Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.26

Jēkabpilī 2017.gada 30.novembrī
Saistošie noteikumi par atbalsta pasākumiem vides pieejamības nodrošināšanai personām ar kustību traucējumiem
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
3.panta trešo daļu un
likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka atbalsta pasākumu veidus, apmērus, pieprasīšanas, saņemšanas un finansēšanas kārtību vides pieejamības nodrošināšanai personām ar kustību traucējumiem, kuras, pārvietojoties dzīvojamās ēkas iekšējā un ārējā vidē, izmanto tikai ratiņkrēslu (turpmāk – persona).

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. ģimenes loceklis – personas laulātais un citas personas, kurām ir kopīgi izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī;

2.2. mājoklis – viendzīvokļa dzīvojamā māja vai dzīvoklis daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā;

2.3. pacēlājs – mobila inženiertehniska ierīce, kas nodrošina vides pieejamību atbilstoši personas vajadzībām;

2.4. panduss – braukšanai ratiņkrēslā piemērota stacionāra slīpa, neslīdoša iebūve (ēkā) vai izbūve (ēkas ārpusē) bez pakāpieniem satiksmei starp celtnes stāviem vai tās atsevišķiem dažāda augstuma posmiem no perforētas vilktas vai rievotas loksnes;

2.5. vides pieejamība – vide, kurā persona var ērti pārvietoties un izmantot dzīvojamo ēku atbilstoši tās lietošanas veidam un plānotajai funkcijai;

2.6. vides pielāgošana – mājokļa iekšējās vides (dzīvojamās telpas – dzīvojamā istaba, guļamistaba, ēdamistaba, darbistaba un līdzīgas nozīmes telpas – un palīgtelpas – dzīvojamo telpu ekspluatācijai nepieciešamās telpas, piemēram, gaitenis, virtuve, pieliekamais, sanitārtehniskās telpas un citas līdzīgas nozīmes telpas) pārbūve vai atjaunošana un aprīkošana ar nepieciešamajiem palīglīdzekļiem, t.sk. tehniskajiem palīglīdzekļiem, kas nav iekļauti Ministru kabineta noteikumos par tehniskajiem palīglīdzekļiem (piemēram, atbalsta rokturīši, stacionārā sliežu pacēlāju sistēma, kas sevī apvieno pacelšanas ierīci un pārvietošanas līdzekli, u.c.).

3. Atbalsta pasākumu veidi:

3.1. pabalsts vides pielāgošanai;

3.2. atbalsts pandusa ierīkošanai;

3.3. pacēlāja nodošana personas lietošanā;

3.4. pabalsts izdevumu segšanai, kas saistīti ar dokumentu noformēšanu.

4. Tiesības uz atbalsta pasākumiem ir personai, kura:

4.1. ir bērns invalīds vai pilngadīga persona ar I grupas invaliditāti;

4.2. nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vai neatrodas ieslodzījuma vietā;

4.3. savu pamata dzīvesvietu deklarējusi Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā un dzīvo deklarētajā dzīvesvietā;

4.4. dzīvo sev vai ģimenes loceklim piederošā mājoklī vai uz īres līguma pamata, kas ir spēkā vismaz piecus gadus, izņemot gadījumu, ja persona dzīvo sociālajā dzīvoklī, no atbalsta pasākuma pieprasīšanas dienas, dzīvo pašvaldībai vai privātpersonai piederošā mājoklī.

5. Atbalstu pandusa ierīkošanai ir tiesības saņemt personai, kura atbilst šo noteikumu 4.punktā noteiktajiem kritērijiem un, ja tā dzīvo daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas pirmajā stāvā.

6. Atbalsta pasākumus Jēkabpils Sociālais dienests (turpmāk – Dienests) nodrošina rindas kārtībā Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžetā paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros, neizvērtējot personas un tās ģimenes locekļu ienākumus un materiālo stāvokli.

7. Lai saņemtu šo noteikumu 3.1. un 3.2.apakšpunktā minēto atbalsta pasākumu, persona, tās likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis Dienestā iesniedz:

7.1. iesniegumu ar lūgumu atzīt personu par tiesīgu saņemt attiecīgo atbalsta pasākumu, norādot problēmu un vēlamo risinājumu, un iekļaušanu Dienesta atbalsta pasākumu vides pieejamības nodrošināšanai reģistrā (turpmāk – atbalsta reģistrs);

7.2. dokumenta, kas apliecina pārstāvības tiesības, kopiju (uzrādot oriģinālu), ja personas vārdā rīkojas tās likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis;

7.3. ergoterapeita atzinumu par nepieciešamajiem vides pielāgojumiem;

7.4. īres līguma vai īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), izņemot 3.3. un 3.4.apakšpunktā minēto atbalsta pasākumu saņemšanai;

7.5. mājokļa īpašnieka rakstisku piekrišanu vides pielāgošanai, ja persona dzīvo citai personai piederošā mājoklī, izņemot 3.3. un 3.4.apakšpunktā minēto atbalsta pasākumu saņemšanai;

7.6. dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par atļauju veikt daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ārējas vides pielāgošanu, ja persona vēlas saņemt atbalstu pandusa ierīkošanai;

7.7. Jēkabpils pilsētas pašvaldības Būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) atzinumu par vides pielāgošanas iespējamību atbilstoši ergoterapeita atzinumā iekļautajiem nepieciešamajiem vides pielāgojumiem, izņemot 3.3. un 3.4.apakšpunktā minēto atbalsta pasākumu saņemšanai.

8. Lai saņemtu šo noteikumu 3.3.apakšpunktā minēto atbalsta pasākumu, persona, tās likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis Dienestā iesniedz:

8.1. iesniegumu ar lūgumu atzīt personu par tiesīgu saņemt attiecīgo atbalsta pasākumu, norādot problēmu un vēlamo risinājumu, un iekļaušanu Dienesta atbalsta pasākumu vides pieejamības nodrošināšanai reģistrā (turpmāk – atbalsta reģistrs);

8.2. dokumenta, kas apliecina pārstāvības tiesības, kopiju (uzrādot oriģinālu), ja personas vārdā rīkojas tās likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis;

8.3. ergoterapeita atzinumu par nepieciešamajiem vides pielāgojumiem.

9. Lai saņemtu šo noteikumu 3.4.apakšpunktā minēto atbalsta pasākumu, persona, tās likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis Dienestā iesniedz:

9.1. iesniegumu ar lūgumu atzīt personu par tiesīgu saņemt attiecīgo atbalsta pasākumu, norādot problēmu un vēlamo risinājumu;

9.2. dokumenta, kas apliecina pārstāvības tiesības, kopiju (uzrādot oriģinālu), ja personas vārdā rīkojas tās likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis;

9.3. izdevumus apliecinošus dokumentus (rēķinus, kvītis u.c.).

10. Pēc šo noteikumu 7. vai 8.punktā minēto dokumentu saņemšanas Dienests mēneša laikā:

10.1. izvērtē personas atbilstību šo noteikumu 4.punktā vai 4. un 5.punktā noteiktajām prasībām;

10.2. apseko personu dzīvesvietā un novērtē personas pašaprūpes spējas un individuālās vajadzības;

10.3. pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

10.3.1. par personas atzīšanu par tiesīgu saņemt attiecīgo atbalsta pasākumu un iekļaušanu atbalsta reģistrā;

10.3.2. par atteikumu atzīt personu par tiesīgu saņemt attiecīgo atbalsta pasākumu;

10.4. reģistrē personu atbalsta reģistrā tādā secībā, kādā tā iesniegusi Dienestam iesniegumu;

10.5. trīs darbdienu laikā informē personu, tās likumisko vai pilnvaroto pārstāvi par pieņemto lēmumu.

11. Par katru personu atbalsta reģistrā iekļauj šādas ziņas:

11.1. personas kārtas numurs atbalsta reģistrā;

11.2. reģistrētās personas vārds, uzvārds, personas kods;

11.3. datums, kad reģistrēts iesniegums un iesnieguma reģistrācijas numurs;

11.4. atbalsta pasākuma veids.

12. Ja pēc personas reģistrēšanas atbalsta reģistrā zuduši apstākļi, kuri bija par pamatu šīs personas atzīšanai par tiesīgu saņemt konkrēto atbalsta pasākumu un reģistrēšanai atbalsta reģistrā, personas, tās likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja pienākums ir nekavējoties par to rakstveidā paziņot Dienestam.

13. Persona tiek izslēgta no atbalsta reģistra, ja:

13.1. pieprasot atbalsta pasākumu sniegtas nepatiesas ziņas, kas bija par pamatu tās reģistrēšanai atbalsta reģistrā;

13.2. zuduši apstākļi, kuri bija par pamatu šīs personas reģistrēšanai atbalsta reģistrā;

13.3. persona, tās likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis atsakās no atbalsta pasākuma saņemšanas, iesniedzot Dienestā attiecīgu iesniegumu;

13.4. persona ir mirusi.

14. Par personas izslēgšanu no atbalsta reģistra Dienests pieņem lēmumu un trīs darbdienu laikā nosūta personai, tās likumiskajam vai pilnvarotajam pārstāvim pa pastu ierakstīta sūtījuma veidā.

15. Persona, tās likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis vienlaicīgi nav tiesīgs pieprasīt šo noteikumu 3.1.–3.3.apakšpunktos minētos atbalsta pasākumus. Atkārtoti kādu no šiem atbalsta pasākumiem var pieprasīt ne agrāk kā 3 gadus pēc iepriekšējā atbalsta pasākuma piešķiršanas.

16. Šajos noteikumos paredzētos atbalsta pasākumus persona, tās likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis var pieprasīt viena mājokļa vides pielāgošanai.

II. Pabalsts vides pielāgošanai

17. Dienests rakstveidā informē personu, tās likumisko vai pilnvaroto pārstāvi, ka tas var uzsākt vides pielāgošanas darbus atbilstoši sertificēta speciālista izstrādātai tāmei, stacionārās sliežu pacēlāju sistēmas piegādātāja izstrādātai tāmei un ergoterapeita atzinumā iekļautajiem nepieciešamajiem vides pielāgojumiem, nodrošinot normatīvo aktu būvniecības jomā prasību ievērošanu, tiklīdz Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžetā ir atbilstošs finansējums un saskaņā ar atbalsta reģistru ir pienākusi rinda.

18. Pēc vides pielāgošanas darbu pabeigšanas persona, tās likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis Dienestā iesniedz:

18.1. rakstisku iesniegumu par pabalsta vides pielāgošanai piešķiršanu;

18.2. sertificēta speciālista, stacionārās sliežu pacēlāju sistēmas piegādātāja izstrādātu tāmi ar Būvvaldes atzīmi par nepieciešamību saņemt būvatļauju, apliecinājuma karti vai paskaidrojuma rakstu;

18.3. ar Būvkomersantu reģistrā reģistrētu būvkomersantu noslēgtā līguma kopiju (uzrādot oriģinālu), ja tika veikti būvdarbi;

18.4. ar stacionārās sliežu pacēlāju sistēmas piegādātāju noslēgtā līguma kopiju (uzrādot oriģinālu) un citu tehnisko palīglīdzekļu vides pielāgošanai iegādi apliecinošus dokumentus, ja tādi tika iegādāti;

18.5. ergoterapeita atzinumu, ka vides pielāgošana veikta atbilstoši sākotnējam atzinumam;

18.6. būvatļauju ar atzīmi par visu tajā ietverto projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, ja vides pielāgošanai nepieciešama būvatļauja;

18.7. apliecinājuma karti vai paskaidrojuma rakstu ar visu tajos ietverto nosacījumu izpildi, ja vides pielāgošanai nepieciešama apliecinājuma karte vai paskaidrojuma raksts;

18.8. vides pielāgošanas darbu nodošanas – pieņemšanas akta kopiju (uzrādot oriģinālu).

19. Dienests desmit darbdienu laikā no šo noteikumu 18.punktā minēto dokumentu saņemšanas dienas pieņem lēmumu par pabalsta vides pielāgošanai piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pabalstu vides pielāgošanai. Dienests pabalstu vides pielāgošanai nepiešķir, ja nav iesniegti visi šo noteikumu 18.punktā minētie dokumenti, veiktie vides pielāgošanas darbi neatbilst ergoterapeita sākotnējā atzinumā iekļautajiem nepieciešamajiem vides pielāgojumiem, nav ievērotas normatīvo aktu būvniecības jomā prasības.

20. Pabalsta vides pielāgošanai maksimālais apmērs ir 2500 euro.

21. Dienests personai piešķiramā pabalsta vides pielāgošanai apmēru nosaka, ņemot par pamatu šo noteikumu 18.punktā minētos dokumentus un 20.punktā noteikto maksimālo pabalsta apmēru, bet nepārsniedzot faktiskos izdevumus. Ja faktiskie izdevumi pārsniedz šo noteikumu 20.punktā noteikto pabalsta apmēru, starpību līdzfinansē persona no saviem līdzekļiem.

22. Dienests personai piešķirto pabalstu vides pielāgošanai 10 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas pārskaita pakalpojumu sniedzējam.

III. Atbalsts pandusa ierīkošanai

23. Pandusa ierīkošanu nodrošina (slēdz līgumu ar būvkomersantu, pandusa piegādātāju, uzrauga pandusa ierīkošanas darbus, veic pandusa ierīkošanas darbu pieņemšanu un pandusa nodošanu ekspluatācijā) iestādes "Jēkabpils pilsētas pašvaldība" Pilsētsaimniecības departaments (turpmāk – Departaments).

24. Dienests nosūta Departamentam šo noteikumu 10.3.1.apakšpunktā minētā lēmuma norakstu pandusa ierīkošanas izmaksu tāmes izstrādāšanai tiklīdz Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžetā ir atbilstošs finansējums un saskaņā ar atbalsta reģistru ir pienākusi rinda.

25. Atbalsta pandusa ierīkošanai maksimālais apmērs ir 3000 euro.

26. Atbalsta apmēru pandusa ierīkošanai nosaka, ņemot par pamatu Departamenta iesniegtās pandusa iegādes un ierīkošanas izmaksu tāmes un rēķinus.

27. Dienests 10 darbdienu laikā no šo noteikumu 26.punktā minēto dokumentu saņemšanas dienas pieņem lēmumu par atbalsta pandusa ierīkošanai piešķiršanu un trīs darbdienu laikā informē personu, tās likumisko vai pilnvaroto pārstāvi par pieņemto lēmumu.

28. Dienests 10 dienu laika no lēmuma pieņemšanas dienas apmaksā pandusa iegādes un ierīkošanas izdevumus saskaņā ar iesniegtajiem rēķiniem.

29. Panduss ir pašvaldības īpašums, kas tiek nodots personai bezatlīdzības lietošanā, noslēdzot patapinājuma līgumu starp Dienestu un personu, tās likumisko vai pilnvaroto pārstāvi.

30. Personai, tās likumiskajam vai pilnvarotajam pārstāvim ir pienākums nodrošināt pandusa lietošanu atbilstoši tā funkcijām un ar pienācīgu rūpību.

31. Pašvaldība var pieņemt lēmumu par pandusa demontāžu, ja persona, kurai piešķirts atbalsts pandusa ierīkošanai mainījusi dzīvesvietu, ievietota ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai iestājusies personas nāve un, ja mājoklī nedzīvo cita persona, kura ir lūgusi piešķirt atbalstu pandusa ierīkošanai.

IV. Pacēlāja nodošana personas lietošanā

32. Pacēlāja iegādi un nodošanu personas lietošanā nodrošina Dienests tiklīdz Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžetā ir atbilstošs finansējums un saskaņā ar atbalsta reģistru ir pienākusi rinda.

33. Pacēlāja iegādes maksimālā summa ir 4000 euro.

34. Pacēlājs ir Dienesta īpašums, kas tiek nodots personai bezatlīdzības lietošanā, noslēdzot patapinājuma līgumu starp Dienestu un personu, tās likumisko vai pilnvaroto pārstāvi, pamatojoties uz Dienesta pieņemto lēmumu par pacēlāja nodošanu personas lietošanā.

35. Personai, tās likumiskajam vai pilnvarotajam pārstāvim ir pienākums nodrošināt pacēlāja lietošanu atbilstoši tā funkcijām un ar pienācīgu rūpību.

V. Pabalsts izdevumu segšanai, kas saistīti ar dokumentu noformēšanu

36. Tiesības saņemt pabalstu izdevumu segšanai, kas saistīti ar dokumentu noformēšanu, ir personai, kurai Dienests ir piešķīris kādu no šo noteikumu 3.1.–3.3.apakšpunktā minētajiem atbalsta pasākumiem.

37. Pabalsta izdevumu segšanai, kas saistīti ar dokumentu noformēšanu, maksimālais apmērs ir 350 euro.

38. Dienests personai piešķiramā pabalsta izdevumu segšanai, kas saistīti ar dokumentu noformēšanu, apmēru nosaka, ņemot par pamatu šo noteikumu 9.3.apakšpunktā minētos dokumentus un 37.punktā noteikto maksimālo pabalsta apmēru, bet nepārsniedzot faktiskos izdevumus. Ja faktiskie izdevumi pārsniedz šo noteikumu 37.punktā noteikto pabalsta apmēru, starpību līdzfinansē persona no saviem līdzekļiem.

39. Dienests 10 darbdienu laikā no šo noteikumu 9.punktā minēto dokumentu saņemšanas dienas pieņem lēmumu par pabalsta izdevumu segšanai, kas saistīti ar dokumentu noformēšanu, piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pabalstu.

VI. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

40. Dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Jēkabpils pilsētas domē un Jēkabpils pilsētas domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs R.Ragainis
Saistošo noteikumu "Saistošie noteikumi par atbalsta pasākumiem vides pieejamības nodrošināšanai personām ar kustību traucējumiem"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaistošo noteikumu "Saistošie noteikumi par atbalsta pasākumiem vides pieejamības nodrošināšanai personām ar kustību traucējumiem" projekts (turpmāk – saistošie noteikumi) izstrādāts:

pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu un likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu un

ņemot vērā Jēkabpils pilsētas pašvaldības Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas 2017.gada 27.jūlija protokola Nr.13 4.paragrāfā nolemto par saistošo noteikumu izstrādāšanu, nosakot kārtību, kādā personām ar kustību traucējumiem, kuras pārvietojas ratiņkrēslā, tiek piešķirts pabalsts ratiņkrēsla pacēlāja iegādei un mājokļa pielāgošanai.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi paredz noteikt atbalsta pasākumu vides pieejamības nodrošināšanai personām ar kustību traucējumiem veidus, apmērus, to pieprasīšanas, saņemšanas un finansēšanas kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldībā.

Tiesības saņemt pabalstus ir personai ar kustību traucējumiem, kura:

1. ir bērns invalīds vai pilngadīga persona ar I grupas invaliditāti;

2. nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vai neatrodas ieslodzījuma vietā;

3. savu pamata dzīvesvietu deklarējusi Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā un dzīvo deklarētajā dzīvesvietā;

4. dzīvo sev vai ģimenes loceklim piederošā mājoklī vai uz īres līguma pamata, kas ir spēkā vismaz piecus gadus, izņemot gadījumu, ja persona dzīvo sociālajā dzīvoklī, no atbalsta pasākuma pieprasīšanas dienas, dzīvo pašvaldībai vai privātpersonai piederošā mājoklī.

Saistošajos noteikumos ir paredzēts, ka persona ar kustību traucējumiem, kura pārvietojas ratiņkrēslā, varēs pretendēt uz pabalstu izdevumu segšanai, kas saistīti ar dokumentu noformēšanu un uz kādu no šādiem atbalsta pasākumiem: pabalsts vides pielāgošanai, atbalsts pandusa ierīkošanai un pacēlāja nodošana personas lietošanā.

Pabalsta vides pielāgošanai maksimālais apmērs ir 2500 euro, pabalsta izdevumu segšanai, kas saistīti ar dokumentu noformēšanu, – 350 euro.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošajos noteikumos noteikto atbalsta pasākumu vides pieejamības nodrošināšanai personām ar kustību traucējumiem nodrošināšanai budžetā papildus nepieciešamo līdzekļu apjoms: 2018.gadā 10000 euro, 2019.gadā 10000 euro un 2020.gadā 10000 euro.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmNav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas ir veiktas ar sabiedriskā labuma biedrību "Jēkabpils NVO resursu centrs", Jēkabpils pilsētas pašvaldības Pilsētsaimniecības departamentu un Būvvaldi.
Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs R.Ragainis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Saistošie noteikumi par atbalsta pasākumiem vides pieejamības nodrošināšanai personām ar kustību .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Jēkabpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 26Pieņemts: 30.11.2017.Stājas spēkā: 23.12.2017.Zaudē spēku: 01.01.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 255, 22.12.2017. OP numurs: 2017/255.27
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
296081
23.12.2017
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)