Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ādažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 22/2020

Ādažu novadā 2020. gada 28. jūlijā
APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada domes 28.07.2020.
sēdes lēmumu (prot. Nr. 14 § 20)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ādažu novada pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu interešu izglītības programmas (turpmāk – programmas) īstenošanai skolas vecuma bērniem Ādažu novadā, kā arī programmu izvērtēšanas kritērijus un finansēšanas apmēru.

2. Noteikumu mērķis ir noteikt vienotu kārtību programmu iesniegšanai, izvērtēšanai un to izpildes kontrolei, kā arī lēmumu pieņemšanai par finansēšanas kārtību.

3. Finansējuma saņēmēji ir fiziskas personas, kas reģistrētas kā saimnieciskās darbības veicēji vai juridiskas personas (turpmāk – programmas īstenotāji).

4. Programmu finansēšanai pašvaldība izlieto ne vairāk kā 40 % no valsts budžeta saņemtās mērķdotācijas līdzekļiem interešu izglītībai.

II. Programmu iesniegšana

5. Paziņojumu par pieteikšanos programmu īstenošanai pašvaldība publicē tās oficiālajā tīmekļvietnē www.adazi.lv katra gada maijā.

6. Programmas īstenotāji iesniedz pašvaldībai ar drošu elektronisku parakstu parakstītu pieteikumu (1. pielikums) elektroniski pašvaldības oficiālajā e-pastā dome@adazi.lv vai papīra formātā Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (turpmāk – VPVKAC) ne vēlāk kā mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas par pieteikšanos programmu īstenošanai.

7. Pieteikumam pievieno:

7.1. Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldē licencētu programmu (2. pielikums);

7.2. dzīves un darba aprakstu (CV);

7.3. izglītības dokumenta kopiju;

7.4. iepriekšējā mācību gada programmas izvērtējumu (ja attiecināms).

8. VPVKAC nosūta pieteikumus pašvaldības Izglītības un jaunatnes lietu speciālistam (turpmāk – izglītības speciālists), kurš 5 (piecu) darba dienu laikā pārbauda dokumentu atbilstību šo noteikumu prasībām un tālāk nosūta tos izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai ar domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidotai Interešu izglītības komisijai (turpmāk – Komisija). Ja pieteikums nav noformēts atbilstoši noteikumiem vai nav pievienoti 7. punktā norādītie dokumenti, izglītības speciālists nosūta pieprasījumu programmas īstenotājam novērst trūkumus. Pieteikumu neizskata, ja trūkumi netiek novērsti nedēļas laikā.

III. Programmu izvērtēšana

9. Komisijas priekšsēdētājs ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc pieteikumu saņemšanas organizē Komisijas sēdi programmu izvērtēšanai un lēmumu pieņemšanai par programmu atbalstīšanu vai noraidīšanu.

10. Komisija atbalsta programmas šādās jomās prioritārā secībā:

10.1. tehniskā jaunrade (eksperimentālā fizika, astronomija, tehniskā modelēšana, videoanimācija, automodelisms, elektronika, video, foto, u.c.);

10.2. vides izglītības (ekoskola, dabas pētnieki, mazpulki, gidi, u.c.);

10.3. kultūrizglītība (koris, vokālā māksla, dejas māksla, mūzika, vizuālā un lietišķā māksla, teātra māksla, floristika, aerobika, sporta dejas, u.c.);

10.4. sporta izglītība (šahs un dambrete, orientēšanās, tūrisms, velo, futbols, džudo, volejbols, u.c.);

10.5. jaunatnes darbs (Eiropas klubs, jauniešu diskusiju klubs, skolēnu parlaments, u.c.);

10.6. cita joma (jaunrade, žurnālistika, svešvaloda (piem., spāņu valoda), stils, gaidas un skauti, u.c.).

11. Komisija vērtē programmas saskaņā ar šādiem vērtēšanas kritērijiem: atbilstība izvirzītajām prioritātēm, programmas mērķtiecīgums, īstenošanas gaitā sasniedzamie rezultāti, programmas mērķauditorijas specifika, iesniedzēja kvalifikācija, sasniegumi/atskaite par iepriekšējo gadu. Maksimālais punktu skaits vienai programmai ir 30 punkti.

12. Punktu skaitu katrai programmai iegūst komisijas locekļu programmai piešķirto punktu skaitu izdalot ar klātesošo komisijas locekļu skaitu.

13. Programmu atbalsta, ja:

13.1. skolēnu skaits vienā grupā nav mazāks par 10 (desmit);

13.2. programmas īstenošanas laiks ir ne mazāks kā viens mācību gads;

13.3. programmai ir pēctecība;

13.4. programmai ir piešķirti ne mazāk kā 20 punkti.

14. Finansējumu piešķir programmas vadītāja darba algas samaksai, kas atbilst Ādažu vidusskolas interešu izglītības pedagoga kārtējā gadā apstiprinātai darba algas likmei, ievērojot stundu skaitu nedēļā, nepārsniedzot 12 stundas nedēļā vienai programmai. Ja 4.punktā noteiktais finansējuma apmērs nav apgūts, finansējamo stundu skaitu var palielināt līdz 24 stundām nedēļā vienai programmai.

IV. Programmu īstenošana, tās kontrole un finansējuma pārtraukšana

15. Pašvaldība un programmas īstenotājs slēdz līgumu par finansējuma piešķiršanu programmas īstenošanai kārtējā mācību gadā.

16. Programmu izpildes kontroli veic izglītības speciālists.

17. Programmas īstenotājs līdz kārtējā gada 20. jūnijam iesniedz pašvaldībai izvērtējumu par programmas īstenošanu iepriekšējā mācību gadā, iekļaujot informāciju par dalībnieku skaitu un sasniegumiem novada, reģiona un valsts līmeņa pasākumos (3. pielikums). Izvērtējumu iesniedz pašvaldības oficiālajā e-pastā dome@adazi.lv, ko VPVKAC nosūta izglītības speciālistam. Izvērtēšanas nesniegšana termiņā ir diskvalificējošs faktors, ko Komisija ņem vērā, izskatot pieteikumu nākamajam mācību gadam.

18. Ja programma netiek īstenota atbilstoši aprakstam, tās īstenošanā nepiedalās noteiktais minimālais skolēnu skaits, tiek konstatēti finanšu vai citi būtiski pārkāpumi, Komisija jebkurā laikā var pieņemt lēmumu par programmas īstenošanas un finansējuma pārtraukšanu.

V. Lēmumu apstrīdēšanas kārtība

19. Programmu īstenotājs var apstrīdēt Komisijas lēmumu pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

20. Administratīvo aktu strīdu komisijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājumi

21. Programmas īstenotājs var piesaistīt citus finansējuma avotus programmas īstenošanai.

22. Paziņojumu par pieteikšanos programmu īstenošanai 2020. gadā pašvaldība publicē augustā un programmas īstenotājs iesniedz pieteikumu pašvaldībai 2 (divu) nedēļu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas.

23. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Ādažu novada domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks
1. pielikums
Ādažu novada domes 28.07.2020.
saistošiem noteikumiem Nr. 22/2020
"Interešu izglītības programmu
finansēšanas kārtība
Ādažu novadā"
Pieteikuma veidlapa
Finansējuma saņemšanai interešu izglītības programmas īstenošanai

(aizpilda VPVKAC)

 Pieteikuma Nr. 
 Iesniegšanas datums 

Informācija par programmas īstenotāju

Nosaukums/Vārds, uzvārds: 
Reģistrācijas numurs: 
Deklarētā/juridiskā adrese: 
Tālrunis: 
E-pasts: 
Kredītiestāde: 
Norēķinu konta Nr. 
 
Programmas nosaukums: 
Programmas joma: 
Programmas vadītājs (vārds, uzvārds): 
Vadītāja kontaktinformācija:tālr. , e-pasts: 
Skolēnu vecuma grupa: Grupu skaits 
Plānotais dalībnieku skaits vienā grupā:  
Kopējais stundu skaits: un likmju skaits:  

 

     
Datums Paraksts Paraksta atšifrējums

 

2. pielikums
Ādažu novada domes 28.07.2020.
saistošiem noteikumiem Nr. 22/2020
"Interešu izglītības programmu
finansēšanas kārtība
Ādažu novadā"

Ādažu novada domes
Interešu izglītības komisijai

Iesniedzējs: 
 (nosaukums vai fiziskas personas vārds, uzvārds)
  
  
 

Interešu izglītības programma

20___./20 ____m.g.

Programmas nosaukums: 
Programmas joma: 
Programmas vadītājs (vārds, uzvārds): 
Vadītāja kontaktinformācija:tālr. , e-pasts: 
Skolēnu vecuma grupa: Plānotais dalībnieku skaits: 
Pieprasīto stundu skaits: un likmju skaits:  

 

  
Interešu izglītības programmas vadītājs 
 (vārds, uzvārds)
  
Izglītība 
  
Programmas aktualitāte 
 (pamatojums programmas nepieciešamībai)
  
Programmas mērķis 
  
Programmas uzdevumi 
  
Programmas īstenošanas vieta 
 
Programmas īstenošanas plāns:
Mērķauditorija 
Dalībnieku skaits 
Nodarbību biežums un ilgums 
Darba formas un metodes nodarbībās 
Cits 
 
Programmas īstenošanas gaita:
Tematiskais plāns
Nr. p.k.Tēmas nosaukumsKopējais stundu skaitsTēmas izklāsts
(saturs)
Stundu skaits
(*T/P)
1.    
2.    
...    
Kopā: 

*T – teorētiskas, P – praktiskas ievirzes stundas

Atbilstoši interešu izglītības programmas tematikai un specifikai iekļaujami arī drošības jautājumi

Programmai nepieciešamie resursi 
  
Izmantotās literatūras saraksts 
 
Plānotā interešu izglītības programmas audzēkņu dalība pasākumos
Novadā 
  
Latvijā 
  
Citur 
  
Programmas vadītāja pašvērtējums 
  

Datums

  
  
 (programmas vadītāja paraksts, atšifrējums)
3. pielikums
Ādažu novada domes 28.07.2020.
saistošiem noteikumiem Nr. 22/2020
"Interešu izglītības programmu
finansēšanas kārtība
Ādažu novadā"

Ādažu novada domes
Interešu izglītības komisijai

20___./20___. mācību gada interešu izglītības programmu izvērtējums

Programmas īstenošanas vieta (izglītības iestāde) 
Programmas īstenotājs 
Skolēnu skaits programmā mācību gada sākumā  un mācību gada beigās 
Stundu skaits nedēļā 20___./20___.m.g.  Vēlamais stundu skaits nākamajā mācību gadā 
   
Nr.p.k.Dalība pasākumos, sasniegumiPiezīmes
(programmas pēctecība, u.c.)
skolānovadāvalstīcitur
      
      
Datums Informāciju sagatavoja  
   (paraksts, atšifrējums) 
Paskaidrojuma raksts
Ādažu novada domes 2020. gada 28. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 22/2020 "Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība Ādažu novadā"
Paskaidrojuma raksta sadaļas un norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

1.1. Atbilstoši Ministru kabineta 2001. gada 28. augusta noteikumu Nr. 382 "Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība" 9. punktam uz mērķdotācijas līdzekļiem var pretendēt ikviena pašvaldības izglītības iestāde, kā arī juridiskās un fiziskās personas, kuras pašvaldībā saņēmušas licenci programmas īstenošanai.

1.2. Domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus "Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība Ādažu novadā" (turpmāk – Noteikumi) izriet no likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešās daļas.

1.3. Noteikumi ir izstrādāti ar mērķi nodrošināt iespējami daudzpusīgu interešu izglītību Ādažu novadā.

2. Īss projekta satura izklāsts

2.1. Noteikumi nosaka interešu izglītības finansēšanas kārtību Ādažu novadā, finansēšanas apmēru un interešu izglītības programmu izvērtēšanas kritērijus.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

3.1. Noteikumu izpildes nodrošināšanai tiks izmantoti ne vairāk kā 40 % no valsts budžeta saņemtās mērķdotācijas līdzekļiem interešu izglītībai. Pašvaldības budžeta līdzekļus nav paredzēts izmantot.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

4.1. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms Noteikumu tiesiskais regulējums, ir fiziskās personas, kas ir reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicēji vai juridiskās personas, kuras vēlas Ādažu novadā īstenot licencētas interešu izglītības programmas.

4.2. Noteikumu tiesiskais regulējums sniegs atbalstu interešu izglītības programmu īstenotājiem.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

5.1. Institūcija, kurā fiziskās personas, kas ir reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicēji un juridiskās personas var vērsties Noteikumu piemērošanā, ir Ādažu novada dome.

5.2. Noteikumi nosaka personu veicamās darbības un administratīvās procedūras finansēšanas saņemšanai.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

6.1. Noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem un interešu izglītības īstenotājiem Ādažu novadā. Pēc Noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes Finanšu komitejas sēdē, kā arī to publicēšanas pašvaldības tīmekļa vietnē www.adazi.lv un sabiedrības pārstāvju izteikto un domē saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, būtiskākos no tiem paredzēts iekļaut Noteikumos, izvērtējot lietderības apsvērumus.

Ādažu novada domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība Ādažu novadā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ādažu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 22/2020Pieņemts: 28.07.2020.Stājas spēkā: 11.08.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 152, 10.08.2020. OP numurs: 2020/152.3
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
316550
11.08.2020
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)