Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"

Izdarīt likumā "Par valsts pensijām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1., 24. nr.; 1997, 3., 13. nr.; 1998, 1., 24. nr.; 1999, 11., 23. nr.; 2002, 2. nr.; 2004, 6. nr.; 2005, 13., 24. nr.; 2006, 24. nr.; 2007, 24. nr.; 2008, 7., 10., 14. nr.; 2009, 8., 15. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 199. nr.; 2010, 16., 205. nr.; 2011, 202. nr.; 2012, 104. nr.; 2013, 112., 137., 194. nr.; 2014, 75. nr.; 2015, 122. nr.; 2016, 57., 241. nr.; 2017, 128. nr.; 2018, 87., 196. nr.; 2019, 240. nr.; 2020, 240.A nr.) šādus grozījumus:

1. 9. pantā:

papildināt otrās daļas 1. punkta "a" apakšpunktu pēc vārdiem "darba ņēmējs" ar vārdiem "kurš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā bija reģistrēts sociālās apdrošināšanas iemaksu administrācijā un";

aizstāt otrās daļas 5. punktā vārdus "saņem slimības vai maternitātes" ar vārdiem "saņem slimības, maternitātes vai paternitātes";

izslēgt otrās daļas 7. punktā vārdus "kopj bērnu, kas nav sasniedzis gada vecumu, un";

papildināt trešo daļu ar 9. un 10. punktu šādā redakcijā:

"9) laiks, kurā persona saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu;

10) laiks, kurā persona uzturas attiecīgajā ārvalstī kā Eiropas Savienības Aģentūras tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust) pārstāvja vai sakaru virsnieka laulātais."

2. Papildināt 12. panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja persona iegādājusies dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) polisi, tad no valsts budžeta līdzekļiem nodrošināmā vecuma pensija ir starpība starp valstī noteikto minimālo vecuma pensijas mēneša apmēru un mūža pensijas mēneša apmēru, kas noteikts atbilstoši dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) līgumam par valsts fondēto pensiju shēmā uzkrātā fondētās pensijas kapitāla izmantošanu."

3. 16. pantā:

izslēgt pirmās daļas 1. punktā formulas apzīmējuma "Vi" skaidrojuma otro un trešo teikumu;

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ministru kabinets nosaka vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas nosacījumus invaliditātes pensijas noteikšanai, tajā skaitā aprēķina formulu un iemaksu algas apmēru, ko piemēro gadījumā, ja apdrošinātajai personai šā panta pirmajā daļā noteiktajā periodā apdrošināšanas iemaksu algas nav bijis, kā arī iemaksu algas aprēķināšanas kārtību."

4. 23. pantā:

papildināt trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Aprēķinot iespējamo vecuma pensiju, fondētās pensijas kapitālu ņem vērā, ja apgādnieka nāves gadījumā fondētās pensijas kapitāls ieskaitīts valsts pensiju speciālajā budžetā.";

papildināt pantu ar vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(11) Ja mirušā apgādnieka valsts fondēto pensiju shēmā uzkrātais fondētās pensijas kapitāls tiek ieskaitīts valsts pensiju speciālajā budžetā un mirušajam apgādniekam bija noteikta invaliditāte uz mūžu un piešķirta invaliditātes pensija vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts, tad saskaņā ar šā panta trešo daļu aprēķinātā iespējamā vecuma pensija nedrīkst būt mazāka par iepriekš saņemto invaliditātes pensiju vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu."

5. Izslēgt 24.1 pantu.

6. Aizstāt 25. panta otrās daļas 3. punktā vārdus "ar dienu, kad pensionārs pieprasījis pārrēķināt pensiju" ar vārdiem "ar dienu, kad iesniegts pieprasījums pensijas piešķiršanai".

7. Izteikt 32. panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Valsts pensijas izmaksājamas par kārtējo mēnesi, bet apgādnieka zaudējuma pensijas - par iepriekšējo mēnesi."

8. Papildināt 33. pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Aprēķinot avansu, ņem vērā valsts fondēto pensiju shēmā uzkrāto fondētās pensijas kapitālu, ja tas ir ieskaitīts valsts pensiju speciālajā budžetā.

(4) Līdz dienai, kad tiek saņemta informācija par mūža pensijas mēneša apmēru, kas noteikts atbilstoši dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) līgumam par valsts fondēto pensiju shēmā uzkrātā fondētās pensijas kapitāla izmantošanu, vecuma pensija, kas atbilstoši šim likumam nosakāma minimālajā apmērā vai iepriekš saņemtās pensijas apmērā, vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā, aprēķinātajā apmērā tiek izmaksāta avansā. Avansu izmaksā ne ilgāk par vienu gadu, skaitot no nākamā mēneša pēc pensijas pieprasījuma iesniegšanas dienas."

9. Pārejas noteikumos:

papildināt 2. punktu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā:

"Darbs apdrošināšanas stāžu veido tad, ja darba devējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā bija reģistrēts kā sociālās apdrošināšanas iemaksu (sociālā nodokļa) maksātājs.";

papildināt 2.2 punktu ar 3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3) līdz 1990. gada 31. decembrim uzkrātos apdrošināšanas periodus citā valstī, ja ar šo valsti Latvijai noslēgts starptautisks līgums sociālās drošības jomā vai piemērojami regulas Nr. 883/2004 nosacījumi.";

papildināt 7. punkta ievaddaļu pēc vārdiem "apdrošināšanas stāžu" ar vārdiem un skaitļiem "kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim";

papildināt pārejas noteikumus ar 8.3 punktu šādā redakcijā:

"8.3 Nosakot vecumu, no kura ir tiesības uz vecuma pensiju priekšlaicīgi vai uz pensiju ar atvieglotiem noteikumiem, ņem vērā šo pārejas noteikumu 8.1 punktā noteikto vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu attiecīgajā kalendāra gadā.";

papildināt 12.1 punkta 1. apakšpunktu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja persona iegādājusies dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) polisi, tad no valsts budžeta līdzekļiem saglabājamo izdienas pensijas apmēru nosaka kā starpību starp iepriekš saņemtās izdienas pensijas mēneša apmēru un mūža pensijas mēneša apmēru, kas noteikts atbilstoši dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) līgumam par valsts fondēto pensiju shēmā uzkrātā fondētās pensijas kapitāla izmantošanu.";

papildināt 12.1 punkta 2. apakšpunktu ar jaunu trešo teikumu šādā redakcijā:

"Ja persona iegādājusies dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) polisi, starpību nosaka, ņemot vērā arī mūža pensijas mēneša apmēru, kas noteikts atbilstoši dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) līgumam par valsts fondēto pensiju shēmā uzkrātā fondētās pensijas kapitāla izmantošanu.";

papildināt 19. punktu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja persona iegādājusies dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) polisi, tad no valsts budžeta līdzekļiem saglabājamo invaliditātes pensijas apmēru vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru invaliditātes laikā nosaka kā starpību starp iepriekš saņemtās invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta mēneša apmēru un mūža pensijas mēneša apmēru, kas noteikts atbilstoši dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) līgumam par valsts fondēto pensiju shēmā uzkrātā fondētās pensijas kapitāla izmantošanu.";

papildināt pārejas noteikumus ar 75., 76. un 77. punktu šādā redakcijā:

"75. Apgādnieka zaudējuma pensiju, kura piešķirta līdz 2020. gada 31. decembrim un kuras izmaksa nepārtraukti turpinās pēc 2021. gada 1. janvāra, izmaksā par kārtējo mēnesi.

76. Grozījumi šā likuma 12. panta otrajā daļā par vecuma pensijas, kura nodrošināma no valsts budžeta līdzekļiem, noteikšanu gadījumos, kad persona par uzkrāto fondētās pensijas kapitālu iegādājas dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) polisi, šā likuma 33. panta trešā un ceturtā daļa, kā arī grozījumi šo pārejas noteikumu 12.1 punkta 1. un 2. apakšpunktā un 19. punktā, kas paredz pensijas apmēra noteikšanai ņemt vērā arī mūža pensijas mēneša apmēru, kas noteikts atbilstoši dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) līgumam par valsts fondēto pensiju shēmā uzkrātā fondētās pensijas kapitāla izmantošanu, stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī. Grozījumi šā likuma 12. panta otrajā daļā neattiecas uz gadījumiem, kad vecuma pensija saskaņā ar šo likumu piešķirta līdz 2022. gada 31. decembrim.

77. Grozījums šā likuma 16. panta pirmās daļas 1. punktā par formulas apzīmējuma "Vi" skaidrojuma otrā un trešā teikuma izslēgšanu, šā likuma 16. panta piektā daļa, grozījums par 24.1 panta izslēgšanu un grozījums 25. panta otrās daļas 3. punktā saistībā ar pensijas palielināšanu, pievienojot fondētās pensijas kapitālu, stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī."

Likums stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2020. gada 17. decembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2020. gada 29. decembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par valsts pensijām" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 17.12.2020.Stājas spēkā: 01.01.2021.Tēma: Sociālā aizsardzībaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 250, 29.12.2020. OP numurs: 2020/250.11
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
319865
01.01.2021
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)