Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2019. gada 27. augusta noteikumus Nr. 408 "Noteikumi par kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 281

Rīgā 2019. gada 2. jūlijā (prot. Nr. 31 41. §)
Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem.

2. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā (turpmāk – likums) noteiktie likuma subjekti (turpmāk – likuma subjekti) atbilstoši likuma prasībām nekavējoties ziņo Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam (turpmāk – Kontroles dienests) par katru konsultētu, plānotu, pieteiktu, uzsāktu, atliktu, veiktu vai apstiprinātu neparastu darījumu, kura pazīmes atbilst vismaz vienai no šajos noteikumos minētajām pazīmēm.

3. Likuma subjekti patstāvīgi izvērtē darījuma aizdomīgumu un nekavējoties ziņo Kontroles dienestam par analīzes rezultātā konstatētu, konsultētu, plānotu, pieteiktu, uzsāktu, atliktu, veiktu vai apstiprinātu aizdomīgu darījumu.

4. Likuma subjekti ziņo par katru darījumu, kas atbilst šajos noteikumos noteiktajai summai euro vai tās ekvivalentam citā valūtā pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa darījuma veikšanas dienā. Ja darījumā tiek izmantota ārvalstu valūta, kurai Eiropas Centrālā banka nepublicē euro atsauces kursu, aprēķiniem izmanto pasaules finanšu tirgus atzīta finanšu informācijas sniedzēja periodiskajā izdevumā vai tā interneta resursā publicēto valūtas tirgus kursu attiecībā pret euro.

II. Neparasta darījuma pazīmes

5. Par neparastu darījumu uzskatāms darījums, kas atbilst vismaz vienai no šādām pazīmēm:

5.1. attiecībā uz visiem likuma subjektiem:

5.1.1. darījums, kurā piedalās klients, kas tiek turēts aizdomās par iesaistīšanos teroristiskās darbībās vai masveida iznīcināšanas ieroču izgatavošanā, glabāšanā, pārvietošanā, lietošanā vai izplatīšanā un par kuru informācija ir iekļauta Kontroles dienesta uzturētajā tīmekļvietnē http://sankcijas.kd.gov.lv;

5.1.2. klients vai klienta patiesais labuma guvējs un tā veiktais darījums (tai skaitā līdzekļi, kas vēl nav iesaistīti darījumā vai tā mēģinājumā), par kuru klienta izpētes ietvaros konstatēta publiski pieejama negatīva rakstura informācija, kas liecina par tā iespējamu saistību ar noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem vai to legalizēšanu vai ar terorismu vai tā finansēšanu;

5.1.3. klienta veiktais skaidras naudas darījums, kura apmērs ir ekvivalents 10 000 euro vai vairāk, izņemot:

5.1.3.1. kredītu izmaksu;

5.1.3.2. gadījumu, ja inkasācijas pakalpojuma ietvaros skaidra nauda tiek ieskaitīta vai izņemta no pakalpojuma sniedzēja klienta konta kredītiestādē vai finanšu iestādē;

5.2. attiecībā uz likuma subjektiem, kas nodarbojas ar nekustamo īpašumu, transportlīdzekļu, dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu, kultūras priekšmetu (tai skaitā senlietu, mākslas un antikvāro priekšmetu) tirdzniecību vai starpniecību, – klienta veiktais skaidras naudas darījums, kura apmērs ir ekvivalents 5000 euro vai vairāk;

5.3. attiecībā uz kredītiestādēm un kapitālsabiedrībām, kas nodarbojas ar ārvalstu valūtas skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu, – darījums, kurā klients pērk vai pārdod ārvalstu valūtu skaidrā naudā par summu, kuras ekvivalents ir 5000 euro vai vairāk;

5.4. attiecībā uz izložu un azartspēļu organizētājiem – darījums (neatkarīgi no tā, vai šo darījumu veic kā vienu operāciju vai kā savstarpēji saistītas operācijas par summu, kuras ekvivalents ir 5000 euro un vairāk), kurā:

5.4.1. klientam izmaksā laimestu vai veic norēķinus ar klientu;

5.4.2. klients pērk, pārdod vai maina spēles dalības līdzekļus vai šajā nolūkā maina valūtu, papildina interaktīvo azartspēļu un interaktīvo izložu kontu vai no tā izņem līdzekļus;

5.5. attiecībā uz kredītiestādēm, maksājumu iestādēm, elektroniskās naudas iestādēm, kā arī kapitālsabiedrībām, kas nodarbojas ar bezkontu naudas pārvedumu pakalpojumu sniegšanu, – darījums, kurā klients nosūta vai saņem pārrobežu maksājumu ārvalstu valūtā, kura apmērs ir ekvivalents 500 000 euro vai vairāk;

5.6. attiecībā uz zvērinātiem notāriem:

5.6.1. mantojuma lietā mantinieks, iesniedzot mantojamās mantas sarakstu ar mantas novērtējumu, mantojuma masas sastāvā ir norādījis nereģistrējamu kustamu mantu (tai skaitā skaidru naudu), kuras novērtējums ir ekvivalents 15 000 euro vai vairāk;

5.6.2. nostiprinot īpašuma tiesības un šo tiesību nodrošinājumu zemesgrāmatās uz privātā kārtībā noslēgta darījuma pamata, ja skaidras naudas darījuma summas ekvivalents ir 10 000 euro vai vairāk.

III. Ziņojumā par aizdomīgu darījumu iekļaujamā informācija

6. Ziņojumā par aizdomīgu darījumu ir jāiekļauj pamatojums aizdomām par saistību ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu un ar to saistīto noziedzīgo nodarījumu tipoloģiju. Informāciju par aktuālākajām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un ar to saistīto noziedzīgo nodarījumu tipoloģijām un to raksturīgākajām pazīmēm Kontroles dienests ietver metodiskajās vadlīnijās, kuras uztur un aktualizē tīmekļvietnē www.kd.gov.lv.

7. Ņemot vērā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un ar to saistīto noziedzīgo nodarījumu tipoloģiju mainīgumu, likuma subjekti ziņojuma pamatojumā apraksta veidā sniedz informāciju arī par jaunatklātām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un ar to saistīto noziedzīgo nodarījumu tipoloģijām un to raksturīgākajām pazīmēm.

IV. Ziņošanas kārtība

8. Ziņojumu par šo noteikumu 2. un 3. punktā minētajiem darījumiem iesniedz rakstiski kopā ar pavadvēstuli, kurā norādīti pievienotie dokumenti un elektroniskie datu nesēji (ja tādi ir), vai iesniedz elektroniski, izmantojot Kontroles dienesta uzturētajā tīmekļvietnē http://zinojumi.kd.gov.lv pieejamo e-pakalpojumu "Informācijas sniegšana par neparastiem un aizdomīgiem finanšu darījumiem" (turpmāk – e-pakalpojums). Likuma subjektiem (izņemot likuma 3. panta ceturtajā daļā minētos likuma subjektus) ir pienākums ziņojumu par šo noteikumu 2. un 3. punktā minētajiem darījumiem iesniegt elektroniski.

9. Iesniedzot ziņojumu papīra formā, likuma subjekts aizpilda šo noteikumu 1. pielikumā minēto veidlapu. Iesniedzot ziņojumu elektroniski – izmantojot e-pakalpojumu –, likuma subjekts aizpilda laukus tiešsaistes formā vai augšupielādē XML (Extensible Markup Language) datni atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumā minētajām prasībām. Kontroles dienests sagatavoto XSD (XML Schema Definition) shēmu uztur savā tīmekļvietnē, darot to pieejamu likuma subjektiem un to uzraudzības un kontroles institūcijām.

10. Ja, aizpildot šo noteikumu 1. pielikumā minēto veidlapu, kādā lauku grupā norādāmo ziņu nav, to aizpilda ar zīmi "Z". Ja likuma subjekts ziņojumu iesniedz, izmantojot e-pakalpojumu, un kādā lauku grupā norādāmo ziņu nav, to atstāj neaizpildītu, ja to pieļauj šo noteikumu 2. pielikumā minētās prasības.

11. Ja ziņojumu un pieprasīto papildinformāciju iesniedz papīra formātā vai ar elektroniskajiem datu nesējiem, likuma subjekti nodrošina to iesniegšanu Kontroles dienestā personīgi vai ar pilnvarotās personas starpniecību tā, lai ziņojuma un pieprasītās papildinformācijas saturs un iesniegšanas fakts netaptu zināms citām personām.

V. Noslēguma jautājums

12. Šo noteikumu 5.6.2. apakšpunkts stājas spēkā vienlaikus ar grozījumiem Notariāta likumā, kas paredz nostiprinājuma lūguma elektronisku iesniegšanu zemesgrāmatā ar zvērināta notāra starpniecību arī privātā darījumā.

Ministru prezidenta vietā –
Ministru prezidenta biedrs,
aizsardzības ministrs A. Pabriks

Finanšu ministrs J. Reirs
1. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 2. jūlija
noteikumiem Nr. 281
Ziņojums par neparastu vai aizdomīgu darījumu

(iesniedzams papīra formā)

I, II, III, VI un VII sadaļu aizpilda visi ziņotāji

I.

Likuma subjekta dati
1. Likuma subjekts (fiziskās personas vārds(-i) un uzvārds vai juridiskās personas nosaukums) 
2. Personas kods vai reģistrācijas numurs 
3. Sastādītāja vārds(-i), uzvārds, tālruņa numurs 
4. Ziņošanas datums 

5. Ziņojuma numurs

 
    

II.

Ziņas par darījumu
1. Darījuma vietas nosaukums (iestāde) 
2. Darījuma datums (dd.mm.gggg.) 3. Pēdējā darījuma datums (ja apvienoti vairāki darījumi) (dd.mm.gggg.) 
4. Neparasta darījuma pazīmes numurs
(atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 2. jūlija noteikumu Nr. 281 "Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem" attiecīgajam punktam)
 

5. Aizdomīguma pazīme

 
6. Darījuma stāvoklis (vajadzīgo pasvītrot)

Plānots

Uzsākts

Atlikts

Pieteikts

Apstiprināts

Veikts

Konsultēts

Likuma subjekts atturējās

Cits

7. Darījuma veids 
8. Darījuma summa
(00 000,00)
 9. Valūta
(3 burtu kods)
 
10. Īpašās piezīmes
(vajadzīgo pasvītrot)

Likuma subjekts atturējās no darījuma veikšanas

Terorisma finansēšana

Saistība ar politiski nozīmīgu personu

Ziņots arī tiesībaizsardzības iestādei

     

III.

1. Darījuma veicējs (darījumos, kuros nav naudas kustības (apdrošināšana, valūtas maiņa, laimesti u. tml.))

2. Nosūtītājs (darījumos, kuros ir naudas kustība)

Kredītiestāde/
maksājumu iestāde

(ja darījums notiek kredītiestādē/
maksājumu iestādē,
kurai ir SWIFT kods)

1. SWIFT kods (BIC kods) 
2. Konta numurs 

Juridiskā persona – darījuma veicējs vai nosūtītājs

3. Nosaukums ar saimnieciskās darbības formas saīsināto nosaukumu (SIA, AS, IK u. c.) beigās 
4. Reģistrācijas numurs 
5. Reģistrācijas valsts 2 burtu kods (saskaņā ar ISO standartu) 
6. Adreses valsts 2 burtu kods
(saskaņā ar ISO standartu)
 

Fiziskā persona – darījuma veicējs vai nosūtītājs, vai juridiskās personas pilnvarotā persona

7. Vārds(-i) 
8. Uzvārds 
9. Personas kods vai dzimšanas datums (formātā ddmmgg) 
10. Personu apliecinoša dokumenta valsts 2 burtu kods (saskaņā ar ISO standartu), numurs, izdevējiestāde un datums 
11. Adreses valsts 2 burtu kods (saskaņā ar ISO standartu) un adrese valstī 
  

IV.

Naudas saņēmējs (šo sadaļu aizpilda tikai tad, ja ziņo par naudas kustību;
neaizpilda, ja ziņo par apdrošināšanu, valūtas maiņu, laimestiem u. tml.)

Kredītiestāde/
maksājumu iestāde

(ja darījums notiek kredītiestādē/
maksājumu iestādē,

kurai ir SWIFT kods)

1. SWIFT kods (BIC kods) 
2. Konta numurs 

Juridiskā persona – saņēmējs

3. Nosaukums ar saimnieciskās darbības formas saīsināto nosaukumu (SIA, AS, IK u. c.) beigās 
4. Reģistrācijas numurs 
5. Reģistrācijas valsts 2 burtu kods (saskaņā ar ISO standartu) 
6. Adreses valsts 2 burtu kods (saskaņā ar ISO standartu) un adrese valstī 

Fiziskā persona – saņēmējs vai juridiskās personas pilnvarotā persona

7. Vārds(-i) 
8. Uzvārds 
9. Personas kods vai dzimšanas datums (formātā ddmmgg) 
10. Personu apliecinoša dokumenta valsts 2 burtu kods (saskaņā ar ISO standartu), numurs, izdevējiestāde un datums 
11. Adreses valsts 2 burtu kods (saskaņā ar ISO standartu) un adrese valstī 
    

V.

Citi darījuma dalībnieki

Cits darījuma dalībnieks Nr. 1

Cits darījuma dalībnieks Nr. 2

Kredītiestāde/
maksājumu iestāde

(ja darījums notiek kredītiestādē/
maksājumu iestādē,
kurai ir SWIFT kods)

1. SWIFT kods (BIC kods)  
2. Konta numurs  

Cita juridiskā persona –
darījuma dalībnieks

3. Loma darījumā (patiesais labuma guvējs, organizators u. c.)  
4. Nosaukums ar saimnieciskās darbības formas saīsināto nosaukumu (SIA, AS, IK u. c.) beigās  
5. Reģistrācijas numurs  
6. Reģistrācijas valsts 2 burtu kods (saskaņā ar ISO standartu)  
7. Adreses valsts 2 burtu kods (saskaņā ar ISO standartu) un adrese valstī  
8. Piezīmes 

Cita fiziskā persona – darījuma dalībnieks vai juridiskās personas pilnvarotā persona

9. Loma darījumā (patiesais labuma guvējs, organizators u. c.)  
10. Vārds(-i)  
11. Uzvārds  
12. Personas kods vai dzimšanas datums (formātā ddmmgg)  
13. Personu apliecinoša dokumenta valsts 2 burtu kods (saskaņā ar ISO standartu), numurs, izdevējiestāde un datums  
14. Adreses valsts 2 burtu kods (saskaņā ar ISO standartu) un adrese valstī  
15. Piezīmes 
  

VI.

Paskaidrojošās piezīmes
Īsas piezīmes (līdz 16 simboliem, ieskaitot tukšumus).
Ziņojumam pēc neparasta darījuma pazīmes norāda būtiskāko, piemēram, ziņojumā apvienoto darījumu skaits, valūta, uz kuru veic valūtas maiņu skaidrā naudā.
Ziņojumam par aizdomīgu darījumu obligāti norāda konstatētās tipoloģijas kodu (skat. www.kd.gov.lv)
 

Paskaidrojošs teksts
(papildina veidlapas laukos norādītās ziņas, neatkārtojot tās)

 
  

VII.

Pielikumi
Pielikuma veidsPapīra formāExcel formātāSkenēti dokumentiLapu skaits
Personu apliecinoša dokumenta kopija    
Vadītāja apliecības kopija    
Reģistrācijas apliecības kopija    
Konta izraksts    
Līguma kopija    
Cits ___________________________________    
     
     
     
     
     
     
Finanšu ministrs J. Reirs
2. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 2. jūlija
noteikumiem Nr. 281
Ziņojums par neparastu vai aizdomīgu darījumu

(iesniedzams elektroniski)

Lauka nosaukums

Lauka datu formāts (*)

Lauka vērtība

Lauka vērtības kategorija

Elementa nosaukums

Mātes elements(-i)

Ziņojuma veids

Max2(a)

Ziņojuma veids – vērtība Z

Teksts

<zinojuma_veids>

<informacija>

Likuma subjektu grupa

Max2(a)

Likuma subjektu grupas kods saskaņā ar klasifikatoru

Teksts

<zinotaja_grupa>

<informacija>

Ziņošanas gads

Max2(n)

Ziņojuma iesniegšanas gada divi pēdējie cipari

Skaitlis

<zinotaja_gads>

<informacija>

Ziņošanas datums

YYYY-MM-DD

Ziņojuma iesniegšanas datums formātā YYYY-MM-DD

Datums

<zinotaja_datums>

<informacija>

Likuma subjekta kods

Max4(n)

Regulārā ziņotāja kods, kuru piešķir Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests. Vienreizējie ziņotāji neaizpilda

Kods

<zinotaja_kods>

<zinotajs> <regularais_zinotajs>

Nosaukums

Max128(x)

Regulārā ziņotāja – juridiskās personas – nosaukums latviešu vai latīņu burtiem bez pēdiņām un apostrofiem

Teksts

<jp_nosaukums>

<zinotajs> <regularais_zinotajs>
<zinotaja_identifikacija>
<juridiska_persona>

Forma

Max60(x)

Regulārā ziņotāja – juridiskās personas – saimnieciskās darbības forma saskaņā ar klasifikatoru

Teksts

<jp_forma>

<zinotajs> <regularais_zinotajs>
<zinotaja_identifikacija>
<juridiska_persona>

Reģistrācijas numurs

Max32(x)

Regulārā ziņotāja – juridiskās personas – reģistrācijas numurs publiskā reģistrā

Kods

<jp_reg_nr>

<zinotajs> <regularais_zinotajs>
<zinotaja_identifikacija>
<juridiska_persona>

Valsts

2(a)

Regulārā ziņotāja – juridiskās personas – reģistrācijas valsts

Kods

<reg_valsts>

<zinotajs> <regularais_zinotajs>
<zinotaja_identifikacija>
<juridiska_persona>

Iestādes SWIFT kods

Max11(x)

Regulārā ziņotāja – juridiskās personas – SWIFT kods atbilstoši SWIFT standartam

Kods

<swift>

<zinotajs> <regularais_zinotajs>
<zinotaja_identifikacija>
<juridiska_persona>

Vārds

Max64(x)

Regulārā ziņotāja – fiziskās personas – vārds(-i) latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)

Teksts

<fp_vards>

<zinotajs> <regularais_zinotajs>
<zinotaja_identifikacija>
<fiziska_persona>

Uzvārds

Max32(x)

Regulārā ziņotāja – fiziskās personas – uzvārds latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp uzvārda daļām – atstarpe vai defise (-)

Teksts

<fp_uzvards>

<zinotajs>
<regularais_zinotajs>
<zinotaja_identifikacija>
<fiziska_persona>

Personas kods

Max12(x)

Regulārā ziņotāja – fiziskās personas – Latvijā piešķirts personas kods

Kods

<fp_pers_kods>

<zinotajs> <regularais_zinotajs>
<zinotaja_identifikacija>
<fiziska_persona>

Dzimšanas datums

YYYY-MM-DD

Regulārā ziņotāja – fiziskās personas – dzimšanas datums formātā YYYY-MM-DD

Datums

<fp_dzims_datums>

<zinotajs> <regularais_zinotajs>
<zinotaja_identifikacija>
<fiziska_persona>

Pases valsts

2(a)

Regulārā ziņotāja – fiziskās personas – pases valsts

Kods

<pases_valsts>

<zinotajs> <regularais_zinotajs>
<zinotaja_identifikacija>
<fiziska_persona>

Nosaukums

Max128(x)

Vienreizējā ziņotāja – juridiskās personas – nosaukums latviešu vai latīņu burtiem bez pēdiņām un apostrofiem

Teksts

<jp_nosaukums>

<zinotajs> <vienreizejais_zinotajs>
<zinotaja_identifikacija>
<juridiska_persona>

Forma

Max60(x)

Vienreizējā ziņotāja – juridiskās personas – saimnieciskās darbības forma saskaņā ar klasifikatoru

Teksts

<jp_forma>

<zinotajs> <vienreizejais_zinotajs>
<zinotaja_identifikacija>
<juridiska_persona>

Valsts

2(a)

Vienreizējā ziņotāja – juridiskās personas – reģistrācijas valsts

Kods

<reg_valsts>

<zinotajs> <vienreizejais_zinotajs>
<zinotaja_identifikacija>
<juridiska_persona>

Reģistrācijas numurs

Max32(x)

Vienreizējā ziņotāja – juridiskās personas – reģistrācijas numurs publiskā reģistrā

Kods

<jp_reg_nr>

<zinotajs> <vienreizejais_zinotajs>
<zinotaja_identifikacija>
<juridiska_persona>

Iestādes SWIFT kods

Max11(x)

Vienreizējā ziņotāja – juridiskās personas – SWIFT kods atbilstoši SWIFT standartam

Kods

<swift>

<zinotajs> <vienreizejais_zinotajs>
<zinotaja_identifikacija>
<juridiska_persona>

Vārds

Max64(x)

Vienreizējā ziņotāja – fiziskās personas – vārds(-i) latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)

Teksts

<fp_vards>

<zinotajs> <vienreizejais_zinotajs>
<zinotaja_identifikacija>
<fiziska_persona>

Uzvārds

Max32(x)

Vienreizējā ziņotāja – fiziskās personas – uzvārds latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp uzvārda daļām – atstarpe vai defise (-)

Teksts

<fp_uzvards>

<zinotajs> <vienreizejais_zinotajs>
<zinotaja_identifikacija>
<fiziska_persona>

Personas kods

Max12(x)

Vienreizējā ziņotāja – fiziskās personas – Latvijā piešķirts personas kods

Kods

<fp_pers_kods>

<zinotajs> <vienreizejais_zinotajs>
<zinotaja_identifikacija>
<fiziska_persona>

Dzimšanas datums

YYYY-MM-DD

Vienreizējā ziņotāja – fiziskās personas – dzimšanas datums starptautiskā formā YYYY-MM-DD

Datums

<fp_dzims_datums>

<zinotajs> <vienreizejais_zinotajs>
<zinotaja_identifikacija>
<fiziska_persona>

Pases valsts

2(a)

Vienreizējā ziņotāja – fiziskās personas – pases valsts

Kods

<pases_valsts>

<zinotajs> <vienreizejais_zinotajs>
<zinotaja_identifikacija>
<fiziska_persona>

Korespondences adrese

Max128(x)

Vienreizējā ziņotāja korespondences adrese latviešu vai latīņu burtiem

Teksts

<korespondences_adrese>

<zinotajs> <vienreizejais_zinotajs>

Epasts

Max254(x)

Vienreizējā ziņotāja e-pasta adrese atbilstoši struktūrai: lietotāja vārds; zīme @; e-pasta servera domēna vārds

Teksts

<epasts>

<zinotajs> <vienreizejais_zinotajs>

Ziņotāja Nr. gadā

Max6(n)

Ziņotāja darījuma ziņojuma numurs gadā

Skaitlis

<zinotaja_nr_gada>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums>
<darijuma_zinojuma_reg_dati>
<registracijas_numurs>

Darījuma iestādes SWIFT

Max11(x)

Darījuma iestādes SWIFT kods atbilstoši SWIFT standartam

Kods

<darijuma_iestade_swift>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <darijuma_iestade>

Iestādes reģistrācijas valsts

2(a)

Darījuma iestādes valsts

Kods

<iestade_reg_valsts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <darijuma_iestade>
<darijuma_iestade_cita>

Iestādes reģistrācijas numurs

Max32(x)

Darījuma iestādes reģistrācijas numurs publiskā reģistrā

Kods

<iestade_reg_nr>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <darijuma_iestade>
<darijuma_iestade_cita>

Darījuma stāvoklis

Max64(x)

Darījuma stāvoklis saskaņā ar klasifikatoru

Kods

<darijuma_stavoklis>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums>

Darījuma datums

YYYY-MM-DD

Darījuma veikšanas datums formātā YYYY-MM-DD

Datums

<darijuma_datums>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums>

Darījuma beigu datums

YYYY-MM-DD

Darījuma beigu datums vairāku darījumu gadījumā formātā YYYY-MM-DD

Datums

<darijuma_beigu_datums>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums>

Darījuma veida kods

Max3(x)

Darījuma veida kods saskaņā ar klasifikatoru

Kods

<darijuma_veida_kods>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums>

Darījuma neparastuma pazīme

Max10(x)

Darījuma neparastuma pazīme saskaņā ar klasifikatoru

Kods

<darijuma_neparastuma_pazime>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <pazime>

Darījuma aizdomīguma pazīme

Max3(x)

Darījuma aizdomīguma pazīme saskaņā ar klasifikatoru

Kods

<darijuma_aizdomiguma_pazime>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <pazime>

Ziņots VID

Max(2)

Vai ziņots Valsts ieņēmumu dienestam: kodi ja/ne

Teksts

<zinots_vid>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums>

Darījuma valūta

Max3(a)

Darījuma valūtas kods

Kods

<darijuma_valuta>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums>

Darījuma summa

Max16(d)

Darījuma summa vienā valūtā formātā 0.00

Skaitlis

<darijuma_summa>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums>

SWIFT kods

Max11(x)

Darījuma veicēja vai nosūtītāja SWIFT kods atbilstoši SWIFT standartam

Kods

<sutitajs_swift_kods>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitajs_klients>
<sutitajs_klients_banka>

Darījuma veicēja vai nosūtītāja konts

Max32(x)

Darījuma veicēja vai nosūtītāja konts IBAN formātā: maksimālais garums kontiem Latvijā – 21 zīme, citiem – 32 zīmes

Kods

<sutitajs_konts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums><sutitajs_klients>
<sutitajs_klients_banka>

Darījuma veicēja vai nosūtītāja konts atvērts

YYYY-MM-DD

Darījuma veicēja vai nosūtītāja konta atvēršanas datums formātā YYYY-MM-DD

Datums

<sutitajs_konts_atverts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitajs_klients>
<sutitajs_klients_banka>

Darījuma veicēja vai nosūtītāja konts slēgts

YYYY-MM-DD

Darījuma veicēja vai nosūtītāja konta slēgšanas datums formātā YYYY-MM-DD

Datums

<sutitajs_konts_slegts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitajs_klients>
<sutitajs_klients_banka>

Darījuma veicēja vai nosūtītāja juridiskās personas nosaukums

Max128(x)

Darījuma veicēja vai nosūtītāja – juridiskās personas – nosaukums latviešu vai latīņu burtiem bez pēdiņām un apostrofiem

Teksts

<sutitajs_jp_nosaukums>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitajs_klients>
<sutitajs_klients_identifikacija>
<jp_identifikacija>

Darījuma veicēja vai nosūtītāja juridiskās personas forma

Max60(x)

Darījuma veicēja vai nosūtītāja – juridiskās personas – saimnieciskās darbības forma saskaņā ar klasifikatoru

Teksts

<sutitajs_jp_forma>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitajs_klients>
<sutitajs_klients_identifikacija>
<jp_identifikacija>

Darījuma veicēja vai nosūtītāja juridiskās personas reģistrācijas valsts

2(a)

Darījuma veicēja vai nosūtītāja – juridiskās personas – reģistrācijas valsts

Kods

<sutitajs_jp_reg_valsts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitajs_klients>
<sutitajs_klients_identifikacija>
<jp_identifikacija>

Darījuma veicēja vai nosūtītāja juridiskās personas reģistrācijas numurs

Max32(x)

Darījuma veicēja vai nosūtītāja – juridiskās personas – reģistrācijas numurs publiskā reģistrā

Kods

<sutitajs_jp_reg_nr>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitajs_klients>
<sutitajs_klients_identifikacija>
<jp_identifikacija>

Darījuma veicēja vai nosūtītāja juridiskās personas adreses valsts

2(a)

Darījuma veicēja vai nosūtītāja – juridiskās personas – adreses valsts

Kods

<sutitajs_jp_adr_valsts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitajs_klients>
<sutitajs_klients_identifikacija>
<jp_identifikacija>

Darījuma veicēja vai nosūtītāja juridiskās personas adrese

Max128(x)

Darījuma veicēja vai nosūtītāja – juridiskās personas – adrese latviešu vai latīņu burtiem

Teksts

<sutitajs_jp_adr>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitajs_klients>
<sutitajs_klients_identifikacija>
<jp_identifikacija>

Darījuma veicēja vai nosūtītāja juridiskās personas alternatīvās adreses valsts

2(a)

Darījuma veicēja vai nosūtītāja – juridiskās personas – alternatīvās adreses valsts

Kods

<sutitajs_jp_sec_adr_valsts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitajs_klients>
<sutitajs_klients_identifikacija>
<jp_identifikacija>
<sutitajs_jp_citas_adreses>
<sutitajs_jp_sec_adr>

Darījuma veicēja vai nosūtītāja juridiskās personas alternatīvā adrese

Max128(x)

Darījuma veicēja vai nosūtītāja – juridiskās personas – alternatīvā adrese latviešu vai latīņu burtiem

Teksts

<sutitajs_jp_sec_adrese>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitajs_klients>
<sutitajs_klients_identifikacija>
<jp_identifikacija>
<sutitajs_jp_citas_adreses>
<sutitajs_jp_sec_adr>

Darījuma veicēja vai nosūtītāja juridiskās personas piezīmes

Max32(x)

Darījuma veicēja vai nosūtītāja – juridiskās personas – piezīmes latviešu vai latīņu burtiem, neiekļaujot apostrofus un pēdiņas

Teksts

<sutitajs_jp_piezimes>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitajs_klients>
<sutitajs_klients_identifikacija>
<jp_identifikacija>

Darījuma veicēja vai nosūtītāja fiziskās personas vārds

Max64(x)

Darījuma veicēja vai nosūtītāja – fiziskās personas – vārds(-i) latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)

Teksts

<sutitajs_fp_vards>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitajs_klients>
<sutitajs_klients_identifikacija>
<fp_identifikacija>

Darījuma veicēja vai nosūtītāja fiziskās personas uzvārds

Max32(x)

Darījuma veicēja vai nosūtītāja – fiziskās personas – uzvārds latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp uzvārda daļām – atstarpe vai defise (-)

Teksts

<sutitajs_fp_uzvards>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitajs_klients>
<sutitajs_klients_identifikacija>
<fp_identifikacija>

Darījuma veicēja vai nosūtītāja fiziskās personas Latvijas personas kods

Max12(x)

Darījuma veicēja vai nosūtītāja – fiziskās personas – Latvijā piešķirts personas kods

Kods

<sutitajs_fp_pers_kods_lv>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitajs_klients>
<sutitajs_klients_identifikacija>
<fp_identifikacija>
<sutitajs_fp_dzim_dati>

Darījuma veicēja vai nosūtītāja fiziskās personas dzimšanas datums

YYYY-MM-DD

Darījuma veicēja vai nosūtītāja – fiziskās personas – dzimšanas datums formātā YYYY-MM-DD

Datums

<sutitajs_fp_dzim_datums>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitajs_klients>
<sutitajs_klients_identifikacija>
<fp_identifikacija>
<sutitajs_fp_dzim_dati>

Darījuma veicēja vai nosūtītāja fiziskās personas ārvalsts personas kods

Max32(x)

Darījuma veicēja vai nosūtītāja – fiziskās personas – ārvalstīs piešķirts personas kods

Kods

<sutitajs_fp_arv_id>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitajs_klients>
<sutitajs_klients_identifikacija>
<fp_identifikacija>

Darījuma veicēja vai nosūtītāja fiziskās personas ārvalsts personas koda valsts

2(a)

Darījuma veicēja vai nosūtītāja – fiziskās personas – ārpus Latvijas izsniegtā personas koda valsts

Kods

<sutitajs_fp_arv_id_valsts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitajs_klients>
<sutitajs_klients_identifikacija>
<fp_identifikacija>

Darījuma veicēja vai nosūtītāja fiziskās personas dokumenta numurs

Max32(x)

Darījuma veicēja vai nosūtītāja – fiziskās personas – identifikācijas dokumenta numurs

Kods

<sutitajs_fp_dok_nr>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitajs_klients>
<sutitajs_klients_identifikacija>
<fp_identifikacija>

Darījuma veicēja vai nosūtītāja fiziskās personas dokumenta valsts

2(a)

Darījuma veicēja vai nosūtītāja – fiziskās personas – identifikācijas dokumenta valsts

Kods

<sutitajs_fp_dok_valsts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitajs_klients>
<sutitajs_klients_identifikacija>
<fp_identifikacija>

Darījuma veicēja vai nosūtītāja fiziskās personas adreses valsts

2(a)

Darījuma veicēja vai nosūtītāja – fiziskās personas – adreses valsts

Kods

<sutitajs_fp_adr_valsts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitajs_klients>
<sutitajs_klients_identifikacija>
<fp_identifikacija>

Darījuma veicēja vai nosūtītāja fiziskās personas adrese

Max128(x)

Darījuma veicēja vai nosūtītāja – fiziskās personas – adrese latviešu vai latīņu burtiem

Teksts

<sutitajs_fp_adr>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitajs_klients>
<sutitajs_klients_identifikacija>
<fp_identifikacija>

Darījuma veicēja vai nosūtītāja fiziskās personas alternatīvās adreses valsts

2(a)

Darījuma veicēja vai nosūtītāja – fiziskās personas – alternatīvās adreses valsts

Kods

<sutitajs_fp_sec_adr_valsts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitajs_klients>
<sutitajs_klients_identifikacija>
<fp_identifikacija>
<sutitajs_fp_citas_adreses>
<sutitajs_fp_sec_adr>

Darījuma veicēja vai nosūtītāja fiziskās personas alternatīvā adrese

Max128(x)

Darījuma veicēja vai nosūtītāja – fiziskās personas – alternatīvā adrese latviešu vai latīņu burtiem

Teksts

<sutitajs_fp_sec_adrese>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitajs_klients>
<sutitajs_klients_identifikacija>
<fp_identifikacija>
<sutitajs_fp_citas_adreses>
<sutitajs_fp_sec_adr>

Darījuma veicēja vai nosūtītāja fiziskās personas piezīmes

Max32(x)

Darījuma veicēja vai nosūtītāja – fiziskās personas – piezīmes latviešu vai latīņu burtiem, neiekļaujot apostrofus un pēdiņas

Teksts

<sutitajs_fp_piezimes>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitajs_klients>
 <sutitajs_klients_identifikacija>
<fp_identifikacija>

Darījuma veicēja vai nosūtītāja pilnvarotās personas vārds

Max64(x)

Darījuma veicēja vai nosūtītāja – pilnvarotās personas – vārds(-i) latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)

Teksts

<sutitajs_pp_fp_vards>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitaja_pilnvarota_persona>

Darījuma veicēja vai nosūtītāja pilnvarotās personas uzvārds

Max32(x)

Darījuma veicēja vai nosūtītāja – pilnvarotās personas – uzvārds latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp uzvārda daļām – atstarpe vai defise (-)

Teksts

<sutitajs_pp_fp_uzvards>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitaja_pilnvarota_persona>

Darījuma veicēja vai nosūtītāja pilnvarotās personas Latvijas personas kods

Max12(x)

Darījuma veicēja vai nosūtītāja – pilnvarotās personas – Latvijā piešķirts personas kods

Kods

<sutitajs_pp_fp_pers_kods_lv>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitaja_pilnvarota_persona>
 <sutitajs_pp_fp_dzim_dati>

Darījuma veicēja vai nosūtītāja pilnvarotās personas dzimšanas datums

YYYY-MM-DD

Darījuma veicēja vai nosūtītāja – pilnvarotās personas – dzimšanas datums formātā YYYY-MM-DD

Datums

<sutitajs_pp_fp_dzim_datums>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitaja_pilnvarota_persona>
<sutitajs_pp_fp_dzim_dati>

Darījuma veicēja vai nosūtītāja pilnvarotās personas ārvalsts personas kods

Max32(x)

Darījuma veicēja vai nosūtītāja – pilnvarotās personas – ārvalstīs piešķirts personas kods

Kods

<sutitajs_pp_fp_arv_id>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitaja_pilnvarota_persona>

Darījuma veicēja vai nosūtītāja pilnvarotās personas ārvalsts personas koda valsts

2(a)

Darījuma veicēja vai nosūtītāja – pilnvarotās personas – ārpus Latvijas izsniegtā personas koda valsts

Kods

<sutitajs_pp_fp_arv_id_valsts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitaja_pilnvarota_persona>

Darījuma veicēja vai nosūtītāja pilnvarotās personas dokumenta numurs

Max32(x)

Darījuma veicēja vai nosūtītāja – pilnvarotās personas – identifikācijas dokumenta numurs

Kods

<sutitajs_pp_fp_dok_nr>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitaja_pilnvarota_persona>

Darījuma veicēja vai nosūtītāja pilnvarotās personas dokumenta valsts

2(a)

Darījuma veicēja vai nosūtītāja – pilnvarotās personas – identifikācijas dokumenta valsts

Kods

<sutitajs_pp_fp_dok_valsts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitaja_pilnvarota_persona>

Darījuma veicēja vai nosūtītāja pilnvarotās personas adreses valsts

2(a)

Darījuma veicēja vai nosūtītāja – pilnvarotās personas – adreses valsts

Kods

<sutitajs_pp_fp_adr_valsts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitaja_pilnvarota_persona>

Darījuma veicēja vai nosūtītāja pilnvarotās personas adrese

Max128(x)

Darījuma veicēja vai nosūtītāja – pilnvarotās personas – adrese latviešu vai latīņu burtiem

Teksts

<sutitajs_pp_fp_adr>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitaja_pilnvarota_persona>

Darījuma veicēja vai nosūtītāja pilnvarotās personas alternatīvās adreses valsts

2(a)

Darījuma veicēja vai nosūtītāja – pilnvarotās personas – alternatīvās adreses valsts

Kods

<sutitajs_pp_fp_sec_adr_valsts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitaja_pilnvarota_persona>
<sutitajs_pp_fp_citas_adreses>
<sutitajs_pp_fp_sec_adr>

Darījuma veicēja vai nosūtītāja pilnvarotās personas alternatīvā adrese

Max128(x)

Darījuma veicēja vai nosūtītāja – pilnvarotās personas – alternatīvā adrese latviešu vai latīņu burtiem

Teksts

<sutitajs_pp_fp_sec_adrese>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitaja_pilnvarota_persona>
<sutitajs_pp_fp_citas_adreses>
<sutitajs_pp_fp_sec_adr>

Darījuma veicēja vai nosūtītāja pilnvarotās personas piezīmes

Max32(x)

Darījuma veicēja vai nosūtītāja – pilnvarotās personas – piezīmes latviešu vai latīņu burtiem, neiekļaujot apostrofus un pēdiņas

Teksts

<sutitajs_pp_fp_piezimes>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sutitaja_pilnvarota_persona>

SWIFT kods

Max11(x)

Saņēmēja SWIFT kods atbilstoši SWIFT standartam

Kods

<sanemejs_swift_kods>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sanemeejs>
<sanemejs_banka>

Saņēmēja konts

Max32(x)

Saņēmēja konts IBAN formātā: formātā: maksimālais garums kontiem Latvijā – 21 zīme, citiem – 32 zīmes

Kods

<sanemejs_konts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sanemeejs>
<sanemejs_banka>

Saņēmēja konts atvērts

YYYY-MM-DD

Saņēmēja konta atvēršanas datums formātā YYYY-MM-DD

Datums

<sanemejs_konts_atverts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sanemeejs>
<sanemejs_banka>

Saņēmēja konts slēgts

YYYY-MM-DD

Saņēmēja konta slēgšanas datums formātā YYYY-MM-DD

Datums

<sanemejs_konts_slegts

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sanemeejs>
<sanemejs_banka>

Saņēmēja juridiskās personas nosaukums

Max128(x)

Saņēmēja – juridiskās personas – nosaukums latviešu vai latīņu burtiem bez pēdiņām un apostrofiem

Teksts

<sanemejs_jp_nosaukums>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sanemeejs>
<sanemejs_identifikacija>
<jp_identifikacija>

Saņēmēja juridiskās personas forma

Max60(x)

Saņēmēja – juridiskās personas – saimnieciskās darbības forma saskaņā ar klasifikatoru

Teksts

<sanemejs_jp_forma>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sanemeejs>
<sanemejs_identifikacija>
<jp_identifikacija>

Saņēmēja juridiskās personas reģistrācijas valsts

2(a)

Saņēmēja – juridiskās personas – reģistrācijas valsts

Kods

<sanemejs_jp_reg_valsts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sanemeejs>
<sanemejs_identifikacija>
<jp_identifikacija>

Saņēmēja juridiskās personas reģistrācijas numurs

Max32(x)

Saņēmēja – juridiskās personas – reģistrācijas numurs publiskā reģistrā

Kods

<sanemejs_jp_reg_nr>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sanemeejs>
<sanemejs_identifikacija>
<jp_identifikacija>

Saņēmēja juridiskās personas adreses valsts

2(a)

Saņēmēja – juridiskās personas – adreses valsts

Kods

<sanemejs_jp_adr_valsts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sanemeejs>
<sanemejs_identifikacija>
<jp_identifikacija>

Saņēmēja juridiskās personas adrese

Max128(x)

Saņēmēja – juridiskās personas – adrese latviešu vai latīņu burtiem

Teksts

<sanemejs_jp_adr>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sanemeejs>
<sanemejs_identifikacija>
<jp_identifikacija>

Saņēmēja juridiskās personas alternatīvās adreses valsts

2(a)

Saņēmēja – juridiskās personas – alternatīvās adreses valsts

Kods

<sanemejs_jp_sec_adr_valsts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sanemeejs>
<sanemejs_identifikacija>
<jp_identifikacija>
<sanemejs_jp_citas_adreses>
<sanemejs_jp_sec_adr>

Saņēmēja juridiskās personas alternatīvā adrese

Max128(x)

Saņēmēja – juridiskās personas – alternatīvā adrese latviešu vai latīņu burtiem

Teksts

<sanemejs_jp_sec_adrese>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sanemeejs>
<sanemejs_identifikacija>
<jp_identifikacija>
<sanemejs_jp_citas_adreses>
<sanemejs_jp_sec_adr>

Saņēmēja juridiskās personas piezīmes

Max32(x)

Saņēmēja – juridiskās personas – piezīmes latviešu vai latīņu burtiem, neiekļaujot apostrofus un pēdiņas

Teksts

<sanemejs_jp_piezimes>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sanemeejs>
<sanemejs_identifikacija>
<jp_identifikacija>

Saņēmēja fiziskās personas vārds

Max64(x)

Saņēmēja – fiziskās personas – vārds(-i) latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)

Teksts

<sanemejs_fp_vards>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sanemeejs>
<sanemejs_identifikacija>
<fp_identifikacija>

Saņēmēja fiziskās personas uzvārds

Max32(x)

Saņēmēja – fiziskās personas – uzvārds latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp uzvārda daļām – atstarpe vai defise (-)

Teksts

<sanemejs_fp_uzvards>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sanemeejs>
<sanemejs_identifikacija>
<fp_identifikacija>

Saņēmēja fiziskās personas Latvijas personas kods

Max12(x)

Saņēmēja – fiziskās personas – Latvijā piešķirts personas kods

Kods

<sanemejs_fp_pers_kods_lv>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sanemeejs>
<sanemejs_identifikacija>
<fp_identifikacija>
<sanemejs_fp_dzim_dati>

Saņēmēja fiziskās personas dzimšanas datums

YYYY-MM-DD

Saņēmēja – fiziskās personas – dzimšanas datums formātā YYYY-MM-DD

Datums

<sanemejs_fp_dzim_datums>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sanemeejs>
<sanemejs_identifikacija>
<fp_identifikacija>
<sanemejs_fp_dzim_dati>

Saņēmēja fiziskās personas ārvalsts personas kods

Max32(x)

Saņēmēja – fiziskās personas – ārvalstīs piešķirts personas kods

Kods

<sanemejs_fp_arv_id>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sanemeejs>
<sanemejs_identifikacija>
<fp_identifikacija>

Saņēmēja fiziskās personas ārvalsts personas koda valsts

2(a)

Saņēmēja – fiziskās personas – ārpus Latvijas izsniegtā personas koda valsts

Kods

<sanemejs_fp_arv_id_valsts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sanemeejs>
<sanemejs_identifikacija>
<fp_identifikacija>

Saņēmēja fiziskās personas dokumenta numurs

Max32(x)

Saņēmēja – fiziskās personas – identifikācijas dokumenta numurs

Kods

<sanemejs_fp_dok_nr>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sanemeejs>
<sanemejs_identifikacija>
<fp_identifikacija>

Saņēmēja fiziskās personas dokumenta valsts

2(a)

Saņēmēja – fiziskās personas – identifikācijas dokumenta valsts

Kods

<sanemejs_fp_dok_valsts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sanemeejs>
<sanemejs_identifikacija>
<fp_identifikacija>

Saņēmēja fiziskās personas adreses valsts

2(a)

Saņēmēja – fiziskās personas – adreses valsts

Kods

<sanemejs_fp_adr_valsts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sanemejs>
<sanemejs_identifikacija>
<fp_identifikacija>

Saņēmēja fiziskās personas adrese

Max128(x)

Saņēmēja – fiziskās personas – adrese latviešu vai latīņu burtiem

Teksts

<sanemejs_fp_adr>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sanemeejs>
<sanemejs_identifikacija>
<fp_identifikacija>

Saņēmēja fiziskās personas alternatīvās adreses valsts

2(a)

Saņēmēja – fiziskās personas – alternatīvās adreses valsts

Kods

<sanemejs_fp_sec_adr_valsts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sanemeejs>
<sanemejs_identifikacija>
<fp_identifikacija>
<sanemejs_fp_citas_adreses>
<sanemejs_fp_sec_adr>

Saņēmēja fiziskās personas alternatīvā adrese

Max128(x)

Saņēmēja – fiziskās personas – alternatīvā adrese latviešu vai latīņu burtiem

Teksts

<sanemejs_fp_sec_adrese>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sanemeejs>
<sanemejs_identifikacija>
<fp_identifikacija>
<sanemejs_fp_citas_adreses>
<sanemejs_fp_sec_adr>

Saņēmēja fiziskās personas piezīmes

Max32(x)

Saņēmēja – fiziskās personas – piezīmes latviešu vai latīņu burtiem, neiekļaujot apostrofus un pēdiņas

Teksts

<sanemejs_fp_piezimes>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <sanemeejs>
<sanemejs_identifikacija>
<fp_identifikacija>

Saņēmēja pilnvarotās personas vārds

Max64(x)

Saņēmēja – pilnvarotās personas – vārds(-i) latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)

Teksts

<sanemejs_pp_fp_vards>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums>
<sanemeja_pilnvarota_persona>

Saņēmēja pilnvarotās personas uzvārds

Max32(x)

Saņēmēja – pilnvarotās personas – uzvārds latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp uzvārda daļām – atstarpe vai defise (-)

Teksts

<sanemejs_pp_fp_uzvards>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums>
<sanemeja_pilnvarota_persona>

Saņēmēja pilnvarotās personas Latvijas personas kods

Max12(x)

Saņēmēja – pilnvarotās personas – Latvijā piešķirts personas kods

Kods

<sanemejs_pp_fp_pers_kods_lv>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums>
<sanemeja_pilnvarota_persona>
<sanemejs_pp_fp_dzim_dati>

Saņēmēja pilnvarotās personas dzimšanas datums

YYYY-MM-DD

Saņēmēja – pilnvarotās personas – dzimšanas datums formātā YYYY-MM-DD

Datums

<sanemejs_pp_fp_dzim_datums>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums>
<sanemeja_pilnvarota_persona>
<sanemejs_pp_fp_dzim_dati>

Saņēmēja pilnvarotās personas ārvalsts personas kods

Max32(x)

Saņēmēja – pilnvarotās personas – ārvalstīs piešķirts personas kods

Kods

<sanemejs_pp_fp_arv_id>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums>
<sanemeja_pilnvarota_persona>

Saņēmēja pilnvarotās personas ārvalsts personas koda valsts

2(a)

Saņēmēja – pilnvarotās personas – ārpus Latvijas izsniegtā personas koda valsts

Kods

<sanemejs_pp_fp_arv_id_valsts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums>
<sanemeja_pilnvarota_persona>

Saņēmēja pilnvarotās personas dokumenta numurs

Max32(x)

Saņēmēja – pilnvarotās personas – identifikācijas dokumenta numurs

Kods

<sanemejs_pp_fp_dok_nr>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums>
<sanemeja_pilnvarota_persona>

Saņēmēja pilnvarotās personas dokumenta valsts

2(a)

Saņēmēja – pilnvarotās personas – identifikācijas dokumenta valsts

Kods

<sanemejs_pp_fp_dok_valsts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums>
<sanemeja_pilnvarota_persona>

Saņēmēja pilnvarotās personas adreses valsts

2(a)

Saņēmēja – pilnvarotās personas – adreses valsts

Kods

<sanemejs_pp_fp_adr_valsts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums>
<sanemeja_pilnvarota_persona>

Saņēmēja pilnvarotās personas adrese

Max128(x)

Saņēmēja – pilnvarotās personas – adrese latviešu vai latīņu burtiem

Teksts

<sanemejs_pp_fp_adr>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums>
<sanemeja_pilnvarota_persona>

Saņēmēja pilnvarotās personas alternatīvās adreses valsts

2(a)

Saņēmēja – pilnvarotās personas – alternatīvās adreses valsts

Kods

<sanemejs_pp_fp_sec_adr_valsts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums>
<sanemeja_pilnvarota_persona>
<sanemejs_pp_fp_citas_adreses>
<sanemejs_pp_fp_sec_adr>

Saņēmēja pilnvarotās personas alternatīvā adrese

Max128(x)

Saņēmēja – pilnvarotās personas – alternatīvā adrese latviešu vai latīņu burtiem

Teksts

<sanemejs_pp_fp_sec_adrese>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums>
<sanemeja_pilnvarota_persona>
<sanemejs_pp_fp_citas_adreses>
<sanemejs_pp_fp_sec_adr>

Saņēmēja pilnvarotās personas piezīmes

Max32(x)

Saņēmēja – pilnvarotās personas – piezīmes latviešu vai latīņu burtiem, neiekļaujot apostrofus un pēdiņas

Teksts

<sanemejs_pp_fp_piezimes>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums>
<sanemeja_pilnvarota_persona>

Loma darījumā

Max2(a)

Cita dalībnieka loma darījumā saskaņā ar klasifikatoru

Kods

<cits_dalibas_loma>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <cits_dalibnieks>

Cita dalībnieka juridiskās personas nosaukums

Max128(x)

Cita dalībnieka – juridiskās personas – nosaukums latviešu vai latīņu burtiem bez pēdiņām un apostrofiem

Teksts

<cits_jp_nosaukums>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <cits_dalibnieks>
<cits_dalibn_identifikacija>
<cits_jp_identifikacija>

Cita dalībnieka juridiskās personas forma

Max60(x)

Cita dalībnieka – juridiskās personas – saimnieciskās darbības forma saskaņā ar klasifikatoru

Teksts

<cits_jp_forma>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <cits_dalibnieks>
<cits_dalibn_identifikacija>
<cits_jp_identifikacija>

Cita dalībnieka juridiskās personas reģistrācijas valsts

2(a)

Cita dalībnieka – juridiskās personas – reģistrācijas valsts

Kods

<cits_jp_reg_valsts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <cits_dalibnieks>
<cits_dalibn_identifikacija>
<cits_jp_identifikacija>

Cita dalībnieka juridiskās personas reģistrācijas numurs

Max32(x)

Cita dalībnieka – juridiskās personas – reģistrācijas numurs publiskā reģistrā

Kods

<cits_jp_reg_nr>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <cits_dalibnieks>
<cits_dalibn_identifikacija>
<cits_jp_identifikacija>

Cita dalībnieka juridiskās personas adreses valsts

2(a)

Cita dalībnieka – juridiskās personas – adreses valsts

Kods

<cits_jp_adr_valsts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <cits_dalibnieks>
<cits_dalibn_identifikacija>
<cits_jp_identifikacija>

Cita dalībnieka juridiskās personas adrese

Max128(x)

Cita dalībnieka – juridiskās personas – adrese latviešu vai latīņu burtiem

Teksts

<cits_jp_adr>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <cits_dalibnieks>
<cits_dalibn_identifikacija>
<cits_jp_identifikacija>

Cita dalībnieka juridiskās personas alternatīvās adreses valsts

2(a)

Cita dalībnieka – juridiskās personas – alternatīvās adreses valsts

Kods

<cits_jp_sec_adr_valsts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <cits_dalibnieks>
<cits_dalibn_identifikacija>
<cits_jp_identifikacija>
<cits_jp_citas_adreses> <cits_jp_sec_adr>

Cita dalībnieka juridiskās personas alternatīvā adrese

Max128(x)

Cita dalībnieka – juridiskās personas – alternatīvā adrese latviešu vai latīņu burtiem

Teksts

<cits_jp_sec_adrese>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <cits_dalibnieks>
 <cits_dalibn_identifikacija>
<cits_jp_identifikacija>
<cits_jp_citas_adreses> <cits_jp_sec_adr>

Cita dalībnieka juridiskās personas piezīmes

Max32(x)

Cita dalībnieka – juridiskās personas – piezīmes latviešu vai latīņu burtiem, neiekļaujot apostrofus un pēdiņas

Teksts

<cits_jp_piezimes>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <cits_dalibnieks>
<cits_dalibn_identifikacija>
<cits_jp_identifikacija>

Cita dalībnieka fiziskās personas vārds

Max64(x)

Cita dalībnieka – fiziskās personas – vārds(-i) latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)

Teksts

<cits_fp_vards>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <cits_dalibnieks>
<cits_dalibn_identifikacija>
<cits_fp_identifikacija>

Cita dalībnieka fiziskās personas uzvārds

Max32(x)

Cita dalībnieka – fiziskās personas – uzvārds latviešu vai latīņu burtiem. Atdalītājs starp uzvārda daļām – atstarpe vai defise (-)

Teksts

<cits_fp_uzvards>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <cits_dalibnieks>
<cits_dalibn_identifikacija>
<cits_fp_identifikacija>

Cita dalībnieka fiziskās personas Latvijas personas kods

Max12(x)

Cita dalībnieka – fiziskās personas – Latvijā piešķirts personas kods

Kods

<cits_fp_pers_kods_lv>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <cits_dalibnieks>
<cits_dalibn_identifikacija>
<cits_fp_identifikacija>
<cits_fp_dzim_dati>

Cita dalībnieka fiziskās personas dzimšanas datums

YYYY-MM-DD

Cita dalībnieka – fiziskās personas – dzimšanas datums formātā YYYY-MM-DD

Datums

<cits_fp_dzim_datums>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <cits_dalibnieks>
<cits_dalibn_identifikacija>
<cits_fp_identifikacija>
<cits_fp_dzim_dati>

Cita dalībnieka fiziskās personas ārvalsts personas kods

Max32(x)

Cita dalībnieka – fiziskās personas – ārvalstīs piešķirts personas kods

Kods

<cits_fp_arv_id>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <cits_dalibnieks>
<cits_dalibn_identifikacija>
<cits_fp_identifikacija>

Cita dalībnieka fiziskās personas ārvalsts personas koda valsts

2(a)

Cita dalībnieka – fiziskās personas – ārpus Latvijas izsniegtā personas koda valsts

Kods

<cits_fp_arv_id_valsts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <cits_dalibnieks>
<cits_dalibn_identifikacija>
<cits_fp_identifikacija>

Cita dalībnieka fiziskās personas dokumenta numurs

Max32(x)

Cita dalībnieka – fiziskās personas – identifikācijas dokumenta numurs

Kods

<cits_fp_dok_nr>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <cits_dalibnieks>
<cits_dalibn_identifikacija>
<cits_fp_identifikacija>

Cita dalībnieka fiziskās personas dokumenta valsts

2(a)

Cita dalībnieka – fiziskās personas – identifikācijas dokumenta valsts

Kods

<cits_fp_dok_valsts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <cits_dalibnieks>
<cits_dalibn_identifikacija>
<cits_fp_identifikacija>

Cita dalībnieka fiziskās personas adreses valsts

2(a)

Cita dalībnieka – fiziskās personas – adreses valsts

Kods

<cits_fp_adr_valsts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <cits_dalibnieks>
<cits_dalibn_identifikacija>
<cits_fp_identifikacija>

Cita dalībnieka fiziskās personas adrese

Max128(x)

Cita dalībnieka – fiziskās personas – adrese latviešu vai latīņu burtiem

Teksts

<cits_fp_adr>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <cits_dalibnieks>
<cits_dalibn_identifikacija>
<cits_fp_identifikacija>

Cita dalībnieka fiziskās personas alternatīvās adreses valsts

2(a)

Cita dalībnieka – fiziskās personas – alternatīvās adreses valsts

Kods

<cits_fp_sec_adr_valsts>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <cits_dalibnieks>
<cits_dalibn_identifikacija> <cits_fp_identifikacija>
<cits_fp_citas_adreses> <cits_fp_sec_adr>

Cita dalībnieka fiziskās personas alternatīvā adrese

Max128(x)

Cita dalībnieka – fiziskās personas – alternatīvā adrese latviešu vai latīņu burtiem

Teksts

<cits_fp_sec_adrese>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <cits_dalibnieks>
<cits_dalibn_identifikacija> <cits_fp_identifikacija>
<cits_fp_citas_adreses> <cits_fp_sec_adr>

Cita dalībnieka fiziskās personas piezīmes

Max32(x)

Cita dalībnieka – fiziskās personas – piezīmes latviešu vai latīņu burtiem, neiekļaujot apostrofus un pēdiņas

Teksts

<cits_fp_piezimes>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums> <cits_dalibnieks>
<cits_dalibn_identifikacija>
<cits_fp_identifikacija>

Īsas piezīmes

Max16(x)

Īsas piezīmes par darījumu latviešu vai latīņu burtiem, neiekļaujot apostrofus un pēdiņas

Teksts

<piezime_isas>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums>

Paskaidrojums

Max500(x)

Teksts latviešu vai latīņu burtiem, neiekļaujot apostrofus un pēdiņas par darījuma būtību, kas nav atspoguļota citos laukos

Teksts

<paskaidrojums>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <darijumi>
<darijums>

Pievienotā faila nosaukums

Max128(x)

Darījuma ziņojumam pievienotā faila nosaukums

Teksts

<pievienotais_fails>

<zinojumi> <darijuma_zinojumi>
<darijuma_zinojums> <pievienotie_faili>

Ziņojuma Nr. gadā

Max6(n)

Ziņotāja ziņojuma par darījumu bez finanšu informācijas numurs gadā

Skaitlis

<zinotaja_nr_gada>

<zinojumi> <nedarijumu_zinojumi>
<nedarijuma_zinojums>
<nedarijuma_reg_dati>
<registracijas_numurs>

Neparastuma pazīme darījumam bez finanšu informācijas

Max10(x)

Neparastuma pazīme saskaņā ar klasifikatoru darījumam bez finanšu informācijas

Kods

<nedarijuma_neparastuma_pazime>

<zinojumi> <nedarijumu_zinojumi>
<nedarijuma_zinojums> <nedarijumi>
<nedarijums> <nedarijuma_pazime>

Aizdomīguma pazīme darījumam bez finanšu informācijas

Max3(x)

Aizdomīguma pazīme saskaņā ar klasifikatoru darījumam bez finanšu informācijas

Kods

<nedarijuma_aizdomiguma_pazime>

<zinojumi> <nedarijumu_zinojumi>
<nedarijuma_zinojums> <nedarijumi>
<nedarijums> <nedarijuma_pazime>

Loma

Max2(a)

Personas loma darījumā bez finanšu informācijas saskaņā ar klasifikatoru. Pirmajai personai loma ir "Klients"

Kods

<loma>

<zinojumi> <nedarijumu_zinojumi>
<nedarijuma_zinojums> <nedarijumi>
<nedarijums> <persona>

Kredītiestādes vai maksājumu iestādes SWIFT

Max11(x)

Personas kredītiestādes vai maksājumu iestādes SWIFT kods atbilstoši SWIFT standartam darījumā bez finanšu informācijas

Kods

<swift>

<zinojumi> <nedarijumu_zinojumi>
<nedarijuma_zinojums> <nedarijumi>
<nedarijums> <persona> <bankas_inf>

Konts

Max32(x)

Personas konts IBAN formātā: maksimālais garums kontiem Latvijā – 21 zīme, citiem – 32 zīmes darījumā bez finanšu informācijas

Kods

<konts>

<zinojumi> <nedarijumu_zinojumi>
<nedarijuma_zinojums> <nedarijumi>
<nedarijums> <persona> <bankas_inf>

Konts atvērts

YYYY-MM-DD

Personas konta atvēršanas datums formātā YYYY-MM-DD darījumā bez finanšu informācijas

Datums

<konts_atverts>

<zinojumi> <nedarijumu_zinojumi>
<nedarijuma_zinojums> <nedarijumi>
<nedarijums> <persona> <bankas_inf>

Konts slēgts

YYYY-MM-DD

Personas konta slēgšanas datums formātā YYYY-MM-DD darījumā bez finanšu informācijas

Datums

<konts_slegts>

<zinojumi> <nedarijumu_zinojumi>
<nedarijuma_zinojums> <nedarijumi>
<nedarijums> <persona> <bankas_inf>

Juridiskās personas nosaukums

Max128(x)

Juridiskās personas nosaukums latviešu vai latīņu burtiem bez pēdiņām un apostrofiem darījumā bez finanšu informācijas

Teksts

<jp_nosaukums>

<zinojumi> <nedarijumu_zinojumi>
<nedarijuma_zinojums> <nedarijumi>
<nedarijums> <persona>
<pers_identifikacija> <jp_identifikacija>

Juridiskās personas forma

Max60(x)

Juridiskās personas saimnieciskās darbības forma saskaņā ar klasifikatoru darījumā bez finanšu informācijas

Teksts

<jp_forma>

<zinojumi> <nedarijumu_zinojumi>
<nedarijuma_zinojums> <nedarijumi>
<nedarijums> <persona>
<pers_identifikacija> <jp_identifikacija>

Juridiskās personas reģistrācijas valsts

2(a)

Juridiskās personas reģistrācijas valsts darījumā bez finanšu informācijas

Kods

<jp_reg_valsts>

<zinojumi> <nedarijumu_zinojumi>
<nedarijuma_zinojums> <nedarijumi>
<nedarijums> <persona>
<pers_identifikacija> <jp_identifikacija>

Juridiskās personas reģistrācijas numurs

Max32(x)

Juridiskās personas reģistrācijas numurs publiskā reģistrā darījumā bez finanšu informācijas

Kods

<jp_reg_nr>

<zinojumi> <nedarijumu_zinojumi>
<nedarijuma_zinojums> <nedarijumi>
<nedarijums> <persona>
<pers_identifikacija> <jp_identifikacija>

Juridiskās personas adreses valsts

2(a)

Juridiskās personas adreses valsts darījumā bez finanšu informācijas

Kods

<jp_adr_valsts>

<zinojumi> <nedarijumu_zinojumi>
<nedarijuma_zinojums> <nedarijumi>
<nedarijums> <persona>
<pers_identifikacija> <jp_identifikacija>

Juridiskās personas adrese

Max128(x)

Juridiskās personas adrese latviešu vai latīņu burtiem darījumā bez finanšu informācijas

Teksts

<jp_adr>

<zinojumi> <nedarijumu_zinojumi>
<nedarijuma_zinojums> <nedarijumi>
<nedarijums> <persona>
<pers_identifikacija> <jp_identifikacija>

Juridiskās personas alternatīvās adreses valsts

2(a)

Juridiskās personas alternatīvās adreses valsts darījumā bez finanšu informācijas

Kods

<jp_sec_adr_valsts>

<zinojumi> <nedarijumu_zinojumi>
<nedarijuma_zinojums> <nedarijumi>
<nedarijums> <persona>
<pers_identifikacija> <jp_identifikacija>
<jp_citas_adreses> <jp_sec_adr>

Juridiskās personas alternatīvā adrese

Max128(x)

Juridiskās personas alternatīvā adrese latviešu vai latīņu burtiem

Teksts

<jp_sec_adrese>

<zinojumi> <nedarijumu_zinojumi>
<nedarijuma_zinojums> <nedarijumi>
<nedarijums> <persona>
<pers_identifikacija> <jp_identifikacija>
<jp_citas_adreses> <jp_sec_adr>

Juridiskās personas piezīmes

Max32(x)

Juridiskās personas piezīmes latviešu vai latīņu burtiem, neiekļaujot apostrofus un pēdiņas

Teksts

<jp_piezimes>

<zinojumi> <nedarijumu_zinojumi>
<nedarijuma_zinojums> <nedarijumi>
<nedarijums> <persona>
<pers_identifikacija> <jp_identifikacija>

Fiziskās personas vārds

Max64(x)

Fiziskās personas vārds(-i) latviešu vai latīņu burtiem darījumā bez finanšu informācijas. Atdalītājs starp vārdiem – atstarpe vai defise (-)

Teksts

<fp_vards>

<zinojumi> <nedarijumu_zinojumi>
<nedarijuma_zinojums> <nedarijumi>
<nedarijums> <persona>
<pers_identifikacija> <fp_identifikacija>

Fiziskās personas uzvārds

Max32(x)

Fiziskās personas uzvārds latviešu vai latīņu burtiem darījumā bez finanšu informācijas. Atdalītājs starp uzvārda daļām – atstarpe vai defise (-)

Teksts

<fp_uzvards>

<zinojumi> <nedarijumu_zinojumi>
<nedarijuma_zinojums> <nedarijumi>
<nedarijums> <persona>
<pers_identifikacija> <fp_identifikacija>

Fiziskās personas Latvijas personas kods

Max12(x)

Fiziskās personas Latvijā piešķirts personas kods

Kods

<fp_pers_kods_lv>

<zinojumi> <nedarijumu_zinojumi>
<nedarijuma_zinojums> <nedarijumi>
<nedarijums> <persona>
<pers_identifikacija> <fp_identifikacija>
<fp_dzim_dati>

Fiziskās personas dzimšanas datums

YYYY-MM-DD

Fiziskās personas dzimšanas datums formātā YYYY-MM-DD

Datums

<fp_dzim_datums>

<zinojumi> <nedarijumu_zinojumi>
<nedarijuma_zinojums> <nedarijumi>
<nedarijums> <persona>
<pers_identifikacija> <fp_identifikacija>
<fp_dzim_dati>

Fiziskās personas ārvalsts personas kods

Max32(x)

Fiziskās personas ārvalstīs piešķirts personas kods

Kods

<fp_arv_id>

<zinojumi> <nedarijumu_zinojumi>
<nedarijuma_zinojums> <nedarijumi>
<nedarijums> <persona>
<pers_identifikacija> <fp_identifikacija>

Fiziskās personas ārvalsts personas koda valsts

2(a)

Fiziskās personas ārpus Latvijas izsniegtā personas koda valsts

Kods

<fp_arv_id_valsts>

<zinojumi> <nedarijumu_zinojumi>
<nedarijuma_zinojums> <nedarijumi>
<nedarijums> <persona>
<pers_identifikacija> <fp_identifikacija>

Fiziskās personas dokumenta numurs

Max32(x)

Fiziskās personas identifikācijas dokumenta numurs

Kods

<fp_dok_nr>

<zinojumi> <nedarijumu_zinojumi>
<nedarijuma_zinojums> <nedarijumi>
<nedarijums> <persona>
<pers_identifikacija> <fp_identifikacija>

Fiziskās personas dokumenta valsts

2(a)

Fiziskās personas identifikācijas dokumenta valsts

Kods

<fp_dok_valsts>

<zinojumi> <nedarijumu_zinojumi>
<nedarijuma_zinojums> <nedarijumi>
<nedarijums> <persona>
<pers_identifikacija> <fp_identifikacija>

Fiziskās personas adreses valsts

2(a)

Fiziskās personas adreses valsts

Kods

<fp_adr_valsts>

<zinojumi> <nedarijumu_zinojumi>
<nedarijuma_zinojums> <nedarijumi>
<nedarijums> <persona>
<pers_identifikacija> <fp_identifikacija>

Fiziskās personas adrese

Max128(x)

Fiziskās personas adrese latviešu vai latīņu burtiem

Teksts

<fp_adr>

<zinojumi> <nedarijumu_zinojumi>
<nedarijuma_zinojums> <nedarijumi>
<nedarijums> <persona>
<pers_identifikacija> <fp_identifikacija>

Fiziskās personas alternatīvās adreses valsts

2(a)

Fiziskās personas alternatīvās adreses valsts

Kods

<fp_sec_adr_valsts>

<zinojumi> <nedarijumu_zinojumi>
<nedarijuma_zinojums> <nedarijumi>
<nedarijums> <persona>
<pers_identifikacija> <fp_identifikacija>
<fp_citas_adreses> <fp_sec_adr>

Fiziskās personas alternatīvā adrese

Max128(x)

Fiziskās personas alternatīvā adrese latviešu vai latīņu burtiem

Teksts

<fp_sec_adrese>

<zinojumi> <nedarijumu_zinojumi>
<nedarijuma_zinojums> <nedarijumi>
<nedarijums> <persona>
<pers_identifikacija> <fp_identifikacija>
<fp_citas_adreses> <fp_sec_adr>

Fiziskās personas piezīmes

Max32(x)

Fiziskās personas piezīmes latviešu vai latīņu burtiem, neiekļaujot apostrofus un pēdiņas

Teksts

<fp_piezimes>

<zinojumi> <nedarijumu_zinojumi>
<nedarijuma_zinojums> <nedarijumi>
<nedarijums> <persona>
<pers_identifikacija> <fp_identifikacija>

Īsas piezīmes

Max16(x)

Īsas piezīmes par darījumu bez finanšu informācijas latviešu vai latīņu burtiem, neiekļaujot apostrofus un pēdiņas. Ziņojumam pēc aizdomīga darījuma pazīmēm obligāti jānorāda atbilstošais tipoloģijas kods

Teksts

<piezimes_isas>

<zinojumi> <nedarijumu_zinojumi>
<nedarijuma_zinojums> <nedarijumi>
<nedarijums>

Paskaidrojums

Max500(x)

Teksts latviešu vai latīņu burtiem, neiekļaujot apostrofus un pēdiņas par darījuma bez finanšu informācijas būtību, kas nav atspoguļota citos laukos

Teksts

<paskaidrojums>

<zinojumi> <nedarijumu_zinojumi>
<nedarijuma_zinojums> <nedarijumi>
<nedarijums>

Pievienotais fails

Max128(x)

Darījumam bez finanšu informācijas ziņojumam pievienotā faila nosaukums

Teksts

<pievienotais_fails>

<zinojumi> <nedarijumu_zinojumi>
<nedarijuma_zinojums> <pievienotie_faili>

Piezīme. * a – burts; x – burts, cipars vai simbols; d – decimāldaļskaitlis; n – cipars.
Finanšu ministrs J. Reirs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 281Pieņemts: 02.07.2019.Stājas spēkā: 10.07.2019.Zaudē spēku: 17.12.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 137, 09.07.2019. OP numurs: 2019/137.8
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
308018
10.07.2019
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)