Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr.SN/2016/7

Carnikavā 2016.gada 23.martā
Par kultūras finansiālo atbalstu Carnikavas novadā
APSTIPRINĀTI
ar Carnikavas novada domes
2016.gada 23.marta lēmumu (prot. Nr.6, 22.§)

PRECIZĒTI
ar Carnikavas novada domes
2016.gada 22.jūnija lēmumu (prot. Nr.12, 16.§)

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību:

1.1. kādā tiek piešķirts Carnikavas novada domes (turpmāk – Dome) finansiālais atbalsts dalībai konkursos, festivālos, plenēros un līdzīga satura kultūras pasākumos Latvijā un ārvalstīs (turpmāk visi kopā – Pasākumi);

1.2. kādā tiek piešķirts finansiālais atbalsts kultūras pasākumu organizēšanai Carnikavas novada administratīvajā teritorijā;

1.3. kādā tiek sniegtas atskaites par finansiālā atbalsta izlietojumu.

2. Finansiālais atbalsts tiek nodrošināts ar mērķi sekmēt novadā deklarēto iedzīvotāju ieinteresētību kultūras procesos, augsta mākslinieciskā līmeņa nodrošinājumu, centienus uz izcilību un kultūras popularizēšanu Carnikavas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) administratīvajā teritorijā.

3. Noteikumu II nodaļa attiecas uz Pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo dalību tikai ārvalstu mēroga Pasākumos. Dalībai Latvijas mēroga Pasākumos finansējums tiek paredzēts Pašvaldības izglītības iestāžu budžetā.

II. Finansiālais atbalsts dalībai Pasākumos izglītības iestāžu audzēkņiem

4. Uz finansiālo atbalstu dalībai Pasākumos var pretendēt Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestādes un augstākās izglītības iestādes mākslās izglītojamais, ja tā deklarētā dzīves vieta vismaz gadu pirms finansiālā atbalsta pieprasīšanas, ir Carnikavas novada administratīvajā teritorijā.

5. Noteikumu 4.punktā minētajos gadījumos vienai personai piešķirtais finansiālais atbalsts dalībai vienā vai vairākos Pasākumos saimnieciskā gada ietvaros nevar pārsniegt EUR 400,00.

6. Finanšu līdzekļi tiek paredzēti pašvaldības kārtējā gada budžeta sadaļā "Sporta un kultūras finansiālais atbalsts".

7. Finansiālā atbalsta apmērs dalībai Pasākumos tiek noteikts pēc sekojošiem kritērijiem:

Nr. p.k. Pretendenta sasniegumi iepriekšējos divos gados, skaitot no pieteikuma iesniegšanas dienas Atbalsta summa (EUR)
1. Pretendents ieguvis 1.–3.vietu konkursā un ir saņemta izglītības iestādes ieteikuma vēstule par lietderību pretendentam piedalīties Pasākumā. ne vairāk kā 400,00 EUR
2. Pretendents vēl nav guvis sasniegumus konkursos, bet ir saņemta izglītības iestādes ieteikuma vēstule par lietderību pretendentam piedalīties Pasākumā. ne vairāk kā 300,00 EUR

(Carnikavas novada domes 22.02.2017. saistošo noteikumu Nr. SN/2017/3 redakcijā)

8. Ja pretendents iepriekšējā gadā ieguvis divas vai vairākas godalgotas vietas (1.2.vietu) konkursos un izglītības iestādes ieteikuma vēstulē raksturots kā talantīgs, nolūkā attīstīt pretendenta dotības Dome var piešķirt papildus 7.punktā minētajam finansējumam līdz 250,00 EUR gadā dalībai Pasākumos.

III. Finansiālā atbalsta izlietošanas mērķis un tā pieprasīšanas kārtība

9. Noteikumu II nodaļā minētais finansiālais atbalsts paredzēts transporta izdevumu vai degvielas apmaksai, dalības maksai, naktsmītnes apmaksai, telpu īrei, apdrošināšanai un citiem ar dalību Pasākumos saistītiem izdevumiem.

10. Lai saņemtu finansiālo atbalstu, iesniedz rakstisku iesniegumu (1.pielikums) Carnikavas pašvaldības administrācijas klientu apkalpošanas centrā (turpmāk – KAC) vismaz 10 (desmit) dienas pirms Domes Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu (turpmāk – IKSS Komiteja) kārtējās sēdes. Pilngadību nesasniegušas personas vietā iesniegumu iesniedz likumīgais pārstāvis vai izglītības iestāde, kuru tas pārstāv.

11. Finansiālais atbalsts dalībai Pasākumos netiek piešķirts, ja līdz Noteikumu 28.punktā minētajai Domes sēdei Pasākums jau ir noticis.

12. Ja iesniedzējs Noteikumos noteiktā termiņā nav iesniedzis atskaiti par iepriekšējā periodā viņam piešķirto finansējumu, nākamais finansējuma pieprasījums netiek virzīts izskatīšanai.

IV. Finansiālais atbalsts pasākumu organizēšanai

13. Tiesības pretendēt uz finansiālo atbalstu pasākumu organizēšanai ir Uzņēmumu Reģistrā reģistrētām juridiskajām personām un individuālajiem komersantiem, kuri organizē kultūras pasākumus Carnikavas novada administratīvajā teritorijā.

14. Pašvaldības finansiālā atbalsta apmērs pasākuma organizēšanai ir līdz EUR 1000,00 vienam pasākumam, ievērojot noteikumu 15.punktā minēto.

15. Finansiālā atbalsta apmērs tiek noteikts atbilstoši sekojošiem kritērijiem un iegūtajiem punktiem. Maksimālais punktu skaits – 40:

Kritērijs   Punkti
1. Pasākuma mērķauditorija Bērni un jaunieši 10
Seniori, ģimenes 8
Jaukta vecuma 5
2. Piedāvātā pasākuma programma Izklaidējoša 10
Informatīvi izglītojoša 5
3. Pasākuma veids Bezmaksas 10
Maksas 5
4. Prognozētā auditorija Virs 500 10
Līdz 500 5

16. Finansiālā atbalsta apmērs (atkarībā no iegūto punktu skaita):

30–40 punkti līdz 1000,00 EUR
10–30 punkti līdz 800,00 EUR
5–10 punkti Līdz 500,00 EUR

17. Lai saņemtu finansiālo atbalstu kultūras pasākuma organizēšanai, pasākuma organizators iesniedz KAC pieteikumu (pielikums Nr.2) ar pasākuma ideju, norisi, tāmi un lietderības pamatojumu vismaz 1 (vienu) mēnesi pirms IKSS kārtējās komitejas sēdes.

18. Finansiālais atbalsts netiek piešķirts, ja līdz Noteikumu 28.punktā minētajai Domes sēdei pasākums jau ir noticis.

19. Ja pieteicējs Noteikumos noteiktā termiņā nav iesniedzis atskaiti par tam iepriekšējā periodā piešķirtā finansējuma izlietojumu, nākamais finansējuma pieprasījums netiek virzīts izskatīšanai.

V. Naudas balvas par izglītojamo individuāliem sasniegumiem

20. Par individuāliem sasniegumiem kultūras jomas konkursā kārtējā gadā, var piešķirt naudas balvu Latvijas profesionālās ievirzes izglītības un augstākās izglītības iestādes mākslās audzēknim/studentam, ja tas vismaz vienu gadu pirms naudas balvas pieprasīšanas ir deklarējis savu dzīves vietu Carnikavas novada administratīvajā teritorijā, šādā apmērā (pirms nodokļu nomaksas):

20.1. 1.–3.klase*:

Vieta Naudas balva (euro)
Starptautisks mērogs Valsts mērogs Reģionāls mērogs
I 190 130 70
II 170 110 50
III 150 90 30

20.2. 4.–6.klase*:

Vieta Naudas balva (euro)
Starptautisks mērogs Valsts mērogs Reģionāls mērogs
I 210 150 90
II 190 130 70
III 170 110 50

20.3. 7.–9.klase*:

Vieta Naudas balva (euro)
Starptautisks mērogs Valsts mērogs Reģionāls mērogs
I 230 170 110
II 210 150 90
III 190 130 70

20.4. 10.–12.klase* un vecāki pretendenti:

Vieta Naudas balva (euro)
Starptautisks mērogs Valsts mērogs Reģionāls mērogs
I 250 190 130
II 230 170 110
III 210 150 90

* klase/kurss profesionālās ievirzes izglītības iestādēs mūzikā un mākslā

21. Starptautisks mērogs Noteikumu izpratnē ir konkurss Latvijā vai ārvalstīs, kura dalībnieku sastāvu veido vismaz trīs dažādu valstu pārstāvji.

22. Latvijas mērogs Noteikumu izpratnē ir konkurss Latvijā, kuru rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar pašvaldību un kurā piedalās Latvijas mākslas skolu audzēkņi.

23. Reģionāls mērogs Noteikumu izpratnē ir konkurss Latvijas pilsētā vai novadā, kuru organizē konkrēta pašvaldības izglītības iestāde vai novadu apvienība, kurā piedalās Latvijas mākslas un mūzikas skolu audzēkņi.

24. Ja izglītojamais kārtējā gada laikā ir guvis vairākus sasniegumus, naudas balvu piešķir par vienu augstāko sasniegumu.

25. Iesniegums naudas balvas saņemšanai (3.pielikums) iesniedzams KAC no attiecīgā gada, kurā gūti sasniegumi, 1.decembra līdz nākamā gada 5.janvārim.

(Carnikavas novada domes 22.02.2017. saistošo noteikumu Nr. SN/2017/3 redakcijā)

25.1 Pilngadību nesasniegušas personas vietā iesniegumu iesniedz likumīgais pārstāvis vai izglītības iestāde, kuru tas pārstāv.

(Carnikavas novada domes 22.02.2017. saistošo noteikumu Nr. SN/2017/3 redakcijā)

26. Ja iesniegums naudas balvas saņemšanai nav iesniegts Noteikumu 25.punktā minētajā termiņā un kārtībā, naudas balva netiek piešķirta.

27. Noteikumu V nodaļa neattiecas uz Carnikavas pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņu apbalvošanu, kas tiek reglamentēta ar pašvaldības iekšējiem normatīvajiem aktiem.

VI. Finansiālā atbalsta un naudas balvas piešķiršana

28. Iesniegumi un pieteikumi finansiālā atbalsta un balvu saņemšanai tiek izskatīti IKSS Komitejas sēdē, un tai sekojošā kārtējā Domes sēdē.

29. IKSS Komitejai ir tiesības pārbaudīt iesniegumā norādītās ziņas un pieprasīt papildus informāciju, uz kuru finansiālā atbalsta un naudas balvu pretendentiem atbilde jāsniedz ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā. Ja tas netiek izdarīts, finansējuma pieprasījums netiek virzīts izskatīšanai Domē.

30. Lēmumus piešķirt vai atteikt piešķirt finansiālo atbalstu un balvas Noteikumos paredzētajā kārtībā pieņem Dome.

31. Pēc Domes lēmuma pieņemšanas finansiālais atbalsts vai naudas balva tiek pārskaitīta uz iesniegumā norādīto fiziskas personas norēķinu kontu vai izmaksāta VAS "Latvijas pasts" Carnikavas nodaļā (turpmāk – pasts).

32. Apliecinājums par naudas balvas piešķiršanu par sasniegumiem publiski tiek pasniegts svinīgā sarīkojumā.

33. Finansiālā atbalsta gadījumā pārskaitījums tiek veikts pēc atbilstoša rēķina iesniegšanas pašvaldībā. Ja rēķins netiek saņemts viena mēneša laikā, pēc lēmuma pieņemšanas, Domes lēmums par finansējuma piešķiršanu zaudē spēku.

VII. Finansiālā atbalsta saņēmēja pienākumi un tiesības

34. Finansiālā atbalsta saņēmējs iesniedz atskaiti par piešķirto līdzekļu izlietojumu ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pēc pasākuma dienas un piešķirtā finansiālā atbalsta izlietošanas, iesniedzot KAC finanšu atskaiti (4.pielikums) un attaisnojuma dokumentus.

35. Finansiālā atbalsta saņēmējam ir pienākums 10 (desmit) dienu laikā pēc Pasākuma iesniegt elektroniskā formā KAC informāciju par sasniegtajiem rezultātiem, īsu aprakstu par pasākuma norisi un fotogrāfijas.

36. Gadījumā, ja finansiālā atbalsta saņēmējs nav piedalījies iesniegumā norādītajā pasākumā vai plānotais pasākums nav noticis, piešķirtais finansiālais atbalsts viena mēneša laikā no iesniegumā norādītā pasākuma dienas jāieskaita atpakaļ pašvaldības bankas kontā.

VII.1 Pārejas noteikums

(Nodaļa Carnikavas novada domes 22.02.2017. saistošo noteikumu Nr. SN/2017/3 redakcijā)

36.1 Iesniegumi naudas balvas saņemšanai par sasniegumiem 2016.gadā, kas iesniegti atbilstoši 2016.gada 23.marta saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2016/7 "Par kultūras finansiālo atbalstu Carnikavas novadā", no 2016.gada 30.novembra līdz 2016.gada 31.decembrim, tiek izskatīti atbilstoši saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2017/3 "Grozījumi Carnikavas novada domes 2016.gada 23.marta saistošajos noteikumos Nr.SN/2016/7 "Par kultūras finansiālo atbalstu Carnikavas novadā"", 1 (viena) mēneša laikā, skaitot no Carnikavas novada domes 2017.gada 22.februāra saistošo noteikumu Nr.SN/2017/3 "Grozījumi Carnikavas novada domes 2016.gada 23.marta saistošajos noteikumos Nr.SN/2016/7 "Par kultūras finansiālo atbalstu Carnikavas novadā"" spēkā stāšanās dienas.

(Carnikavas novada domes 22.02.2017. saistošo noteikumu Nr. SN/2017/3 redakcijā)

VIII. Noslēguma jautājumi

37. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.

38. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē domes 22.09.2010. saistošie noteikumi "Saistošie noteikumi par Carnikavas pašvaldības kultūras un mākslas finansiālo atbalstu un naudas balvām", kas apstiprināti ar Carnikavas novada domes 22.09.2010. lēmumu (protokols Nr.18, 25.§).

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D.Jurēvica

Carnikavā 2016.gada 22.jūnijā
1. pielikums
Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem
Nr.SN/2016/7 "Par kultūras finansiālo atbalstu Carnikavas novadā"

CARNIKAVAS NOVADA DOMEI

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM
   
  Iesniedzēja vārds un uzvārds vai juridiskas personas nosaukums
   
  Personas kods vai Reģ.Nr. LR Uzņēmumu reģistrā
   
  Tālruņa numurs un e-pasta adrese
   
  (iesniedzēja pilnvarotā pārstāvja vārds un uzvārds, personas kods)

 

   
  Korespondences adrese

 

   
  deklarētās dzīvesvietas adrese

 

 

IESNIEGUMS
pašvaldības finansiālā atbalsta saņemšanai

DALĪBAI KONKURSOS, FESTIVĀLOS U.C.
PASĀKUMOS

Lūdzu piešķirt pašvaldības finansiālo atbalstu dalībai   :
  pasākuma nosaukums  
     
Norises vieta:  
Norises laiks:  
Kopējais pieprasītā finansējuma apjoms (EUR):
_________(____________________________________EUR, ___ centi) apmērā

summa vārdiem

   

Norādīt kādiem izdevumiem un kādā apmērā nepieciešams finansējums (EUR):

• dalības maksai ______________

• transporta izdevumiem__________

• degvielai___________

• naktsmītnēm__________

• telpu nomai_______

• apdrošināšanai_______________

• citiem ar dalību saistītiem izdevumiem (norādīt kādiem)

   
   

 

Izglītības iestādes ieteikuma vēstuli ar pretendenta raksturojumu par audzēkņa nosūtīšanu uz konkursu pievieno iesniegumam.

Pretendentam adresētu uzaicinājumu, ja tāds ir, pievieno iesniegumam.

Pasākuma nolikums (jānorāda konkrētas interneta vietnes adrese, kur tas pieejams, ja nav – jāpievieno kā pielikums)

 

Ja pretendents ir interešu izglītības pulciņš, iesniegumam jāpievieno dalībnieku sarakstu, norādot vārdus, uzvārdus, personas kodus un deklarētās dzīvesvietas adresi.

Kopējā pasākuma izdevumu tāme – jāpievieno kā pielikums iesniegumam.

Iepriekš piešķirtais pašvaldības finansiālais atbalsts dalībai konkursos/festivālos, pievienojot diplomu kopijas (iepriekšējā gadā):

Datums Apmērs
(EUR)
Mērķis Iegūtā vieta Atskaites iesniegšanas datums
         
         
         

Bankas konts, kurā lūdzu pārskaitīt piešķirto finansiālo atbalstu:

 
 

Piekrītu iesniegumā norādīto personas datu apstrādei Carnikavas novada domē saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma nosacījumiem:

Iesniedzējs:    
  /paraksts/  
Datums:    
2. pielikums
Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem
Nr.SN/2016/7 "Par kultūras finansiālo atbalstu Carnikavas novadā"

CARNIKAVAS NOVADA DOMEI

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM
   
  Iesniedzēja vārds un uzvārds vai juridiskas personas nosaukums
   
  Personas kods vai Reģ.Nr. LR Uzņēmumu reģistrā
   
  Tālruņa numurs un e-pasta adrese
   
  (iesniedzēja pilnvarotā pārstāvja vārds un uzvārds, personas kods)
   
  Korespondences adrese

 

PIETEIKUMS
pašvaldības finansiālā atbalsta saņemšanai

KULTŪRAS UN MĀKSLAS PASĀKUMA ORGANIZĒŠANAI

Lūdzu piešķir finansiālo atbalstu kultūras/mākslas pasākuma organizēšanai Carnikavas novada administratīvajā teritorijā:

Pasākuma nosaukums:    
     
     
Pasākuma norises vieta    
Pasākuma organizēšanas laiks:    
     

Plānotais dalībnieku skaits:____________

Pieprasītais kopējais finansējuma apmērs (EUR):
_________(____________________________________EUR, ___ centi)

summa vārdiem

   

Norādīt kādiem izdevumiem un kādā apmērā nepieciešams finansējums (EUR):

• apbalvošanai (diplomiem, medaļām un balvām)______

• reklāmas plakātu un baneru izgatavošanai_____

• apskaņošanas nodrošināšanai______

• apsardzes pakalpojumiem______

• mediķu pakalpojumiem______

• pasākuma apdrošināšanai______

• reklāmai_______

• citiem ar pasākuma organizēšanu saistītiem izdevumiem (norādīt kādiem)

 
 

Pasākuma scenārijs/norise ( jāpievieno kā pielikums)

 

Kopējā pasākuma izdevumu tāme – jāpievieno kā pielikums iesniegumam.

Iepriekš piešķirtais pašvaldības finansiālais atbalsts pasākuma organizēšanai (iepriekšējā gadā):

Datums Apmērs
(EUR)

 

Mērķis Atskaites iesniegšanas datums
       
       
       

Bankas konts, kurā lūdzu(am) pārskaitīt piešķirto finansiālo atbalstu:

 

Piekrītu iesniegumā norādīto personas datu apstrādei Carnikavas novada domē saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma nosacījumiem:

         
vārds, uzvārds   amata nosaukums  

paraksts

Datums ____________________________

3. pielikums
Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem
Nr.SN/2016/7 "Par kultūras finansiālo atbalstu Carnikavas novadā"

CARNIKAVAS NOVADA DOMEI

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM
   
  Pretendenta vārds un uzvārds vai interešu pulciņa nosaukums
   
  Personas kods
   
  Tālruņa numurs un e-pasta adrese
   
  Iesniedzēja pilnvarotā pārstāvja vārds un uzvārds, personas kods
   
  Korespondences adrese
   
  Pretendenta deklarētās dzīvesvietas adrese

 

IESNIEGUMS NAUDAS BALVAS SAŅEMŠANAI

Lūdzu piešķirt naudas balvu par sasniegumiem konkursā:

individuālajam izpildītājam  
    vārds, uzvārds
par šādu sasniegumu:  
Konkursa nosaukums  
Konkursa vieta:    
Konkursa norises laiks:  
Iegūtā vieta    

Interneta vietne, kurā iespējams apskatīt rezultātus (ja nav, tad pielikumā jāpievieno rezultātus apliecinoši dokumenti):

 
Pedagogs   ,  
  (vārds, uzvārds)   (personas kods)

Naudas balvas saņemšanas veids (atzīmēt ar ):

Individuālais izpildītājs     Pedagogs
pastā;       pastā
ar pārskaitījumu uz:     ar pārskaitījumu uz:
bankas nosaukums        
konta Nr.:          

Pielikumā: dokumenti, kas apliecina sasniegumus konkursā (atzīmēt ar ):

rezultātu protokola kopija (nav nepieciešams, ja ir rezultāti internetā);

diploma kopija (nav nepieciešams, ja ir rezultāti internetā);

     
(datums)   (iesnieguma iesniedzēja paraksts)

Piekrītam iesniegumā norādīto personas datu iesniegšanai Carnikavas novada domē naudas balvas par sasniegumiem kultūrā saņemšanai un apstrādei saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumiem:

Individuālais izpildītājs:   Pedagogs:  
  (paraksts)   (paraksts)

 

4. pielikums
Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem
Nr.SN/2016/7 "Par kultūras finansiālo atbalstu Carnikavas novadā"
FINANŠU ATSKAITE
par Carnikavas novada domes piešķirtiem finanšu līdzekļiem

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM
EUR________- apmērā

 

pasākuma nosaukums

 

(pasākuma norises datums un vieta)

Finanšu līdzekļi ir izlietoti šādi:

Nr.p.k. Attaisnojuma dokumenta Maksājuma saņēmējs Summa
EUR

 

Par ko maksāts EEK
(čeki)

 

datums nosaukums un numurs
1.            
2.            
3.            
Pavisam kopā EUR        
      (summa vārdiem)  
Atskaiti iesniedza
(paraksts) (vārds, uzvārds)

Apstiprinu, ka no Carnikavas novada domes saņemtie līdzekļi izlietoti tikai paredzētajiem mērķiem, atbilstoši tāmei un šai atskaitei.

   
(paraksts) (vārds, uzvārds)
(datums)  
   
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Carnikavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: SN/2016/7Pieņemts: 23.03.2016.Stājas spēkā: 28.07.2016.Publicēts: Carnikavas novada vēstis, 27.07.2016.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
283870
{"selected":{"value":"04.04.2017","content":"<font class='s-1'>04.04.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"04.04.2017","iso_value":"2017\/04\/04","content":"<font class='s-1'>04.04.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"28.07.2016","iso_value":"2016\/07\/28","content":"<font class='s-1'>28.07.2016.-03.04.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
04.04.2017
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva