Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Civilprocesa likumā

Izdarīt Civilprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23. nr.; 2001, 15. nr.; 2002, 24. nr.; 2003, 15. nr.; 2004, 6., 10., 14., 20. nr.; 2005, 7., 14. nr.; 2006, 1., 13., 20., 24. nr.; 2007, 3., 24. nr.; 2008, 13. nr.; 2009, 2., 6., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 205. nr.; 2010, 166., 183., 206. nr.; 2011, 16., 95., 132., 148. nr.; 2012, 50., 100., 190., 197. nr.; 2013, 87., 112., 188. nr.; 2014, 2., 41., 63., 108., 194., 228. nr.; 2015, 42., 91., 118., 227., 251. nr.; 2016, 31., 123., 241., 249. nr.; 2017, 117., 132., 216., 259. nr.; 2018, 53., 119., 225. nr.; 2019, 52. nr.; 2020, 199., 243. nr.; 2021, 22., 65.A nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 34. panta pirmo daļu ar 17. punktu šādā redakcijā:

"17) par pieteikumu par fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām atcelšanu - 70 euro."

2. Papildināt 43. panta pirmo daļu ar 18. un 19. punktu šādā redakcijā:

"18) zvērināts notārs - lietās par fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām atcelšanu, ja zvērināts notārs taisījis notariālo aktu par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām;

19) sūdzības iesniedzēji - par zvērināta notāra atteikumu apliecināt pieteikumu par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām, kā arī par atteikumu atbrīvot fizisko personu no parādsaistībām."

3. Papildināt ceturto sadaļu ar 28.1 nodaļu šādā redakcijā:

"28.1 nodaļa
Zvērināta notāra darbības pārsūdzēšana

232.1 pants. Sūdzību par zvērināta notāra darbību piekritība tiesai un iesniegšanas kārtība

Sūdzību par zvērināta notāra darbību, izpildot amata pienākumus, kā arī sūdzību par atteikšanos izpildīt šos pienākumus persona, kuras tiesības skartas, iesniedz rajona (pilsētas) tiesā pēc zvērināta notāra prakses vietas adreses 30 dienu laikā no dienas, kad zvērināts notārs izpildījis darbību, par kuru iesniegta sūdzība, vai kad viņš atteicies izpildīt šādu darbību.

232.2 pants. Sūdzību izskatīšanas kārtība

(1) Sūdzību tiesa izskata 30 dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas.

(2) Sūdzību tiesa izskata rakstveida procesā, nerīkojot tiesas sēdi, izņemot gadījumu, kad tā uzskata par nepieciešamu izskatīt lietu tiesas sēdē vai kad sūdzības iesniedzējs, zvērināts notārs vai citas ieinteresētās personas lūdz lietu izskatīt tiesas sēdē, pamatojot savu lūgumu. Uz tiesas sēdi tiek aicināts sūdzības iesniedzējs, zvērināts notārs un citas ieinteresētās personas. Šo personu neierašanās nav šķērslis jautājuma izskatīšanai.

(3) Tiesa pēc sūdzības izskatīšanas pieņemtā lēmuma norakstu nosūta sūdzības iesniedzējam, zvērinātam notāram un citām ieinteresētajām personām.

232.3 pants. Par sūdzību pieņemto lēmumu pārsūdzēšana

(1) Par tiesas lēmumu var iesniegt blakus sūdzību šajā likumā noteiktajā termiņā un kārtībā.

(2) Tiesas lēmums, ar kuru izskatīta sūdzība par zvērināta notāra rīcību, izpildot amata pienākumus lietā par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām, nav pārsūdzams."

4. Papildināt 251. pantu ar 15. punktu šādā redakcijā:

"15) par fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām atcelšanu."

5. Papildināt sesto sadaļu ar 48.2 nodaļu šādā redakcijā:

"48.2 nodaļa
Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām atcelšanas lietas

394.6 pants. Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām atcelšanas lietu piekritība

(1) Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām atcelšanas lietu izskata tiesa pēc parādnieka deklarētās dzīvesvietas, bet, ja tādas nav, - pēc dzīvesvietas.

(2) Lietu izskata, pamatojoties uz pieteikumu par fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām atcelšanu, kuru iesniedz kreditors, zvērināts notārs, kurš taisījis notariālo aktu par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām, vai cita persona, kuras likumiskās tiesības ir aizskartas.

394.7 pants. Pieteikuma izlemšana par fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām atcelšanu

(1) Pieteikuma noraksts nosūtāms personai, par kuras atbrīvošanas no parādsaistībām atcelšanu iesniegts pieteikums, nosakot tai paskaidrojumu iesniegšanai laiku, ne ilgāku par 30 dienām.

(2) Ja pieteikuma iesniedzējs nav zvērināts notārs, kurš taisījis notariālo aktu par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām, tiesa par lietas ierosināšanu informē zvērinātu notāru, kurš taisījis notariālo aktu par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām, vienlaikus nosakot termiņu, ne ilgāku par 30 dienām, notariālā akta par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām un citu lietas materiālu atvasinājumu iesniegšanai tiesā.

(3) Pieteikuma pieņemšana neaptur tā notariālā akta darbību, ar kuru fiziskā persona atbrīvota no parādsaistībām.

(4) Par tiesas lēmumu par atteikšanos pieņemt pieteikumu tā iesniedzējs var iesniegt blakus sūdzību.

(5) Ja, izskatot šā panta ceturtajā daļā minēto blakus sūdzību, tiesa atceļ lēmumu, tiesa nodod jautājuma izskatīšanu tai tiesai, kura lēmumu pieņēmusi.

394.8 pants. Pieteikuma izskatīšana par fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām atcelšanu un tiesas spriedums

(1) Pieteikumu izskata rakstveida procesā, nerīkojot tiesas sēdi, izņemot gadījumu, kad tiesa uzskata par nepieciešamu pieteikumu izskatīt tiesas sēdē vai to lūdz lietas dalībnieks, pamatojot savu lūgumu.

(2) Ja tiesa apmierina pieteikumu, tā sprieduma norakstu pēc sprieduma spēkā stāšanās nosūta atbildīgajai iestādei, kas veic ierakstus maksātnespējas reģistrā, un zvērinātam tiesu izpildītājam, kura lietvedībā ir izpildu lieta pret parādnieku.

(3) Lietas dalībnieki spriedumu var pārsūdzēt apelācijas kārtībā 20 dienu laikā no sprieduma sastādīšanas dienas, ja pastāv kāds no šā likuma 440.2 pantā minētajiem apelācijas tiesvedības ierosināšanas pamatiem."

6. Izteikt 440.1 pantu šādā redakcijā:

"440.1 pants. Lietu izskatīšanas kārtība apelācijas instancē

Apelācijas sūdzības vienkāršotās procedūras lietās un lietās par tiesībām, par kurām strīds izskatīts Rūpnieciskā īpašuma Apelācijas padomē, par spriedumiem, ar kuriem noraidīts tiesiskās aizsardzības procesa pieteikums vai juridiskās personas vai fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikums, lietās par strīdiem par tiesībām maksātnespējas procesa lietās, fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām atcelšanas lietās, apelācijas instancē izskata šā likuma 52., 53. un 54. nodaļā noteiktajā kārtībā, ievērojot šajā nodaļā paredzētos izņēmumus."

7. Papildināt 552.1 panta sestās daļas pirmo teikumu pēc vārdiem "maksātnespējas process" ar vārdiem "vai zvērināts notārs ir pieņēmis pieteikumu par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām, kurā ietvertas parādsaistības, par kurām izdots saņemtais izpildu dokuments".

8. Papildināt 560. panta pirmo daļu ar 11. punktu šādā redakcijā:

"11) ir saņemts zvērināta notāra paziņojums par pieteikuma par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām pieņemšanu, kurā ietvertas parādsaistības, par kuru piedziņu ievesta izpildu lieta."

9. Papildināt 562. panta pirmo daļu ar 16. punktu šādā redakcijā:

"16) šā likuma 560. panta pirmās daļas 11. punktā paredzētajos gadījumos - līdz dienai, kad:

a) maksātnespējas reģistrā izdarīts ieraksts par pieteikuma par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām izskatīšanas rezultātu un fiziskā persona nav atbrīvota no parādsaistībām,

b) beidzies termiņš pieteikuma iesniegšanai par fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām atcelšanu, ja maksātnespējas reģistrā izdarīts ieraksts par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām,

c) stājies spēkā tiesas spriedums, ar kuru atceļ fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām."

10. Papildināt 563. panta pirmo daļu ar 14. punktu šādā redakcijā:

"14) maksātnespējas reģistrā izdarīts ieraksts par pieteikuma par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām izskatīšanas rezultātu, fiziskā persona atbrīvota no parādsaistībām un ir beidzies noteiktais termiņš pieteikuma iesniegšanai par fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām atcelšanu."

11. Papildināt 568. pantu ar 1.3 daļu šādā redakcijā:

"(13) Ja izpildu lietvedība izbeigta saskaņā ar šā likuma 563. panta pirmās daļas 14. punktu, sprieduma izpildes izdevumus, ciktāl tie nav piedzīti no parādnieka, sedz piedzinējs, ja tas saskaņā ar šo likumu no sprieduma izpildes izdevumu samaksas tiesu izpildītājam nav atbrīvots."

Likums stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 15. jūnijā.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 28. jūnijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Civilprocesa likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 15.06.2021.Stājas spēkā: 01.01.2022.Tēma: Civilprocess; Tiesu vara; MaksātnespējaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 121B, 28.06.2021. OP numurs: 2021/121B.7
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
324285
01.01.2022
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"