Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 385

Rīgā 2017. gada 27. jūnijā (prot. Nr. 32 36. §)
Noteikumi par sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kritērijus sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanai sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā (turpmāk – reģistrs);

1.2. reģistrā iekļaujamo informāciju un reģistrēšanas kārtību;

1.3. nosacījumus izslēgšanai no reģistra.

2. Reģistrs ir Labklājības ministrijas (turpmāk – ministrija) pārziņā esošās valsts informācijas sistēmas "Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēma" (turpmāk – valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēma) sastāvdaļa.

3. Reģistrā reģistrē valsts un pašvaldību iestādes, fiziskas un juridiskas personas, kuras sniedz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktos sociālos pakalpojumus (turpmāk – pakalpojumu sniedzējs).

4. Pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrē uz pieciem gadiem.

II. Kritēriji pakalpojumu sniedzēja reģistrēšanai reģistrā un reģistrēšanas kārtība

5. Ja pakalpojumu sniedzējs sniedz dažādu veidu sociālos pakalpojumus (turpmāk – pakalpojums), pakalpojumu sniedzēju reģistrē atbilstoši katram pakalpojumam kā atsevišķu pakalpojumu sniedzēju.

6. Ja pakalpojumu sniedzējam ir vairākas faktiskās pakalpojumu sniegšanas adreses (pakalpojumu sniedzēja struktūrvienības vai filiāles atrodas dažādās vietās), pakalpojumu sniedzēju reģistrē atbilstoši katrai pakalpojumu sniegšanas vietai kā atsevišķu pakalpojumu sniedzēju.

7. Ja sociālā darba pakalpojuma sniedzējiem (pašvaldību sociālie dienesti) ir attālinātie klientu apkalpošanas punkti, kuros tiek nodrošināta klientu pieņemšana, kā pakalpojumu sniedzēju reģistrē sociālā darba pakalpojuma sniegšanas pamatvietu, reģistrā norādot arī katra attālinātā klientu apkalpošanas punkta adresi.

8. Lai reģistrētu pakalpojumu sniedzēju, tā vadītājs, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošā personas identifikācijas koplietošanas moduļa autentificēšanās iespējas un aizpildot ministrijas tīmekļvietnē (http://www.lm.gov.lv/) tiešsaistes formu e-pakalpojumam "Sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrācija", iesniedz valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmā iesniegumu sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrēšanai (turpmāk – iesniegums) (1. pielikums) un iesniegumā minētos dokumentus. Ja pakalpojumu sniedzējs tikai plāno uzsākt pakalpojumu sniegšanu, tad, aizpildot iesnieguma veidlapu, ievēro šādus nosacījumus:

8.1. veidlapas 7.1. apakšpunktu un 12. un 13. punktu drīkst neaizpildīt;

8.2. veidlapas 7.2. apakšpunktā norāda pakalpojumu sniegšanai paredzēto speciālistu sarakstu un skaitu;

8.3. veidlapas 7.3. apakšpunktā norāda pakalpojumu sniedzēja paredzēto organizatorisko struktūru.

9. Ja pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar šo noteikumu 8. punktu ir iesniedzis daļēji aizpildītu iesniegumu, pakalpojumu sniedzējam ir pienākums sešu mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par pakalpojumu sniedzēja reģistrēšanu uzsākt pakalpojumu sniegšanu, mēnesi iepriekš informēt par to ministriju un iesniegt pilnībā aizpildītu iesniegumu (1. pielikums).

10. Ja pakalpojumu sniedzējs sniedz vairākus reģistrējamus pakalpojumus, ministrija izvērtē atsevišķi katru pakalpojumu. Ja attiecīgajam pakalpojuma veidam sociālo pakalpojumu sniegšanas jomu regulējošajos normatīvajos aktos nav noteiktas īpašas prasības, ministrija izvērtē tikai pakalpojumu sniedzēja darbības atbilstību vispārīgām prasībām.

11. Ministrija pieņem lēmumu par iesnieguma izskatīšanas termiņa atlikšanu uz laiku līdz 10 darbdienām, norādot termiņu, kādā precizējami iesniegtie dokumenti vai sniedzamas ziņas, ja:

11.1. nav iesniegti visi dokumenti, kas norādīti iesniegumā;

11.2. iesniegtie dokumenti nav aizpildīti atbilstoši šajos noteikumos minētajām prasībām vai pakalpojumu sniedzēja statūtos vai nolikumā nav norādīts, ka pakalpojumu sniedzējs sniedz iesniegumā minētos pakalpojumus;

11.3. pakalpojumu sniedzēja būve vai telpu grupa, kurā paredzēts sniegt pakalpojumu, nav pieņemta ekspluatācijā vai tai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētais lietošanas veids neatbilst pakalpojuma sniegšanai;

11.4. ministrijai rodas pamatotas šaubas par sniegtās informācijas patiesumu.

12. Lai nodrošinātu šajos noteikumos minēto funkciju īstenošanu, ministrijai ir tiesības saņemt ziņas no šādām valsts informācijas sistēmām:

12.1. no Valsts zemes dienesta tiešsaistes datu pārraides režīmā – Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas teksta datus (adrešu klasifikatora datus) un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta datus, kas strukturēti informācijas blokos;

12.2. no Uzņēmumu reģistra – izziņu par juridisko personu un izziņu par fiziskas personas maksātnespējas reģistra datiem, statūtus vai nolikumu.

13. Pirms lēmuma pieņemšanas par pakalpojumu sniedzēja reģistrēšanu vai pārreģistrēšanu ministrijai ir tiesības veikt pakalpojumu sniedzēja pārbaudi pakalpojuma sniegšanas vietā par normatīvajos aktos attiecīgajam sociālo pakalpojumu sniedzējam noteikto prasību nodrošināšanu.

14. Mēneša laikā pēc visu šo noteikumu 8. punktā minēto dokumentu saņemšanas ministrija izvērtē pakalpojumu sniedzēja atbilstību Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un normatīvajos aktos par prasībām sociālo pakalpojumu sniedzējiem noteiktajām prasībām un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

14.1. lēmumu par pakalpojumu sniedzēja reģistrāciju, izdarot attiecīgu ierakstu reģistrā;

14.2. lēmumu par atteikumu reģistrēt pakalpojumu sniedzēju šo noteikumu 15. punktā minētajos gadījumos.

15. Ministrija pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt pakalpojumu sniedzēju, ja:

15.1. pakalpojums nav sociālais pakalpojums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma izpratnē;

15.2. noteiktajā termiņā nav iesniegti ministrijas papildus pieprasītie dokumenti un ziņas vai tie nav atbilstoši, vai nav saņemts pakalpojumu sniedzēja pamatots lūgums pagarināt dokumentu iesniegšanas termiņu;

15.3. sniegtas nepatiesas ziņas;

15.4. pakalpojumu sniedzējs neatbilst normatīvajos aktos attiecīgajam sociālo pakalpojumu sniedzējam noteiktajām prasībām, tai skaitā nenodrošina ugunsdrošības, darba aizsardzības vai higiēnas prasību ievērošanu;

15.5. pakalpojumu sniedzēja būve vai telpu grupa, kurā paredzēts sniegt pakalpojumu, nav pieņemta ekspluatācijā vai tai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētais lietošanas veids neatbilst pakalpojuma sniegšanai.

16. Ja mēneša laikā pēc pakalpojumu sniedzēja iesnieguma saņemšanas ministrija nepieprasa papildu informāciju un dokumentus, nepieņem un nepaziņo lēmumu par atteikumu reģistrēt pakalpojumu sniedzēju, uzskatāms, ka pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts reģistrā.

17. Pēc pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma (ja tas norādīts iesniegumā) tā izvēlētajā veidā ministrija nosūta pakalpojumu sniedzējam reģistrācijas apliecību (2. pielikums).

III. Reģistrā iekļaujamā informācija

18. Par pakalpojumu sniedzēju reģistrā ieraksta šādas ziņas:

18.1. reģistrācijas numurs un datums (ja pakalpojumu sniedzējs ir struktūrvienība vai filiāle, – tās privātpersonas, valsts iestādes, pašvaldības vai citas institūcijas reģistrācijas numurs, kura izveidojusi struktūrvienību vai filiāli);

18.2. pakalpojumu sniedzēja nosaukums;

18.3. juridiskā adrese un pakalpojuma sniegšanas adrese;

18.4. pakalpojumu sniedzēja juridiskais statuss;

18.5. tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, tīmekļvietne (ja tāda ir);

18.6. pakalpojuma sniegšanas forma;

18.7. sniedzamais pakalpojums;

18.8. klientu grupa pēc vecuma un dzimuma;

18.9. klientu grupa, kurai tiek sniegts pakalpojums;

18.10. vispārīga informācija par pakalpojumu sniedzēju (norāda pakalpojuma saņēmēju skaitu, informāciju par telpām);

18.11. pakalpojumu sniedzēja vadītāja vārds, uzvārds un amats;

18.12. ja pakalpojumu sniedzējs ir struktūrvienība vai filiāle, – tās privātpersonas, valsts iestādes, pašvaldības vai citas institūcijas vadītāja vārds, uzvārds un amats, kura to izveidojusi.

19. Papildus šo noteikumu 18. punktā minētajai informācijai ministrija reģistrā ieraksta lēmuma pieņemšanas datumu un numuru, kā arī pakalpojumu sniedzējam piešķirto vienu vai vairākus reģistrācijas kodus. Reģistrācijas kodu veido atbilstoši šādām prasībām:

19.1. pirmā daļa ir saskaņā ar Latvijas Republikas Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru (ATVK) administratīvajai teritorijai un teritoriālajai vienībai piešķirtais kods (septiņas zīmes);

19.2. otrā daļa ir saskaņā ar Preču statistisko klasifikāciju pa saimniecības nozarēm (CPA) piešķirtais kods;

19.3. trešā daļa ir pakalpojumu sniedzēja kods atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumam.

20. Ministrija reģistrēto pakalpojumu sniedzēju sarakstu publicē ministrijas tīmekļvietnē (http://www.lm.gov.lv), metadatus aprakstot atvērto datu portālā. Sarakstā norāda šo noteikumu 18. punktā minēto informāciju, izņemot šo noteikumu 18.10. apakšpunktā norādīto informāciju.

21. Ministrija tīmekļvietnē (http://www.lm.gov.lv) publicē to pakalpojumu sniedzēju sarakstu, kuri ir izslēgti no reģistra, metadatus aprakstot atvērto datu portālā. Sarakstā norāda:

21.1. pakalpojumu sniedzēja nosaukumu un reģistrācijas numuru;

21.2. pakalpojumu sniedzēja juridisko statusu;

21.3. pakalpojumu sniedzēja vai sniegtā pakalpojuma izslēgšanas datumu un izslēgšanas pamatojumu.

IV. Pakalpojumu sniegšanas apturēšana un pakalpojumu sniedzēja izslēgšana no reģistra

22. Ja pakalpojumu sniedzējs iesniedz ministrijai iesniegumu par pakalpojuma sniegšanas apturēšanu, ministrija 14 darbdienu laikā izdara reģistrā ierakstu par pakalpojumu sniedzēja darbības apturēšanu uz laiku, kādu norādījis pakalpojumu sniedzējs, bet ne ilgāku par sešiem mēnešiem.

23. Pēc pakalpojumu sniedzēja iesnieguma saņemšanas par pakalpojuma sniegšanas atsākšanu ministrija pieņem lēmumu par pakalpojumu sniedzēja darbības atjaunošanu un veic izmaiņas reģistrā, svītrojot ierakstu "darbība apturēta".

24. Ministrija pieņem lēmumu par pakalpojumu sniedzēja sniegtā pakalpojuma izslēgšanu no reģistra, ja:

24.1. saņemts pakalpojumu sniedzēja rakstisks iesniegums par izslēgšanu no reģistra;

24.2. pakalpojumu sniedzējs ir izbeidzis darbību;

24.3. pakalpojumu sniedzējs neatbilst normatīvajos aktos sociālo pakalpojumu sniedzējiem noteiktajām prasībām;

24.4. pakalpojumu sniedzējs ir administratīvi sodīts par normatīvajos aktos sociālo pakalpojumu sniedzējiem noteikto prasību vai sociālo pakalpojumu kvalitātes nenodrošināšanu, kas rada vai var radīt tiešus draudus sociālā pakalpojuma saņēmēja drošībai vai veselībai, un nav novērsis konstatētās nepilnības ministrijas noteiktajā termiņā;

24.5. pakalpojumu sniedzēja būvei vai telpu grupai, kurā tiek sniegts pakalpojums, veikta pārbūve un nav akta par nodošanu ekspluatācijā vai mainīts lietošanas veids, un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētais lietošanas veids neatbilst pakalpojuma sniegšanai;

24.6. ir stājies spēkā tiesas lēmums par pakalpojumu sniedzēja saimnieciskās darbības apturēšanu, izbeigšanu vai maksātnespēju;

24.7. ministrija konstatējusi, ka pakalpojumu sniedzējs sniedzis nepatiesas ziņas;

24.8. pakalpojumu sniedzējs pēc darbības apturēšanas šo noteikumu 22. punktā noteiktajā termiņā nav sniedzis ziņas par pakalpojuma sniegšanas atjaunošanu;

24.9. pakalpojumu sniedzējs nav iesniedzis šo noteikumu 31. punktā norādītos dokumentus un ziņas par pakalpojumu sniegšanu.

25. Ministrija lēmumu par pakalpojumu sniedzēja izslēgšanu no reģistra pieņem mēneša laikā pēc dienas, kad ministrijai ir kļuvis zināms par šo noteikumu 24. punktā minēto faktu iestāšanos.

26. Ja pakalpojumu sniedzējs ir izslēgts no reģistra, pakalpojumu sniedzēja vadītājam ir pienākums nodot ministrijā attiecīgo reģistrācijas apliecību, ja tāda ir izsniegta.

27. Reģistrētā pakalpojumu sniedzēja vadītājam ir pienākums 10 darbdienu laikā informēt ministriju par pakalpojumu sniedzēja darbības apturēšanu, izbeigšanu, izmaiņām juridiskajā statusā vai pakalpojumu organizēšanā un sniegšanā (nosaukums, pakalpojuma sniegšanas adrese, klientu skaits, klientu grupa, klienti pēc vecuma un dzimuma), kā arī izmaiņām pakalpojumu sniedzēja rekvizītos (juridiskā adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, tīmekļvietne, pakalpojumu sniedzēja vadītājs), iesniedzot attiecīgu iesniegumu par izmaiņām un izmaiņu apliecinošus dokumentus.

28. Ministrija izvērtē šo noteikumu 27. punktā minētos dokumentus un 14 darbdienu laikā:

28.1. pieņem lēmumu par izmaiņām, izdarot reģistrā attiecīgu ierakstu, ja mainījusies pakalpojumu sniegšanas adrese vai forma, juridiskais statuss, nosaukums, klientu skaits, klientu grupa, klienti pēc vecuma un dzimuma;

28.2. izdara reģistrā attiecīgu ierakstu par izmaiņām pakalpojumu sniedzēja rekvizītos.

29. Ne vēlāk kā mēnesi pirms piecu gadu termiņa beigām pakalpojumu sniedzējam, kurš turpina nodrošināt reģistrā reģistrēto pakalpojumu, ir pienākums iesniegt ministrijai iesniegumu pakalpojumu sniedzēja pārreģistrēšanai (4. pielikums) un tajā minētos dokumentus.

V. Noslēguma jautājumi

30. Pakalpojumu sniedzēji, kuri reģistrā reģistrēti līdz 2017. gada 30. jūnijam, ziņu aktualizēšanai un pārreģistrācijai reģistrā iesniedz ministrijā šo noteikumu 4. pielikumā minēto iesniegumu un tajā minētos dokumentus. Iesniegumu iesniedz šo noteikumu 31. punktā norādītajā termiņā.

31. Ministrija pakalpojumu sniedzējus pārreģistrē līdz 2022. gada 31. decembrim šādā termiņā:

31.1. pakalpojumu sniedzējus, kuri reģistrēti līdz 2010. gada 31. decembrim, pārreģistrē laikposmā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim;

31.2. pakalpojumu sniedzējus, kuri reģistrēti 2011. gadā, pārreģistrē laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim;

31.3. pakalpojumu sniedzējus, kuri reģistrēti 2012. gadā, pārreģistrē laikposmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim;

31.4. pakalpojumu sniedzējus, kuri reģistrēti 2013. gadā, pārreģistrē laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim;

31.5. pakalpojumu sniedzējus, kuri reģistrēti no 2014. gada 1. janvāra līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, pārreģistrē laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim.

32. Pakalpojumu sniedzēji šo noteikumu 8. punktā minētos dokumentus līdz 2017. gada 31. decembrim ministrijā iesniedz personīgi, nosūtot pa pastu vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

33. Pakalpojumu sniedzēji šajos noteikumos minētos dokumentus laikposmā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 30. jūnijam ministrijā var iesniegt šo noteikumu 8. un 32. punktā minētajā veidā.

34. Līdz attiecīgu izmaiņu izstrādei Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas programmatūrā ministrija būves vai telpu grupas ekspluatācijā pieņemšanas akta reģistrāciju minētajā sistēmā nepārbauda.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Direktīvas 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Labklājības ministrs Jānis Reirs
1. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 27. jūnija
noteikumiem Nr. 385
Iesniegums sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrēšanai
1. Sociālo pakalpojumu sniedzēja nosaukums (atbilstoši nolikumā vai statūtos norādītajam)
2. Sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas numurs (norāda Uzņēmumu reģistra reģistrācijas numuru vai Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru)
3. Sociālo pakalpojumu sniedzēja juridiskā adreseSociālā pakalpojuma sniegšanas vietas adrese

Novads

Pilsēta

Pagasts

Ciems

Iela

Ēkas nr./nosaukums

Dzīvokļa nr.

Pasta indekss

Novads

Pilsēta

Pagasts

Ciems

Iela

Ēkas nr./nosaukums

Dzīvokļa nr.

Pasta indekss

4. Sociālo pakalpojumu sniedzēja juridiskais statuss (saskaņā ar nolikumā vai statūtos noteikto)
5. Sociālo pakalpojumu sniedzēja kontaktinformācija
Tālruņa numurs 
E-pasta adrese 
Tīmekļvietne (ja ir) 

6. Ziņas par reģistrējamo sociālo pakalpojumu

(atbilstoši nolikumā vai citos iekšējos normatīvajos dokumentos noteiktajam)

6.1. sociālā pakalpojuma sniegšanas forma (atzīmēt tikai vienu izvēli)

ar izmitināšanu

bez izmitināšanas

ar izmitināšanu un bez izmitināšanas

6.2. sociālā pakalpojuma nosaukums (atzīmēt tikai vienu izvēli)

ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija

pansija

atelpas brīdis

krīzes tālrunis un uzticības tālrunis

sociālā rehabilitācija

krīzes centrs

profesionālā rehabilitācija

patversme

naktspatversme

dienas aprūpes centrs

dienas centrs

aprūpe mājās

grupu māja (dzīvoklis)

pusceļa māja

servisa dzīvoklis

specializētā darbnīca

sociālā darba pakalpojums, tai skaitā pašvaldību sociālais dienests

psihosociālā rehabilitācija

daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs

jauniešu māja

cits (norādīt, kāds) _______________________________________________________________

6.3. klienti pēc vecuma un dzimuma(atzīmēt tikai vienu izvēli)

(ja pakalpojums paredzēts gan bērniem, gan pilngadīgām personām, atzīmē "visu vecumu un dzimumu personas")

bērni (meitenes)

bērni (zēni)

bērni (abu dzimumu)

bērni, kuri uzturas kopā ar vecākiem, tuviniekiem, aizbildņiem

pilngadīgas personas (sievietes)

pilngadīgas personas (vīrieši)

pilngadīgas personas (abu dzimumu)

visu vecumu un dzimumu personas

6.4. klientu grupa (atzīmēt nepieciešamo)

bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni

personas ar garīga rakstura traucējumiem

personas, kas cietušas no prettiesiskām darbībām

personas, kas atkarīgas no psihoaktīvām vielām

krīzes situācijā nonākušas personas

personas ar redzes invaliditāti

personas ar dzirdes invaliditāti

personas ar invaliditāti ar fiziska rakstura traucējumiem

personas, kas atgriezušās no ieslodzījuma vietas vai ilgstošas bezpajumtniecības personas

cilvēku tirdzniecības upuri

pensijas vecuma personas

personas ar onkoloģiskām saslimšanām un viņu ģimenes locekļi

paliatīvā aprūpē esoši bērni un viņu ģimenes locekļi

bēgļi un personas, kas ieguvušas alternatīvo statusu

cita (norādīt, kāda) _______________________________________________________________

6.5. plānotais klientu skaits ___________________________

(sociālie dienesti, sociālā darba vai aprūpes mājās pakalpojumu sniedzēji norāda mēnesī apkalpojamo klientu skaitu)

7. Vispārēja informācija par sociālo pakalpojumu sniedzēju

7.1. informācija par sociālo pakalpojumu sniedzēja vadītāju(ja tiek reģistrēts tiesību subjekts, iesniedz vadītāja CV un attiecīgo izglītību apliecinošu dokumentu kopijas; ja tiek reģistrēta struktūrvienība/filiāle, iesniedz struktūrvienības/filiāles vadītāja CV un attiecīgo dokumentu kopijas) (ja pakalpojumu sniedzējs tikai plāno uzsākt pakalpojumu sniegšanu, šo apakšpunktu drīkst neaizpildīt)

7.2. pakalpojumu sniegšanā iesaistīto speciālistu kopējais skaits __________________ (pievienot speciālistu sarakstu un sarakstā norādīt katra speciālista amatam atbilstošo izglītību) (ja pakalpojumu sniedzējs tikai plāno uzsākt pakalpojumu sniegšanu, šajā apakšpunktā norāda pakalpojumu sniegšanai paredzēto speciālistu sarakstu un skaitu)

7.3. iesniegtie dokumenti (atzīmē iesniegtos dokumentus) (ja pakalpojumu sniedzējs tikai plāno uzsākt pakalpojumu sniegšanu, šajā apakšpunktā norāda pakalpojumu sniedzēja paredzēto organizatorisko struktūru):

dokumenti par sniedzamā pakalpojuma saturu un procesu (pakalpojuma nolikums, saistošie noteikumi u. c.)

organizatoriskā struktūras shēma (ja ir struktūrvienība/filiāle, norāda arī tiesību subjektu, kas to izveidojis)

datu aizsardzības kārtība vai reglaments, instrukcija utt.

darba kārtības noteikumi vai dokumenti, kas atspoguļo institūcijas darba organizāciju u. c.

citi būtiski dokumenti

7.4. informācija par sociālo pakalpojumu sniedzēja telpām:

telpu plāna kopija no inventarizācijas lietas vai būves kadastrālās uzmērīšanas lietas (jābūt norādei par kopējo telpu platību, kas tiek izmantotas pakalpojuma sniegšanai; ja ir veikta pārbūve, iesniedz pēdējo aktuālo dokumentu)

dokuments, kas apliecina, ka būve vai telpu grupa nodota ekspluatācijā (iesniedz, ja būvē vai telpu grupā veikta pārbūve vai tā ir jaunbūve)

telpu apraksts, kurā precīzi norāda katras telpas funkcionalitāti

7.5. informācija par sociālo pakalpojumu sniedzēja būves vai telpu grupas kadastra apzīmējumu, platību un lietošanas veidu:

(informāciju norāda, ja pakalpojumu sniedzējs atrodas sabiedrībai pieejamā nedzīvojamā būvē(-ēs) vai telpu grupā(-ās))

būves(-ju) kadastra apzīmējums(-i) _________________________________________________________________________________

būves(-ju) kopējā platība ________________________________________________________________________________________________ m2
                                                                                       (norāda, ja pakalpojumu sniedzējs atrodas visā būvē)

telpu grupas(-u) kadastra apzīmējums(-i) __________________________________________________________________________

telpu grupas(-u) kopējā platība __________________________________________________________________________________________ m2
                                                            (norāda, ja pakalpojumu sniedzējs atrodas vienā vai vairākās būves telpu grupās)

telpu grupas(-u) lietošanas veids atbilstoši kadastram

_______________________________________________________________________________________________________________________________

7.6. telpu un teritorijas pielāgotība personām ar pārvietošanās traucējumiem

(norāda telpu un teritorijas pielāgotību personām ar pārvietošanās traucējumiem)

8. Apliecinu, ka:

8.1. sociālo pakalpojumu sniedzējs atbilst normatīvajos aktos par ugunsdrošību un darba aizsardzību noteiktajām prasībām

8.2. sociālo pakalpojumu sniedzējs atbilst normatīvajos aktos par higiēnas prasībām noteiktajām prasībām

8.3. sociālo pakalpojumu sniedzējs atbilst normatīvajos aktos par kvalitatīvas un cilvēka veselībai, dzīvībai un videi nekaitīgas pārtikas apriti noteiktajām prasībām

8.4. pakalpojuma sniegšanas vietas (būves vai telpu grupas) lietošanas veids atbilst sociālo pakalpojumu sniegšanai, un tāds tas ir reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā

(parakstot iesniegumu, pakalpojumu sniedzēja vadītājs uzņemas atbildību par to minēto punktu nodrošināšanu, kas attiecas uz konkrētā pakalpojuma sniegšanu)

9. Sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas apliecību vēlos/nevēlos saņemt

(vajadzīgo pasvītrot)

10. Dokumentus saistībā ar reģistrāciju vēlos saņemt(atzīmēt tikai vienu izvēli):

pa e-pastu

pa pastu

personīgi

11. Apliecinu, ka esmu sniedzis patiesas un pilnīgas reģistrācijai nepieciešamās ziņas.

Apzinos, ka par nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

Piekrītu, ka:

pakalpojums sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrā tiks reģistrēts pēc visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas

nepieciešamās ziņas, kas ir valsts institūciju rīcībā, ministrija iegūst un pārbauda patstāvīgi


12. Sociālo pakalpojumu sniedzēja vadītājs ______________________________________________________                                                                                                            (vārds, uzvārds)

Personas kods      

     

(ja pakalpojumu sniedzējs tikai plāno uzsākt pakalpojumu sniegšanu, šo punktu drīkst neaizpildīt)


13. Ja sociālo pakalpojumu sniedzējs ir struktūrvienība vai filiāle, tā tiesību subjekta, kurš ir to izveidojis, vadītājs ______________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                (vārds, uzvārds)

Personas kods      

     

(ja pakalpojumu sniedzējs tikai plāno uzsākt pakalpojumu sniegšanu, šo punktu drīkst neaizpildīt)

14. Iesnieguma iesniedzējs

_______________________________________________________________________________________________________________________________
(iesnieguma iesniedzēja amats, vārds, uzvārds un paraksts*)

Datums*

                  |___|___|.|___|___|.|___|___|___|___|

                  (diena) (mēnesis) (gads)

Piezīme. * Veidlapas rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu vai ja dokuments tiek iesniegts Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmā (SPOLIS).
Labklājības ministrs Jānis Reirs
2. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 27. jūnija
noteikumiem Nr. 385
Reģistrācijas apliecības paraugs

Lielā Latvijas valsts ģerboņa attēls

Latvijas Republika

Labklājības ministrija

Sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas apliecība

Rīgā,  

Nr.

 
 

(reģistrācijas datums)

   
 
1. 
 

(sociālo pakalpojumu sniedzēja nosaukums)

2. 
 

(sociālo pakalpojumu sniegšanas vietas adrese)

3. 
 

(reģistrētais sociālais pakalpojums)

 
Labklājības ministrijas amatpersona
 

(amats, vārds, uzvārds un paraksts*)

 
 

Z.v.*

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "zīmoga vieta" ("Z.v.") neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Labklājības ministrs Jānis Reirs
3. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 27. jūnija
noteikumiem Nr. 385
Sociālo pakalpojumu sniedzēja koda trešās daļas atšifrējums

1. pozīcija

2. pozīcija

3. pozīcija

01 – ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija

02 – sociālā rehabilitācija

03 – krīzes centrs

04 – profesionālā rehabilitācija

05 – patversme

06 – naktspatversme

07 – dienas aprūpes centrs

08 – aprūpe mājās

09 – grupu māja (dzīvoklis)

10 – pusceļa māja

11 – servisa dzīvoklis

12 – specializētās darbnīcas

13 – sociālais, tai skaitā pašvaldības sociālais dienests

14 – jauniešu māja

15 – psihosociālā rehabilitācija

16 – daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs

17 – pansija

18 – atelpas brīdis

19 – krīzes tālrunis vai uzticības tālrunis

20 – dienas centrs

99 – cits

01 – meitenes

02 – zēni

03 – bērni (abu dzimumu)

04 – bērni, kuri uzturas kopā ar vecākiem, tuviniekiem, aizbildņiem

05 – pilngadīgas personas (sievietes)

06 – pilngadīgas personas (vīrieši)

07 – pilngadīgas personas (abu dzimumu)

08 – visu vecumu un dzimumu personas

01 – bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni

02 – personas ar garīga rakstura traucējumiem

03 – personas, kas cietušas no prettiesiskām darbībām

04 – personas, kas atkarīgas no psihoaktīvām vielām

05 – krīzes situācijā nonākušas personas

06 – personas ar redzes invaliditāti

07 – personas ar dzirdes invaliditāti

08 – personas ar invaliditāti ar fiziska rakstura traucējumiem

09 – personas, kas atgriezušās no ieslodzījuma vietas vai ilgstošas bezpajumtniecības

10 – cilvēku tirdzniecības upuri

11 – pensijas vecuma personas

12 – personas ar onkoloģiskām slimībām un viņu ģimenes locekļi

13 – paliatīvā aprūpē esošie bērni un viņu ģimenes locekļi

14 – bēgļi un personas, kas ieguvušas alternatīvo statusu

99 – citi

Labklājības ministrs Jānis Reirs
4. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 27. jūnija
noteikumiem Nr. 385
Iesniegums sociālo pakalpojumu sniedzēja pārreģistrēšanai
1. Sociālo pakalpojumu sniedzēja nosaukums (atbilstoši nolikumā vai statūtos norādītajam)
2. Sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas numurs (norāda Uzņēmumu reģistra reģistrācijas numuru vai Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru)
3. Sociālo pakalpojumu sniedzēja juridiskā adreseSociālā pakalpojuma sniegšanas vietas adrese

Novads

Pilsēta

Pagasts

Ciems

Iela

Ēkas nr./nosaukums

Dzīvokļa nr.

Pasta indekss

Novads

Pilsēta

Pagasts

Ciems

Iela

Ēkas nr./nosaukums

Dzīvokļa nr.

Pasta indekss

4. Sociālo pakalpojumu sniedzēja juridiskais statuss (atbilstoši nolikumā vai statūtos noteiktajam)
5. Sociālo pakalpojumu sniedzēja kontaktinformācija
Tālruņa numurs 
E-pasta adrese 
Tīmekļvietne (ja ir) 
6. Vispārīga informācija par sociālo pakalpojumu sniedzēju

6.1. informācija par vadītāju (vārds, uzvārds)

6.2. pakalpojumu sniegšanā iesaistīto speciālistu kopējais skaits __________________

(pievienot speciālistu sarakstu, norādot katra speciālista amatam atbilstošo izglītību)

6.3. pakalpojuma saņēmēju skaits __________________

(sociālie dienesti, sociālā darba vai aprūpes mājās pakalpojumu sniedzēji norāda mēnesī apkalpojamo klientu skaitu)

6.4. iesniegtie dokumenti

aktualizēti dokumenti par sniedzamā pakalpojuma saturu un procesu (nolikums, reglaments, saistošie noteikumi u. c.)

telpu plāna kopija no inventarizācijas lietas vai būves kadastrālās uzmērīšanas lietas (jābūt norādītai informācijai par telpu īpašnieku vai valdītāju, kā arī informācijai par kopējo telpu platību, kas tiek izmantota pakalpojuma sniegšanai; ja ir veikta pārbūve, iesniedz pēdējo aktuālo dokumentu)

telpu apraksts, kurā precīzi norāda katras telpas funkcionalitāti

7. Apliecinu, ka:

7.1. sociālo pakalpojumu sniedzējs atbilst normatīvajos aktos par ugunsdrošību un darba aizsardzību noteiktajām prasībām

7.2. sociālo pakalpojumu sniedzējs atbilst normatīvajos aktos par higiēnas prasībām noteiktajām prasībām

7.3. sociālo pakalpojumu sniedzējs atbilst normatīvajos aktos par kvalitatīvas un cilvēka veselībai, dzīvībai un videi nekaitīgas pārtikas apriti noteiktajām prasībām, ja ēdināšana tiek organizēta pakalpojumu sniegšanas telpās

7.4. pakalpojuma sniegšanas vietas (būves vai telpu grupas) lietošanas veids atbilst sociālo pakalpojumu sniegšanai, un tāds tas ir reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā

(parakstot iesniegumu, pakalpojumu sniedzēja vadītājs uzņemas atbildību par minēto punktu nodrošināšanu)

8. Dokumentus saistībā ar pārreģistrēšanu vēlos saņemt (atzīmēt tikai vienu izvēli):

pa e-pastu

pa pastu

personīgi

9. Apliecinu, ka esmu sniedzis patiesas un pilnīgas pārreģistrācijas veikšanai nepieciešamās ziņas. Apzinos, ka par nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības

10. Pakalpojuma sniedzēja vadītājs ______________________________________________________                                                                                                     (vārds, uzvārds)

Personas kods      

     

 


11. Ja sociālo pakalpojumu sniedzējs ir struktūrvienība vai filiāle, – tā tiesību subjekta vadītājs, kurš ir to izveidojis ______________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                            (vārds, uzvārds)

Personas kods      

     

 

12. Iesnieguma iesniedzējs

_______________________________________________________________________________________________________________________________
(iesnieguma iesniedzēja amats, vārds, uzvārds un paraksts*)

Datums*

                  |___|___|.|___|___|.|___|___|___|___|

                  (diena) (mēnesis) (gads)

Piezīme. * Veidlapas rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Labklājības ministrs Jānis Reirs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 385Pieņemts: 27.06.2017.Stājas spēkā: 12.07.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 136, 11.07.2017. OP numurs: 2017/136.1
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
292144
12.07.2017
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)