Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 772

Rīgā 2020. gada 17. decembrī (prot. Nr. 84 24. §)
Augu karantīnas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Augu aizsardzības likuma
5. panta 1. punktu un 18. panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. fitosanitārās kontroles un uzraudzības kārtību, augu audzētāju, augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu pārstrādātāju, uzglabātāju, tirgotāju, ievedēju un izvedēju reģistrācijas kārtību, piemērojamos fitosanitāros pasākumus, fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ievešanas un izplatīšanas kārtību, fitosanitāro dokumentu izsniegšanas kārtību, aizsargājamo zonu noteikšanas un uzturēšanas kārtību, kā arī augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu aprites kārtību šajās zonās, kārtību, kādā sniedzama informācija Eiropas Komisijai, un robežkontroles punktu minimālo aprīkojumu fitosanitārās kontroles veikšanai;

1.2. institūciju, kura veic ievedamo augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu kontroli uz valsts robežas, ievērojot Valsts augu aizsardzības dienesta norādījumus fitosanitārās kontroles veikšanā.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. fitosanitārās prasības – prasības augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu (turpmāk – augi, augu produkti un citi objekti) ievešanai un izplatīšanai Eiropas Savienībā, tostarp Latvijā, vai atzītās aizsargājamās zonās, kā arī importētājvalstu normatīvajos aktos noteiktās prasības par augu, to produktu un ar tiem saskarē nonākušu priekšmetu ievešanu attiecīgajā valstī;

2.2. augu, augu produktu un citu objektu izplatīšana – tirdzniecība, dāvinājums, ziedojums vai nodošana;

2.3. fitosanitārais dokuments – fitosanitārais sertifikāts izvešanai (turpmāk – eksports), fitosanitārais sertifikāts atpakaļizvešanai (turpmāk – reeksports), augu pase, pirmseksporta sertifikāts;

2.4. fitosanitārais risks – augu karantīnas organismu izplatīšanās iespēja ar augiem, augu produktiem un citiem objektiem;

2.5. atļauja lietot augu pasi – labvēlīgs lēmums, kas pieņemts, pamatojoties uz Valsts augu aizsardzības dienesta (turpmāk – dienests) pārbaudes aktu, un dod tiesības izdrukāto augu pasi pievienot augiem vai tirdzniecības iepakojuma vienībām.

3. Dienests organizē un īsteno fitosanitāro kontroli un uzraudzību un:

3.1. saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 26. oktobra Regulu (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK (turpmāk – Augu veselības regula), ir kompetentā iestāde, kura noteikta saskaņā ar Augu veselības regulas 2. panta 6. punktu un pilda šajā regulā noteiktās dalībvalsts iestādes funkcijas;

3.2. saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. marta Regulu (ES) 2017/625 par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes Direktīvas 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 97/78/EK un Padomes Lēmumu 92/438/EEK (Oficiālo kontroļu regula) (turpmāk – Oficiālo kontroļu regula), ir kompetentā iestāde, kas pilda šīs regulas 1. panta 2. punkta "g" apakšpunktā noteiktos uzdevumus un šīs regulas 59. panta 1., 2. un 5. punktā, 61. pantā, 62. panta 1. un 2. punktā, 63. un 103. pantā, 109. panta 1. punktā, 113. un 124. pantā, 130. panta 5. punktā, kā arī 131., 139., 140. un 141. pantā noteiktās funkcijas.

II. Reģistrācijai pakļautās personas un to reģistrācijas kārtība

4. Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā (turpmāk – reģistrs) reģistrējas augu audzētāji, augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu pārstrādātāji, uzglabātāji, tirgotāji, ievedēji un izvedēji jeb profesionālie operatori, kas minēti Augu veselības regulas 65. panta 1. punktā, kartupeļu audzētāji, kuri kartupeļus audzē platībās, kas lielākas par vienu hektāru, vai kuri tos paredz tirdzniecībai vai plāno tirgot, ja kartupeļu platība ir mazāka par vienu hektāru, un to komercdārzu īpašnieki, kas minēti normatīvajos aktos par bakteriālās iedegas apkarošanu un izplatības ierobežošanu, vai personas, kuru valdījumā atrodas šādi komercdārzi (turpmāk – profesionālais operators).

5. Lai reģistrētos reģistrā, profesionālais operators iesniedz dienestā iesniegumu.

6. Iesniegumā norāda Augu veselības regulas 66. panta 2. punktā noteikto informāciju un pievieno deklarāciju par fitosanitāro kontroli ar Augu veselības regulas 66. panta 2. punkta "e" apakšpunktā minētajām ziņām. Profesionālais operators iesniegumā norāda valsts nodevas samaksas datumu vai samaksā nodevu, iesniedzot iesniegumu vienotajā zemkopības nozares informācijas sistēmā.

7. Dienests lēmumu par profesionālā operatora reģistrāciju pieņem nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 5. punktā minētā iesnieguma saņemšanas.

8. Lai pieņemtu lēmumu par profesionālā operatora reģistrāciju reģistrā, dienests pārbauda iesniegto informāciju. Profesionālie operatori, kas vēlas marķēt koksnes iepakojamo materiālu saskaņā ar atbilstošo starptautisko fitosanitāro pasākumu standartu, visās darbībās ievēro prasības, kas attiecībā uz koksnes iepakojamo materiālu noteiktas normatīvajos aktos par fitosanitāriem pasākumiem un to piemērošanas kārtību.

9. Ja dienests konstatē, ka iesniegumā nav norādīta visa šo noteikumu 6. punktā minētā informācija vai nav iesniegti visi šo noteikumu 6. punktā minētie dokumenti, vai ir citas neatbilstības, dienests par to paziņo profesionālajam operatoram un neatbilstību novēršanai nosaka termiņu līdz piecām darbdienām. Ja profesionālais operators dienesta norādītajā termiņā nav novērsis neatbilstības, dienests pieņem lēmumu nereģistrēt konkrēto profesionālo operatoru.

10. Ja dienests pieņēmis lēmumu reģistrēt profesionālo operatoru, tam piešķir oficiālo reģistrācijas numuru, kas sastāv no burtiem LV, kā noteikts Augu veselības regulas 67. panta "a" punktā, personas pasta indeksa pirmajiem diviem cipariem un kārtas numura.

11. Reģistrētais profesionālais operators (turpmāk – reģistrētais operators), kas nodarbojas ar stādīšanai paredzēto augu vai kartupeļu audzēšanu, ievērojot Augu veselības regulas 66. panta 5. punktā noteikto termiņu, iesniedz dienestā deklarāciju par fitosanitāro kontroli.

12. Reģistrētais operators, kas nodarbojas ar koksnes iepakojamā materiāla marķēšanu un kam ir mainījusies faktiskās darbības adrese un darbības veids, mēneša laikā pēc šo izmaiņu rašanās iesniedz dienestā iesniegumu par nepieciešamību izdarīt grozījumus un norāda datumu, kad samaksāta valsts nodeva par iesnieguma izvērtēšanu saistībā ar nepieciešamajiem grozījumiem.

13. Dienests nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 12. punktā minētā iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par grozījumu izdarīšanu reģistrā.

14. Ja nav samaksāta šo noteikumu 12. punktā minētā nodeva, dienests pieņem lēmumu neizdarīt grozījumus reģistrā.

15. Reģistrācijai pakļautajiem profesionālajiem operatoriem līdz reģistrācijai:

15.1. ir aizliegts izvest, ievest un izplatīt augus, augu produktus un citus objektus, ja to izvešanai, ievešanai un izplatīšanai ir nepieciešami fitosanitārie dokumenti;

15.2. netiek izsniegti fitosanitārie dokumenti;

15.3. aizliegts marķēt koksnes iepakojamo materiālu;

15.4. aizliegts izplatīt kartupeļus.

16. Reģistrētais operators, pārtraucot darbības, kuru veikšanai nepieciešams reģistrēties reģistrā, iesniedz dienestā iesniegumu par izslēgšanu no reģistra.

17. Dienests pieņem lēmumu par reģistrētā operatora izslēgšanu no reģistra:

17.1. pēc reģistrētā operatora rakstveida iesnieguma saņemšanas par to darbību pārtraukšanu, kuru veikšanai nepieciešams reģistrēties reģistrā;

17.2. ja konstatē, ka reģistrētais operators ir pārtraucis darbības, kuru veikšanai nepieciešams reģistrēties reģistrā;

17.3. ja juridiskā persona ir izslēgta no komercreģistra vai fiziskā persona ir mirusi.

III. Augu, augu produktu un citu objektu ievešana

18. Reģistrētais operators vismaz 24 stundas pirms fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu, augu produktu un citu objektu ievešanas cauri robežkontroles punktam saskaņā ar Oficiālo kontroļu regulas 56. panta 4. punktu paziņo par to Informācijas pārvaldības sistēmā oficiālo kontroļu vajadzībām (IMSOC) (turpmāk – pārvaldības sistēma) un ir atbildīgs par pārvaldības sistēmā norādīto ziņu patiesumu un pievienoto dokumentu autentiskumu.

19. Augu, augu produktu un citu objektu fitosanitāro kontroli robežkontroles punktos un punktos, kas nav robežkontroles punkti (turpmāk – kontrolpunkts), veic Pārtikas un veterinārais dienests atbilstoši Oficiālo kontroļu regulai.

20. Robežkontroles punktus un kontrolpunktus atzīst šo noteikumu 41. punktā noteiktajā kārtībā.

21. Personu bagāžā un privātajos sūtījumos atļauts ievest augus, augu produktus un citus objektus, kuru kopējā masa nepārsniedz divus kilogramus un kuri nav minēti:

21.1. Komisijas 2019. gada 28. novembra Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072, ar ko paredz vienotus nosacījumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem īstenošanai, atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 690/2008 un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/2019 (turpmāk – Īstenošanas regula 2019/2072), VI pielikumā "Tādu augu, augu produktu un citu objektu saraksts, kurus no konkrētām trešām valstīm aizliegts ievest Eiropas Savienībā";

21.2. Komisijas 2018. gada 18. decembra Īstenošanas regulas (ES) 2018/2019, ar ko izveido provizorisku sarakstu ar augsta riska augiem, augu produktiem vai citiem objektiem Regulas (ES) 2016/2031 42. panta nozīmē un sarakstu ar augiem, kuru ievešanai Savienībā fitosanitārie sertifikāti nav nepieciešami, minētās regulas 73. panta nozīmē (turpmāk – Īstenošanas regula 2018/2019), I pielikumā "Saraksts ar augsta riska augiem, augu produktiem un citiem objektiem Regulas (ES) 2016/2031 42. panta 1. punkta nozīmē".

22. Valsts ieņēmumu dienests robežšķērsošanas vietās, kurās veic muitas kontroli, kontrolējot personas bagāžu un privātus sūtījumus, kas satur augus, augu produktus un citus objektus un nepārsniedz divus kilogramus, pārliecinās par fitosanitārā sertifikāta esību, ja tāds nepieciešams, un tā derīguma termiņu. Cauri robežšķērsošanas vietām, kurās muitas kontrole nav paredzēta, ir aizliegts personu bagāžā un privātajos sūtījumos ievest augus, augu produktus un citus objektus.

23. Fitosanitārais sertifikāts ir nepieciešams visiem augiem, augu produktiem un citiem objektiem, kas minēti Īstenošanas regulas 2019/2072 XI pielikuma A un B daļā un atbilstošā gadījumā – XII pielikumā, arī tiem, ko ieved personu bagāžā vai privātajos sūtījumos, izņemot Īstenošanas regulas 2019/2072 XI pielikuma C daļā minētos augus.

24. Labojumi, kas izdarīti fitosanitārajā sertifikātā eksportam vai reeksportam, ir apstiprināti ar parakstu un zīmogu.

25. Fitosanitārais sertifikāts ir nepieciešams katram ievestu augu, augu produktu un citu objektu sūtījumam (dzelzceļa kravu pārvadājumos – katram vagonam). Ja sūtījumam ir vairāki nosūtītāji vai saņēmēji, fitosanitārais sertifikāts ir nepieciešams katrai sūtījuma daļai, kurai ir atšķirīgs nosūtītājs vai saņēmējs.

26. Augu, augu produktu un citu objektu sūtījumus, kuru kopējā masa pārsniedz divus kilogramus, ieved tikai cauri robežkontroles punktam vai kontrolpunktam.

27. Aizliegts ievest augus, augu produktus un citus objektus, kam nav pievienots fitosanitārais sertifikāts, ja tas ir nepieciešams.

28. Ja fitosanitārajai kontrolei pakļautie augi, augu produkti un citi objekti atbilst fitosanitārajām prasībām, kas noteiktas Augu veselības regulā un citos normatīvajos aktos par augu karantīnu, pēc augu veselības pārbaudes fitosanitāro sertifikātu apzīmogo ar Pārtikas un veterinārā dienesta spiedogu, norādot ievešanas datumu.

29. Saskaņā ar Oficiālo kontroļu regulas 50. panta pirmo un otro punktu, ja fitosanitārais sertifikāts ir papīra formā, pēc fitosanitārās kontroles tā oriģināls paliek Pārtikas un veterinārajā dienestā, kas šī dokumenta kopiju izsniedz ievedējam. Ja krava paredzēta reeksportam, šāda fitosanitārā sertifikāta oriģināls paliek pie augu, augu produktu un citu objektu ievedēja. Fitosanitārais sertifikāts elektroniskā veidā ir pieejams pārvaldības sistēmā.

30. Ja fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu, augu produktu un citu objektu fitosanitāro kontroli veic kontrolpunktā, tad kravas pārvietošanā un dokumentu noformēšanā ievēro prasības, kas noteiktas Komisijas 2019. gada 10. oktobra Deleģētajā regulā (ES) 2019/2123, ar ko attiecībā uz noteikumiem par to, kādos gadījumos un ar kādiem nosacījumiem identitātes un fiziskās kontrolpārbaudes noteiktām precēm var veikt kontrolpunktos un dokumentu kontrolpārbaudes – attālināti no robežkontroles punktiem, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625.

31. Ja fiziskas pārbaudes laikā no sūtījuma noņem paraugu ar karantīnas organismu pazīmēm, Pārtikas un veterinārais dienests lēmumu par sūtījumu pieņem, kad ir pieejami laboratorisko izmeklējumu rezultāti.

32. Ja fitosanitārajai kontrolei pakļautie augi, augu produkti un citi objekti neatbilst fitosanitārajām prasībām vai tiem nav fitosanitārā sertifikāta, Pārtikas un veterinārais dienests pieņem vienu vai vairākus lēmumus, kas minēti Oficiālo kontroļu regulas 66. panta 3. punktā, vai lēmumu neatļaut attiecīgos augus, augu produktus un citus objektus nosūtīt tranzītā cauri Eiropas Savienībai.

33. Ja konstatēts, ka daļa fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu, augu produktu un citu objektu sūtījuma neatbilst fitosanitārajām prasībām, Pārtikas un veterinārais dienests pasākumus var piemērot šai sūtījuma daļai, bet atlikušo daļu atļaut ievest, ja tas nerada fitosanitāro risku.

34. Koksnes iepakojamā materiāla kontroli veic Pārtikas un veterinārais dienests robežkontroles punktā vai kontrolpunktā. Ja šī kontrole robežkontroles punktā vai kontrolpunktā nav iespējama, to veic dienests atzītā kontroles punktā, kas ir Oficiālo kontroļu regulas 44. panta 3. punkta "c" vai "d", vai "e" apakšpunktā minētā vieta (turpmāk – atzītā kontroles vieta).

35. Atzītā kontroles vieta atbilst šādiem kritērijiem:

35.1. kravu ir iespējams izkraut un koksnes iepakojamo materiālu apskatīt no visām pusēm;

35.2. prasībām neatbilstošo koksnes iepakojamo materiālu ir iespējams iznīcināt vai līdz transportēšanai uz iznīcināšanas vietu novietot uzglabāšanai atsevišķi no cita koksnes iepakojamā materiāla.

36. Lai koksnes iepakojamā materiāla atzīto kontroles vietu atzītu par atbilstošu šo noteikumu 35. punkta prasībām, koksnes iepakojamā materiāla ievedējs dienestā iesniedz:

36.1. iesniegumu, kurā norāda vietas adresi un to kravu veidus, kas tiks ievestas koksnes iepakojamā materiāla pārbaudei;

36.2. kontroles vietas plānu.

37. Dienests pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par koksnes iepakojamā materiāla kontroles vietas atzīšanu vai par atteikumu to atzīt, ja norādītā atzītā kontroles vieta neatbilst šo noteikumu 35. punktā minētajiem kritērijiem.

38. Prasībām neatbilstošu koksnes iepakojamo materiālu iznīcina nekavējoties pēc tā saņemšanas, bet ne vēlāk kā 10 dienu laikā.

39. Prasībām neatbilstošu koksnes iepakojamo materiālu Latvijas teritorijā atļauts iznīcināt tikai dienesta atzītā iznīcināšanas vietā (turpmāk – iznīcināšanas vieta). Visus ar koksnes iepakojamā materiāla iznīcināšanu saistītos izdevumus sedz ievedējs.

40. Ja dienests konstatē, ka prasībām neatbilstošais koksnes iepakojamais materiāls nav iznīcināts atzītā iznīcināšanas vietā, tas piemēro sodu saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 22. panta otro daļu.

41. Lai veiktu fitosanitāro kontroli robežkontroles punktā vai kontrolpunktā, dienests pārbauda, vai attiecīgais robežkontroles punkts vai kontrolpunkts atbilst prasībām, kas noteiktas Oficiālo kontroļu regulas 64. pantā un Komisijas 2019. gada 12. jūnija Īstenošanas regulā (ES) 2019/1014, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par minimālajām prasībām robežkontroles punktiem, ieskaitot pārbaudes centrus, un par to, kāds formāts, kategorijas un saīsinājumi jāizmanto robežkontroles punktu un kontroles punktu sarakstos (turpmāk – Īstenošanas regula 2019/1014).

42. Lai saņemtu atļauju fitosanitārajai kontrolei (izņemot koksnes iepakojamā materiāla kontrolei) kontrolpunktā, reģistrētais operators iesniedz dienestā iesniegumu un pievieno tam dokumentus ar informāciju par:

42.1. fitosanitārajai kontrolei pakļautajiem augiem, augu produktiem un citiem objektiem, kurus paredzēts ievest, vai kontrolpunktu, kurā tiks uzglabāti ievestie augi, augu produkti un citi objekti;

42.2. veidu, kādā fitosanitārajai kontrolei pakļautie augi, augu produkti un citi objekti tiks nošķirti no Eiropas Savienības izcelsmes augiem, augu produktiem un citiem objektiem.

43. Kontrolpunktu atzīst, ja tas atbilst Īstenošanas regulā  2019/1014 kontrolpunktiem noteiktajām minimālajām prasībām un šo noteikumu 30. punktā minētajām prasībām.

44. Dienests izskata iesniegumu un pārbauda kontrolpunkta atbilstību Īstenošanas regulā  2019/1014 kontrolpunktiem noteiktajām minimālajām prasībām.

45. Ja kontrolpunkts atbilst attiecīgajām prasībām, dienests pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu fitosanitārajai kontrolei kontrolpunktā.

46. Ja kontrolpunkts neatbilst Īstenošanas regulā 2019/1014 kontrolpunktiem noteiktajām minimālajām prasībām, dienests pieņem lēmumu neatļaut fitosanitāro kontroli kontrolpunktā.

47. Ja reģistrētais operators neievēro Īstenošanas regulā  2019/1014 noteiktās prasības vai kontrolpunkts vairs neatbilst Īstenošanas regulā  2019/1014 kontrolpunktiem noteiktajām minimālajām prasībām, dienests rīkojas saskaņā ar Oficiālo kontroļu regulas 62. panta 1. punktu.

48. Pārtikas un veterinārais dienests veic fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu, augu produktu un citu objektu fitosanitāro kontroli:

48.1. katram sūtījumam, kas pilnībā vai daļēji sastāv no fitosanitārajai kontrolei pakļautajiem augiem, augu produktiem un citiem objektiem, vai, ja deklarētajā sūtījumā ir vairākas preču partijas, – katrai preču partijai, kas pilnībā vai daļēji sastāv no augiem, augu produktiem un citiem objektiem;

48.2. ievedamajam koksnes iepakojamajam materiālam neatkarīgi no tā, vai tas tiek vai netiek izmantots kādas kravas pārvadāšanai.

IV. Augu, augu produktu un citu objektu izplatīšana

49. Augu pasi izsniedz dienests vai reģistrētais operators, kurš saņēmis atļauju izsniegt augu pasi saskaņā ar šo noteikumu 61. punktu (turpmāk – atļauju saņēmušais reģistrētais operators). Augu pases izsniegšana ir procedūra, kas ietver augu, augu produktu un citu objektu pārbaudi, atbilstošu paraugu paņemšanu testēšanai, augu pases drukāšanu un pievienošanu.

50. Reģistrētais operators, kas nodarbojas ar stādīšanai paredzēto augu audzēšanu un pavairošanu, kārto audzētavas grāmatu. Audzētavas grāmatā norāda vismaz šādu informāciju:

50.1. stādīšanai paredzēto augu ģinti vai sugu un – atbilstošā gadījumā – arī šķirni un kategoriju;

50.2. izejmateriāla izcelsmi, ziņas par mātesaugiem un potcelmiem vai, ja izcelsme ir ārpus audzētavas, – augu pases izsniedzēja reģistrācijas numuru un izsekojamības kodu;

50.3. ziņas par tuvākās apkārtnes pārbaudi;

50.4. iestādīto augu daudzumu un vietu;

50.5. audzēšanas platību.

51. Ja augu pasi izsniedz dienests, reģistrētais operators, kas nodarbojas ar stādīšanai paredzēto augu audzēšanu un pavairošanu, katru gadu līdz 30. aprīlim iesniedz dienestā iesniegumu un deklarāciju par fitosanitāro kontroli ar ziņām par attiecīgo pārbaužu veikšanu un norāda audzējamās un pārbaudāmās sugas, daudzumu, kam būs nepieciešamas augu pases, un audzēšanas shēmu (plānu).

52. Dienests veic pārbaudi laikā, kas ir visvairāk piemērots kaitīgo organismu attīstībai, izplatībai un identifikācijai.

53. Pēc šo noteikumu 52. punktā minētās pārbaudes dienests sagatavo pārbaudes aktu, kurā norāda pārbaudes rezultātus un pieņemto lēmumu par augu, augu produktu un citu objektu atbilstību normatīvajos aktos par augu karantīnu noteiktajām prasībām un atļauju lietot augu pases.

54. Ja augu pases drukā dienests, reģistrētais operators iesniedz dienestā iesniegumu. Iesniegumā norāda:

54.1. reģistrētā operatora nosaukumu vai vārdu un uzvārdu;

54.2. reģistrētā operatora reģistrācijas numuru reģistrā;

54.3. tā pārbaudes akta numuru un datumu, uz kuru pamatojoties ir atļauts lietot augu pasi;

54.4. kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru;

54.5. augu, augu produktu un citu objektu botānisko nosaukumu;

54.6. attiecīgos gadījumos – šķirnes nosaukumu;

54.7. augu pasu daudzumu;

54.8. augu pases veidu – uzlīme vai apliekamā.

55. Dienests augu pasi izdrukā 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 54. punktā minētā iesnieguma saņemšanas.

56. Reģistrētais operators drīkst drukāt augu pasi, ja dienests ir pieņēmis šo noteikumu 53. un 58. punktā minētos lēmumus par atļauju lietot augu pasi un par atļauju drukāt augu pasi.

57. Lai saņemtu lēmumu par atļauju drukāt augu pasi, reģistrētais operators iesniedz dienestā iesniegumu un attiecīgā veida augu pases paraugu.

58. Dienests 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 57. punktā minētā iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu reģistrētajam operatoram drukāt augu pasi, piešķir augu pasu drukātāja kodu un apstiprina attiecīgā veida augu pases paraugu, ja:

58.1. reģistrētais operators spēj nodrošināt Augu veselības regulas 69. pantā noteikto izsekojamības sistēmu;

58.2. augu pases paraugs atbilst prasībām, kas noteiktas Augu veselības regulas 83. pantā un Komisijas 2017. gada 13. decembra Īstenošanas regulā (ES) 2017/2313, ar ko nosaka formāta specifikācijas augu pasei, kas nepieciešamas pārvietošanai Savienības teritorijā, un augu pasei, kas nepieciešama ievešanai un pārvietošanai aizsargājamā zonā (turpmāk – Īstenošanas regula 2017/2313), un ir iesniegta šo noteikumu 11. punktā minētā deklarācija par fitosanitāro kontroli.

59. Lai dienests piešķirtu atļauju izsniegt augu pases, reģistrētais operators iesniedz iesniegumu ar lūgumu piešķirt atļauju izsniegt augu pases konkrētām dzimtām, ģintīm vai sugām un augu, augu produktu un citu objektu preču veidiem un pievieno:

59.1. dokumentus, kas apliecina, ka reģistrētajam operatoram vai tā darbiniekam ir šo noteikumu 61.2. apakšpunktā noteiktās zināšanas;

59.2. sagatavotu rīcības plānu gadījumiem, ja tiek konstatēts Savienības karantīnas organisms, kaitīgais organisms, kam piemēro pasākumus, kuri pieņemti saskaņā ar Augu veselības regulas 30. panta 1. punktu, aizsargājamās zonas karantīnas organisms vai Savienībā reglamentēts nekarantīnas organisms vai ja pastāv aizdomas par šādu organismu sastopamību;

59.3. konkrētām ģintīm un sugām izstrādātu plānu ražošanas procesa kritisko punktu (piemēram, materiāla sēšanas, piķēšanas, podošanas, potēšanas, stādīšanas un izrakšanas) noteikšanai un uzraudzībai;

59.4. iekārtu un kompleksu sarakstu vai dokumentus par piekļuvi šādām iekārtām un kompleksiem, lai varētu veikt nepieciešamās augu un augu produktu pārbaudes un īstenot pasākumus šo noteikumu 59.2. apakšpunktā minēto organismu klātbūtnes un izplatīšanās novēršanai;

59.5. attiecīgā veida augu pases paraugu, ja vien reģistrētajam operatoram saskaņā ar šo noteikumu 58. punktu augu pases paraugs jau nav apstiprināts;

59.6. dokumentus, kas apliecina, ka reģistrētā operatora rīcībā ir sistēmas un procedūras izsekojamības nodrošināšanai saskaņā ar Augu veselības regulas 63. un 64. pantu;

59.7. ražošanas vietas sistēmas aprakstu par veidu, kā tiek nodrošināts, ka netiek ievesti un izplatīti šo noteikumu 59.2. apakšpunktā minētie organismi.

60. Dienests pēc šo noteikumu 59. punktā minētā iesnieguma saņemšanas pārbauda reģistrētā operatora atbilstību prasībām.

61. Dienests piešķir atļauju izsniegt augu pasi, ja reģistrētais operators atbilst prasībām, kas noteiktas Augu veselības regulas 89. pantā un Komisijas 2019. gada 13. marta Deleģētajā regulā (ES) 2019/827 par kritērijiem, kas profesionālajiem operatoriem jāizpilda, lai atbilstu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/2031 89. panta 1. punkta "a" apakšpunktā paredzētajiem nosacījumiem, un par procedūrām, ar kurām nodrošina šo kritēriju izpildi, kā arī:

61.1. reģistrētais operators reģistrā ir reģistrēts vismaz trīs gadus un, veicot reģistrētā operatora pārbaudes triju gadu laikā pirms šo noteikumu 59. punktā minēto dokumentu saņemšanas, dienests nav konstatējis normatīvajos aktos par augu karantīnu un pavairošanas materiālu noteikto prasību pārkāpumus;

61.2. reģistrētais operators vai tā darbinieks ir nokārtojis dienesta sagatavotus pārbaudes testus, kas apliecina, ka:

61.2.1. tam ir nepieciešamās zināšanas par piemērojamiem noteikumiem, paraugpraksi, pasākumiem un citām darbībām, lai varētu atklāt Savienības karantīnas organismus, kaitīgos organismus, kam piemēro pasākumus, kuri pieņemti saskaņā ar Augu veselības regulas 30. panta 1. punktu, aizsargājamās zonas karantīnas organismus un Savienībā reglamentētos nekarantīnas organismus un noteikt to izplatību;

61.2.2. tam ir nepieciešamās zināšanas par pasākumiem un citām darbībām, kuras piemēro, lai novērstu šo noteikumu 61.2.1. apakšpunktā minēto organismu klātbūtni un izplatīšanos.

62. Šo noteikumu 61.2. apakšpunktā minētais tests sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas un ir nokārtots ne agrāk kā gadu pirms iesnieguma iesniegšanas.

63. Atļauju saņēmušais operators nodrošina, ka šo noteikumu 61.2. apakšpunktā minēto pārbaudes testu nokārtojusī persona piemērotā laikā veic augu pārbaudi, novērtējot materiāla atbilstību noteiktajām prasībām šo noteikumu 65. punktā minētajos kritiskajos punktos, un izdara par to pierakstus audzētavas grāmatā.

64. Atļauju saņēmušais operators var ņemt paraugus un nosūtīt tos testēšanai tikai Savienībā reglamentēto nekarantīnas organismu atklāšanai. Dienests ņem un testēšanai nosūta paraugus, lai atklātu Savienības karantīnas organismus, kaitīgos organismus, kam piemēro pasākumus, kuri pieņemti saskaņā ar Augu veselības regulas 30. panta 1. punktu, Savienībā reglamentētos nekarantīnas organismus un aizsargājamās zonas karantīnas organismus.

65. Plānā ražošanas procesa kritisko punktu noteikšanai un uzraudzībai iekļauj vismaz šādu informāciju:

65.1. mātesaugu, potcelmu un materiāla audzēšanas vietu un skaitu;

65.2. audzēšanas laiku;

65.3. pavairošanas darbības;

65.4. iepakošanas, uzglabāšanas un transportēšanas darbības.

66. Ja augi un augu produkti atbilst augu karantīnas jomā noteiktajām prasībām, atļauju saņēmušais operators var izsniegt augu pases, ievērojot Īstenošanas regulas 2017/2313 prasības augu pases formai un saturam.

67. Atļauju saņēmušais operators katru gadu atjauno šo noteikumu 65. punktā minēto plānu, iesniedz sarakstu ar kārtējā gadā audzējamām augu ģintīm vai sugām un kārto šo noteikumu 50. punktā minēto audzētavas grāmatu.

68. Dienests piešķir atļauju saņēmušajam operatoram kodu un apstiprina augu pases paraugu šo noteikumu 58. punktā minētajā kārtībā.

69. Augu pase:

69.1. ir izgatavota no piemērota ūdensizturīga materiāla, ja to pievieno ārpus telpām uzglabājamiem augiem;

69.2. var būt uzdrukāta uz kastes, poda, maisa un cita iepakojuma virsmas;

69.3. izņēmuma gadījumā var būt uz atsevišķas A4 formāta lapas, kas pievienota iepakojuma vienībai, ja augu pasi nav iespējams piestiprināt pie iepakojuma virsmas.

70. Augu kompozīcijai pievieno augu pasi, kurā norādīti iestādīto augu sugu nosaukumi. Ja augu pasi izsniedz sēklu maisījumam, augu pasē norāda tikai fitosanitārajai kontrolei pakļautās augu sugas nosaukumu. Ja šādos gadījumos ir vairākas fitosanitārajai kontrolei pakļautās augu sugas un izcelsmes valsts ir viena, tad augu pasē norāda visas fitosanitārajai kontrolei pakļautās augu sugas un izcelsmes valsti. Ja augu izcelsme ir dažāda, izsniedz vairākas augu pases.

71. Reģistrētais operators, kas saņēmis atļauju drukāt augu pases, un atļauju saņēmušais operators, nodrošinot sistēmas un procedūras augu un augu produktu izsekojamībai un pārvietošanai savā īpašumā un ārpus tā:

71.1. kārto sagatavoto un pievienoto augu pasu uzskaites žurnālu. Žurnālā norāda katrai partijai piešķirto izsekojamības kodu, tās sastāvā esošo augu, augu produktu un citu objektu daudzumu un sugu un – attiecīgā gadījumā – šķirni un kategoriju;

71.2. trīs gadus glabā ar augu un augu produktu ražošanu, izplatīšanu vai ievešanu saistītos dokumentus, norādot reģistrēto operatoru, kurš piegādājis tirdzniecības vienību un kuram konkrētā tirdzniecības vienība ir piegādāta, kā arī informāciju par augu pasi un dienesta pārbaužu aktus;

71.3. augiem un augu produktiem, ko pārvieto savā īpašumā, pievieno iekšējo pavadzīmi, kurā norāda informāciju par sugu un – attiecīgā gadījumā – šķirni, daudzumu, audzēšanas vai uzglabāšanas vietu un identifikācijas numuru vai citu identifikācijas zīmi;

71.4. šo noteikumu 71.1., 71.2. un 71.3. apakšpunktā minēto informāciju nodod tās personas pārvaldībā, kas ir atbildīga par augiem, augu produktiem un citiem objektiem un piedalās dienesta pārbaudēs.

72. Augu pasē norādāmo attiecīgās partijas izsekojamības kodu piešķir:

72.1. dienests, ja tas drukā augu pases;

72.2. reģistrētais operators, kas saņēmis atļauju drukāt augu pases;

72.3. atļauju saņēmušais operators.

73. Latvijā drukātās augu pasēs norādāmo izsekojamības kodu veido:

73.1. tā veģetācijas perioda gada pēdējie divi cipari, kad veikta auga pārbaude;

73.2. dienesta piešķirtais augu pasu drukātāja divu burtu kods vai atļauju saņēmušā operatora trīs burtu kods;

73.3. kārtas numurs augu pasu uzskaites žurnālā.

74. Latvijā izsniegtajām augu pasēm Augu veselības regulas VII pielikuma A daļas "f" apakšpunktā un B daļas "g" apakšpunktā minētajos gadījumos aiz D burta kodu LV var norādīt tikai tad, ja stādīšanai paredzētie augi ir izaudzēti Latvijā vai ar pavaddokumentiem var pierādīt, ka stāds Latvijā audzēts ne mazāk kā:

74.1. vienu pilnu veģetācijas periodu – kokaugiem;

74.2. divus mēnešus – puķēm (neatkarīgi no to veģetācijas perioda ilguma).

75. Dienesta drukātas augu pases izsekojamības kodā nenorāda šo noteikumu 73.2. apakšpunktā minēto drukātāja un atļauju saņēmušā operatora kodu.

76. Augu pasēm nav noteikts derīguma termiņš, ja vien normatīvie akti par augu karantīnu nenosaka citādi.

77. Augu pasi aizliegts izmantot atkārtoti vai kopēt.

78. Ja dienests konstatē, ka šo noteikumu 58. un 61. punktā minētais reģistrētais operators neievēro augu karantīnas jomā noteiktās prasības, dienests rīkojas saskaņā ar Augu veselības regulas 92. panta 2. punktu un uzdod novērst trūkumus vai atsauc šo noteikumu 58. vai 61. punktā minētos lēmumus.

79. Reģistrētais operators sedz izmaksas, kas saistītas ar augu, augu produktu un citu objektu pārbaudi, laboratorisko testēšanu, augu pasu izsniegšanu un atļaujas piešķiršanu izsniegt augu pases.

V. Aizsargājamo zonu noteikšana un uzturēšana

80. Dienests var iesniegt pieteikumu Eiropas Komisijai, lai tā saskaņā ar Augu veselības regulas II nodaļas 3. iedaļu par aizsargājamo zonu attiecībā uz konkrētu kaitīgo organismu atzītu visu Latvijas teritoriju vai tās daļu, kurā kaitīgais organisms nav ieviesies vai izplatījies.

81. Aizsargājamās zonas izveidi var ierosināt dienests vai ieinteresētā persona, iesniedzot dienestā iesniegumu.

82. Dienests pēc šo noteikumu 81. punktā minētā ierosinājuma vai iesnieguma saņemšanas izvērtē:

82.1. kaitīgā organisma atbilstību Augu veselības regulas 3. panta un 32. panta 1. punkta prasībām;

82.2. savā rīcībā esošo informāciju par kaitīgo organismu un apsekojumu nepieciešamību;

82.3. dažādos literatūras avotos atrodamo informāciju par kaitīgo organismu;

82.4. izveidojamās aizsargājamās zonas ekonomisko pamatojumu, kā arī sociālo un ar vidi saistīto ietekmi.

83. Apsekojumus aizsargājamās zonas organisma atklāšanai veic, tās teritorijas lielumu maina un statusu atzīst saskaņā ar Augu veselības regulas 34. un 35. pantu.

VI. Augu un augu produktu aprites kārtība aizsargājamās zonās

84. Ja augu, augu produktu un citu objektu ievešanai noteiktā aizsargājamā zonā nepieciešams ievērot īpašas prasības, tos cauri aizsargājamajai zonai, kas nav to izcelsmes zona, uz kravas saņemšanas vietu ārpus aizsargājamās zonas pārvieto bez šajā zonā derīgas augu pases, nodrošinot, lai:

84.1. augi, augu produkti un citi objekti vai transportlīdzeklis ir brīvi no kaitīgajiem organismiem un nerada fitosanitāro risku;

84.2. uzreiz pēc iepakošanas augu, augu produktu un citu objektu iepakojums vai transportlīdzeklis nerada fitosanitāro risku aizsargājamā zonā un transportēšanas laikā cauri aizsargājamajai zonai kravas identitāte paliek nemainīga;

84.3. augiem, augu produktiem un citiem objektiem ir kravas pavaddokumenti, kuros norādīta to izcelsmes vieta un paredzētā nosūtīšanas vieta ārpus attiecīgās aizsargājamās zonas.

85. Ja dienests, veicot pārbaudi aizsargājamā zonā, konstatē, ka nav ievērotas fitosanitārās prasības, tas uzdod īstenot vienu vai vairākus šādus fitosanitāros pasākumus:

85.1. apstrādāt augus un augu produktus, lai iznīcinātu aizsargājamās zonas kaitīgo organismu, un pēc apstrādes izsniegt attiecīgo augu pasi, ja paredzams, ka pēc apstrādes fitosanitārās prasības būs izpildītas;

85.2. dienesta uzraudzībā pārvietot inficētos vai invadētos augus turpmākai izmantošanai vietās, kurās tie neradīs papildu fitosanitāro risku un kuras atrodas dienesta uzraudzībā;

85.3. dienesta uzraudzībā pārvietot attiecīgos augus, augu produktus un citus objektus uz rūpnieciskās pārstrādes vietām;

85.4. iznīcināt attiecīgos augus, augu produktus un citus objektus.

86. Ja nav ievērotas šo noteikumu 84. punktā minētās prasības, dienests uzdod:

86.1. noslēgt iepakojumu;

86.2. dienesta uzraudzībā izvest augus, augu produktus un citus objektus ārpus aizsargājamās zonas.

VII. Augu, augu produktu un citu objektu eksports un reeksports

87. Dienests nodrošina stingrās uzskaites dokumentu – fitosanitāro sertifikātu – veidlapu izgatavošanu.

88. Fitosanitārā sertifikāta noformēšanā ievēro šādas prasības:

88.1. fitosanitārajā sertifikātā ūdenszīmes veidā iestrādā dienesta patentēto logotipu un valsts nosaukumu "Latvija" angļu valodā;

88.2. fitosanitārajā sertifikātā tipogrāfiski iespiež veidlapas sešu zīmju kārtas numuru (sarkanā krāsā);

88.3. fitosanitāro sertifikātu eksportam un fitosanitāro sertifikātu reeksportam iespiež tipogrāfiski. Fitosanitārā sertifikāta otrā pusē var norādīt tipogrāfiski iespiestā teksta tulkojumus citu valstu valodās;

88.4. blakus Eiropas Savienības logotipam iestrādā papildinātā mazā Latvijas valsts ģerboņa attēlu.

89. Fitosanitāro sertifikātu:

89.1. aizpilda angļu valodā vai citas valsts valodā, kuras lietošanai piekrīt ievedējvalsts;

89.2. izdod vienā eksemplārā.

90. Lai saņemtu fitosanitāro sertifikātu eksportam vai fitosanitāro sertifikātu reeksportam, fiziska persona vai profesionālais operators iesniedz dienestā iesniegumu.

91. Šo noteikumu 90. punktā minētajā iesniegumā norāda:

91.1. vārdu, uzvārdu un personas kodu vai nosaukumu un reģistrācijas numuru, deklarētās dzīvesvietas adresi vai juridisko adresi;

91.2. saņēmēja vārdu un uzvārdu vai nosaukumu un adresi;

91.3. saņēmējvalsti;

91.4. transportēšanas veidu un transportlīdzekļa numuru;

91.5. ievešanas punktu saņēmējvalstī, ja tas ir zināms;

91.6. pārbaudītās produkcijas nosaukumu, augu sugas nosaukumu un izvedamo daudzumu;

91.7. produkcijas izcelsmes valsti;

91.8. pārbaudes vietu;

91.9. citu informāciju, ko būtu nepieciešams norādīt fitosanitārajā sertifikātā.

92. Pēc iesnieguma saņemšanas dienests 48 stundu laikā uzsāk augu, augu produktu un citu objektu atbilstības pārbaudi importētājvalsts fitosanitārajām prasībām, ja nepieciešams, paņemot paraugus laboratoriskai testēšanai. Ja augi, augu produkti un citi objekti atbilst minētajām prasībām, izsniedz attiecīgā veida fitosanitāro sertifikātu saskaņā ar Starptautiskās augu aizsardzības konvencijas Starptautisko fitosanitāro pasākumu standartiem.

93. Reģistrētais operators nodrošina, ka šo noteikumu 92. pantā minētās pārbaudes vieta atbilst šo noteikumu pielikumā minētajām prasībām. Ja pārbaudes vieta neatbilst noteiktajām prasībām, dienests pārbaudi neveic.

94. Augi, augu produkti un citi objekti, to ražošanas un uzglabāšanas vietas un telpas, kā arī transportlīdzekļi pakļaujami ķīmiskai apstrādei, ja konstatēta inficēšanās ar kaitīgiem organismiem vai to nosaka Latvijas vai importētājvalsts fitosanitārās prasības.

95. Ķīmisko apstrādi apliecina ķīmiskās apstrādes veicēja izsniegts apliecinājums. Ja ķīmiskā apstrāde ir fumigācija, apliecinājumā norāda:

95.1. uzņēmumu, kas veic fumigāciju;

95.2. par fumigāciju atbildīgās personas vārdu un uzvārdu un fumigācijas apliecības numuru un derīguma termiņu;

95.3. apstrādāto produkciju un daudzumu;

95.4. darbīgās vielas nosaukumu un koncentrāciju;

95.5. apstrādes uzsākšanas datumu;

95.6. apstrādes ilgumu (paredzēto ilgumu);

95.7. citu informāciju par apstrādi;

95.8. apliecinājuma izdošanas datumu.

96. Šo noteikumu 95. punkts neattiecas uz fitosanitārajai kontrolei pakļautajām augu un augu produktu kravām, ja tās ieved Latvijā no Eiropas Savienības dalībvalsts, lai izvestu uz trešo valsti, un tās netiek pārpakotas, sadalītas, apvienotas ar citām kravām vai uzglabātas (ne ilgāk par sertifikāta derīguma termiņu).

97. Uz trešajām valstīm eksportējamo fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu kravas muitošanu var pabeigt, ja:

97.1. kravai, kuras izcelsme ir Latvijā, ir dienesta izdots fitosanitārais sertifikāts;

97.2. kravai, kas ir importēta Latvijā, ir trešās valsts izdots fitosanitārais sertifikāts, kas adresēts attiecīgajai importētājvalstij, un ja krava Latvijā netiek sadalīta, pārpakota, apvienota ar citu kravu vai uzglabāta;

97.3. kravai, kas ievesta Latvijā no trešās valsts vai Eiropas Savienības dalībvalsts un paredzēta nosūtīšanai uz trešo valsti, un Latvijā tiek sadalīta, pārpakota, apvienota ar citu kravu vai uzglabāta, ir dienesta izdots fitosanitārais sertifikāts.

98. Lai saņemtu pirmseksporta sertifikātu, reģistrētais operators iesniedz iesniegumu. Iesniegumā norāda:

98.1. vārdu, uzvārdu un personas kodu vai nosaukumu un reģistrācijas numuru, deklarētās dzīvesvietas adresi vai juridisko adresi;

98.2. pārbaudāmos augus un augu produktus;

98.3. saņēmējvalsti;

98.4. pārbaudes vietu;

98.5. citu informāciju, kas būtu ietverama pirmseksporta sertifikātā.

99. Pirmseksporta sertifikātu izsniedz vienā eksemplārā un aizpilda angļu valodā.

100. Eksportētājs sedz izmaksas, kas saistītas ar augu, augu produktu un citu objektu pārbaudi, laboratorisko testēšanu un, ja nepieciešams, apstrādi, kā arī fitosanitāro sertifikātu vai pirmseksporta sertifikātu izsniegšanu.

VIII. Noslēguma jautājumi

101. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004. gada 30. marta noteikumus Nr. 218 "Augu karantīnas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 65., 180. nr.; 2005, 44., 100., 159. nr.; 2006, 34., 89. nr.; 2007, 201. nr.; 2008, 183. nr.; 2009, 26., 63., 198. nr.; 2010, 41. nr.; 2011, 11. nr.; 2014, 104., 215. nr.; 2015, 241. nr.; 2017, 255. nr.; 2018, 49. nr.; 2019, 181. nr.).

102. Šo noteikumu 97. punkts stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards
Pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 17. decembra
noteikumiem Nr. 772
Pārbaudes vieta un tās aprīkojums augu un augu produktu eksporta un reeksporta fitosanitārās kontroles vietā

1. Ja pārbaudāmā krava ir iekrauta transportlīdzeklī, pārbaudes vieta ir aprīkota ar iekārtām kravas izkraušanai un iekraušanai.

2. Augļu un dārzeņu pārbaudei paredzēto telpu aprīkojums:

2.1. galds ar viegli tīrāmu virsmu atlasīto augļu novietošanai un apskatei;

2.2. apgaismojums.

3. Graudu, sēklu, spraukumu, cukurbiešu granulu un citu beramo kravu pārbaudes vietā ir nodrošināts galds ar viegli tīrāmu virsmu, piemērots apgaismojums un iespēja inspektoram ņemt nejauši izvēlētu paraugu:

3.1. ar iesmu no sabēruma;

3.2. no iepakojumiem;

3.3. pārbēršanas laikā no strūklas (ja nepieciešams, – ar uzņēmuma pārstāvja vai ostas darbinieka palīdzību).

4. Griezto ziedu un zaļumu pārbaudei paredzēto telpu aprīkojums:

4.1. galds pārbaudāmo augu izvietošanai;

4.2. labs apgaismojums;

4.3. siltuma avots.

5. Stādāmā materiāla un telpaugu pārbaudes vietā ir nodrošināta iespēja apskatīt podus un visas auga daļas no vairākām pusēm, izcelt no sūtījuma atsevišķus augus un tos apskatīt labā apgaismojumā.

6. Kūdras pārbaudes vietā ir nodrošināta iespēja ņemt kūdras paraugu inspektora brīvi izvēlētajās vietās.

7. Kokmateriālu pārbaudes vietā ir nodrošināta iespēja tos apskatīt pirms iekraušanas konteinerā vai transportlīdzeklī. Pārbaudes vietai jāatbilst šādām prasībām:

7.1. nokraušanas laukums ir tīrs no koksnes atkritumiem (mizas, zāģu skaidām u. tml.);

7.2. materiālu nokrauj ne augstāk par trim metriem vai triju paku augstumā un starp tām atstāj eju 80 cm platumā, lai varētu veikt pārbaudi;

7.3. katras partijas materiāls ir nokrauts atsevišķi.

Zemkopības ministrs K. Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Augu karantīnas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 772Pieņemts: 17.12.2020.Stājas spēkā: 24.12.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 248, 23.12.2020. OP numurs: 2020/248.2
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
319768
24.12.2020
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"