Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 778

Rīgā 2017. gada 19. decembrī (prot. Nr. 63 43. §)
Noteikumi par valsts budžeta mērķdotāciju piemaksai pie mēnešalgas 2018. gadā sociālajiem darbiniekiem darbam ar ģimenēm un bērniem
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
13. panta pirmās daļas 9. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka valsts nodrošinātā atbalsta veidu profesionāla sociālā darba ieviešanai un attīstībai pašvaldībās 2018. gadā, kā arī minētā atbalsta apjomu un nosacījumus tā saņemšanai.

2. Profesionāla sociālā darba attīstību pašvaldībās laikposmā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim nodrošina ar valsts mērķdotāciju, ko novirza piemaksai pie mēnešalgas par personīgo ieguldījumu (ieskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par šīm piemaksām) (turpmāk – mērķdotācija) tiem sociālajiem darbiniekiem, kuri ir darba tiesiskajās attiecībās ar attiecīgo pašvaldības domi vai sociālo dienestu un strādā ar ģimenēm un bērniem pašvaldību sociālajos dienestos (turpmāk – sociālie darbinieki). Mērķdotāciju sadala atbilstoši likumā "Par valsts budžetu 2018. gadam" piešķirtajai apropriācijai.

3. Mērķdotācija paredzēta piemaksām sociālajiem darbiniekiem, kuriem ir atbilstoša sociālā darbinieka izglītība un kvalifikācija, kuri pašreiz veic un vismaz vienu gadu pēdējo triju gadu laikā ir veikuši sociālo darbu ar ģimenēm un bērniem, izmantojot sociālā darba metodes, un pēdējo piecu gadu laikā ir saņēmuši apliecinājumu par zināšanu apguvi bērnu tiesību aizsardzības jomā atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu.

4. Mērķdotāciju piešķir pašvaldībai vai sociālajam dienestam (turpmāk – mērķdotācijas saņēmējs) atbilstoši to sociālo darbinieku skaitam, kuri atbilst šo noteikumu 3. punktā minētajām prasībām, un proporcionāli sociālo darbinieku plānotajām darba stundām darbā ar ģimenēm un bērniem.

5. Mērķdotācijas saņēmējs mērķdotācijas saņemšanai un izdevumu veikšanai atver jaunu vai norāda esošu kontu Valsts kasē.

II. Mērķdotācijas pieprasīšana un apmēra aprēķināšana

6. Mērķdotācijas saņēmējs līdz 2018. gada 10. janvārim, izmantojot Valsts kases informācijas sistēmu "Ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēma" (turpmāk – ePārskatu sistēma), iesniedz mērķdotācijas pieprasījumu par sociālajiem darbiniekiem (1. pielikums) atbilstoši personāla sarakstam.

7. Ja uz šo noteikumu 6. punktā minētā pieprasījuma iesniegšanas brīdi sociālajā dienestā ir vakance uz sociālā darbinieka amata vietu un to paredzēts aizpildīt, tad pieprasījumā tabulas ailē "Sociālo darbinieku skaits" jānorāda arī vakantā amata vieta.

8. Labklājības ministrija (turpmāk – ministrija) 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 6. punktā minētā pieprasījuma saņemšanas, pamatojoties uz pieprasījumā norādīto informāciju un ņemot vērā likumā "Par valsts budžetu 2018. gadam" mērķdotācijai paredzēto līdzekļu apmēru, aprēķina mērķdotācijas saņēmējam mērķdotācijas apmēru 2018. gada I, II, III un IV ceturksnim.

9. Informāciju par aprēķināto mērķdotācijas apmēru un noteikto piemaksas apmēru sociālajam darbiniekam par vienu darba stundu mērķdotācijas saņēmējs var iegūt ePārskatu sistēmā.

10. Ja notikušas izmaiņas un ir nepieciešams precizēt pieprasījumu, mērķdotācijas saņēmējs līdz 2018. gada 10. oktobrim iesniedz aktuālo mērķdotācijas pieprasījumu par sociālajiem darbiniekiem (1. pielikums).

11. Saņemot šo noteikumu 10. punktā minēto aktuālo pieprasījumu, ministrija aprēķina mērķdotācijas apmēru 2018. gada IV ceturksnim un veic pārrēķinu par 2018. gada I, II un III ceturksni, ņemot vērā mērķdotācijas saņēmējam I, II un III  ceturksnī faktiski pārskaitīto finansējumu.

12. Ja nepieciešams, aprēķinot mērķdotācijas apmēru IV ceturksnim, ministrija atbilstoši likumā "Par valsts budžetu 2018. gadam" mērķdotācijām paredzēto un izlietoto līdzekļu apmēram precizē piemaksas apmēru par vienu darba stundu.

13. Mērķdotāciju par I ceturksni ministrija pārskaita līdz 2018. gada 30. janvārim, par II ceturksni – līdz 2018. gada 30. aprīlim, par III ceturksni – līdz 2018. gada 30. jūlijam un par IV ceturksni – līdz 2018. gada 30. oktobrim.

14. Gadījumos (atvaļinājums, darba nespēja), kad sociālajam darbiniekam darba samaksa aprēķināma no vidējās izpeļņas par periodu, kurā bija noteikta piemaksa, no mērķdotācijas sedzami vidējās izpeļņas pieauguma izdevumi, kas veidojušies no šajā periodā aprēķinātās piemaksas. Aprēķināto summu norāda pārskatā par mērķdotācijas izlietojumu pašvaldības sociālajiem darbiniekiem (2. pielikums). Minētos izdevumus ministrija kompensē līdz 2018. gada 31. decembrim.

15. Ja mērķdotācijas saņēmējam izveidojies mērķdotācijas līdzekļu atlikums par 2018. gadu, mērķdotācijas saņēmējs neizlietoto finansējumu līdz 2019. gada 10. janvārim pārskaita ministrijai uz norādīto kontu ieskaitīšanai valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

III. Mērķdotācijas izlietošanas uzraudzība un izmaksu pārtraukšana

16. Atbilstoši ministrijas aprēķinātajam mērķdotācijas apmēram mērķdotācijas saņēmējs nodrošina sociālajam darbiniekam piemaksu pie mēnešalgas atbilstoši faktiski nostrādātajam laikam darbā ar ģimeni un bērniem, kā arī veic darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par piemaksas summu.

17. Mērķdotācijas saņēmējs, izmantojot ePārskatu sistēmu, reizi ceturksnī (līdz ceturksnim sekojošā mēneša desmitajam datumam) iesniedz ministrijā šo noteikumu 14. punktā minēto pārskatu (2. pielikums). Ja iesniegšanas datums iekrīt brīvdienā vai svētku dienā, pārskatu iesniedz nākamajā darbdienā pēc iesniegšanas datuma.

18. Ministrija ir tiesīga izlases kārtībā veikt kontroli par mērķdotācijai paredzēto līdzekļu izlietojumu, kā arī pieprasīt mērķdotācijas saņēmējam ar mērķdotācijas līdzekļu izlietojumu saistītos dokumentus un informāciju.

19. Mērķdotāciju, kas nav izlietota atbilstoši paredzētajam mērķim, ministrija ietur no nākamajā ceturksnī mērķdotācijas saņēmējam paredzētajiem līdzekļiem vai lūdz pašvaldību 10 darbdienu laikā pēc ministrijas vēstules saņemšanas par atmaksas pieprasījumu atmaksāt līdz 2018. gada 31. decembrim nepamatoti izlietotos līdzekļus. Ja nepamatoti izmaksātie mērķdotācijas līdzekļi konstatēti pēc 2018. gada 31. decembra, mērķdotācijas saņēmējs tos mēneša laikā pārskaita ministrijai ieskaitīšanai valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

20. Iepriekšējo periodu uzskaites kļūdas, neprecizitātes un grāmatvedības uzskaites kārtības maiņas ietekmi norāda kā pārskata perioda ieņēmumu un izdevumu korekcijas.

21. Ja mērķdotācijas saņēmēja faktiskās sociālajam darbiniekam izmaksātās piemaksas, kā arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izdevumi ir lielāki nekā 2018. gada IV ceturksnī pārskaitītais mērķdotācijas finansējums, ministrija tos nekompensē.

IV. Noslēguma jautājums

22. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumus Nr. 484 "Noteikumi par valsts mērķdotāciju apmēru un nosacījumiem sociālo darbinieku amatalgu paaugstināšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 89. nr.; 2012, 194. nr.; 2013, 251. nr.; 2014, 257. nr.; 2016, 246. nr.).

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Labklājības ministra vietā –
veselības ministre Anda Čakša
1. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 19. decembra
noteikumiem Nr. 778
Mērķdotācijas pieprasījuma veidlapa

Sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 19. decembra noteikumiem Nr.778 "Noteikumi par valsts budžeta mērķdotāciju piemaksai pie mēnešalgas 2018. gadā sociālajiem darbiniekiem darbam ar ģimenēm un bērniem"

 Veidlapa Nr. 18_PROG

Mērķdotācijas pieprasījums pašvaldības sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem

 

KODI

Pašvaldības vai sociālā dienesta nosaukums 
Pārskata gads 
Pārskata periods (ceturksnis) 

euro

Periods

Ģimeņu skaits,
ar kurām plānots veikt sociālo darbu

Sociālo darbinieku skaits

Plānotais stundu skaits ceturksnī, ko sociālie darbinieki velta darbam ar ģimenēm un bērniem

A

1

2

3

I ceturksnis   
II ceturksnis   
III ceturksnis   
IV ceturksnis   

Kopā

x

x

 
Apliecinu, ka esmu sniedzis patiesas un pilnīgas nepieciešamās ziņas un apzinos, ka par nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.
Norēķinu konta numurs Valsts kasē 
  
Pieprasījuma sagatavotājs: 
 
vārds, uzvārds 
amats 
telefona numurs 
e-pasts 
pašvaldības vadītājs vai viņa pilnvarota persona 
 

(vārds, uzvārds)

Šis dokuments ir sagatavots un elektroniski parakstīts ePārskatu sistēmā

Labklājības ministra vietā –
veselības ministre Anda Čakša
2. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 19. decembra
noteikumiem Nr. 778
Mērķdotācijas izlietojuma pārskata veidlapa

Sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 19. decembra noteikumiem Nr.778 "Noteikumi par valsts budžeta mērķdotāciju piemaksai pie mēnešalgas 2018. gadā sociālajiem darbiniekiem darbam ar ģimenēm un bērniem"

Veidlapa Nr. 18_DARB

Pārskats par mērķdotācijas izlietojumu
pašvaldības sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem

 

KODI

Pašvaldības vai sociālā dienesta nosaukums 
Pārskata gads 
Pārskata periods (ceturksnis) 

euro

Periods

Ģimeņu skaits, ar kurām veikts sociālais darbs

Sociālo darbinieku skaits

Nostrādāto stundu skaits pārskata periodā

Plānotais piemaksas apmērs par 1 darba stundu

Aprēķinātā piemaksa (3. x 4.)

Piemaksas ietekmes attiecināmā daļa uz faktiski izmaksāto atvaļinājuma naudu un darbnespējas lapu

Aprēķinātais darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu apmērs

Iepriekšējo periodu korekcija

Aprēķinātā piemaksa kopā
(5. + 6. + 7. + 8.)

Saņemtais avanss no gada sākuma

Aprēķinātā piemaksa no gada sākuma

Izmaiņas (atlikums) (10. – 11.)

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I ceturksnis            
II ceturksnis            
III ceturksnis            
IV ceturksnis            

Kopā

x

x

 

x

 

 

 

 

 

x

x

x

Apliecinu, ka esmu sniedzis patiesas un pilnīgas nepieciešamās ziņas un apzinos, ka par nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.
Norēķinu konta numurs Valsts kasē 
  
Pārskata sagatavotājs: 
 
vārds, uzvārds 
amats 
telefona numurs 
e-pasts 
pašvaldības vadītājs vai viņa pilnvarota persona 
 

(vārds, uzvārds)

Šis dokuments ir sagatavots un elektroniski parakstīts ePārskatu sistēmā

Labklājības ministra vietā –
veselības ministre Anda Čakša
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par valsts budžeta mērķdotāciju piemaksai pie mēnešalgas 2018. gadā sociālajiem .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 778Pieņemts: 19.12.2017.Stājas spēkā: 22.12.2017.Zaudē spēku: 01.01.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 254, 21.12.2017. OP numurs: 2017/254.27
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
296028
22.12.2017
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)