Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7. nr.; 1996, 15. nr.; 1997, 24. nr.; 1998, 2., 18., 22., 24. nr.; 1999, 24. nr.; 2000, 11. nr.; 2001, 3., 8., 12. nr.; 2002, 2., 22. nr.; 2003, 2., 6., 8., 15., 22. nr.; 2004, 9. nr.; 2005, 2., 11. nr.; 2006, 1., 9., 13., 20., 24. nr.; 2007, 3., 7., 12. nr.; 2008, 1., 6., 13. nr.; 2009, 2., 11., 13., 15. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200., 205. nr.; 2010, 91., 101., 131., 151., 157., 178., 183., 206. nr.; 2011, 68., 80., 85., 169. nr.; 2012, 24., 50., 56., 109., 157., 186., 199., 203. nr.; 2013, 61., 92., 187., 194., 232. nr.; 2014, 6., 51., 119., 189., 204., 214., 220., 257. nr.; 2015, 29., 68., 118., 190., 208., 230., 245., 248., 251. nr.; 2016, 2., 91., 241. nr.; 2017, 5., 75., 124., 128., 156., 236. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1. pantu ar 34. punktu šādā redakcijā:

"34) vienotais nodokļu konts - valsts budžeta ieņēmumu konts Valsts kasē, kurā nodokļu maksātājs iemaksā šā likuma 23.1 panta pirmajā daļā noteiktos maksājumus."

2. Papildināt 18. panta pirmo daļu ar 31. punktu šādā redakcijā:

"31) nodrošināt Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā nodokļu maksātājam pieejamus datus par tā maksājamo un pārmaksāto Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu, nodevu, citu valsts noteikto maksājumu un ar tiem saistīto maksājumu (nokavējuma naudas un soda naudas) summām."

3. 23.1 pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Nodokļu maksātājs vienotajā nodokļu kontā iemaksā šādus Valsts ieņēmumu dienesta administrētos nodokļus, nodevas, citus valsts noteiktos maksājumus un ar tiem saistītos maksājumus (nokavējuma naudas un soda naudas):

1) iedzīvotāju ienākuma nodokli;

2) uzņēmumu ienākuma nodokli;

3) pievienotās vērtības nodokli;

4) akcīzes nodokli;

5) Muitas likuma 1. panta 4. punktā minētos muitas maksājumus;

6) dabas resursu nodokli;

7) izložu un azartspēļu nodokli;

8) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

9) elektroenerģijas nodokli;

10) mikrouzņēmumu nodokli;

11) subsidētās elektroenerģijas nodokli;

12) uzņēmējdarbības riska valsts nodevu;

13) valsts nodevu par numerācijas lietošanas tiesībām;

14) patentmaksu;

15) maksājumus par valsts kapitāla izmantošanu;

16) maksājumus saskaņā ar Eiropas Savienības dalībvalstu un citu valstu nodokļu administrāciju iesniegtajiem pieprasījumiem par nodokļu parādu piedziņu.

(2) Šā panta pirmajā, sestajā un septītajā daļā minēto maksājumu atzīst par saņemtu valsts budžetā atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā veicami maksājumi valsts budžetā un tie atzīstami par saņemtiem, un prasībām tiešsaistes maksājumu pakalpojumu izmantošanai norēķinos ar valsts budžetu.";

izslēgt trešo daļu;

papildināt pantu ar piekto, sesto, septīto, astoto, devīto, desmito un vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(5) Šā likuma 8. panta 3. punktā noteikto nodokļa maksājumu, pašvaldības budžetā iemaksājamo valsts nodevas maksājumu un pašvaldību nodevas maksājumu iemaksā pašvaldības budžetā nodokļu administrācijas vai pašvaldību nodevu administrācijas norādītajos budžeta kontos un atzīst par saņemtu pašvaldības budžetā dienā, kad pašvaldības budžets ir saņēmis attiecīgi tam piekritīgo nodokļa vai nodevas maksājumu.

(6) Šā likuma 8. panta 13. un 14. punktā noteikto nodokļu maksājumu iemaksā valsts budžetā nodokļu administrācijas norādītajos budžeta kontos.

(7) Valsts nodevas (izņemot uzņēmējdarbības riska valsts nodevu un valsts nodevu par numerācijas lietošanas tiesībām) maksājumu iemaksā valsts budžetā attiecīgās valsts nodevas administrācijas norādītajos budžeta kontos.

(8) Vienotajā nodokļu kontā saņemtie maksājumi (izņemot Ministru kabineta noteiktos gadījumus) tiek novirzīti šā panta pirmajā daļā minēto maksājumu saistību segšanai to samaksas termiņa iestāšanās dienā atbilstoši nodokļu deklarācijas iesniegšanas termiņam vai atbilstoši maksājuma termiņam, ja valsts budžeta maksājums noteikts ar citu dokumentu, kas nav nodokļu deklarācija.

(9) Ministru kabinets nosaka izņēmuma gadījumus šā panta astotajā daļā noteiktajai kārtībai, kādā vienotajā nodokļu kontā saņemtie maksājumi tiek novirzīti šā panta pirmajā daļā minēto maksājumu saistību segšanai.

(10) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests administrē nodokļu maksātāja vienotajā nodokļu kontā ieskaitītos maksājumus, kārtību, kādā tos novirza konkrēta nodokļa, nodevas, citu valsts noteikto maksājumu un ar tiem saistīto maksājumu saistību segšanai, un maksājumu veikšanas kārtību vienotajā nodokļu kontā.

(11) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā saskaņā ar nodokļu likumiem budžetā tiek ieskaitīti kārtējie nodokļu maksājumi un nokavētie nodokļu maksājumi, kas nav maksājami vienotajā nodokļu kontā."

4. Papildināt 24. panta sesto daļu pēc vārdiem "nodokļu maksājumi" ar vārdiem un skaitli "(izņemot nokavētos šā likuma 23.1 panta pirmajā daļā noteiktos nodokļu maksājumus)".

5. Papildināt 28. panta ceturto daļu ar vārdiem un skaitļiem "bet nokavētos šā likuma 23.1 panta pirmajā daļā noteiktos maksājumus sedzot saskaņā ar šā likuma 23.1 pantā noteikto kārtību un Ministru kabineta noteikto nodokļu, nodevu, citu valsts noteikto maksājumu un ar tiem saistīto maksājumu novirzīšanas un ieskaitīšanas kārtību".

6. 112. pantā:

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem "Ministru kabinets nosaka" ar vārdiem "par vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes izveidi un uzturēšanu atbildīgo iestādi";

papildināt pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) Vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes izveide un uzturēšana var tikt deleģēta privātpersonai, noslēdzot deleģēšanas līgumu atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajai kārtībai.

(6) Kārtību un apmēru, kādā veicama maksa par vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes izmantošanu, un atbrīvojumus no tās, kā arī saņemto līdzekļu izmantošanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

7. 114. pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā reģistrētos un uzkrātos datus (izņemot reģistrētos un uzkrātos datus par personu, kas uzturas būvlaukumā un nav nodarbināta būvdarbu veikšanā būvlaukumā) par iepriekšējo mēnesi, kā arī elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas notikumu auditācijas pierakstus, kas satur informāciju par visām datu uzkrāšanas periodā elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā veiktajām darbībām, galvenais būvdarbu veicējs reizi mēnesī līdz 15. datumam nodod vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē strukturētā veidā.";

papildināt piekto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ministru kabinets nosaka vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes turētāja pienākumus, tiesības un atbildību."

8. Papildināt pārejas noteikumus ar 207., 208. un 209. punktu šādā redakcijā:

"207. Šā likuma 1. panta 34. punkts, grozījumi 23.1 panta pirmajā un otrajā daļā, kā arī trešajā daļā attiecībā uz tās izslēgšanu, 23.1 panta piektā, sestā, septītā, astotā, devītā, desmitā un vienpadsmitā daļa, grozījumi 24. panta sestajā daļā un 28. panta ceturtajā daļā attiecībā uz vienotā nodokļu konta ieviešanu stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

208. Šā likuma 23.1 panta pirmās daļas 5. punktā minēto maksājumu ieskaitīšanu vienotajā nodokļu kontā uzsāk no 2023. gada 1. janvāra. Laika posmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim Muitas likuma 1. panta 4. punktā minētie muitas maksājumi maksājami nodokļu administrācijas norādītajā budžeta kontā, un tie atzīstami par saņemtiem valsts budžetā atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā veicami maksājumi valsts budžetā un tie atzīstami par saņemtiem, un prasībām tiešsaistes maksājumu pakalpojumu izmantošanai norēķinos ar valsts budžetu.

209. Ministru kabinets līdz 2018. gada 1. maijam izdod šā likuma 23.1 panta devītajā, desmitajā un vienpadsmitajā daļā paredzētos noteikumus."

Likums stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 23. novembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2017. gada 6. decembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 23.11.2017.Stājas spēkā: 01.01.2018.Tēma: Nodokļi un nodevas; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 242, 06.12.2017. OP numurs: 2017/242.17
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
295570
01.01.2018
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)