Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valsts veterinārā departamenta rīkojums Nr.7

1996.gada 29.februārī

Par piena ieguves veterinārsanitāro uzraudzību

Lai pilnveidotu veterinārsanitāro uzraudzību piena lopkopībā un nodrošinātu Valsts veterinārā dienesta (VVD) "Piena ieguves veterinārsanitāro noteikumu" izpildes uzraudzību, uzdodu:

A. Rajonu (pilsētu) veterināro pārvalžu priekšniekiem:

1) sagatavoties un ar 1996.gada 1.aprīli uzsākt piena fermu veterinārsanitāro apstākļu kontroli saskaņā ar "Piena ieguves veterinārsanitāriem noteikumiem" un "Norādījumiem piena ieguves veterinārsanitārajai uzraudzībai";

2) iepazīstināt ar jauno kārtību uzraugāmās teritorijas licencētos veterinārārstus;

3) publicēt vietējā presē informāciju zemniekiem par veterinārsanitārajiem noteikumiem piena ieguvē un kārtību, kādā tiks pilnvaroti licencētie veterinārārsti un slēgti trīspusēji līgumi veterinārās uzraudzības veikšanai; piena pārstrādes uzņēmumiem - par veterināro apliecību saturu, derīguma termiņiem, anulēšanas iespējām;

4) līdz 1996.gada 10.jūlijam iesniegt VVD (Dr.S.Strika) piena fermu reģistru saskaņā ar "Norādījumiem piena ieguves veterinārsanitārajai uzraudzībai" attiecībā uz fermām, kur vairāk nekā 10 slaucamās govis (aizpildīt tikai 1.-7.aili); izmantojot MK apstiprinātos rajonu, pilsētu un pagastu kodus;

5) līdz jaunu veterināro apliecību nodrukāšanai izmantot līdzšinējās saskaņā ar "Norādījumiem piena ieguves veterinārsanitārajai uzraudzībai".

Pielikumā: Piena kvalitātes veterinārsanitārās uzraudzības dokumentu paketes saraksts.

Valsts veterinārā departamenta direktors J.Rimeicāns

 

Norādījumi
piena ieguves veterinārsanitārai uzraudzībai

Sagatavoti saskaņā ar LR likuma "Par veterinārmedicīnu" 22.panta 5) punktu, 26.panta 4) punktu, 45.,46.,47.pantu un likuma "Par pārtikas aprites kārtību un uzraudzību" 34.pantu, un 1995.g. 20.novembra VVD "Piena ieguves veterinārsanitāriem noteikumiem"

I. Piena ganāmpulku reģistrācija

1. Visas govju novietnes, kur iegūst pienu izplatīšanai, jāreģistrē attiecīgā rajona (pilsētas) veterinārajā pārvaldē. Pielikums nr.1.

2. Par reģistrāciju ir atbildīgs rajona (pilsētas) veterinārās pārvaldes inspektors, kura pienākumos ietilpst veterinārsanitārā uzraudzība. Informāciju ganāmpulku reģistrācijai iegūst ar pilnvaroto licencēto veterinārārstu starpniecību.

3. Reģistrācijas numurus ganāmpulkiem piešķir pēc šāda principa:

3.1. slaucamo govju ganāmpulkiem, kur vairāk par 10 govīm vai kur pienu izmanto eksporta produkcijas ražošanai, - piešķir burtus PG (PG-piena ganāmpulks), attiecīgā rajona kodu, pagasta kodu un kārtas numuru pagastā (piemērs PG-25-10-002);

3.2. pārējām novietnēm, kur tur govis piena ieguvei un izplatīšanai, - piešķir burtu G, attiecīgā rajona kodu, pagasta kodu un kārtas numuru pagastā (G-25-10-003).

4. Par izmaiņām reģistrā pilnvarotais licencētais veterinārārsts regulāri ziņo attiecīgās veterinārās pārvaldes atbildīgajam inspektoram, kas savukārt reizi kvartālā (rakstiski) informē Valsts veterināro departamentu (VVD).

5. Valsts veterinārais departaments regulāri izdod piena ganāmpulku reģistru.

II. Licencēto veterinārārstu pilnvarošana obligāto pretepizootisko pasākumu un veterinārsanitārās pārbaudes veikšanai slaucamo govju ganāmpulkos

6. Licencētā veterinārārsta (veterinārfeldšera) pilnvarošanu var veikt divējādi:

a) noformējot pilnvaru (2.pielikums);

b) noslēdzot trīspusēju līgumu starp veterināro pārvaldi, licencēto veterinārārstu (veterinārfeldšeri), dzīvnieka īpašnieku (3.pielikums).

7. Jebkuram slaucamo govju ganāmpulka īpašniekam ir tiesības izvēlēties licencētu veterinārārstu (un tikai, ja nav licencēta veterinārārsta, - licencētu veterinārfeldšeri), ar kuru slēgt trīspusēju pilnvarojuma līgumu ar veterināro pārvaldi par obligāto pretepizootisko pasākumu veikšanu un novietnes veterinārsanitāro pārbaudi. Veterinārā pārvalde var atteikt slēgt šādu līgumu, ja izvēlētajam veterinārārstam ir kādi pārkāpumi, kuru dēļ viņam nevar pilnībā uzticēties.

8. Obligāto pretepizootisko pasākumu un veterinārās pārbaudes veikšanai tajās novietnēs, par kurām nav noslēgti trīspusēji līgumi, rajona (pilsētas) veterinārā pārvalde pilnvaro licencētus veterinārārstus (izņēmuma gadījumos - licencētos veterinārfeldšerus) pēc saviem ieskatiem ar aprēķinu, ka ir skaidrība par to, kas veiks attiecīgos darbus jebkurā dzīvnieku novietnē.

9. Licencētam veterinārārstam (veterinārfeldšerim nav tiesību nodot šīs funkcijas kādam citam kolēģim. Liela darba apjoma gadījumā viņš vienīgi drīkst aicināt palīgā citus veterinārārstus vai veterinārfeldšerus un darīt šo darbu kopīgi, paturot atbildību sev.

10. Veterinārās pārvaldes priekšnieks ir atbildīgs, lai savlaicīgi atjaunotu pilnvaras un līgumus. Gan pilnvaras, gan līguma kopijas jāsaglabā veterinārajā pārvaldē vienu gadu pēc to darbības laika izbeigšanās. Pilnvaras izdod un līgumus slēdz parasti uz 1 līdz 3 gadiem.

11. Licencētiem veterinārārstiem jābūt gataviem savas pilnvaras (līgumu) uzrādīt dzīvnieku īpašniekiem.

III. Obligāto pretepizootisko pasākumu veikšana

12. Jāveic tādi obligātie pretepizootiskie pasākumi, tik bieži, ar tādām metodēm, kā noteicis Valsts veterinārais departaments.

13. Obligātos pretepizootiskos pasākumus veic pēc pilnvarotā licencētā veterinārārsta iniciatīvas vai to ierosina dzīvnieku īpašnieks, ja mainījies ganāmpulka sastāvs vai ir citi iemesli.

14. Pilnvarotais veterinārārsts nosaka laiku un vietu, kad un kur tiek uzsākta obligāto pretepizootisko pasākumu veikšana, bet pēc dzīvnieku īpašnieka pieteikuma tiek saskaņoti laiki, kad pilnvarotais veterinārārsts ierodas dzīvnieku novietnē uz vietas šo pasākumu veikšanai, ievērojot laboratoriju jaudas un darba grafikus.

15. Govīm jābūt nepārprotami identificētām.

16. Par veiktajiem obligātajiem pretepizootiskajiem pasākumiem dzīvnieka īpašnieks maksā pilnvarotajam veterinārārstam saskaņā ar VVD apstiprināto cenrādi.

17. Pilnvarotais veterinārārsts izsniedz dzīvnieku īpašniekam kvīti par saņemto summu (kvīti un kvīts pasakni saglabā 1 gadu).

18. Pilnvarotais veterinārārsts atstāj dzīvnieku īpašniekam rakstiskas liecības par veiktajiem obligātajiem pretepizootiskajiem pasākumiem un to rezultātiem (tuberkulinizācijas, vakcinācijas u.c. saraksti, laboratorisko izmeklējumu rezultāti u.tml.).

IV. Veterinārsanitārā uzraudzība slaucamo govju ganāmpulkā

19. Pilnvarotajam veterinārārstam jāveic arī novietnes veterinārsanitārā pārbaude atbilstoši "Piena ieguves veterinārsanitārajiem noteikumiem".

20. Novietnes apsekošana būtu jāveic tik bieži, cik nepieciešams, lai būtu pārliecība, ka veterinārsanitārie apstākļi ir atbilstoši iepriekš minētajiem noteikumiem, bet ne retāk kā 2 reizes gadā. Šim nolūkam jāizmanto katra iespēja pārbaudīt veterinārsanitāros apstākļus novietnē, t.sk. jāveic nejaušas vizītes, jāiegriežas, garām braucot, jāizmanto dzīvnieku ārstēšanas gadījumi u.tml.

21. Par novietnes apsekošanas rezultātiem apsekošanas aktus (4.pielikums) sastāda vismaz 2 reizes gadā un obligāti gadījumos, kad novērota novietnes veterinārsanitāro apstākļu neatbilstība noteikumiem. Apsekošanas aktā jānorāda trūkumi, jāvienojas par termiņiem, kad tie tiks novērsti.

22. Čpašos gadījumos (skat.nākošo nodaļu) uz apsekošanas rezultātu pamata var tikt anulēta veterinārā apliecība.

23. Apsekošanas aktu sastāda 2 eksemplāros, no kuriem vienu izsniedz dzīvnieku īpašniekam, otrs paliek pie pilnvarotā licencētā veterinārārsta (saglabā 1 gadu).

24. Ganāmpulka veterinārsanitāro uzraudzību nedrīkst uzskatīt par peļņas avotu veterinārārstiem. Tāpēc, ja tā veikta kārtējā ganāmpulka apmeklējuma vai garām braukšanas gadījumā, par to nedrīkst ņemt maksu.

25. Maksu par novietnes veterinārsanitāro apstākļu pārbaudi atļauts prasīt vienīgi tajos gadījumos, kad pilnvarotais veterinārārsts speciāli atbraucis pārbaudīt vai novērsti trūkumi, kuri bijuši ierakstīti iepriekš sastādītajā apsekošanas aktā un kuru novēršanai bijis dots noteikts laiks - pie kam apmaksā tikai transporta izdevumus; vai arī pēc dzīvnieku īpašnieka izsaukuma, lai sastādītu novietnes apsekošanas aktu - apmaksā gan darbu, gan transporta izdevumus.

26. Iepriekš minēto maksu par novietnes veterinārsanitāro apsekošanu atļauts ņemt vienīgi saskaņā ar VVD apstiprināto cenrādi.

27. Pilnvarotajiem veterinārārstiem jāņem vērā, ka daļēji atlīdzība par novietnes apsekošanu iekļauta obligāto pretepizootisko pasākumu cenās.

28. Piena ieguves veterinārsanitāro apstākļu virsuzraudzību veic attiecīgā rajona (pilsētas) veterinārās pārvaldes atbildīgais inspektors, izlases veidā vai domstarpību gadījumos veicot papildus apsekošanu, par ko vienmēr sastāda apsekošanas aktu (4.pielikums).

29. Gadījumos, ja veterinārsanitārie apstākļi izrādās neatbilstoši, inspektors var anulēt veterināro apliecību un aizliegt turpmāk izplatīt pienu, var uzdot pilnvarotajam veterinārārstam pastiprināt kontroli; var anulēt pilnvarojumu un pilnvarot citu licencēto veterinārārstu turpmāk veikt obligātos pretepizootiskos pasākumus un veterinārsanitārās pārbaudes slaucamo govju ganāmpulkā.

30. Ja valsts veterinārais inspektors konstatējis, ka pilnvarotais veterinārārsts ir pārkāpis Valsts veterinārā departamenta priekšrakstu normas vai izdevis veterinārās apliecības gadījumos, kad to nevarēja darīt (saskaņā ar pastāvošiem noteikumiem), attiecīgā rajona vecākais valsts veterinārais inspektors ir tiesīgs anulēt pilnvaras (lauzt attiecīgu līgumu). Par šādiem pārkāpumiem jāziņo Valsts veterinārajam departamentam, un attiecīgais licencētais veterinārārsts vismaz 3 gadus nav tiesīgs saņemt pilnvaras obligāto pretepizootisko pasākumu un veterinārsanitāro pārbaužu veikšanai visā Latvijas Republikas teritorijā.

31. Valsts veterinārais inspektors neņem maksu par slaucamo govju ganāmpulka apsekošanu, kas veikta pēc viņa paša iniciatīvas.

V. Veterinārā apliecība piena izplatīšanai

32. Lai pienu varētu izplatīt, nepieciešama veterinārā apliecība (5.pielikums).

33. Veterināro apliecību izdod tikai pilnvarotais veterinārārsts (izņēmuma gadījumos veterinārfeldšeris) saskaņā ar VVD nolikumu par veterinārām apliecībām.

34. Veterināro apliecību izdod tad, ja ir atbilstoša epizootiskā situācija, veikti visi VVD noteiktie obligātie pretepizootiskie pasākumi, iegūti prasībām atbilstoši rezultāti un novietnē ir atbilstoši veterinārsanitārie apstākļi.

35. Lai saņemtu veterināro apliecību nepasterizētā piena vai tā produktu izplatīšanai, nepieciešams papildus ievērot īpašus VVD izdotus noteikumus.

36. Piena nodošanai piena pārstrādes uzņēmumos veterinārā apliecība derīga 12 mēnešus, no obligāto pretepizootisko pasākumu veikšanas datuma pamatganāmpulkam (ja ir atbilstoša epizootiskā situācija, dzīvnieku veselības stāvoklis un piena ieguves veterinārsanitārie apstākļi), bet nepasterizētā piena izplatīšanai attiecīgi 3 mēnešus. Govju leikozes skartos ganāmpulkos veterināro apliecību izdod tikai uz 1 mēnesi. Ja izveidots jauns ganāmpulks vai veterinārās apliecības darbības iepriekšējā periodā bijuši rakstiski noformēti brīdinājumi par neatbilstību "Piena ieguves veterinārsanitārajiem noteikumiem" vai citiem VVD normatīvajiem dokumentiem, tad veterināro apliecību piena nodošanai piena pārstrādes uzņēmumā var izsniegt ne ilgāk kā uz 3 mēnešiem.

37. Ja dzīvnieku īpašnieks pienu izplata vairākos veidos (pienotavā, tirgū, specializētās nepasterizētā piena pārdošanas vietās, novietnē uz vietas), tad jāizraksta arī vairākas veterinārās apliecības - katram piena izplatīšanas veidam sava. Izrakstot vairākas veterinārās apliecības, jāņem vērā govju skaits un iegūtā piena daudzums. Pilnvarotajam veterinārārstam ir tiesības neizsniegt papildu veterinārās apliecības, ja ir pamatotas aizdomas par šo apliecību nelegālu izmantošanu no citiem ganāmpulkiem iegūtā piena izplatīšanai.

38. Katru veterināro apliecību izraksta divos eksemplāros.

39. Veterinārajā apliecībā obligāti jāieraksta arī:

a) govju skaits;

b) kādā veidā atļauts pienu izplatīt - pienotavā, tirgū vai specializētās vietās kā nepasterizētu pienu, uz vietas novietnē, kā ekoloģiski tīru pienu u.tml. (pēdējo ierakstu var veikt tikai, ja izpildītas specifiskas prasības);

c) apliecības derīguma termiņš.

40. Veterināro apliecību var anulēt pirms termiņa un apturēt piena izplatīšanu, ja mainījusies epizootiskā situācija, dzīvnieki saslimuši vai ir neatbilstoši veterinārsanitārie apstākļi un tas ir fiksēts dokumentos. Jebkurā gadījumā jābūt sastādītam arī apsekošanas aktam, kurā izdara atzīmi par veterinārās apliecības anulēšanu.

41. Neatbilstošu veterinārsanitāro apstākļu gadījumā veterināro apliecību anulē tikai tad, ja ir potenciālas iespējas, ka piens ir kaitīgs cilvēku uzturam, vai atkārtoti tiek ignorētas prasības veterinārsanitāro pārkāpumu novēršanā.

42. Ja tiek anulēta veterinārā apliecība, kas iesniegta pienotavā (vai citā uzņēmumā), tad pilnvarotā veterinārārsta pienākums pienotavai (uzņēmumam) par to paziņot, ja anulēta apliecība, kas atrodas pie dzīvnieka īpašnieka - tā jāatdod pilnvarotajam veterinārārstam (jāglabā 1 gads pēc nodošanas).

Stājas spēkā ar 1996.gada 1.martu.

Ar šo norādījumu izdošanu spēku zaudē VVD iepriekš izdoto dokumentu visas tās normas, kuras ir pretrunā ar šo dokumentu.

Dienesta organizācijas daļa, G.Mičule

Veterinārās uzraudzības daļa, A.Žilvinskis, S.Strika

 

Pielikums

Dokumentu pakete piena veterinārsanitārai uzraudzībai

1. LR likums "Par veterinārmedicīnu", 1992.g. 30.jūnijs un turpmākie grozījumi.

2. LR likums "Par pārtikas aprites kārtību un uzraudzību", 1995.g.8.jūnijs.

3. VVD "Nolikums par veterinārajām apliecībām un veterinārajām uzziņām", 1995.g. 10.oktobris.

4. VVD "Veterinārmedicīnas pakalpojumu cenrādis", 1996.g.22.janvāris.

5. VVD "Piens ieguves veterinārsanitārie noteikumi", 1995.g. 20.novembris.

6. Rīkojums par profilaktisko pretepizootisko pasākumu izpildes kārtību Latvijas Republikā, nr.5, 1993.g.21.decembris.

7. Obligātie pretepizootiskie pasākumi piena lopkopībā - 1996.gada pretepizootisko pasākumu plāns, 1995.g.20.decembris.

8. VVD un Labklājības ministrijas "Veterinārsanitārās ekspertīzes noteikumi gaļas, gaļas produktu, piena un tā produktu, olu, medus iegūšanai un realizēšanai", 1993.g.1.jūlijs.

9. VVD un Labklājības ministrijas "Nepasterizētā piena un no tā izgatavoto produktu realizēšanas noteikumi", 1993.g. 5.novembris.

10. VVD "Norādījumi piena ieguves veterinārsanitārajai uzraudzībai", 1996.g.29.februāris.

1.pielikums - piena ganāmpulku reģistrs

2.pielikums - pilnvara

3.pielikums - līgums

4.pielikums - apsekošanas akts

5.pielikums - veterinārā apliecība

11. Galvenā Valsts veterinārā inspektora rīkojums par piena ieguves veterinārsanitāro uzraudzību, nr.7, 1996.g. 29.februārī.

 

Pielikumi pie norādījumiem piena ieguves veterinārsanitārai uzraudzībai

1.pielikums

Piena ganāmpulku reģistrs

________________ rajons

Ganāmpulka reģistrācijas Nr. Īpašnieks, novietnes nosaukums Adrese,  indekss, tālrunis Slaucamo govju skaits Piena izplatīšanas veids Pilnvarotais licencētais veterinārārsts Atbilstība veterinārsanitārajiem noteikumiem
(++, +, ±, -)
Piezīmes
vārds, uzvārds licences Nr.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 

 

2.pielikums

PILNVARA

  rajona (pilsētas) veterināro pārvalde,
tās priekšnieks   personā pilnvaro
  (uzvārds, vārds)  
veterinārārstu (veterinārfeldšeri)  
  vārds, uzvārds
  dzīvojošu  
licences Nr.     rajons, pilsēta, pagasts
   
iela, pasta indekss, tālrunis

veikt* 

-veikt obligātos pretepizootiskos pasākumus

• govīm

• cūkām

• zirgiem

• putniem

• kažokzvēriem

•  citiem dzīvniekiem __________________

- veterinārsanitārās pārbaudes

- veterinārsanitāro ekspertīzi

(nevajadzīgo svītrot)

   
precīzi nosaukt pilnvaru darbības vietas - Z/S vai citu uzņēmumu nosaukumus
   
vai veterinārās uzraudzības objekta reģistrācijas Nr.
   
   

ievērot spēkā esošos LR likumus, VID izdotos normatīvos dokumentus un ar tiesībām izrakstīt attiecīgas veterinārās apliecības

Pilnvara derīga līdz 199___. "___" ____________________

__________________________ rajona (pilsētas)
pārvaldes priekšnieks

___________________________ / ____________ /

pārvaldes zīmogs

licencēts veterinārārsts (veterinārfeldšeris)

___________________________ / ____________ /

lic. veterinārārsta zīmogs

Datums 199__. "___" ________________

* Maksu par darbu saņem saskaņā ar VVD cenrādi

3.pielikums

Līgums

noslēgts starp   rajona (pilsētas) veterināro pārvaldi,
tās priekšnieka   personā, licencētu
  vārds, uzvārds  
veterinārārstu   dzīvojošu  
  vārds, uzvārds, licences nr.   adrese, tālrunis
un dzīvnieka īpašnieku -  
  privātpersonas vārds, uzvārds
 
Z/s, uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums, (veterinārās uzraudzības objekta
 

reģistrācijas nr.) adrese, tālrunis

/tās vadītāja (īpašnieka, direktora)   personā/
  vārds, uzvārds  

1. Līguma priekšmets

veterinārsanitārā uzraudzība piena ieguvē un obligāto pretepizootisko pasākumu veikšanā atbilstoši LR likumam "Par veterinārmedicīnu" un spēkā esošajiem veterinārsanitārajiem noteikumiem.

2. Pušu tiesības

Veterinārā pārvalde - kontrolēt līguma izpildes gaitu un anulēt līgumu, ja veterinārārsts vai dzīvnieku īpašnieks neievēro pastāvošās prasības;

 veterinārārsts - izrakstīt veterinārās apliecības un citu veterināro dokumentāciju piena izplatīšanai, ja tiek ievēroti pastāvošie veterinārsanitārie noteikumi.

 dzīvnieku īpašnieks - saņemt informāciju no veterinārārsta vai no veterinārās pārvaldes par obligātajiem pretepizootiskajiem pasākumiem, dzīvnieku izmeklēšanas rezultātiem, pastāvošām veterinārsanitārajām prasībām un dzīvnieku vai to produkcijas izplatīšanas ierobežojumiem, kā arī pārsūdzēt veterinārārsta un veterinārās pārvaldes lēmumus Valsts veterinārajā departamentā (Republikas laukumā 2, Rīgā, LV-1981, tālr.7027474, 7027604).

3. Pušu pienākumi

Veterinārā pārvalde - informēt veterinārārstu par izmaiņām pastāvošajos obligātajos pretepizootiskajos pasākumos veterinārsanitārajās prasībās.

 Veterinārārsts - precīzi veikt nepieciešamos obligātos pretepizootiskos pasākumus un veterinārsanitārās pārbaudes dzīvnieku novietnē, izsniegt veterināro apliecību tikai tad, ja dzīvnieku veselība un dzīvnieku novietnes veterinārsanitārais stāvoklis atbilst VVD prasībām; anulēt veterināro apliecību, ja netiek ievērotas pastāvošās prasības, atlīdzību tikai saskaņā ar Valsts veterinārā departamenta izdoto cenrādi.

 Dzīvnieku īpašnieks - ievērot dzīvnieku turēšanas un piena ieguves veterinārsanitāros noteikumus un veterinārārsta norādījumus šai sakarā.

4. Strīdu izšķiršana

Strīdu vai neskaidrību gadījumos savstarpēji vienojas vai izšķir strīdus LR likumdošanas noteiktajā kārtībā.

5. Līguma laušana

Līgumu var lauzt pirms termiņa, pusēm vienojoties, vai arī, ja ir kādi būtiski iebildumi kādai no līguma slēdzēju pusēm. Līguma laušanas gadījumā pilnvaras veikt obligātos pretepizootiskos pasākumus saņem attiecīgā teritorijā pilnvarotais veterinārārsts.

Līgums sastādīts 3 eks., katrai pusei pa vienam eksemplāram. Līgums stājas spēkā ar 199_. "___" _____________ un darbojas līdz 199_. "___" _____________.

Veterinārās pārvaldes priekšnieks rajona (pilsētas) Dzīvnieku īpašnieks
       

Licencēts veterinārārsts

_____________

4.pielikums

5.pielikums

Veterinārārsts  
  vārds, uzvārds, licences nr.

199__ g."___"______________

 

Veterinārā apliecība nr.

Dzīvnieka īpašnieks  
  (vārds, uzvārds, personas kods)

Adrese ______________________________________________________________

Dzīvnieka suga _______________ kārta ___________ vecums ______ skaits _____

Lopkopības produkcijas veids  
  (gaļa, piens, to produkti, olas, medus u.c.)

Diagnostiskie izmeklējumi _______________________________________________

Profilaktiskās imunizācijas _____________________________________________

Klīniskās apskates rezultāti  
  (pirmskaušanas klīniskās apskates rezultāti)
Atļauts nosūtīt  
  (kaušanai, pārdošanai, izsolei, izstādei, pienotavām, tirgu u.c.)

Sevišķas atzīmes, ierobežojumi __________________________________________

Apliecība derīga līdz __________________________________________________

Veterinārārsta paraksts ___________________

/zīmogs/

Veterinārmedicīnas pakalpojumu cenrādis

Izdots saskaņā ar likuma "Par veterinārmedicīnu" 14., 15., 16.pantu

Vispārējās vadlīnijas

1. Šis cenrādis attiecas uz Valsts veterinārā departamenta noteiktajiem obligātajiem pretepizootiskajiem pasākumiem, ko veic Valsts veterinārā dienestā algoti vai pilnvaroti licencēti veterinārārsti, kā arī uz dzīvnieku produktu veterinārsanitāro ekspertīzi, ko veic pilnvaroti licencēti veterinārārsti.

2. Par dzīvnieku veterinārmedicīnisko aprūpi, t.sk. obligātajiem pretepizootiskajiem pasākumiem, maksā dzīvnieka īpašnieks (izņemot epizootiju un tos gadījumus, kurus ar atsevišķu rīkojumu nosaka Valsts veterinārā departamenta direktors).

3. Par veterinārsanitāro ekspertīzi maksā veterinārsanitārās ekspertīzes objekta īpašnieks.

4. Samaksa par veterinārmedicīnas pakalpojumu sastāv no maksas par:

- veikto darbu vai pavadīto laiku (skat.5.punktu un izcenojumus turpmāk);

- izlietotajiem medikamentiem, materiāliem (atļauts uzcenojums līdz 25% virs iepirkšanas cenas);

- transporta izdevumiem (ja bijis izsaukums, neatkarīgi no tā, kas darīts, skat.6.punktu);

- laboratoriskiem izmeklējumiem (skat.attiecīgu cenrādi);

- un no pievienotās vērtības nodokļa gadījumos, kad tas jāmaksā (skat.7.punktu).

5. Par veikto darbu maksā šādi:

- par konkrētu darbu (skat.izcenojumus turpmāk);

- par patērētu laiku (dežūra u.tml.) - Ls 3,00 par stundu;

- darbs (pēc klienta pieprasījuma) ārpus darba laika (parasti darba laiks no 8 līdz 17), kā arī sestdienās vai svētdienās un svētku dienās maksā divas reizes vairāk.

6. Par tranportu maksā šādi:

- ja attālums vienā virzienā ir līdz 10 km (no veterinārās iestādes, veterinārārsta dzīves vai darba vietas līdz darba veikšanas vietai) - Ls 1,00 par katru izsaukumu;

- ja attālums vienā virzienā ir vairāk kā 10 km - Ls 0,10 par katru km, kas pārsniedz 10 km vienā virzienā;

- maksu attiecīgi samazina, ja vienkopus izdara veterinārmedicīniskos pakalpojumus vairākiem klientiem.

7. Pievienotās vērtības nodokli (PVN) aprēķina un iekasē tajā gadījumā, ja veterinārārsts vai uzņēmums, ko tas pārstāv, ir reģistrējies kā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona (skat.LR likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 3.panta 3.un 4.daļu). Bez tam jāievēro, ka minētā likuma 6.pantā nosauktas preces un pakalpojumi, kas vispār nav apliekami ar PVN.

Lai aprēķinātu pievienotās vērtības nodokli, summē 4.punktā minētās (ar PVN apliekamās) maksas un no iegūtās summas (S) aprēķina 18%

PVN=S* 0,18

8. Veterinārās dokumentācijas aizpildīšana un veterinārās apliecības izrakstīšana iekļauta darba cenā.

Veterinārmedicīnas darbu izcenojumi

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojums Ls bez PVN

I. Pretepizootiskie pasākumi

1. Govis, aitas, kazas

ganāmpulka klīniskā apskate uz infekcijas slimību pazīmēm (pēc pieprasījuma)*  5,00 Ls/st

dzīvnieka klīniskā apskate (pēc pieprasījuma) 0,90

asins parauga noņemšana 0,40

tuberkulinizācija (cikls) 0,50

vakcinācija u.c. injekcijas 0,30

piena parauga noņemšana (4 ceturkšņus) 0,20

fekāliju parauga noņemšana 0,25

ādas nokasījumu, apmatojuma parauga noņemšana 0,25

deguna, vagīnas gļotu vai noskalojumu paraugu noņemšana 0,40

prepūcija, gļotu vai noskalojumu parauga noņemšana vaisliniekiem 1,30

2. Cūkas

ganāmpulka klīniskā apskate uz infekcijas slimību pazīmēm (pēc pieprasījuma)*  5,00 Ls/st

dzīvnieka klīniskā apskate (pēc pieprasījuma) 0,40

asins parauga noņemšana 0,40

tuberkulinizācija (cikls) 0,50

vakcinācija u.c.injekcijas

- ja ir 1-10 cūkas, par katru 0,35

- ja vairāk kā 10 cūkas, par katru nākošo 0,05

fekāliju parauga noņemšana 0,25

ādas nokasījumu, apmatojuma parauga noņemšana 0,25

deguna, vagīnas, prepūcija gļotu vai noskalojumu paraugu noņemšana 0,85

3. Zirgi

ganāmpulka klīniskā apskate uz infekcijas slimību pazīmēm (pēc pieprasījuma)*  5,00 Ls/st

dzīvnieka klīniskā apskate (pēc pieprasījuma) 1,70

asins parauga noņemšana 0,70

tuberkulinizācija (cikls) 0,80

malenizācija (cikls) 0,80

vakcinācija u.c.injekcijas 0,50

fekāliju parauga noņemšana 0,25

ādas nokasījumu, apmatojuma parauga noņemšana 0,85

deguna, trahejas, vagīnas, prepūcija gļotu vai noskalojuma parauga noņemšana 1,70

4. Truši, kažokzvēri

ganāmpulka klīniskā apskate uz infekcijas slimību pazīmēm (pēc pieprasījuma)* 5,00 Ls/st

dzīvnieka klīniskā apskate (pēc pieprasījuma) 0,05

asins parauga noņemšana 0,10

vakcinācija u.c.injekcijas

- ja ir 1-10 dzīvnieki, par katru 0,10

- ja ir vairāk par 10 dzīvniekiem, par katru nākošo 0,05

fekāliju parauga noņemšana 0,25

ādas nokasījumu, apmatojuma parauga noņemšana 0,25

5. Putni

ganāmpulka klīniskā apskate uz infekcijas slimību pazīmēm (pēc pieprasījuma)*5,00  Ls/st

dzīvnieka klīniskā apskate (pēc pieprasījuma) 0,05

tuberkulinizācija (cikls) 0,10

izmeklēšana uz pulorozi 0,10

6. Bites

bišu saimju apskate uz infekcijas vai invāziju slimību pazīmēm (pēc pieprasījuma)* 5,00 Ls/st

parauga noņemšana (no katra stropa) 0,10

7. Suņi, kaķi

dzīvnieku klīniskā apskate (pēc pieprasījuma) uz infekcijas slimību

pazīmēm 0,85

asins parauga noņemšana 0,70

ādas nokasījumu, apmatojuma parauga noņemšana 0,40

vakcinācija u.c.injekcijas 0,25

8. Zivis

zivju bara klīniskā apskate uz infekcijas slimību pazīmēm 2,50

(pēc pieprasījuma)* Ls/st

zivju parauga noņemšana no dīķa 0,25

II. Veterinārsanitārā ekspertīze

(izņemot rūpnieciskos un tirgus apstākļus)

9. Dzīvnieku pirmskaušanas klīniskā apskate -

skatīt attiecīgo ierakstu I sadaļā Pretepizootiskie pasākumi

10. Kautķermeņu veterinārsanitārā ekspertīze

lielie dzīvnieki (govs, zirgs, alnis, staltbriedis u.c.) 1,30

sīklopi (aita, kaza, jaunlops līdz 6.mēn., stirnas u.c.) 0,70

cūkas, mežacūkas (izņemot izmeklēšanu uz trihinelozi) 0,85

- uz trihinelozi - ar kompresijas metodi 0,85

- ar sagremošanas metodi 1,30

truši, par katru 0,10

nūtrijas (iesk.izmeklēšanu uz trihinelozi), par katru 1,00

putni

- broileri, par katru - līdz 10 kautķermeņiem 0,10

- ja vairāk kā 10 kautķermeņi, par katru nākošo 0,05

- pieauguši putni (ražošanas brāķis), par katru - līdz 10

kautķermeņiem 0,15

- ja vairāk par 10 kautķermeņiem, par katru nākošo 0,05

11. Atkārtota veterinārās (veterinārās ekspertīzes) apliecības izsniegšana, dzīvnieku produkcijas izplatīšanai

Gadījumos, kad nav nepieciešams veikt papildu pārbaudes 0,30

III. Veterinārsanitārās pārbaudes (pēc pieprasījuma)

12. Piena fermā 0,85

 13. Piena produktu (pārstrāde mājas apstākļos) 1,30

 14. Ūdens paraugu noņemšana 0,30

 15. Koppiena parauga noņemšana 0,30

IV. Post mortem diagnozes uzstādīšana**

16. Dzīvnieka līķa sekcija

lielais dzīvnieks (zirgs, govs u.c.) 4,20

aita, kaza, cūka, jaunlops, 2,50

truši, kažokzvēri, nūtrija, kaķis, suns 1,30

putni, par katru 0,40

zivis, par katru 0,20

17. Patoloģiskā materiāla noņemšana laboratoriskai izmeklēšanai

no lielajiem dzīvniekiem (zirgi, govis u.c.) 2,10

no vidēja lieluma dzīvniekiem (aitas, kazas, cūkas, jaunlopi u.c.) 1,30

no maza auguma dzīvniekiem (truši, kažokzvēri, nūtrijas, kaķi, suņi u.c.) 0,70

no putniem

- 1-5 līķi 0,70

- ja vairāk par 5, par katru nākošo 0,05

no zivju dīķa 0,25

V. 18. Dezinfekcija (dzīvnieku novietnē u.c.)

- par katru m2 līdz 500m2 platībai 0,020***

- par katru m2 virs 500m2 platības 0,015***

* Apskates gaitā vizuāli novērtē, vai dzīvniekiem nav klīniskās pazīmes uz iespējamo saslimšanu ar infekcijas slimībām. Izlases veidā veic termometrizāciju;

** Veic saskaņā ar Valsts veterinārā departamenta izdotajiem priekšrakstiem;

*** Ja dezinfekcija tiek veikta budžeta iestādē (veterinārā pārvaldē u.tml.), tad pievienotās vērtības nodoklis nav jāaprēķina (skat.1995.gada 24.maija Medicīnas pakalpojumu, medikamentu un medicīnas preču, kas tiek atbrīvoti no pievienotās vērtības nodokļa sarakstu, kas apstiprināts Labklājības ministrijā un saskaņots ar Finansu ministriju).

Cenrādis stājas spēkā ar 1996.gada 1.februāri.

Atzīt par spēku zaudējušu Valsts veterinārā departamenta 1993.gada 5.augustā un 1995.gada 20.decembrī izdotos cenrāžus.

Veterinārā dienesta organizācijas daļa, G.Mičule

Valsts veterinārās uzraudzības daļa, A.Žilvinskis, S.Strika

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par piena ieguves veterinārsanitāro uzraudzību Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Zemkopības ministrija Veids: rīkojums Numurs: 7Pieņemts: 29.02.1996.Stājas spēkā: 01.03.1996.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 98, 07.06.1996.; Latvijas Vēstnesis, 72/73, 26.04.1996.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
303299
01.03.1996
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)