Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 718

Rīgā 2016. gada 8. novembrī (prot. Nr. 60 29. §)
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.6. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju" īstenošanas noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana" 9.2.6. specifiskā atbalsta mērķi "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju" (turpmāk – specifiskais atbalsts);

1.2. specifiskā atbalsta mērķi;

1.3. specifiskajam atbalstam pieejamo finansējumu;

1.4. prasības Eiropas Sociālā fonda projekta iesniedzējam (turpmāk – projekta iesniedzējs);

1.5. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.6. vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību;

1.7. specifiskā atbalsta īstenošanas nosacījumus, tai skaitā vienošanās par projekta īstenošanu vienpusēja uzteikuma nosacījumus.

2. Specifisko atbalstu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

3. Specifiskā atbalsta ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Veselības ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde).

4. Projektu īsteno visā Latvijas teritorijā, nodrošinot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla, sociālā jomā strādājošo speciālistu un farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzēju kvalifikācijas celšanu.

II. Specifiskā atbalsta mērķis

5. Specifiskā atbalsta mērķis ir uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju prioritārajās jomās – sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu, sākot no perinatālā un neonatālā perioda, un garīgās veselības jomā.

6. Specifiskā atbalsta mērķa grupa ir ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāls, sociālā jomā strādājošie speciālisti un farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzēji.

7. Specifiskā atbalsta ietvaros līdz 2023. gada 31. decembrim ir sasniedzami šādi specifiskā atbalsta mērķa uzraudzības rādītāji:

7.1. rezultāta rādītājs – ārstniecības, ārstniecības atbalsta personu un farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzēju skaits, kuri pilnveidojuši profesionālo kvalifikāciju tālākizglītības pasākumu ietvaros, – 28 000–30 000 pakalpojumu sniedzēji;

7.2. iznākuma rādītājs – veselības un sociālās aprūpes jomā strādājošo personu skaits, kuras saņēmušas Eiropas Sociālā fonda atbalstītās apmācības veselības jomā, – 35 000 apmācību dalībnieki.

(Grozīts ar MK 18.08.2020. noteikumiem Nr. 527)

8. Specifiskā atbalsta ietvaros līdz 2018. gada 31. decembrim ir sasniedzams finanšu rādītājs – sertificēti attiecināmie izdevumi 1 061 624 euro apmērā.

(Grozīts ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 514; MK 18.08.2020. noteikumiem Nr. 527)

III. Specifiskā atbalsta finansējums

9. Specifiskā atbalsta ietvaros pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 13 651 801 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 11 604 030 euro un valsts budžeta finansējums – 2 047 771 euro.

(MK 06.06.2023. noteikumu Nr. 282 redakcijā)

10. Attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 85 procentus no šo noteikumu 9. punktā minētā specifiskajam atbalstam pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma.

11. Projekta izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst šajos noteikumos minētajām izmaksu pozīcijām un ir radušās pēc tam, kad ir apstiprināts politikas plānošanas dokuments veselības nozares attīstības jomā un noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu. Šo noteikumu 16. punktā minētās izmaksas par šo noteikumu 29. punktā minētā Cilvēkresursu apmācību plāna un šo noteikumu 32. punktā minētās apmācību kvalitātes novērtēšanas, apmeklējuma uzskaites un eksaminācijas kārtības izstrādi ir attiecināmas, ja tās radušās no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

IV. Prasības projekta iesniedzējam

12. Projekta iesniedzējs specifiskā atbalsta ietvaros ir vadošā valsts pārvaldes iestāde veselības nozarē – Veselības ministrija.

13. Projekta iesniedzējs sagatavo un uzaicinājumā noteiktajā termiņā iesniedz projekta iesniegumu sadarbības iestādē saskaņā ar projekta iesnieguma atlases nolikuma prasībām.

V. Atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas

14. Specifiskā atbalsta ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

14.1. projekta vadība un projekta īstenošanas nodrošināšana;

14.2. ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla un farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzēju apmācības;

14.3. sociālā jomā strādājošo speciālistu apmācības;

14.4. informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšana.

15. Šo noteikumu 14. punktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros ir atbalstāmas darbības, kas saistītas ar apmācībām prioritārajās veselības jomās – sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu (sākot no perinatālā un neonatālā perioda), un garīgās veselības jomā, kā arī Covid-19 infekcijas un citās ar sabiedrības veselības krīzi saistītajās veselības aprūpes jomās.

(MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 560 redakcijā)

16. Šo noteikumu 14.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir šādas attiecināmās izmaksas:

16.1. finansējuma saņēmēja projekta vadības personāla un īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas, kuras saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr.  1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.  1083/2006 (turpmāk – regula Nr.  1303/2013), 68.a panta 1. punktu projekta iesniegumā plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot izmaksu vienoto likmi 10 procentu apmērā no šo noteikumu 22.2. apakšpunktā minētajām projekta pārējām tiešajām attiecināmajām īstenošanas izmaksām;

16.2. ar projekta īstenošanas nodrošināšanu saistīto IT risinājumu izmaksas, kas nepārsniedz 1 % no šo noteikumu 22.2. apakšpunktā minētajām pārējām tiešajām attiecināmajām īstenošanas izmaksām.

(MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 560 redakcijā; sk. 39. punktu)

17. Šo noteikumu 14.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksas:

17.1. apmācību programmu, apmācību materiālu un apmācību metodiku izstrādes izmaksas;

17.2. apmācību organizēšanas izmaksas;

17.3. mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas – transporta izdevumi (maksa par degvielu, transportlīdzekļa noma, transporta pakalpojumu pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana braucieniem no deklarētās dzīvesvietas uz apmācību vietu un atpakaļ) un uzturēšanās izdevumi (dienesta viesnīcu izmaksas apmācību laikā atbilstoši šo noteikumu 32. punktā minētajai apmācību kvalitātes novērtēšanas, apmeklējuma uzskaites un eksaminācijas kārtībai);

17.4. izmaksas, kas saistītas ar pieredzes apmaiņas pasākumiem Latvijā un ārvalstīs, tai skaitā iekšzemes un ārzemju komandējumu un darba braucienu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, kā arī atbilstoši šo noteikumu 32. punktā minētajai apmācību kvalitātes novērtēšanas, apmeklējuma uzskaites un eksaminācijas kārtībai.

18. Šo noteikumu 14.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības finansējums nepārsniedz trīs procentus no šo noteikumu 9. punktā minētā kopējā pieejamā finansējuma, un tās ietvaros ir attiecināmas apmācību izmaksas par prasmēm, kas sociālā pakalpojuma sniegšanas laikā ļauj identificēt nepieciešamību piesaistīt ārstniecības personālu, nodrošinot demarkāciju ar 9.2.1.1. pasākumu "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās", tai skaitā:

18.1. apmācību programmu, apmācību materiālu un apmācību metodiku izstrādes izmaksas;

18.2. apmācību organizēšanas izmaksas;

18.3. mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas – transporta izdevumi (maksa par degvielu, transportlīdzekļa noma, transporta pakalpojumu pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana braucieniem no deklarētās dzīvesvietas uz apmācību vietu un atpakaļ) un uzturēšanās izdevumi (dienesta viesnīcu izmaksas apmācību laikā atbilstoši šo noteikumu 32. punktā minētajai apmācību kvalitātes novērtēšanas, apmeklējuma uzskaites un eksaminācijas kārtībai).

19. Šo noteikumu 17. un 18. punktā minētās izmaksas ir attiecināmas par apmācību dalībniekiem, kuri apmeklējuši vismaz 75 procentus no apmācību kursa un sekmīgi nokārtojuši noslēguma pārbaudi, ja noslēguma pārbaude ir attiecināma konkrētajām apmācībām atbilstoši šo noteikumu 32. punktā minētajai apmācību kvalitātes novērtēšanas, apmeklējuma uzskaites un eksaminācijas kārtībai.

20. Apmācībām, kuru ilgums pārsniedz 160 stundas un kuras sadalāmas tematiskajos komponentos, šo noteikumu 19. punktā minētais ierobežojums ir attiecināms proporcionāli apmācāmās personas dalības laikam ar tematisko komponentu saistītajās apmācībās, ja ir iespējams pierādīt attiecīgo apmācību lietderību atbilstoši šo noteikumu 32. punktā minētajai apmācību kvalitātes novērtēšanas, apmeklējuma uzskaites un eksaminācijas kārtībai.

21. Šo noteikumu 14.4. apakšpunktā minētā atbalstāmā darbība ietver informācijas un publicitātes nodrošināšanas izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana.

22. Šo noteikumu 14. punktā minēto atbalstāmo darbību izmaksas veido projekta tiešās attiecināmās izmaksas, tai skaitā:

22.1. šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētās izmaksas veido projekta tiešās attiecināmās personāla atlīdzības izmaksas;

22.2. šo noteikumu 16.2. apakšpunktā un 17., 18. un 21. punktā minētās izmaksas veido projekta pārējās tiešās attiecināmās īstenošanas izmaksas. Šīs piegāžu un pakalpojumu izmaksas ir attiecināmas, ja informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanai, mērķa grupas nodrošinājuma izmaksām un izmaksām, kas saistītas ar pieredzes apmaiņas pasākumiem Latvijā un ārvalstīs, ir nepieciešams piesaistīt pakalpojumu sniedzēju un pakalpojumu sniedzēja piesaistē ievēroti publisko iepirkumu jomu regulējošie normatīvie akti.

(MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 560 redakcijā)

23. Šo noteikumu 14. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanā ir attiecināmas projekta netiešās attiecināmās izmaksas, ko projekta iesniegumā plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no šo noteikumu 22.1. apakšpunktā minētajām tiešajām attiecināmajām personāla atlīdzības izmaksām.

24. Šo noteikumu 14. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanā ir attiecināmas neparedzētās izmaksas līdz diviem procentiem no šo noteikumu 9. punktā minētā pieejamā kopējā finansējuma, ko projekta iesniegumā plāno kā vienu izmaksu pozīciju un izmanto šo noteikumu 22.2. apakšpunktā minēto pārējo attiecināmo papildu īstenošanas izmaksu segšanai, kas neparedzamu apstākļu dēļ ir kļuvušas nepieciešamas projekta īstenošanai. Neparedzēto izmaksu izlietošanu pirms izdevumu veikšanas finansējuma saņēmējs saskaņo ar sadarbības iestādi, kā to nosaka vienošanās par projekta īstenošanu.

25. (Svītrots ar MK 17.08.2021. noteikumiem Nr. 560)

26. Pievienotās vērtības nodokļa maksājumi, kas tiešā veidā saistīti ar projektu, ir attiecināmās izmaksas, ja finansējuma saņēmējs tos nevar atgūt normatīvajos aktos par pievienotās vērtības nodokli noteiktajā kārtībā.

VI. Specifiskā atbalsta īstenošanas nosacījumi

27. Finansējuma saņēmējs piecu darbdienu laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas izveido Cilvēkresursu apmācību konsultatīvo darba grupu, kuras sastāvā pieaicina:

27.1. pastāvīgo locekļu statusā ar balsstiesībām – Veselības ministrijas, Slimību profilakses un kontroles centra, Veselības inspekcijas un Nacionālā veselības dienesta pārstāvjus;

27.2. novērotāju statusā bez balsstiesībām – Veselības aprūpes Darba devēju asociācijas, Latvijas Māsu asociācijas, Latvijas Ārstu biedrības, Latvijas Slimnīcu biedrības, Latvijas Farmaceitu biedrības, Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas, Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta un Rīgas Stradiņa universitātes pārstāvjus;

27.3. atbilstoši izskatāmajam jautājumam un specifikai – Pacientu ombuda, Latvijas Pašvaldību savienības, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Labklājības ministrijas pārstāvjus.

28. Finansējuma saņēmējs organizē šo noteikumu 27. punktā minētās Cilvēkresursu apmācību konsultatīvās darba grupas sanāksmes pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi gadā, nodrošina Cilvēkresursu apmācību konsultatīvās darba grupas sanāksmes protokolu publisku pieejamību tīmekļvietnē un nosaka, ka darba grupas kompetencē ietilpst:

28.1. priekšlikumu sniegšana Cilvēkresursu apmācību plānam;

28.2. Cilvēkresursu apmācību plāna saskaņošana;

28.3. Cilvēkresursu apmācību plāna izpildes izvērtējums;

28.4. Cilvēkresursu apmācību plāna aktualizācijas saskaņošana;

28.5. apmācāmo atlases nosacījumu saskaņošana, tai skaitā attiecībā uz pieredzes apmaiņas pasākumiem Latvijā un ārvalstīs.

(Grozīts ar MK 18.08.2020. noteikumiem Nr. 527)

29. Finansējuma saņēmējs 10 darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu, pamatojoties uz Pasaules Bankas izstrādātajās tīklu attīstības vadlīnijās identificētajām cilvēkresursu attīstības vajadzībām un rekomendācijām, politikas plānošanas dokumentiem veselības nozares attīstības jomā un Cilvēkresursu apmācību konsultatīvās darba grupas izteiktajiem priekšlikumiem, izstrādā Cilvēkresursu apmācību plānu un aktualizē to pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi gadā.

(Grozīts ar MK 18.08.2020. noteikumiem Nr. 527)

30. Cilvēkresursu apmācību plānā iekļauj informāciju par apmācībām prioritārā secībā:

30.1. paredzot zemākas prioritātes rezerves apmācības, ja tiek piešķirts papildu finansējums vai samazinās izmaksas;

30.2. norādot plānoto apmācību tēmu, mērķauditoriju, dalībnieku skaitu, ilgumu, plānotās izmaksas un vietu.

31. Finansējuma saņēmējs līdz kārtējā gada 1. aprīlim novērtē Cilvēkresursu apmācību plāna izpildi par iepriekšējo gadu, veicot projekta starpposma analīzi, un iesniedz rezultātus šo noteikumu 27. punktā minētajai Cilvēkresursu apmācību konsultatīvajai darba grupai.

32. Finansējuma saņēmējs līdz 2017. gada 31. jūlijam nodrošina apmācību kvalitātes novērtēšanas, apmeklējuma uzskaites un eksaminācijas kārtības izstrādi un nosaka, kurām apmācībām ir piemērojama konkrētā apmācību kvalitātes novērtēšanas, apmeklējuma uzskaites, eksaminācijas un apmācību apliecinoša dokumenta izsniegšanas kārtība. Finansējuma saņēmējs apstiprināto apmācību kvalitātes novērtēšanas, apmeklējuma uzskaites un eksaminācijas kārtību iesniedz sadarbības iestādē.

33. Finansējuma saņēmējs apmācību dalībniekam, kas atbilstoši šo noteikumu 19. punktā minētajām apmācību prasībām ir pabeidzis apmācības, nodrošina attiecīgo apmācību apguvi apliecinoša dokumenta izsniegšanu atbilstoši šo noteikumu 32. punktā minētajai apmācību kvalitātes novērtēšanas, apmeklējuma uzskaites un eksaminācijas kārtībai.

34. Finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, XII pielikuma 2.2. apakšpunktā un normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana.

35. Finansējuma saņēmējs nodrošina, lai informācija par apmācībām, kā arī apmācību programmas un materiāli būtu publiski pieejami tīmekļvietnē, un paredz iespēju anonīmi izteikt ierosinājumus un iebildumus par apmācībām. Aktuālo informāciju par projekta īstenošanu finansējuma saņēmējs ievieto savā tīmekļvietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

36. Finansējuma saņēmējs uzkrāj šādus datus:

36.1. datus par projekta dalībniekiem, kuri uzskaitāmi atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006, 1. pielikumam, un šo dalībnieku kopējiem iznākuma un rezultāta rādītājiem;

36.2. datus par apmācību dalībniekiem, lai izvērtētu Cilvēkresursu apmācību plāna izpildi, nodrošinot, ka dati par ārstniecības un ārstniecības atbalsta personālu ir salīdzināmi ar ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistru un resertificējošo iestāžu datubāzēm;

36.3. datus atbilstoši horizontālā principa "Vienlīdzīgas iespējas" horizontālajam rādītājam "Par vienlīdzīgu iespēju aspektiem (dzimumu līdztiesība, invaliditāte, vecums vai etniskā piederība) apmācīto personu skaits".

37. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no vienošanās par projekta īstenošanu jebkurā no šādiem gadījumiem:

37.1. finansējuma saņēmējs nepilda vienošanos par projekta īstenošanu, tai skaitā netiek ievēroti projektā noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt šo noteikumu 7. punktā minēto iznākuma rādītāju vai uzraudzības rādītāju sasniegšanu;

37.2. citos gadījumos, ko paredz vienošanās par projekta īstenošanu.

38. Specifiskā atbalsta ietvaros projektu īsteno saskaņā ar vienošanos par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim.

VII. Noslēguma jautājums

(Nodaļa MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 560 redakcijā)

39. Šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minēto vienoto izmaksu likmi piemēro ar 2021. gada 1. janvāri.

(MK 17.08.2021. noteikumu Nr. 560 redakcijā)

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Veselības ministre Anda Čakša
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.6. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot ārstniecības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 718Pieņemts: 08.11.2016.Stājas spēkā: 11.11.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 220, 10.11.2016. OP numurs: 2016/220.9
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
286413
{"selected":{"value":"13.06.2023","content":"<font class='s-1'>13.06.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"13.06.2023","iso_value":"2023\/06\/13","content":"<font class='s-1'>13.06.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"12.11.2022","iso_value":"2022\/11\/12","content":"<font class='s-1'>12.11.2022.-12.06.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.08.2021","iso_value":"2021\/08\/20","content":"<font class='s-1'>20.08.2021.-11.11.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.08.2020","iso_value":"2020\/08\/21","content":"<font class='s-1'>21.08.2020.-19.08.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.08.2018","iso_value":"2018\/08\/17","content":"<font class='s-1'>17.08.2018.-20.08.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.11.2016","iso_value":"2016\/11\/11","content":"<font class='s-1'>11.11.2016.-16.08.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
13.06.2023
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"