Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 24

Rīgā 2018. gada 9. janvārī (prot. Nr. 2 16. §)
Noteikumi par valsts nodevu apraides atļaujas izsniegšanai un pamatnosacījumu pārskatīšanai, retranslācijas atļaujas izsniegšanai un pārreģistrācijai, kā arī apraides tiesību īstenošanas uzraudzībai
Izdoti saskaņā ar Elektronisko plašsaziņas līdzekļu
likuma
15. panta devīto daļu, 18. panta trešo daļu
un 19. panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka valsts nodevas apmēru, maksāšanas kārtību un atvieglojumus par apraides atļaujas izsniegšanu, apraides atļaujas pamatnosacījumu pārskatīšanu un retranslācijas atļaujas izsniegšanu, kā arī ikgadējo nodevu par apraides tiesību īstenošanas uzraudzību un par retranslācijas atļaujas pārreģistrāciju.

2. Valsts nodevu maksā šādā apmērā:

2.1. par apraides atļaujas izsniegšanu:

2.1.1. komerciālās vietējās radio programmas apraidei – 71,14 euro;

2.1.2. komerciālās vietējās televīzijas programmas apraidei – 71,14 euro;

2.1.3. komerciālās reģionālās radio programmas apraidei – 142,29 euro;

2.1.4. komerciālās reģionālās televīzijas programmas apraidei – 142,29 euro;

2.1.5. komerciālās Rīgas reģionālās radio programmas apraidei – 1422,87 euro;

2.1.6. komerciālās Rīgas reģionālās televīzijas programmas apraidei – 1422,87 euro;

2.1.7. komerciālās nacionālās radio programmas apraidei – 2845,74 euro;

2.1.8. komerciālās nacionālās televīzijas programmas apraidei – 2845,74 euro;

2.1.9. komerciālās pārrobežu radio programmas apraidei – 2845,74 euro;

2.1.10. komerciālās pārrobežu televīzijas programmas apraidei – 2845,74 euro;

2.2. par retranslācijas atļaujas izsniegšanu neatkarīgi no retranslējamās programmas izplatīšanas veida vai programmu skaita – 142,29 euro;

2.3. par retranslācijas atļaujas pārreģistrāciju neatkarīgi no retranslējamās programmas izplatīšanas veida – 10 euro gadā par katru retranslēto (izplatīto) programmu atbilstoši iepriekšējā gadā retranslēto (izplatīto) programmu kopskaitam no programmas retranslēšanas (izplatīšanas) pirmās dienas, ievērojot šādus izņēmumus:

2.3.1. ja retranslācijas atļaujas saņēmējs sodīts par normatīvajos aktos noteikto retranslācijas (izplatīšanas) noteikumu pārkāpšanu, par katru retranslēto (izplatīto) programmu tajā gadā, kad attiecīgais lēmums stājies spēkā, valsts nodevas apmērs ir 20 euro;

2.3.2. retranslēto (izplatīto) programmu skaitā, par kurām aprēķina valsts nodevu, neietver šādas programmas:

2.3.2.1. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 19. panta sestajā, 6.1, astotajā, devītajā un divpadsmitajā daļā minētās programmas;

2.3.2.2. programmas, kuras galalietotājam ir pieejamas valsts valodā, tai skaitā ar dublēšanu, ieskaņošanu vai subtitrēšanu;

2.3.2.3. izglītības un kultūras programmas Eiropas Savienības valstu valodās;

2.4. par apraides tiesību īstenošanas uzraudzību šo noteikumu 2.1.8. un 2.1.10. apakšpunktā minēto apraides atļauju gadījumā – 5691,48 euro;

2.5. par apraides atļaujas pamatnosacījumu pārskatīšanu – 35 euro par katru iesniegumu.

3. Ja elektroniskais plašsaziņas līdzeklis tam izsniegtu apraides atļauju lūdz aizstāt ar citu šo noteikumu 2. punktā minēto apraides atļauju, valsts nodevu maksā tādā apmērā, kāds paredzēts jaunajai apraides atļaujai.

4. Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi vai personas, kuras vēlas saņemt apraides vai retranslācijas atļauju, valsts nodevu maksā, kļūstot par elektronisko plašsaziņas līdzekli.

5. Valsts nodevas maksājumu veic ar tādas maksājumu iestādes starpniecību, kurai ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu likuma izpratnē, ievērojot šādus nosacījumus:

5.1. šo noteikumu 2.1. vai 2.2. apakšpunktā minētajā gadījumā – attiecīgi pirms apraides atļaujas vai retranslācijas atļaujas saņemšanas;

5.2. šo noteikumu 2.3. apakšpunktā minētajā gadījumā – katru gadu līdz 31. janvārim par iepriekšējā gadā retranslētajām (izplatītajām) programmām;

5.3. šo noteikumu 2.4. apakšpunktā minētajā gadījumā – katru gadu no 10. līdz 31. janvārim, bet pirmajā darbības gadā – 10 darbdienu laikā no apraides atļaujas saņemšanas proporcionāli darbības laikam (dienās) attiecīgajā gadā;

5.4. šo noteikumu 2.5. apakšpunktā minētajā gadījumā – pirms iesnieguma iesniegšanas par apraides atļaujas pamatnosacījumu pārskatīšanu.

6. Valsts nodevu ieskaita Valsts kases norādītajā valsts budžeta ieņēmumu kontā.

7. Šo noteikumu 2.4. apakšpunktā minēto nodevu atmaksā proporcionāli faktiskajam apraides atļaujas spēkā esības laikam (dienu skaitam) attiecīgajā gadā, ja ir izpildīti visi šie nosacījumi:

7.1. attiecīgajā gadā apraides atļauju elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim anulē pēc viņa lūguma un tas nav apraides atļaujas spēkā esības pēdējais gads;

7.2. šajā gadā attiecīgā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbībā nav konstatēti elektronisko plašsaziņas līdzekļu jomu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumi.

8. Tiek piemēroti šādi atbrīvojumi no valsts nodevu samaksas:

8.1. no šo noteikumu 2. punktā minēto valsts nodevu samaksas – sabiedriskie un nekomerciālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi;

8.2. no šo noteikumu 2.4. apakšpunktā minētās valsts nodevas samaksas – elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, ja vismaz 51 procents no attiecīgās programmas diennakts raidlaika ir valsts valodā un vienlaikus vismaz 20 procenti no nedēļas raidlaika (izņemot reklāmas, tai skaitā televīzijas veikalu reklāmas) ir valsts valodā veidoti raidījumi (izņemot raidījumus, kas dublēti vai ieskaņoti latviešu valodā);

8.3. no šo noteikumu 2.5. apakšpunktā minētās valsts nodevas samaksas –elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, kuriem apraides atļaujas pamatnosacījumus pārskata, lai ievērotu izmaiņas normatīvajos aktos.

9. Valsts nodevu samazina par 50 procentiem šādos gadījumos:

9.1. šo noteikumu 2.3. apakšpunktā minētā valsts nodeva tiek samazināta tiem retranslācijas atļaujas saņēmējiem, kuru gada neto apgrozījums nepārsniedz 500 000 euro, izņemot šo noteikumu 2.3.1. apakšpunktā minētos gadījumus;

9.2. šo noteikumu 2.4. apakšpunktā minētā valsts nodeva tiek samazināta, ja vismaz 90 procenti no elektroniskā plašsaziņas līdzekļa programmas diennakts raidlaika ir valsts valodā (ieskaitot programmas daļu, kas dublēta vai ieskaņota latviešu valodā).

10. Ja elektroniskais plašsaziņas līdzeklis ir saņēmis šo noteikumu 8.2. apakšpunktā minēto atbrīvojumu vai 9.2. apakšpunktā minēto valsts nodevas samazinājumu, bet nenodrošina attiecīgo kritēriju izpildi, šo noteikumu 2.4. apakšpunktā paredzētā valsts nodeva 10 darbdienu laikā pēc attiecīgo valsts nodevu administrējošās iestādes lēmuma par konkrēto gadu samaksājama pilnā apmērā.

11. Šo noteikumu 2.3. apakšpunktā paredzēto valsts nodevu elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, kuriem līdz 2017. gada 31. decembrim izdota retranslācijas atļauja, sāk maksāt no 2019. gada 1. janvāra par 2018. gadā retranslētajām programmām.

12. Šo noteikumu 2.4. apakšpunktā paredzēto valsts nodevu elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, kuriem līdz 2017. gada 31. decembrim izdota šo noteikumu 2.1.8. un 2.1.10. apakšpunktā minētā apraides atļauja, sāk maksāt no 2018. gada 10. janvāra par to darbības uzraudzību 2018. gadā.

13. Šo noteikumu 8.2., 9.1. un 9.2. apakšpunktā noteiktajos gadījumos atbalstu valsts nodevas samazinājuma veidā sniedz saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013), ievērojot šādus nosacījumus:

13.1. atbalstu nevar piemērot, ja potenciālajam atbalsta saņēmējam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai tas atbilst valsts tiesību aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru;

13.2. ja atbalsta saņēmējs darbojas arī nozarēs, kas minētas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punkta "a", "b" vai "c" apakšpunktā, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu no tām darbībām, kurām piešķirts de minimis atbalsts;

13.3. atbalsta saņēmējs vismaz 10 darbdienas pirms valsts nodevas samaksas iesniedz pieteikumu atbalsta piešķiršanai Nacionālajā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē, norādot informāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem;

13.4. Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome pirms atbalsta piešķiršanas pārbauda, vai piešķiramā atbalsta summa kopā ar fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados pretendenta jau saņemto de minimis atbalstu nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo atbalsta summu vienam vienotam uzņēmumam. Viens vienots uzņēmums šo noteikumu izpratnē atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai viena vienota uzņēmuma definīcijai;

13.5. Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome de minimis atbalsta uzskaiti veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem;

13.6. šo noteikumu ietvaros saņemto atbalstu var apvienot ar citu atbalsta programmu vai individuālā atbalsta projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu, nepārsniedzot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto ierobežojumu;

13.7. Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome un atbalsta saņēmējs atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktam nodrošina informācijas pieejamību par sniegto de minimis atbalstu;

13.8. Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 var pieņemt līdz 2021. gada 30. jūnijam.

14. Ja piešķirtais atbalsts tiek atcelts saskaņā ar šo noteikumu 10. punktu un valsts nodeva ir samaksāta pilnā apmērā, šo noteikumu 13. punkta nosacījumus nepiemēro.

15. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumus Nr. 1238 "Noteikumi par valsts nodevu par apraides atļaujas izsniegšanu, retranslācijas atļaujas izsniegšanu un tāda pakalpojumu sniedzēja reģistrāciju, kas sniedz elektronisko plašsaziņas līdzekļu pakalpojumus pēc pieprasījuma" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 206. nr.; 2013, 192. nr.).

Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs Māris Kučinskis

Kultūras ministre Dace Melbārde
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 24Pieņemts: 09.01.2018.Stājas spēkā: 16.01.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 10, 15.01.2018. OP numurs: 2018/10.1
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
296448
16.01.2018
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva