Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 262

Rīgā 2020. gada 5. maijā (prot. Nr. 30 16. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem"

Izdoti saskaņā ar
Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma
4. panta otro, trešo, piekto, vienpadsmito,
divpadsmito un piecpadsmito daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 21., 99., 198. nr.; 2012, 117. nr.; 2013, 47., 148., 193., 244. nr.; 2014, 102., 159. nr.; 2015, 115. nr.; 2016, 4., 62. nr.; 2017, 46., 178. nr.; 2018, 49., 252. nr.; 2019, 82. nr.; 2020, 54.A nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt norādē, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, vārdus "un divpadsmito" ar vārdiem "divpadsmito un piecpadsmito";

1.2. aizstāt noteikumu tekstā skaitli un vārdu "711 euro" ar skaitli un vārdu "1000 euro";

1.3. papildināt noteikumus ar 10.7 punktu šādā redakcijā:

"10.7 Atsevišķu šo noteikumu 21.1. un 21.2. apakšpunktā minēto profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un profesionālās izglītības modulāro programmu īstenošanu atbilstoši šo noteikumu 22. punktā minētās komisijas apstiprinātajam sarakstam, noslēdzot līgumus par pasākumu īstenošanu vai pakalpojumu sniegšanu, nodrošina arī Sociālās integrācijas valsts aģentūra un izglītības iestādes, kurām piešķirts profesionālās izglītības kompetences centra statuss, un valsts un pašvaldību dibinātās profesionālās izglītības iestādes, prioritāri tās, kuru infrastruktūra uzlabota no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem. Šajās programmās iesaista bezdarbniekus ar invaliditāti, un bezdarbnieku komplektēšanu apmācību grupās veic aģentūra sadarbībā ar izglītības iestādēm.";

1.4. svītrot 15.1. apakšpunktā vārdus "profesionālo vai cita rakstura";

1.5. aizstāt 15.3. apakšpunktā vārdus un skaitļus "Ministru kabineta 2014. gada 28. oktobra noteikumos Nr. 662 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību"" ar vārdiem "normatīvajos aktos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību";

1.6. izteikt 15.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.5. uz pretendentu neattiecas neviens no Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 3., 7. un 8. punktā minētajiem izslēgšanas noteikumiem un ir ievēroti minētā likuma 42. panta trešajā daļā noteiktie termiņi, un pretendentam dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;";

1.7. svītrot 15.7. apakšpunktā vārdus "ciktāl šādi pasākumi neuzliek pretendentam nesamērīgu slogu";

1.8. izteikt 15.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.9. transportlīdzekļu vai traktortehnikas vadītāja kvalifikācijas iegūšanas eksāmenu pēdējā gada laikā sekmīgi nokārtojuši ne mazāk kā 60 % no pretendenta apmācīto personu skaita, un pretendentam ir ne mazāk kā gadu ilga pieredze transportlīdzekļu un traktortehnikas apmācību programmu īstenošanā.";

1.9. svītrot 15.1 punktu;

1.10. svītrot 15.2 1. apakšpunktā vārdus "profesionālo vai cita rakstura";

1.11. izteikt 15.2 3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.2 3. uz pretendentu neattiecas neviens no Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 3., 7. un 8. punktā minētajiem izslēgšanas noteikumiem un ir ievēroti minētā likuma 42. panta trešajā daļā noteiktie termiņi, un pretendentam dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;";

1.12. izteikt 19.2 punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ja izglītības iestāde vai izglītības iestādes piedāvājums atbilstoši šo noteikumu 19.1 punktam ir svītrots no izglītības piedāvājumu saraksta, izglītības iestāde atkārtoti pieteikties pasākumu īstenošanai var ne agrāk kā gadu (transportlīdzekļu, traktortehnikas vai valsts valodas apmācību programmās - ne agrāk kā divus gadus) pēc dienas, kad izglītības iestāde vai tās piedāvājums ir svītrots no izglītības piedāvājumu saraksta.";

1.13. izteikt 21.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.1. profesionālās tālākizglītības programmu apguvi, kas dod iespēju bezdarbniekiem iegūt profesionālo kvalifikāciju, tai skaitā atbilstoši profesiju standartu sarakstam, kas ietverts normatīvajā aktā par obligāti piemērojamo profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību sarakstu un tajā iekļauto profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību publiskošanas kārtību. Pēc attiecīgās programmas apguves bezdarbnieks kārto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. Bezdarbniekam, kurš nokārtojis profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, saskaņā ar profesionālās izglītības ieguvi regulējošajiem normatīvajiem aktiem izsniedz profesionālās kvalifikācijas apliecību. Ja profesionālā kompetence, kas atbilst pirmajam, otrajam vai trešajam kvalifikācijas līmenim, apgūta ārpus formālās izglītības sistēmas, tās novērtēšanu (ietverot profesionālās kvalifikācijas eksāmena organizēšanu) nodrošina saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas iegūto profesionālo kompetenci;";

1.14. aizstāt 21.1 punktā vārdus "modulārās profesionālās tālākizglītības programmas" ar vārdiem "modulārās profesionālās izglītības programmas";

1.15. papildināt 26.2. apakšpunktu aiz vārda "prasmes" ar vārdiem "jo pēdējo triju gadu laikā nav strādājis iegūtajā profesijā";

1.16. izteikt 74. punktu šādā redakcijā:

"74. Pasākumi, kas paredz darba līguma slēgšanu, izņemot nodarbinātības pasākumus vasaras brīvlaikā, var tikt īstenoti tikai no jauna izveidotās darba vietās un darba vietās, kas ir vakantas sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu uz darbinieka uzteikuma pamata, uz darba devēja un darbinieka vienošanās pamata vai uz darba devēja uzteikuma pamata Darba likuma 101. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 11. punktā noteiktajos gadījumos, kā arī darba vietās ar nepilnu darba laiku, ja šāds darba laiks noteikts, pamatojoties uz darbinieka lūgumu, un ja attiecīgais bezdarbnieks nav ticis nodarbināts pie attiecīgā darba devēja vismaz 12 mēnešus pirms iesaistes pasākumā.";

1.17. papildināt 80.2.2. apakšpunktu aiz vārda "gadiem" ar vārdiem "bet līdz tāda vecuma sasniegšanai, kas dod tiesības saņemt vecuma pensiju, tai ir atlikuši vairāk nekā divi gadi";

1.18. papildināt noteikumus ar 80.2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"80.2.4. personai līdz tāda vecuma sasniegšanai, kas dod tiesības saņemt vecuma pensiju, atlikuši ne vairāk kā divi gadi.";

1.19. svītrot 82.4. apakšpunktu;

1.20. papildināt noteikumus ar 82.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"82.5. darba tiesisko attiecību turpināšanu attiecīgajā profesijā ar pasākumā iesaistīto bezdarbnieku vēl vismaz trīs mēnešus pēc pasākuma pabeigšanas, mēnesī izmaksājot pasākuma laikā noteikto mēneša darba algu.";

1.21. papildināt noteikumus ar 83.1 punktu šādā redakcijā:

"83.1 Ja darba devējs bez attaisnojošiem iemesliem, kas noteikti līgumā par pasākuma īstenošanu, pēc šo noteikumu 86. punktā minētā iesaistes termiņa beigām atsakās turpināt darba tiesiskās attiecības ar šo noteikumu 80. punktā minēto bezdarbnieku trīs mēnešus, darba devējam ir pienākums atmaksāt aģentūrai dotāciju mēneša darba algai par trim mēnešiem. Darba devējam un bezdarbniekam, to iepriekš saskaņojot ar aģentūru, ir tiesības vienpusēji pārtraukt darba tiesiskās attiecības pirms šo noteikumu 86. punktā minētā termiņa beigām atbilstoši Darba likuma 100. un 101. pantam.";

1.22. izteikt 84. punktu šādā redakcijā:

"84. Darba devējiem aģentūra pasākumu īstenošanas laikā nodrošina finanšu atbalstu darbinieku ikmēneša darba algām. Ikmēneša dotācija nedrīkst pārsniegt valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru. Finanšu atbalstu ikmēneša dotācijas veidā piešķir:

84.1.  50 % apmērā no algu izmaksām viena gada laikā, nodarbinot šo noteikumu 80.2.1., 80.2.2. un 80.2.3. apakšpunktā minētos nelabvēlīgākā situācijā esošus bezdarbniekus;

84.2.  80 % apmērā no algu izmaksām viena gada laikā, nodarbinot šo noteikumu 80.2.4. apakšpunktā minētos nelabvēlīgākā situācijā esošus bezdarbniekus.";

1.23. aizstāt 86.1. apakšpunktā skaitli "80.2." ar skaitļiem un vārdu "80.2.1., 80.2.2. un 80.2.3.";

1.24. papildināt 86.2. apakšpunktu aiz skaitļa "80.1." ar vārdu un skaitli "un 80.2.4.";

1.25. svītrot 88.4. un 88.5. apakšpunktu;

1.26. izteikt 88.2 punktu šādā redakcijā:

"88.2 Nodibinot darba tiesiskās attiecības uz nenoteiktu laiku, darba devējam un bezdarbniekam ar invaliditāti ir tiesības saņemt šo noteikumu 88.2., 88.3. apakšpunktā un 94. punktā minēto finanšu atbalstu. Finanšu atbalstu nodrošina šādā kārtībā:

88.2 1. ja nepieciešams šo noteikumu 88.2. un 88.3. apakšpunktā minētais atbalsts, darba devējs to pieprasa ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas un aģentūra, izvērtējot darba devēja atbilstību šajos noteikumos pretendentu pasākumu īstenošanai izvirzītajām prasībām, pieņem lēmumu par finanšu atbalsta piešķiršanu. Minēto lēmumu aģentūra pieņem, pirms bezdarbnieks uzsācis darba tiesiskās attiecības;

88.2 2. ja nepieciešams šo noteikumu 94. punktā minētais atbalsts, bezdarbnieks ar invaliditāti to pieprasa ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas un aģentūra pieņem lēmumu par finanšu atbalsta piešķiršanu, pirms bezdarbnieks uzsācis darba tiesiskās attiecības;

88.2 3. šo noteikumu 88.2. apakšpunktā un 94. punktā minēto atbalstu nodrošina, ievērojot šo noteikumu 74.2 punktā, 82.2. apakšpunktā, 85. un 86. punktā minētos termiņus.";

1.27. izteikt 94. punktu šādā redakcijā:

"94. Pasākuma īstenošanas laikā aģentūra bezdarbniekiem ar invaliditāti nodrošina surdotulku, ergoterapeitu, atbalsta personas  un citu speciālistu pakalpojumus. Pirms bezdarbnieku ar invaliditāti iesaistīšanas pasākumā (pieņemšanas darbā) darba devēju piedāvātās darba vietas novērtē aģentūras izvēlēts ergoterapeits. Surdotulka pakalpojumus bezdarbniekiem ar invaliditāti sniedz saskarsmes nodrošināšanai ar kvalificētu darba vadītāju atbilstoši šo noteikumu 82.2. apakšpunktā minētajiem termiņiem.";

1.28. izteikt 109.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"109.1. pasākumos iesaistīto izglītojamo ikmēneša darba algai. Dotāciju darba devējam piešķir 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra vai valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, ja pasākumos iesaista izglītojamo ar invaliditāti, proporcionāli izglītojamā nostrādātajām stundām mēnesī;";

1.29. izteikt 109.12 punkta trešo teikumu šādā redakcijā:

"Modulāro profesionālās izglītības programmu apguves laiks ieskaitāms šo noteikumu 109.1 punktā minētajā praktiskās apmācības īstenošanas termiņā, un šo programmu apguves laikā bezdarbnieks turpina saņemt tam noteikto darba algu.";

1.30. svītrot 109.13 4. un 109.13 5. apakšpunktu;

1.31. aizstāt 109.17 punktā skaitļus un vārdu "109.13 3. un 109.13 4." ar vārdu un skaitli "un 109.13 3.";

1.32. papildināt 3.4.5. apakšnodaļu ar 109.18 punktu šādā redakcijā:

"109.18 Pasākuma īstenošanas laikā aģentūra bezdarbniekiem:

109.18 1. ar invaliditāti nodrošina surdotulku, ergoterapeitu, atbalsta personas un citu speciālistu pakalpojumus;

109.18 2. sedz izdevumus par normatīvajos aktos paredzēto obligāto veselības pārbaužu veikšanu, bet ne vairāk kā 30 euro apmērā.";

1.33. svītrot 131.4. apakšpunktā vārdu "jauniešu";

1.34. papildināt 132.4. apakšpunktu aiz vārda "(ieskaitot)" ar vārdiem "un bezdarbniekus ar invaliditāti";

1.35. svītrot 134.5. un 134.6. apakšpunktu;

1.36. aizstāt 134.1 punktā skaitļus un vārdu "134.4. un 134.5." ar vārdu un skaitli "un 134.4.";

1.37. papildināt noteikumus ar 134.2 punktu šādā redakcijā:

"134.2 Aģentūra pasākumam "Pirmā darba pieredze jaunietim" paredzēto finanšu atbalstu var izlietot, pasākumā iesaistītajiem bezdarbniekiem:

134.2 1. ar invaliditāti nodrošinot surdotulku, ergoterapeitu, atbalsta personas un citu speciālistu pakalpojumus;

134.2 2. sedzot izdevumus par normatīvajos aktos paredzēto obligāto veselības pārbaužu veikšanu.";

1.38. izteikt 136. punktu šādā redakcijā:

"136. Pasākuma "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā" ietvaros biedrības un nodibinājumi slēdz līgumu ar bezdarbniekiem uz laiku līdz sešiem mēnešiem, iesaistot bezdarbniekus piecas darba dienas nedēļā, no četrām līdz astoņām stundām dienā. Minētā pasākuma īstenošanai paredzētos finanšu līdzekļus var piešķirt un izlietot:

136.1. biedrībām un nodibinājumiem:

136.1.1. ikmēneša stipendijas izmaksai. Stipendijas apmērs ir 10 euro dienā, un to izmaksā atbilstoši mēnesī nostrādātajām dienām;

136.1.2. izdevumu segšanai par bezdarbnieka veselības un dzīvības apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem pasākuma īstenošanas laikā;

136.2. pasākumā iesaistītajiem bezdarbniekiem:

136.2.1. ar invaliditāti nodrošinot surdotulku, ergoterapeitu, atbalsta personas un citu speciālistu pakalpojumus;

136.2.2. sedzot izdevumus par normatīvajos aktos noteikto veselības pārbaužu veikšanu, bet ne vairāk kā 30 euro apmērā.";

1.39. izteikt 141.4 punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Bezdarbnieku algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos 12 mēnešu periodā iesaista ne vairāk kā četrus mēnešus (secīgi vai ar pārtraukumiem), bet, ja bezdarbniekam līdz pensijas vecuma sasniegšanai atlikuši ne vairāk kā divi gadi, ne vairāk kā sešus mēnešus.";

1.40. papildināt noteikumus ar 141.16 4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"141.16 4. iekļauj pienākumu ilgstošajam bezdarbniekam līdzdarboties sociālā dienesta izstrādātā individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izpildē, ja tas ir priekšnosacījums sekmīgai iesaistei aktīvajos nodarbinātības pasākumos un darba meklēšanas pienākumu izpildē.";

1.41. aizstāt 163.2 4. un 163.2 5. apakšpunktā vārdus "vai psihotropo vielu" ar vārdiem "psihotropo vielu vai uzvedības procesu";

1.42. izteikt 163.3 3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"163.3 3. profesionālās piemērotības noteikšanu šo noteikumu 163.2 2. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti. Profesionālās piemērotības noteikšanu nodrošina Sociālās integrācijas valsts aģentūra;";

1.43. papildināt 165. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Atlīdzību transporta izdevumu segšanai piešķir gadījumos, ja attālums no nodarbinātās personas deklarētās dzīvesvietas līdz darba vietai nepārsniedz 110 km.";

1.44. papildināt noteikumus ar 167.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"167.3. reģionālās starppilsētu nozīmes vai reģionālās vietējās nozīmes sabiedriskā transporta maršruta sākuma pieturvietas un gala pieturvietas nosaukumu, ja nokļūšanai darba vietā un atpakaļ nodarbinātais plāno izmantot sabiedrisko transportu.";

1.45. izteikt 171. punktu šādā redakcijā:

"171. Pieņemot lēmumu par finanšu atlīdzības piešķiršanu, aģentūra ievēro šo noteikumu 167. punktā minēto iesniegumu saņemšanas secību. Ja finanšu atlīdzību vienlaikus nav iespējams piešķirt visiem iesnieguma iesniedzējiem, prioritāri to piešķir personām, kuras bezdarbnieka statusā ir bijušas reģistrētas ilgāku laikposmu. Atlīdzības saņēmējam, kuram piešķirts mobilitātes atbalsts, ir pienākums četrus mēnešus saglabāt izdevumus apliecinošus dokumentus un pēc aģentūras pieprasījuma tos uzrādīt 10 darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas. Atlīdzības saņēmējam ir pienākums viena mēneša laikā atmaksāt finanšu atlīdzības summu par periodu, kurā atlīdzības saņēmējs nevar uzrādīt izdevumus apliecinošus dokumentus. Ja atlīdzības saņēmējs atlīdzināmo summu neatmaksā labprātīgi, attiecīgo summu aģentūra piedzen, iesniedzot tiesu izpildītājam izpildrīkojumu administratīvā akta piespiedu izpildei.";

1.46. aizstāt 173. punktā vārdu "dienu" ar vārdu "darbdienu";

1.47. papildināt 174.4 punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Atlīdzību transporta izmaksu segšanai piešķir gadījumos, ja attālums no bezdarbnieka deklarētās dzīvesvietas līdz apmācību vai darba vietai nepārsniedz 110 km.";

1.48. papildināt noteikumus ar 174.6 7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"174.6 7. bezdarbniekam, kuram piešķirts mobilitātes atbalsts, ir pienākums četrus mēnešus saglabāt izdevumus apliecinošus dokumentus un pēc aģentūras pieprasījuma tos uzrādīt 10 darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas. Atlīdzības saņēmējam ir pienākums viena mēneša laikā atmaksāt finanšu atlīdzības summu par periodu, kurā atlīdzības saņēmējs nevar uzrādīt izdevumus apliecinošus dokumentus. Ja atlīdzības saņēmējs atlīdzināmo summu neatmaksā labprātīgi, attiecīgo summu aģentūra piedzen, iesniedzot tiesu izpildītājam izpildrīkojumu administratīvā akta piespiedu izpildei.";

1.49. papildināt 192.6 punktu aiz vārdiem "aģentūra sniedz" ar vārdiem "darba devējam, komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsācējam, izglītības iestādei vai prakses vietai";

1.50. aizstāt 192.9 punktā vārdus un skaitļus "Komisijas regulas Nr. 1408/2013 3. panta 2. punktā" ar vārdiem un skaitļiem "Komisijas 2019. gada 21. februāra regulas (ES) Nr. 2019/316, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē, 3. panta 3.a punktā";

1.51. izteikt 192.20 punktu šādā redakcijā:

"192.20 Lēmumu par valsts atbalsta piešķiršanu var pieņemt saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 58. panta 4. punktu un 59. pantu, Komisijas regulas Nr. 1407/2013 7. panta 4. punktu un 8. pantu, Komisijas regulas Nr. 717/2014 7. panta 4. punktu un 8. pantu un Komisijas regulas Nr. 1408/2013 7. panta 4. punktu un 8. pantu atbilstoši šo regulu darbības termiņam. Par valsts atbalsta piešķiršanas brīdi uzskata šo noteikumu 82., 109.5, 119. un 133. punktā minētā līguma spēkā stāšanās datumu. Ja atbalsta saņēmējs ir pārkāpis Komisijas regulas Nr. 1407/2013, Komisijas regulas Nr. 717/2014, Komisijas regulas Nr. 1408/2013 vai Komisijas regulas Nr. 651/2014 prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt finansējuma saņēmējam visu projekta ietvaros nelikumīgi saņemto atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar attiecīgo regulu, kopā ar procentiem, ko publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk - Komisijas regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi."

2. Šo noteikumu 1.7. apakšpunkts stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Labklājības ministre R. Petraviča

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 262Pieņemts: 05.05.2020.Stājas spēkā: 08.05.2020.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 87, 07.05.2020. OP numurs: 2020/87.6
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
314488
08.05.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"