Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Kredītiestāžu likumā

Izdarīt Kredītiestāžu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 23. nr.; 1996, 9., 14., 23. nr.; 1997, 23. nr.; 1998, 13. nr.; 2000, 13. nr.; 2002, 10., 23. nr.; 2003, 14. nr.; 2004, 2., 12., 23. nr.; 2005, 13., 14. nr.; 2006, 15. nr.; 2007, 7., 12. nr.; 2008, 14., 23. nr.; 2009, 6., 7., 17., 22. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 23., 51./52., 160. nr.; 2011, 4. nr.; 2012, 50., 56., 92. nr.; 2013, 61., 106., 193. nr.; 2014, 92. nr.; 2015, 29., 97., 124., 140., 248., 251. nr.; 2016, 117., 241. nr.; 2017, 152., 222. nr.; 2018, 45., 225. nr.; 2019, 52. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā, izņemot pārejas noteikumus, vārdus "terorisma finansēšana" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "terorisma un proliferācijas finansēšana" (attiecīgā locījumā).

2. 63. panta pirmajā daļā:

aizstāt 2. un 2.1 punktā vārdus "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas dienests" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Finanšu izlūkošanas dienests" (attiecīgā locījumā);

papildināt daļu ar 22. punktu šādā redakcijā:

"22) Konkurences padomei - Konkurences padomes ierosinātas lietas ietvaros uz tiesneša lēmuma pamata."

3. Papildināt likumu ar 126.2 pantu šādā redakcijā:

"126.2 pants. (1) Finanšu un kapitāla tirgus komisija kontrolē likvidācijas (arī pašlikvidācijas) procesa atbilstību šajā likumā, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā, Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā, Komerclikumā, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvajos noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, ciktāl tas attiecas uz likvidācijas (arī pašlikvidācijas) procesu. Šajā nolūkā Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības iepazīties ar visu kredītiestādes dokumentāciju, visu likvidatora dokumentāciju, kas saistīta ar kredītiestādi, kā arī saņemt no likvidatora paskaidrojumus un jebkuru citu nepieciešamo informāciju, kas attiecas uz kredītiestādes likvidācijas (arī pašlikvidācijas) procesu.

(2) Kredītiestādes likvidācijas (arī pašlikvidācijas) procesā likvidators atbilstoši likvidējamās kredītiestādes darbībai piemītošajam riskam nodrošina, lai tiktu izpildītas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomas normatīvo aktu prasības, ciktāl tās attiecināmas uz kredītiestāžu likvidācijas (arī pašlikvidācijas) procesu, tostarp ziņo Finanšu izlūkošanas dienestam par likvidācijas (arī pašlikvidācijas) procesā konstatētajiem aizdomīgajiem darījumiem.

(3) Likvidators izstrādā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību izpildes metodoloģiju atbilstoši kredītiestādes darbībai piemītošajam noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riskam un iesniedz to Finanšu un kapitāla tirgus komisijai un Finanšu izlūkošanas dienestam. Līdzekļu izmaksu kredītiestādes kreditoriem uzsāk tikai pēc tam, kad metodoloģiju apstiprinājusi Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

(4) Finanšu un kapitāla tirgus komisija nosaka noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību izpildes metodoloģijai izvirzāmās prasības kredītiestādes likvidācijas (arī pašlikvidācijas) procesā atbilstoši kredītiestādes darbībai piemītošajam noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riskam."

4. Izteikt 128. panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā: 

"(1) Kredītiestāde, kas gatavojas uzsākt pašlikvidāciju (arī tās filiāles likvidāciju iesaistītajā valstī), piecu dienu laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai iesniegumu par pašlikvidāciju. Iesniegumam pievieno:

1) pēdējo kredītiestādes pārskatu, kas atspoguļo finanšu stāvokli pārskata perioda beigās un kas sagatavots atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvajiem noteikumiem par gada pārskata sagatavošanu;

2) pašlikvidācijas plānu, kurā paredzēta pašlikvidācijas īstenošanas gaita un kārtība, kādā tiks pildītas saistības pret kreditoriem;

3) ziņas par iespējamo likvidatoru.

(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisija 30 dienu laikā pēc tam, kad saņemti visi nepieciešamie dokumenti, kuri apliecina šā panta pirmajā daļā minēto informāciju, pārbauda, vai kredītiestāde spēj līgumos noteiktajā termiņā un pilnā apmērā izpildīt saistības pret kreditoriem, izvērtē kredītiestādes darbībai piemītošā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riska ietekmi uz kredītiestādes spēju izpildīt minētās saistības un iesniedz Eiropas Centrālajai bankai lēmuma projektu par kredītiestādei izsniegtās licences (atļaujas) kredītiestādes darbībai anulēšanu."

5. 129. pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitli "4." ar skaitli "7.";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Kredītiestādes pašlikvidācijas procesā Finanšu un kapitāla tirgus komisija, ja tā šajā procesā konstatē šā likuma 126.2 panta pirmajā un otrajā daļā noteiktos kredītiestāžu pašlikvidācijas procesa prasību pārkāpumus, var iecelt pilnvarnieku un iesniegt tiesā pieteikumu par šīs kredītiestādes likvidāciju un likvidatora iecelšanu. Šīs daļas pirmajā teikumā minētajam pilnvarniekam ir piemērojamas šā likuma normas, ciktāl tās attiecināmas uz kredītiestādes pašlikvidācijas procesu."

6. Izslēgt 132. panta ceturto daļu.

7. Papildināt 137. panta pirmo daļu ar vārdiem "un Finanšu un kapitāla tirgus komisijai".

8. 139. pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Kredītiestādes likvidācijas (arī pašlikvidācijas) procesā kreditoriem netiek veikta izmaksa par noguldījumiem, kuru noguldītājs kā klients nav identificēts atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasībām vai kamēr nav pabeigta klienta identifikācija un izpēte.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

9. Papildināt likumu ar 146.1 pantu šādā redakcijā:

"146.1 pants.  (1)  Kredītiestādes maksātnespējas procesā administrators atbilstoši maksātnespējīgās kredītiestādes darbībai piemītošajam riskam nodrošina, lai tiktu izpildītas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomas normatīvo aktu prasības, ciktāl tās attiecināmas uz kredītiestāžu maksātnespējas procesu, tostarp ziņo Finanšu izlūkošanas dienestam par maksātnespējas procesā konstatētajiem aizdomīgajiem darījumiem.

(2) Administrators izstrādā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību izpildes metodoloģiju atbilstoši kredītiestādes darbībai piemītošajam noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riskam un iesniedz to Finanšu un kapitāla tirgus komisijai un Finanšu izlūkošanas dienestam. Līdzekļu izmaksu kredītiestādes kreditoriem uzsāk tikai pēc tam, kad metodoloģiju apstiprinājusi Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

(3) Finanšu un kapitāla tirgus komisija nosaka noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību izpildes metodoloģijai izvirzāmās prasības kredītiestādes maksātnespējas procesā atbilstoši kredītiestādes darbībai piemītošajam noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riskam."

10. Papildināt 196. pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Papildus šā panta otrajā daļā noteiktajam Finanšu un kapitāla tirgus komisija, izvērtējot Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma pārkāpuma smagumu, ilgumu un sistemātiskumu un citus Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 77. pantā minētos būtiskos apstākļus, iesniedz Eiropas Centrālajai bankai lēmuma projektu par kredītiestādei izsniegtās licences (atļaujas) anulēšanu saskaņā ar šā likuma 27. panta pirmās daļas 8. punktu.

(4) Finanšu un kapitāla tirgus komisija izdod normatīvos noteikumus, kas nosaka kritērijus būtiskiem normatīvo aktu pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā."

11. Pārejas noteikumos:

izslēgt 47. punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 82., 83. un 84. punktu šādā redakcijā:

"82. Finanšu un kapitāla tirgus komisija līdz 2019. gada 1. augustam izdod šā likuma 126.2 panta ceturtajā daļā un 146.1 panta trešajā daļā minētos normatīvos noteikumus.

83. Šā likuma 126.2 un 146.1 pants, grozījumi 128. pantā attiecībā uz pirmās un otrās daļas izteikšanu jaunā redakcijā un 129. panta pirmajā daļā, 129. panta 1.1 daļa, grozījumi 132. panta ceturtajā daļā attiecībā uz daļas izslēgšanu, grozījumi 137. panta pirmajā daļā un 139. panta otrā daļa nav piemērojama kredītiestādes maksātnespējas un likvidācijas (arī pašlikvidācijas) procesam, kas uzsākts pirms attiecīgo grozījumu spēkā stāšanās. Šādam maksātnespējas un likvidācijas (arī pašlikvidācijas) procesam piemēro tiesību normas, kuras bija spēkā līdz šā punkta pirmajā teikumā minēto grozījumu spēkā stāšanās dienai.

84. Finanšu un kapitāla tirgus komisija līdz 2019. gada 1. augustam izdod šā likuma 196. panta ceturtajā daļā minētos normatīvos noteikumus."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 13. jūnijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2019. gada 28. jūnijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Kredītiestāžu likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 13.06.2019.Stājas spēkā: 29.06.2019.Tēma: Bankas, finanses, budžetsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 129, 28.06.2019. OP numurs: 2019/129.3
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
307810
29.06.2019
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"