tml.) laikā, ja Dome nav pieņēmusi citu lēmumu;"

6. Izteikt 43. punktu šāda redakcijā:

"43. Katra komiteja īsteno kontroli par savā kompetencē esošas nozares Pašvaldības iestādi.";

7. Svītrot 44. punktā vārdus "vai komisijai";

8. Svītrot 53. punktu;

9. Papildināt saistošos noteikumus ar 190., 191., 192., 193., 194., 195., 196. un 197. punktu šādā redakcijā:

"190. Līdz Cēsu novada dzimtsarakstu nodaļas izveidošanai, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim, darbību turpina Cēsu novadā apvienoto bijušo pašvaldību dzimtsarakstu nodaļas, lietojot to rekvizītus un veidlapas.

191. Līdz Cēsu novada bāriņtiesas izveidošanai, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim, darbību turpina Cēsu novadā apvienoto bijušo pašvaldību bāriņtiesas, lietojot to rekvizītus un veidlapas.

192. Līdz Cēsu novada pašvaldības policijas izveidošanai, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim, darbību turpina Cēsu novadā apvienoto bijušo pašvaldību pašvaldības policijas, lietojot to rekvizītus un veidlapas.

193. Līdz Cēsu novada būvvaldes izveidošanai, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim, darbību turpina Cēsu novadā apvienoto bijušo pašvaldību būvvaldes, lietojot to rekvizītus un veidlapas.

194. Līdz Cēsu novada sociālā dienesta izveidošanai, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim, darbību turpina Cēsu novadā apvienoto bijušo pašvaldību sociālie dienesti, lietojot to rekvizītus un veidlapas.

195. Līdz Nolikuma 16.1. un 16.2. apakšpunktā minēto komisiju (Administratīvās komisijas un Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas) izveidošanai, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim, darbību turpina Cēsu novadā apvienoto bijušo pašvaldību administratīvās komisijas un administratīvo komisiju bērnu lietu apakškomisijas, lietojot to rekvizītus un veidlapas.

196. Līdz Nolikuma 16.7. apakšpunktā minētās komisijas (Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas) izveidošanai, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim, darbību turpina Cēsu novadā apvienoto bijušo pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas komisijas, lietojot to rekvizītus un veidlapas.

197. Nolikuma 16.8.-16.14. apakšpunkts ir spēkā līdz 2021. gada 31. decembrim."

Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs

 

Cēsu novada domes 2021. gada 29. jūlija saistošo noteikumu Nr. 2 "Grozījumi Cēsu novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 "Cēsu novada pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības pamatojums

Cēsu novada dome 2021. gada 1. jūlijā ir pieņēmusi saistošos noteikumus Nr. 1 "Cēsu novada pašvaldības nolikums" (turpmāk - Saistošie noteikumi). 2021. gada 14. jūlijā ir saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2021. gada 14. jūlija vēstule Nr. 1-18/6647 "Par saistošiem noteikumiem Nr. 1" (turpmāk - atzinums), ar kuru ministrija lūdz veikt atzinumā minētos grozījumus Saistošajos noteikumos. Tāpat atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 180. punktam nepieciešams Saistošos noteikumus papildināt ar norādi uz noteikumu izdošanas tiesisko pamatu.
Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi papildināti ar norādi uz noteikumu izdošanas tiesisko pamatu, tas ir, tie izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu.

Attiecībā uz dzīvokļu komisijām Saistošo noteikumu nobeiguma noteikumu 197. punktā noteikts, ka nolikuma 16.8.-16.14. apakšpunkts ir spēkā līdz 2021. gada 31. decembrim. Tas nozīmē, ka pašvaldībā šobrīd izveidotās dzīvokļu komisijas darbojas līdz 2021. gada 31. decembrim. Savukārt līdz 2021. gada 31. decembrim, vienlaicīgi ar Cēsu novadā vienota dzīvokļu jautājumu risināšanas tiesiskā regulējuma noteikšanu, nepieciešams izvērtēt un izveidot vienu dzīvokļu komisiju (ar vai bez apakškomisijām). Šobrīd minētās komisijas ir izveidotas kā pašvaldības pastāvīgās komisijas, kuru kompetencē ir izskatīt jautājumus par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā atbilstoši attiecīgajā teritorijā spēkā esošajam tiesiskajam regulējumam. Tās nav izveidotas saistībā ar pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību novada pagastos un novada pilsētā. Vairākas komisijas tika izveidotas, jo pagaidām ir spēkā Cēsu novadā apvienoto bijušo pašvaldību saistošie noteikumi ar dažādu regulējumu, ir atšķirīgs dzīvojamais fonds, līdz ar to arī komisiju personāla sastāvs ir atšķirīgs, tajās iekļaujot kompetentas personas, kuras pārzina gan esošos saistošos noteikumus, gan esošo situāciju attiecīgā teritorijā. Pretējā gadījumā, lai nodrošinātu kompetentu komisiju, būtu jāveido viena komisija, tajā iekļaujot nesamērīgi lielu darbinieku skaitu, kas apgrūtinātu jautājumu savlaicīgu izskatīšanu. Tāpat komisijas sekretāram palielinātos pienākumu apjoms, līdz ar to būtu jāpārvērtē un jāpārdala pienākumi, par ko veicami grozījumi darba līgumā. Tā kā ne visās Cēsu novadā apvienotajās pašvaldībās šādas dzīvokļu komisijas bija izveidotas, attiecībām uz tām nav iespējams noteikt pārejas periodu.

Svītrots 27.16. apakšpunkts, kurā noteikts, ka domes priekšsēdētājs ar rīkojumu nosaka izpilddirektora pienākumu izpildītāju;

Svītrots 27.17. apakšpunkts, kurā noteikts, ka domes priekšsēdētājs ir tiesīgs saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu pilnīgi vai daļēji pārņemt Pašvaldības administrācijas lietvedībā esošu lietu savā kompetencē.

29.5.10. apakšpunkts precizēts, nosakot, ka domes priekšsēdētāja vietnieks pārrauga (iepriekš bija -atbild) Domes lēmumu un normatīvo aktu, kā arī noslēgto līgumu izpildi.

Saistošo noteikumu 31.15. apakšpunkts izteikts jaunā redakcijā, nosakot, ka izpilddirektors padotībā esošas iestādes vadītāja prombūtnes (atvaļinājuma, darba nespējas u.tml.) laikā ar rīkojumu var noteikt iestādes vadītāja pienākumu izpildītāju uz laiku līdz vienam mēnesim.

Saistošie noteikumi papildināti ar 31.15.1 apakšpunktu, nosakot, ka izpilddirektors īsteno Centrālās administrācijas vadītāja kompetenci saskaņā ar Centrālās administrācijas nolikumu izpilddirektora vietnieka prombūtnes (atvaļinājuma, darba nespējas u.tml.) laikā, ja dome nav pieņēmusi citu lēmumu.

Saistošo noteikumu 43. punkts izteikts jaunā redakcijā, izslēdzot tiesību normu, kurā ir noteikts, ka komitejas īsteno kontroli par pastāvīgo komisiju darbu, līdz ar to precizēts 44. punkts, izslēdzot regulējumu attiecībā uz komisijām.

Svītrots 53. punkts, jo tajā minēto regulējumu nosaka likums.

Saistošie noteikumi papildināt ar 190., 191., 192., 193., 194., 195., 196. un 197. punktu, nosakot pašvaldības institūcijas, uz kurām attiecas pārejas periods.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu Nav ietekme.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekme.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrām  Nav ietekme.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar saistošo noteikumu projektu Nav nepieciešams.

Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Cēsu novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 "Cēsu novada pašvaldības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Cēsu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 2Pieņemts: 29.07.2021.Stājas spēkā: 30.07.2021.Zaudē spēku: 31.05.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 149, 05.08.2021. OP numurs: 2021/149.4
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
325158
30.07.2021
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"