Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 709

Rīgā 2017. gada 5. decembrī (prot. Nr. 60 12. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas
perioda vadības likuma
20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 124. nr.; 2016, 29., 111., 134., 238. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "Eiropas Savienības fondu papildināmības princips" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Eiropas Savienības fondu finanšu papildināmības princips" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt 4.2.4. apakšpunktā skaitli "1 934" ar skaitli "1 961".

3. Aizstāt 4.2.5. apakšpunktā skaitli "3 400" ar skaitli "2 100" un skaitli "3 132" ar skaitli "1 831".

4. Svītrot 4.3.1. apakšpunktā vārdus un skaitli "bet projekta iesniegumos plāno 645".

5. Svītrot 4.3.2. apakšpunktā vārdus un skaitli "bet projekta iesniegumos plāno bērnu skaita samazināšanos līdz 802".

6. Izteikt 4.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.4. finanšu rādītājs - līdz 2018. gada 31. decembrim sertificēti izdevumi 16 145 137 euro apmērā, tai skaitā:

4.4.1. Rīgas plānošanas reģiona projektā - 4 342 073 euro apmērā;

4.4.2. Latgales plānošanas reģiona projektā - 2 950 201 euro apmērā;

4.4.3. Vidzemes plānošanas reģiona projektā - 3 244 850 euro apmērā;

4.4.4. Kurzemes plānošanas reģiona projektā - 2 765 339 euro apmērā;

4.4.5. Zemgales plānošanas reģiona projektā - 2 842 674 euro apmērā."

7. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Pasākumam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 42 242 298 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums - 35 905 953 euro un valsts budžeta finansējums - 6 336 345 euro. Projekta iesniegumos plāno pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu ne vairāk kā 38 515 960 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējumu - 32 738 566 euro un valsts budžeta finansējumu - 5 777 394 euro, paredzot iznākuma rādītāju un rezultāta rādītāju plānojumu atbilstoši šo noteikumu 4.1., 4.2. un 4.3. apakšpunktā noteiktajam apjomam."

8. Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Projekta minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma nav ierobežota, projekta maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma, ko plāno projekta iesniegumā, līdz 2018. gada 31. decembrim ir:

10.1. Rīgas plānošanas reģionam - 10 358 383 euro;

10.2. Latgales plānošanas reģionam - 7 038 145 euro;

10.3. Vidzemes plānošanas reģionam - 7 740 848 euro;

10.4. Kurzemes plānošanas reģionam - 6 597 040 euro;

10.5. Zemgales plānošanas reģionam - 6 781 544 euro."

9. Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

"12. No 2019. gada 1. janvāra atbildīgā iestāde pēc Eiropas Komisijas lēmuma var ierosināt projektos noteikto attiecināmo izmaksu kopsummu palielinājumu līdz 42 242 298 euro, ievērojot šo noteikumu 7. punktā minēto finansēšanas avotu sadalījumu un šo noteikumu 4.2. apakšpunktā minēto uzraudzības rādītāju maksimālās vērtības."

10. Izteikt 17. punktu šādā redakcijā:

"17. Ar šo noteikumu 16.1., 16.3. un 16.4. apakšpunktā minētajiem sadarbības partneriem finansējuma saņēmējs slēdz sadarbības līgumu. Ja projekta iesnieguma iesniegšanas dienā vēl nav noslēgts sadarbības līgums, ar projekta sadarbības partneri tiek noslēgts nodomu protokols par sadarbību projekta īstenošanā, izņemot šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētos sadarbības partnerus, kurus identificē un ar kuriem sadarbības līgumus var slēgt projekta īstenošanas laikā. Ja kādu šo noteikumu 16.1. un 16.4. apakšpunktā minēto sadarbības partneri identificē projekta īstenošanas laikā, finansējuma saņēmējs sadarbības līgumu ar to slēdz ne vēlāk kā līdz 2016. gada 31. decembrim. Ar šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētajiem sadarbības partneriem finansējuma saņēmējs sadarbības līgumus slēdz, ja uzņemas savstarpējas finanšu saistības. Ja sadarbība ar šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minēto sadarbības partneri paredz tikai informācijas apmaiņu par šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētās mērķa grupas personām un tām nepieciešamajiem sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem, finansējuma saņēmējs izvērtē nepieciešamību slēgt sadarbības līgumu."

11. Aizstāt 19. punkta ievaddaļā vārdus "vismaz šādu informāciju par sadarbības partnera pienākumiem" ar vārdiem "informāciju (kur attiecināms) par sadarbības partnera pienākumiem".

12. Papildināt 19.1.8. apakšpunktu aiz vārdiem "atsevišķu norēķinu kontu" ar vārdiem "vai nodrošināt atsevišķu ieņēmumu un izdevumu grāmatvedības uzskaiti ar projekta īstenošanu saistītajiem ieņēmumiem un izdevumiem atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām grāmatvedības jomā".

13. Papildināt 20.6. apakšpunktu aiz vārdiem "sociālās rehabilitācijas pakalpojumu" ar vārdiem "dienas aprūpes centra pakalpojumu".

14. Aizstāt 22.1.1.3. apakšpunktā vārdus "minimālo stundas tarifa likmi normālā darba laika ietvaros par katru" ar vārdiem "minimālās mēneša darba algas apmēru, ko aprēķina proporcionāli sniegtajam aprūpes pakalpojuma stundu skaitam mēnesī par vienu".

15. Izteikt 22.2.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.2.6. obligāto veselības pārbaužu un redzes korekcijas līdzekļu kompensācijas izmaksas finansējuma saņēmēja projekta vadības personālam, ja tās nav iekļautas šo noteikumu 22.1 2. apakšpunktā minētajā veselības apdrošināšanā."

16. Izteikt 22.1 1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.1 1. darba vietas aprīkojuma iegādei vai nomai finansējuma saņēmēja projekta vadības personālam jaunu darba vietu radīšanai vai esošo darba vietu atjaunošanai ne vairāk kā 3 000 euro apmērā vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā. Ja finansējuma saņēmēja projekta vadības personāls ir nodarbināts normālu darba laiku, darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja finansējuma saņēmēja projekta vadības personāls ir nodarbinātu nepilnu darba laiku vai personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas ir attiecināmas proporcionāli atlīdzības procentuālajam sadalījumam;".

17. Papildināt 23.1. apakšpunktu aiz vārda "nokļūšanai" ar vārdiem "līdz jaunajai dzīvesvietai un".

18. Svītrot 24. punkta ievaddaļā vārdu "kopumu".

19. Izteikt 24.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.1. saskaņā ar šo noteikumu 58. punktā minēto vienas vienības izmaksu metodiku, ja sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus nodrošina pašvaldības izveidotie vai pašvaldības piesaistītie sociālo pakalpojumu sniedzēji, izņemot šo noteikumu 24.2. apakšpunktā minēto gadījumu;".

20. Papildināt noteikumus ar 24.1 punktu šādā redakcijā:

"24.1 Ja par sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem kompensāciju pašvaldībai piešķir atbilstoši šo noteikumu 24.2. apakšpunktam un šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētās mērķa grupas persona veic līdzmaksājumu par saņemto sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtību un kārtību, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta, finansējuma saņēmējs pārliecinās, ka kompensācija un līdzmaksājums kopā nepārsniedz faktiskās izmaksas vai šo noteikumu 58. punktā minētajā vienas vienības izmaksu metodikā noteiktās vienas vienības izmaksas."

21. Izteikt 25.1., 25.2. un 25.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"25.1. kompensāciju par transporta izdevumiem (par degvielu, transportlīdzekļu nomu, transporta un specializētā transporta pakalpojumiem, sabiedriskā transporta izmantošanu) šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minētās mērķa grupas personu - bērnu ar funkcionāliem traucējumiem - nogādāšanai uz "atelpas brīža" pakalpojuma sniegšanas vietu un atpakaļ un šo noteikumu 22.1.1.3. apakšpunktā minētajiem aprūpes pakalpojuma sniedzējiem, lai nokļūtu līdz bērnu sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanas vietai un atpakaļ;

25.2. kompensāciju par aprūpes pakalpojuma nodrošināšanu, ja pašvaldība aprūpes pakalpojuma nodrošināšanai piesaista pakalpojuma sniedzēju uz pakalpojuma (uzņēmuma) līguma pamata. Atlīdzības izmaksu kompensāciju rēķina, dalot kārtējam gadam valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru ar mēneša darba stundu skaitu normāla darba laika ietvaros un reizinot ar sniegtā aprūpes pakalpojuma stundu skaitu mēnesī par vienu šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minētās mērķa grupas personu - bērnu ar funkcionāliem traucējumiem. Ja persona, kura sniedz aprūpes pakalpojumu, ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā projekta sadarbības partnera darba ņēmējs, attiecināmas ir arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaksas;

25.3. kompensāciju par "atelpas brīža" pakalpojuma nodrošināšanu, nepārsniedzot 42 euro diennaktī;".

22. Papildināt noteikumus ar 25.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"25.5. kompensāciju par šo noteikumu 20.6. apakšpunktā minētā dienas aprūpes centra pakalpojuma nodrošināšanu ne vairāk kā 2 euro par stundu un kopā ne vairāk kā 2 500 euro par vienu šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minētās mērķa grupas personu - bērnu ar funkcionāliem traucējumiem - visā projektā īstenošanas laikā."

23. Svītrot 32.3 punkta ievaddaļā vārdus un skaitli "ne vēlāk kā 30 dienas".

24. Izteikt 35. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Šo noteikumu 20.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanu nodrošina finansējuma saņēmējs, ja nepieciešams, piesaistot pakalpojuma sniedzēju, un šīs darbības ietvaros katrs plānošanas reģions līdz 2018. gada 30. jūnijam izstrādā atsevišķu plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu laikposmam līdz 2020. gadam atbilstoši attiecīgā plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem."

25. Papildināt noteikumus ar 36.2 punktu šādā redakcijā:

"36.2 Ja līdz šo noteikumu 35. punktā minētajam plānošanas reģionu deinstitucionalizācijas plāna izstrādes termiņam nav veikts individuālo vajadzību izvērtējums un izstrādāts atbalsta plāns visām projektā paredzētajām šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajām mērķa grupas personām un 3.3. apakšpunktā minētajām mērķa grupas personām - bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, plānošanas reģionu deinstitucionalizācijas plānos iekļauj prognozi par atlikušo mērķa grupas personu daļu un uz tās pamata sagatavo šo noteikumu 35. punktā minēto informāciju."

26. Izteikt 37.1. un 37.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"37.1. līdz 2020. gada 1. aprīlim - par periodu līdz 2019. gada 31. decembrim;

37.2. līdz 2022. gada 1. aprīlim - par periodu līdz 2021. gada 31. decembrim."

27. Izteikt 40. punkta ievaddaļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Šo noteikumu 20.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanu nodrošina finansējuma saņēmējs, sadarbības partneri - valsts sociālās aprūpes centri un pašvaldības, kā arī citas valsts ilgstošās sociālās aprūpes institūcijas, ar kurām Labklājības ministrija ir noslēgusi līgumu par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu."

28. Papildināt 41.5. apakšpunktu aiz vārda "pakalpojumi" ar vārdiem "jeb "atelpas brīža" pakalpojumi".

29. Izteikt 42. punktu šādā redakcijā:

"42. Šo noteikumu 20.6. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īsteno pašvaldības, kas nodrošina šādu pakalpojumu sniegšanu:

42.1. aprūpes pakalpojums šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minētās mērķa grupas personām - bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk - komisija) atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem:

42.1.1. līdz četru gadu vecumam (ieskaitot) - ne vairāk kā 50 stundas nedēļā;

42.1.2. no piecu līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot) - ne vairāk kā 10 stundas nedēļā;

42.2. "atelpas brīža" pakalpojums šo noteikumu 42.1. apakšpunktā minēto bērnu likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm;

42.3. sociālās rehabilitācijas pakalpojumi šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minētās mērķa grupas personām:

42.3.1. bērniem ar funkcionāliem traucējumiem - atbalsta plānā noteiktie pakalpojumi ne vairāk kā 40 pakalpojuma sniegšanas reizes visā projekta īstenošanas laikā;

42.3.2. bērnu ar funkcionāliem traucējumiem likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm - psihologa pakalpojumi, rehabilitologa pakalpojumi, fizioterapija, kā arī izglītojošās atbalsta grupas ne vairāk kā 20 pakalpojuma sniegšanas reizes visā projekta īstenošanas laikā;

42.4. dienas aprūpes centra pakalpojums šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minētās mērķa grupas personām - bērniem ar funkcionāliem traucējumiem -, ja tas paredzēts atbalsta plānā."

30. Papildināt noteikumus ar 42.2 punktu šādā redakcijā:

"42.2 Ja šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minētās mērķa grupas personas pasākuma ietvaros saņem šo noteikumu 42. punktā minētos pakalpojumus, tās nevar saņemt atbalstu 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.3. pasākuma "Sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi bērniem ar invaliditāti" ietvaros."

31. Svītrot 46. punktu.

32. Izteikt 47. punktu šādā redakcijā:

"47. Pašvaldība no "atelpas brīža" pakalpojuma sniedzēja pieņem pakalpojuma sniegšanas izmaksas pamatojošos dokumentus, bet no bērna likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes - izmaksas pamatojošos dokumentus par šo noteikumu 25.1. apakšpunktā minētajiem iekšzemes transporta izdevumiem, ja bērna nogādāšanu uz "atelpas brīža" pakalpojuma sniegšanas vietu un atpakaļ ir nodrošinājis bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimene. Pašvaldība minētos izmaksas pamatojošos dokumentus iesniedz finansējuma saņēmējam izmaksu kompensēšanai šo noteikumu 51. punktā minētajā kārtībā. Pēc izdevumu kompensācijas saņemšanas no finansējuma saņēmēja pašvaldība (vai ar pakalpojuma sniedzēja starpniecību) nodrošina šo noteikumu 25.1. apakšpunktā minēto transporta izmaksu kompensēšanu bērna likumiskajam pārstāvim vai audžuģimenei, ja bērna nogādāšanu uz "atelpas brīža" pakalpojuma sniegšanas vietu un atpakaļ ir nodrošinājis bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimene."

33. Svītrot 48. punktu.

34. Izteikt 49. punktu šādā redakcijā:

"49. Šo noteikumu 41. punktā un 42.2., 42.3. un 42.4. apakšpunktā minētos sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus:

49.1. īsteno atbilstoši normatīvajiem aktiem par prasībām sociālo pakalpojumu sniedzējiem;

49.2. nodrošina sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrētie pašvaldības izveidotie vai pašvaldības piesaistītie sociālo pakalpojumu sniedzēji vai ārstniecības personas un ārstniecības iestāžu reģistrā reģistrēti pakalpojumu sniedzēji atbilstoši atbalsta plāniem. Šo noteikumu 42.3. apakšpunktā minēto pakalpojumu nodrošināšanai bērna ar funkcionāliem traucējumiem likumiskais pārstāvis vai audžuģimene iesniegumā var norādīt vēlamo sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēju."

35. Izteikt 51.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"51.3. personas, kuras saņēmušas šo noteikumu 42.1., 42.2. un 42.4. apakšpunktā minētos pakalpojumus, ievērojot šo noteikumu 22.1.1.3., 25.2., 25.3. un 25.5. apakšpunktā minēto izmaksu ierobežojumus, kā arī rēķinu kopijas par šā pakalpojuma izmaksām, tai skaitā par šo noteikumu 25.1. apakšpunktā minētajām transporta izmaksām;".

36. Aizstāt 52.1. apakšpunktā skaitli "59" ar skaitli "58".

37. Svītrot 62.2. apakšpunktā vārdus "(pēc dalības apmācībās)".

38. Papildināt noteikumus ar 62.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"62.3. uzkrāj un projekta iesniegumā norāda datus par projekta ieguldījumu šo noteikumu 4.3.1., 4.3.2. un 4.3.3. apakšpunktā minētā rezultāta rādītāju izpildē."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Labklājības ministrs Jānis Reirs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 313 "Darbības programmas "Izaugsme .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 709Pieņemts: 05.12.2017.Stājas spēkā: 08.12.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 243, 07.12.2017. OP numurs: 2017/243.6
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
295607
08.12.2017
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)