Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2019/15

Carnikavā 2019. gada 19. jūnijā

Grozījums Carnikavas novada domes 2011. gada 23. marta saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2011/10 "Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" maksas pakalpojumiem un to cenrādi"

APSTIPRINĀTI
ar Carnikavas novada domes
2019. gada 19. jūnija lēmumu (prot. Nr. 10, 9. §)

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma
17. panta otro un ceturto daļu

Izdarīt Carnikavas novada pašvaldības 23.03.2011. saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2011/10 "Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" maksas pakalpojumiem un to cenrādi" (turpmāk - saistošie noteikumi) šādu grozījumu:

izteikt saistošo noteikumu pielikumu šādā redakcijā:

"Pielikums Carnikavas novada domes 2011. gada 23. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. CND/SN/2011/10

1. Administrācijas sniegtie pakalpojumi

Nr.
p.k.
Pakalpojumu nosaukums Daudz. Cena euro ar PVN Norēķinu kārtība
1. Atkārtota maksājuma paziņojuma sagatavošana 1 lapa 2,07 saskaņā ar izrakstīto rēķinu vai maksājuma kvīti
2. Izziņas izsniegšana par komunālo pakalpojumu samaksu/parādu 1 lapa 5,01 saskaņā ar izrakstīto rēķinu vai maksājuma kvīti
3. Rakstāmpapīra loksnes A4 formāta 1 lappuses kopēšana 1 lpp 0,16 saskaņā ar izrakstīto rēķinu vai maksājuma kvīti

2. Informācijas paziņojumu izvietošana uz informatīvajiem stendiem

Nr.
p.k.
Pakalpojumu nosaukums Daudz. Cena euro ar PVN Norēķinu kārtība
4. Maksa par informācijas izvietošanu uz vienu nedēļu: Informācija tiek izvietota uz 7 informatīvajiem stendiem    
4.1. fiziskām personām:     norādītajā pasta nodaļā skaidrā naudā, norādot pakalpojuma veidu vai ar pārskaitījumu saskaņā ar rēķinu
  lapa A6 formātā   0,70  
  lapa A5 formātā   1,39  
  lapa A4 formātā   2,80  
  lapa A3 formātā   5,59  
4.2. juridiskām personām*****     saskaņā ar rēķinu
  lapa A6 formātā   3,48  
  lapa A5 formātā   6,97  
  lapa A4 formātā   13,99  
  lapa A3 formātā   27,96  
5.   Informatīvā paziņojuma izvietošana steidzamības kārtā, iesniegšanas dienā - koef.2.00  

3. Citi pakalpojumi

Nr.
p.k.
Pakalpojumu nosaukums Daudz. Cena euro ar PVN Norēķinu kārtība
6. Autostāvvietas izmantošana pašvaldības stāvlaukumā Ziemeļu ielā 28, Lilastē, Carnikavas novadā līdz 12h* 3,00** bezskaidras naudas norēķinu veidā (ar īsziņu vai interneta starpniecību); skaidrā naudā pakalpojuma saņemšanas vietā, saņemot maksājumu apliecinošu dokumentu
7. Namu numurzīmju pasūtīšana, izgatavošana, piegāde, izsniegšana 1 gb 15,20 saskaņā ar izrakstīto rēķinu vai maksājuma kvīti
8. Viensētas vai ielu nosaukuma plāksnes pasūtīšana, izgatavošana, piegāde, izsniegšana 1 gb 18,20 saskaņā ar izrakstīto rēķinu vai maksājuma kvīti
9. Nosēdaku notekūdeņu pieņemšana no asenizācijas pakalpojumu sniedzēja Laivu ielā 12, Carnikavā, Carnikavas novadā 1 m3 3,04 saskaņā ar pakalpojumu līgumā norādīto rēķinu
10. P/a "Carnikavas Komunālserviss" valdījumā esošā autohidropacēlāja Mercedes Benz izmantošana 1 izsaukuma pakalpojuma noformējums 3,61 saskaņā ar izrakstīto rēķinu
1 km*** 0,59
1 darba/h**** 20,50

* stāvlaukumu darba laikā.
** no maksas par autostāvvietas izmantošanu ir atbrīvoti:
- transportlīdzekļu īpašnieki - personas ar I un II grupas invaliditāti, uzrādot invaliditāti apliecinošo dokumentu vai saņemot p/a "Carnikavas Komunālserviss" atļauju;
- transportlīdzekļu īpašnieki, kuriem stāvlaukumu izmantošana nepieciešama personu ar I un II grupas invaliditāti aprūpes veikšanai, uzrādot pasažiera invaliditātes apliecinošu dokumentu;
- daudzbērnu ģimenes, kuru dzīvesvieta deklarēta Carnikavas novadā, saņemot p/a "Carnikavas Komunālserviss" atļauju;
- juridiskās personas, kurām stāvlaukumu izmantošana nepieciešama saimnieciskās darbības nodrošināšanai, saņemot p/a "Carnikavas Komunālserviss" atļauju.
*** tiek aprēķināts, sākot no tehnikas vienības izbraukšanas brīža no p/a "Carnikavas Komunālserviss" teritorijas Jomas ielā 5, Carnikavā, līdz tehnikas vienības atgriešanās brīdim p/a "Carnikavas Komunālserviss" teritorijā Jomas ielā 5, Carnikavā.
**** tiek aprēķināts, sākot no tehnikas vienības darba veikšanas uzsākšanas brīža, līdz tehnikas vienības darba veikšanas pabeigšanas brīdim (kravas iekraušana, izkraušana; kravas/ cilvēku pacelšana).
***** no maksas par informācijas paziņojumu izvietošanu uz informatīvajiem stendiem ir atbrīvotas biedrības, nodibinājumi vai reliģiskās organizācijas, kuras uz informatīvajiem stendiem vēlas izvietot informācijas paziņojumu par Carnikavas novadā organizētām aktivitātēm. Informācijas paziņojumu var izvietot ne ilgāk kā uz divām nedēļām. Informācijas paziņojumi tiek izvietoti gadījumā, ja uz informatīvajiem stendiem ir brīva vieta."

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Mieriņa

Carnikavā 2019. gada 19. jūnijā

 

Paskaidrojuma raksts
Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/15 "Grozījums 2011. gada 23. marta Carnikavas novada domes saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2011/10 "Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" maksas pakalpojumiem un to cenrādi""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums 1.1. Pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 2. panta otro daļu pašvaldības aģentūra ir pašvaldības izveidota budžeta finansēta pašvaldības iestāde, kurai ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem ir noteikta kompetence pakalpojumu jomā.

1.2. Saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 16. panta otrās daļas 5. punktu un Carnikavas novada domes 18.02.2015. sēdē apstiprinātā Carnikavas novada domes pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" (turpmāk - aģentūra) nolikuma 2.1.13. punktu aģentūrai ir deleģētas funkcijas publisko pakalpojumu sniegšanā.

1.3. Publisko aģentūru likuma 17. panta pirmā daļa noteic, ka pašvaldības aģentūra sniedz pakalpojumus atbilstoši likumā noteiktajai pašvaldības kompetencei, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzības attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā. Minētā likuma 17. panta otrā un ceturtā daļa noteic, ka pašvaldības uzdevumu īstenošana tiek nodrošināta, sniedzot maksas pakalpojumus saskaņā ar pašvaldības domes apstiprinātu cenrādi, kurā nosaka maksāšanas kārtību, likmes un atvieglojumus; sniegtos pakalpojumus nosaka un to cenrādi apstiprina ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

1.4. No spēkā esošā tiesiskā regulējuma būtības izriet, ka domei nepieciešams pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" maksas pakalpojumu cenrādī.

1.5. To pieņemšanas nepieciešamības pamatojums - nepieciešams aktualizēt pakalpojumu, informācijas izvietošana uz informatīvajiem stendiem.

2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. Noteikumi paredz aktualizēt maksas pakalpojumu - informācijas izvietošana uz informatīvajiem stendiem.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu 3.1. Nav plānota saistošo noteikumu ietekme uz pašvaldības budžetu.

3.2. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā 4.1. Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir novada administratīvās teritorijas un valsts iedzīvotāji, privātpersonas - fiziskās un juridiskās personas, kuras izmanto aģentūras sniegtos maksas pakalpojumus.

4.2. Projekts skars sabiedrību, tajā skaitā fiziskās personas un uzņēmējdarbības vidi, kas izmanto aģentūras maksas pakalpojumus.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām 5.1. Institūcijas, kurās privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir:

5.1.1. aģentūra kā maksas pakalpojumu sniedzējs;

5.1.2. Carnikavas novada dome un tās pilnvarota amatpersona (pašvaldības izpilddirektors) kā aģentūras darbību pārraugošas institūcijas, kas ir tiesīgas pieprasīt un saņemt informāciju par aģentūras darbību, kā arī kontrolēt saistošo noteikumu piemērošanu.

5.2. Saistošo noteikumu projekts nemaina privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo kārtību.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā un saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, būtiskākos no tiem (izvērtējot lietderības apsvērumus) paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.

6.2. Plānotais sabiedrības līdzdalības veids - informācijas publicēšana pašvaldības mājaslapā internetā un iesniegto priekšlikumu izvērtēšana.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Mieriņa

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījums Carnikavas novada domes 2011. gada 23. marta saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2011/10 "Saistošie .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Carnikavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: SN/2019/15Pieņemts: 19.06.2019.Stājas spēkā: 08.08.2019.Publicēts: Carnikavas novada vēstis, 300, 07.08.2019.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
308587
08.08.2019
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)