Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 457

Rīgā 2020. gada 14. jūlijā (prot. Nr. 44 43. §)
Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem preču un pakalpojumu eksportētājiem krīzes seku pārvarēšanai
Izdoti saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku
pārvarēšanas likuma
2. pantu un 15. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kritērijus un kārtību granta piešķiršanai krīzes skartajiem nodokļu maksātājiem – preču un pakalpojumu eksportētājiem (turpmāk – eksportētāji) – Covid-19 krīzes seku pārvarēšanai.

2. Par grantu (turpmāk – atbalsts) šo noteikumu izpratnē uzskata atbalstu, ko piešķir Covid-19 krīzes skartam eksportētājam darba samaksas kompensēšanai.

3. Atbalsta pasākuma ietvaros pieejamais valsts budžeta finansējums ir 51 000 000 euro.

4. Šo noteikumu ietvaros atbalstu var saņemt tādi eksportētāji, kas atbilst:

4.1. sīkā (mikro), mazā un vidējā saimnieciskās darbības veicēja definīcijai, kas noteikta Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.  651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk– Komisijas regula Nr.  651/2014), I pielikumā;

4.2. lielā saimnieciskās darbības veicēja – juridiskas personas – definīcijai, kas noteikta Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 24. punktā.

5. Šo noteikumu izpratnē saistītās personas ir saimnieciskās darbības veicēji, kas atbilst Komisijas regulas Nr.  651/2014 I pielikuma 3. panta 3. punktā noteiktajai saistīto uzņēmumu definīcijai.

II. Atbalsta piešķiršanas kritēriji un pieprasīšanas kārtība

6. Atbalstu nosaka 25 % apmērā no eksportētāja 2019. gadā samaksātajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, bet ne vairāk kā 800 000 euro saistītai personu grupai.

6.1 Eksportētājam, kura darbība atbilst NACE 2. red. C sadaļas grupai 10.2 "Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana", atbalstu nosaka 25 % apmērā no eksportētāja 2019. gadā samaksātajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, bet ne vairāk kā 120 000 euro saistītai personu grupai.

(MK 29.09.2020. noteikumu Nr. 608 redakcijā)

7. Atbalstam ir tiesīgi pieteikties eksportētāji, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

7.1. to preču un pakalpojumu eksporta apjoms un preču un pakalpojumu piegādes apjoms Eiropas Savienības teritorijā, izņemot Latviju, 2019. gadā sasniedza vismaz 1 000 000 euro;

7.2. to ieņēmumi no saimnieciskās darbības Covid-19 krīzes ietekmē vienā mēnesī laikposmā no 2020. gada aprīļa līdz augustam, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo mēnesi, ir samazinājušies par 20 %;

7.3. to darbiniekiem izmaksātā mēneša vidējā bruto darba samaksa, par kuru ir veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, 2019. gadā ir ne mazāka kā 800 euro.

7.4. tiem uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādu, kas kopsummā pārsniedz 1000 euro, izņemot nodokļu maksājumus, kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums.

(Grozīts ar MK 29.09.2020. noteikumiem Nr. 608)

8. Lai pieteiktos atbalstam, eksportētājs līdz 2020. gada 30. oktobrim elektroniski iesniedz Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā attiecīgu iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu, vai iesniedz bez droša elektroniskā paraksta valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv.

(Grozīts ar MK 29.09.2020. noteikumiem Nr. 608)

9. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

9.1. eksportētāja nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, e-pasta adrese un NACE 2. red. klasifikācijas kods un konts, kas atvērts kredītiestādē vai pie maksājumu pakalpojuma sniedzēja;

9.2. atbalstam pieprasītā summa un 2019. gadā samaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu kopsumma;

9.3. apliecinājums, ka atbalsts tiks izlietots darba samaksai darbiniekiem no iesnieguma iesniegšanas brīža līdz 2021. gada 31. martam;

9.4. viens no šādiem apliecinājumiem:

9.4.1. ka eksportētājs atbilst sīkā (mikro) vai mazā uzņēmuma definīcijai Komisijas regulas Nr.  651/2014 I pielikuma 3. panta 3. punkta izpratnē. Vienlaikus eksportētājs Komisijas regulas Nr.  651/2014 I pielikuma 3. panta 3. punkta izpratnē iesniedz informāciju, kas ļauj pārliecināties par tā atbilstību šo noteikumu 22. punktā minētajām prasībām;

9.4.2. ka eksportētājs atbilst vidējā vai lielā uzņēmuma definīcijai Komisijas regulas Nr.  651/2014 I pielikuma 3. panta 3. punkta izpratnē. Vienlaikus eksportētājs Komisijas regulas Nr.  651/2014 I pielikuma 3. panta 3. punkta izpratnē iesniedz informāciju, kas ļauj pārliecināties par tā atbilstību šo noteikumu 21. punktā minētajām prasībām;

9.5. iepriekš saņemtā un plānotā atbalsta apmērs, kas izsniegts saskaņā ar Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojumu "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863), tā piešķiršanas datums, atbalsta sniedzēja nosaukums un Ministru kabineta noteikumi, ar kuriem saskaņā atbalstu piešķir vai plāno piešķirt, lai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra varētu pārliecināties, ka atbalsts nepārsniedz 800 000 euro;

9.6. apliecinājums, ka uzņēmums atbilst šo noteikumu 7. punktā minētajiem kritērijiem;

9.7. aizpildīta mazo un vidējo uzņēmumu deklarācija;

9.8. apliecinājums, ka eksportētājs iepriekš nav saņēmis, kā arī neplāno pieteikties citam atbalstam par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām;

9.9. apliecinājums, ka lauksaimniecības produktu pārstrādes vai tirdzniecības nozares eksportētājs atbilst Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojuma "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863) 22. punkta "e" apakšpunktā minētajiem kritērijiem.

(Grozīts ar MK 29.09.2020. noteikumiem Nr. 608)

III. Atbalsta piešķiršanas un uzraudzības kārtība

10. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, pamatojoties uz eksportētāja iesniegumā norādīto informāciju, pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu un piecu dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas izmaksā atbalstu, ieskaitot to iesniegumā norādītajā eksportētāja kontā. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra lēmumu nosūta uz eksportētāja iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

11. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra ir tiesīga pieprasīt no eksportētāja papildu vai precizējošu informāciju un dokumentus, ja vienlaikus ar iesniegumu nav iesniegta visa prasītā informācija un dokumenti. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai ir tiesības noteikt papildu informācijas iesniegšanas termiņu, kā arī tiesības atteikt atbalsta piešķiršanu, ja informācija netiek sniegta.

12. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra atbalstu piešķir pieejamā finansējuma ietvaros, ievērojot eksportētāju iesniegumu iesniegšanas secību.

13. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra publicē savā tīmekļvietnē un nosūta Valsts ieņēmumu dienestam to eksportētāju sarakstu, kuri saņēmuši atbalstu darba samaksas kompensēšanai, lai pārvarētu Covid-19 krīzes izraisītās sekas.

14. Ja piešķirtais atbalsts pārsniedz darba samaksas izmaksai nepieciešamo apmēru, atbalsta saņēmējs nekavējoties informē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par apstākļiem, kas ir par pamatu piešķirtā atbalsta pilnīgai vai daļējai atmaksai, un labprātīgi atmaksā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai atbalsta daļu, kas nav izlietota darba samaksai. Šādā gadījumā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra soda sankcijas nepiemēro.

15. Ja eksportētājs līdz 2021. gada 15. aprīlim nav labprātīgi atmaksājis piešķirto neapgūto atbalstu atbilstoši šo noteikumu 14. punktam vai ir sniedzis nepatiesu informāciju par atbilstību šo noteikumu 9. punkta prasībām, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra pieņem lēmumu par atbalsta atgūšanu un eksportētājam ir pienākums atmaksāt atbalstu dubultā apmērā.

(Grozīts ar MK 29.09.2020. noteikumiem Nr. 608)

16. Lai pārliecinātos par eksportētāja atbilstību šajos noteikumos minētajiem kritērijiem visā atbalsta uzraudzības periodā, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra izlases veidā pārbauda 10 % no kopējā atbalstu saņēmušo eksportētāju skaita. Ja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras rīcībā ir informācija par iespējamiem riskiem nelikumīga valsts atbalsta piešķiršanā konkrētam eksportētājam, tā pārbauda šī eksportētāja atbilstību.

17. Valsts ieņēmumu dienests atbalsta uzraudzības periodā nodrošina Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai piekļuvi tā datubāzēm par laikposmu no 2019. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. martam. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai ir piekļuve šādai informācijai:

17.1. darba devēju ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, par iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu par mēnesi;

17.2. pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām;

17.3. darbības nozaru NACE 2. red. klasifikācijas kodiem;

17.4. gada pārskatiem.

(Grozīts ar MK 29.09.2020. noteikumiem Nr. 608)

18. Ja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra konstatē, ka eksportētājs saņemto atbalstu pilnā apmērā nav izlietojis darba samaksai, eksportētājam ir pienākums atmaksāt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai neapgūto atbalstu dubultā apmērā.

IV. Ierobežojumi atbalsta saņemšanai

19. Atbalstu nepiešķir šādām nozarēm un darbībām:

19.1. ieroču un munīcijas tirdzniecībai (NACE 2. red. grupa 47.78 "Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");

19.2. tabakas izstrādājumu ražošanai un tirdzniecībai (NACE 2. red. 12. nodaļa "Tabakas izstrādājumu ražošana", grupa 46.35 "Tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība" un grupa 47.26 "Tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");

19.3. alkohola tirdzniecībai (NACE 2. red. grupa 46.34 "Dzērienu vairumtirdzniecība" un grupa 47.25 "Alkoholisko un citu dzērienu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");

19.4. izmitināšanai un ēdināšanai (NACE 2. red. grupa 55.10 "Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās", grupa 55.20 "Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās", 55.30 "Kempingu, atpūtas transportlīdzekļu laukumu un apdzīvojamo autopiekabju laukumu darbība", 55.90 "Pārējo apmešanās vietu darbība", 56.10 "Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi", 56.21 "Izbraukuma ēdināšana pēc pasūtījuma", 56.29 "Cita veida ēdināšanas pakalpojumi", 56.30 "Bāru darbība");

19.5. operācijām ar nekustamo īpašumu (NACE 2. red. L sadaļa "Operācijas ar nekustamo īpašumu", grupa 68.1 "Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana" un grupa 68.31 "Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu");

19.6. tāda nekustamā īpašuma attīstīšanai, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrējams kā dzīvojamā māja vai daudzdzīvokļu dzīvojamā māja;

19.7. citiem profesionāliem, zinātniskiem un tehniskiem pakalpojumiem (NACE 2. redakcijas grupa 74.90 "Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi");

19.8. administratīvo un apkalpojošo dienestu darbībai (NACE 2. red. grupa 77.39 "Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings");

19.9. ceļojuma un tūrisma pakalpojumiem (NACE 2. red. grupa 79.11 "Ceļojumu biroju pakalpojumi", 79.12 "Tūrisma operatoru pakalpojumi ", 79.90 "Citi rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistītas darbības");

19.10. sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumiem (NACE 2. redakcijas grupa 82.30 "Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi");

19.11. radošām, mākslinieciskām un izklaides darbībām (NACE 2. red. grupa 90.04 "Kultūras iestāžu darbība");

19.12. sporta nodarbībām, izklaides un atpūtas darbībām (NACE 2. red. grupa 93.21 "Atrakciju un atpūtas parku darbība", 93.29 "Cita izklaides un atpūtas darbība");

19.13. azartspēlēm un derībām (NACE 2. red. 92. nodaļa "Azartspēles un derības");

19.14. finanšu un apdrošināšanas darbībai (NACE 2. red. K sadaļa "Finanšu un apdrošināšanas darbības");

19.15. zivsaimniecībai un akvakultūrai (atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 1. panta 3. punkta "a" apakšpunktā noteiktajai definīcijai);

19.16. lauksaimniecības produktu primārās ražošanas nozarei (atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 9. punktā noteiktajām definīcijām).

(Grozīts ar MK 29.09.2020. noteikumiem Nr. 608)

19.1 Atbalstu lauksaimniecības produktu pārstrādes vai tirdzniecības nozares eksportētājiem piešķir ar nosacījumu, ka to daļēji vai pilnībā nenodod primārajiem ražotājiem un atbalsts nav balstīts uz tādu produktu cenu vai daudzumu, kuri iegādāti no primārajiem ražotājiem vai kurus attiecīgie uzņēmumi laiduši tirgū.

(MK 29.09.2020. noteikumu Nr. 608 redakcijā)

20. Ja eksportējošais krīzes skartais nodokļu maksātājs vienlaikus darbojas vienā vai vairākās nozarēs vai veic citas darbības, kas ietilpst šo noteikumu 19. punktā minētajās nozarēs, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu.

21. Atbalstu nepiešķir vidējam vai lielam eksportētājam, ja tas 2019. gada 31. decembrī bija nonācis finanšu grūtībās atbilstoši Komisijas regulas Nr.  651/2014 2. panta 18. punkta definīcijai.

22. Sīkajiem (mikro) vai mazajiem uzņēmumiem nepiemēro šo noteikumu 21. punkta prasības. Atbalstu var piešķirt sīkajiem (mikro) vai mazajiem uzņēmumiem, kas 2019. gada 31. decembrī bija nonākuši finanšu grūtībās atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktam ar nosacījumu, ka tiem netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai pasludināts maksātnespējas process un tie nav saņēmuši glābšanas atbalstu vai pārstrukturēšanas atbalstu Eiropas Komisijas paziņojuma "Pamatnostādnes par valsts atbalstu grūtībās nonākušu nefinanšu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai" (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 31. jūlijs, Nr. C249/1) izpratnē. Minētie uzņēmumi, kas ir saņēmuši glābšanas atbalstu, var saņemt atbalstu saskaņā ar šiem noteikumiem, ja tie līdz atbalsta piešķiršanas brīdim ir atmaksājuši aizdevumu vai atsaukuši garantiju. Minētie uzņēmumi, kas ir saņēmuši pārstrukturēšanas atbalstu, var saņemt atbalstu saskaņā ar šiem noteikumiem, ja tā piešķiršanas brīdī uz tiem vairs neattiecas pārstrukturēšanas plāns.

V. Valsts atbalsta jautājumi

23. Ja tiek konstatēts šajos noteikumos noteikto komercdarbības atbalsta prasību pārkāpums, eksportētājam ir pienākums atmaksāt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai visu saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk – Komisijas regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad komercdarbības atbalsts tika izmaksāts atbalsta saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

24. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra nodrošina informācijas uzskaiti par sniegto atbalstu. Minēto informāciju Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra glabā 10 gadus no pēdējā atbalsta piešķiršanas dienas un informāciju pēc pieprasījuma iesniedz Eiropas Komisijā.

25. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra nodrošina informācijas publicēšanu atbilstoši Eiropas Komisijas lēmumā noteiktajām publicitātes pasākumu prasībām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā publicē informāciju par sniegto komercdarbības atbalstu un piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības.

26. Eksportētājs nodrošina dokumentu glabāšanu 10 gadus no dienas, kad šo noteikumu ietvaros piešķirts atbalsts.

27. Šo noteikumu ietvaros sniegto atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām nedrīkst apvienot ar citu valsts atbalstu.

28. Par valsts atbalsta piešķiršanas brīdi tiek uzskatīta diena, kurā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu.

VI. Noslēguma jautājumi

29. Lēmums par atbalsta piešķiršanu tiek pieņemts līdz 2020. gada 31. decembrim saskaņā ar Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojumu "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863).

30. Ekonomikas ministrija iesniedz Eiropas Komisijā ikgadējo pārskatu par sniegto atbalstu.

31. Noteikumi stājas spēkā ar dienu, kad stājas spēkā Eiropas Komisijas lēmums par komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.

32. Ekonomikas ministrija pēc tam, kad Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu, nosūta attiecīgu paziņojumu publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem preču un pakalpojumu eksportētājiem krīzes seku .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 457Pieņemts: 14.07.2020.Stājas spēkā: 05.08.2020.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 136, 17.07.2020. OP numurs: 2020/136.21
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Ārējās saites
316128
{"selected":{"value":"20.10.2020","content":"<font class='s-1'>20.10.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"20.10.2020","iso_value":"2020\/10\/20","content":"<font class='s-1'>20.10.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"05.08.2020","iso_value":"2020\/08\/05","content":"<font class='s-1'>05.08.2020.-19.10.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
20.10.2020
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"