Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 16

Rīgā 2017. gada 3. janvārī (prot. Nr. 1 35. §)
Augļu koku un ogulāju šķirņu saraksta veidošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma
12.1 panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. prasības un kārtību, kādā šķirnes iekļauj un uztur Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Augļu koku un ogulāju šķirņu sarakstā (turpmāk – šķirņu saraksts), kā arī izslēdz no tā;

1.2. prasības šķirnes aprakstam un tā atzīšanas kārtību;

1.3. kārtību, kādā glabā un publicē ar šķirņu saraksta veidošanu saistīto informāciju;

1.4. ar šķirņu sarakstu saistītās informācijas apmaiņas kārtību.

2. Tirdzniecība ir pārdošana, glabāšana ar mērķi pārdot, piedāvāšana pārdošanai un jebkura nodošana, piegāde vai transportēšana trešajām personām ar mērķi pavairošanas materiālu vai augļu kokus un ogulājus komerciāli izmantot par atlīdzību vai bez tās.

3. Noteikumi attiecas uz šo noteikumu 1. pielikumā minēto augļu koku un ogulāju ģinšu un sugu, kā arī starpsugu hibrīdu šķirnēm.

3.1 Noteikumi neattiecas uz augļu koku un ogulāju šķirnēm, kas paredzētas ģenētiskās daudzveidības saglabāšanai. Šīs šķirnes var audzēt un izplatīt tikai Latvijas teritorijā.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 375 redakcijā)

4. Šķirni iekļauj šķirņu sarakstā, ja tā atbilst šādām prasībām:

4.1. tai ir šķirnes apraksts, kas atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

4.1.1. oficiālais šķirnes apraksts pēc atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudes (turpmāk – šķirnes pārbaude) saskaņā ar normatīvajiem aktiem par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi;

4.1.2. šo noteikumu 9.2.1. apakšpunktā minētajām prasībām atbilstošs šķirnes apraksts, ja šķirnei nav veikta šķirnes pārbaude un šķirne ir bijusi tirdzniecībā līdz 2012. gada 30. septembrim;

4.2. Latvijā ir pieejams mātesaugs, no kura iegūst pavairošanas materiālu;

4.3. šķirnes nosaukums atbilst šo noteikumu III nodaļā minētajām prasībām;

4.4. par ģenētiski modificētu šķirni ir izdota atļauja tās izplatīšanai tirgū saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ģenētiski modificētu organismu apriti.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 375)

5. Šķirni šķirņu sarakstā iekļauj uz 30 gadiem, skaitot no nākamā gada pēc tās iekļaušanas šķirņu sarakstā.

6. Šķirņu sarakstā neiekļauj Latvijas aizsargāto augu šķirņu valsts reģistrā (turpmāk – reģistrs) iekļautu šķirni vai ar Eiropas Savienības augu šķirņu tiesībām aizsargātu šķirni. Šo šķirni var iekļaut šķirņu sarakstā, ja to vēlas selekcionāra tiesību īpašnieks.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 375 redakcijā)

7. Ģenētiski modificētu šķirni šķirņu sarakstā iekļauj uz laikposmu, kas nepārsniedz laikposmu, kurš norādīts atļaujā šķirnes sastāvā esošā ģenētiski modificētā organisma audzēšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ģenētiski modificētu organismu apriti.

II. Iesniegums šķirnes iekļaušanai šķirņu sarakstā

8. Iesniegumu šķirnes iekļaušanai šķirņu sarakstā (turpmāk – iesniegums) saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu Valsts augu aizsardzības dienestā (turpmāk – dienests) iesniedz viena no šādām juridiskām personām (turpmāk – iesniedzējs):

8.1. selekcionārs – par izveidotu jaunu šķirni, ja tai ir paredzēts veikt vai tiek veikta šķirnes pārbaude;

8.2. selekcionāra tiesību īpašnieks – par šķirni, kas aizsargāta ar selekcionāra tiesībām;

8.3. persona, kas audzē un vēlas tirgot šķirnes pavairošanas materiālu, – par šķirni, kura nav iekļauta reģistrā, nav aizsargāta ar Eiropas Savienības augu šķirņu tiesībām vai par kuru nav iesniegts pieteikums selekcionāra tiesību piešķiršanai Latvijā vai Eiropas Savienībā.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 375)

9. Iesniegumam pievieno:

9.1. šķirnei, kurai ir veikta šķirnes pārbaude:

9.1.1. šķirnes pārbaudes tehnisko anketu:

9.1.1.1. atbilstoši konkrētās sugas Kopienas Augu šķirņu biroja šķirnes pārbaudes protokolam saskaņā ar normatīvajiem aktiem par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi;

9.1.1.2. atbilstoši konkrētās sugas Starptautiskās jaunu augu šķirņu aizsardzības savienības šķirnes pārbaudes vadlīnijām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi, ja konkrētajai sugai nav norādīts Kopienas Augu šķirņu biroja šķirnes pārbaudes protokols;

9.1.1.3. atbilstoši tās Eiropas Savienības vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts nacionālajiem normatīvajiem aktiem, kurā ir veikta šķirnes pārbaude, ja konkrētajai sugai nav norādītas Starptautiskās jaunu augu šķirņu aizsardzības savienības šķirnes pārbaudes vadlīnijas;

9.1.2. šķirnes oficiālo aprakstu;

9.1.3. šķirnes pārbaudes gala rezultāta ziņojumu, ko izsniegusi pārbaudes institūcija, kura veikusi šķirnes pārbaudi;

9.2. šķirnei, kurai nav veikta šķirnes pārbaude un kura ir bijusi tirdzniecībā līdz 2012. gada 30. septembrim:

9.2.1. šķirnes aprakstu, kurā ietvertas šo noteikumu 3. pielikumā minētās šķirnei raksturīgās pazīmes un to izpausmes, kā arī informācija par apraksta sagatavotāju;

9.2.2. šķirnes apraksta publikācijas kopiju, norādot izdevuma bibliogrāfiskos datus;

9.2.3. informāciju, kas apliecina, ka šķirne ir bijusi tirdzniecībā līdz 2012. gada 30. septembrim (piemēram, kopiju publiski pieejamai informācijai par konkrētās šķirnes tirdzniecību vai jebkura cita veida pierādījumus par šķirnes tirdzniecību);

9.3. atļauju, kas izdota ģenētiski modificētas šķirnes izplatīšanai tirgū saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ģenētiski modificētu organismu apriti.

(Grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 375)

9.1 Ja šķirnes aprakstu šķirnei, kurai nav veikta šķirnes pārbaude un kura ir bijusi tirdzniecībā līdz 2012. gada 30. septembrim, sagatavojusi persona, kas audzē un vēlas tirgot šķirnes pavairošanas materiālu, aprakstu saskaņo ar zinātnisko institūciju, kas specializējusies dārzkopības nozarē. Saskaņojumā iekļauj informāciju, kas paredzēta šo noteikumu 3. pielikuma 23. punktā.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 375 redakcijā)

10. Par reģistrā iekļautu šķirni vai šķirni, kas ir bijusi iekļauta reģistrā, iesniedzējs dienestā iesniedz tikai iesniegumu.

11. Dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 8. un 9. punktā vai 10. punktā minēto dokumentu saņemšanas nosūta ieniedzējam paziņojumu par iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanu un izskatīšanas termiņu.

III. Šķirnes nosaukuma pārbaude

12. Izveidotai jaunai šķirnei dienests pēc iesnieguma saņemšanas šķirnes nosaukumu pārbauda saskaņā ar normatīvajiem aktiem par augu šķirņu aizsardzību.

13. Šķirnei, kurai nav veikta šķirnes pārbaude un kura ir bijusi tidzniecībā līdz 2012. gada 30. septembrim, dienests divu nedēļu laikā pēc iesnieguma saņemšanas salīdzina šķirnes nosaukumu un tā sinonīmus, ievērojot iesniedzēja iesniegumam pievienoto publikācijā norādīto šķirnes nosaukumu.

14. Ja šo noteikumu 13. punktā minētās šķirnes nosaukuma pārbaudes laikā konstatētas neprecizitātes, dienests par tām informē iesniedzēju un sniedz priekšlikumus par korekcijām. Ja iesniedzējs divu nedēļu laikā pēc dienesta priekšlikuma saņemšanas piekrīt minētajiem priekšlikumiem, dienests koriģē šķirnes nosaukumu un tā sinonīmus. Ja iesniedzējs nepiekrīt koriģēt šķirnes nosaukumu, dienests pieņem lēmumu par atteikumu iekļaut šķirni šķirņu sarakstā.

IV. Prasības šķirnes aprakstam un tā atzīšana, ja šķirnei nav veikta šķirnes pārbaude

(Nodaļa svītrota ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 375)

15. (Svītrots ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 375)

16. (Svītrots ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 375)

V. Šķirnes iekļaušana šķirņu sarakstā un tajā norādāmā informācija

17. Dienests pieņem lēmumu par šķirnes iekļaušanu šķirņu sarakstā, ja iesniegumā ir norādīta visa šo noteikumu 2. pielikumā minētā informācija, ir izpildītas šo noteikumu 4. punktā minētās prasības un ir iesniegti šo noteikumu 9. punktā minētie dokumenti.

18. Ja mēneša laikā pēc iesnieguma un visu šo noteikumu 9. punktā minēto dokumentu saņemšanas dienests nav informējis iesniedzēju par šķirnes iekļaušanu šķirņu sarakstā vai par atteikumu iekļaut šķirni šķirņu sarakstā, uzskatāms, ka dienests šķirni ir iekļāvis šķirņu sarakstā, piemērojot Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā paredzēto noklusējumu.

19. Dienests savā tīmekļvietnē ievieto šķirņu sarakstu, kurā norāda šādu informāciju:

19.1. sugas botānisko nosaukumu;

19.2. šķirnes nosaukumu un tā sinonīmus;

19.3. norādi "oficiāls apraksts" vai "oficiāli atzīts apraksts";

19.4. valsti, kurā šķirne selekcionēta (ja informācija ir pieejama);

19.5. iesniedzēja nosaukumu, adresi un tālruņa numuru;

19.6. norādi, ja šķirne ir ģenētiski modificēta;

19.7. datumu, kad šķirne iekļauta šķirņu sarakstā vai pagarināts šķirnes uzturēšanas termiņš šķirņu sarakstā;

19.8. termiņu, uz kādu šķirne iekļauta šķirņu sarakstā;

19.9. tās personas nosaukumu, adresi un tālruņa numuru, kurai pieejams mātesaugs;

19.10. šķirnes aprakstu.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 375 redakcijā)

20. Dienests par katru šķirņu sarakstā iekļauto šķirni izveido atsevišķu lietu, kurā ietverti šādi dokumenti:

20.1. iesniegums;

20.2. šķirnes apraksts;

20.3. lēmums par šķirnes iekļaušanu šķirņu sarakstā vai atteikums iekļaut šķirni šķirņu sarakstā;

20.4. citi dokumenti, kas attiecas uz šķirnes iekļaušanu un uzturēšanu šķirņu sarakstā.

21. Šķirnes lietu dienests glabā:

21.1. piecus gadus pēc konkrētās šķirnes izslēgšanas no šķirņu saraksta;

21.2. piecus gadus pēc atteikuma iekļaut konkrēto šķirni šķirņu sarakstā.

VI. Šķirnes uzturēšana un uzturēšanas termiņa pagarināšana šķirņu sarakstā

22. Ja iesniedzējs vai persona, kas šķirnes pavairošanas materiālu audzē tidzniecībai, vēlas pagarināt šķirnes uzturēšanas termiņu šķirņu sarakstā, tā ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms termiņa beigām iesniedz dienestā iesniegumu par nepieciešamību pagarināt termiņu un informāciju, ka ir pieejams pavairošanas materiāls.

23. Šķirnes uzturēšanas termiņu šķirņu sarakstā var pagarināt arī tad, ja nav saņemts iesniedzēja iesniegums, bet šķirne ir svarīga, lai saglabātu ilgtspējīgu augkopības attīstību vai lai ievērotu citas vispārējas intereses.

(MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 375 redakcijā)

24. Šķirnes uzturēšanas termiņu šķirņu sarakstā pagarina uz nākamajiem 30 gadiem, ja ir iesniegta šo noteikumu 22. punktā minētā informācija.

25. Ģenētiski modificētas šķirnes uzturēšanas termiņu šķirņu sarakstā pagarina ar papildu nosacījumu, ka attiecīgo ģenētiski modificēto organismu joprojām ir atļauts audzēt saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ģenētiski modificētu organismu apriti. Pagarinātais uzturēšanas termiņš nav ilgāks par laikposmu, kurā ir atļauts attiecīgais ģenētiski modificētais organisms.

VII. Šķirnes izslēgšana no šķirņu saraksta

26. Dienests lēmumu par šķirnes izslēgšanu no šķirņu saraksta pieņem, ja:

26.1. no selekcionāra vai selekcionāra tiesību īpašnieka ir saņemta informācija par to, ka šķirne vairs nav atšķirīga, viendabīga un stabila;

26.2. lēmums iekļaut šķirni šķirņu sarakstā ir pieņemts, balstoties uz kļūdainiem vai nepamatotiem datiem;

26.3. to pieprasa iesniedzējs;

26.4. ir beidzies termiņš, līdz kuram šķirne ir iekļauta šķirņu sarakstā;

26.5. nav pieejams konkrētās šķirnes pavairošanas materiāls;

26.6. ir beidzies laikposms, kas norādīts atļaujā šķirnes sastāvā esošā ģenētiski modificētā organisma audzēšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ģenētiski modificētu organismu apriti.

VIII. Ar šķirņu sarakstu saistītās informācijas apmaiņa

27. Dienests paziņo:

27.1. Eiropas Komisijai un Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm informāciju, kas nepieciešama, lai varētu piekļūt škirņu sarakstam;

27.2. Eiropas Komisijai par šķirnes iekļaušanu šķirņu sarakstā un par jebkurām citām izmaiņām šķirņu sarakstā.

28. Pēc Eiropas Komisijas vai citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetento iestāžu pieprasījuma dienests nodrošina piekļuvi:

28.1. šķirņu sarakstā iekļauto šķirņu oficiālajam šķirnes aprakstam vai oficiāli atzītajam šķirnes aprakstam;

28.2. iesnieguma izskatīšanas rezultātiem, ja šķirnei ir veikta šķirnes pārbaude;

28.3. jebkurai citai pieejamai informācijai par šķirņu sarakstā iekļautajām šķirnēm vai no šā saraksta izslēgtajām šķirnēm;

28.4. to šķirņu sarakstam, par kurām tiek izskatīti iesniegumi to iekļaušanai šķirņu sarakstā.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Komisijas 2014. gada 15. oktobra Īstenošanas direktīvas 2014/97/ES, ar ko īsteno Padomes Direktīvu 2008/90/EK attiecībā uz piegādātāju un šķirņu reģistrāciju un kopējo šķirņu sarakstu;

2) Padomes 2008. gada 29. septembra Direktīvas 2008/90/EK par tirdzniecību ar augļaugu pavairošanas materiālu un augļaugiem, kas paredzēti augļu ražošanai.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
1. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 3. janvāra
noteikumiem Nr. 16
Augļu koku un ogulāju ģintis un sugas

1. Castanea sativa Mill. – ēdamā kastaņa

2. Citrus L. – citrusaugi

3. Corylus avellana L. – parastā lazda

4. Cydonia oblonga Mill. – parastā cidonija

5. Ficus carica L. – vīģe

6. Fortunella Swingle – kinkāns

7. Fragaria L. – zemene

8. Juglans regia L. – grieķu valrieksts

9. Malus Mill. – ābele

10. Olea europaea L. – olīvkoks

11. Pistacia vera L. – pistācija

12. Poncirus Raf. – Ķīnas mazais mandarīns

13. Prunus amygdalus Batsch. – parastā mandele

14. Prunus armeniaca L. – parastā aprikoze

15. Prunus avium (L.) L. – saldais ķirsis

16. Prunus cerasus L. – skābais ķirsis

17. Prunus domestica L. – mājas plūme

18. Prunus persica (L.) Batsch – parastais persiks

19. Prunus salicina Lindl. – vītollapu plūme un citas diploīdās plūmes

20. Pyrus L. – bumbiere

21. Ribes L. – jāņoga, upene, ērkšķoga

22. Rubus L. – kazene, avene

23. Vaccinium L. – zilene, mellene, dzērvene, brūklene

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
2. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 3. janvāra
noteikumiem Nr. 16
Informācija, kas ietverama iesniegumā šķirnes iekļaušanai Augļu koku un ogulāju šķirņu sarakstā

(Pielikums MK 26.06.2018. noteikumu Nr. 375 redakcijā)

1. Sugas nosaukums latviešu valodā.

2. Sugas botāniskais nosaukums latīņu valodā, norādot ģinti, sugu, pasugu, varietāti.

3. Izveidotai jaunai šķirnei – selekcionāra piešķirtais šķirnes pagaidu apzīmējums, priekšlikums šķirnes nosaukumam (ja tas nav atzīts) vai šķirnes nosaukums (ja tas ir atzīts).

4. Šķirnes nosaukums un tā sinonīmi, ja šķirnei nav veikta šķirnes pārbaude un šķirne ir bijusi tirdzniecībā līdz 2012. gada 30. septembrim.

5. Iesniedzējs – selekcionārs, selekcionāra tiesību īpašnieks vai persona, kas audzē un vēlas tirgot pavairošanas materiālu.

6. Iesniedzēja nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā, kontaktinformācija (piemēram, tālruņa numurs, e-pasta adrese).

7. Valsts, kurā šķirne selekcionēta (ja tāda informācija ir pieejama).

8. Tās personas nosaukums, adrese un tālruņa numurs, kurai pieejams mātesaugs un tā atrašanās vieta.

9. Informācija par šķirnes pārbaudi (kad un kur tā pabeigta, notiek vai notiks).

10. Informācija par to, vai šķirne ir ģenētiski modificēta.

11. Informācija par to, vai šķirne ir oficiāli reģistrēta vai ir iesniegts iesniegums par tās iekļaušanu citu Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajos šķirņu sarakstos un selekcionāra tiesību piešķiršanu citās Starptautiskās jaunu augu šķirņu aizsardzības savienības (UPOV) dalībvalstīs (iesniegums, iesniegšanas datums, iesnieguma reģistrācijas numurs, datums, kad šķirne iekļauta šķirņu sarakstā, un (vai) selekcionāra tiesību piešķiršanas datums, valsts, šķirnes nosaukums).

12. Jebkura papildu informācija par šķirni (ja tāda ir).

13. Iesniegumam pievienojamie dokumenti:

13.1. šķirnes pārbaudes tehniskā anketa;

13.2. šķirnes oficiālais apraksts un šķirnes pārbaudes gala rezultāta ziņojums, ja šķirnei ir veikta šķirnes pārbaude;

13.3. šķirnes apraksts šķirnei, kurai nav veikta šķirnes pārbaude un kura ir bijusi tirdzniecībā līdz 2012. gada 30. septembrim;

13.4. šķirnes apraksta publikācijas kopija ar norādītiem izdevuma bibliogrāfiskajiem datiem;

13.5. kopija atļaujai izplatīt ģenētiski modificēto šķirni tirgū;

13.6. informācija par konkrētās šķirnes tirdzniecību (publikācijas vai jebkāda cita veida pierādījumu kopija).

14. Rekvizīti – datums, iesniedzēja vārds, uzvārds, paraksts – un piezīme "Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu".

3. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 3. janvāra
noteikumiem Nr. 16
Šķirnes aprakstā ietveramās šķirnei raksturīgās pazīmes, to izpausmes un informācija par apraksta sagatavotāju

(Pielikums grozīts ar MK 26.06.2018. noteikumiem Nr. 375)

1. Corylus avellana L. – parastā lazda:

1.1. šķirnes nosaukums un tā sinonīms (ja tāds ir);

1.2. izcelsmes vieta (valsts);

Pazīme

Izpausmes

1.3.* lapu pumpura plaukšanas laiks (kad redzamas divas lapas):

1.3.1. ļoti agrs

1.3.2. ļoti agrs vai agrs

1.3.3. agrs

1.3.4. agrs vai vidēji agrs

1.3.5. vidēji agrs

1.3.6. vidēji agrs vai vēls

1.3.7. vēls

1.3.8. vēls vai ļoti vēls

1.3.9. ļoti vēls

1.4. vīrišķo ziedu ziedēšanas laiks:

1.4.1. ļoti agrs

1.4.2. agrs

1.4.3. vidēji agrs

1.4.4. vēls

1.4.5. ļoti vēls

1.5. sievišķo ziedu ziedēšanas laiks:

1.5.1. ļoti agrs

1.5.2. agrs

1.5.3. vidēji agrs

1.5.4. vēls

1.5.5. ļoti vēls

1.6.* vīkals – salīdzinājumā ar augļa garumu:

1.6.1. īsāks

1.6.2. vienāds

1.6.3. garāks

1.7. vīkals – robojums:

1.7.1. neizteikts

1.7.2. vidēji izteikts

1.7.3. ļoti izteikts

1.8. vīkals – robojuma zobiņi:

1.8.1. neizteikti

1.8.2. vidēji izteikti

1.8.3. ļoti izteikti

1.9. augļi – lielums:

1.9.1. ļoti mazi

1.9.2. mazi

1.9.3. vidēji

1.9.4. lieli

1.9.5. ļoti lieli

1.10. augļi – forma:

1.10.1. apaļi

1.10.2. koniski

1.10.3. olveida

1.10.4. īsi cilindriski

1.10.5. gari cilindriski

1.11. nogatavošanās laiks:

1.11.1. ļoti agrs

1.11.2. agrs

1.11.3. vidēji agrs

1.11.4. vēls

1.11.5. ļoti vēls

1.12. augļi – kodola svars procentos:

1.12.1. ļoti mazs

1.12.2. mazs

1.12.3. vidējs

1.12.4. liels

1.12.5. ļoti liels

1.13. ziemcietība (Latvijas apstākļos):

1.13.1. ļoti vāja

1.13.2. vāja

1.13.3. vidēja

1.13.4. laba

1.13.5. ļoti laba

1.14. izturība pret specifiskām slimībām un kaitēkļiem, ja tā būtiski raksturo šķirni;

1.15. šķirnes apraksta informācijas avots un izdevuma bibliogrāfiskie dati.

Piezīme. * Šķirnes aprakstā norāda kā papildu pazīmi, ja tā būtiski raksturo šķirni.

2. Cydonia oblonga Mill. – parastā cidonija:

2.1. šķirnes nosaukums un tā sinonīms (ja tāds ir);

2.2. izcelsmes vieta (valsts);

Pazīme

Izpausmes

2.3. augs – forma:

2.3.1. stāvs

2.3.2. daļēji stāvs

2.3.3. izplests

2.4. lapas – forma:

2.4.1. eliptiskas

2.4.2. otrādi olveida

2.4.3. olveida

2.4.4. apaļas

2.5. augļi – forma:

2.5.1. apaļi

2.5.2. olveida

2.5.3. bumbierveida

2.5.4. sašaurināti vidusdaļā

2.5.5. neregulāri

2.5.6. iegareni

2.6. ziemcietība (Latvijas apstākļos):

2.6.1. ļoti vāja

2.6.2. vāja

2.6.3. vidēja

2.6.4. laba

2.6.5. ļoti laba

2.7. izturība pret specifiskām slimībām un kaitēkļiem, ja tā būtiski raksturo šķirni;

2.8. šķirnes apraksta informācijas avots un izdevuma bibliogrāfiskie dati.

3. Fragaria L. – zemene:

3.1. šķirnes nosaukums un tā sinonīms (ja tāds ir);

3.2. izcelsmes vieta (valsts);

Pazīme

Izpausmes

3.3.* augs – augšanas veids:

3.3.1. stāvs

3.3.2. pusstāvs

3.3.3. klājenisks

3.4.* ziedlapa – virspuses krāsa:

3.4.1. zaļgani balta

3.4.2. balta

3.4.3. sārta

3.4.4. sarkana

3.5. ziedkopas – novietojums attiecībā pret lapotni:

3.5.1. zem

3.5.2. vienādā līmenī

3.5.3. virs

3.6. augļi – lielums:

3.6.1. ļoti mazi

3.6.2. mazi

3.6.3. vidēji

3.6.4. lieli

3.6.5. ļoti lieli

3.7. augļi – dominējošā forma:

3.7.1. nieres forma

3.7.2. saplacināti apaļi

3.7.3. apaļi

3.7.4. koniski

3.7.5. divkārt koniski

3.7.6. gandrīz cilindriski

3.7.7. ķīļveida

3.7.8. olveida

3.7.9. sirdsveida

3.8. augļi – krāsa:

3.8.1. bālgani dzeltena

3.8.2. gaiši oranža

3.8.3. oranža

3.8.4. oranži sarkana

3.8.5. sarkana

3.8.6. tumši sarkana

3.8.7. purpursarkana

3.8.8. tumši purpursarkana

3.9. augļu nogatavošanās laiks (50 % augu ar gataviem augļiem):

3.9.1. ļoti agrs

3.9.2. agrs

3.9.3. vidējs

3.9.4. vēls

3.9.5. ļoti vēls

3.10. ražošanas raksturs:

3.10.1. neremontējošs

3.10.2. daļēji remontējošs

3.10.3. pilnīgi remontējošs (stīgu rozetes nezied)

3.10.4. dienas neitrāls (stīgu rozetes zied)

3.11. ziemcietība (Latvijas apstākļos):

3.11.1. ļoti vāja

3.11.2. vāja

3.11.3. vidēja

3.11.4. laba

3.11.5. ļoti laba

3.12. izturība pret specifiskām slimībām un kaitēkļiem, ja tā būtiski raksturo šķirni;

3.13. šķirnes apraksta informācijas avots un izdevuma bibliogrāfiskie dati.

Piezīme. * Šķirnes aprakstā norāda kā papildu pazīmi, ja tā būtiski raksturo šķirni.

4. Juglans regia L. – grieķu valrieksts:

4.1. šķirnes nosaukums un tā sinonīms (ja tāds ir);

4.2. izcelsmes vieta (valsts);

Pazīme

Izpausmes

4.3. koks – dominējošais ziedpumpuru novietojums:

4.3.1. viengadīgā dzinuma galotnē (augļus veido vainaga ārpusē)

4.3.2. galvenokārt garo dzinumu galotnēs uz divgadīgiem vai vecākiem zariem (augļus veido grupās)

4.3.3. visā viengadīgā dzinuma garumā (augļus veido uz īsiem sānzariem)

4.4. pumpuru izplaukšanas laiks:

4.4.1. ļoti agrs

4.4.2. agrs

4.4.3. vidēji agrs

4.4.4. vēls

4.4.5. ļoti vēls

4.5. lapa – galvenā kāta (ass) noturība:

4.5.1. nav noturīga (nobirst)

4.5.2. noturīga (nenobirst)

4.6. koks – sievišķās ziedkopas veids:

4.6.1. vienkārša

4.6.2. salikta

4.7. koks – sievišķo ziedu ķekara veids:

4.7.1. nenoteikts

4.7.2. noteikts

4.8. nobriešanas laiks:

4.8.1. agrs

4.8.2. agrs vai vidēji agrs

4.8.3. vidēji agrs

4.8.4. vidēji agrs vai vēls

4.8.5. vēls

4.9. ziemcietība (Latvijas apstākļos):

4.9.1. ļoti zema

4.9.2. zema

4.9.3. vidēja

4.9.4. laba

4.9.5. ļoti laba

4.10. izturība pret specifiskām slimībām un kaitēkļiem, ja tā būtiski raksturo šķirni;

4.11. šķirnes apraksta informācijas avots un izdevuma bibliogrāfiskie dati.

5. Malus domestica Borkh. – ābele:

5.1. šķirnes nosaukums un tā sinonīms (ja tāds ir);

5.2. izcelsmes vieta (valsts);

Pazīme

Izpausmes

5.3. koks – augšanas veids:

5.3.1. kolonnveida

5.3.2. zarots

5.4. tikai šķirnēm ar zarotu augšanas veidu: koks – habituss:

5.4.1. stāvs

5.4.2. izplests

5.4.3. nokarens

5.4.4. sēru

5.5. koks – augums:

5.5.1. vājš

5.5.2. vidējs

5.5.3. spēcīgs

5.6. augļi – forma:

5.6.1. ieapaļi

5.6.2. ieapaļi koniski

5.6.3. saplacināti koniski

5.6.4. plakani

5.6.5. saplacināti ieapaļi

5.6.6. koniski

5.6.7. gari koniski

5.6.8. nošķelti koniski

5.6.9. eliptiski

5.6.10. olveida

5.6.11. iegareni

5.6.12. iegareni koniski

5.6.13. zvanveida

5.7. augļi – virskrāsa:

5.7.1. oranža

5.7.2. sarkana

5.7.3. purpura

5.7.4. brūngana

5.7.5. nav

5.8. ziedēšanas sākums (10 % atvērtu ziedu):

5.8.1. ļoti agrs

5.8.2. agrs

5.8.3. vidēji agrs

5.8.4. vēls

5.8.5. ļoti vēls

5.9. lietošanas laiks:

5.9.1. ļoti agrs (agri vasaras)

5.9.2. agrs (vasaras)

5.9.3. vidējs (rudens)

5.9.4. vēls (ziemas)

5.9.5. ļoti vēls (vēli ziemas)

5.10. ziemcietība (Latvijas apstākļos):

5.10.1. ļoti vāja

5.10.2. vāja

5.10.3. vidēja

5.10.4. laba

5.10.5. ļoti laba

5.11. izturība pret specifiskām slimībām un kaitēkļiem, ja tā būtiski raksturo šķirni;

5.12. šķirnes apraksta informācijas avots un izdevuma bibliogrāfiskie dati.

6. Malus Mill. – ābeļu potcelmi:

6.1. šķirnes nosaukums un tā sinonīms (ja tāds ir);

6.2. izcelsmes vieta (valsts);

Pazīme

Izpausmes

6.3. koks – augums pierausumā:

6.3.1. ļoti vājš

6.3.2. ļoti vājš līdz vājš

6.3.3. vājš

6.3.4. vājš līdz vidējs

6.3.5. vidējs

6.3.6. vidējs līdz spēcīgs

6.3.7. stiprs

6.3.8. stiprs līdz ļoti stiprs

6.3.9. ļoti spēcīgs

6.4. koks – dzinumu skaits (apdobē):

6.4.1. ļoti maz

6.4.2. maz

6.4.3. vidēji

6.4.4. vidēji daudz

6.4.5. ļoti daudz

6.5. dzinums – lapu krāsa vasarā:

6.5.1. zaļa

6.5.2. antociāna krāsā

6.6. ziemcietība (Latvijas apstākļos):

6.6.1. ļoti vāja

6.6.2. vāja

6.6.3. vidēja

6.6.4. laba

6.6.5. ļoti laba

6.7. izturība pret specifiskām slimībām un kaitēkļiem, ja tā būtiski raksturo šķirni;

6.8. šķirnes apraksta informācijas avots un izdevuma bibliogrāfiskie dati.

7. Prunus armeniaca L. – parastā aprikoze:

7.1. šķirnes nosaukums un tā sinonīms (ja tāds ir);

7.2. izcelsmes vieta (valsts);

Pazīme

Izpausmes

7.3. augļi – lielums (fizioloģiski gataviem augļiem):

7.3.1. mazi

7.3.2. vidēji

7.3.3. lieli

7.4. augļi – kātiņa bedrītes dziļums:

7.4.1. sekls

7.4.2. vidējs

7.4.3. dziļš

7.5. augļi – mizas krāsa:

7.5.1. dzeltenīga

7.5.2. dzelteni zaļa

7.5.3. gaiši oranža

7.5.4. tumši oranža

7.6. augļi – mīkstuma krāsa:

7.6.1. krēmkrāsa

7.6.2. gaiši oranža

7.6.3. tumši oranža

7.7. ziedēšanas sākums (kad kokam ir daži pilnībā izplaukuši ziedi):

7.7.1. agrs

7.7.2. vidēji agrs

7.7.3. vēls

7.8. nogatavošanās laiks:

7.8.1. ļoti agrs

7.8.2. agrs

7.8.3. vidēji agrs

7.8.4. vēls

7.8.5. ļoti vēls

7.9. augļi – relatīvā platība, kas pārklāta ar virskrāsu:

7.9.1. nav

7.9.2. maza

7.9.3. vidēja

7.9.4. liela

7.10. ziemcietība (Latvijas apstākļos):

7.10.1. ļoti vāja

7.10.2. vāja

7.10.3. vidēja

7.10.4. laba

7.10.5. ļoti laba

7.11. izturība pret specifiskām slimībām un kaitēkļiem, ja tā būtiski raksturo šķirni;

7.12. šķirnes apraksta informācijas avots un izdevuma bibliogrāfiskie dati.

8. Prunus avium (L.) L. – saldais ķirsis:

8.1. šķirnes nosaukums un tā sinonīms (ja tāds ir);

8.2. izcelsmes vieta (valsts);

Pazīme

Izpausmes

8.3. koka augums:

8.3.1. mazs

8.3.2. vidējs

8.3.3. liels

8.4. pašauglība:

8.4.1. pašauglīgs

8.4.2. pašneauglīgs

8.5.* ziedēšanas laiks:

8.5.1. agrs

8.5.2. vidējs

8.5.3. vēls

8.6. augļi – lielums:

8.6.1. mazi

8.6.2. vidēji

8.6.3. lieli

8.7. augļi – mizas krāsa:

8.7.1. dzeltena

8.7.2. dzeltena ar sārtu

8.7.3. oranža

8.7.4. gaiši sarkana

8.7.5. sarkana

8.7.6. tumši sarkana

8.7.7. gandrīz melna

8.8. augļi – mīkstuma krāsa:

8.8.1. krēmkrāsa

8.8.2. dzeltena

8.8.3. sārta

8.8.4. vidēji sarkana

8.8.5. tumši sarkana

8.9. augļi – stingrums:

8.9.1. mīksti

8.9.2. vidēji stingri

8.9.3. stingri

8.10. augļu nogatavošanās laiks:

8.10.1. ļoti agrs

8.10.2. agrs

8.10.3. vidējs

8.10.4. vēls

8.10.5. ļoti vēls

8.11. ziemcietība (Latvijas apstākļos):

8.11.1. ļoti vāja

8.11.2. vāja

8.11.3. vidēja

8.11.4. laba

8.11.5. ļoti laba

8.12. izturība pret specifiskām slimībām un kaitēkļiem, ja tā būtiski raksturo šķirni;

8.13. šķirnes apraksta informācijas avots un izdevuma bibliogrāfiskie dati.

Piezīme. * Šķirnes aprakstā norāda kā papildu pazīmi, ja tā būtiski raksturo šķirni.

9. Prunus cerasus L. – skābais ķirsis:

9.1. šķirnes nosaukums un tā sinonīms (ja tāds ir);

9.2. izcelsmes vieta (valsts);

Pazīme

Izpausmes

9.3. koka augums:

9.3.1. mazs

9.3.2. vidējs

9.3.3. liels

9.4. * ziedēšanas laiks:

9.4.1. agrs

9.4.2. vidējs

9.4.3. vēls

9.5. augļi – lielums:

9.5.1. mazi

9.5.2. vidēji

9.5.3. lieli

9.6. augļi – mizas krāsa:

9.6.1. gaiši sarkana

9.6.2. sarkana

9.6.3. tumši sarkana

9.6.4. gandrīz melna

9.7. augļi – mīkstuma krāsa:

9.7.1. dzeltenīga

9.7.2. sārta

9.7.3. vidēji sarkana

9.7.4. tumši sarkana

9.8. augļu nogatavošanās laiks:

9.8.1. ļoti agrs

9.8.2. agrs

9.8.3. vidējs

9.8.4. vēls

9.8.5. ļoti vēls

9.9. ziemcietība (Latvijas apstākļos):

9.9.1. ļoti vāja

9.9.2. vāja

9.9.3. vidēja

9.9.4. laba

9.9.5. ļoti laba

9.10. izturība pret specifiskām slimībām un kaitēkļiem, ja tā būtiski raksturo šķirni;

9.11. šķirnes apraksta informācijas avots un izdevuma bibliogrāfiskie dati.

Piezīme. * Šķirnes aprakstā norāda kā papildu pazīmi, ja tā būtiski raksturo šķirni.

10. Prunus domestica L. – mājas plūme:

10.1. šķirnes nosaukums un tā sinonīms (ja tāds ir);

10.2. izcelsmes vieta (valsts);

Pazīme

Izpausmes

10.3. koka augums:

10.3.1. mazs

10.3.2. vidējs

10.3.3. spēcīgs

10.4. zarojuma veids:

10.4.1. nokarens

10.4.2. plaši izvērsts

10.4.3. kompakts

10.4.4. vidēji stāvs (piramidāls)

10.4.5. ļoti stāvs (slotveida)

10.5. augļi – lielums (augļiem, kas ienākušies kokā):

10.5.1. ļoti mazi

10.5.2. mazi

10.5.3. vidēji

10.5.4. lieli

10.5.5. ļoti lieli

10.6. augļi – parastā forma profilā (augļiem, kas ienākušies kokā):

10.6.1. iegareni

10.6.2. eliptiski

10.6.3. apaļi

10.6.4. saspiesti

10.6.5. olveida

10.6.6. otrādi olveida

10.7. augļi – mizas pamatkrāsa (fizioloģiski nobriedušam auglim pēc apsarmes noņemšanas):

10.7.1. zaļa

10.7.2. dzeltenīgi zaļa

10.7.3. dzeltena

10.7.4. oranži dzeltena

10.7.5. sarkani violeta

10.7.6. tumši violeta

10.7.7. violeti zila

10.7.8. tumši zila

10.8. augļi – mīkstuma krāsa (augļiem, kas ienākušies kokā):

10.8.1. bālgana

10.8.2. dzeltena

10.8.3. dzelteni zaļa

10.8.4. zaļa

10.8.5. oranža

10.9. kauliņa atdalīšanās no mīkstuma:

10.9.1. atdalās

10.9.2. daļēji atdalās

10.9.3. neatdalās

10.10. mīkstuma stingrums:

10.10.1. mīksts

10.10.2. vidējs

10.10.3. stingrs

10.11. ziedēšanas sākums:

10.11.1. ļoti agrs

10.11.2. agrs

10.11.3. vidējs

10.11.4. vēls

10.11.5. ļoti vēls

10.12. pašauglība:

10.12.1. pašauglīga

10.12.2. daļēji pašauglīga

10.12.3. pašneauglīga

10.13. nogatavošanās laiks:

10.13.1. ļoti agrs

10.13.2. agrs

10.13.3. vidēji agrs

10.13.4. vēls

10.13.5. ļoti vēls

10.14. ziemcietība (Latvijas apstākļos):

10.14.1. ļoti vāja

10.14.2. vāja

10.14.3. vidēja

10.14.4. laba

10.14.5. ļoti laba

10.15. izturība pret specifiskām slimībām un kaitēkļiem, ja tā būtiski raksturo šķirni;

10.16. šķirnes apraksta informācijas avots un izdevuma bibliogrāfiskie dati.

11. Prunus persica (L.) Batsch. – parastais persiks:

11.1. šķirnes nosaukums un tā sinonīms (ja tāds ir);

11.2. izcelsmes vieta (valsts);

Pazīme

Izpausmes

11.3. koks – augums:

11.3.1. ļoti mazs

11.3.2. mazs

11.3.3. vidējs

11.3.4. liels

11.3.5. ļoti liels

11.4. augļi – lielums:

11.4.1. mazi

11.4.2. vidēji

11.4.3. lieli

11.5. mizas pamatkrāsa:

11.5.1. dzeltenīga

11.5.2. zaļgana

11.5.3. gaiši oranža

11.5.4. tumši oranža

11.6. mizas sārtojuma pakāpe:

11.6.1. nav

11.6.2. neliela

11.6.3. vidēja

11.6.4. liela

11.7. kauliņa atdalīšanās no mīkstuma:

11.7.1. atdalās

11.7.2. daļēji atdalās

11.7.3. neatdalās

11.8. augļi – mīkstuma pamatkrāsa:

11.8.1. balta krēmkrāsa

11.8.2. gaiši dzeltena

11.8.3. dzeltena

11.8.4. oranža

11.9. ziedēšanas sākums:

11.9.1. ļoti agrs

11.9.2. agrs

11.9.3. vidējs

11.9.4. vēls

11.9.5. ļoti vēls

11.10. augļu lietošanas gatavība:

11.10.1. agri

11.10.2. vidēji

11.10.3. vēlu

11.11. ziemcietība (Latvijas apstākļos):

11.11.1. ļoti vāja

11.11.2. vāja

11.11.3. vidēja

11.11.4. laba

11.11.5. ļoti laba

11.12. izturība pret specifiskām slimībām un kaitēkļiem, ja tā būtiski raksturo šķirni;

11.13. šķirnes apraksta informācijas avots un izdevuma bibliogrāfiskie dati.

12. Prunus salicina L. – vītollapu plūme un citas diploīdās plūmes:

12.1. šķirnes nosaukums un tā sinonīms (ja tāds ir);

12.2. izcelsmes vieta (valsts);

Pazīme

Izpausmes

12.3. augļi – lielums:

12.3.1. ļoti mazi

12.3.2. mazi

12.3.3. vidēji

12.3.4. lieli

12.3.5. ļoti lieli

12.4. augļi – mīkstuma krāsa:

12.4.1. bālgana

12.4.2. zaļa

12.4.3. dzeltenīgi zaļa

12.4.4. dzeltena

12.4.5. oranža

12.4.6. sarkana

12.5. augļi – virskrāsa:

12.5.1. dzeltena

12.5.2. oranži dzeltena

12.5.3. sarkana

12.5.4. purpursarkana

12.5.5. violeti zila

12.5.6. tumši zila

12.6. kauliņa atdalīšanās no mīkstuma:

12.6.1. atdalās

12.6.2. daļēji atdalās

12.6.3. neatdalās

12.7. ziedēšanas laiks:

12.7.1. ļoti agrs

12.7.2. agrs

12.7.3. vidēji agrs

12.7.4. vēls

12.7.5. ļoti vēls

12.8. ziedēšanas sākums:

12.8.1. ļoti agrs

12.8.2. agrs

12.8.3. vidējs

12.8.4. vēls

12.8.5. ļoti vēls

12.9. nogatavošanās laiks:

12.9.1. ļoti agrs

12.9.2. agrs

12.9.3. vidēji agrs

12.9.4. vēls

12.9.5. ļoti vēls

12.10. ziemcietība (Latvijas apstākļos):

12.10.1. ļoti vāja

12.10.2. vāja

12.10.3. vidēja

12.10.4. laba

12.10.5. ļoti laba

12.11. izturība pret specifiskām slimībām un kaitēkļiem, ja tā būtiski raksturo šķirni;

12.12. šķirnes apraksta informācijas avots un izdevuma bibliogrāfiskie dati.

13. Pyrus communis L. – bumbiere:

13.1. šķirnes nosaukums un tā sinonīms (ja tāds ir);

13.2. izcelsmes vieta (valsts);

Pazīme

Izpausmes

13.3. ziedēšanas laiks (pilnzieds):

13.3.1. ļoti agrs

13.3.2. agrs

13.3.3. vidēji agrs

13.3.4. vēls

13.3.5. ļoti vēls

13.4. augļi – lielums:

13.4.1. ļoti mazi

13.4.2. mazi

13.4.3. vidēji

13.4.4. lieli

13.4.5. ļoti lieli

13.5. augļi – forma profilā (garengriezumā):

13.5.1. ieliekti

13.5.2. taisni

13.5.3. izliekti

13.6. augļi – garums attiecībā pret maksimālo diametru:

13.6.1. ļoti īsi

13.6.2. īsi

13.6.3. vidēji

13.6.4. gari

13.6.5. ļoti gari

13.7. augļi – mizas pamatkrāsa (gataviem augļiem):

13.7.1. nav saredzama

13.7.2. zaļa

13.7.3. dzelteni zaļa

13.7.4. dzeltena

13.7.5. sarkana

13.8. augļi – kātiņa garums:

13.8.1. īss

13.8.2. vidējs

13.8.3. garš

13.9. augļu lietošanas gatavība:

13.9.1. ļoti agri

13.9.2. agri

13.9.3. vidēji agri

13.9.4. vēlu

13.9.5. ļoti vēlu

13.10. ziemcietība (Latvijas apstākļos):

13.10.1. ļoti vāja

13.10.2. vāja

13.10.3. vidēja

13.10.4. laba

13.10.5. ļoti laba

13.11. izturība pret specifiskām slimībām un kaitēkļiem, ja tā būtiski raksturo šķirni;

13.12. šķirnes apraksta informācijas avots un izdevuma bibliogrāfiskie dati.

14. Ribes rubrum L. (syn. R. sylvestre (Lam.) Mert. & W. D. J. Koch) – sarkanā un baltā jāņoga:

14.1. šķirnes nosaukums un tā sinonīms (ja tāds ir);

14.2. izcelsmes vieta (valsts);

Pazīme

Izpausmes

14.3. augļu ķekars – garums, ieskaitot kātiņu:

14.3.1. ļoti īss

14.3.2. īss

14.3.3. vidējs

14.3.4. garš

14.3.5. ļoti garš

14.4. augļi – lielums:

14.4.1. ļoti mazi

14.4.2. mazi

14.4.3. vidēji

14.4.4. lieli

14.4.5. ļoti lieli

14.5. augļi – krāsa:

14.5.1. dzeltenbalta

14.5.2. rozā

14.5.3. gaiši sarkana

14.5.4. sarkana

14.5.5. tumši sarkana

14.6. augļu nogatavošanās laiks:

14.6.1. ļoti agrs

14.6.2. agrs

14.6.3. vidējs

14.6.4. vēls

14.6.5. ļoti vēls

14.7. ziemcietība (Latvijas apstākļos):

14.7.1. ļoti vāja

14.7.2. vāja

14.7.3. vidēja

14.7.4. laba

14.7.5. ļoti laba

14.8. izturība pret specifiskām slimībām un kaitēkļiem, ja tā būtiski raksturo šķirni;

14.9. šķirnes apraksta informācijas avots un izdevuma bibliogrāfiskie dati.

15. Ribes nigrum L. – upene:

15.1. šķirnes nosaukums un tā sinonīms (ja tāds ir);

15.2. izcelsmes vieta (valsts);

Pazīme

Izpausmes

15.3. augs – augstums:

15.3.1. zems

15.3.2. vidējs

15.3.3. augsts

15.3.4. ļoti augsts

15.4. augs – augums:

15.4.1. stāvs

15.4.2. pusstāvs

15.4.3. izplests

15.5.* viengadīgs dzinums – krāsa:

15.5.1. dzeltenbrūna

15.5.2. sarkanbrūna

15.5.3. brūna

15.5.4. pelēcīga

15.6.* jaunais dzinums – antociāna krāsojums:

15.6.1. nav vai ir ļoti vājš

15.6.2. vājš

15.6.3. vidējs

15.6.4. stiprs

15.7. augļi – lielums:

15.7.1. mazi

15.7.2. vidēji

15.7.3. lieli

15.7.4. ļoti lieli

15.8. augļi – krāsa:

15.8.1. zaļa

15.8.2. melna ar brūnganu nokrāsu

15.8.3. melna

15.9. augļu nogatavošanās laiks:

15.9.1. ļoti agrs

15.9.2. agrs

15.9.3. vidējs

15.9.4. vēls

15.9.5. ļoti vēls

15.10. ziemcietība (Latvijas apstākļos):

15.10.1. ļoti vāja

15.10.2. vāja

15.10.3. vidēja

15.10.4. laba

15.10.5. ļoti laba

15.11. izturība pret specifiskām slimībām un kaitēkļiem, ja tā būtiski raksturo šķirni;

15.12. šķirnes apraksta informācijas avots un izdevuma bibliogrāfiskie dati.

Piezīme. * Šķirnes aprakstā norāda kā papildu pazīmi, ja tā būtiski raksturo šķirni.

16. Ribes uva-crispa L. – ērkšķoga:

16.1. šķirnes nosaukums un tā sinonīms (ja tāds ir);

16.2. izcelsmes vieta (valsts);

Pazīme

Izpausmes

16.3. krūms – forma:

16.3.1. stāvs

16.3.2. ieapaļš

16.3.3. izplests

16.4. augļi – lielums:

16.4.1. mazi

16.4.2. vidēji

16.4.3. lieli

16.4.4. ļoti lieli

16.5. augļi – forma:

16.5.1. lodveida

16.5.2. eliptiski (iegareni)

16.5.3. bumbierveida

16.6. augļi – krāsa:

16.6.1. bālgani zaļa

16.6.2. zaļa

16.6.3. dzelteni zaļa

16.6.4. dzeltena

16.6.5. sarkana

16.6.6. tumši sarkana

16.7. augļu nogatavošanās laiks:

16.7.1. ļoti agrs

16.7.2. agrs

16.7.3. vidējs

16.7.4. vēls

16.7.5. ļoti vēls

16.8. ziemcietība (Latvijas apstākļos):

16.8.1. ļoti vāja

16.8.2. vāja

16.8.3. vidēja

16.8.4. laba

16.8.5. ļoti laba

16.9. izturība pret specifiskām slimībām un kaitēkļiem, ja tā būtiski raksturo šķirni;

16.10. šķirnes apraksta informācijas avots un izdevuma bibliogrāfiskie dati.

17. Rubus idaeus L. – avene:

17.1. šķirnes nosaukums un tā sinonīms (ja tāds ir);

17.2. izcelsmes vieta (valsts);

Pazīme

Izpausmes

17.3. augs – kārtējās sezonas dzinumu skaits:

17.3.1. daži

17.3.2. vidēji daudz

17.3.3. daudz

17.3.4. ļoti daudz

17.4.* augošs dzinums – galotnes antociāna krāsojums straujas augšanas laikā:

17.4.1. nav

17.4.2. ir

17.5.* tikai tās šķirnes, kurām vairums ogu ienākas uz iepriekšējā gada dzinumiem vasarā: dzinums miera periodā – krāsa:

17.5.1. pelēki brūna

17.5.2. pelēki brūna līdz brūna

17.5.3. brūna

17.5.4. brūna līdz purpura sarkanbrūna

17.5.5. purpursarkanbrūna

17.6. dzeloņi – esība:

17.6.1. nav

17.6.2. ir

17.7. augļi – krāsa:

17.7.1. dzeltena

17.7.2. bāli sarkana

17.7.3. sarkana

17.7.4. tumši sarkana

17.7.5. oranža

17.7.6. purpursarkana

17.7.7. tumši purpursarkana

17.8. augļi – vispārējā forma sānskatā:

17.8.1. apaļi

17.8.2. plati koniski

17.8.3. koniski

17.8.4. cilindriski

17.9. augļi – lielums:

17.9.1. ļoti mazi

17.9.2. mazi

17.9.3. vidēji

17.9.4. lieli

17.9.5. ļoti lieli

17.10. augļi – galvenais ražošanas tips:

17.10.1. tikai uz iepriekšējās sezonas dzinuma vasarā

17.10.2. uz iepriekšējās sezonas dzinuma vasarā un uz kārtējās sezonas dzinuma rudenī

17.10.3. tikai uz kārtējās sezonas dzinuma rudenī

17.11. šķirnēm, kas ražo uz kārtējās sezonas dzinuma rudenī: augļu nogatavošanās sākums uz kārtējās sezonas dzinuma:

17.11.1. ļoti agrs

17.11.2. agrs

17.11.3. vidējs

17.11.4. vēls

17.11.5. ļoti vēls

17.12. ziemcietība (Latvijas apstākļos):

17.12.1. ļoti vāja

17.12.2. vāja

17.12.3. vidēja

17.12.4. laba

17.12.5. ļoti laba

17.13. izturība pret specifiskām slimībām un kaitēkļiem, ja tā būtiski raksturo šķirni;

17.14. šķirnes apraksta informācijas avots un izdevuma bibliogrāfiskie dati.

Piezīme. * Šķirnes aprakstā norāda kā papildu pazīmi, ja tā būtiski raksturo šķirni.

18. Rubus subgenus Eubatus Sect. Moriferi – kazene un tās hibrīdi:

18.1. šķirnes nosaukums un tā sinonīms (ja tāds ir);

18.2. izcelsmes vieta (valsts);

Pazīme

Izpausmes

18.3. augs – augums:

18.3.1. stāvs

18.3.2. stāvs līdz pusstāvs

18.3.3. pusstāvs

18.3.4. pusstāvs līdz ložņājošs

18.3.5. ložņājošs

18.4. dzinums miera periodā – dzeloņi:

18.4.1. nav

18.4.2. ir

18.5. lapas – vidējais lapiņu skaits:

18.5.1. trīs

18.5.2. piecas

18.5.3. septiņas

18.6.* lapas – veids:

18.6.1. plūksnaini saliktas

18.6.2. starpforma

18.6.3. staraini saliktas

18.7. augļi – lielums:

18.7.1. ļoti mazi

18.7.2. mazi

18.7.3. vidēji

18.7.4. lieli

18.7.5. ļoti lieli

18.8. augļi – forma:

18.8.1. apaļi

18.8.2. eliptiski

18.8.3. šauri olveida

18.8.4. izstiepti koniski

18.8.5. izstiepti

18.9. augļi – krāsa:

18.9.1. sarkana

18.9.2. purpursarkana

18.9.3. sarkani melna

18.9.4. zilgani melna

18.9.5. melna

18.10.* augļu ražošana uz jaunā dzinuma:

18.10.1. nav

18.10.2. ir

18.11.* ziedēšanas sākums uz iepriekšējā gada dzinumiem:

18.11.1. ļoti agrs

18.11.2. agrs

18.11.3. vidējs

18.11.4. vēls

18.11.5. ļoti vēls

18.12. nogatavošanās sākums uz iepriekšējā gada dzinumiem:

18.12.1. ļoti agrs

18.12.2. agrs

18.12.3. vidēji agrs

18.12.4. vēls

18.12.5. ļoti vēls

18.13. ziemcietība (Latvijas apstākļos):

18.13.1. ļoti vāja

18.13.2. vāja

18.13.3. vidēja

18.13.4. laba

18.13.5. ļoti laba

18.14. izturība pret specifiskām slimībām un kaitēkļiem, ja tā būtiski raksturo šķirni;

18.15. šķirnes apraksta informācijas avots un izdevuma bibliogrāfiskie dati

Piezīme. * Šķirnes aprakstā norāda kā papildu pazīmi, ja tā būtiski raksturo šķirni.

19. Vaccinium angustifolium, Vaccinium corymbosum u. c. sugas – krūmmellene, zilene:

19.1. šķirnes nosaukums un tā sinonīms (ja tāds ir);

19.2. izcelsmes vieta (valsts);

Pazīme

Izpausmes

19.3. augs – habituss:

19.3.1. stāvs

19.3.2. pusstāvs

19.3.3. izplests

19.4. augļi – lielums:

19.4.1. ļoti mazi

19.4.2. mazi

19.4.3. vidēji

19.4.4. lieli

19.4.5. ļoti lieli

19.5. augļi – mizas krāsa (bez apsarmes):

19.5.1. gaiši zila

19.5.2. zila

19.5.3. tumši zila

19.5.4. zili sarkana

19.6. augs – ražošanas veids:

19.6.1. tikai uz vienu gadu veciem dzinumiem

19.6.2. uz viengadīgiem un kārtējās sezonas dzinumiem

19.7. viengadīga dzinuma ziedēšanas sākums:

19.7.1. ļoti agrs

19.7.2. agrs

19.7.3. vidējs

19.7.4. vēls

19.7.5. ļoti vēls

19.8. tikai šķirnēm, kas dod ražu no viengadīgiem un kārtējās sezonas dzinumiem: kārtējā gada dzinumu ziedēšanas sākums:

19.8.1. agrs

19.8.2. vidējs

19.8.3. vēls

19.9. viengadīga dzinuma augļu nogatavošanās sākums:

19.9.1. ļoti agrs

19.9.2. agrs

19.9.3. vidējs

19.9.4. vēls

19.9.5. ļoti vēls

19.10. tikai šķirnēm, kas dod ražu no viengadīgiem un kārtējās sezonas dzinumiem: kārtējā gada dzinumu augļu nogatavošanās sākums

19.10.1. agrs

19.10.2. vidējs

19.10.3. vēls

19.11. ziemcietība (Latvijas apstākļos):

19.11.1. ļoti vāja

19.11.2. vāja

19.11.3. vidēja

19.11.4. laba

19.11.5. ļoti laba

19.12. izturība pret specifiskām slimībām un kaitēkļiem, ja tā būtiski raksturo šķirni;

19.13. šķirnes apraksta informācijas avots un izdevuma bibliogrāfiskie dati.

20. Vaccinium vitis-idaea – brūklene:

20.1. šķirnes nosaukums un tā sinonīms (ja tāds ir);

20.2. izcelsmes vieta (valsts);

Pazīme

Izpausmes

20.3. augļi – lielums:

20.3.1. sīki

20.3.2. vidēji

20.3.3. lieli

20.4. augļu ienākšanās laiks:

20.4.1. agrs

20.4.2. vidējs

20.4.3. vēls

20.5. otrreizēja ražošana:

20.5.1. ir

20.5.2. nav

20.6. ziemcietība (Latvijas apstākļos):

20.6.1. ļoti vāja

20.6.2. vāja

20.6.3. vidēja

20.6.4. laba

20.6.5. ļoti laba

20.7. izturība pret specifiskām slimībām un kaitēkļiem, ja tā būtiski raksturo šķirni;

20.8. šķirnes apraksta informācijas avots un izdevuma bibliogrāfiskie dati.

21. Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccus – dzērvene:

21.1. šķirnes nosaukums un tā sinonīms (ja tāds ir);

21.2. izcelsmes vieta (valsts);

Pazīme

Izpausmes

21.3. augs – ražojošo dzinumu novietojums:

21.3.1. ložņājošs

21.3.2. stāvs

21.4. augļi – lielums:

21.4.1. sīki

21.4.2. vidēji

21.4.3. palieli

21.4.4. lieli

21.4.5. ļoti lieli

21.5. augļi – forma:

21.5.1. saplacināti apaļi

21.5.2. apaļi

21.5.3. iegareni

21.5.4. bumbierveida

21.6. augļi – mizas krāsa:

21.6.1. gaiši sarkana (sārta)

21.6.2. sarkana

21.6.3. tumši sarkana

21.6.4. purpursarkana

21.7. augļu ienākšanās laiks:

21.7.1. ļoti agrs

21.7.2. agrs

21.7.3. vidēji agrs

21.7.4. vidēji vēls

21.7.5. vēls

21.8. ziemcietība (Latvijas apstākļos);

21.8.1. ļoti vāja

21.8.2. vāja

21.8.3. vidēja

21.8.4. laba

21.8.5. ļoti laba

21.9. izturība pret specifiskām slimībām un kaitēkļiem, ja tā būtiski raksturo šķirni;

21.10. šķirnes apraksta informācijas avots un izdevuma bibliogrāfiskie dati.

22. Šķirnes apraksta sagatavotāja nosaukums, konkrētā apraksta sagatavotāja vārds, uzvārds, amats, paraksts.

23. Norāde** "Šķirnes apraksts ir saskaņots ar zinātnisko institūciju, kas specializējusies dārzkopībā, – zinātniskā institūcija, saskaņotāja vārds, uzvārds, amats, datums, paraksts."

Piezīme. ** Saskaņojums nav nepieciešams, ja apraksta sagatavotājs ir zinātniskā institūcija.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Augļu koku un ogulāju šķirņu saraksta veidošanas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 16Pieņemts: 03.01.2017.Stājas spēkā: 18.01.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 14, 17.01.2017. OP numurs: 2017/14.1
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
288095
{"selected":{"value":"29.06.2018","content":"<font class='s-1'>29.06.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"29.06.2018","iso_value":"2018\/06\/29","content":"<font class='s-1'>29.06.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"18.01.2017","iso_value":"2017\/01\/18","content":"<font class='s-1'>18.01.2017.-28.06.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
29.06.2018
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"