Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.47

Daugavpilī 2016.gada 8.decembrī (prot. Nr.26, 8.§)
Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36. panta piekto un sesto daļu
(Daugavpils pilsētas domes 17.12.2020. saistošo noteikumu Nr. 52 redakcijā)
1. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu veidus un apmērus, saņemšanas kārtību, to personu loku, kurām ir tiesības saņemt sociālās palīdzības pabalstus, īpašumu, kuru neņem vērā, nosakot mājsaimniecības atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, kā arī lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

(Daugavpils pilsētas domes 05.12.2017. saistošo noteikumu Nr. 45 redakcijā, kas grozīta ar  25.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:

2.1. ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītie izdevumi – ar pārvaldnieka obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām saistītie izdevumi dzīvojamās mājas tehniskai uzturēšanai (dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana, tehniskā apkope un kārtējais remonts) un sanitārajai apkopei, aukstā ūdens, gāzes, elektroenerģijas piegāde un atkritumu apsaimniekošana, kā arī dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas un dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas izdevumi;

2.2. apgādnieks – persona, kurai saskaņā ar Civillikumu ir pienākums rūpēties par sociālās palīdzības pieprasītāju. Par apgādnieku šo noteikumu izpratnē neuzskata:

2.2.1. personu līdz 18 gadiem, vai līdz 21 gadam, ja tā turpina mācīties vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē un iegūst vidējo izglītību klātienē;

2.2.2. pensijas vecuma personu vai personu ar invaliditāti;

2.2.3. personu, kura atrodas brīvības atņemšanas iestādē;

2.3. atsevišķi dzīvojoša persona – persona, kura dzīvesvietā dzīvo viena un nav stājusies laulībā;

2.4. bērns – ir persona līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai vai līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja tā turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu klātienē un nav stājusies laulībā;

2.5. daudzbērnu ģimene – ģimene, kura aprūpē trīs vai vairāk bērnus, tai skaitā audžuģimenē ievietotus un aizbildnībā esošus bērnus;

2.6. e-iesniegums – dokuments, kas ir nosūtīts izmantojot tiešsaistes formas, kuras pieejamas Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv vai elektroniskais dokuments, kas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu;

2.7. ģimene – laulātie, bērni un citas personas, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī;

2.8. ienākumus apliecinoši dokumenti – dokumenti, kas apliecina pabalsta pieprasītāja, tā laulātā un citu personu ienākumus un materiālo stāvokli, ar kurām pabalsta pieprasītājam ir kopējie izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī;

2.9. izdevumus apliecinoši dokumenti – kases čeka, stingrās uzskaites kvīts vai faktūrrēķina oriģināls, kurā norādīts pabalsta pieprasītāja vai viņa ģimenes locekļa vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis, samaksas summa un samaksas datums;

2.10. pabalsta pieprasītājs – persona vai personas ģimenes locekļi, kuri tieši vai ar pārstāvja palīdzību vēršas sociālajā dienestā un lūdz sociālās palīdzības pabalstu;

2.11. pensijas vecuma persona – persona, kura sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju;

2.12. vientuļa persona – persona, kura dzīvesvietā dzīvo viena un kurai nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku.

2.13. (svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 17.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 52)

3. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt pašvaldības sociālās palīdzības sistēmu, kas nodrošinātu finansiālu atbalstu trūcīgām, maznodrošinātām un krīzes situācijā nonākušām mājsaimniecībām to pamatvajadzību apmierināšanai un veicinātu viņu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 13.04.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 13; 25.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

2. Sociālās palīdzības pabalstu veidi un to piešķiršanas vispārīgā kārtība

4. Šajos noteikumos noteiktos sociālās palīdzības pabalstus piešķir mājsaimniecībai, kura savu dzīvesvietu ir deklarējusi Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 25.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

5. Daugavpils pilsētas pašvaldība izmaksā šādus sociālās palīdzības pabalstu veidus:

5.1. pabalstu krīzes situācijā;

5.2. pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai;

5.3. dzīvokļa pabalstu;

5.4. veselības aprūpes pabalstu;

5.5. pabalstu mācību piederumu iegādei;

5.6. pabalstu pārtikas produktu iegādei bērniem;

5.7. bērnu ēdināšanas pabalstu;

5.8. pieaugušo ēdināšanas pabalstu.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 13.04.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

6. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 17.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 52)

7. Nosakot mājsaimniecības ienākumu līmeni, Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests" (turpmāk – Dienests) ņem vērā ārējo normatīvo aktu noteikumus par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanas un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību.

(Daugavpils pilsētas domes 17.12.2020. saistošo noteikumu Nr. 52 redakcijā, kas grozīta ar 25.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

8. Lai saņemtu sociālo pabalstu, persona vai viņa likumiskais pārstāvis vēršas Dienestā ar iesniegumu, kuru var iesniegt personīgi (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) vai e-iesnieguma veidā, izmantojot tiešsaistes formas, kas pieejamas vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā: www.latvija.lv, vai nosūtot e-iesniegumu uz Dienesta e-pastu: socd@socd.lv.

(Daugavpils pilsētas domes 05.12.2017. saistošo noteikumu Nr. 45 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2018., sk. grozījumu 2. punktu)

9. Lai novērtētu mājsaimniecības ienākumu un materiālā stāvokļa līmeņa atbilstību šajos noteikumos minētajiem nosacījumiem, mājsaimniecība deklarē savus ienākumus un citus materiālos resursus iztikas līdzekļu deklarācijā. Dienesta sociālā darba speciālists sadarbībā ar pabalsta pieprasītāju pašvaldības informācijas sistēmā elektroniski sagatavo deklarāciju, izmantojot valsts un pašvaldības informācijas sistēmās esošos datus un dokumentus. Pabalsta pieprasītājs paraksta pašvaldības informācijas sistēmā sagatavotās deklarācijas izdruku, apliecinot deklarācijā sniegtās informācijas patiesumu. Gadījumā, ja pieprasīta izdevumu kompensācija, pabalsta pieprasītājs iesniedz izdevumu apliecinošus dokumentus. Dienesta sociālā darba speciālists apliecina deklarācijas pieņemšanu. Iztikas līdzekļu deklarācija nav jāiesniedz, ja tiek pieprasīts pabalsts krīzes situācijā.

(Daugavpils pilsētas domes 05.12.2017. saistošo noteikumu Nr. 45 redakcijā, kas grozīta ar 25.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

10. Pabalsta pieprasītājs nav tiesīgs saņemt dzīvokļa vai veselības aprūpes pabalstu mērķiem, kuru izdevumu segšanai vai kompensēšanai tā saņēmusi finansiālu atbalstu atbilstoši citiem pašvaldības normatīvajiem aktiem.

11. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 17.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 52)

12. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 17.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 52)

13. Dienests ir tiesīgs pieprasīt pabalsta pieprasītājam iesniegt atskaiti (izdevumus apliecinošas dokumentu kopijas) par izmaksātā sociālās palīdzības pabalsta izlietošanu atbilstoši tā mērķim.

14. Mājsaimniecība, kas vienlaicīgi atbilst divām vai vairākām attiecīgā pabalsta veidā noteiktajām personu kategorijām, drīkst pieprasīt un saņemt attiecīgo pabalstu tikai saskaņā ar vienu kategoriju.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 25.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

15. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu Dienests pabalsta pieprasītājam paziņo mutvārdos, bet lēmumu par atteikumu piešķirt sociālās palīdzības pabalstu noformē rakstveidā, norādot atteikuma iemeslus, kā arī lēmuma apstrīdēšanas termiņus un kārtību.

16. Izdevumus apliecinošus dokumentus Dienests pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne vēlāk kā divpadsmit mēnešus pirms iesniegšanas dienas.

3. Pabalsts krīzes situācijā

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 13.04.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

17. Dienests, neizvērtējot mājsaimniecības ienākumus, var piešķirt mājsaimniecībai pabalstu krīzes situācijā pamatvajadzību nodrošināšanai:

17.1. katastrofu vai stihiskas nelaimes gadījumos – līdz 3000 EUR vienai mājsaimniecībai;

17.2. citu, no mājsaimniecības gribas neatkarīgu apstākļu dēļ (zādzība, smaga saslimšana, ar vardarbību saistīti gadījumi, smags ceļu satiksmes negadījums, ilgstoša ārstēšanās, pēkšņa ģimenes locekļa nāve, un citos gadījumos, kuru dēļ mājsaimniecība nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības) – psihosociālu un/vai materiālu palīdzību – līdz 1500 EUR vienai mājsaimniecībai.

(Daugavpils pilsētas domes 14.03.2019. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā, kas grozīta ar 25.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

18. Pabalstu piešķir, ja pabalsta pieprasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no krīzes situācijas rašanās brīža, izņemot gadījumus, kad vērsties pēc palīdzības nav bijis iespējams objektīvu iemeslu dēļ.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 13.04.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

19. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājam jāiesniedz iesniegums un dokumenti, kas apliecina krīzes situācijas esamību un zaudējumu apmēru.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 13.04.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

20. Dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu un tā apmēru pieņem, pamatojoties uz sociālā darba speciālista sniegto atzinumu. Nosakot pabalsta apmēru, ņem vērā:

20.1. pabalsta pieprasītāja spēju apmierināt savas pamatvajadzības, ievērojot krīzes situācijas izraisītās sekas;

20.2. pabalsta pieprasītāja zaudējumus, kas radušies krīzes situācijas izraisīto seku rezultātā;

20.3. pabalsta pieprasītāja tiesības pieprasīt apdrošināšanas atlīdzību;

20.4. psihosociālās palīdzības izdevumu apmēru.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 13.04.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 13; 14.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

21. Pabalstu izmaksā ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē vai skaidrā naudā.

4. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai
(Nodaļa svītrota ar Daugavpils pilsētas domes 17.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 52)

22. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 17.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 52)

23. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 17.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 52)

24. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 17.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 52)

25. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 17.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 52)

5. Dzīvokļa pabalsts
5.1. Dzīvokļa pabalsta piešķiršanas vispārīgie noteikumi

26. Dzīvokļa pabalstu šajā nodaļā noteiktajā kārtībā piešķir izdevumu apmaksai par pakalpojumiem, kas saistīti ar viena nekustamā īpašuma lietošanu, kurā pabalsta pieprasītājs dzīvo, ja īpašums atrodas Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā, bet ne vairāk par faktisko izdevumu apmēru. Dzīvokļa pabalstu nepiešķir maksājumu parādu segšanai un gadījumā, ja ir konstatēta pārmaksa, kuras apmērs pārsniedz noteikta pabalsta apmēru.

(Daugavpils pilsētas domes 05.12.2017. saistošo noteikumu Nr. 45 redakcijā)

27. Dzīvokļa pabalsts ietver pabalstus šādiem mērķiem:

27.1. siltumenerģijas piegādes izdevumu apmaksai apkures un karstā ūdens piegādes nodrošināšanai;

27.2. kurināmā iegādei individuālās apkures nodrošināšanai;

27.3. ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu apmaksai:

27.3.1. ar dzīvojamās mājas uzturēšanu saistīto izdevumu segšanai;

27.3.2. dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas izdevumu segšanai;

27.3.3. dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas izdevumu segšanai.

28. Mājsaimniecībām, kuras pretendē saņemt dzīvokļa pabalstu sakarā ar atbilstību trūcīgās vai maznodrošinātās mājsaimniecības statusam, pabalstu izmaksā par laikposmu, kurā mājsaimniecībai noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātās mājsaimniecības statusam.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 25.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

29. Pabalstu siltumenerģijas piegādes izdevumu apmaksai apkures un karstā ūdens piegādes nodrošināšanai un pabalstu ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu apmaksai izmaksā pārskaitījuma veidā uz attiecīgā pakalpojumu sniedzēju norēķinu kontu kredītiestādē.

30. Pabalstu kurināmā iegādei individuālās apkures nodrošināšanai izmaksā pārskaitījuma veidā komersantam kā samaksu par iegādāto kurināmo, pārskaitījuma veidā uz pabalsta pieprasītāja norēķinu kontu kredītiestādē vai skaidrā naudā.

31. Noteikumu 5.nodaļā minētajām mājsaimniecībām, kuras dzīvo pašvaldībai piederošajā Sociālajā mājā, īres līguma darbības laikā piešķir dzīvokļa pabalstu, kura apmērs nepārsniedz apmaksas rēķinā norādīto summu.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 25.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

5.2. Pabalsts siltumenerģijas piegādes izdevumu apmaksai apkures un karstā ūdens piegādes nodrošināšanai

32. Pabalstu siltumenerģijas piegādes izdevumu apmaksai apkures nodrošināšanai ir tiesības saņemt šādām personām vai ģimenēm, šādā apmērā:

32.1. mājsaimniecībām, kurām piešķirts trūcīgās mājsaimniecības statuss un kuru aizgādībā vai aprūpē:

32.1.1. nav bērnu – 46,00 euro apmērā mēnesī;

32.1.2. ir viens bērns – 49,00 euro apmērā mēnesī;

32.1.3. ir divi bērni – 58,00 euro apmērā mēnesī;

32.1.4. trīs vai vairāk bērnu – 29,00 euro apmērā mēnesī par katru bērnu, bet ne vairāk par 129,00 euro mēnesī;

32.2. mājsaimniecībām, kurām piešķirts maznodrošinātas mājsaimniecības statuss un kuru aizgādībā vai aprūpē:

32.2.1. nav bērnu – 20,00 euro apmērā mēnesī;

32.2.2. ir viens bērns – 43,00 euro apmērā mēnesī;

32.2.3. ir divi bērni – 53,00 euro apmērā mēnesī;

32.2.4. trīs vai vairāk bērnu – 25,00 euro apmērā mēnesī par katru bērnu, bet ne vairāk par 125,00 euro mēnesī;

32.3. ģimenēm, kurām piešķirts maznodrošinātas mājsaimniecības statuss un kurās visi pilngadīgie ģimenes locekļi ir pensijas vecuma personas un/vai personas ar invaliditāti, un ģimenes ienākumi:

32.3.1. nepārsniedz 375,00 euro mēnesī – 35,00 euro apmērā mēnesī;

32.3.2. ir no 375,01 līdz 485,00 euro mēnesī – 29,00 euro apmērā mēnesī;

32.4. atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, kurai piešķirts maznodrošinātas personas statuss un kuras ienākumi:

32.4.1. nepārsniedz 255,00 euro mēnesī – 46,00 euro apmērā mēnesī;

32.4.2. ir no 255,01 līdz 315,00 euro mēnesī – 35,00 euro apmērā mēnesī;

32.4.3. ir no 315,01 līdz 334,00 euro mēnesī un kura ir vientuļa – 30,00 euro apmērā mēnesī.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 13.09.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 26; 25.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)
 

33. Pabalstu karstā ūdens piegādes nodrošināšanai šo noteikumu 32. un 34. punktā minētajām mājsaimniecībām ir tiesības saņemt 20,00 euro apmērā kalendārajā gadā.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 16.05.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 9; 25.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

34. Dienests pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu samazinātā apmērā atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, kurai piešķirts maznodrošinātas personas statuss un ienākumu līmenis pārsniedz 315,00 euro mēnesī. Samazināta pabalsta apmēru aprēķina pēc šādas formulas:

Ps = 30 – (Ie – 315)

Ps – Samazināta pabalsta apmērs;

Ie – vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 13.09.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 26)

35. Lai saņemtu pabalstu siltumenerģijas izdevumu apmaksai apkures nodrošināšanai, pabalsta pieprasītājs iesniedz iesniegumu Dienestā. Pabalstu piešķir un izmaksā par laika periodu no 1.oktobra līdz 31.martam.

5.3. Pabalsts kurināmā iegādei individuālās apkures nodrošināšanai

36. Pabalstu kurināmā iegādei individuālās apkures nodrošināšanai ir tiesības saņemt mājsaimniecībām, šādā apmērā:

36.1. mājsaimniecībām, kurām piešķirts trūcīgās mājsaimniecības statuss un kuru aizgādībā vai aprūpē:

36.1.1. nav bērnu – 150,00 euro apmērā kalendārajā gadā;

36.1.2. ir viens vai divi bērni – 165,00 euro apmērā kalendārajā gadā;

36.1.3. ir trīs vai vairāk bērnu – 200,00 euro apmērā kalendārajā gadā;

36.2. mājsaimniecībām, kurām piešķirts maznodrošinātas mājsaimniecības statuss – 129,00 euro apmērā kalendārajā gadā;

36.3. ģimenēm, kurām piešķirts maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, kurās visi pilngadīgie ģimenes locekļi ir pensijas vecuma personas un/vai personas ar invaliditāti un kuru ģimenes ienākumi nepārsniedz 475,00 euro mēnesī – 143,00 euro apmērā kalendārajā gadā;

36.4. atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss un kuras ienākumi:

36.4.1. nepārsniedz 195,00 euro mēnesī – 171,00 euro apmērā kalendārajā gadā;

36.4.2. nepārsniedz 315,00 euro mēnesī – 143,00 euro apmērā kalendārajā gadā.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 13.09.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 26; 25.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

37. Pabalstu kurināmā iegādei individuālās apkures nodrošināšanai piešķir vienu reizi kalendārajā gadā.

38. Dienests triju mēnešu laikā pēc pabalsta kurināmā iegādei individuālās apkures nodrošināšanai piešķiršanas apseko pabalsta saņēmēju dzīvesvietā un sastāda apsekošanas aktu par piešķirtā pabalsta izlietojuma atbilstību tam paredzētajam mērķim, ja pabalsta saņēmējs neiesniedz izdevumu apliecinošo dokumentu un pabalsts nav pārskaitīts komersantam 30.punktā noteiktajā kārtībā.

5.4. Pabalsts ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu apmaksai

39. Pabalstu dzīvojamās mājas tehniskās uzturēšanas (dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana, tehniskā apkope un kārtējais remonts), sanitārās uzturēšanas, aukstā ūdens, gāzes, atkritumu apsaimniekošanas, kuri iekļauti apsaimniekotāja piestādītajā rēķinā, izdevumu segšanai un elektroenerģijas piegādes un atkritumu apsaimniekošanas kompensēšanai ir tiesības saņemt šādām mājsaimniecībām, šādā apmērā:

39.1. mājsaimniecībām, kurām piešķirts trūcīgās mājsaimniecības statuss un kuru aizgādībā vai aprūpē:

39.1.1. nav bērnu – 8,00 euro apmērā mēnesī;

39.1.2. ir bērni – 15,00 euro apmērā mēnesī un papildus 15,00 euro mēnesī laika periodā no 1.oktobra līdz 31.martam ieskaitot;

39.2. ģimenēm ar bērniem, kurām piešķirts maznodrošinātas mājsaimniecības statuss – 15,00 euro apmērā mēnesī par laika periodu no 1.oktobra līdz 31.martam ieskaitot;

39.3. vientuļai personai ar invaliditāti vai vientuļai pensijas vecuma personai, kurai piešķirts maznodrošinātas mājsaimniecības statuss un kuras ienākumi nepārsniedz 200,00 euro mēnesī – 15,00 euro apmērā mēnesī laika periodā no 1.oktobra līdz 31.martam ieskaitot.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 13.09.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 26; 25.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

40. Pabalstu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas izdevumu segšanai ir tiesīgas saņemt mājsaimniecības, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, ja dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi tiek līdzfinansēti no Eiropas Savienības fonda līdzekļiem, – 0,15 euro apmērā par 1 m2 dzīvojamās platības mēnesī, bet nepārsniedzot 20% no rēķinā norādītās summas.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 25.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

41. Pabalstu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas izdevumu segšanai ir tiesīgas saņemt personas ar I vai II grupas redzes invaliditāti, ja personas vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, ja zemesgabala labiekārtošanas darbi tiek līdzfinansēti no Daugavpils pilsētas pašvaldības līdzekļiem, – 100% apmērā no rēķinā norādītās summas.

6. Veselības aprūpes pabalsts

42. Veselības aprūpes pabalsts ietver pabalstus šādiem mērķiem:

42.1. veselības apdrošināšanas polises iegādes izdevumu kompensēšanai;

42.2. medikamentu, kuriem piemēro samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi, iegādes izdevumu kompensēšanai;

42.3. zobu protezēšanas pakalpojuma apmaksai vai apmaksas izdevumu kompensēšanai;

42.4. zobārstniecības/stomatoloģijas un ortodonta pakalpojuma apmaksai vai apmaksas izdevumu kompensēšanai;

42.5. optisko briļļu lēcu iegādes izdevumu kompensēšanai;

42.6. autiņbiksīšu iegādes izdevumu kompensēšanai;

42.7. vienreizējai medikamentu iegādei vai medicīnisku manipulāciju apmaksai pabalsta pieprasītājam, kuram ir psihoaktīvo vielu, datoru vai azartspēļu atkarība;

42.8. izdevumu kompensēšanai par vizīti pie ārsta speciālista;

42.9. medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensēšanai;

42.10. pacienta iemaksu kompensēšanai;

42.11. pacienta līdzmaksājumu par operācijām kompensēšanai.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 05.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 45)

43. Veselības aprūpes pabalstu ir tiesības saņemt šādām mājsaimniecībām, šādā apmērā kalendārajā gadā:

43.1. mājsaimniecībām, kurām piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss – 165 euro, un ja mājsaimniecības aizgādībā vai aprūpē ir bērns, kuram nepieciešami ortodonta pakalpojumi – papildus līdz 145,00 euro;

43.2. atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, kurai piešķirts maznodrošinātas mājsaimniecības statuss – līdz 130 euro;

43.3. katram maznodrošinātas ģimenes pilngadīgam ģimenes loceklim, kas ir pensijas vecuma persona, persona ar invaliditāti vai politiski represētā persona – līdz 90 euro.

(Daugavpils pilsētas domes 19.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 46 redakcijā, kas grozīta ar 25.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

44. Papildus 43. punktā noteiktajām veselības aprūpes pabalsta apmēram mājsaimniecībām, kurām piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss, ir tiesības saņemt 42.3. apakšpunktā minēto pabalstu 150 euro apmērā piecu kalendāro gadu periodā katrai personai, kurai ir nepieciešama zobu protezēšana.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 25.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

45. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 19.11.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 46)

46. Veselības aprūpes pabalstu izmaksā skaidrā naudā, vai ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē vai pārskaitījuma veidā tieši pakalpojuma sniedzējam.

47. Veselības aprūpes pabalstu izmaksā vienreiz mēnesī.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 05.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 45)

48. Lai saņemtu veselības aprūpes pabalstu, persona vai tās likumiskais pārstāvis iesniedz dokumentus, kas pamato nepieciešamo veselības aprūpi.

(Daugavpils pilsētas domes 25.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

7. Pabalsts mācību piederumu iegādei

49. Tiesības saņemt pabalstu mācību piederumu iegādei, kuri nepieciešami izglītojamiem mācību procesa nodrošināšanai, vienu reizi kalendārajā gadā uz katru izglītojamo ir mājsaimniecībām, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 25.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

50. Pabalsta apmērs mācību piederumu iegādei uz katru izglītojamo ir:

50.1. Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamiem – 25,00 euro;

50.2. Daugavpils izglītības iestāžu 1.klases izglītojamiem – 50,00 euro (vienreizēji);

50.3. Daugavpils pamatskolās, vidusskolās un profesionālās izglītības iestādēs izglītojamiem, izņemot 1.klases izglītojamos – 35,00 euro.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 13.04.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

51. Pabalstu izmaksā ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē vai skaidrā naudā.

8. Pabalsts pārtikas produktu iegādei bērniem

52. Pabalstu pārtikas produktu iegādei bērniem izmaksā kā kompensāciju par bērniem iegādātajiem pārtikas produktiem par laikposmu, kurā mājsaimniecībai noteikta atbilstība trūcīgas mājsaimniecības statusam.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 25.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

53. Tiesības saņemt pabalstu pārtikas produktu, kas atbilst veselīga ēdiena piramīdai un bērna vecumam, iegādei bērniem 30,00 euro apmērā mēnesī uz katru bērnu ir mājsaimniecībām, kurām piešķirts trūcīgās mājsaimniecības statuss un kuru aizgādībā ir bērns līdz viena gada vecumam.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 25.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

54. Pabalstu izmaksā ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē vai skaidrā naudā.

9. Bērnu ēdināšanas pabalsts

55. Bērnu ēdināšanas pabalsts ietver pabalstus šādiem mērķiem:

55.1. ēdināšanas izdevumu segšanai Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamiem bērniem;

55.2. ēdināšanas izdevumu segšanai vai kompensēšanai Daugavpils pamatskolās, vidusskolās (launagi) un profesionālās vidējās izglītības iestādēs izglītojamiem bērniem mācību gada laikā (pusdienas un launagi);

55.3. bērnu vasaras ēdināšanas apmaksai vasaras nometnēs Daugavpils pilsētā;

55.4. bērnu vasaras ēdināšanas apmaksai vasaras nometnēs, kuru saraksts ir apstiprināts ar Daugavpils pilsētas domes lēmumu;

55.5. bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai vasaras brīvlaika periodā Dienesta norādītajā sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 31.01.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

56. 55.1., 55.2., 55.4. un 55.5. apakšpunktā minēto pabalstu ir tiesības saņemt ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss – 100% apmērā no ēdināšanas izdevumu summas.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 25.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

57. 55.3.apakšpunktā minēto pabalstu ir tiesības saņemt ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecība statuss – 100% apmērā no ēdināšanas izdevumu summas, bet ne vairāk par summu, kuru Daugavpils pilsētas dome ir noteikusi 55.4.apakšpunktā minētajām nometnēm.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 25.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

58. 55.punktā noteikto pabalstu izmaksā par laikposmu, kurā mājsaimniecībai noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam. Bērna ēdināšanas pabalsts tiek piešķirts arī par laiku, kad tiek izskatīts iesniegums trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanai, ja par šo laiku tiek iesniegti ēdināšanas izdevumus apliecinoši dokumenti, kuros norādīts bērna vārds, uzvārds, personas kods.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 31.01.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 3; 25.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

59. Bērnu ēdināšanas pabalstu izmaksā pārskaitījuma veidā ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam vai pabalsta pieprasītājam, ja tiek uzrādīti izdevumus apliecinoši dokumenti no ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja, atbilstoši starp Dienesta un attiecīgo pakalpojumu sniedzēju noslēgtā līgumā noteiktajam apmēram. Bērnu ēdināšanas pabalstu Dienests nepiešķir gadījumā, ja bezmaksas ēdināšana tiek nodrošināta uz cita normatīvā akta pamata.

(Daugavpils pilsētas domes 25.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

10. Pieaugušo ēdināšanas pabalsts

60. Pieaugušo ēdināšanas pabalsts ir paredzēts pusdienu izdevumu segšanai Dienesta norādītajā sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā (izņemot 63.punktā minēto gadījumu) personām, kurām pietrūkst līdzekļu ēdiena iegādei.

61. Pieaugušo ēdināšanas pabalstu ir tiesības saņemt šādām personām, šādā apmērā:

61.1. atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss un kuras ienākumi nepārsniedz 200,00 euro mēnesī – 100% apmērā no ēdināšanas izdevumu summas 80 dienas kalendārajā gadā, vienu reizi dienā;

61.2. pilngadīgajiem darbspējīgajiem ģimenes locekļiem, kuriem piešķirts trūcīgas mājsaimniecība statuss un kuri Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajā kartībā iesaistās Dienesta noteiktajos darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos (apmācībās) vai darbos pašvaldības teritorijā – 100% apmērā no ēdināšanas izdevumu summas 80 dienas kalendārajā gadā, vienu reizi dienā;

61.3. pabalsta pieprasītājam, kurš atrodas VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" dienas centrā personām ar invaliditāti un kura vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz attiecīgajā laika periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru – 100% apmērā no ēdināšanas izdevumu summas par laika periodu, kamēr pabalsta pieprasītājs atrodas dienas centrā personām ar invaliditāti;

61.4. iesniedzot ārsta izziņu, kas apliecina grūtniecības faktu, sievietēm grūtniecības stāvoklī, kuras atrodas Daugavpils pilsētas sociālajā patversmē, sociālajā mājā vai ģimenes atbalsta centrā/patversmē un kuru vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz attiecīgajā laika periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru – 100% apmērā no ēdināšanas izdevumu summas periodā līdz bērna piedzimšanai, piecas dienas nedēļā.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 13.09.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 26; 25.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

62. Pieaugušo ēdināšanas pabalstu izmaksā pārskaitījuma veidā ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam vai, pamatojoties uz sociālā darba speciālista atzinumu, izmaksā skaidrā naudā, bet ne vairāk kā 2 euro dienā līdz 20 dienām vienā reizē, bet tādā gadījumā pēc pabalsta izmantošanas pabalsta pieprasītajam Dienestā ir jāiesniedz ēdināšanas izdevumus apliecinoši dokumenti.

(Daugavpils pilsētas domes 25.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā)

63. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 25.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

64. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 25.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

65. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 25.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 17)

11. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

66. Dienesta pieņemto lēmumu un faktisko rīcību pabalsta pieprasītājs Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Daugavpils pilsētas domē.

67. Daugavpils pilsētas domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību, pabalsta pieprasītājs Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

12. Noslēguma jautājumi

68. Atzīt par spēku zaudējušiem Daugavpils pilsētas domes 2015. gada 10. decembra saistošos noteikumus Nr. 46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti" (Latvijas Vēstnesis, 254 (5572), 30.12.2015., 84 (5656), 02.05.2016., 102 (5674), 27.05.2016., 183 (5755), 21.09.2016.).

69. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Daugavpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 47Pieņemts: 08.12.2016.Stājas spēkā: 01.01.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 247, 19.12.2016. OP numurs: 2016/247.10
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
287469
{"selected":{"value":"20.04.2021","content":"<font class='s-1'>20.04.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"20.04.2021","iso_value":"2021\/04\/20","content":"<font class='s-1'>20.04.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2021","iso_value":"2021\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2021.-19.04.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.11.2020","iso_value":"2020\/11\/28","content":"<font class='s-1'>28.11.2020.-31.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2020","iso_value":"2020\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-27.11.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.05.2019","iso_value":"2019\/05\/30","content":"<font class='s-1'>30.05.2019.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.04.2019","iso_value":"2019\/04\/09","content":"<font class='s-1'>09.04.2019.-29.05.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.02.2019","iso_value":"2019\/02\/26","content":"<font class='s-1'>26.02.2019.-08.04.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2018","iso_value":"2018\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2018.-25.02.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2018","iso_value":"2018\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-30.09.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.12.2017","iso_value":"2017\/12\/20","content":"<font class='s-1'>20.12.2017.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.05.2017","iso_value":"2017\/05\/11","content":"<font class='s-1'>11.05.2017.-19.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-10.05.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
20.04.2021
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)