Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 316

Rīgā 2021. gada 18. maijā (prot. Nr. 42 21. §)
Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes mājās pakalpojumu personām ar invaliditāti

(Noteikumu nosaukums MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 816 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Invaliditātes likuma 12. panta piekto, 5.1, 5.2, sesto, 6.1, 6.2 un septīto daļu
un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13. panta vienpadsmito daļu
(MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 816 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. prasības asistentam un pavadonim, kā arī nosacījumus un kārtību, kādā piešķir, atsaka, izbeidz un pārtrauc asistenta pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā vai koledžā (turpmāk – asistenta pakalpojums) un pavadoņa pakalpojumu;

1.2. kritērijus asistenta pakalpojuma nepieciešamības un atbalsta intensitātes novērtēšanai, kā arī kritērijus asistenta pakalpojuma apjoma noteikšanai;

1.3. maksimālo asistenta pakalpojuma, pavadoņa pakalpojuma un aprūpes mājās pakalpojuma apjomu, kā arī minimālās vienas stundas izmaksas aprūpes pakalpojumam;

1.4. asistenta pakalpojumam nepieciešamā valsts budžeta finansējuma apmēru, tā aprēķināšanas un piešķiršanas kārtību, kā arī pavadoņa pakalpojumam nepieciešamās vienas stundas izmaksas un finansēšanas noteikumus;

1.5. kritērijus asistenta pakalpojuma nepieciešamībai pilngadīgai personai ar I vai II invaliditātes grupu vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādē (izņemot speciālās izglītības iestādi, kas saņem uzturēšanas izdevumus no valsts budžeta);

1.6. aprūpes mājās pakalpojuma valsts līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību bērniem ar invaliditāti, kuriem Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – komisija) izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību.

(Grozīts ar MK 24.05.2022. noteikumiem Nr. 315; MK 19.12.2023. noteikumiem Nr. 816)

2. No valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu un pavadoņa pakalpojumu, kā arī no pašvaldības budžeta apmaksātu aprūpes pakalpojumu nodrošina personas deklarētās dzīvesvietas pašvaldības sociālais dienests (turpmāk – sociālais dienests).

3. Sociālais dienests novērtē asistenta pakalpojuma nepieciešamību un atbalsta intensitāti un nosaka asistenta pakalpojuma apjomu pilngadīgai personai ar I vai II invaliditātes grupu, ja personai ir redzes, kustību vai garīga rakstura funkcionēšanas ierobežojumi vai komisija ir noteikusi medicīniskas indikācijas vieglā automobiļa speciālai pielāgošanai un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai un asistents nepieciešams tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras persona funkcionēšanas ierobežojumu dēļ nevar veikt patstāvīgi.

(MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 816 redakcijā)

3.1 Sociālais dienests atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumā noteiktajiem kritērijiem novērtē asistenta pakalpojuma nepieciešamību pilngadīgai personai ar I vai II invaliditātes grupu vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādēs (izņemot speciālās izglītības iestādes, kas saņem uzturēšanas izdevumus no valsts budžeta), ja personai ir redzes, kustību vai garīga rakstura funkcionēšanas ierobežojumi vai komisija ir noteikusi medicīniskas indikācijas vieglā automobiļa speciālai pielāgošanai un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai.

(MK 24.05.2022. noteikumu Nr. 315 redakcijā)

4. Asistenta pakalpojumu un pavadoņa pakalpojumu ir tiesīga sniegt fiziska persona, kurai ir darba vai personiskā pieredze saskarsmē ar personu ar invaliditāti (turpmāk – pakalpojuma sniedzējs).

5. Pakalpojuma sniedzējs asistenta pakalpojumu un pavadoņa pakalpojumu var sniegt vairākām personām ar invaliditāti, kalendāra gada laikā nepārsniedzot stundu skaitu normālā darba laika ietvaros kalendāra gadā vai kalendāra mēnesī nepārsniedzot stundu skaitu, kas atbilst mēnesim ar lielāko stundu skaitu kalendāra gadā, kas noteikts normālā darba laika ietvaros.

6. Sociālais dienests publiskos iepirkumus regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir tiesīgs slēgt līgumu par asistenta pakalpojumu un pavadoņa pakalpojumu ar juridisku personu, kura spēj nodrošināt, ka pakalpojumu sniedz pakalpojuma sniedzēji, kuriem ir darba vai personiskā pieredze saskarsmē ar personām ar invaliditāti (turpmāk – juridiska persona).

II. Asistenta pakalpojuma un pavadoņa pakalpojumu piešķiršana nepilngadīgām personām ar invaliditāti

7. Lai saņemtu asistenta pakalpojumu vai pavadoņa pakalpojumu, personas likumiskais pārstāvis sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu. Iesniegumā norāda:

7.1. personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi;

7.2. likumiskā pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru vai e-pasta adresi;

7.3. vēlamo pakalpojumu (asistenta pakalpojums vai pavadoņa pakalpojums);

7.4. vēlamā asistenta vai pavadoņa vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, ja ir zināma.

8. Iesniegumam papildus pievieno likumiskā pārstāvja pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopiju un uzrāda oriģinālu, ja dokumenti tiek iesniegti klātienē un šādas informācijas nav sociālā dienesta vai citas institūcijas rīcībā.

8.1 Ja asistenta pakalpojumu pieprasa, lai ne retāk kā reizi nedēļā saņemtu ārsta nozīmētas medicīniskās procedūras vai rehabilitācijas pakalpojumus, iesniegumam papildus pievieno arī ģimenes (vispārējās prakses) ārsta vai ārstējošā ārsta nosūtījuma kopiju attiecīgā ārstniecības pakalpojuma saņemšanai vai līguma kopiju par rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu vai ģimenes (vispārējās prakses) ārsta vai ārstējošā ārsta nosūtījumu attiecīgā ārstniecības pakalpojuma saņemšanai, kā arī līguma kopiju par rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu. Nosūtījuma vai līguma kopiju vietā persona var iesniegt arī attiecīgā ārstniecības pakalpojuma vai rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja izziņu par pakalpojuma saņemšanas ilgumu.

(MK 24.05.2022. noteikumu Nr. 315 redakcijā)

9. Sociālais dienests izskata šo noteikumu 7. punktā minēto iesniegumu un tam pievienotos šo noteikumu 8. un 8.1 punktā minētos dokumentus un:

9.1. Invaliditātes informatīvajā sistēmā pārliecinās, vai komisija personai noteikusi invaliditāti un izsniegusi atzinumu par:

9.1.1. īpašas kopšanas nepieciešamību, ja tiek pieprasīts asistenta pakalpojums;

9.1.2. pavadoņa pakalpojuma nepieciešamību, ja tiek pieprasīts pavadoņa pakalpojums;

9.2. pieprasa komisijai vai citām institūcijām, ja nepieciešams, sniegt papildu informāciju.

(MK 24.05.2022. noteikumu Nr. 315 redakcijā)

10. Sociālais dienests mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

10.1. par asistenta pakalpojuma piešķiršanu, nosakot asistenta pakalpojuma apjomu – 80 stundas mēnesī vai 100 stundas mēnesī, ja persona ne retāk kā reizi nedēļā saņem ģimenes (vispārējās prakses) ārsta vai ārstējošā ārsta nozīmētas medicīniskās procedūras vai rehabilitācijas pakalpojumus, – un pakalpojuma saņemšanas periodu atbilstoši personai noteiktajam invaliditātes periodam vai ģimenes (vispārējās prakses) ārsta vai ārstējošā ārsta nozīmētās medicīniskās procedūras vai rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas periodam, bet ne ilgāk par trim gadiem;

10.2. par pavadoņa pakalpojuma piešķiršanu, nosakot pavadoņa pakalpojuma apjomu – 60 stundas mēnesī – un pakalpojuma saņemšanas periodu atbilstoši personai noteiktajam invaliditātes periodam, bet ne ilgāk par trim gadiem;

10.3. par atteikumu piešķirt asistenta pakalpojumu, ja persona neatbilst Invaliditātes likuma 12. panta pirmās daļas 3. vai 4. punktā vai otrajā daļā minētajiem asistenta pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem;

10.4. par atteikumu piešķirt pavadoņa pakalpojumu, ja persona neatbilst Invaliditātes likuma 12. panta pirmās daļas 4.1 punktā vai 2.3 daļā minētajiem pavadoņa pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem.

(Grozīts ar MK 24.05.2022. noteikumiem Nr. 315)

11. Sociālais dienests 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 10.1., 10.2., 10.3. vai 10.4. apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanas par to informē pakalpojuma pieprasītāju.

12. Ja persona vēlas saņemt asistenta pakalpojumu vai pavadoņa pakalpojumu atkārtoti vai ir mainījusi deklarēto dzīvesvietu uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju, pakalpojuma pieprasītājs iesniedz sociālajā dienestā iesniegumu par attiecīgā pakalpojuma piešķiršanu šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

III. Asistenta pakalpojuma piešķiršana pilngadīgām personām ar invaliditāti

13. Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, persona vai viņas likumiskais pārstāvis iesniedz sociālajā dienestā iesniegumu. Iesniegumā norāda:

13.1. personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru vai e-pasta adresi;

13.2. likumiskā pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru vai e-pasta adresi, ja iesniegumu iesniedz personas likumiskais pārstāvis;

13.3. asistenta pakalpojuma pieprasīšanas mērķi atbilstoši šo noteikumu 1. pielikuma 4.2. apakšpunktam;

13.4. informāciju par to, vai persona saņem no valsts budžeta finansētu pabalstu personai ar redzes invaliditāti par asistenta izmantošanu;

13.5. vēlamā asistenta vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, ja ir zināma.

14. Iesniegumam papildus pievieno šādus dokumentus:

14.1. darba devēja apliecinājumu, ka persona ir darba ņēmējs pie attiecīgā darba devēja, ja persona strādā algotu darbu;

14.2. saimnieciskās darbības veicēja pašapliecinājumu par saimnieciskās darbības izpildei veicamajām darbībām, ja persona veic saimniecisko darbību;

14.3. Latvijas Paralimpiskās komitejas apliecinājumu, ka persona nodarbojas ar parasportu, ja persona piedalās nacionālā līmeņa čempionātos vai starptautiskajās sacensībās. Minēto apliecinājumu izsniedz, ja persona atrodas sporta ārsta uzraudzībā, treniņu process notiek vismaz četras reizes nedēļā, kā arī persona ir saņēmusi antidopinga sertifikātu vai piedalās Latvijas Antidopinga biroja rīkotajos semināros;

14.4. brīvprātīgā darba organizētāja un brīvprātīgā darba veicēja līguma kopiju par brīvprātīgā darbu, uzrādot oriģinālu, ja dokumenti tiek iesniegti klātienē, ja persona veic brīvprātīgā darbu;

14.5. kapitālsabiedrības apliecinājumu, ja persona ir ievēlēta valdē un ja šī informācija nav pieejama Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā;

14.6. biedrības vai nodibinājuma apliecinājumu, ja persona ir ievēlēta valdē un ja šī informācija nav pieejama Biedrību un nodibinājumu reģistrā;

14.7. izglītības iestādes apliecinājumu, ka persona apgūst attiecīgu izglītības programmu konkrētajā izglītības iestādē, ja persona mācās vai studē un ja šī informācija nav pieejama Valsts izglītības informācijas sistēmā;

14.8. dienas aprūpes centra vai specializētās darbnīcas apliecinājumu, ja persona apmeklē attiecīgās institūcijas un ja šī informācija nav pieejama Pašvaldību sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammā SOPA;

14.9. ģimenes (vispārējās prakses) ārsta vai ārstējošā ārsta apliecinājumu, ka persona ne retāk kā reizi nedēļā saņem ārsta nozīmētas medicīniskas hemodialīzes procedūras vai personai ir konstatēts ļaundabīgs audzējs, kura dēļ nepieciešams saņemt simptomātisku terapiju, ja šo noteikumu 15.1.3. un 15.1.4. apakšpunktā minētā informācija nav pieejama Invaliditātes informatīvajā sistēmā vai personas iesniedzamais dokuments satur jaunāku informāciju par informatīvajā sistēmā esošo;

14.9.1 ģimenes (vispārējās prakses) ārsta vai ārstējošā ārsta apliecinājumu, ka persona saņem ķīmijterapiju, staru terapiju vai hormonu terapiju, ja personai ir konstatēts ļaundabīgs audzējs ceturtajā stadijā ar izteikti nelabvēlīgu prognozi un šāda informācija ir nepieciešama, lai lemtu par šo noteikumu 17. punktā noteiktā pakalpojuma piešķiršanu;

14.10. šo noteikumu 13.2. apakšpunktā minētajā gadījumā likumiskā pārstāvja pārstāvības tiesības apliecinošu dokumenta kopiju un uzrāda oriģinālu, ja dokumenti tiek iesniegti klātienē un šāda informācija nav sociālā dienesta vai citas institūcijas rīcībā.

(Grozīts ar MK 24.05.2022. noteikumiem Nr. 315)

15. Sociālais dienests izskata šo noteikumu 13. punktā minēto iesniegumu un tam pievienotos šo noteikumu 14. punktā minētos dokumentus un:

15.1. Invaliditātes informatīvajā sistēmā pārliecinās, vai personai ir noteikta I vai II invaliditātes grupa, kā arī vai persona atbilst kādam no šādiem nosacījumiem:

15.1.1. ir noteikti redzes, kustību vai garīga rakstura funkcionālie traucējumi;

15.1.2. komisija ir izsniegusi atzinumu par medicīniskajām indikācijām vieglā automobiļa speciālai pielāgošanai un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai;

15.1.3. ir nieru mazspēja, kuras dēļ nepieciešama regulāra hemodialīzes procedūru saņemšana;

15.1.4. ir konstatēts ļaundabīgs audzējs ceturtajā stadijā, kura dēļ nepieciešams saņemt simptomātisku terapiju;

15.1.5. ir noteikts invaliditātes cēlonis – slimība no bērnības;

15.2. Valsts izglītības informācijas sistēmā pārliecinās, vai persona apgūst attiecīgu izglītības programmu konkrētajā izglītības iestādē, ja persona mācās vai studē;

15.3. Pašvaldību sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammā SOPA pārliecinās, vai persona saņem dienas aprūpes centra vai specializētās darbnīcas pakalpojumu;

15.4. Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā pārliecinās, vai persona ir reģistrēta kā darba ņēmējs vai saimnieciskās darbības veicējs;

15.5. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā pārliecinās, vai persona ir ievēlēta kapitālsabiedrības valdē;

15.6. Biedrību un nodibinājumu reģistrā pārliecinās, vai persona ir ievēlēta biedrības vai nodibinājuma valdē;

15.7. pieprasa komisijai vai citām institūcijām, ja nepieciešams, sniegt papildu informāciju;

15.8. izvērtē asistenta pakalpojuma nepieciešamību, atbalsta intensitāti un nosaka asistenta pakalpojuma apjomu atbilstoši šo noteikumu 1. pielikuma 4., 5., 6., 7. un 8. punktā minētajiem kritērijiem.

(Grozīts ar MK 24.05.2022. noteikumiem Nr. 315)

16. Sociālais dienests mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

16.1. par asistenta pakalpojuma piešķiršanu, nosakot:

16.1.1. asistenta pakalpojuma apjomu (stundas mēnesī) atbilstoši šo noteikumu 1. pielikuma 7. punktam. Ja persona saņem Invaliditātes likuma 12. panta pirmās daļas 2. punktā minēto pabalstu par asistenta izmantošanu, tad noteikto asistenta pakalpojuma apjomu samazina par 40 stundām mēnesī;

16.1.2. asistenta pakalpojuma saņemšanas periodu atbilstoši personai noteiktajam invaliditātes periodam, bet ne ilgāk par trim gadiem. Ja šo noteikumu 14. punktā pievienotajos dokumentos vai šo noteikumu 15. punktā minētajās informācijas sistēmās vai reģistros ir norādīta informācija par īsāku periodu, kurā asistenta pakalpojums būtu nodrošināms, asistenta pakalpojumu piešķir atbilstoši minētajos dokumentos, informācijas sistēmās vai reģistros norādītajam periodam;

16.2. par atteikumu piešķirt asistenta pakalpojumu, ja:

16.2.1. persona neatbilst Invaliditātes likuma 12. panta pirmās daļas 3., 3.1 vai 4. punktā vai otrajā daļā minētajiem asistenta pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem;

16.2.2. atbilstoši šo noteikumu 1. pielikuma 7. punktam asistenta pakalpojums nepienākas, izņemot šo noteikumu 17. punktā minēto gadījumu;

16.2.3. persona saņem Invaliditātes likuma 12. panta pirmās daļas 2. punktā minēto pabalstu par asistenta izmantošanu un atbilstoši šo noteikumu 1. pielikuma 7. punktam asistenta pakalpojuma apjoms nepārsniedz 40 stundas mēnesī.

(Grozīts ar MK 24.05.2022. noteikumiem Nr. 315)

17. Ja atbilstoši šo noteikumu 1. pielikuma 7. punktam asistenta pakalpojums nepienākas, taču personai ir noteiktas medicīniskas indikācijas vieglā automobiļa speciālai pielāgošanai un pabalsta saņemšanai transporta izdevumiem, un nieru mazspējas dēļ nepieciešamas hemodialīzes procedūras vai ir ļaundabīgs audzējs ceturtajā stadijā un persona saņem ķīmijterapiju, staru terapiju vai hormonu terapiju, sociālais dienests uz vienu gadu piešķir asistenta pakalpojumu 40 stundas mēnesī.

(MK 24.05.2022. noteikumu Nr. 315 redakcijā)

17.1 Ja personai ir noteikta I invaliditātes grupa, invaliditātes cēlonis ir slimība no bērnības un komisija izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību, sociālais dienests šo noteikumu 16.1.1. apakšpunktā minēto asistenta pakalpojuma apjomu palielina šādos gadījumos un apmērā:

17.11. ja persona atbilstoši šo noteikumu 1. pielikuma 4.2. apakšpunktam apmeklē dienas aprūpes centru vai specializēto darbnīcu:

17.11.1. par 10 stundām mēnesī, ja intensitātes koeficients ir 1;

17.11.2. par 20 stundām mēnesī, ja intensitātes koeficients ir 2;

17.12. ja persona atbilstoši šo noteikumu 1. pielikuma 4.2. apakšpunktam veic citas darbības (piemēram, apmeklē ārstu, sociālos pasākumus):

17.12.1. par 15 stundām mēnesī, ja intensitātes koeficients ir 1;

17.12.2. par 30 stundām mēnesī, ja intensitātes koeficients ir 2.

(MK 24.05.2022. noteikumu Nr. 315 redakcijā)

18. Ja lēmums par atteikumu piešķirt asistenta pakalpojumu pieņemts atbilstoši šo noteikumu 16.2.2. apakšpunktam, persona var atkārtoti vērsties sociālajā dienestā ar iesniegumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu ne ātrāk kā trīs mēnešus pēc lēmuma pieņemšanas par atteikumu piešķirt asistenta pakalpojumu, izņemot gadījumus, ja personas veselības stāvoklis un mobilitātes vai garīgās spējas ir pasliktinājušās.

19. Sociālais dienests 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 16.1. un 16.2. apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanas par to informē pakalpojuma pieprasītāju.

20. Ja persona vēlas saņemt asistenta pakalpojumu atkārtoti vai ir mainījusi deklarēto dzīvesvietu uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju, vai ir mainījies asistenta pakalpojuma pieprasīšanas mērķis un tādēļ personai nepieciešams mainīt piešķirtā asistenta pakalpojuma apjomu, asistenta pakalpojuma pieprasītājs iesniedz sociālajā dienestā iesniegumu par pakalpojuma piešķiršanu šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

IV. Asistenta pakalpojuma un pavadoņa pakalpojuma nodrošināšana

21. Asistenta pakalpojuma un pavadoņa pakalpojuma apjomu par nepilnu kalendāra mēnesi nodrošina atbilstoši pakalpojuma sniedzēja faktiski nostrādāto stundu skaitam par periodu, kurā pakalpojuma saņēmējam bija tiesības uz attiecīgo pakalpojumu, izņemot šo noteikumu 29. punktā minēto gadījumu.

22. Pēc lēmuma pieņemšanas par asistenta pakalpojuma vai pavadoņa pakalpojuma piešķiršanu sociālais dienests slēdz līgumu ar asistenta pakalpojuma vai pavadoņa pakalpojuma pieprasītāju un pakalpojuma sniedzēju vai juridisko personu. Līgumā nosaka pakalpojuma apjomu, tā sniegšanas periodu un kārtību, līdzēju tiesības, pienākumus un atbildību, norēķinu kārtību un citus būtiskus jautājumus, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu, kā arī līguma izbeigšanas nosacījumus.

23. Pakalpojuma sniedzējs vai juridiskā persona šo noteikumu 22. punktā minētajā līgumā noteiktajā kārtībā reizi mēnesī iesniedz sociālajā dienestā apliecinājumu par iepriekšējā mēnesī sniegto asistenta pakalpojumu vai pavadoņa pakalpojumu, un sociālais dienests kontrolē minētā līguma saistību izpildi. Apliecinājumā norāda dienas, kad sniegts asistenta pakalpojums vai pavadoņa pakalpojums, un tajās nostrādāto stundu skaitu, kā arī līdzēju apliecinājumus par sniegto un saņemto pakalpojumu. Ja asistenta pakalpojums piešķirts saskaņā ar šo noteikumu 16.1. apakšpunktu, 17. vai 17.1 punktu, apliecinājumā norāda pakalpojuma sniegšanas dienā nostrādāto stundu skaitu sadalījumā pa darbībām, kurām attiecīgajās dienās asistenta pakalpojums ticis izmantots atbilstoši šo noteikumu 1. pielikuma 4.2. apakšpunktā noteiktajiem mērķiem.

(MK 24.05.2022. noteikumu Nr. 315 redakcijā)

24. Sociālais dienests izlases kārtībā veic asistenta pakalpojuma un pavadoņa pakalpojuma saņēmēju lietu kontroli ne mazāk kā 10 % apmērā no kalendāra gadā asistenta pakalpojumu un pavadoņa pakalpojumu saņēmušo unikālo personu skaita un pārliecinās par pakalpojuma piešķiršanas un nodrošināšanas pamatotību.

25. Asistenta pakalpojuma un pavadoņa pakalpojuma pieprasītājam ir pienākums piecu darbdienu laikā informēt sociālo dienestu par:

25.1. personas deklarētās dzīvesvietas maiņu;

25.2. personas ievietošanu stacionārā ārstniecības iestādē, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai ieslodzījuma vietā;

25.3. izmaiņām šo noteikumu 8.punktā, 14.1., 14.2., 14.3., 14.4., 14.5., 14.6., 14.7., 14.8., 14.9. un 14.9.1 apakšpunktā norādītajā informācijā;

25.4. citiem apstākļiem, kas varētu būt par pamatu izmaiņām asistenta pakalpojumā vai pavadoņa pakalpojumā vai pakalpojuma sniedzēja maiņai.

(Grozīts ar MK 24.05.2022. noteikumiem Nr. 315)

26. Persona ne biežāk kā divas reizes kalendāra gada laikā ir tiesīga atteikties no pakalpojuma sniedzēja un izvēlēties citu pakalpojuma sniedzēju, iesniedzot sociālajā dienestā pamatotu iesniegumu.

27. Asistenta pakalpojuma vai pavadoņa pakalpojuma sniegšanu personai izbeidz, ja:

27.1. persona iesniedz sociālajā dienestā iesniegumu par atteikšanos no piešķirtā asistenta pakalpojuma vai pavadoņa pakalpojuma;

27.2. persona dzīvesvietu deklarējusi citas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

27.3. beidzies šo noteikumu 10.1., 10.2. vai 16.1. apakšpunktā minētajā lēmumā noteiktais pakalpojuma periods;

27.4. sociālais dienests vai Labklājības ministrija konstatē, ka iestājies attiecīgi kāds no šo noteikumu 10.3., 10.4., 16.2.1., 16.2.2. vai 16.2.3. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem;

27.5. sociālais dienests konstatē, ka asistenta pakalpojums vai pavadoņa pakalpojums faktiski netiek izmantots, izņemot šo noteikumu 30. punktā minētos gadījumus.

28. Asistenta pakalpojuma sniegšanu personai izbeidz arī tad, ja ir notikušas izmaiņas šo noteikumu 8.punktā, 14.1., 14.2., 14.3., 14.4., 14.5., 14.6., 14.7., 14.8., 14.9. un 14.9.1 apakšpunktā norādītajā informācijā, kas dod tiesības saņemt asistenta pakalpojumu šo noteikumu 10.1. un 16.1. apakšpunktā, kā arī 17. un 17.1 punktā noteiktajā apjomā un periodā.

(MK 24.05.2022. noteikumu Nr. 315 redakcijā)

29. Personām, kurām asistenta pakalpojums izbeigts atbilstoši šo noteikumu 28. punktam un kuras ir pieprasījušas asistenta pakalpojumu atkārtoti, sociālais dienests nodrošina pakalpojumu līdzšinējā apjomā vai palielina to atbilstoši aktuālajai faktiskajai situācijai par pilnu kalendāra mēnesi, kurā persona pakalpojumu ir pieprasījusi. Ja sociālais dienests lēmumu par atkārtotu asistenta pakalpojuma piešķiršanu pieņem nākamajā kalendāra mēnesī, kas seko mēnesim, kurā persona pieprasīja asistenta pakalpojumu atkārtoti, tad šajā kalendāra mēnesī piemēro no jauna noteikto pakalpojuma apjomu.

30. Asistenta pakalpojuma vai pavadoņa pakalpojuma sniegšana personai tiek pārtraukta uz laiku, kamēr pakalpojuma saņēmējs atrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, stacionārā ārstniecības iestādē vai ieslodzījuma vietā.

31. Asistenta pakalpojuma vai pavadoņa pakalpojuma nodrošināšanai nepamatoti izlietotos finanšu līdzekļus sociālajam dienestam atmaksā:

31.1. persona vai viņas likumiskais pārstāvis, ja persona vairs neatbilst pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem vai mainījies piešķirtā pakalpojuma apjoms (atmaksā finansējuma starpību par piešķirtā pakalpojuma apjomu un konkrētās personas izmantotā pakalpojuma apjomu);

31.2. pakalpojuma sniedzējs un juridiskā persona, ja sniegta nepatiesa informācija par sniegto pakalpojumu vai ja Labklājības ministrija vai sociālais dienests konstatējis citus pārkāpumus saistībā ar asistenta pakalpojuma vai pavadoņa pakalpojuma nodrošināšanu.

32. Ja šo noteikumu 31.2. apakšpunktā minētajos gadījumos tiek konstatētas noziedzīga nodarījuma pazīmes, tad sociālais dienests par iespējamu noziedzīgu nodarījumu informē Valsts policiju. Pēc vēršanās Valsts policijā sociālais dienests informē Labklājības ministriju par iespējamu noziedzīgu nodarījumu, norādot pārkāpuma raksturu, nepamatoti apmaksāto pakalpojuma stundu skaitu, naudas summu, norādot atlīdzības apmēru, transporta izdevumus, ja tādi ir izmaksāti, un administrēšanas izmaksas, pārkāpuma periodu un citu informāciju, kas var būt nozīmīga attiecīgajā lietā.

33. Ja asistenta pakalpojuma vai pavadoņa pakalpojuma sniegšanas laikā pakalpojuma pieprasītājam vai pakalpojuma sniedzējam rodas izdevumi par transportu, sociālais dienests tos kompensē personai, kurai tie radušies, ievērojot šādus nosacījumus:

33.1. izdevumus par sabiedriskā transporta biļešu iegādi vai degvielas iegādi transportam kompensē, ja:

33.1.1. pakalpojums tiek sniegts, lai tā saņēmējs nokļūtu algota darba vietā, saimnieciskās darbības veikšanas vietā, brīvprātīgā darba veikšanas vietā, izglītības iestādē, dienas aprūpes centrā, specializētajā darbnīcā vai ne retāk kā reizi nedēļā saņemtu ģimenes (vispārējās prakses) ārsta vai ārstējošā ārsta nozīmētu medicīnisko procedūru kursu vai rehabilitācijas pakalpojumus;

33.1.2. pakalpojuma saņēmējam piešķirtais Valsts sociālo pabalstu likuma 12. pantā noteiktais pabalsts ir nepietiekams, lai segtu izdevumus, kas personai rodas, lai nokļūtu personas norādītajās pakalpojuma saņemšanas vietās. Izvērtējot to, vai minētais pabalsts ir pietiekams, ņem vērā, ka transporta izdevumu segšanai paredzētā summa vienam mēnesim ir līdzvērtīga vienai sestajai daļai no normatīvajos aktos par pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās, noteiktā pabalsta apmēra. Transporta kompensācija pakalpojuma nodrošināšanas ietvaros netiek piešķirta, ja persona papildus minētajam pabalstam saņem pašvaldības atbalstu transporta izdevumu apmaksai;

33.1.3. pakalpojumu sniedz personai ar II invaliditātes grupu, prioritāri izvērtējot iespēju kompensēt izdevumus par sabiedriskā transporta izmantošanu. Izdevumus par degvielu kompensē, ja nav iespējams izmantot sabiedrisko transportu (nav pieejams, nekursē vajadzīgajā maršrutā, kursē nepiemērotā laikā, nesamērīgi tālu no personas dzīvesvietas). Šo nosacījumu izvērtē sarunās starp sociālo dienestu un asistenta pakalpojuma vai pavadoņa pakalpojuma pieprasītāju;

33.2. izdevumus par degvielas iegādi transportam kompensē personai ar I invaliditātes grupu vai bērnam ar invaliditāti, kuram nav iespējas izmantot sabiedrisko transportu (nav pieejams, nekursē vajadzīgajā maršrutā, kursē nepiemērotā laikā, nesamērīgi tālu no personas dzīvesvietas). Šo nosacījumu izvērtē sarunās starp sociālo dienestu un asistenta pakalpojuma vai pavadoņa pakalpojuma pieprasītāju;

33.3. par pakalpojuma sniegšanu vienai personai ar invaliditāti transporta izdevumus kompensē atbilstoši faktiskajiem izdevumiem par sabiedriskā transporta biļešu iegādi vai degvielas iegādi, bet ne vairāk kā 25 euro dienā, 120 euro mēnesī un 1200 euro gadā;

33.4. pakalpojuma pieprasītājs vai pakalpojuma sniedzējs, sniedzot pārskatu par transporta izmantošanu, sociālajā dienestā ir iesniedzis izdevumus apliecinošus dokumentus (biļetes, čekus, kvītis) un informāciju, kas satur ziņas par:

33.4.1. vietām, saistībā ar kuru apmeklēšanu ir radušies transporta izdevumi;

33.4.2. transporta veidu, kāds tika izmantots;

33.4.3. transporta izdevumu apmēru.

(Grozīts ar MK 24.05.2022. noteikumiem Nr. 315; MK 10.01.2023. noteikumiem Nr. 8)

V. Valsts budžeta finansējuma aprēķināšana, piešķiršana un no valsts budžeta nepieciešamā finansējuma apmērs asistenta pakalpojumam, kā arī vienas stundas izmaksas un finansēšanas noteikumi pavadoņa pakalpojumam

34. Līdzekļu apmērs asistenta pakalpojumam un pavadoņa pakalpojumam tiek noteikts atbilstoši valsts budžetā attiecīgajā gadā asistenta pakalpojuma un pavadoņa pakalpojuma nodrošināšanai piešķirtajiem līdzekļiem. Samaksu sociālajiem dienestiem par sniegto asistenta pakalpojumu un pavadoņa pakalpojumu veic Labklājības ministrija.

35. Valsts nodrošinātais finansējuma apmērs par vienu asistenta pakalpojuma un pavadoņa pakalpojuma sniegšanas stundu ir 5,69 euro, kas ietver:

35.1. asistenta un pavadoņa atlīdzību ne mazāk kā 5,42 euro apmērā, tai skaitā darba samaksu, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodokli;

35.2. pakalpojumu administrēšanas izdevumus ne vairāk kā 0,27 euro apmērā.

(MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 816 redakcijā)

36. No valsts budžeta līdzekļiem sedz transporta izdevumus, kas saistīti ar personas ar invaliditāti pavadīšanu. Sociālajam dienestam no valsts budžeta līdzekļiem sedz administrēšanas izdevumus piecu procentu apmērā no kopējiem transporta izdevumiem.

37. Finanšu līdzekļus, kas paredzēti administrēšanas izdevumu segšanai, sociālais dienests var izlietot asistenta pakalpojuma un pavadoņa pakalpojuma nodrošināšanā iesaistīto darbinieku atlīdzības izdevumiem, darba vietas ierīkošanai minētajiem darbiniekiem, telpu īres, apsaimniekošanas izdevumu un komunālo pakalpojumu apmaksai, biroja, kancelejas preču, tehnikas un aprīkojuma iegādei, transporta izdevumiem, kas saistīti ar līgumsaistību izpildi, kā arī citiem izdevumiem, kas saistīti ar asistenta pakalpojuma un pavadoņa pakalpojuma nodrošināšanu.

38. Sociālais dienests, izmantojot Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmu, līdz nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam iesniedz Labklājības ministrijā pieprasījumu valsts budžeta līdzekļu izmaksai par sniegto asistenta pakalpojumu un pavadoņa pakalpojumu (2. pielikums).

39. Labklājības ministrija:

39.1. ja šo noteikumu 38. punktā minētais pieprasījums atbilst šajos noteikumos minētajiem nosacījumiem asistenta pakalpojuma un pavadoņa pakalpojuma piešķiršanai, 10 darbdienu laikā pēc minētā pieprasījuma saņemšanas veic maksājumu sociālajam dienestam par sniegto asistenta pakalpojumu un pavadoņa pakalpojumu;

39.2. ir tiesīga izlases kārtībā veikt piešķirto līdzekļu izlietojuma kontroli, pieprasot sociālajam dienestam ar asistenta pakalpojuma un pavadoņa pakalpojuma sniegšanu un ar līdzekļu izlietojumu saistītos dokumentus.

40. Ja Labklājības ministrija konstatē kļūdas šo noteikumu 38. punktā minētajā pieprasījumā vai konstatēti pārkāpumi asistenta pakalpojuma, pavadoņa pakalpojuma vai norēķinu sniegšanā, tā pārtrauc finansējuma piešķiršanu līdz kļūdu izlabošanai vai pārkāpumu novēršanai. Pēc kļūdu izlabošanas vai pārkāpumu novēršanas Labklājības ministrija izdara pārrēķinu un veic maksājumus par iepriekšējo periodu. Nepamatoti izmaksātos līdzekļus ietur no nākamajā mēnesī sociālajam dienestam asistenta pakalpojuma un pavadoņa pakalpojuma nodrošināšanai paredzētajiem līdzekļiem.

41. Sociālais dienests divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 38. punktā minētā pieprasījuma iesniegšanas ir tiesīgs precizēt pieprasījumā minēto informāciju un iesniegt Labklājības ministrijā precizēto pieprasījumu par asistenta pakalpojuma un pavadoņa pakalpojuma nodrošināšanu. Labklājības ministrija pieņem precizēto pieprasījumu un veic maksājumu sociālajam dienestam atbilstoši precizētajā pieprasījumā norādītajam finanšu izlietojumam. Izņēmuma gadījumos, ja norādīti pamatoti iemesli, kādēļ pieprasījums nav iesniegts vai precizēts noteiktajā termiņā, tiek pieņemti precizētie pieprasījumi par iepriekšējiem periodiem.

42. Ja Labklājības ministrija vai sociālais dienests konstatē finanšu līdzekļu pārmaksu par iepriekšējiem periodiem, sociālais dienests iesniedz precizētu šo noteikumu 38. punktā minēto pieprasījumu par iepriekšējiem periodiem. Pēc kļūdu izlabošanas Labklājības ministrija izdara pārrēķinu un nepamatoti izmaksātos līdzekļus ietur no nākamajā mēnesī sociālajam dienestam paredzētajiem līdzekļiem asistenta pakalpojuma un pavadoņa pakalpojuma nodrošināšanai.

43. Ja objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams ieturēt šo noteikumu 42. punktā minētos līdzekļus, sociālais dienests atmaksā nepamatoti saņemtos līdzekļus, ieskaitot tos valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

VI. Aprūpes mājās pakalpojuma nepilngadīgām personām ar invaliditāti maksimālais apjoms, minimālās vienas stundas izmaksas un valsts līdzfinansējums

(Nodaļas nosaukums MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 816 redakcijā)

44. Bērnam, kuram komisija izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību, aprūpes mājās pakalpojuma maksimālais apjoms ir 80 stundas mēnesī. Pašvaldība var noteikt lielāku aprūpes mājās pakalpojuma apjomu, nepārsniedzot 160 stundas mēnesī.

(MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 816 redakcijā)

45. Aprūpes mājās pakalpojuma vienas stundas izmaksas, iekļaujot visus nodokļus, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu, nevar būt mazākas par 5,24 euro stundā.

(MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 816 redakcijā)

45.1 Valsts līdzfinansējuma (turpmāk – līdzfinansējums) apmērs aprūpes mājās pakalpojumam ir 50 procenti no pašvaldības faktiskajām izmaksām par bērnam sniegto aprūpes mājās pakalpojumu.

(MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 816 redakcijā)

45.2 Līdzfinansējumu turpina arī pēc bērna pilngadības sasniegšanas, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja personai pēc pilngadības ir noteikta invaliditāte.

(MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 816 redakcijā)

45.3 Lai saņemtu līdzfinansējumu pašvaldības izdevumiem par aprūpes mājās pakalpojumu bērnam, pašvaldība atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā nodrošina informācijas apriti, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumus, līdz kārtējā mēneša piecpadsmitajam datumam iesniedz Valsts kases e-pakalpojumu portāla sadaļā "ePārskati" pārskatu, aizpildot veidlapu "Valsts līdzfinansējuma pieprasījums aprūpes mājās pakalpojumam" (3. pielikums) (turpmāk – pārskats). Pārskatā iekļauj šādas ziņas:

45.31. bērnu skaits, kuriem sniegts aprūpes mājās pakalpojums;

45.32. nodrošinātais aprūpes mājās pakalpojuma apjoms;

45.33. pašvaldības konts Valsts kasē vai kredītiestādē līdzfinansējuma saņemšanai un izdevumu veikšanai.

(MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 816 redakcijā)

45.4 Labklājības ministrija:

45.41. 10 darbdienu laikā pēc pārskata saņemšanas izvērtē to un piecu darbdienu laikā veic līdzfinansējuma maksājumu pašvaldībai;

45.42. ir tiesīga izlases kārtībā kontrolēt līdzfinansējuma izlietojumu aprūpes mājās pakalpojumam, pieprasot no pašvaldības papildu informāciju;

45.43. ja konstatē kļūdas pārskatā vai pārkāpumus aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanā un nodrošināšanā, līdz pārskata precizēšanai vai pārkāpumu novēršanai pārtrauc līdzfinansējuma izmaksu;

45.44. pēc pārskata precizēšanas vai pārkāpumu novēršanas izdara pārrēķinu un veic maksājumu par iepriekšējo periodu vai ietur nepamatoti izmaksātos līdzekļus no nākamajā mēnesī pašvaldībai paredzētajiem līdzekļiem.

(MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 816 redakcijā)

VII. Noslēguma jautājumi

46. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumus Nr. 942 "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un koledžā" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 1., 184. nr.; 2015, 210. nr.; 2019, 166. nr.; 2020, 54A., 248. nr.).

47. Personām, kurām asistenta pakalpojums ir piešķirts līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir tiesības asistenta pakalpojumu izmantot saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumiem Nr. 942 "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un koledžā" un noslēgto līgumu par asistenta pakalpojuma sniegšanu līdz sociālā dienesta pieņemtā lēmuma par asistenta pakalpojuma piešķiršanu darbības perioda beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim.

47.1 Šo noteikumu VI nodaļā minēto līdzfinansējumu pašvaldībām nodrošina arī tad, ja bērnam, kuram komisija izsniegusi atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, aprūpes pakalpojums ir piešķirts līdz 2023. gada 31. decembrim, – šādā gadījumā aprūpes pakalpojuma sniedzējs līdz dienai, kad stājas spēkā grozījumi normatīvajos aktos par aprūpes pakalpojumu bērniem ar invaliditāti, bet ne vēlāk kā līdz 2024. gada 30. jūnijam noslēdz līgumu ar Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrētu aprūpes mājās pakalpojuma sniedzēju.

(MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 816 redakcijā)

48. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Labklājības ministre R. Petraviča
1. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 18. maija
noteikumiem Nr. 316

(Pielikums MK 24.05.2022. noteikumu Nr. 315 redakcijā)

Asistenta pakalpojuma nepieciešamības novērtēšana ārpus mājas vides un atbalsta intensitātes noteikšana
1. Personas vārds, uzvārds 

2. Personas kods           

3. Personas dzīvesvietas adrese 
 
 
4. Asistenta pakalpojuma pieprasīšana
4.1. Asistenta pakalpojuma nepieciešamības iemesli (norādīt visus aktuālos iemeslus)
 nespēja patstāvīgi pārvietoties ārpus mājokļa kustību vai gaitas traucējumu dēļ
 nespēja patstāvīgi orientēties apkārtējā vidē, saprotami komunicēt, veidot kontaktus ar citiem cilvēkiem garīga rakstura traucējumu dēļ
 nespēja patstāvīgi pārvietoties ārpus mājokļa redzes traucējumu dēļ
4.2. Asistenta pakalpojuma pieprasīšanas mērķi (norādīt visus aktuālos iemeslus)
 lai strādātu algotu darbu, gūtu ienākumus no saimnieciskās darbības, studētu augstskolā vai koledžā vai nodarbotos ar parasportu (80 stundas mēnesī)
 lai nokļūtu uz pamata, vidējās vai profesionālās izglītības iestādi vai no tās, lai pildītu biedrības vai nodibinājuma, vai kapitālsabiedrības valdes locekļa pienākumus (60 stundas mēnesī)
 lai veiktu brīvprātīgā darbu (tikai oficiāli noformētas līgumattiecības), nokļūtu uz dienas aprūpes centru vai specializēto darbnīcu vai atgrieztos no tās, saņemtu regulāras (ne retāk kā reizi nedēļā) ārsta nozīmētas medicīniskas hemodialīzes procedūras vai simptomātisku terapiju, ja personai ir konstatēts ļaundabīgs audzējs (40 stundas mēnesī)
 lai veiktu citas darbības, piemēram, apmeklētu ārstu, sociālos pasākumus (15 stundas mēnesī)
4.3. Vēlamais asistenta pakalpojuma izmantošanas biežums
 pastāvīga asistenta palīdzība un uzraudzība (ikdienā)
 periodiska asistenta palīdzība un uzraudzība 3 dienas nedēļā un vairāk
 periodiska asistenta palīdzība un uzraudzība 1–2 dienas nedēļā
 epizodiska asistenta palīdzība dažas dienas mēnesī
 epizodiska asistenta palīdzība vienu reizi mēnesī vai retāk

Piezīme.Ja asistenta pakalpojums tiek pieprasīts sakarā ar kustību, gaitas vai redzes traucējumiem, aizpilda tikai šā pielikuma 5. punktu, ja sakarā ar garīga rakstura traucējumiem, – šā pielikuma 6. punktu. Ja asistenta pakalpojums nepieciešams garīga rakstura traucējumu un kustību, gaitas vai redzes traucējumu dēļ, aizpilda šā pielikuma 5. un 6. punktu (skatīt šā pielikuma 4.1. apakšpunktā atzīmēto izvēli).

Šā pielikuma 5. un 6. punktu vērtē, ņemot vērā personas vecumposmam raksturīgo attīstības līmeni un spējas, kā arī personas ikdienā lietotos tehniskos palīglīdzekļus

 
5. Mobilitāte ārpus mājokļa

Punkti

5.1. Tehnisko palīglīdzekļu izmantošana

Vai tehniskie palīglīdzekļi ir nepieciešami un tie ir pieejami nepieciešamajā apjomā? Vai, izmantojot tehniskos palīglīdzekļus, ir nodrošināta mobilitāte? Cik būtiski nepieciešama ir asistenta līdzdalība?

 neatkarīgs – izmanto tehniskos palīglīdzekļus un tie ir pieejami vai tehniskie palīglīdzekļi nav nepieciešami

3

 izmanto tehniskos palīglīdzekļus, bet nepieciešams atbalsts (piemēram, darbības uzsākšanai, pabeigšanai vai atsevišķās situācijās)

2

 izmanto palīglīdzekļus, kas daļēji ietekmē mobilitāti (nodrošina pārvietošanos tikai telpās), un nepieciešama palīdzība. Citus palīglīdzekļus neizmanto, jo to izmantošana nav iespējama

1

 mobilitātes uzturēšanai ir nepieciešami un tiek izmantoti individuāli pielāgoti (neaizstājami) palīglīdzekļi un nepieciešams pastāvīgs citu personu atbalsts

0

Komentāri 

5.2. Asistenta darba resursu patēriņš mobilitātei

Cik būtiskā apjomā nepieciešama asistenta iesaiste, lai pārvietotos (ja pieņemtā norma ir 100 m līdz galamērķim vai starp mērķiem (pieturai))? Ņemot vērā ārējos apstākļus, kas nosaka asistenta līdzdalību mobilitātes nodrošināšanai (attālums līdz galamērķim, publiskā (privātā) transporta nodrošinājums (kustības grafiki), attālums līdz pieturai, ceļa segums līdz mērķim vai starp mērķiem (pieturai) u. c.)

 nav nepieciešams papildu asistenta resurss

3

 nepieciešams neliels papildu asistenta resurss pavadīšanai

2

 nepieciešams papildu asistenta resurss (pavadīšanai un asistēšanai)

1

 nepieciešams būtisks papildu asistenta resurss (pavadīšanai un asistēšanai)

0

Komentāri

 

 

5.3. Spējas fiziski pārvietoties ārpus telpām

Cik patstāvīgi klients spēj pārvietoties ārpus telpām? Vai ir nepieciešama asistenta līdzdarbība ceļā un cik potenciāli intensīva tā varētu būt?

 
 pārvietojas pilnīgi patstāvīgi vai pārvietošanās iespējama, tikai izmantojot speciālo transportu ikdienā

3

 parasti pārvietojas patstāvīgi, bet atsevišķās situācijās ir nepieciešama palīdzība

2

 parasti nepieciešama palīdzība, bet atsevišķās situācijās spēj nokļūt vēlamajā vietā

1

 spēj pārvietoties ar atbalstu, palīdzība nepieciešama

0

Komentāri

 

 

5.4.  Spēja fiziski pārvietoties un kustēties telpās

Kāda ir klienta patstāvība galamērķa telpās? Vai ir nepieciešams asistenta atbalsts galamērķī un cik potenciāli intensīvs tas varētu būt?

 neatkarīgs vai pārvietošanās ārpus dzīvesvietas nav iespējama

3

 nepieciešama tikai uzraudzība (klātbūtne)

2

 nepieciešama neliela fiziska vai vārdiska palīdzība

1

 nepieciešama ievērojama fiziska palīdzība

0

Komentāri 

 5.5. Kāpnes un citi alternatīvi augstuma pārvarēšanas ceļi

Kāda ir klienta patstāvība mobilitātē, pārvarot šķēršļus? Vai ir nepieciešama asistenta līdzdarbība, pārvarot šķēršļus, un cik intensīva tā varētu būt?

 spēj saviem spēkiem pārvarēt šķēršļus vai rast alternatīvus risinājumus šķēršļu pārvarēšanai

3

 parasti neatkarīgs, bet slimības saasināšanās, specifisku šķēršļu vai ārējo apstākļu (lietus, apledojums u. tml.) dēļ var būt nepieciešama palīdzība

2

 nepieciešams neliels, bet pastāvīgs fizisks atbalsts vai vārdiska palīdzība, pārvietojoties pa kāpnēm vai pārvarot citus augstuma šķēršļus

1

 kopumā vai konkrētā mērķa sasniegšanai klientam nepieciešama pastāvīga fiziska palīdzība, pārvietojoties pa kāpnēm vai pārvarot citus augstuma šķēršļus (piemēram, uzbrauktuvi, liftu, kāpņu liftu)

0

Komentāri 

5.6. Spējas izmantot transportu (privāto un sabiedrisko)

Cik patstāvīgi klients spēj izmantot transportu? Cik lielā mērā nepieciešama asistenta līdzdalība?

 privāto vai publisko transportu izmanto bez problēmām pilnīgi patstāvīgi

3

 izmanto vai varētu izmantot patstāvīgi, bet ir šķēršļi vai nepietiekamas prasmes, kas nosaka nepieciešamību pēc citu personu iesaistīšanās un ierobežo izmantošanu

2

 izmanto patstāvīgi, bet ar grūtībām, nepieciešama citu personu klātbūtne uzraudzībai un atbalstam

1

 patstāvīgi izmantot nevar, nepieciešama citu personu fiziska līdzdarbība

0

Komentāri 

5.7. Orientācija laikā un telpā

Vai un kādā apjomā klients, tai skaitā persona ar redzes traucējumiem, spēj apzināties un ievērot laiku, orientēties apkārtnē, lai nonāktu galamērķī?

 neatkarīgs, nav grūtību orientēties laikā un telpā

3

 var gadīties atmiņas traucējumi vai, mainoties maršrutam, laikapstākļiem, var apjukt, bet to apzinās un spēj saviem spēkiem ātri atjaunot izpratni

2

 orientējas tikai ierastā vidē, orientācija ārpus ierastās vides ir traucēta

1

 nespēj orientēties laikā un/vai telpā

0

Komentāri

 

 

PUNKTI KOPĀ

____/no 21

  
6. Garīgās spējas

Punkti

6.1. Izpratne par sevi un savām vajadzībām, spēja sazināties

Vai klients zina un var nosaukt savu vārdu, dzīvesvietu, vietu, kurp gribētu doties ar asistenta atbalstu un kādēļ?

 apzinās sevi, saziņa nav traucēta

3

 apzinās un kontrolē savu ķermeni, spēj lemt, komunikācija nav traucēta, tomēr ir zināšanu vai atmiņas traucējumi

2

 apzinās un kontrolē savu ķermeni, komunikācija traucēta, bet spēj patstāvīgi sazināties ar apkārtējiem

1

 neapzinās sevi, savas vajadzības vai apzinās sevi, savas vajadzības, bet nespēj tās formulēt un kontrolēt. Nesazinās vai sazinās ar specifiskas tehnikas palīdzību vai individuālām metodēm

0

Komentāri 

6.2. Orientācija laikā un telpā

Vai un cik patstāvīgi klients spēj organizēt un nodrošināt savu līdzdalību aktivitātēs, t. i., atcerēties plānoto aktivitāšu norises detaļas – norises dienu, sākuma un beigu laikus un vietu?

  neatkarīgs – nav grūtību orientēties laikā un telpā

3

 var gadīties atmiņas traucējumi vai, mainoties maršrutam, laikapstākļiem, var apjukt, bet to apzinās un spēj saviem spēkiem ātri atjaunot izpratni

2

 orientējas tikai ierastā vidē, orientācija ārpus ierastās vides ir traucēta

1

 nespēj orientēties laikā un/vai telpā

0

Komentāri

 

 

6.3. Spējas veidot un uzturēt sociālos kontaktus

Kā klients reaģē uz apkārtējiem un kā apkārtējie reaģē uz klientu. Vai visa procesa laikā, ceļā vai galamērķī klients var būt patstāvīgs, komunicēt, veikt patstāvīgas darbības, lūgt un saņemt palīdzību?

  nav grūtību veidot sociālos kontaktus

3

 saskarsme nedaudz traucēta, kopumā spēj uzturēties sabiedrībā, bet atsevišķās situācijās rodas trauksme

2

 spēj tikai pasīvi uzturēties (būt) sabiedrībā, nemeklē un nevēlas uzturēt kontaktus – var atgrūst apkārtējos, var būt rupjš un nepatīkams apkārtējiem

1

 sociālās aktivitātes nopietni traucētas, spēj tikai īslaicīgi vai nespēj uzturēties svešu cilvēku sabiedrībā (ātri kļūst satraukts, zaudē paškontroli, var kļūt agresīvs)

0

Komentāri 

6.4. Uzraudzība un drošība

Vai klienta reakcijas dēļ uz apkārtējiem kairinātājiem pastāv risks klienta drošībai (dzīvībai vai veselībai)? Cik svarīga klientam ir asistenta klātbūtne?

 uzraudzība nav nepieciešama

3

 nepieciešama periodiska uzraudzība atsevišķu darbību veikšanai (piemēram, ielas šķērsošanai). Nejūtas pārliecināts

2

 nepieciešama uzraudzība dienas laikā, jūtas nedroši, iespējamas lēkmes vai slimības saasināšanās, ir iespēja palikt bezpalīdzīgā stāvoklī

1

 izjūt pastāvīgu trauksmi vai nedrošību, tas ietekmē spējas un gatavību rūpēties par sevi

0

Komentāri 

6.5. Spējas koncentrēties darbam vai pavadīt brīvo laiku

Kādas ir paša klienta līdzdarbības spējas un emocionālā noturība – reakcija uz detaļām, pacietība, spēja noturēt uzmanību, spēja rīkoties patstāvīgi?

 ar prieku un interesi piedalās aktivitātēs. Pats apzinās, plāno, organizē darba un brīvo laiku. Palīdzība nav nepieciešama

3

 piedalās darba, mācību vai brīvā laika aktivitātēs, mēdz zust koncentrācija un interese. Nepieciešams motivējošs atbalsts

2

 spēj piedalīties citu organizētās darba, mācību vai brīvā laika aktivitātēs, tomēr nepieciešama individuāla uzmanība un stimuls intereses uzturēšanai

1

 nespēj patstāvīgi organizēt vai plānot, ātri zūd koncentrācija. Tomēr atbilstoši vecumam un interesēm zināmu laiku spēj piedalīties organizētās darba, mācību vai brīvā laika aktivitātēs

0

Komentāri
 
 

PUNKTI KOPĀ

____/no 15

  
7. Asistenta pakalpojuma apjoma (h) noteikšana
7.1.Punkti PAVISAM KOPĀ (šā pielikuma 5. un 6. punktā iegūto vērtējumu summa)

____/no 36

7.2.Aizpildīto daļu skaits atbilstoši šā pielikuma 4.1. apakšpunktam

____/no 2

7.3.Asistenta pakalpojuma izmantošanas mērķim paredzētais apjoms (h/mēn.) atbilstoši šā pielikuma 4.2. apakšpunktam. Vairākiem mērķiem paredzēto stundu skaits nesummējas, bet piemēro mērķi ar lielāko stundu skaitu 
7.4.Koeficients atbilstoši šā pielikuma 8. punktam – intensitātes koeficienta noteikšanas tabulai 
7.5.Aprēķinātais asistenta pakalpojuma apjoms (h/mēn.)
(mērķim noteiktās h (7.3. apakšpunkts) x koeficients
(7.4. apakšpunkts) = piešķiramās h (7.5. apakšpunkts))1, 2
 

8. Intensitātes koeficienta noteikšanas tabula

Nr. p. k.

Punktu skaits

0–4

5–10

11–15

16–21

22–36

8.1.Koeficients, ja aizpildīts šā pielikuma 5. punkts

1

2

1

N

N

8.2.Koeficients, ja aizpildīts šā pielikuma 6. punkts

1

2

N

N

N

8.3.Koeficients, ja aizpildītas abas daļas
(šā pielikuma 5. un 6. punkts)

1

2

1

N

N

Piezīme. N – asistenta pakalpojumu nepiešķir.

9. Novērtēšanas piezīmes

 

Speciālista paraksts3 _____________________________

Piezīmes.

1 Ja atbilstoši novērtējumam asistenta pakalpojums personai nepienākas, taču ir noteiktas medicīniskas indikācijas vieglā automobiļa speciālai pielāgošanai un pabalsta saņemšanai transporta izdevumiem, un nieru mazspējas dēļ nepieciešamas hemodialīzes procedūras vai ir ļaundabīgs audzējs ceturtajā stadijā un tiek saņemta ķīmijterapija, staru terapija vai hormonu terapija, tad personai piešķir asistenta pakalpojumu 40 stundas mēnesī.

Ja persona saņem Invaliditātes likuma 12. panta pirmās daļas 2. punktā minēto pabalstu par asistenta izmantošanu, tad noteikto asistenta pakalpojuma apjomu samazina par 40 stundām mēnesī.

3 Dokumenta rekvizītu "Speciālista paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 18. maija
noteikumiem Nr. 316

(Pielikums MK 10.01.2023. noteikumu Nr. 8 redakcijā)

_________________ novada/valstspilsētas pašvaldības _________________ sociālā dienesta pieprasījums valsts budžeta līdzekļu izmaksai par sniegto asistenta un pavadoņa pakalpojumu __________. gada ______________ 

Pirmreizējs/precizēts pārskats

Nr.

p. k.

Pakalpojumu saņēmēji/

izmaksu veidi

Asistentu/pavadoņu skaitsJuridisko personu sniegts pakalpojumsPakalpojumu saņēmušo personu skaitsAsistenta/pavadoņa nostrādāto stundu skaitsAsistenta/pavadoņa pakalpojuma izdevumiTransporta izmaksas
mēnesīno gada sākuma1mēnesīno gada sākuma1mēnesīno gada sākuma2
1234567891011
1.Asistenta un pavadoņa pakalpojumi bērniem ar invaliditāti         
1.1.asistenta pakalpojums bērniem ar invaliditāti         
1.2.pavadoņa pakalpojums bērniem ar invaliditāti         
2.Asistenta pakalpojums personām ar I invaliditātes grupu         
3.

Asistenta pakalpojums personām ar II invaliditātes grupu

         
4.KOPĀ         
4.1.pakalpojuma administrēšanas izdevumin3nnnnnn n
4.2.

asistenta pakalpojums

(4.2. = 1.1. + 2. + 3.)

         
4.3.pavadoņa pakalpojums         
5.

Pakalpojuma administrēšana transporta izdevumiem

nnnnnnnn 
6.

Pakalpojuma nodrošināšanas izmaksas kopā

(6. = 4. rindas 10. aile + 4. rindas 11. aile + 5. rindas 11. aile)

         
7.Izmaksāts kopā         
8.

Apmaksas summa

(8. = 6. – 7.)

         

Piezīmes.

1. Norāda to personu skaitu, ar kurām noslēgti līgumi un kas sniedz pakalpojumu no gada sākuma līdz pārskata perioda beigām. Katru personu uzskaita vienu reizi neatkarīgi no tā, cik pakalpojumu persona sniedza pakalpojuma saņēmējiem.

2. Norāda to personu skaitu, kuras noslēgušas līgumu un saņem pakalpojumu no gada sākuma līdz pārskata perioda beigām. Katru personu uzskaita vienu reizi neatkarīgi no noslēgto līgumu skaita.

3. n – ailes atstāj neaizpildītas.

Finansējuma saņēmējs _______________________________________________

Adrese ____________________________________________________________

Reģistrācijas numurs _________________________________________________

Banka _____________________________________________________________

Bankas kods ________________________________________________________

Bankas konta numurs _________________________________________________

Pieprasījuma sastādīšanas datums ______________________________________

Pieprasījuma reģistrācijas numurs informācijas sistēmā ______________________

   

novada/valstspilsētas domes sociālā dienesta vadītājs

 

(vārds, uzvārds)

   
Kontaktpersona  
 

(vārds, uzvārds)

 

Tālrunis ______________________________________________________

E-pasts ______________________________________________________

3. pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 18. maija
noteikumiem Nr. 316

(Pielikums MK 19.12.2023. noteikumu Nr. 816 redakcijā)

Valsts līdzfinansējuma pieprasījums aprūpes mājās pakalpojumam bērniem

Sagatavots saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13. panta vienpadsmito daļu un Ministru kabineta 2021. gada 18. maija noteikumiem Nr. 316 "Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes mājās pakalpojumu personām ar invaliditāti"

Veidlapa Nr. 18_Aprupe_majas

Valsts līdzfinansējuma pieprasījums aprūpes mājās pakalpojumam bērniem

 
 

KODI

Pašvaldības nosaukums

 

Iestādes nosaukums

 

Pārskata gads

 

Pārskata periods

 

 

Rādītāja nosaukums

Aprūpes mājās pakalpojuma saņēmēju skaits un nodrošinātais pakalpojuma apjoms pārskata mēnesī

0–5
gadi

6–14
gadi

15–17
gadi

18–23 gadi

KOPĀ

I invaliditātes grupa

II invaliditātes grupa

III invaliditātes grupa

A

1

2

3

4

5

6

7 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6

Aprūpes mājās pakalpojuma saņēmēju skaits (bērni)*      

0

Aprūpes mājās pakalpojuma apjoms (stundas)      

0

Pašvaldības izlietotais finansējums aprūpes mājās pakalpojumam pilnā apmērā, euro

 

Saņemamās mērķdotācijas apjoms (50 % no aprūpes mājās pakalpojuma izdevumiem), euro

0,00

 
Iepriekšējā pārskata periodā norādīto datu korekcija**
Aprūpes mājās pakalpojuma saņēmēju skaits (bērni)*      

0

Aprūpes mājās pakalpojuma apjoms (stundas)      

0

Pašvaldības izlietotais finansējums aprūpes mājās pakalpojumam pilnā apmērā, euro

 

Aprēķinātais mērķdotācijas apjoms korekcijai
(50 % no aprūpes mājās pakalpojuma izdevumiem),
euro

0,00

 

Kopā pašvaldībai kompensējamie izdevumi par aprūpes mājās pakalpojumu, euro

0,00

Piezīmes.

* Unikālais personu skaits (pārskata mēnesī bērnu uzskaita 1 reizi).

** Pašvaldība sadaļā "Informācijai" norāda, kurš pārskata mēnesis tiek koriģēts.

Informācijai:

 


 

Pašvaldība nodrošina līdzekļu izlietojuma kontroli un atbilstību mērķim.

Apliecinu, ka esmu sniedzis patiesas un pilnīgas nepieciešamās ziņas un apzinos, ka par nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

Pašvaldības rekvizīti: 
Saņēmēja nosaukums 
Saņēmēja maksājumu iestāde 
Saņēmēja BIC kods 
Bankas konta numurs 
  
Pieprasījuma sagatavotājs: 
Vārds, uzvārds 
Amats 
Telefona numurs 
E-pasts 
  
Pašvaldības vadītājs vai viņa pilnvarota persona 

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATOS,
IZMANTOJOT EPĀRSKATU AUTENTIFIKĀCIJAS RĪKUS

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes mājās pakalpojumu personām ar invaliditāti Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 316Pieņemts: 18.05.2021.Stājas spēkā: 01.07.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 96, 20.05.2021. OP numurs: 2021/96.9
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
 • Grozījumi
 • Tiesību akti, kuriem maina statusu
 • Izdoti saskaņā ar
 • Uz tiesību akta pamata izdotie
 • Anotācija / tiesību akta projekts
 • Politikas plānošanas dokumenti
 • Skaidrojumi
 • Citi saistītie dokumenti
323301
{"selected":{"value":"01.01.2024","content":"<font class='s-1'>01.01.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2024","iso_value":"2024\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2023","iso_value":"2023\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2023.-31.12.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.01.2023","iso_value":"2023\/01\/12","content":"<font class='s-1'>12.01.2023.-31.03.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.05.2022","iso_value":"2022\/05\/27","content":"<font class='s-1'>27.05.2022.-11.01.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2021","iso_value":"2021\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2021.-26.05.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2024
87
1
 • X
 • Facebook
 • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"