Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 374

Rīgā 2016. gada 14. jūnijā (prot. Nr. 29 30. §)
Valsts informācijas sistēmu savietotāja noteikumi
Izdoti saskaņā ar
Valsts informācijas sistēmu likuma
17. panta sesto daļu
1. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā nodrošina informācijas apriti, izmantojot valsts informācijas sistēmu savietotāju (turpmāk – savietotājs), kā arī izveido, attīsta un likvidē savietotāju.

2. Kārtība, kādā nodrošina informācijas apriti, izmantojot savietotāju
2.1. Vispārīgās prasības

2. Valsts informācijas sistēmas pārzinis, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts informācijas sistēmām ir pieņēmis lēmumu par informācijas aprites nodrošināšanu, izmantojot savietotāju, kā arī valsts vai pašvaldības institūcija vai privātpersona, kuras pārziņā esošā informācijas sistēma ir iesaistīta informācijas aprites nodrošināšanā ar attiecīgo valsts informācijas sistēmu (turpmāk – sistēmas pārzinis), nodrošina informācijas apriti šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

3. Sistēmas pārzinis, kas organizē un vada valsts informācijas sistēmas darbību, informācijas aprites nodrošināšanā var iesaistīt informācijas sistēmu, kuru veido un uztur valsts vai pašvaldības institūcija vai privātpersona, ja tā var nodrošināt informācijas apriti starp savu informācijas sistēmu un attiecīgo valsts informācijas sistēmu atbilstoši šajos noteikumos noteiktajām prasībām.

4. Nodrošinot informācijas apriti, sistēmu pārziņi un valsts informācijas sistēmu savietotāja pārzinis (turpmāk – savietotāja pārzinis) īsteno savstarpējo sadarbību šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5. Savietotāja pārzinis organizatoriski un tehnoloģiski atbalsta centralizētu informācijas apriti starp valsts informācijas sistēmām un citām informācijas sistēmām, kuras ar savietotāja palīdzību ir iesaistītas savstarpējās informācijas aprites nodrošināšanā (turpmāk – sistēma), kā arī veicina savietotāja izmantošanu, lai informācijas aprite nebūtu jānodrošina, izmantojot tiešās saites starp sistēmām.

6. Sadarbojoties ar sistēmu pārziņiem, savietotāja pārzinis organizē un vada savietotāja darbību atbilstoši labas pārvaldības principam, kā arī veic informēšanas pasākumus, kas ir veltīti informācijas aprites nodrošināšanai un attīstīšanai, izmantojot savietotāju.

7. Savietotāja pārzinis uztur savietotāja darbību, kura nodrošina informācijas apriti atbilstoši normatīvajos aktos par valsts informācijas sistēmām noteiktajiem kritērijiem.

8. Izmantojot savietotāju, sistēmu pārziņi organizē tādas informācijas apriti, kura ir pieejama attiecīgajās sistēmās vai kuru var iegūt, apstrādājot pieejamo informāciju, saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai sistēmu pārziņu savstarpējo vienošanos.

9. Sistēmas pārzinis, kuram ir uzdots organizēt informācijas apriti starp sistēmām saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai sistēmu pārziņu savstarpējo vienošanos, koordinē sadarbību starp sistēmu pārziņiem, lai nodrošinātu informācijas aprites ieviešanu, apturēšanu vai atjaunošanu vai šajā informācijas apritē veicamo izmaiņu pārvaldību.

10. Savietotāja pārzinis koordinē šo noteikumu 9. punktā minēto sadarbību starp sistēmu pārziņiem, ja tam ir uzdots organizēt informācijas apriti starp sistēmām saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai sistēmu pārziņu un savietotāja pārziņa savstarpējo vienošanos.

11. Sistēmas pārzinis, kurš atbild par pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai sistēmu pārziņu savstarpējo vienošanos, koordinē sadarbību starp sistēmu pārziņiem, lai sniegtu pakalpojumu, kam nepieciešamās informācijas aprite ir nodrošināta, izmantojot savietotāju.

12. Savietotāja pārzinis koordinē šo noteikumu 11. punktā minēto sadarbību starp sistēmu pārziņiem, ja tas atbild par pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai sistēmu pārziņu un savietotāja pārziņa savstarpējo vienošanos.

13. Savietotāja pārzinis var piekļūt informācijai, kuras aprite ir nodrošināta, izmantojot savietotāju, kā arī apstrādāt vai izmantot apritē esošo informāciju tikai saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai sistēmu pārziņu un savietotāja pārziņa savstarpējo vienošanos.

14. Ja sistēmu pārziņi un savietotāja pārzinis savstarpēji vienojas atbilstoši šo noteikumu 8., 9., 10., 11., 12. vai 13. punktam, attiecīgās vienošanās dokumentā norāda sistēmas un tajās pieejamo informāciju, kuras apriti nodrošina, izmantojot savietotāju, kā arī prasības vai ierobežojumus, kas attiecas uz šīs informācijas apriti un apritē esošās informācijas apstrādi vai izmantošanu (turpmāk – informācijas aprites nosacījumi).

15. Sistēmas pārzinis nodrošina attiecīgās sistēmas darbībai nepieciešamos informācijas un tehniskos resursus, kas atbalsta informācijas apriti, izmantojot savietotāju, kā arī atbild par sistēmas uzturēšanu un drošību, ievērojot šo noteikumu 23. punktu.

16. Savietotāja pārzinis nodrošina savietotāja darbībai nepieciešamos informācijas un tehniskos resursus, kas atbalsta centralizētu informācijas apriti starp sistēmām, kā arī atbild par savietotāja uzturēšanu un drošību, ievērojot šo noteikumu 23. punktu.

17. Sistēmas pārzinis organizē sadarbību ar savietotāja pārzini, lai nodrošinātu attiecīgās sistēmas pieslēgšanu savietotājam un informācijas vai tehnisko resursu konfigurācijas izmaiņu pārvaldību, kā arī informācijas apriti atbilstoši savietotāja funkcionalitātei vai drošības prasībām.

18. Sistēmas pārzinis, sadarbojoties ar savietotāja pārzini, veido un uztur sistēmas saskarni, kas ļauj nodrošināt centralizētu informācijas apriti tiešsaistē ar attiecīgo sistēmu, izmantojot savietotāju.

19. Savietotāja pārzinis nodrošina sistēmu pārziņiem piekļuvi sistēmas saskarnei atbilstoši tāda sistēmas pārziņa nosacījumiem, kurš veido un uztur attiecīgo saskarni.

20. Sistēmu pārziņi lieto sistēmas saskarni atbilstoši tāda sistēmas pārziņa noteiktajām lietošanas tiesībām, kurš veido un uztur attiecīgo saskarni.

21. Sistēmas pārzinis, kas veido un uztur sistēmas saskarni, nosaka piekļuves nosacījumus attiecīgajai saskarnei, kā arī šīs saskarnes lietošanas tiesības, ievērojot informācijas aprites nosacījumus, kuri noteikti normatīvajos aktos vai norādīti šo noteikumu 14. punktā minētajā vienošanās dokumentā.

22. Sistēmu pārziņi un savietotāja pārzinis, savstarpēji sadarbojoties, nodrošina drošu informācijas apriti starp sistēmām un savietotāju, veicot šādas darbības:

22.1. sistēmas pārzinis:

22.1.1. analizē sistēmas darbības auditācijas pierakstus par notikumiem sistēmas darbībā, kuri var ietekmēt drošu informācijas apriti, un informē savietotāja pārzini par šiem notikumiem nekavējoties pēc šo notikumu atklāšanas, kā arī pēc savietotāja pārziņa pieprasījuma nekavējoties sniedz tam attiecīgos auditācijas pierakstus;

22.1.2. analizējot sistēmas drošības riskus, ņem vērā savietotāja darbības ietekmi uz sistēmas drošību un drošu informācijas apriti;

22.1.3. plāno tādus sistēmas drošības pasākumus, kas mazina sistēmas darbības ietekmi uz drošu informācijas apriti, kā arī nepieļauj apritē esošās informācijas bojāšanu vai neatļautu apstrādi, vai nonākšanu nepilnvarotu personu rīcībā, izmantojot attiecīgo sistēmu;

22.1.4. atklājot sistēmas darbības trūkumus vai drošības incidentu, kas var ietekmēt drošu informācijas apriti, nekavējoties informē savietotāja pārzini par šiem trūkumiem vai incidentu, kā arī veic sistēmas drošības pasākumus attiecīgās ietekmes mazināšanai;

22.2. savietotāja pārzinis:

22.2.1. analizē savietotāja darbības auditācijas pierakstus par notikumiem savietotāja darbībā, kuri var ietekmēt drošu informācijas apriti, un informē visus sistēmu pārziņus par šiem notikumiem nekavējoties pēc šo notikumu atklāšanas, kā arī pēc sistēmu pārziņu pieprasījuma nekavējoties sniedz tiem attiecīgos auditācijas pierakstus;

22.2.2. analizējot savietotāja drošības riskus, ņem vērā sistēmu darbības ietekmi uz savietotāja drošību un drošu informācijas apriti;

22.2.3. plāno tādus savietotāja drošības pasākumus, kas mazina savietotāja darbības ietekmi uz drošu informācijas apriti, kā arī nepieļauj apritē esošās informācijas bojāšanu vai neatļautu apstrādi, vai nonākšanu nepilnvarotu personu rīcībā, izmantojot savietotāju;

22.2.4. atklājot savietotāja darbības trūkumus vai drošības incidentu, kas var ietekmēt drošu informācijas apriti, nekavējoties informē visus sistēmu pārziņus par šiem trūkumiem vai incidentu, kā arī veic savietotāja drošības pasākumus attiecīgās ietekmes mazināšanai.

23. Sistēmas pārzinis un savietotāja pārzinis organizē informācijas apriti, kā arī pārvalda informācijas aprites nodrošināšanai nepieciešamos informācijas un tehniskos resursus, ievērojot šādas prasības:

23.1. vispārējās tehniskās un drošības prasības, kas ir noteiktas normatīvajos aktos par valsts informācijas sistēmām;

23.2. normatīvajos aktos par informācijas tehnoloģiju drošību noteiktās prasības;

23.3. normatīvajos aktos par savietotāju un integrēto valsts informācijas sistēmu aizsardzību noteiktās prasības;

23.4. normatīvajos aktos par fizisko personu datu aizsardzību noteiktās obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības, ja nodrošina tādas informācijas apriti, kas satur fizisko personu datus;

23.5. normatīvajos aktos par elektroniskajiem dokumentiem noteiktās prasības, ja nodrošina tādas informācijas apriti, kas ir ietverta elektroniskajos dokumentos;

23.6. normatīvajos aktos par ģeotelpiskās informācijas apriti noteiktās prasības, ja nodrošina ģeotelpiskās informācijas apriti;

23.7. normatīvajos aktos par informācijas dienesta vajadzībām aizsardzību noteiktās prasības, ja nodrošina tādas informācijas apriti, kura saskaņā ar normatīvajiem aktiem par informācijas atklātību ir uzskatāma par informāciju dienesta vajadzībām;

23.8. normatīvajos aktos par valsts noslēpuma objektu aizsardzību noteiktās prasības, ja nodrošina tādas informācijas apriti, kura saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts noslēpumu ir atzīta par valsts noslēpuma objektu.

24. Savietotāja pārzinis organizē un vada savietotāja darbību, ievērojot šo noteikumu 2.1. apakšnodaļā minētās prasības, kuras attiecas uz jebkuru savietotāja pārzini neatkarīgi no savietotāja darbības jomas.

25. Valsts reģionālās attīstības aģentūra veido un uztur savietotāju, kā arī nodrošina informācijas apriti starp sistēmām, ievērojot šo noteikumu 2.2. apakšnodaļā noteiktās prasības.

2.2. Informācijas aprites nodrošināšana, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošo savietotāju

26. Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk – aģentūra) organizē un vada savietotāja darbību, kas nodrošina informācijas apriti starp sistēmām (ieskaitot sistēmas, kurās iekļauj ģeotelpisko informāciju, kā arī sistēmas, kuras atrodas Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī) jebkurā to darbības jomā neatkarīgi no apritē esošās informācijas izmantošanas mērķa.

(MK 27.04.2021. noteikumu Nr. 267 redakcijā)

27. Izmantojot aģentūras pārziņā esošo savietotāju, sistēmu pārziņi var piekļūt standartizētai informācijas un tehnoloģiju koplietošanas infrastruktūrai (turpmāk – infrastruktūra), kas atbalsta:

27.1. sistēmās pieejamās informācijas apriti ar tādām sistēmām, kurās iekļauj attiecīgo informāciju, nemainot tās saturu;

27.2. sistēmās iekļaujamās informācijas apriti ar tādām sistēmām, kurās aktualizē attiecīgo informāciju;

27.3. elektronisko dokumentu un ar tiem saistītās informācijas apriti starp sistēmām, kurās uzglabā attiecīgos dokumentus;

27.4. pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās informācijas apriti starp sistēmām, kurās ir pieejama attiecīgā informācija;

27.5. tādas informācijas apriti, kas ļauj attālināti elektroniskā veidā:

27.5.1. identificēt fizisko personu, kura pieprasa vai saņem pakalpojumu, ja šim pakalpojumam ir noteikti piekļuves vai izmantošanas ierobežojumi. Vienas elektroniskās identifikācijas procesa laikā iegūtos datus fiziskās personas identifikācijai var izmantot un nodot vairāku sistēmu pārziņiem. Sistēmas pārzinis saņemtos datus var izmantot vairākās savā pārziņā esošajās sistēmās vai pakalpojumos;

27.5.2. pārbaudīt, vai fiziskā persona var pieprasīt vai saņemt pakalpojumu, ja šī pakalpojuma pieprasīšanai vai saņemšanai fiziskajai personai ir nepieciešamas juridiskās personas vai valsts vai pašvaldības institūcijas pārstāvības tiesības vai pilnvarojums;

27.5.3. pieprasīt fiziskajai vai juridiskajai personai vai valsts vai pašvaldības institūcijai pakalpojuma apmaksu, ja par pakalpojuma sniegšanu ir noteikta maksa, kā arī pārbaudīt attiecīgās personas veikto maksājumu;

27.6. starpvalstu informācijas apriti, izmantojot savietotāja infrastruktūras standartizētus risinājumus.

(Grozīts ar MK 10.07.2018. noteikumiem Nr. 411; MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 267)

28. Aģentūra organizatoriski un tehnoloģiski atbalsta šo noteikumu 27.5. un 27.6. apakšpunktā minētās informācijas apriti, sadarbojoties ar:

28.1. identifikācijas pakalpojuma sniedzējiem, kuri izsniedz fiziskajām personām elektroniskās identifikācijas līdzekļus, elektroniski identificē attiecīgās personas un ļauj tiešsaistē iegūt informāciju par šīm personām;

28.2. vienotās pārrobežu autentifikācijas vārtejas (eIDAS) dalībniekiem;

28.3. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, kas ļauj tiešsaistē piekļūt Iedzīvotāju reģistrā iekļautajai informācijai par fiziskajām personām, lai pārbaudītu to identitāti;

28.4. Uzņēmumu reģistru, kas ļauj tiešsaistē piekļūt Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmā iekļautajai informācijai par fiziskajām personām, lai pārbaudītu tām piešķirtās tiesības pārstāvēt juridiskās personas;

28.5. kredītiestādēm, Valsts kasi un maksājumu karšu darījumu apstrādes nodrošinātāju, kas ļauj tiešsaistē iegūt informāciju par fizisko vai juridisko personu iesniegtajiem maksājumu rīkojumiem un to izpildi;

28.6. telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem, kas organizē teksta paziņojumu par sniegtajiem pakalpojumiem nosūtīšanu no sistēmas pārziņa uz sistēmas lietotāja mobilo sakaru līdzekli;

28.7. infrastruktūras pakalpojumu sniedzējiem, kas sniedz drošības pakalpojumus savietotāja komponenšu aizsardzībai, ja fiziska persona veic tiešsaistes savienojumu ar savietotāju;

28.8. Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu institūcijām, kuras iesaistītas starpvalstu informācijas apritē.

(Grozīts ar MK 15.01.2019. noteikumiem Nr. 25; MK 24.09.2019. noteikumiem Nr. 449; MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 267)

29. Sistēmas pārzinis, kas ir pieņēmis lēmumu nodrošināt informācijas apriti, izmantojot aģentūras pārziņā esošo savietotāju, iesniedz aģentūrā attiecīgu pieteikumu. Aģentūra nosaka pieteikuma veidni un iesniegšanas veidu, kā arī konsultē sistēmas pārzini par pieteikuma veidnes aizpildīšanu.

30. Aģentūra pieteikuma veidnē norāda attālinātās saziņas līdzekļus, lai nodrošinātu sistēmas pārziņa saziņu ar aģentūru saistībā ar savietotāja izmantošanu. Sistēmu pārziņus, kuri ir iesnieguši pieteikumu, aģentūra informē par izmaiņām, kas saistītas ar attiecīgajiem attālinātās saziņas līdzekļiem, piecu darbdienu laikā pēc šo izmaiņu veikšanas.

31. Sistēmas pārzinis pieteikumā norāda attālinātās saziņas līdzekļus, lai nodrošinātu aģentūras saziņu ar sistēmas pārzini saistībā ar savietotāja izmantošanu. Sistēmas pārzinis informē aģentūru par izmaiņām, kas saistītas ar attiecīgajiem attālinātās saziņas līdzekļiem, piecu darbdienu laikā pēc šo izmaiņu veikšanas.

32. Aģentūra 10 darbdienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas izvērtē tajā sniegto informāciju un paziņo sistēmas pārzinim par pieteikuma apstiprināšanu vai noraidīšanu, norādot trūkumus, kurus nepieciešams novērst, lai nodrošinātu informācijas apriti, izmantojot aģentūras pārziņā esošo savietotāju. Sistēmas pārzinis var atkārtoti iesniegt pieteikumu pēc aģentūras norādīto trūkumu novēršanas.

33. Aģentūra nodrošina sistēmas pārzinim iespēju:

33.1. izmitināt infrastruktūrā:

33.1.1. tīmekļa pakalpi, kuras lietošana ļauj nodrošināt attiecīgajā sistēmā iekļaujamās informācijas apriti ar savietotāja palīdzību (turpmāk – pakalpe);

33.1.2. pakalpojuma lietojumu, kura izmantošana ļauj sniegt attiecīgo pakalpojumu elektroniskā veidā, nodrošinot šā pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās informācijas apriti ar savietotāja palīdzību (turpmāk – lietojums);

33.2. pārbaudīt savietotāja testa vidē pakalpes vai lietojuma darbību, kā arī informācijas apriti pirms tās uzsākšanas savietotāja produkcijas vidē;

33.3. lietot infrastruktūras katalogus, kas nepieciešami pakalpju un citu infrastruktūras resursu uzskaitei un identificēšanai, kā arī šo resursu izmantošanai, lai nodrošinātu informācijas apriti ar savietotāja palīdzību;

33.4. izmantot virtuālo darbvietu, kurā sistēmas pārziņa pilnvarotie pārstāvji var piedalīties sistēmas pārziņa pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās informācijas apritē ar šā pakalpojuma saņēmējiem;

33.5. no juridiskajām personām vai valsts vai pašvaldību institūcijām, kuras pilnvaro fiziskās personas pieprasīt vai saņemt pakalpojumus attiecīgās juridiskās personas vai valsts vai pašvaldības institūcijas vārdā, iegūt informāciju par šīm fiziskajām personām un tām piešķirto pilnvarojumu;

33.6. saņemt no pakalpojuma saņēmējiem paziņojumus par konstatētajām nepilnībām pakalpojumā, kura sniegšanai nepieciešamās informācijas aprite ir nodrošināta, izmantojot savietotāju, kā arī apritē esošajā informācijā, kas attiecas uz pakalpojuma saņēmējiem, identificējot fiziskās personas, kuras paziņo par konstatētajām nepilnībām.

34. Sistēmas pārzinis izstrādā un uztur pakalpi, ievērojot šo noteikumu 18., 19., 20. un 21. punktā minētos nosacījumus. Sistēmas pārzinis izstrādā un uztur lietojumu, sadarbojoties ar aģentūru.

35. Aģentūra izstrādā un uztur pakalpi vai lietojumu, ja tā organizē informācijas apriti starp sistēmām vai atbild par pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai sistēmu pārziņu un aģentūras savstarpējo vienošanos.

36. Sistēmas pārzinis, kas uztur pakalpi (turpmāk – pakalpes turētājs):

36.1. nosaka pakalpes lietošanas tiesības un atļauj citas sistēmas pārzinim pēc tā pieprasījuma lietot pakalpi, lai nodrošinātu informācijas apriti ar attiecīgo sistēmu;

36.2. nosaka piekļuves nosacījumus pakalpei un nodrošina sistēmas pārzinim, kuram ir atļauts lietot šo pakalpi (turpmāk – pakalpes lietotājs), piekļuvi attiecīgajai pakalpei, kā arī liedz vai atjauno šo piekļuvi.

(Grozīts ar MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 267)

37. Saņemot no pakalpes lietotāja pieprasījumu nodrošināt, liegt vai atjaunot pakalpes lietotājam piekļuvi, pakalpes turētājs piecu darbdienu laikā nodrošina pakalpes lietotājam piekļuvi šai pakalpei atbilstoši pakalpes turētāja norādītajiem piekļuves nosacījumiem vai arī atbilstoši pieprasījumam liedz vai atjauno pakalpes lietotājam piekļuvi šai pakalpei un paziņo par to pakalpes lietotājam.

(MK 27.04.2021. noteikumu Nr. 267 redakcijā)

38. Veicot vai plānojot pakalpē izmaiņas, kas ietekmē informācijas apriti, pakalpes turētājs:

38.1. informē aģentūru par veicamajām vai plānotajām izmaiņām vismaz trīs mēnešus pirms šo izmaiņu ieviešanas;

38.2. nodrošina visiem pakalpes lietotājiem iespēju pārbaudīt informācijas apriti atbilstoši veicamajām izmaiņām vismaz trīs mēnešus pirms šo izmaiņu ieviešanas;

38.3. uztur pakalpes darbību, kas ļauj pakalpes lietotājiem turpināt pirms izmaiņu veikšanas nodrošināto informācijas apriti, vismaz 12 mēnešus pēc šo izmaiņu ieviešanas, ja tas neietekmē drošu informācijas apriti vai attiecīgā informācijas aprite nav izbeidzama saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai sistēmu pārziņu savstarpējo vienošanos.

(Grozīts ar MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 267)

39. Saņemot no pakalpes turētāja informāciju atbilstoši šo noteikumu 38.1. apakšpunktam, aģentūra nekavējoties sniedz attiecīgo informāciju visiem pakalpes lietotājiem.

40. Aģentūra sniedz sistēmu pārziņiem nepieciešamo konsultatīvo vai tehnoloģisko atbalstu darbdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00.

41. Aģentūra nodrošina un uztur savietotāja darbību nepārtrauktā režīmā, izņemot plānotos un neplānotos pārtraukumus savietotāja darbībā.

42. Aģentūra nodrošina savietotāja pieejamību normatīvajos aktos par savietotāju un integrēto valsts informācijas sistēmu aizsardzību noteiktajā apjomā (gadā) no savietotāja darbības laika, kas ilgst 24 stundas diennaktī.

43. Veicot vai plānojot savietotājā izmaiņas, kas ietekmē informācijas apriti, aģentūra:

43.1. informē visus sistēmu pārziņus, kuri izmanto savietotāju, par savietotājā veicamajām vai plānotajām izmaiņām vismaz trīs mēnešus pirms šo izmaiņu ieviešanas;

43.2. nodrošina sistēmu pārziņiem iespēju pārbaudīt informācijas apriti atbilstoši veicamajām izmaiņām, kad ir pabeigta šo izmaiņu testēšana savietotāja testa vidē;

43.3. uztur savietotāja darbību, kas ļauj sistēmu pārziņiem turpināt pirms izmaiņu veikšanas nodrošināto informācijas apriti, vismaz 12 mēnešus pēc šo izmaiņu ieviešanas, ja tas neietekmē drošu informācijas apriti.

44. Aģentūra drīkst pārtraukt šo noteikumu 43.3. apakšpunktā minētās savietotāja darbības uzturēšanu pirms noteiktā termiņa, ja tam piekrīt visi sistēmu pārziņi, kuri turpina attiecīgo informācijas apriti.

45. Aģentūra informē visus sistēmu pārziņus, kuri izmanto savietotāju, par:

45.1. plānotajiem darbiem savietotājā vai infrastruktūrā, kas var ietekmēt informācijas apriti, ne vēlāk kā divas darbdienas pirms šo darbu veikšanas;

45.2. plānoto pārtraukumu savietotāja darbībā ne vēlāk kā divas darbdienas pirms šā pārtraukuma iestāšanās, norādot plānotā pārtraukuma laiku un ilgumu;

45.3. neplānoto pārtraukumu savietotāja darbībā nekavējoties pēc šā pārtraukuma iestāšanās;

45.4. traucējumiem informācijas apritē, kuri ir saistīti ar savietotāja vai attiecīgās sistēmas darbību, kā arī pakalpes vai lietojuma darbību, nekavējoties pēc šo traucējumu atklāšanas.

(Grozīts ar MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 267)

46. Aģentūra nodrošina sistēmas pārzinim iespēju elektroniski pieprasīt tehniskās problēmas risināšanu, kas saistīta ar informācijas aprites nodrošināšanu ar savietotāja palīdzību, un atbild uz attiecīgo pieprasījumu četru darbstundu laikā, saskaņojot ar sistēmas pārzini pieteiktās problēmas risināšanas veidu un laiku. Aģentūra atbild uz sistēmas pārziņa pieprasījumu nekavējoties aģentūras darba laikā, ja šajā pieprasījumā norādītā problēma ietekmē drošu informācijas apriti. Aģentūrai ir pienākums informēt sistēmu pārziņus par iespēju ārpus aģentūras darba laika risināt sistēmu pārziņu pieteiktās problēmas, kuras ietekmē drošu informācijas apriti.

47. Sistēmas pārzinis informē aģentūru par:

47.1. plānotajiem darbiem attiecīgajā sistēmā, kas var ietekmēt informācijas apriti, ne vēlāk kā divas darbdienas pirms šo darbu veikšanas;

47.2. plānoto pārtraukumu attiecīgās sistēmas darbībā ne vēlāk kā divas darbdienas pirms šā pārtraukuma iestāšanās, norādot plānotā pārtraukuma laiku un ilgumu;

47.3. neplānoto pārtraukumu attiecīgās sistēmas darbībā nekavējoties pēc šā pārtraukuma iestāšanās;

47.4. traucējumiem informācijas apritē, kuri ir saistīti ar attiecīgās sistēmas vai savietotāja darbību, kā arī pakalpes vai lietojuma darbību, nekavējoties pēc šo traucējumu atklāšanas.

(Grozīts ar MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 267)

48. Saņemot no sistēmas pārziņa šo noteikumu 47. punktā minēto informāciju, aģentūra nekavējoties par to informē citu sistēmu pārziņus.

49. Sistēmas pārzinis nodrošina aģentūrai iespēju elektroniski pieprasīt tehniskās problēmas risināšanu, kas saistīta ar informācijas aprites nodrošināšanu ar savietotāja palīdzību, un atbild uz attiecīgo pieprasījumu četru darbstundu laikā, saskaņojot ar aģentūru pieteiktās problēmas risināšanas veidu un laiku. Sistēmas pārzinis atbild uz aģentūras pieprasījumu nekavējoties sistēmas pārziņa darba laikā, ja šajā pieprasījumā norādītā problēma ietekmē drošu informācijas apriti. Sistēmas pārzinim ir pienākums informēt aģentūru par iespēju ārpus sistēmas pārziņa darba laika risināt aģentūras pieteiktās problēmas, kuras ietekmē drošu informācijas apriti.

50. Izmantojot aģentūras pārziņā esošo savietotāju, sistēmu pārziņi organizē informācijas apriti starp sistēmām atbilstoši informācijas aprites nosacījumiem, kuri ir noteikti normatīvajos aktos vai norādīti šo noteikumu 14. punktā minētajā vienošanās dokumentā.

51. Aģentūra nodrošina sistēmas pārzinim iespēju publicēt tā noteiktos informācijas aprites nosacījumus par attiecīgajā sistēmā pieejamo informāciju, kuras aprite ir nodrošināta, izmantojot savietotāju, kā arī saņemt piekrišanu ievērot šos nosacījumus no citas sistēmas pārziņa, kas piesakās attiecīgās informācijas aprites nodrošināšanai.

52. Ja sistēmas pārzinis uzskata par nepieciešamu vienoties ar citu sistēmu pārziņiem par informācijas aprites nosacījumiem, kura ir nodrošināta, izmantojot savietotāju, tas var publicēt šos nosacījumus atbilstoši šo noteikumu 51. punktam.

53. Iesniedzot pieteikumu, sistēmas pārzinis piekrīt citas sistēmas pārziņa noteiktajiem informācijas aprites nosacījumiem, kas ir publicēti atbilstoši šo noteikumu 51. punktam, un apņemas tos ievērot, piedaloties attiecīgās informācijas apritē.

54. Ja, izmantojot aģentūras pārziņā esošo savietotāju, sistēmu pārziņi organizē sistēmās pieejamās ģeotelpiskās informācijas apriti, tie var vienoties, ka, iesniedzot pieteikumu saskaņā ar šo noteikumu 53. punktu, sistēmas pārzinis atbilstoši normatīvajiem aktiem ģeotelpiskās informācijas jomā apliecina, ka ievēros apritē esošo ģeotelpisko datu kopu izmantošanas noteikumus.

55. Izmantojot aģentūras pārziņā esošo savietotāju, sistēmu pārziņi lieto infrastruktūru un saņem ar infrastruktūras lietošanu saistīto aģentūras atbalstu, ka arī izstrādā un uztur informācijas aprites nodrošināšanai nepieciešamos risinājumus atbilstoši aģentūras noteiktajiem infrastruktūras lietošanas noteikumiem.

56. Aģentūra izstrādā un aktualizē infrastruktūras lietošanas noteikumus, ievērojot šo noteikumu 23. punktā minētās prasības, kā arī sistēmu pārziņu sniegtos priekšlikumus. Infrastruktūras lietošanas noteikumos aģentūra ietver:

56.1. organizatoriska rakstura procedūras, nosacījumus vai kārtību, kas saistīta ar infrastruktūras lietošanu un infrastruktūras lietotāju atbalstu;

56.2. tehnoloģiska rakstura prasības, vadlīnijas vai ieteikumus pakalpju un lietojumu izstrādei un to izmitināšanai un uzturēšanai infrastruktūrā vai citu risinājumu izstrādei un uzturēšanai, kas nepieciešami informācijas aprites nodrošināšanai atbilstoši savietotāja funkcionalitātei vai drošības prasībām.

57. Iesniedzot pieteikumu, sistēmas pārzinis piekrīt infrastruktūras lietošanas noteikumiem un apņemas ievērot to aktuālās versijas, nodrošinot informācijas apriti ar savietotāja palīdzību.

58. Sistēmas pārzinis, kas izmanto aģentūras pārziņā esošo savietotāju, nodrošina, ka visi sistēmas pārziņa pilnvarotie pārstāvji, kam ir piekļuve infrastruktūrai, ievēro infrastruktūras lietošanas noteikumus. Ja sistēmas pārzinis nav nodrošinājis infrastruktūras lietošanas noteikumu ievērošanu, aģentūrai ir tiesības ierobežot vai liegt sistēmas pārziņa pilnvarotajiem pārstāvjiem piekļuvi infrastruktūrai vai atteikt sistēmas pārzinim infrastruktūras lietošanu.

59. Aģentūra triju darbdienu laikā pēc infrastruktūras lietošanas noteikumu aktualizēšanas nodod tos izskatīšanai un priekšlikumu sniegšanai visiem sistēmu pārziņiem, kas izmanto aģentūras pārziņā esošo savietotāju. Aktualizējot infrastruktūras lietošanas noteikumus atbilstoši infrastruktūrā veicamajām izmaiņām, aģentūra ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms šo izmaiņu ieviešanas informē visus sistēmu pārziņus, kas izmanto aģentūras pārziņā esošo savietotāju, par nepieciešamajiem grozījumiem infrastruktūras lietošanas noteikumos.

60. Aģentūra veido un uztur savietotāja portālu (https://viss.gov.lv), kurā ir pieejama informācija par savietotāju. Aģentūra publicē savietotāja portālā:

60.1. norādījumus par darbībām, kas veicamas, lai uzsāktu aģentūras pārziņā esošā savietotāja izmantošanu, kā arī informācijas apriti, kuru nodrošina, izmantojot šo savietotāju;

60.2. pieteikuma veidni, norādījumus par pieteikuma veidnes aizpildīšanu un informāciju par pieteikuma iesniegšanas veidu;

60.3. infrastruktūras lietošanas noteikumu aktuālās versijas.

3. Kārtība, kādā izveido, attīsta un likvidē savietotāju

61. Savietotāja pārzinis neatkarīgi no savietotāja darbības jomas izveido, attīsta un likvidē savietotāju šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

62. Sadarbojoties ar sistēmu pārziņiem, savietotāja pārzinis:

62.1. izvērtē savietotāja izveidošanas, attīstīšanas vai likvidēšanas lietderību, ņemot vērā, ka savietotāja darbība nodrošina informācijas apriti atbilstoši normatīvajos aktos par valsts informācijas sistēmām noteiktajiem kritērijiem;

62.2. izstrādā un īsteno savietotāja izveidošanas, attīstīšanas vai likvidēšanas projektu (turpmāk – projekts) vai tajā veicamās izmaiņas, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības informācijas aprites nodrošināšanai starp attiecīgajām sistēmām.

63. Savietotāja pārzinis ietver projektā savietotāja izveidošanas, attīstīšanas vai likvidēšanas pasākumus, kuru īstenošanai ir ieplānots laiks un finansējums. Projektā neietver pasākumus, kurus ir paredzēts finansēt, izmantojot savietotāja uzturēšanai piešķirtos līdzekļus.

64. Pirms projekta īstenošanas savietotāja pārzinis saskaņo projektu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (turpmāk – ministrija). Savietotāja pārzinis saskaņo projektu ar ministriju neatkarīgi no projekta finansēšanas avota.

65. Ministrija izvērtē projektu, pamatojoties uz informāciju par:

65.1. projektā ietvertajiem pasākumiem un to īstenošanai ieplānoto laiku un finansējumu;

65.2. projekta īstenošanas termiņu, kopējā finansējuma apmēru un finansēšanas avotiem;

65.3. projekta īstenošanas riska faktoriem;

65.4. sagaidāmiem ieguvumiem informācijas aprites nodrošināšanā pēc projekta īstenošanas un iespējamām sekām, ja projekts netiks īstenots;

65.5. savietotāju, kuru izveido, attīsta vai likvidē, īstenojot projektu (norāda savietotāja konceptuālā risinājuma būtību, kā arī organizatoriskā un tehnoloģiskā rakstura prasības informācijas aprites nodrošināšanai, izmantojot savietotāju);

65.6. informācijas apriti, kuru var nodrošināt, izmantojot savietotāju, vai kuras nodrošināšana ir izbeidzama pēc projekta īstenošanas (norāda informācijas aprites jomu, apritē esošo informāciju un sistēmas, kurās iekļauj attiecīgo informāciju, kā arī šo sistēmu pārziņus);

65.7. informācijas aprites drošību pēc projekta īstenošanas (novērtē drošības līmeni, kuru nodrošina savietotāja darbība, salīdzinājumā ar drošības līmeni, ja informācijas apriti nodrošina bez savietotāja);

65.8. informācijas aprites izmaksām pēc projekta īstenošanas (novērtē izmaksas, kas saistītas ar savietotāja darbību, tajā skaitā izmaksas, kas ir nepieciešamas savietotāja izveidošanai un attīstīšanai, kā arī savietotāja uzturēšanai un informācijas aprites nodrošināšanai starp sistēmām laikposmā, kurā ir paredzēts izmantot savietotāju, salīdzinājumā ar izmaksām, ja informācijas apriti attiecīgajā laikposmā nodrošina bez savietotāja).

66. Savietotāja pārzinis iesniedz ministrijā šo noteikumu 65. punktā minēto informāciju projekta izvērtēšanai vai norāda tīmekļvietni, kur šī informācija ir pieejama. Ja projekta izvērtēšanai nepieciešamā informācija ir ietverta dokumentā, kas iesniegts ministrijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības fondu finansēto projektu izvērtēšanu, savietotāja pārzinis norāda attiecīgo dokumentu.

67. Ministrija 20 darbdienu laikā pēc projekta izvērtēšanai nepieciešamās informācijas saņemšanas sniedz savietotāja pārzinim atzinumu par projektu, kā arī ir tiesīga pieprasīt papildinformāciju, ja projekta izvērtēšanai sniegtā informācija ir neprecīza vai nepilnīga. Ministrija sniedz savietotāja pārzinim atzinumu 20 darbdienu laikā pēc papildu informācijas saņemšanas.

68. Ja ministrija konstatē trūkumus projektā, savietotāja pārzinis 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 67. punktā minētā atzinuma saņemšanas saskaņo ar ministriju izmaiņas, kas veicamas projektā attiecīgo trūkumu novēršanai.

69. Ja šo noteikumu 67. punktā minētais atzinums ir pozitīvs, savietotāja pārzinis ir tiesīgs uzsākt savietotāja izveidošanu, attīstīšanu vai likvidēšanu, veicot projektā ietvertos pasākumus.

70. Ja, īstenojot projektu, savietotāja pārzinis konstatē, ka projektā ir nepieciešamas izmaiņas, tas sagatavo informāciju par izmaiņām projektā un iesniedz attiecīgo informāciju izvērtēšanai ministrijā.

71. Ministrija izvērtē savietotāja pārziņa sniegto informāciju par izmaiņām projektā un atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai kārtībai sniedz savietotāja pārzinim atzinumu par projekta izmaiņu nepieciešamību. Savietotāja pārzinis nodrošina, ka izmaiņas projektā stājas spēkā, ja attiecīgais atzinums ir pozitīvs.

72. Savietotāja pārzinim ir pienākums 10 darbdienu laikā pēc attiecīgā projekta pabeigšanas informēt ministriju par savietotāja izveidošanas, attīstīšanas vai likvidēšanas rezultātiem.

4. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 24.09.2019. noteikumiem Nr. 449)

73. Šo noteikumu 51., 52., 53. un 54. punkts stājas spēkā 2018. gada 2. jūlijā.

74. Šo noteikumu 51., 52., 53. un 54. punkts piemērojams ar 2022. gada 24. novembri.

(MK 13.10.2020. noteikumu Nr. 632 redakcijā)

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrs Kaspars Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts informācijas sistēmu savietotāja noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 374Pieņemts: 14.06.2016.Stājas spēkā: 17.06.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 116, 16.06.2016. OP numurs: 2016/116.11
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
282915
{"selected":{"value":"01.05.2021","content":"<font class='s-1'>01.05.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.05.2021","iso_value":"2021\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"16.10.2020","iso_value":"2020\/10\/16","content":"<font class='s-1'>16.10.2020.-30.04.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.09.2019","iso_value":"2019\/09\/27","content":"<font class='s-1'>27.09.2019.-15.10.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.01.2019","iso_value":"2019\/01\/18","content":"<font class='s-1'>18.01.2019.-26.09.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.07.2018","iso_value":"2018\/07\/13","content":"<font class='s-1'>13.07.2018.-17.01.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.06.2016","iso_value":"2016\/06\/17","content":"<font class='s-1'>17.06.2016.-12.07.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.05.2021
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"