Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Talsu novada domes 2022. gada 3. novembra saistošos noteikumus Nr. 31 "Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai".
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 16

Talsos 2017. gada 29. jūnijā (prot. Nr. 14, 1. p., lēmums Nr. 248)
Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai
Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6. panta sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Talsu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) līdzfinansējuma apmēru un tā saņemšanas nosacījumus nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai (turpmāk – Pieslēgums).

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. nekustamais īpašums – dzīvojamā māja, daudzdzīvokļu dzīvojamā māja vai zemes gabals, kura apbūvei ir spēkā esoša būvatļauja dzīvojamās mājas būvniecībai un ir izbūvēti vismaz dzīvojamās mājas pamati;

2.2. Pieslēgums – kanalizācijas tīklu un būvju kopums no ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētās kanalizācijas sistēmas līdz pakalpojumu lietotāja īpašumā vai valdījumā esošai sistēmas daļai, kas nodrošinās lietotājam ūdenssaimniecības pakalpojuma saņemšanu.

3. Ja viena nekustamā īpašuma sastāvā ir vairākas dzīvojamās mājas, Pašvaldība līdzfinansē Pieslēgumu līdz katrai dzīvojamajai mājai, izņemot, ja dzīvojamās mājas pieder vienam pakalpojumu lietotājam.

4. Līdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā budžeta paredzēto līdzekļu apjomā.

5. Līdzfinansējums netiek piešķirts juridiskajām personām, kā arī, ja nekustamais īpašums tiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanai. Ja saimnieciskā darbība tiek veikta daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, attiecīgā īpašuma īpašnieks izmaksas sedz no privātiem līdzekļiem atbilstoši kopīpašuma domājamai daļai.

6. Līdzfinansējums tiek piešķirts Pieslēgumu ierīkošanai SIA "Talsu ūdens" apkalpes zonā.

II. Līdzfinansējuma apmērs

7. Līdzfinansējums tiek piešķirts nekustamā īpašuma īpašniekam fiziskai personai (turpmāk – Īpašnieks) Pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksu segšanai, pie nosacījuma, ja pieslēguma izbūves attālums līdz centralizētajiem kanalizācijas tīkliem ir vairāk nekā 10 m (turpmāk – Izmaksas).

8. Līdzfinansējums tiek noteikts 100% apmērā Izmaksu segšanai, bet ne vairāk kā 3000 euro viena nekustamā īpašuma Pieslēgumam, ja:

8.1. Īpašnieks ir persona ar I invaliditātes grupu, ir deklarēts un faktiski dzīvo nekustamā īpašumā;

8.2. Īpašnieks ir persona vai ģimene ar trūcīgas personas statusu, ja statuss ir spēkā iesnieguma iesniegšanas brīdī un ja Īpašnieks (ģimene) ir deklarēti un faktiski dzīvo nekustamā īpašumā;

8.3. Īpašnieks ir persona vai ģimene ar maznodrošinātas personas statusu, ja statuss ir spēkā iesnieguma iesniegšanas brīdī un ja Īpašnieks (ģimene) ir deklarēti un faktiski dzīvo nekustamā īpašumā;

8.4. Īpašniekam ir daudzbērnu ģimene vai ģimene, kurai ir piešķirts audžu ģimenes statuss un tā ir deklarēta un faktiski dzīvo nekustamā īpašumā;

8.5. Īpašnieks ir pensionārs un īpašumā ir deklarēta un faktiski dzīvo viena persona.

9. Līdzfinansējums tiek noteikts 50% apmērā Izmaksu segšanai citām fiziskajām personām, vai daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku kopībai, bet ne vairāk kā 1500 euro viena nekustamā īpašuma Pieslēgumam, ievērojot saistošo noteikumu 5. punktu.

10. Līdzfinansējums tiek noteikts 60% apmērā Izmaksu segšanai, ja fiziskajai personai jau ir izstrādāts un apmaksāts Pieslēguma būvprojekts, bet ne vairāk kā 1600 euro viena nekustamā īpašuma Pieslēgumam, ievērojot saistošo noteikumu 5. punktu.

11. Gadījumos, kad pamatojoties uz institūciju izdotajiem tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem, Pieslēguma būvprojektā paredzēts, ka Pieslēguma izbūve ir iespējama tikai ar caurduršanas metodes piemērošanu vai izmantojot apvalkcauruli, līdzfinansējuma apmērs viena nekustamā īpašuma Pieslēgumam tiek noteikts ne vairāk kā 3500 euro apmērā, attiecīgi palielinot noteikto procentuālo apmēru visām līdzfinansējuma saņēmēju kategorijām.

12. Netiek atbalstītas šādas izmaksas:

12.1. lietus notekūdeņu kanalizācijas būvniecība vai pārbūve;

12.2. esošās ūdensapgādes un komunālo notekūdeņu kanalizācijas sistēmas vai tās daļas pārbūve vai nojaukšana (izņemot septiķus, ja tos ir iespējams pārbūvēt kanalizācijas sistēmas nepieciešamajā sastāvdaļā, piemēram, skatakā);

12.3. jaunas ūdensapgādes sistēmas izbūve;

12.4. jaunas kanalizācijas sistēmas izbūve, ja nekustamajā īpašumā jau ir Pieslēgums centralizētajai kanalizācijai sistēmai, izņemot, ja ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs izsniedzis tehniskos noteikumus jaunas kanalizācijas sistēmas izbūvei.

III. Līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumi

13. Līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās dzīvokļu īpašnieku kopības vai kopīpašnieku pilnvarota persona vai pārvaldnieks (turpmāk – pilnvarotā persona) vai īpašnieks iesniedz pieteikumu SIA "Talsu ūdens", pievienojot:

13.1. dzīvokļu īpašnieku kopības (kopīpašnieku) lēmumu saturoša dokumenta (protokola) kopiju (uzrādot oriģinālu), no kura izriet, ka:

13.1.1. atbilstoši normatīvo aktu prasībām (ar balsu vairākumu 50% + 1) pieņemts lēmums par Pieslēguma izbūves nepieciešamību, ar tā izbūvi saistīto izmaksu apmēra (tāmes) saskaņošanu, būvdarbu finansēšanas kārtību, ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kārtību;

13.1.2. dzīvokļu īpašnieku kopība vai kopīpašnieki ir pilnvarojuši noteiktu personu vai pārvaldnieku iesniegt iesniegumu līdzfinansējuma saņemšanai, kā arī slēgt līgumus par Pieslēguma izbūvi, to saistīto izdevumu segšanu un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu;

13.2. izstrādātu Pieslēguma būvprojektu (ja tāds jau ir izstrādāts) vai Apliecinājuma karti.

14. Pārējie pretendenti līdzfinansējuma saņemšanai iesniedz pieteikumu SIA "Talsu ūdens", pievienojot:

14.1. nekustamā īpašuma piederību apliecinoša dokumenta kopiju;

14.2. noteikumu 8. punktā norādīto statusu apliecinoša dokumenta kopiju;

14.3. izstrādātu Pieslēguma būvprojektu (ja tāds jau ir izstrādāts) vai Apliecinājuma karti;

14.4. spēkā esošas būvatļaujas kopiju dzīvojamās mājas būvniecībai un būvinspektora atzinumu par nepabeigtu būvniecības objektu (gadījumos, kad notiek būvniecība).

15. Pieteikumus par līdzfinansējumu saņemšanu izskata SIA "Talsu ūdens" izveidota komisija (turpmāk – Komisija), kuras sastāvā ir attiecīgās pilsētas vai pagasta pārvaldes vadītājs. Komisija pieņem lēmumu par atbalstu līdzfinansējumam, izvērtējot Pretendentu pieteikumus, to atbilstību šiem noteikumiem un Nolikumam par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību.

16. Komisijas lēmumu par finansējuma piešķiršanu apstiprina Talsu novada domes priekšsēdētājs ar rīkojumu.

17. Pēc Komisijas lēmuma apstiprināšanas, SIA "Talsu ūdens" noslēdz līgumu ar Pretendentu par līdzfinansējuma saņemšanu.

18. Pēc Pieslēguma izbūves pabeigšanas, SIA "Talsu ūdens" iesniedz Talsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai pieprasījumu līdzfinansējuma saņemšanai. Finanšu nodaļa līdzfinansējumu pārskaita uz Pretendenta norādīto kontu.

IV. Nobeiguma noteikumi

19. Lai nodrošinātu vienotus principus un nosacījumus līdzfinansējuma piešķiršanai, kā arī noteiktu vienlīdzīgu līdzfinansējuma saņēmēju pieteikumu izskatīšanas un izvērtēšanas kārtību, SIA "Talsu ūdens" viena mēneša laikā pēc šo Saistošo noteikumu spēkā stāšanās izstrādā un iesniedz apstiprināšanai kapitālā daļu turētāja pārstāvim Nolikumu "Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai".

Talsu novada domes priekšsēdētājs E. Zelderis
Talsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 16 "Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai"
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsŪdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta sestā daļa noteic, ka pašvaldība var izdot saistošos noteikumus par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, nosakot līdzfinansējuma apmēru un saņemšanas nosacījumus.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā līdzfinansējums tiek piešķirts gan daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, gan individuālām dzīvojamām mājām, kā arī citus līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumus.
2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā saņemšanas nosacījumus nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai (turpmāk – Pieslēgums) esošā vai būvējamā dzīvojamā mājā. Līdzfinansējums tiek noteikts:
– 100% apmērā, bet ne vairāk kā EUR 3000 vienam Pieslēgumam, – personām ar I invaliditātes grupu, ģimenei (personai) ar trūcīgas ģimenes (personas) statusu, ģimenei (personai) ar maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, daudzbērnu ģimenei,
– 50% apmērā, bet ne vairāk kā EUR 1500 vienam Pieslēgumam, citos gadījumos.
60% apmērā Izmaksu segšanai, ja fiziskajai personai jau ir izstrādāts un apmaksāts Pieslēguma būvprojekts, bet ne vairāk kā 1600 euro viena nekustamā īpašuma Pieslēgumam.
Ja Pieslēguma izbūve ir iespējama tikai ar speciālu metodi (caurduršana), līdzfinansējuma apmērs tiek palielināts līdz EUR 3500 vienam Pieslēgumam.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuLīdzfinansējums tiek piešķirts gadskārtējā pašvaldības budžeta paredzēto līdzekļu apjomā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmLīdzfinansējuma saņemšanai pretendents iesniedz iesniegumu SIA "Talsu ūdens". Lēmumu par līdzfinansējumu pieņem SIA "Talsu ūdens" un iesniedz Talsu novada pašvaldībā. Rīkojumu par finansējuma piešķiršanu izdod Talsu novada domes priekšsēdētājs ar rīkojumu.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas notika ar SIA "Talsu ūdens" speciālistiem.
Talsu novada domes priekšsēdētājs E. Zelderis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Talsu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 16Pieņemts: 29.06.2017.Stājas spēkā: 15.07.2017.Zaudē spēku: 01.01.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 139, 14.07.2017. OP numurs: 2017/139.6
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
292242
15.07.2017
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"