Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Daugavpils pilsētas domes 2023. gada 14. septembra saistošos noteikumus Nr. 14 "Pašvaldības sociālie pakalpojumi".
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.21

Daugavpilī 2017.gada 8.jūnijā (prot. Nr.13, 19.§)
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi

(Saistošo noteikumu nosaukums grozīts ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 11.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 63)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otro un trešo daļu,
Invaliditātes likuma 12. panta 6.2 daļu,
Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumu Nr. 275
"Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas
kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldību budžeta" 6. punktu
(Daugavpils pilsētas domes 27.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 28 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) pieejamo sociālo pakalpojumu veidus, to piešķiršanas un saņemšanas kārtību.

(Grozīts ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 11.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 63)

2. Noteikumos ir lietoti šādi termini:

2.1. ģimenes asistents – sociālā darba speciālists, kurš sniedz atbalstu un apmācību sociālo prasmju apgūšanā, bērnu aprūpē un audzināšanā, mājsaimniecības vadīšanā;

2.2. ģimenes locekļi – laulātie, bērni un citas personas, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī;

2.3. sociālās rehabilitācijas programma – vienai noteiktai personai vai sociālai grupai izstrādāts sociālās rehabilitācijas pasākumu kopums, kuru persona saņem saskaņā ar individuālās sociālās rehabilitācijas plānu;

2.4. vientuļa persona – persona, kurai nav apgādnieku un kura dzīvo viena.

3. Sociālos pakalpojumus Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē "Sociālais dienests" (turpmāk – Dienests) var pieprasīt persona vai viņas likumiskais pārstāvis, ja persona savu dzīvesvietu ir deklarējusi Pašvaldībā, izņemot personas, kurām nepieciešami sociālie pakalpojumi Naktspatversmē. Ja personai objektīvu apstākļu dēļ nav deklarētās dzīvesvietas, tiek izvērtēta iespēja personai sniegt psihosociālu palīdzību.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 1)

4. Pašvaldībā sociālos pakalpojumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķir Dienests.

5. Sociālos pakalpojumus var saņemt persona no citas pašvaldības, ja attiecīgā pašvaldība, pati persona vai tās likumiskais pārstāvis par saņemtajiem pakalpojumiem veic apmaksu pilnā apmērā un, ja Pašvaldībai ir iespējas nodrošināt attiecīgu sociālo pakalpojumu. Līgumu ar attiecīgo pašvaldību un pakalpojuma saņēmēju slēdz Dienests.

II. Sociālo pakalpojumu veidi un to saņemšanas kārtība

6. Pašvaldība nodrošina šādus sociālos pakalpojumus (turpmāk – sociālie pakalpojumi):

6.1. aprūpes mājās pakalpojums;

6.2. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums pilngadīgām personām;

6.3. īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums pilngadīgām personām;

6.4. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums bērniem;

6.5. ģimenes asistenta pakalpojums;

6.6. dienas centra pakalpojums;

6.7. dienas aprūpes centra pakalpojums;

6.8. krīzes centra pakalpojums;

6.9. grupu dzīvokļu pakalpojums;

6.10. naktspatversmes pakalpojums;

6.11. patversmes pakalpojums;

6.12. psihologa pakalpojums;

6.13. specializētā autotransporta pakalpojums;

6.14. sociālā taksometra pakalpojums;

6.15. sociālās mājas pakalpojumi;

6.16. "drošības poga" pakalpojums;

6.17. sociālās rehabilitācijas programmu īstenošana;

6.18. "atelpas brīdis" pakalpojums;

6.19. specializēto darbnīcu pakalpojums;

6.20. aprūpes pakalpojums bērniem;

6.21. dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem;

6.22. dienas centrs bērniem un jauniešiem;

6.23. krīzes centrs bērniem.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 28; Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 11.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 63)

7. Lai saņemtu sociālo pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis Dienestā iesniedz rakstisku iesniegumu un uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu, ja sociālo pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis. Iesniegumu persona var iesniegt personīgi, nosūtīt pa pastu vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un apriti. Normatīvajos aktos un šajos noteikumos noteiktajos gadījumos, kad Dienestam ir jānovērtē personas un tās apgādnieku maksātspēja, papildus iesniegumam persona un tās apgādnieks/apgādnieki aizpilda un iesniedz iztikas līdzekļu deklarācijas daļu par ienākumiem (turpmāk – deklarācija). Deklarācija nav jāiesniedz, ja:

7.1. tā jau tika iesniegta Dienestā, novērtējot mājsaimniecības atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam un tā ir aizpildīta ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms sociālā pakalpojuma pieprasīšanas;

7.2. sociālo pakalpojumu pilnībā apņemas apmaksāt persona, kura vēlas saņemt sociālo pakalpojumu, tās apgādnieks/apgādnieki vai cita persona;

7.3. persona normatīvajos aktos un šajos noteikumos noteiktajos gadījumos tiek atbrīvota no maksas par sociālo pakalpojumu sava statusa dēļ (piemēram, trūcīga/ maznodrošināta persona, persona ar invaliditāti, bārenis u.tml.);

7.4. persona ir vientuļa un rakstiski apliecina, ka tās vienīgie ienākumi ir pensija (vecuma, invaliditātes u.tml.) vai cits pensijai pielīdzināms ienākums.

(Daugavpils pilsētas domes 24.09.2020. saistošo noteikumu Nr. 33 redakcijā, kas grozīta ar 14.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 1)

8. Dienests normatīvajos aktos noteiktā kārtībā pārbauda noteikumu 7.punktā minētos dokumentus, izmantojot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas par mājsaimniecību vai pieprasot ziņas no privātpersonām, ja informāciju nevar iegūt valsts informācijas sistēmās, un apsekojot mājsaimniecību dzīvesvietā, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 24.09.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 33; 14.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 1)

9. Dienests lemj par personai piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu, apjomu, ilgumu un personas un/vai tās apgādnieka līdzfinansējuma apmēru.

10. Šo noteikumu 6.1., 6.5., 6.7., 6.8., 6.9., 6.10., 6.11., 6.18., 6.19., 6.20.–6.23. apakšpunktā noteiktos sociālos pakalpojumus Dienests sniedz, noslēdzot līgumu. Par 6.10.apakšpunktā noteikto sociālo pakalpojumu līgumu var neslēgt, ja klients izmanto pakalpojumu mazāk par diviem mēnešiem un klientam nav jāveic līdzmaksājums par pakalpojuma saņemšanu.

(Daugavpils pilsētas domes 22.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā, kas grozīta ar 14.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 1; Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 11.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 63)

11. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija pilngadīgām personām (turpmāk – Sociālā institūcija) slēdz līgumus par ilgstošas un īslaicīgas sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu Sociālajā institūcijā, pamatojoties uz Dienesta lēmumu.

12. Sociālais pakalpojums tiek apmaksāts atbilstoši normatīvajiem aktiem par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtību un kārtību, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldību budžeta. Persona vai viņa apgādnieks par sociālo pakalpojumu maksā saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes lēmumu apstiprināto cenrādi un šajos noteikumos noteiktajiem nosacījumiem.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 24.09.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

13. Dienests pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt sociālo pakalpojumu sniegšanu, ja persona atbilst vismaz vienam no šādiem apstākļiem:

13.1. personai ir nepieciešama atrašanās specializētā ārstniecības iestādē;

13.2. persona slimo ar tuberkulozi aktīvajā stadijā;

13.3. persona slimo ar akūtām infekcijas slimībām;

13.4. persona slimo ar seksuāli transmisīvajām slimībām.

14. Dienests normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos var pārtraukt piešķirtā sociālā pakalpojuma sniegšanu, kā arī, ja konstatē vismaz vienu no šādiem apstākļiem:

14.1. persona slimo ar tuberkulozi aktīvajā stadijā;

14.2. persona slimo ar akūtām infekcijas slimībām;

14.3. persona slimo ar seksuāli transmisīvajām slimībām;

14.4. persona rakstiski lūdz pārtraukt sociālā pakalpojuma sniegšanu;

14.5. persona apdraud citu personu veselību, dzīvību;

14.6. persona sistemātiski pārkāpj noslēgtā līguma noteikumus;

14.7. personai nepieciešama atrašanās specializētā ārstniecības iestādē;

14.8. personai rehabilitācijas rezultātā vairs nav nepieciešami ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumi un tos var nomainīt ar pakalpojumiem dzīvesvietā;

14.9. personai, kura iepriekš saņēma sociālo pakalpojumu dzīvesvietā, tiek nodrošināts sociālais pakalpojums institūcijā;

14.10. sasniegts sociālās rehabilitācijas mērķis vai/un persona ir atguvusi sociālās funkcionēšanas vai pašaprūpes spējas un sociālie pakalpojumi vairs nav nepieciešami;

14.11. persona vairāk kā vienu mēnesi nav izmantojusi šo noteikumu 6.7., 6.9., 6.10. vai 6.11.apakšpunktā minēto sociālo pakalpojumu vai vairāk kā divas nedēļas nav izmantojusi 6.8.apakšpunktā minēto sociālo pakalpojumu;

14.12. persona mainīja deklarēto dzīvesvietu, pārceļoties uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 24.09.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

III. Aprūpes mājās pakalpojums

15. Aprūpes mājās pakalpojumu personas dzīvesvietā (turpmāk – aprūpes mājās pakalpojums) nodrošina Dienesta Aprūpes mājās birojs.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 24.09.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

16. Aprūpes mājās pakalpojumu darba dienas laikā nodrošina pensijas vecuma personām, personām, kurām noteikta invaliditāte vai citām personām, kurām vecuma vai citu iemeslu dēļ ir grūtības veikt ikdienas mājas darbus pamatvajadzību apmierināšanai vai veikt savu personisko aprūpi.

17. Aprūpes mājās pakalpojums ietver personisko aprūpi un/vai ikdienas mājas darbu veikšanu.

18. Aprūpes mājās pakalpojumam ir šādi aprūpes līmeņi:

18.1. pirmais aprūpes līmenis ir 1–2 reizes nedēļā līdz 16 stundām mēnesī;

18.2. otrais aprūpes līmenis ir 2 reizes nedēļā līdz 24 stundām mēnesī;

18.3. trešais aprūpes līmenis ir 3 reizes nedēļā līdz 32 stundām mēnesī;

18.4. ceturtais aprūpes līmenis ir 5 reizes nedēļā līdz 48 stundām mēnesī līdz persona tiek ievietota īslaicīgas vai ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 22.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

19. Sniedzot aprūpes mājās pakalpojumu, personai pēc vajadzības tiek nodrošināti šādi pakalpojumi:

19.1. ārstniecības personas izsaukšana, atbalsts medikamentu lietošanā, palīdzība sadarbībā ar dažādām institūcijām;

19.2. produktu, medikamentu un saimniecības preču iegāde un piegāde (kopējais svars līdz 5 kg);

19.3. palīdzības sniegšana personai ēdiena pagatavošanā un ēšanā;

19.4. gatava ēdiena piegāde mājās;

19.5. ūdens piegāde personas dzīvesvietā;

19.6. kurināmā piegāde telpās un krāsns kurināšana;

19.7. palīdzība apģērbties un noģērbties, gultas veļas nomaiņā;

19.8. palīdzība iekļūt gultā un izkļūt no tās, pozicionēšanā un pārvietošanā;

19.9. palīdzība personīgās higiēnas nodrošināšanā (piemēram, mazgāšanās, inkontinences līdzekļu nomaiņa, ķemmēšanās, skūšanās, protēžu kopšana), izņemot podologa pakalpojumus;

19.10. trauku mazgāšana;

19.11. dzīvojamo telpu uzkopšana ne biežāk kā 4 reizes mēnesī;

19.12. dzīvojamo telpu logu mazgāšana ne biežāk kā 2 reizes gadā;

19.13. veļas mazgāšana personas veļas mazgājamajā mašīnā vai veļas nodošana un saņemšana no veļas mazgātavas;

19.14. pagalma uzkopšana (sniega tīrīšana, sauso lapu grābšana) tiktāl ciktāl tas nepieciešams personas spējai apmierināt savas pamatvajadzības.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 22.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

20. Bezmaksas aprūpes mājās pakalpojumu ir tiesīgas saņemt:

20.1. vientuļa pensijas vecuma persona un vientuļa persona ar invaliditāti, kurai vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ ir grūtības veikt ikdienas mājas darbus vai personisko aprūpi, ja tās ikmēneša ienākums nepārsniedz valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru, ieskaitot pabalstu personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama īpaša kopšana;

20.2. pensijas vecuma persona un persona ar invaliditāti, kurai vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ ir grūtības veikt ikdienas mājas darbus vai personisko aprūpi un kura dzīvo viena, vai vienā mājsaimniecībā ar šo personu dzīvojošās personas sava veselības stāvokļa dēļ nevar nodrošināt minētajām personām nepieciešamo aprūpi un šai mājsaimniecībai ir piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss, vai apgādnieks ir persona ar pirmās grupas invaliditāti;

20.3. klienti krīzes situācijā, ņemot vērā Dienesta sociālā darba speciālista atzinumu, kas tiek sagatavots pēc ģimenes/personas sociālās un materiālās situācijas izvērtēšanas.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 24.09.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 33; 14.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 1)

IV. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācija institūcijas pakalpojums pilngadīgām personām

21. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus Sociālā institūcija sniedz pensijas vecuma personām vai pilngadīgām personām, kurām noteikta invaliditāte, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nav spējīgas sevi aprūpēt patstāvīgi, nodrošinot pamatvajadzību apmierināšanu, mājokli, pilnu aprūpi, sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu.

22. Sociālajā institūcijā personas tiek uzņemtas uz noteiktu vai uz pastāvīgu laiku.

23. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums pilngadīgām personām ir Sociālās institūcijas maksas pakalpojums. Papildus normatīvajos aktos noteiktajam, kad klienta apgādnieks/apgādnieki tiek atbrīvoti no maksas par sociālo pakalpojumu, ņemot vērā Dienesta sociālā darba speciālista atzinumu, kas tiek sastādīts pēc ģimenes/personas sociālās un materiālās situācijas izvērtēšanas, krīzes situācijā klienta apgādnieks/apgādnieki var tik atbrīvoti no maksas par sociālo pakalpojumu.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 24.09.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

V. Īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums pilngadīgām personām

24. Sociālajā institūcijā nodrošina īslaicīgo sociālo aprūpi (turpmāk – Sociālās gultas) personām, kuras funkcionālo traucējumu dēļ nevar pašas sevi aprūpēt un kurām ārstēšanās stacionārā nav pamatota ar medicīniskajām indikācijām, kā arī pēcoperācijas periodā, atveseļošanās periodā vai līdz pakalpojuma saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

25. Sociālo gultu pakalpojumu ir tiesīgas saņemt personas, kuras atbilst noteikumu 24.punktā minētajiem kritērijiem, kā arī:

25.1. personas, kuras veselības stāvokļa dēļ nevar sevi aprūpēt;

25.2. trūcīgās personas;

25.3. personas bez noteiktas dzīvesvietas;

25.4. personas, kuras nonākušas krīzes situācijā.

26. Uzturēšanās laiks Sociālajās gultās ir līdz sešiem mēnešiem, ko var pagarināt līdz 12 mēnešiem ar Dienesta vadītāja lēmumu, kas tiek pieņemts pēc ārstējošā ārsta atzinuma saņemšanas.

27. Noteikumu 25.4.apakšpunktā noteiktajā gadījumā Pašvaldība apmaksā līdz vienam mēnesim visus izdevumus, kas saistīti ar personas ievietošanu un sociālās aprūpes pakalpojumiem Sociālajās gultās.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 24.09.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

28. Sociālās gultas pakalpojums pilngadīgām personām ir Sociālās institūcijas maksas pakalpojums.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 24.09.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

VI. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācija institūcijas pakalpojums bērniem

29. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā, sniedz bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem no 2 gadu līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai, atsevišķos gadījumos, ja bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni turpina mācības – līdz mācību gada beigām.

(Grozīts ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 24.11.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 29)

30. Sociālais pakalpojums ietver diennakts aprūpi, dzīvesvietu, sociālo rehabilitāciju, vispusīgu attīstību un audzināšanu, bērna vajadzībām atbilstošu veselības aprūpi, sociālā darba speciālistu un psihologa pakalpojumus, kā arī veicina bērna un ģimenes atkalapvienošanos vai jaunas ģimenes iegūšanu bērniem bāreņiem, bez vecāku gādības palikušiem bērniem un bērniem ar invaliditāti.

31. Bērnus no 2 gadu līdz 18 gadu vecumam ņem īslaicīgā aprūpē, pamatojoties uz bāriņtiesas priekšsēdētāja vienpersonisku lēmumu, policijas rīkojumu vai Dienesta atzinumu.

VII. Ģimenes asistenta pakalpojums

32. Ģimenes asistenta pakalpojums nodrošina personai vai ģimenei ar bērniem atbalstu un apmācību sociālo prasmju apgūšanā, bērnu aprūpē un audzināšanā, mājsaimniecības vadīšanā saskaņā ar individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu.

33. Ģimenes asistenta pakalpojumu ir tiesības saņemt:

33.1. līdz 4 stundām nedēļā jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanas, kuriem nav pietiekamu prasmju un iemaņu patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

33.2. līdz 10 stundām nedēļā ģimenei, kurai nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērnu audzināšanā un aprūpē;

33.3. līdz 15 stundām nedēļā ģimenei, kurā vismaz viens no vecākiem ir persona ar garīga rakstura traucējumiem.

34. Ģimenes asistenta pakalpojumu piešķir, ja Dienesta sociālais darbinieks ir sniedzis atzinumu par ģimenes asistenta pakalpojuma nepieciešamību, uz laiku līdz 12 mēnešiem. Mājsaimniecībai, kura aktīvi iesaistās savu problēmu risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus, ģimenes asistenta pakalpojuma saņemšanas termiņu var pagarināt līdz sešiem mēnešiem.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 1)

35. Ģimenes asistenta pakalpojums ir bezmaksas pakalpojums.

VIII. Dienas centra pakalpojums

36. Dienas centra pakalpojuma sniedzējs (turpmāk – Dienas centrs) nodrošina sociālo prasmju attīstīšanas iespējas, izglītošanas, brīvā laika pavadīšanas, mākslas vai mākslinieciskas pašdarbības nodarbības.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 24.09.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

37. Dienas centrā nodrošina sociālā darba speciālistu, citu speciālistu atbilstoši Dienas centra nodarbību specifikai un brīvprātīgo iesaisti.

38. Dienas centra pakalpojumus ir tiesīgas saņemt:

38.1. pensijas vecuma personas;

38.2. ģimenes ar bērniem;

38.3. personas ar invaliditāti;

38.4. personas pēc smagām, ilgstošām slimībām;

38.5. bezdarbnieki;

38.6. audžuģimenes.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 24.08.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 30)

39. Dienas centrs personām nodrošina telpu līdzi paņemta ēdiena uzņemšanai, ja klients atrodas dienas centrā četras un vairākas stundas pēc kārtas.

40. Dienas centrā pakalpojumi tiek sniegti bez maksas.

IX. Dienas aprūpes centra pakalpojums

41. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem institūcijā dienas laikā nodrošina Dienas aprūpes centrs.

42. Dienas aprūpes centrā uzņem pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir noteikta invaliditāte.

(Daugavpils pilsētas domes 14.01.2021. saistošo noteikumu Nr. 1 redakcijā)

43. Dienas aprūpes centrs nodrošina:

43.1. sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un brīvā laika pavadīšanas iespējas personām ar garīga rakstura traucējumiem;

43.2. nepieciešamības gadījumā sociālo darbinieku, psihologu, fizioterapeitu un citu speciālistu konsultatīvu atbalstu;

43.3. iespējas darboties prasmju attīstību veicinošās nodarbībās un nodarbību grupās;

43.4. iespējas organizēt savu rokdarbu izstādes;

43.5. iespējas iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs;

43.6. iespējas darboties mākslas un māksliniecisko spēju attīstīšanas nodarbībās;

43.7. iespējas apmeklēt kultūras un sporta pasākumus.

43.8. ēdināšanu;

43.9. autotransportu personām ar funkcionāliem traucējumiem un/vai kuri nespēj pārvietoties ar sabiedrisko transportu.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 24.09.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

44. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 24.09.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

45. Dienas aprūpes centra pakalpojums iedzīvotājiem, kuri deklarējuši savu dzīvesvietu Daugavpils valstspilsētā, ir bezmaksas.

(Daugavpils pilsētas domes 10.12.2020. saistošo noteikumu Nr. 50 redakcijā, kas grozīta ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 11.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 63)

X. Krīzes centra pakalpojums

46. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kopumu krīzes situācijās nonākušām personām (ieskaitot psiholoģisko atbalstu), kā arī īslaicīgu mājvietu nodrošina Dienesta Ģimenes atbalsta centrs/patversme (turpmāk – Centrs). Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus Centrā klients var saņemt arī bez izmitināšanas

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 24.09.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

47. Lai persona saņemtu Centra pakalpojumu tai ir jāiesniedz dokumentus, saskaņā ar noteikumu 7.punkta prasībām, kā arī krīzes situāciju apliecinošus dokumentus un citus dokumentus pēc sociālā darbinieka pieprasījuma, ja tie nepieciešami, lai pieņemtu lēmumu un Dienests vai Centrs tos nevar saņemt pats.

48. Centrā pakalpojumus ir tiesīgas saņemt:

48.1. personas, kuru īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir gājusi bojā vai daļēji sagruvusi stihiskas nelaimes vai citas avārijas, ugunsgrēka rezultātā;

48.2. ģimenes ar bērniem, kuras palikušas bez pajumtes;

48.3. vardarbībā cietušas personas, ģimenes ar bērniem un citas personas, kuras objektīvu iemeslu dēļ nevar uzturēties savā dzīvesvietā pēc sociālā darbinieka atzinuma;

48.4. bērni, kuri apmaldījušies, pamesti, aizgājuši no mājām vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām līdz to nodošanai vecākiem vai ievietošanai bērnu aprūpes institūcijā;

48.5. ģimenes ar bērniem, ja ģimenē bērna attīstībai, veselībai un dzīvei ir bīstami vai nelabvēlīgi apstākļi.

49. Centrs krīzes situācijā nonākušiem klientiem nodrošina:

49.1. sociālo prasmju novērtēšanu, pilnveidošanu un attīstīšanu;

49.2. individuālās un grupu nodarbības psihosociālā atbalsta sniegšanai;

49.3. drošu naktsmītni, ja sociālais pakalpojums ir ar izmitināšanu.

Pakalpojuma sniegšanā tiek iesaistīti sociālā darba speciālisti un psihologs.

(Daugavpils pilsētas domes 24.09.2020. saistošo noteikumu Nr. 33 redakcijā)

50. Šo noteikumu 48.4. apakšpunktā noteiktajos gadījumos bērnu ievieto Centrā saskaņā ar normatīvajos aktos par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas noteikto kārtību.

51. Personas uzturēšanās laiks Centrā ir līdz trīs mēnešiem. Uzturēšanās laiku Centrā var pagarināt līdz sešiem mēnešiem un objektīvu iemeslu dēļ uz nenoteiktu laiku līdz krīzes situācijas pārvarēšanai saskaņā ar Dienesta lēmumu, kas tiek pieņemts pamatojoties uz sociālā darbinieka atzinumu. Iedzīvotājiem, kuri deklarējuši savu dzīvesvietu Daugavpils valstspilsētā, pakalpojums ir bezmaksas.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 22.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 11; 24.09.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 33; Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 11.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 63)

XI. Grupu dzīvokļu pakalpojums

52. Dienesta Grupu dzīvoklī nodrošina mājokli un individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā un, ja nepieciešams, sociālo aprūpi personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

53. Grupu dzīvokļu pakalpojumus ir tiesīgas saņemt:

53.1. personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem, kurām vairs nav nepieciešami pusceļa māja vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumi;

53.2. citas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās specializētā institūcijā.

54. Grupu dzīvokļu pakalpojumi personām ir bezmaksas.

XII. Naktspatversmes pakalpojums

55. Dienesta naktspatversmes pakalpojumu (turpmāk – Naktspatversme) – naktsmītni, vakariņas, brokastis, personiskās higiēnas iespējas, sociālā darbinieka konsultācijas, ir tiesības saņemt pilngadīgām personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 24.09.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

56. Ja persona uzturas Naktspatversmē ilgāk par trim darba dienām, tās pienākums ir iesniegt dokumentus, saskaņā ar noteikumu 7.punkta prasībām, kā arī plaušu rentgenogrammu un dermatovenerologa atzinumu.

57. Lēmumu par Naktspatversmes pakalpojuma piešķiršanu ilgāk par trim darba dienām pieņem Dienests. Līdz lēmuma pieņemšanai personai ir tiesības uzturēties Naktspatversmē. Persona ir atbrīvota no maksas laika periodā no uzņemšanas brīža līdz Dienesta lēmuma par naktspatversmes pakalpojuma piešķiršanu pieņemšanai.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 24.09.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

58. Personas uzturēšanās laiks Naktspatversmē ir līdz 30 dienām. Ja persona līdzdarbojas un aktīvi iesaistās savu problēmu risināšanā, Dienests, pamatojoties uz sociālā darbinieka atzinumu, var pagarināt uzturēšanās laiku Naktspatversmē līdz trīs mēnešiem.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 22.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

59. Persona, kurai dzīvesvieta nav deklarēta un iepriekš nav bijusi deklarēta Pašvaldībā, par Naktspatversmes pakalpojumu maksā saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes lēmumu apstiprināto cenrādi. Iedzīvotājiem, kuri deklarējuši savu dzīvesvietu Daugavpils valstspilsētā, pakalpojums ir bezmaksas.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 22.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 11; 24.09.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 33; Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 11.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 63)

XIII. Patversmes pakalpojums

(Nodaļas nosaukums Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 11.11.2021. saistošo noteikumu Nr. 63 redakcijā)

60. Dienesta patversmes pakalpojumu (turpmāk – patversme) – naktsmītni, personiskās higiēnas iespējas, sociālo rehabilitāciju, sociālā darbinieka konsultācijas, ir tiesības saņemt pilngadīgām personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām, kuru iepriekšējā dzīvesvieta bijusi deklarēta Pašvaldības administratīvajā teritorijā.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 24.09.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 33; Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 11.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 63)

61. Lai personai saņemtu patversmes pakalpojumu tai ir jāiesniedz dokumentus, saskaņā ar noteikumu 7.punkta prasībām, kā arī plaušu rentgenogrammu un dermatovenerologa atzinumu.

(Grozīts ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 11.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 63)

62. Personas uzturēšanās laiks patversmē ir viens mēnesis, bet ja persona aktīvi iesaistās savu problēmu risināšanā un pilda līdzdarbības pienākumus, šo termiņu var pagarināt, ņemot vērā sociālā darbinieka atzinumu.

(Daugavpils pilsētas domes 22.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā, kas grozīta ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 11.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 63)

63. Persona, kuras ienākumi pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz 50 % no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas par patversmes pakalpojumu maksā ar atlaidi, kas noteikta ar Daugavpils pilsētas domes lēmumā apstiprināto cenrādi.

(Daugavpils pilsētas domes 24.09.2020. saistošo noteikumu Nr. 33 redakcijā, kas grozīta ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 11.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 63)

XIV. Psihologa pakalpojums

64. Dienests nodrošina psihologa konsultācijas krīzes situācijā nonākušām ģimenēm, audžuģimenēm, personām un bērniem, kuras nespēj saviem spēkiem pārvarēt psiholoģiskās problēmas.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 24.08.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 30)

65. Dienestā var saņemt šādus psihologa pakalpojumus:

65.1. individuālās psihologa konsultācijas;

65.2. ģimenes konsultēšanu;

65.3. psiholoģisko atbalstu bērniem (līdz 18 gadu vecumam) – diagnostiku, korekciju, konsultēšanu un rehabilitāciju;

65.4. pašpalīdzības un psiholoģiskā atbalsta grupas;

65.5. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos psihologa atzinuma sagatavošanu.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 24.09.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

66. Tiesības saņemt bezmaksas psihologa konsultācijas ir šādām personām:

66.1. personām vai ģimenēm ar bērniem normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;

66.2. ģimenei vai personai, kura ir nonākusi krīzes situācijā;

66.3. bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam, pamatojoties uz bāriņtiesas vai sociālā darbinieka nosūtījumu;

66.4. personām ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem;

66.5. audžuģimenēm.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 24.08.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 30)

XV. Specializētā autotransporta pakalpojums

67. Specializētā autotransporta pakalpojumu ir tiesīgas saņemt personas ar funkcionāliem traucējumiem, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās, kuras nespēj pārvietoties ar sabiedrisko transportu (personas ar 1. un 2.grupas invaliditāti, bērni ar invaliditāti), nokļūšanai uz medicīnisko vai rehabilitācijas iestādi Daugavpilī vai citā Latvijas pilsētā.

68. Specializētā autotransporta pakalpojums ietver personas un, ja nepieciešams, tās asistenta transportēšanu ar speciālo autotransporta līdzekli.

69. Specializētā autotransporta pakalpojumus nepiešķir personām:

69.1. kuras ir transportējamas guļus stāvoklī;

69.2. kuru pārvadāšanai ir nepieciešams specializēts medicīniski aprīkots transportlīdzeklis.

70. Specializētā autotransporta pakalpojuma saņemšanai persona iesniedz iesniegumu, norādot brauciena mērķi, datumu, laiku un pavadoņa nepieciešamību, ja personai nav piešķirts valsts apmaksātais asistenta pakalpojums.

71. Specializētā autotransporta pakalpojumu vienai personai bezmaksas piešķir ne vairāk kā sešas reizes gadā.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 24.09.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

XVI. Sociālā taksometra pakalpojums

72. Sociālā taksometra pakalpojumu ir tiesīgas saņemt personas ar invaliditāti, kurām ir kustību traucējumi un kuras pārvietojas ratiņkrēslā un to pavadoņi – transportēšanai ar sociālo taksometru, nokļūšanai uz vietām Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā.

73. Sociālā taksometra pakalpojumu vienai personai bez maksas piešķir ne vairāk kā 20 (divdesmit) reizes mēnesī.

(Daugavpils pilsētas domes 24.09.2020. saistošo noteikumu Nr. 33 redakcijā)

XVII. Sociālās mājas pakalpojumi

74. Sociālās mājas pakalpojumus personām, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā īrē sociālos dzīvokļus, sniedz Dienesta Sociālā māja.

75. Dienesta Sociālā māja nodrošina šādus pakalpojumus:

75.1. telpu un iekārtu veļas mazgāšanai;

75.2. dušas telpas izmantošanu;

75.3. ģimenes asistenta pakalpojumu;

75.4. psihologa pakalpojumu ģimenei vai personai, kura ir nonākusi krīzes situācijā;

75.5. sociāla pedagoga pakalpojumu;

75.6. radošo studiju pakalpojumu.

76. Noteikumu 75.3., 75.4., 75.5., 75.6.apakšpunktā minētie pakalpojumi personai tiek sniegti bezmaksas, par noteikumu 75.1. un 75.2.apakšpunktā minētiem pakalpojumiem persona maksā līdzdalības maksājumu saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes lēmumu apstiprināto cenrādi.

XVIII. "Drošības poga" pakalpojums

77. "Drošības poga" pakalpojums nodrošina nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvu atbalstu un palīdzību 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī personām, kurām vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ pastāv risks nonākt bezpalīdzības stāvoklī, ja tehniski ir iespējams nodrošināt "Drošības poga" pakalpojumu.

78. Bezmaksas "Drošības poga" pakalpojumu ir tiesīgas saņemt vientuļas pensijas vecuma personas un vientuļas personas ar invaliditāti, kuras atbilst šādiem kritērijiem:

78.1. vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ ir grūtības veikt ikdienas mājas darbus pamatvajadzību apmierināšanai vai veikt savu personisko aprūpi;

78.2. ienākumu līmenis mēnesī nepārsniedz valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru ieskaitot pabalstu personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama kopšana;

78.3. ģimenes ārsts izsniedzis izziņu, ka veselības stāvokļa dēļ nepieciešama aprūpe mājās.

XIX. Sociālās rehabilitācijas programmas īstenošana

79. Dienesta Sociālās rehabilitācijas programmas veicina personas sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā, tai skaitā izglītības sistēmā. Sociālās rehabilitācijas programmas ir universālas un individuālas un tiek īstenotas ar vai bez personas izmitināšanas sociālā pakalpojuma sniedzēja institūcijā saskaņā ar individuālo sociālās rehabilitācijas plānu, kurā atbilstoši sociālajai situācijai ietver veselības veicināšanas, sociālā darba, sociālās rehabilitācijas un citus pasākumus, kas vērsti uz personas funkcionēšanas spēju saglabāšanu vai uzlabošanu, iekļaušanos sabiedrībā, kā arī personas un tās ģimenes locekļu izglītošanu un atbalstīšanu.

79.1 Dienesta sociālās rehabilitācijas programmas īstenošanas pakalpojumu ir tiesīgi saņemt:

79.1 1. pensijas vecuma personas;

79.1 2. ģimenes ar bērniem;

79.1 3. personas ar garīga rakstura traucējumiem;

79.1 4. audžuģimenes;

79.1 5. personas ar invaliditāti;

79.1 6. personas pēc smagām, ilgstošām slimībām;

79.1 7. bezpajumtnieki;

79.1 8. bezdarbnieki;

79.1 9. personas pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietām;

79.110. bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecumam;

79.111. nepilngadīgi likumpārkāpēji.

(Daugavpils pilsētas domes 24.08.2017. saistošo noteikumu Nr. 30 redakcijā, kas grozīta ar 24.09.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

79.2 Pēc sociālā dienesta izvērtējuma un lēmuma par pakalpojuma nepieciešamību pieņemšanas, valsts finansētu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu ir tiesīgi saņemt:

79.2  1. bērns, kurš cietis no prettiesiskām darbībām;

79.2 2. no narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām vai no atkarību izraisošiem procesiem atkarīgām personām un bērniem.

79.2 3. no vardarbības cietušas un vardarbību veikušas pilngadīgas personas;

79.2 4. personas ar funkcionāliem traucējumiem;

79.2 5. politiski represētās personas;

79.2 6. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personās;

79.2 7.  personas ar prognozējamo invaliditāti.

(Daugavpils pilsētas domes 22.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā, kas grozīta ar 24.09.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

80. Sociālās rehabilitācijas programmas īstenošanas pakalpojumu personas saņem saskaņā ar izstrādāto sociālās rehabilitācijas plānu.

80.1 Iedzīvotājiem, kuri deklarējuši savu dzīvesvietu Daugavpils valstspilsētā, sociālās rehabilitācijas programmas tiek īstenotas bezmaksas. Par valsts budžeta līdzekļiem apmaksātus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus persona saņem Ministru kabineta noteikumos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

(Daugavpils pilsētas domes 22.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā, kas grozīta ar 24.09.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 33; Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 11.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 63)

XX. "Atelpas brīdis" pakalpojums

81. "Atelpas brīdis" pakalpojuma sniedzējs personai nodrošina:

81.1. nepieciešamības gadījumā palīdzību pašaprūpē un personīgās higiēnas nodrošināšanā;

81.2. nepieciešamības gadījumā bērna uzraudzību un individuālu atbalstu aprūpē atbilstoši nepieciešamībai;

81.3. vecumam, veselības stāvoklim un uztura normām atbilstošu ēdināšanu četras reizes dienā;

81.4. pastaigas svaigā gaisā;

81.5. kognitīvo spēju uzturēšanu vai attīstību;

81.6. speciālista konsultācijas;

81.7. saturīga brīvā laika pavadīšanu un relaksējošas nodarbības;

81.8. dienas laikā vismaz sociālā darba speciālista, māsas palīga vai aprūpētāja, interešu izglītības pedagoga vai sociālā audzinātāja konsultācijas un atbalstu, māsas vai ārsta palīga atbalstu. Nakts laikā no plkst. 20.00 līdz plkst. 8.00 – māsas palīga vai aprūpētāja aprūpi un atbalstu;

81.9. izmitināšanu klienta vajadzībām pielāgotās telpās;

81.10. gultas veļas maiņu atbilstoši nepieciešamībai, bet ne retāk kā reizi 10 dienās;

81.11. citus pakalpojumus.

(Grozīts ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 11.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 63)

82. Tiesības saņemt "Atelpas brīdis" pakalpojumu ir bērniem līdz 18 gadu vecumam ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuriem ir izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.

(Grozīts ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 11.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 63)

83. "Atelpas brīdis" pakalpojumu var piešķirt uz laiku līdz 30 diennaktīm gada laikā.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 22.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

83.1 Atelpas brīža pakalpojums iedzīvotājiem, kuri deklarējuši savu dzīvesvietu Daugavpils valstspilsētā, ir bezmaksas.

(Daugavpils pilsētas domes 22.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā, kas grozīta ar 24.09.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 33; Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 11.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 63)

83.2 Atelpas brīža pakalpojumu sniedz Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs "Priedīte"".

(Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 11.11.2021. saistošo noteikumu Nr. 63 redakcijā)

XXI. Specializēto darbnīcu pakalpojums

84. Specializētās darbnīcas pakalpojums nodrošina prasmes veicinošas aktivitātes un speciālistu atbalstu personām ar funkcionāliem traucējumiem, un ietver:

84.1. klienta nodarbinātības interešu un iemaņu novērtēšanu – atbilstoši vajadzībai;

84.2. darba iemaņu apguvi;

84.3. individuālās vai grupu nodarbības sociālā rehabilitētāja vadībā;

84.4. sociālā darbinieka individuālās konsultācijas;

84.5. klientu informēšanas pasākumus atbilstoši nepieciešamībai;

84.6. brīvā laika pasākumus;

84.7. ēdināšanu.

(Daugavpils pilsētas domes 22.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā, kas grozīta ar 10.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 50)

85. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 22.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 11)

85.1 Specializētās darbnīcas pakalpojums iedzīvotājiem, kuri deklarējuši savu dzīvesvietu Daugavpils valstspilsētā, ir bezmaksas.

(Daugavpils pilsētas domes 22.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 11 redakcijā, kas grozīta ar 24.09.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 33; Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 11.11.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 63)

XXI.1 Aprūpes pakalpojums bērniem

(Nodaļa Daugavpils pilsētas domes 27.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 28 redakcijā)

85.2 Aprūpes pakalpojuma maksimālais apjoms ir 80 stundas mēnesī.

(Daugavpils pilsētas domes 27.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 28 redakcijā)

85.3 Lai saņemtu aprūpes pakalpojumu, bērna likumiskais pārstāvis Dienestā iesniedz:

85.3 1. iesniegumu, kurā norāda:

85.31.1. bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi;

85.31.2. likumiskā pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi;

85.31.3. vēlamo pakalpojuma apjomu un saņemšanas periodu (kopējo stundu skaitu nedēļā un konkrētu nedēļas dienu vai dienas, kad pakalpojums būs nepieciešams (ja tas ir zināms);

85.31.4. vai ir izsniegts komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību bērnam sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem;

85.31.5. vai likumiskais pārstāvis vai audžuģimene nodarbinātības vai citu objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt aprūpi un uzraudzību bērnam nepieciešamajā apjomā.

85.3 2. šādus dokumentus:

85.3 2.1. likumiskā pārstāvja pārstāvības tiesību dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu (ja dokumenti tiek iesniegti klātienē) un ja tā nav sociālā dienesta rīcībā;

85.3 2.2. darba devēja vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par nodarbinātību vai citus dokumentus, kas apliecina apstākļus, ka nevar nodrošināt aprūpi un uzraudzību bērnam nepieciešamajā apjomā.

(Daugavpils pilsētas domes 27.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 28 redakcijā)

85.4 Dienests izskata iesniegumu un tam pievienotos dokumentus un Invaliditātes informatīvajā sistēmā pārliecinās, vai bērnam noteikta invaliditāte un izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, un pieprasa papildu informāciju no iesniedzēja, komisijas vai citām institūcijām, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai.

(Daugavpils pilsētas domes 27.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 28 redakcijā)

85.5 Dienests, novērtējot aprūpes pakalpojuma nepieciešamību, pieņem lēmumu par:

85.5 1. pakalpojuma piešķiršanu, nosakot aprūpes pakalpojuma apjomu līdz 80 stundām mēnesī un pakalpojuma saņemšanas periodu, kas nevar būt ilgāks par vienu gadu;

85.52. par atteikumu piešķirt aprūpes pakalpojumu, ja persona neatbilst likuma un šajos noteikumos minētajiem aprūpes pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem.

(Daugavpils pilsētas domes 27.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 28 redakcijā)

85.6 Papildus likumā noteiktajiem gadījumiem, aprūpes pakalpojuma sniegšana tiek izbeigta, ja:

85.6 1. tiek mainīta bērna deklarētā dzīvesvieta uz citu pašvaldību vai ārzemēm;

85.6 2. notikušas izmaiņas veselības stāvoklī un saskaņā ar jauno novērtējumu aprūpes pakalpojums nepienākas;

85.6 3. tiek konstatēts, ka aprūpes pakalpojums faktiski netiek izmantots vairāk nekā 6 mēnešus.

85.6 4. saņemts bērna likumiskā pārstāvja iesniegums par aprūpes pakalpojuma sniegšanas izbeigšanu.

(Daugavpils pilsētas domes 27.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 28 redakcijā)

85.7 Papildus likumā noteiktajiem gadījumiem, aprūpes pakalpojuma sniegšanu pārtrauc:

85.71. kamēr pakalpojuma saņēmējs atrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, stacionārā ārstniecības iestādē vai ieslodzījuma vietā;

85.72. saņemts bērna likumiskā pārstāvja iesniegums par aprūpes pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu uz laiku (norādot laiku, kad to atsākt sniegt).

(Daugavpils pilsētas domes 27.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 28 redakcijā)

85.8 Likumiskā pārstāvja pienākums ir ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā informēt Dienestu par:

85.81. bērna deklarētās dzīvesvietas maiņu;

85.82. bērna ievietošanu stacionārā ārstniecības iestādē, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai ieslodzījuma vietā;

85.83. citiem apstākļiem, kas ir būtiski pakalpojuma saņemšanai.

(Daugavpils pilsētas domes 27.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 28 redakcijā)

85.9 Aprūpes pakalpojumu ir tiesīga sniegt fiziska persona (izņemot bērna 1. pakāpes radinieks un vienas mājsaimniecības loceklis), kurai ir darba vai personiskā pieredze aprūpē ar bērniem ar invaliditāti vai juridiska persona, kura spēj nodrošināt, ka aprūpes pakalpojumu sniedz pakalpojuma sniedzēji, kuriem ir darba vai personiskā pieredze aprūpē ar bērniem ar invaliditāti.

(Daugavpils pilsētas domes 27.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 28 redakcijā)

XXI.2 Dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

(Nodaļa Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 11.11.2021. saistošo noteikumu Nr. 63 redakcijā)

85.10 Dienas aprūpes centrā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem tiek nodrošināta:

85.10 1. uzraudzība, individuālais atbalsts un palīdzība pašaprūpē;

85.10 2. ēdināšana vai iespēja ēst līdzi paņemto ēdienu, ja dienas aprūpes centra pakalpojumu sniedz vismaz četras stundas dienā;

85.10 3. sociālā darba speciālista konsultācijas, klientu informēšanas un izglītošanas pasākumi;

85.10 4. kognitīvo spēju uzturēšana vai attīstīšana;

85.10 5. nodarbinātību veicinošu prasmju attīstīšana un patstāvīgās funkcionēšanas spēju attīstīšana vai sīkās motorikas, pašaprūpes un patstāvīgās funkcionēšanas un citu prasmju attīstību veicinošas nodarbības, mākslas un mākslinieciskās pašdarbības spēju attīstīšanas nodarbības;

85.10 6. fiziskās aktivitātes, pastaigas svaigā gaisā, brīvā laika un relaksējošās nodarbības atbilstoši dienas ritmam;

85.10 7. speciālistu konsultācijas;

85.10 8. atbalsts sociālo problēmu risināšanā atbilstoši nepieciešamībai.

(Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 11.11.2021. saistošo noteikumu Nr. 63 redakcijā)

85.11 Pakalpojumu sniedz Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs "Priedīte"".

(Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 11.11.2021. saistošo noteikumu Nr. 63 redakcijā)

85.12 Pakalpojums iedzīvotājiem, kuri deklarējuši savu dzīvesvietu Daugavpils valstspilsētā, ir bezmaksas.

(Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 11.11.2021. saistošo noteikumu Nr. 63 redakcijā)

XXI.3 Dienas centrs bērniem un jauniešiem

(Nodaļa Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 11.11.2021. saistošo noteikumu Nr. 63 redakcijā)

85.13 Dienas centrs bērniem un jauniešiem nodrošina sociālo prasmju attīstību, izglītošanu, brīvā laika pavadīšanas iespējas, mākslas vai mākslinieciskās pašdarbības nodarbības.

(Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 11.11.2021. saistošo noteikumu Nr. 63 redakcijā)

85.14 Pakalpojumu sniedz bērniem un jauniešiem no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām, sociālā riska ģimenēm, daudzbērnu ģimenēm, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

(Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 11.11.2021. saistošo noteikumu Nr. 63 redakcijā)

85.15 Pakalpojums ietver:

85.15 1. uzraudzību un individuālu atbalstu;

85.15 2. sociālo prasmju un sociālo iemaņu, sadzīves prasmju attīstīšanu un apgūšanu;

85.15 3. grupu nodarbības (izglītojošās, socializācijas, radošās, fizisko aktivitāšu, dzīves prasmju darbnīcas u.tml.);

85.15 4. mākslas un mākslinieciskās pašdarbības spēju attīstīšanas nodarbības;

85.15 5. sociālā darba speciālista konsultācijas, ja tas nepieciešams;

85.15 6. brīvā laika nodarbības un pastaigas svaigā gaisā;

85.15 7. ēdināšanu vai iespēju ēst līdzi paņemto ēdienu, ja dienas centra pakalpojums tiek saņemts vismaz četras stundas dienā;

85.15 8. atbilstoši nodarbību specifikai – sociālā darba un citu speciālistu iesaisti.

(Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 11.11.2021. saistošo noteikumu Nr. 63 redakcijā)

85.16 Pakalpojumu sniedz Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs "Priedīte"".

(Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 11.11.2021. saistošo noteikumu Nr. 63 redakcijā)

85.17 Pakalpojums iedzīvotājiem, kuri deklarējuši savu dzīvesvietu Daugavpils valstspilsētā, ir bezmaksas.

(Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 11.11.2021. saistošo noteikumu Nr. 63 redakcijā)

XXI.4 Krīzes centrs bērniem

(Nodaļa Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 11.11.2021. saistošo noteikumu Nr. 63 redakcijā)

85.18 Krīzes centra pakalpojums bērniem ir ar izmitināšanu, ko sniedz Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs "Priedīte"", uz laiku līdz 60 diennaktīm, ar iespēju pagarināt tā sniegšanas laiku līdz sešiem mēnešiem.

(Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 11.11.2021. saistošo noteikumu Nr. 63 redakcijā)

85.19 Pakalpojums tiek nodrošināts krīzes situācijā nonākušiem bērniem, bērniem no ģimenēm, kurās ir krīzes situācijas vai sociālo apstākļu dēļ ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, bērni, kuri ir cietuši no prettiesiskām darbībām – noziedzīga nodarījuma, ekspluatācijas, seksuālas izmantošanas, vardarbības vai jebkādas citas nelikumīgas, cietsirdīgas vai cieņu aizskarošas darbības.

(Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 11.11.2021. saistošo noteikumu Nr. 63 redakcijā)

85.20 Krīzes centrs bērniem nodrošina pamatvajadzības (ēdiens, apģērbs, mājoklis, diennakts aprūpe, bērna vajadzībām atbilstoša veselības aprūpe, obligātā izglītība), sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju, vispusīgu attīstību un audzināšanu, iespēju bērna un ģimenes atkalapvienošanai. Bērnam tiek nodrošināta:

85.20 1. izmitināšana un droša vide, naktsmītne un diennakts uzturēšanās;

85.20 2. duša, tualete ar roku mazgātni;

85.20 3. koplietošanas telpa ar galdu un krēsliem, aprīkota virtuve;

85.20 4. plaukti drēbju, apavu un personīgo mantu uzglabāšanai, gultasveļa, dvieļi un higiēnas un mazgāšanas līdzekļi, gultas veļas maiņa atbilstoši nepieciešamībai, bet ne retāk kā reizi 10 dienās;

85.20 5. sociālo prasmju novērtēšana, pilnveidošana un attīstīšana, individuālās un grupu nodarbības psihosociālā atbalsta sniegšanai;

85.20 6. vispārējās izglītības procesa nepārtrauktība;

85.20 7. bērna vecumam, veselības stāvoklim un uztura normām atbilstoša ēdināšana vismaz četras reizes dienā.

(Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 11.11.2021. saistošo noteikumu Nr. 63 redakcijā)

85.21 Pakalpojuma bērniem sniegšanā iesaista sociālo darbinieku, psihologu un citus speciālistus, atbilstoši nepieciešamībai.

(Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 11.11.2021. saistošo noteikumu Nr. 63 redakcijā)

85.22 Pakalpojumu bērnam piešķir, pamatojoties uz Valsts policijas, bāriņtiesas lēmumu vai iesniegumu, vienpersonisku bāriņtiesas priekšsēdētāja lēmumu vai bērna lūgumu, ja viņš ierodas krīzes centrā un pastāv augsts risks bērna drošībai un veselībai.

(Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 11.11.2021. saistošo noteikumu Nr. 63 redakcijā)

85.23 Pakalpojums iedzīvotājiem, kuri deklarējuši savu dzīvesvietu Daugavpils valstspilsētā, ir bezmaksas.

(Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 11.11.2021. saistošo noteikumu Nr. 63 redakcijā)

XXII. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

86. Dienesta pieņemto lēmumu vai faktisko rīcību persona Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Daugavpils pilsētas domē.

87. Daugavpils pilsētas domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību, persona Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

XXIII. Noslēguma jautājumi

88. Atzīt par spēku zaudējušiem Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 14.novembra saistošos noteikumus Nr.42 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi" (Latvijas Vēstnesis, 251 (5057), 27.12.2013., 139 (5457), 20.07.2015.

89. Noteikumu XX nodaļa un XXI nodaļa stājas spēkā pēc reģistrācijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Daugavpils valstspilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Daugavpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 21Pieņemts: 08.06.2017.Stājas spēkā: 21.06.2017.Zaudē spēku: 10.10.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 122, 20.06.2017. OP numurs: 2017/122.9
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
291649
{"selected":{"value":"06.12.2022","content":"<font class='s-1'>06.12.2022.-09.10.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"06.12.2022","iso_value":"2022\/12\/06","content":"<font class='s-1'>06.12.2022.-09.10.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-05.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2021","iso_value":"2021\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2021.-31.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.02.2021","iso_value":"2021\/02\/11","content":"<font class='s-1'>11.02.2021.-30.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.01.2021","iso_value":"2021\/01\/14","content":"<font class='s-1'>14.01.2021.-10.02.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.10.2020","iso_value":"2020\/10\/10","content":"<font class='s-1'>10.10.2020.-13.01.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.04.2018","iso_value":"2018\/04\/14","content":"<font class='s-1'>14.04.2018.-09.10.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.09.2017","iso_value":"2017\/09\/23","content":"<font class='s-1'>23.09.2017.-13.04.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.06.2017","iso_value":"2017\/06\/21","content":"<font class='s-1'>21.06.2017.-22.09.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
06.12.2022
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"