Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.12

Rīgā 2018.gada 18.janvārī (prot. Nr.3, 4.p.)

Par tiesībām akciju sabiedrībai "Valmieras Enerģija" noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2018.gada 2.janvārī saņēma akciju sabiedrības "Valmieras Enerģija", vienotais reģistrācijas numurs: 44103016580, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 (turpmāk - AS "Valmieras Enerģija"), 2018.gada 2.janvāra iesniegumu Nr.VE1/2018-01 ar lūgumu izsniegt atļauju pašai noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu (turpmāk - atļauja) saskaņā ar Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika), ja ir mainījusies kurināmā cena (turpmāk - Iesniegums).

Regulators konstatē

1. Likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (turpmāk - Likums) 5.pants noteic, ka sabiedriskos pakalpojumus regulē saskaņā ar Likumu izveidota sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas iestāde, kas darbojas neatkarīgi un patstāvīgi, izpildot šajā likumā noteiktās funkcijas, pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus, lai aizstāvētu lietotāju intereses un veicinātu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju attīstību saskaņā ar taisnīguma, atklātības, neitralitātes, vienlīdzības un proporcionalitātes principiem.

2. Likuma 7.panta pirmā daļa noteic, ka Regulators uzrauga, lai sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā regulējamās nozarēs tiktu ievērots Likums, kā arī regulējamo nozaru speciālie normatīvie akti.

3. Likuma 20.pants noteic, ka tarifi nosakāmi tādā apmērā, lai lietotāju izdarītie tarifu maksājumi segtu ekonomiski pamatotas sabiedrisko pakalpojumu izmaksas un nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti, ja nozares speciālie likumi neparedz citus tarifu noteikšanas principus. Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, piemēram, rentabilitāte, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un pieprasīt, lai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs noteiktā termiņā iesniedz aprēķināto tarifu projektu kopā ar tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu.

4. Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļa noteic, ka energoapgādes komersants, kas piegādā siltumenerģiju enerģijas lietotājiem, pārdod siltumenerģiju tiem nepieciešamajā vai noteiktajā kvalitātē un pieprasītajā daudzumā par Regulatora noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku, ja ir saņemta Regulatora atļauja, izņemot Enerģētikas likuma 49.panta pirmajā daļā minētos gadījumus.

5. Metodikas 43.7punkts noteic, ka komersants var iesniegt Regulatoram pamatotu pieprasījumu atļaut pašam noteikt tarifus saskaņā ar Metodiku.

6. No Metodikas 43.8punkta izriet, ka Regulators pēc komersanta pieprasījuma atbilstoši Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļai var dot uz noteiktu termiņu atļauju komersantam pašam noteikt tarifus saskaņā ar Metodiku, ja ir mainījusies kurināmā cena. Atļaujā Regulators nosaka atskaites periodu komersanta iesniedzamajai informācijai par kurināmā cenas izmaiņām.

7. Metodikas 43.9punkts noteic, ja komersants ir saņēmis 43.8punktā minēto atļauju un komersants pieņem lēmumu par jauniem tarifiem, tad ne vēlāk kā 30 dienas pirms jauno tarifu spēkā stāšanās brīža komersants publicē tarifus oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūta attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai un ievietošanai tās mājaslapā internetā un publicē savā mājaslapā internetā, ja tāda ir, un vienlaikus iesniedz Regulatoram pamatojumu jaunajiem tarifiem, iesniedzot Metodikas 43.91. līdz 43.94.apakšpunktā noteikto informāciju.

8. AS "Valmieras Enerģija" ir reģistrēta siltumenerģijas ražotāju reģistrā ar reģistrācijas numuru SR0146.

9. AS "Valmieras Enerģija" saražotās siltumenerģijas tarifs ir apstiprināts ar Regulatora 2017.gada 6.jūlija lēmumu Nr.73 "Par akciju sabiedrības "Valmieras Enerģija" saražotās siltumenerģijas tarifu" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 136.nr.) (turpmāk - Lēmums Nr.73). Ar Lēmumu Nr.73 apstiprinātā saražotās siltumenerģijas tarifa veidojošajās izmaksās ir iekļautas dabasgāzes un šķeldas kā kurināmā izmaksas.

10. AS "Valmieras Enerģija" pilnvarotais pārstāvis Regulatora padomes sēdē uzturēja Iesniegumā izteikto lūgumu un izteica atbalstu sagatavotajam lēmumam.

Regulators secina

1. AS "Valmieras Enerģija" ir iesniegusi pamatojošus dokumentus atļaujas saņemšanai pašai noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu saskaņā ar Metodiku kurināmā cenas izmaiņu gadījumā.

2. Regulators secina, ka būtisks nosacījums atļaujas saņemšanai ir Lēmums Nr.73, kuru pieņemot Regulators izvērtēja visas AS "Valmieras Enerģija" izmaksas saistībā ar siltumenerģijas ražošanu. Ņemot vērā minēto, atļaujas termiņš nosakāms, līdz stājas spēkā cits saskaņā ar Likuma 19.pantā noteikto kārtību Regulatora apstiprināts saražotās siltumenerģijas tarifs AS "Valmieras Enerģija".

3. Pēc atļaujas piešķiršanas AS "Valmieras Enerģija" pašai noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu Likuma un enerģētikas nozares speciālo normatīvo aktu tiesību normas nodrošina Regulatora tiesības uzraudzīt AS "Valmieras Enerģija" darbību un aizstāvēt lietotāju tiesības saņemt saražoto siltumenerģiju par tarifu, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

4. Regulators secina, ka AS "Valmieras Enerģija" ir iespējamas kurināmā cenas izmaiņas. Līdz ar to Regulatora piešķirtā atļauja AS "Valmieras Enerģija" pašai noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu ļaus AS "Valmieras Enerģija" savlaicīgi reaģēt uz kurināmā cenas izmaiņām un noteikt tarifu, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

Atļauja AS "Valmieras Enerģija" pašai noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu nozīmē AS "Valmieras Enerģija" tiesības izvēlēties, vai un kad atļauju izmantot.

Vienlaicīgi, lai nodrošinātu lietotāju interešu aizstāvību, nosakāms atļaujas nosacījums - AS "Valmieras Enerģija" pienākums pašai saskaņā ar Metodiku noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu, ja kurināmā cena ir zemāka nekā atbilstošā cena piemērotajā saražotās siltumenerģijas tarifā. Šāds nosacījums nodrošinās šā lēmuma atbilstību Likuma 5.pantam, nosacījums ir samērīgs ar AS "Valmieras Enerģija" noteiktajām tiesībām līdz ar atļaujas piešķiršanu un atbilst šā lēmuma mērķim - piešķirt tiesības AS "Valmieras Enerģija" saskaņā ar Metodiku savlaicīgi noteikt tarifu, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

5. Saņemot no AS "Valmieras Enerģija" Metodikas 43.91. līdz 43.94.apakšpunktā noteikto informāciju saistībā ar aprēķināto tarifu, Regulators 21 dienas laikā pēc jaunā tarifa un pamatojuma saņemšanas izvērtēs iesniegtā tarifa atbilstību Metodikai un iesniegtā tarifa pamatojumu, kas nodrošinās Regulatora uzraudzību pār AS "Valmieras Enerģija" aprēķināto tarifu. Ja Regulators 21 dienas laikā pēc jaunā tarifa un pamatojuma saņemšanas pieņems lēmumu par AS "Valmieras Enerģija" iesniegtā tarifa neatbilstību Metodikai vai noraidīs iesniegtā tarifa pamatojumu, tarifs nestāsies spēkā AS "Valmieras Enerģija" noteiktajā termiņā un Regulators rīkosies atbilstoši Metodikas 43.12punktā noteiktajam.

Saskaņā ar Metodikas 11., 43.7, 43.8 un 43.9punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1., 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 9.punktu un otro daļu, 10.panta pirmo daļu un 25.panta pirmo daļu, Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 65.panta pirmo daļu, 68.panta pirmo, otro un trešo daļu,

padome nolemj:

1. piešķirt AS "Valmieras Enerģija" atļauju pašai saskaņā ar Metodiku noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu kurināmā cenas izmaiņu gadījumā;

2. noteikt atļaujas termiņu - līdz stāsies spēkā cits saskaņā ar Likuma 19.pantā noteikto kārtību Regulatora apstiprināts saražotās siltumenerģijas tarifs AS "Valmieras Enerģija";

3. noteikt atļaujas nosacījumu - AS "Valmieras Enerģija" pienākumu pašai saskaņā ar Metodiku noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu, ja kurināmā cena ir zemāka nekā atbilstošā cena piemērotajā saražotās siltumenerģijas tarifā;

4. uzdot AS "Valmieras Enerģija" iesniegt Regulatoram informāciju par kurināmā cenas izmaiņām triju darbdienu laikā;

5. uzdot AS "Valmieras Enerģija" vienlaicīgi ar šā lēmuma lemjošās daļas 4.punktā noteiktās informācijas iesniegšanu informēt Regulatoru par jauniem noslēgtiem kurināmā piegādes līgumiem, iesniedzot līgumu kopijas, kā arī sniegt informāciju, kas pamato saimnieciski izdevīgākā kurināmā cenas piedāvājuma izvēli.

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori vai AS "Valmieras Enerģija" neievēro normatīvos aktus un atļaujā noteikto, Regulators var atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis I.Birziņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par tiesībām akciju sabiedrībai "Valmieras Enerģija" noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 12Pieņemts: 18.01.2018.Stājas spēkā: 18.01.2018.Zaudē spēku: 01.02.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 15, 22.01.2018. OP numurs: 2018/15.10
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Citi saistītie dokumenti
296576
18.01.2018
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)