Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 545

Rīgā 2018. gada 28. augustā (prot. Nr. 40 5. §)
Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"
Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5. panta pirmās daļas 3. punktu

1. Noteikumi apstiprina Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana" (turpmāk – būvnormatīvs).

2. Ekonomikas ministrija sadarbībā ar attiecīgo standartu tehnisko komiteju iesaka nacionālajai standartizācijas institūcijai saistībā ar šiem noteikumiem izstrādājamo, adaptējamo un piemērojamo standartu sarakstu.

3. Nacionālā standartizācijas institūcija savā tīmekļvietnē publicē to Latvijas nacionālo standartu sarakstu, kurus piemēro būvnormatīva izpildei.

4. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumus Nr. 281 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana"" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 113. nr.).

5. Būvniecības ieceres dokumentācija, kas noteiktā kārtībā izstrādāta vai iesniegta saskaņošanai būvvaldē vai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, nav jāpārstrādā atbilstoši būvnormatīvā noteiktajām prasībām.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
Apstiprināts ar
Ministru kabineta
2018. gada 28. augusta
noteikumiem Nr. 545
Latvijas būvnormatīvs LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"

1. Būvnormatīvs nosaka prasības būvniecības ieceres dokumentācijas teksta un grafisko dokumentu, tai skaitā rasējumu, noformēšanai.

2. Būvnormatīvs neattiecas uz būvniecības ieceres metu, citiem pirmsprojekta grafiskajiem vai teksta dokumentiem un demonstrācijas materiāliem. Būvnormatīva prasības neattiecas uz būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšanu autoceļu un ielu būvniecības jomā, piemērojot standartu LVS 190-1:2000 "Ceļu projektēšanas noteikumi – 1. daļa: Ceļa trase" vai standartu LVS 190-6:2009 "Ceļu projektēšanas noteikumi. 6. daļa: Autoceļu un tiltu būvprojektu saturs un noformēšana".

3. Būvniecības ieceres dokumentācijas teksta un grafiskās datnes būvniecības informācijas sistēmā augšupielādē portatīvā dokumenta (PDF) formātā, bet ģenerālplānu, savietoto demontējamo ārējo inženiertīklu plānu, savietoto projektējamo ārējo inženiertīklu plānu, situācijas plānu, novietnes plānu un novietojuma plānu augšupielādē PDF vai GeoPDF formātā. Ja nepieciešams, grafisko datni var dublēt citā formātā. Citas datnes var augšupielādēt būvniecības informācijas sistēmā jebkurā formātā.

4. Paskaidrojuma raksta un apliecinājuma kartes pielikumus, kuri atbilst būvprojekta sastāvā ietveramajiem teksta un grafiskajiem dokumentiem, noformē tādā pašā veidā kā būvprojektā ietveramos teksta un grafiskos dokumentus.

5. Ja paskaidrojuma rakstu un apliecinājuma karti aizpilda papīra dokumenta veidā, titullapu, sastāva lapu un satura rādītāju var nepievienot, kā arī pielikumus var neveidot sējumā.

6. Būvprojektu minimālā sastāvā un būvprojektu noformē vienādi.

7. Izmaiņas paskaidrojuma rakstā, apliecinājumu kartē, būvprojektā minimālā sastāvā un būvprojektā noformē tāpat kā sākotnējo būvniecības ieceres dokumentāciju.

8. Būvprojekta teksta lapas vai datnes satur nepieciešamo informāciju un skaidrojošos aprakstus par:

8.1. objektu;

8.2. būvprojekta risinājumiem;

8.3. būvprojekta izstrādātāju;

8.4. būvniecības ierosinātāju;

8.5. būvniecības laiku un vietu.

9. Būvprojektu var iesniegt papīra formā, elektroniski vai augšupielādējot būvniecības informācijas sistēmā. Ja būvprojektu iesniedz papīra formā vai elektroniski, tam pievieno:

9.1. titullapu;

9.2. sastāva lapu (būvprojektā iekļautie sējumi ar markām un kārtas numuriem);

9.3. satura rādītāju (sējumā ietvertā teksta lapu un rasējumu satura rādītājs ar lappušu norādēm).

10. Titullapā norāda šādu informāciju:

10.1. juridiskām personām – būvprojekta izstrādātāja nosaukums, būvkomersanta reģistrācijas numurs, fiziskām personām – vārds, uzvārds, sertifikāta numurs;

10.2. juridiskām personām – būvniecības ierosinātāja nosaukums, fiziskām personām – vārds, uzvārds;

10.3. objekta nosaukums un adrese, ja tāda piešķirta;

10.4. daļas nosaukums;

10.5. sējuma numurs un tajā ietvertās daļas marka;

10.6. būvprojekta vadītāja vārds, uzvārds, sertifikāta numurs.

11. Katrā sējumā aiz sējuma titullapas un sastāva lapas ietver satura rādītāja lapu ar lappušu norādēm. Ja būvprojektu augšupielādē būvniecības informācijas sistēmā, būvprojektam nav sējumu un tam nepievieno titullapu, satura rādītāju un sastāva lapu.

12. Būvprojekta vienas daļas sastāvā var iekļaut teksta, grafiskos dokumentus un rasējumus no vairākām markām. Ja būvprojektu augšupielādē būvniecības informācijas sistēmā, katra marka veido atsevišķu daļu.

13. Papīra formā grafiskos dokumentus, kas nav rasējumi, noformē, nodrošinot to vizuālu un skaidru uztveramību.

14. Būvprojekta daļas rasējumus ievada vispārīgo rādītāju lapa (var būt apvienota ar skaidrojošo aprakstu). Vispārīgo rādītāju lapā iekļauj:

14.1. daļas rasējumu sarakstu un markas;

14.2. projektēšanā izmantoto dokumentu sarakstu;

14.3. norādījumus (var būt apvienoti ar skaidrojošo aprakstu) un nestandarta apzīmējumus.

15. Rasējuma lapas labajā apakšējā stūrī izvieto rakstlaukumu. Rakstlaukumā norāda šādu informāciju:

15.1. juridiskām personām – būvprojekta izstrādātāja nosaukums, būvkomersanta reģistrācijas numurs, fiziskām personām – būvprojekta izstrādātāja vārds, uzvārds, sertifikāta numurs;

15.2. objekta nosaukums un adrese, ja tāda piešķirta;

15.3. rasējuma nosaukums vai saturs;

15.4. marka un kārtas numurs;

15.5. mērogs;

15.6. rasējuma lapas izstrādātāja vārds, uzvārds;

15.7. daļas vadītāja vārds, uzvārds (nenorāda, augšupielādējot būvniecības informācijas sistēmā).

16. Atkārtoti lietotiem rasējumiem rakstlaukumā norāda šādu informāciju:

16.1. atkārtoti lietotā rasējuma piesaistītāja vārds, uzvārds;

16.2. marka un numurs.

17. Būvprojekta atsevišķu daļu, darbu vai rasējumu nosaukumus saīsina, apzīmējot ar marku. Marku apzīmējumi norādīti šā būvnormatīva pielikumā. Ja nepieciešams, var veidot arī papildu markas.

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
Pielikums
Latvijas būvnormatīvam LBN 202-18
"Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"
(apstiprināts ar Ministru kabineta
2018. gada 28. augusta
noteikumiem Nr. 545)
Būvniecības ieceres dokumentācijas markas
Nr.
p.k.
Marka Nosaukums
1. AA Ainavas analīze
2. AAT Aukstumapgāde
3. AMI Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte
4. AR Arhitektūras risinājumi
5. AS Apūdeņošanas sistēmas
6. AVK-A Apkure
7. AVK-K Klimata kontroles sistēma
8. AVK-V Ventilācija
9. BA Būvdarbu apjomu saraksts
10. BAA Būvakustika
11. BK Būvkonstrukcijas
12. DN Dūmu nosūce
13. DOP Darbu organizācijas projekts
14. DT Drenāžas inženiertīkli
15. DVP Darbu veikšanas projekts
16. DZK Dzelzsbetona konstrukcijas
17. EL Elektroapgāde (iekšējā)
18. ELT Elektroapgāde (ārējā)
19. ES-P Pagaidu energosertifikāts
20. ESS Elektronisko sakaru sistēmas
21. ESS- CI Centralizētā izziņošanas sistēma
22. ESS-DA Dūmu aizsardzība
23. ESS- PK Piekļuves kontrole
24. ESS-AS Apsardzes signalizācija
25. ESS-TK Elektronisko sakaru inženiertīkli
26. ESS-VAS Vadības un automatizācijas sistēmas
27. ESS-VN Videonovērošana
28. EST Elektronisko sakaru sistēmas (ārējās)
29. FF Fotofiksācija
30. GA Gāzes apgāde (iekšējā)
31. GAT Gāzes apgāde (ārējā)
32. GI Ģeotehniskā izpēte
33. GP Ģenerālplāns
34. HB Hidrotehniskās būves
35. HI Hidrometeoroloģiskā izpēte
36. IE Iekārtu izvietojums
37. IN Interjers
38. IS Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums
39. KK Koka konstrukcijas
40. KT Dzelzceļa kontakttīkli
41. LKT Lietus ūdens kanalizācijas tīkli
42. MK Metāla konstrukcijas
43. MS Meliorācijas sistēmas
44. MUK Mūra konstrukcijas
45. PK Plastmasas konstrukcijas
46. SA Skaidrojošais apraksts
47. SAT Siltumapgāde (ārējā)
48. SC Dzelzceļa sliežu ceļi, zemes klātne, garenprofili un šķērsprofili, ūdensnovade
49. SCB Dzelzceļa signalizācijas sistēmas un vilcienu kustības vadības sistēmas tīkli
50. SK Stikla konstrukcijas
51. SM Siltummehānika
52. SP Sprinkleru sistēma
53. T Izmaksu aprēķins
54. TAA Tehniskās apsekošanas atzinums
55. TI Ģeodēziskā un topogrāfiskā izpēte
56. TN Tehnoloģiskā daļa
57. TS-CD Ceļa darbi
58. TS-L Labiekārtojums
59. UAS Ugunsdzēsības automātikas sistēmas
60. UATS Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas
61. UK Ūdensapgāde un kanalizācija (iekšējā)
62. UKT Ūdensapgāde un kanalizācija (ārējā)
63. UN Ūdensnotekas
64. UPP Ugunsdrošības pasākumu pārskats
65. UR Uzmērījuma rasējumi
66. VAP Vides aizsardzības pasākumi
67. VI Vēsturiskā izpēte
68. ZP Zemes robežu plāns
Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 545Pieņemts: 28.08.2018.Stājas spēkā: 31.08.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 172, 30.08.2018. OP numurs: 2018/172.3
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
301303
31.08.2018
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)