Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 505

Rīgā 2018. gada 14. augustā (prot. Nr. 38 12. §)
Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma
59.2 panta piekto daļu un 59.3 panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanas kārtību un kritērijus;

1.2. iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju rezultātu atzīšanas kārtību un kritērijus.

2. Lēmumu par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču, kā arī par iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju rezultātu atzīšanu pieņem augstskolas vai koledžas izveidota atzīšanas komisija (turpmāk – komisija).

3. Augstskola vai koledža izveido vismaz vienu komisiju katrā Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajā izglītības tematiskajā jomā, ja attiecīgā augstskola vai koledža īsteno studiju programmas šajā izglītības tematiskajā jomā. Augstskola vai koledža var izveidot vienu kopīgu komisiju vairākās izglītības tematiskajās jomās. Komisijas personālsastāvu apstiprina augstskolas rektors vai koledžas direktors.

4. Komisijas tiesības un pienākumus, kā arī tās veidošanas nosacījumus nosaka augstskolas senāta vai koledžas padomes apstiprināts nolikums.

5. Persona, kura vēlas, lai tiktu atzītas tās ārpus formālās izglītības apgūtās vai profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences, iesniedz augstskolā vai koledžā iesniegumu par zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanu. Iesniegumā norāda:

5.1. personas vārdu, uzvārdu un personas kodu;

5.2. ārpus formālās izglītības apgūtās vai profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences;

5.3. ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču atbilstības pamatojumu attiecīgās studiju programmas studiju kursa vai studiju moduļa sasniedzamajiem studiju rezultātiem;

5.4. ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanas mērķi;

5.5. izglītības iestādes nosaukumu un izglītības programmu vai tās daļu vai profesionālās pieredzes ieguves veidu un vietu, kurā apgūtas vai iegūtas zināšanas, prasmes un kompetences;

5.6. laikposmu, kurā apgūtas vai iegūtas zināšanas, prasmes un kompetences;

5.7. studiju programmas nosaukumu, kurā būtu atzīstamas ārpus formālās izglītības apgūtās vai profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences;

5.8. personas kontaktinformāciju – dzīvesvietas adresi vai oficiālo elektronisko adresi (ja personai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts), uz kuru nosūtāms komisijas lēmums, kā arī tālruņa numuru un e-pasta adresi, ja tāda ir.

6. Persona šo noteikumu 5. punktā minētajam iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina ārpus formālās izglītības apgūtās vai profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences. Ja iesniegumam pievieno dokumentu kopijas, personai ir pienākums uzrādīt minēto dokumentu oriģinālus.

7. Persona, kura vēlas, lai atzītu tās iepriekšējā izglītībā sasniegtos studiju rezultātus, iesniedz augstskolā vai koledžā iesniegumu par to atzīšanu. Iesniegumā norāda šo noteikumu 5.1. un 5.8. apakšpunktā minēto informāciju, kā arī studiju programmas nosaukumu, kurā būtu atzīstami augstskolā vai koledžā apgūtie studiju moduļi vai studiju kursi, ko persona apguvusi kā klausītājs. Iesniegumam pievieno saņemtās apliecības par augstskolā vai koledžā apgūtajiem studiju moduļiem vai studiju kursiem, ko persona apguvusi kā klausītājs. Ja iesniegumam pievieno apliecību kopijas, personai ir pienākums uzrādīt minēto apliecību oriģinālus.

8. Šo noteikumu 5. un 7. punktā minēto iesniegumu un tam pievienotos dokumentus persona var iesniegt papīra vai elektroniska dokumenta formā.

9. Lai profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences atzītu par atbilstošām tiem studiju programmas studiju kursā vai studiju modulī sasniedzamajiem studiju rezultātiem, kuri apliecina iegūtās praktiskās zināšanas, vai šo noteikumu 12.6.2. apakšpunktā minētajā veidā ārpus formālās izglītības apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences atzītu par atbilstošām studiju programmas studiju kursā vai studiju modulī sasniedzamajiem studiju rezultātiem, persona kārto attiecīgajā studiju kursā vai studiju modulī noteiktos pārbaudījumus.

10. Ja nepieciešams, komisija papildus šo noteikumu 9. punktā minētajiem gadījumiem, kad pārbaudījumi kārtojami obligāti, var noteikt pārbaudījumus, lai novērtētu ārpus formālās izglītības apgūtās vai profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences, kā arī iepriekšējā izglītībā sasniegtos studiju rezultātus.

11. Lai objektīvi un vispusīgi izlemtu jautājumu par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču, kā arī par iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju rezultātu atzīšanu, komisija lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju iegūst Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

12. Lai ārpus formālās izglītības apgūtās vai profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences tiktu atzītas, jāizpilda šādi kritēriji:

12.1. uzrādītie dokumenti satur skaidru, nepārprotamu un pilnīgu informāciju par apgūtajām vai iegūtajām zināšanām, prasmēm un kompetencēm;

12.2. par atzītajām apgūtajām vai iegūtajām zināšanām, prasmēm un kompetencēm iespējams piešķirt vismaz vienu kredītpunktu;

12.3. personas iepriekš iegūtā formālā izglītība atbilst uzņemšanas prasībām attiecīgajā studiju programmā;

12.4. šo noteikumu 9. vai 10. punktā minētajos pārbaudījumos persona ir uzrādījusi attiecīgās studiju programmas vai tās daļas prasībām atbilstošas zināšanas, prasmes un kompetenci;

12.5. profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences var atzīt tikai:

12.5.1. tajā studiju programmas daļā, kuru veido prakse;

12.5.2. par tādas studiju programmas studiju kursā vai studiju modulī sasniedzamajiem studiju rezultātiem, kuri apliecina iegūtās praktiskās zināšanas;

12.6. ārpus formālās izglītības apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences var atzīt, ja tās atbilst augstākās izglītības pakāpei un ir sasniegtas:

12.6.1. tālākizglītības programmā, profesionālās pilnveides izglītības programmā vai citā izglītības programmā (izņemot pamatizglītības, vidējās izglītības un augstākās izglītības pakāpes izglītības programmu), kurā iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences atbilst studiju programmas studiju kursā vai studiju modulī sasniedzamajiem studiju rezultātiem;

12.6.2. citos veidos ārpus formālās izglītības (piemēram, pašizglītība). Šajos izglītības veidos apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences studiju programmās, kurās sagatavo speciālistus reglamentētajās profesijās, var atzīt tikai par tādiem studiju programmas studiju kursā vai studiju modulī sasniedzamajiem studiju rezultātiem, kuri apliecina apgūtās teorētiskās zināšanas.

13. Vienu kredītpunktu par ārpus formālās izglītības apgūtajām vai profesionālajā pieredzē iegūtajām zināšanām, prasmēm un kompetencēm var piešķirt, ja tās sasniegtas vismaz vienu nedēļu ilgā (40 akadēmiskās stundas) izglītošanās vai profesionālās darbības procesā.

14. Ārpus formālās izglītības apgūtās vai profesionālajā pieredzē iegūtās un atzītās zināšanas, prasmes un kompetences nevar uzskatīt par attiecīgās studiju programmas gala pārbaudījumu, valsts pārbaudījumu vai noslēguma pārbaudījumu – profesionālās kvalifikācijas eksāmenu vai promocijas darbu.

15. Komisija pieņem lēmumu par:

15.1. ārpus formālās izglītības apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanu, ja ir izpildīti visi šo noteikumu 12.1., 12.2., 12.3. un 12.6. apakšpunktā minētie kritēriji, kā arī 12.4. apakšpunktā minētais kritērijs, ja saskaņā ar šo noteikumu 9. vai 10. punktu tika noteikti attiecīgi pārbaudījumi;

15.2. profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanu, ja ir izpildīti visi šo noteikumu 12.1., 12.2., 12.3. un 12.5. apakšpunktā minētie kritēriji, kā arī 12.4. apakšpunktā minētais kritērijs, ja saskaņā ar šo noteikumu 9. vai 10. punktu tika kārtoti attiecīgi pārbaudījumi;

15.3. iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju rezultātu atzīšanu, ja studiju moduļos vai studiju kursos sasniegtie studiju rezultāti atbilst attiecīgās augstskolas vai koledžas studiju programmas studiju moduļos vai studiju kursos sasniedzamajiem studiju rezultātiem un šo noteikumu 10. punktā minētajā pārbaudījumā persona ir uzrādījusi attiecīgā studiju moduļa vai studiju kursa ietvaros sasniedzamos studiju rezultātus.

16. Komisija lēmumu par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanu vai atteikumu tās atzīt pieņem Augstskolu likumā noteiktajā termiņā, bet lēmumu par iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu vai atteikumu tos atzīt – Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā. Lēmumu paziņo iesniedzējam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

17. Lēmumā par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču, kā arī par iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju rezultātu atzīšanu norāda studiju moduļa vai studiju kursa nosaukumu un ieskaitītos kredītpunktus.

18. Lēmumus par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču, kā arī par iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju rezultātu atzīšanu reģistrē attiecīgās augstskolas vai koledžas reģistrā šīs augstskolas vai koledžas noteiktajā kārtībā.

19. Komisijas lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu attiecīgās augstskolas rektoram vai koledžas direktoram. Augstskolas rektora un koledžas direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

20. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumus Nr. 36 "Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 7. nr.; 2017, 148. nr.).

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 505Pieņemts: 14.08.2018.Stājas spēkā: 17.08.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 162, 16.08.2018. OP numurs: 2018/162.10
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
301013
17.08.2018
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"