Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 545

Rīgā 2016. gada 16. augustā (prot. Nr. 40 25. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 2. jūlija noteikumos Nr. 364 "Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieku mantu"

Izdoti saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma
42. panta otro daļu un 73. panta trešo daļu,
Komerclikuma 191. panta trešo daļu un
238.1 panta otro daļu, Meža likuma
44. panta astoto daļu, likuma "Par īpaši
aizsargājamām dabas teritorijām
"
38.2 panta trešo daļu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma

5. panta desmito daļu un
Civillikuma 416. panta sesto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2013. gada 2. jūlija noteikumos Nr. 364 "Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieku mantu" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 141., 199. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 42. panta otro daļu un 73. panta trešo daļu, Komerclikuma 191. panta trešo daļu un 238.1 panta otro daļu, Meža likuma 44. panta astoto daļu, likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 38.2 panta trešo daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5. panta desmito daļu un Civillikuma 416. panta sesto daļu";

1.2. izteikt 13. punkta pirmo un otro teikumu šādā redakcijā:

"13. Kreditors, kas patur nekustamo īpašumu sev, sedz zvērināta tiesu izpildītāja amata atlīdzību par bezmantinieku mantas pārņemšanas un pārdošanas procesa administrēšanu un citus izdevumus, ja tādi radušies, kā arī zvērināta notāra izdevumus un amata atlīdzību saistībā ar akta sagatavošanu un mantojuma lietas vešanu, pamatojoties uz zvērināta notāra iesniegto rēķinu, un citu kreditoru un ieinteresēto personu izdevumus saistībā ar zvērinātam notāram iesniegto iesniegumu par mantojuma atklāšanās izsludināšanu. Kreditoram atļauts ieskaitīt summā, kas no viņa pienākas, savu hipotekāro vai citu akta izrakstā norādīto prasījumu.";

1.3. svītrot 13. punkta ceturtajā teikumā skaitli "30.";

1.4. papildināt 14. punkta ievaddaļu aiz vārdiem "nodod nekustamo īpašumu" ar vārdiem "un aktu";

1.5. izteikt 15. punktu šādā redakcijā:

"15. Ja nepieciešams, zvērināts tiesu izpildītājs veic nekustamā īpašuma apraksti.";

1.6. papildināt noteikumus ar 21.1 un 21.2 punktu šādā redakcijā:

"21.1 Ja nekustamajā īpašumā jāiekļūst piespiedu kārtā, lai veiktu šajos noteikumos minētās darbības ar bezmantinieku mantā ietilpstošo nekustamo īpašumu, zvērināts tiesu izpildītājs iekļūšanu nekustamajā īpašumā organizē kārtībā, kāda noteikta Tiesu izpildītāju likumā mantojuma apsardzības veikšanai.

21.2 Ja nepieciešams, zvērināts tiesu izpildītājs nodrošina nekustamā īpašuma pārvaldīšanu, ieceļot nekustamā īpašuma pārvaldnieku pēc saviem ieskatiem. Pārvaldniekam ir pienākums aprakstīto nekustamo īpašumu saglabāt tādā stāvoklī, kāds tas bija aprakstes brīdī.";

1.7. izteikt 25. un 26. punktu šādā redakcijā:

"25. Zvērināts tiesu izpildītājs nekustamā īpašuma izsoli organizē elektronisko izsoļu vietnē atbilstoši Civilprocesa likumā un elektronisko izsoļu vietnes darbību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi.

26. Sludinājumu par nekustamā īpašuma izsoli zvērināts tiesu izpildītājs nosūta publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un ievieto elektronisko izsoļu vietnē. Sludinājumā norādītais izsoles sākuma datums nedrīkst būt vēlāks par 10 darbdienām, skaitot no datuma, kurā sludinājums nosūtīts publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".";

1.8. aizstāt 27.5. apakšpunktā vārdus "līdz izsoles dienai" ar skaitli un vārdiem "20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma";

1.9. papildināt noteikumus ar 27.6.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"27.6.1 izsoles sākumcenu un izsoles soli;";

1.10. aizstāt 27.7. apakšpunktā vārdus "laiku un vietu" ar vārdiem "sākuma datumu un noslēguma datumu un laiku";

1.11. papildināt noteikumus ar 27.9. un 27.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"27.9. datumu, līdz kuram persona, kas vēlas piedalīties izsolē, var iemaksāt nodrošinājuma summu un lūgt zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē;

27.10. norādi uz tīmekļvietni, kur pieejama informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā.";

1.12. aizstāt 28. punktā vārdus "vismaz divas nedēļas iepriekš" ar vārdiem "vienlaikus ar nekustamā īpašuma izsoles sludinājuma nosūtīšanu publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"";

1.13. papildināt noteikumus ar 28.1 punktu šādā redakcijā:

"28.1 Izsole sākas no nekustamā īpašuma novērtējumā norādītās piespiedu pārdošanas vērtības. Ja ir bijušas divas novērtēšanas, izsole sākas no augstākās nekustamā īpašuma novērtējuma summas.";

1.14. svītrot 29. punkta pirmo teikumu;

1.15. svītrot 30. punktu;

1.16. aizstāt 31.1. apakšpunktā vārdus "dienu un vietu" ar vārdiem "sākuma un noslēguma datumu un laiku";

1.17. aizstāt 31.5. apakšpunktā vārdus "kas piedalās izsolē kā kreditori un solītāji" ar vārdiem "kas autorizētas dalībai izsolē";

1.18. papildināt 31.6. apakšpunktu aiz vārda "uzvārdu" ar vārdiem "vai firmu (nosaukumu)";

1.19. papildināt noteikumus ar 31.1 un 31.2 punktu šādā redakcijā:

"31.1 Nekustamais īpašums paliek tam, kas solījis augstāku cenu nekā citi. Nosolītājs viena mēneša laikā pēc izsoles samaksā visu nosolīto summu, Civilprocesa likumā noteikto valsts nodevu par pieteikuma par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda iesniegšanu tiesā, kā arī valsts un kancelejas nodevu, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā. Nosolītājam atļauts ieskaitīt summā, kas no viņa pienākas, savu akta izrakstā norādīto kreditora prasījumu. Ja ar ieņemto summu nepietiek visu prasījumu apmierināšanai, kreditors var ieskaitīt pirkuma cenā savus prasījumus tikai tās summas apmērā, kāda viņam saskaņā ar aprēķinu pienākas pēc tam, kad segti tie prasījumi, kuriem salīdzinājumā ar viņa prasījumu ir priekšrocība.

31.2 Par visas summas samaksu uzskatāma arī zvērinātam tiesu izpildītājam iesniegta bankas pieprasījuma garantijas vēstule, kurā norādīts garantijas priekšmets, summa un termiņš, kas nevar būt īsāks par trijiem mēnešiem, skaitot no izsoles akta apstiprināšanas dienas, ja šādai pieprasījuma garantijas vēstules izmantošanai piekrituši visi kreditori. Pēc tam, kad zvērināts tiesu izpildītājs iesniedz bankai tiesas lēmuma norakstu par izsoles akta apstiprināšanu, banka triju dienu laikā ieskaita zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā bankas pieprasījuma garantijas vēstulē norādīto summu.";

1.20. izteikt 32. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Pēc tam, kad nekustamā īpašuma nosolītājs samaksājis visu no viņa pienākošos summu, zvērināts tiesu izpildītājs saskaņā ar Civilprocesa likuma noteikumiem iesniedz pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatas nodaļā, kuras darbības teritorijā atrodas nekustamais īpašums, un lūdz nostiprināt īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz ieguvēja vārda.";

1.21. izteikt 34. punktu šādā redakcijā:

"34. Lai apstiprinātu nekustamā īpašuma izsoles aktu, aktu par to, ka valsts vai pašvaldība (attiecīgos gadījumos - valsts akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" vai Dabas aizsardzības pārvalde) izmanto savas pirmpirkuma tiesības, kā arī aktu par to, ka nekustamo īpašumu patur pēdējais pārsolītais solītājs vai kreditors, zvērināts tiesu izpildītājs saskaņā ar Civilprocesa likuma noteikumiem iesniedz pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatas nodaļā, kuras darbības teritorijā atrodas nekustamais īpašums, un lūdz nostiprināt īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz ieguvēja vārda.";

1.22. izteikt 36. punktu šādā redakcijā:

"36. Zvērināts tiesu izpildītājs izsoli atzīst par nenotikušu, ja:

36.1. izsolei nav autorizēts neviens izsoles dalībnieks;

36.2. neviens no dalībniekiem, kas autorizēti izsolei, nepārsola sākumcenu;

36.3. nosolītājs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas;

36.4. izsoles norises laikā, izņemot Civilprocesa likumā noteikto gadījumu, kad izsoles laiks tiek pagarināts, vai 24 stundu laikā pēc izsoles noslēguma saņemts elektronisko izsoļu vietnes drošības pārvaldnieka paziņojums par būtiskiem tehniskiem traucējumiem, kas var ietekmēt izsoles rezultātu.";

1.23. izteikt 37. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Par to, ka izsole uzskatāma par nenotikušu šo noteikumu 36.1. vai 36.2. un 36.4. apakšpunktā minētajos gadījumos, zvērināts tiesu izpildītājs sastāda aktu un paziņo kreditoriem. Personām, kas autorizētas dalībai izsolē, paziņojumu nosūta, izmantojot elektronisko izsoļu vietni.";

1.24. izteikt 38. punktu šādā redakcijā:

"38. Ja izsole atzīta par nenotikušu:

38.1. šo noteikumu 36.1. vai 36.2. apakšpunktā minētajā gadījumā zvērināts tiesu izpildītājs nekavējoties uzaicina visus kreditorus un nekustamā īpašuma līdzīpašniekus paturēt nekustamo īpašumu sev par nenotikušās izsoles sākumcenu, par nekustamā īpašuma paturēšanu sev paziņojot zvērinātam tiesu izpildītājam divu nedēļu laikā no zvērināta tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas. Ja nekustamais īpašums ir īpaši aizsargājama dabas teritorija vai meža zeme, zvērināts tiesu izpildītājs pirms piedāvājuma izteikšanas nosūta attiecīgi Dabas aizsardzības pārvaldei vai valsts akciju sabiedrībai "Latvijas valsts meži" aicinājumu izmantot pirmtiesības uz nekustamo īpašumu par nekustamā īpašuma izsoles sākumcenu. Dabas aizsardzības pārvalde vai valsts akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" īsteno pirmtiesības šo noteikumu 40. punktā paredzētajā kārtībā;

38.2. šo noteikumu 36.3. apakšpunktā minētajā gadījumā zvērināts tiesu izpildītājs nekavējoties uzaicina pēdējo pārsolīto solītāju paturēt nekustamo īpašumu par viņa solīto augstāko cenu, par nekustamā īpašuma paturēšanu sev paziņojot zvērinātam tiesu izpildītājam divu nedēļu laikā no zvērināta tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas;

38.3. šo noteikumu 36.4. apakšpunktā minētajā gadījumā zvērināts tiesu izpildītājs pārtrauc izsoli un izsoles norises laikā ievieto par to paziņojumu elektronisko izsoļu vietnē, ja elektronisko izsoļu vietnes drošības pārvaldnieka paziņojums saņemts izsoles laikā, kā arī nekavējoties izsludina atkārtotu izsoli.";

1.25. izteikt 39. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Pēc tam, kad pēdējais pārsolītais solītājs viena mēneša laikā iemaksājis zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā visu summu, ko viņš nosolījis, Civilprocesa likumā noteikto valsts nodevu par pieteikuma par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda iesniegšanu tiesā, kā arī valsts un kancelejas nodevu, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā, zvērināts tiesu izpildītājs saskaņā ar Civilprocesa likuma noteikumiem iesniedz pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatas nodaļā, kuras darbības teritorijā atrodas nekustamais īpašums, un lūdz nostiprināt īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz ieguvēja vārda.";

1.26. aizstāt 41.1. apakšpunktā vārdu "apgabaltiesā" ar vārdiem "rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļā, kuras darbības teritorijā atrodas nekustamais īpašums";

1.27. izteikt 43. un 44. punktu šādā redakcijā:

"43. Ja pēdējais pārsolītais solītājs nav šo noteikumu 38.2. apakšpunktā paredzētajā termiņā paziņojis par nekustamā īpašuma paturēšanu vai atteicies paturēt nekustamo īpašumu, zvērināts tiesu izpildītājs izziņo atkārtotu tās pašas kārtas izsoli.

44. Kreditors, kas patur nekustamo īpašumu sev, sedz zvērināta tiesu izpildītāja amata atlīdzību par bezmantinieku mantas pārņemšanas un pārdošanas procesa administrēšanu un citus izdevumus, ja tādi radušies, kā arī zvērināta notāra izdevumus un amata atlīdzību saistībā ar akta sagatavošanu un mantojuma lietas vešanu, pamatojoties uz zvērināta notāra iesniegto rēķinu, un citu kreditoru un ieinteresēto personu izdevumus saistībā ar zvērinātam notāram iesniegto iesniegumu par mantojuma atklāšanās izsludināšanu. Kreditoram atļauts ieskaitīt summā, kas no viņa pienākas, savu akta izrakstā norādīto prasījumu. Ja ar ieņemto summu nepietiek visu prasījumu apmierināšanai, kreditors var ieskaitīt pirkuma cenā savus prasījumus tikai tās summas apmērā, kāda viņam saskaņā ar aprēķinu pienākas pēc tam, kad segti tie prasījumi, kuriem salīdzinājumā ar viņa prasījumu ir priekšrocība.";

1.28. aizstāt 45. punktā vārdu "apgabaltiesā" ar vārdiem "rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļā";

1.29. izteikt 46. punktu šādā redakcijā:

"46. Ja šo noteikumu 38.1. apakšpunktā minētajā gadījumā vairākas personas vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, zvērināts tiesu izpildītājs rīko izsoli, kurā piedalās šīs personas, turklāt solīšana sākas no nenotikušās izsoles sākumcenas. Par izsoles laiku un vietu zvērināts tiesu izpildītājs personām, kuras vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rakstiski paziņo septiņas dienas iepriekš. Personas neierašanās uz izsoli tiek uzskatīta par atteikšanos no tiesībām piedalīties solīšanā. Ja uz izsoli ierodas viena persona, tā var paturēt sev nekustamo īpašumu par rīkotās izsoles sākumcenu.";

1.30. svītrot 51. punktu;

1.31. izteikt 3. nodaļas un 3.1. apakšnodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"3. Zvērināta tiesu izpildītāja rīcība ar bezmantinieku mantā ietilpstošo kustamo mantu un naudas līdzekļiem

3.1. Kustamas mantas un naudas līdzekļu pārņemšana un kustamas mantas novērtēšana";

1.32. papildināt 3.1. apakšnodaļu ar 51.1 punktu šādā redakcijā:

"51.1 Ja akta izrakstā norādītie bezmantinieku mantā ietilpstošie naudas līdzekļi atrodas pie trešās personas, zvērināts tiesu izpildītājs dod šai personai rīkojumu naudas līdzekļus pārskaitīt zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā.";

1.33. papildināt noteikumus ar 52.1, 52.2 un 52.3 punktu šādā redakcijā:

"52.1 Ja akta izrakstā norādīts, ka kustamā manta atrodas pie trešās personas, zvērināts tiesu izpildītājs apzina un apķīlā šo mantu šajos noteikumos paredzētajā kārtībā. Ja telpās un glabātavās, par kurām ir ziņas, ka tajās atrodas bezmantinieku manta, jāiekļūst piespiedu kārtā, lai veiktu šajos noteikumos minētās apskates vai apķīlāšanas darbības, zvērināts tiesu izpildītājs iekļūšanu telpās un glabātavās organizē kārtībā, kāda noteikta Tiesu izpildītāju likumā mantojuma apsardzības veikšanai.

52.2 Ja manta nav atrodama vai tā ir nederīga atsavināšanai, zvērināts tiesu izpildītājs sastāda par to aktu un nosūta aktu kreditoram un Valsts ieņēmumu dienestam, norādot, ka šo aktu var pārsūdzēt Civilprocesa likuma 632. pantā noteiktajā kārtībā. Pēc tam, kad izbeidzies zvērināta tiesu izpildītāja sastādītā akta pārsūdzēšanas termiņš, bet, ja tas pārsūdzēts, - pēc tā tiesas nolēmuma stāšanās likumīgā spēkā, ar kuru akts nav atcelts, zvērināts tiesu izpildītājs lietu par bezmantinieku mantu pabeidz bez izpildes un atsavināšanai nederīgo mantu nodod Valsts ieņēmumu dienestam.

52.3 Ja, apzinot akta izrakstā norādīto kustamo mantu, zvērināts tiesu izpildītājs konstatē, ka manta atrodas citas apgabaltiesas darbības teritorijā, viņš par to paziņo kreditoram un zvērinātam notāram, kurš izdevis aktu, un lietu par bezmantinieku mantu daļā par kustamo mantu pabeidz bez izpildes.";

1.34. izteikt 53. punktu šādā redakcijā:

"53. Ja akta izrakstā norādītas lietas, kuras ātri bojājas (piemēram, pārtikas produkti), bet kuras to realizācijas termiņā būtu iespējams pārdot, zvērināts tiesu izpildītājs var pieņemt lēmumu par šo lietu pārdošanu konkrētai personai (pircējam) bez izsoles. Zvērināta tiesu izpildītāja lēmumu ierakstītā sūtījumā nosūta kreditoriem, kuri to var pārsūdzēt Civilprocesa likuma 632. pantā noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur mantas pārdošanu. Cena, par kādu atļauts pārdot lietas, kas ātri bojājas (pirkuma cena), nedrīkst būt zemāka par zvērināta tiesu izpildītāja noteikto piespiedu pārdošanas vērtību, bet, ja pieaicināts eksperts, - par eksperta noteikto piespiedu pārdošanas vērtību. Šādos gadījumos kreditori nevar lūgt atkārtotu novērtēšanu. Zvērināts tiesu izpildītājs paziņo pircējam termiņu, kādā pirkuma cena ieskaitāma zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā. Minētais termiņš nevar būt ilgāks par septiņām dienām. Pēc tam, kad pirkuma cena pilnā apmērā saņemta depozīta kontā, zvērināts tiesu izpildītājs lietas nodod pircējam, sastādot par to aktu.";

1.35. aizstāt 54. punktā vārdus "nekavējoties nododama pārdošanai komisijā" ar vārdiem un skaitli "pārdodama šo noteikumu 53. punktā paredzētajā kārtībā";

1.36. izteikt 57., 58., 59., 60. un 61. punktu šādā redakcijā:

"57. Ja neviens no kreditoriem nav lūdzis rīkot izsoli vai noteiktajā termiņā nav iemaksājis drošības naudu un zvērināts tiesu izpildītājs secina, ka kustamo mantu varētu būt neiespējami pārdot vai pārdošanas izmaksas varētu pārsniegt no pārdošanas iegūstamo naudas summu, zvērināts tiesu izpildītājs piedāvā kreditoram paturēt mantu sev par zvērināta tiesu izpildītāja mantai noteikto vērtību. Kreditors, kas patur mantu sev, sedz zvērināta tiesu izpildītāja amata atlīdzību par bezmantinieku mantas pārņemšanas un pārdošanas procesa administrēšanu un citus izdevumus, ja tādi radušies, kā arī zvērināta notāra izdevumus un amata atlīdzību saistībā ar akta sagatavošanu un mantojuma lietas vešanu, pamatojoties uz zvērināta notāra iesniegto rēķinu, un citu kreditoru un ieinteresēto personu izdevumus saistībā ar zvērinātam notāram iesniegto iesniegumu par mantojuma atklāšanās izsludināšanu. Kreditoram atļauts ieskaitīt summā, kas no viņa pienākas, savu akta izrakstā norādīto prasījumu. Ja ar ieņemto summu nepietiek visu prasījumu apmierināšanai, kreditors var ieskaitīt pirkuma cenā savus prasījumus tikai tās summas apmērā, kāda viņam saskaņā ar aprēķinu pienākas pēc tam, kad segti tie prasījumi, kuriem salīdzinājumā ar viņa prasījumu ir priekšrocība.

58. Ja šo noteikumu 57. punktā minētajā kārtībā vairāki kreditori vēlas mantu paturēt sev, zvērināts tiesu izpildītājs šajos noteikumos paredzētajā kārtībā rīko izsoli, kurā piedalās šie kreditori. Par izsoles laiku un vietu zvērināts tiesu izpildītājs kreditoriem, kuri vēlas paturēt mantu sev, rakstiski paziņo septiņas dienas iepriekš. Šādā gadījumā solīšana sākas no zvērināta tiesu izpildītāja noteiktās mantas vērtības. Personas neierašanās uz izsoli tiek uzskatīta par atteikšanos no tiesībām piedalīties solīšanā. Ja uz izsoli ierodas viena persona, tā var paturēt sev mantu par rīkotās izsoles sākumcenu.

59. Zvērināts tiesu izpildītājs sastāda aktu un nodod kustamo mantu Valsts ieņēmumu dienestam:

59.1. ja neviens no kreditoriem šo noteikumu 57. punktā minētajā gadījumā vai pēc otrās izsoles, kas atzīta par nenotikušu, pamatojoties uz šo noteikumu 87.1. vai 87.2. apakšpunktu, nepiesakās paturēt mantu sev;

59.2. ja šo noteikumu 58. vai 93. punktā paredzētajā kārtībā vairāki kreditori vēlas paturēt kustamo mantu sev, bet neviens no tiem neiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā pirkuma nodrošinājuma summu 10 procentu apmērā no mantai noteiktās vērtības, neviens no tiem neierodas uz izsoli vai šajos noteikumos paredzētajā kārtībā nesamaksā nosolīto summu.

60. Kustamās mantas apķīlāšana izpaužas šīs mantas aprakstīšanā, fotofiksācijā un apsardzībā.

61. Zvērināts tiesu izpildītājs, aprakstot ķermeniskas lietas, precīzi norāda to individuālās īpašības un daudzumu, kā arī veic mantas fotofiksāciju. Viena veida priekšmetus zvērināts tiesu izpildītājs var sasaiņot pakās, mantas aprakstes aktā norādot sasaiņoto priekšmetu kopējo nosaukumu. Atsevišķus priekšmetus var sasaiņot pakās, norādot uz iesaiņojuma aprakstīto priekšmetu nosaukumu. Aprakstot:

61.1. dārgmetālus, norāda raudzi (provi), ja tā ir zināma;

61.2. dārgakmeņiem izgreznotas lietas, norāda šo akmeņu skaitu un krāsu, kā arī lielumu un nosaukumu, ja tie ir zināmi;

61.3. preces, kā arī preču iesaiņojumos esošus izstrādājumus un materiālus, norāda uz iesaiņojumiem esošos numurus vai zīmes un šajos iesaiņojumos glabājamo preču nosaukumu un aprakstu;

61.4. papīra formas vērtspapīrus, norāda to skaitu, šķiru, numurus un nominālvērtību, ja tā ir zināma.";

1.37. papildināt noteikumus ar 61.1 un 61.2 punktu šādā redakcijā:

"61.1 Aprakstītos vērtspapīrus zvērināts tiesu izpildītājs izņem un, ja nevar nodrošināt to saglabāšanu, nodod glabāšanā kredītiestādē.

61.2 Par finanšu instrumentu kontos iegrāmatotu akciju vai citu finanšu instrumentu apķīlāšanu zvērināts tiesu izpildītājs pieņem lēmumu, kurā norāda apķīlātos finanšu instrumentus un to tirgus cenu, kāda šiem instrumentiem lēmuma pieņemšanas brīdī norādīta regulētā tirgus organizētāja tīmekļvietnē. Pieņemot lēmumu par apķīlāšanu, zvērināts tiesu izpildītājs vienlaikus dod kredītiestādei vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai rīkojumu, ar kuru aizliedz atsavināt, ieķīlāt vai kā citādi apgrūtināt ar lietu tiesībām akta izrakstā norādītos finanšu instrumentus. Lēmumu zvērināts tiesu izpildītājs triju dienu laikā nosūta kreditoriem.";

1.38. aizstāt 62.5. apakšpunktā vārdus "visas mantas" ar vārdiem "visu priekšmetu kopējo";

1.39. papildināt 62.6. apakšpunktu aiz vārda "uzvārdu" ar vārdiem "personas kodu";

1.40. papildināt noteikumus ar 62.6.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"62.6.1 mantas glabāšanas vietu;";

1.41. papildināt 62.10. apakšpunktu aiz vārda "uzvārdu" ar vārdiem "personas kodu";

1.42. papildināt noteikumus ar 62.1 punktu šādā redakcijā:

"62.1 Fotoattēlus glabā Izpildu lietu reģistrā un pievieno mantas aprakstes aktam kā akta pielikumu tikai pēc kreditora lūguma.";

1.43. papildināt 63. punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Mantas aprakstes aktu triju dienu laikā pēc aprakstes pabeigšanas nosūta kreditoriem, kas aprakstē nav piedalījušies.";

1.44. izteikt 64. punktu šādā redakcijā:

"64. Pēc kustamās mantas aprakstes zvērināts tiesu izpildītājs nekavējoties nodrošina tās glabāšanu, ieceļot mantas glabātāju. Kustamo mantu zvērināts tiesu izpildītājs nodod glabāšanā fiziskajai personai pret parakstu.";

1.45. papildināt noteikumus ar 64.1, 64.2 un 64.3 punktu šādā redakcijā:

"64.1 Ja kustamās mantas glabātājs nevar nodrošināt tās apsardzību tajā adresē, kur tā aprakstīta, zvērināts tiesu izpildītājs kustamo mantu izņem un nodod mantas glabātājam, mantas aprakstes aktā norādot adresi, kurā mantas glabātājs apņēmies mantu glabāt. Mantas glabātājs var mainīt mantas glabāšanas vietu, pirms tam saskaņojot to ar zvērinātu tiesu izpildītāju. Mantas glabātājs pēc zvērināta tiesu izpildītāja pieprasījuma uzrāda viņam glabāšanā nodoto mantu, ja nepieciešams, nogādājot to zvērināta tiesu izpildītāja noteiktajā vietā.

64.2 Zvērināts tiesu izpildītājs jebkurā brīdī ir tiesīgs pieņemt lēmumu par kustamās mantas glabātāja nomaiņu, ja glabātājs nevar turpināt savu pienākumu pildīšanu, nenodrošina pienācīgu kustamās mantas glabāšanu vai nepilda zvērināta tiesu izpildītāja rīkojumu.

64.3 Atceļot apķīlājumu vai nomainot mantas glabātāju, zvērināts tiesu izpildītājs dod rīkojumu glabātājam zvērināta tiesu izpildītāja noteiktajā laikā un vietā nodot glabāšanā nodoto mantu rīkojumā norādītajai personai. Par mantas nodošanu zvērināts tiesu izpildītājs sastāda aktu. Ja mantas glabātājs nepilda zvērināta tiesu izpildītāja rīkojumu vai nav nodrošinājis pienācīgu mantas glabāšanu, zvērināts tiesu izpildītājs sastāda par to aktu un nosūta prokuroram jautājuma izlemšanai par mantas glabātāja atbildību.";

1.46. izteikt 65. punktu šādā redakcijā:

"65. Šo noteikumu 61. punktā paredzētajā kārtībā aprakstītās vērtslietas zvērināts tiesu izpildītājs izņem un, ja nevar nodrošināt to saglabāšanu, nodod glabāšanā kredītiestādē.";

1.47. izteikt 67. un 68. punktu šādā redakcijā:

"67. Kustamo mantu, ievērojot tās nolietojuma pakāpi, novērtē zvērināts tiesu izpildītājs, nosakot mantas piespiedu pārdošanas vērtību pēc šai apvidū esošajām cenām. Ja nepieciešams, zvērināts tiesu izpildītājs mantas piespiedu pārdošanas vērtības noteikšanai pieaicina ekspertu.

68. Ja mantas novērtēšanai pieaicināts eksperts, zvērināts tiesu izpildītājs ierakstītā sūtījumā kreditoram paziņo eksperta noteikto kustamās mantas novērtējumu.";

1.48. aizstāt 69. punktā vārdus "līdz kustamās mantas izsoles izziņošanai" ar skaitļiem un vārdiem "10 dienu laikā no mantas aprakstes dienas, mantas aprakstes akta nosūtīšanas dienas vai šo noteikumu 61.2 punktā minētā lēmuma nosūtīšanas dienas";

1.49. izteikt 72. punktu šādā redakcijā:

"72. Zvērinātam tiesu izpildītājam ir tiesības pārdot kustamo mantu, izņemot krājobligācijas, ja šo noteikumu 69. punktā minētajā termiņā nav iesniegts lūgums par eksperta pieaicināšanu atkārtotai mantas novērtēšanai. Ja iesniegts lūgums par eksperta pieaicināšanu, zvērinātam tiesu izpildītājam ir tiesības atsavināt kustamo mantu pēc mantas atkārtotas novērtēšanas vai lūguma noraidīšanas.";

1.50. papildināt 76.2. apakšpunktu aiz vārda "nodotu" ar vārdiem un skaitli "šo noteikumu 53. punktā minētajam pircējam";

1.51. izteikt 77. punktu šādā redakcijā:

"77. Zvērināts tiesu izpildītājs kustamās mantas pirmo izsoli rīko atbilstoši Civilprocesa likumā paredzētajai kārtībai, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi.";

1.52. svītrot 79. punktu;

1.53. svītrot 81. punktu;

1.54. izteikt 82. punktu šādā redakcijā:

"82. Kustamās mantas izsoli uzsāk no zvērināta tiesu izpildītāja novērtējuma, bet, ja ir bijusi viena vai divas eksperta novērtēšanas, - no augstākā eksperta novērtējuma.";

1.55. izteikt 84. punktu šādā redakcijā:

"84. Persona, kura nosolījusi pārdodamo priekšmetu, 14 dienu laikā pēc izsoles samaksā pilnu nosolīto summu. Nosolītājam atļauts ieskaitīt summā, kas no viņa pienākas, savu akta izrakstā norādīto kreditora prasījumu. Ja ar ieņemto summu nepietiek visu prasījumu apmierināšanai, kreditors var ieskaitīt pirkuma cenā savus prasījumus tikai tās summas apmērā, kāda viņam saskaņā ar aprēķinu pienākas pēc tam, kad segti tie prasījumi, kuriem salīdzinājumā ar viņa prasījumu ir priekšrocība.";

1.56. izteikt 89. punktu šādā redakcijā:

"89. Par to, ka izsole uzskatāma par nenotikušu šo noteikumu 87.2. apakšpunktā minētajā gadījumā, zvērināts tiesu izpildītājs ieraksta izsoles aktā un paziņo personām, kas ieradušās uz izsoli. Par to, ka izsole uzskatāma par nenotikušu šo noteikumu 87.1. vai 87.3. apakšpunktā minētajos gadījumos, tiesu izpildītājs sastāda aktu un paziņo nosolītājam un kreditoriem.";

1.57. izteikt 91., 92. un 93. punktu šādā redakcijā:

"91. Kreditors, kurš patur mantu sev un kurš nav lūdzis kustamās mantas novērtēšanu un izsoles rīkošanu, sedz zvērināta tiesu izpildītāja amata atlīdzību par bezmantinieku mantas pārņemšanas un pārdošanas procesa administrēšanu un citus izdevumus, ja tādi radušies, kā arī zvērināta notāra izdevumus un amata atlīdzību saistībā ar akta sagatavošanu un mantojuma lietas vešanu, pamatojoties uz zvērināta notāra iesniegto rēķinu, un citu kreditoru un ieinteresēto personu izdevumus saistībā ar zvērinātam notāram iesniegto iesniegumu par mantojuma atklāšanās izsludināšanu. Kreditoram atļauts ieskaitīt summā, kas no viņa pienākas, savu akta izrakstā norādīto prasījumu. Ja ar ieņemto summu nepietiek visu prasījumu apmierināšanai, kreditors var ieskaitīt pirkuma cenā savus prasījumus tikai tās summas apmērā, kāda viņam saskaņā ar aprēķinu pienākas pēc tam, kad segti tie prasījumi, kuriem salīdzinājumā ar viņa prasījumu ir priekšrocība.

92. Ja izsole pasludināta par nenotikušu šo noteikumu 87.3. apakšpunktā minētā iemesla dēļ, tiesu izpildītājs nekavējoties rīko atkārtotu tās pašas kārtas izsoli.

93. Ja vairāki kreditori vēlas paturēt kustamo mantu sev par izsoles sākumcenu, zvērināts tiesu izpildītājs šajos noteikumos paredzētajā kārtībā rīko atkārtotu pirmo izsoli, kurā piedalās kreditori, kas vēlas paturēt mantu sev par sākumcenu. Solīšana sākas no pirmās izsoles sākumcenas. Par izsoles laiku un vietu zvērināts tiesu izpildītājs rakstiski paziņo kreditoriem septiņas dienas iepriekš.";

1.58. izteikt 96. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Otro izsoli izziņo un rīko, ievērojot pirmās izsoles noteikumus, bet solīšana otrajā izsolē tiek uzsākta no summas, kas atbilst 75 procentiem no pirmās izsoles sākumcenas.";

1.59. svītrot 96. punkta trešo teikumu;

1.60. svītrot 97. un 98. punktu;

1.61. svītrot 100. punktu;

1.62. papildināt 3.2. apakšnodaļu ar 101.1 punktu šādā redakcijā:

"101.1 Šo noteikumu 55., 59. un 99. punktā paredzētajā gadījumā vienlaikus ar kustamo mantu zvērināts tiesu izpildītājs Valsts ieņēmumu dienestam nodod aktu.";

1.63. izteikt 107. punktu šādā redakcijā:

"107. Pamatkapitāla daļu piespiedu pārdošanas vērtību nosaka zvērināts tiesu izpildītājs pēc šai apvidū esošajām cenām, bet ne zemāku par pamatkapitāla daļas nominālvērtību. Zvērināts tiesu izpildītājs pēc savas iniciatīvas var pieaicināt sertificētu ekspertu pamatkapitāla daļu (akciju) novērtēšanai. Ja kreditors ir lūdzis zvērinātu tiesu izpildītāju pieaicināt ekspertu atkārtotai pamatkapitāla daļu (akciju) novērtēšanai, pirms eksperta pieaicināšanas zvērināts tiesu izpildītājs rakstiski paziņo par novērtēšanas izdevumu apmēru kreditoram, kurš lūdzis pieaicināt ekspertu. Ja 10 dienu laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas novērtēšanai nepieciešamā naudas summa nav iemaksāta zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā, lūgumu pieaicināt ekspertu noraida.";

1.64. izteikt 114. punktu šādā redakcijā:

"114. Kreditoriem ir tiesības 14 dienu laikā pēc zvērināta tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas rakstiski paziņot tiesu izpildītājam par pamatkapitāla daļu (akciju) paturēšanu sev par rīkotās izsoles sākumcenu. Kreditors, kas patur pamatkapitāla daļas (akcijas) sev un kurš nav lūdzis izsoles rīkošanu, sedz zvērināta tiesu izpildītāja amata atlīdzību par bezmantinieku mantas pārņemšanas un pārdošanas procesa administrēšanu un citus izdevumus, ja tādi radušies, kā arī zvērināta notāra izdevumus un amata atlīdzību saistībā ar akta sagatavošanu un mantojuma lietas vešanu, pamatojoties uz zvērināta notāra iesniegto rēķinu, un citu kreditoru un ieinteresēto personu izdevumus saistībā ar zvērinātam notāram iesniegto iesniegumu par mantojuma atklāšanās izsludināšanu. Kreditoram atļauts ieskaitīt summā, kas no viņa pienākas, savu akta izrakstā norādīto prasījumu. Ja ar ieņemto summu nepietiek visu prasījumu apmierināšanai, kreditors var ieskaitīt pirkuma cenā savus prasījumus tikai tās summas apmērā, kāda viņam saskaņā ar aprēķinu pienākas pēc tam, kad segti tie prasījumi, kuriem salīdzinājumā ar viņa prasījumu ir priekšrocība.";

1.65. svītrot 118. punktu;

1.66. papildināt noteikumus ar 120.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"120.2.1 izdevumi, kuri radušies kreditoram vai citai aktā norādītajai ieinteresētajai personai saistībā ar zvērinātam notāram iesniegto iesniegumu par mantojuma atklāšanās izsludināšanu un kurus apliecina zvērināta notāra izrakstīta kvīts vai rēķins, kas iesniegta zvērinātam tiesu izpildītājam;";

1.67. izteikt 120.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"120.3. kreditoru prasījumi.";

1.68. aizstāt 121. punkta ievaddaļā skaitļus un vārdus "120.1. un 120.2. apakšpunktā" ar skaitļiem un vārdiem "120.1., 120.2. un 120.2.1 apakšpunktā";

1.69. papildināt 121.2. apakšpunktu aiz vārda "valsts" ar vārdiem "vai pašvaldības";

1.70. papildināt 121.4. apakšpunktu aiz vārda "prasījumi" ar vārdiem "šajos noteikumos noteiktajā secībā";

1.71. aizstāt 123. punkta ievaddaļā skaitļus un vārdus "120.1. un 120.2. apakšpunktā" ar skaitļiem un vārdiem "120.1., 120.2. un 120.2.1 apakšpunktā";

1.72. papildināt 123.2. apakšpunktu aiz vārda "prasījumi" ar vārdiem "šajos noteikumos noteiktajā secībā";

1.73. aizstāt 124. punkta ievaddaļā skaitļus un vārdus "120.1. un 120.2. apakšpunktā" ar skaitļiem un vārdiem "120.1., 120.2. un 120.2.1 apakšpunktā";

1.74. papildināt 124.5. apakšpunktu aiz vārda "prasījumi" ar vārdiem "šajos noteikumos noteiktajā secībā";

1.75. aizstāt 125. punktā vārdus "izsniedz to viņiem" ar vārdiem "izsniedz vai nosūta to viņiem un Valsts ieņēmumu dienestam";

1.76. izteikt 127. punktu šādā redakcijā:

"127. Par visām šo noteikumu 120.1. apakšpunktā minētajām summām zvērināts tiesu izpildītājs sastāda aprēķinu un nosūta to kreditoriem.";

1.77. izteikt 129. punktu šādā redakcijā:

"129. Ja viena bezmantinieku mantas pārņemšanas un pārdošanas administrēšanas procesa ietvaros viens vai vairāki kreditori iemaksājuši drošības naudu, tā viņiem tiek atmaksāta no gūtajiem ienākumiem.";

1.78. svītrot 130. punktu;

1.79. papildināt 133. punktu ar otro un trešo teikumu šādā redakcijā:

"Lietās, kuras uzsāktas par mantu, kas līdz 2013. gada 30. jūnijam atzīta par valstij piekrītošu bezmantinieku mantu, kreditoram, kura prasījums ir ietverts notariālajā aktā par mantojuma lietas izbeigšanu, nav nepieciešams iesniegt zvērinātam tiesu izpildītājam spriedumu, ar kuru atzīts viņa prasījums. Kreditora prasījums tiek atlīdzināts atbilstoši šajos noteikumos paredzētajai kārtībai.";

1.80. svītrot 134. punktu;

1.81. papildināt noteikumus ar 135. un 136. punktu šādā redakcijā:

"135. Ja akta izrakstā, uz kura pamata lieta par bezmantinieku mantu uzsākta līdz 2016. gada 31. augustam, norādītas kreditoru saistības, kas nav atzītas ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu, zvērināts tiesu izpildītājs šajos noteikumos paredzētās darbības veic atbilstoši kārtībai, kāda attiecībā uz rīcību ar šādām saistībām bija spēkā līdz 2016. gada 31. augustam. Kreditors, kura pretenzijas iekļautas aktā, lai gan mantojuma lietas izbeigšanas brīdī saistības, ar kurām tās pamatotas, nav atzītas ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu, līdz 2016. gada 31. decembrim zvērinātam tiesu izpildītājam iesniedz dokumentus, kas apliecina faktu, ka tiesas tiesvedībā atrodas lieta akta izrakstā ietverto pretenziju pamatojošo saistību atzīšanai. Ja kreditors nav iesniedzis zvērinātam tiesu izpildītājam dokumentus, kas apliecina faktu, ka tiesas tiesvedībā atrodas lieta akta izrakstā ietverto pretenziju pamatojošo saistību atzīšanai, zvērināts tiesu izpildītājs bezmantinieku mantas pārņemšanas un pārdošanas administrēšanas procesa ietvaros gūtos ienākumus pēc 2016. gada 31. decembra sadala šajos noteikumos paredzētajā kārtībā, neņemot vērā tās akta izrakstā norādītās kreditoru pretenzijas, par kurām kreditors nav iesniedzis šajā punktā noteiktos dokumentus.

136. Izsoles, kuras zvērināts tiesu izpildītājs izziņojis līdz 2016. gada 31. augustam, notiek atbilstoši kārtībai, kāda bija spēkā līdz 2016. gada 31. augustam."

2. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. septembrī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Tieslietu ministra vietā -
kultūras ministre Dace Melbārde

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 2. jūlija noteikumos Nr. 364 "Noteikumi par zvērināta tiesu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 545Pieņemts: 16.08.2016.Stājas spēkā: 01.09.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 159, 18.08.2016. OP numurs: 2016/159.15
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
284194
01.09.2016
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)