Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 101

Rīgā 2016. gada 9. februārī (prot. Nr. 6 28. §)
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti" īstenošanas noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.3.1. specifiskā atbalsta mērķi "Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti" (turpmāk – specifiskais atbalsts);

1.2. specifiskā atbalsta mērķi;

1.3. specifiskajam atbalsta mērķim pieejamo finansējumu;

1.4. prasības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniedzējam (turpmāk – projekta iesniedzējs);

1.5. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.6. vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) vienpusējā uzteikuma nosacījumus.

2. Specifiskā atbalsta mērķis ir uzlabot valsts reģionālo autoceļu pieejamību un to kvalitāti, veicot autoceļu infrastruktūras saglabāšanas pasākumus (tai skaitā reģionālo autoceļu pārbūvi, virsmas nestspējas stiprināšanu) un vienlaikus uzlabojot ceļu satiksmes drošību.

3. Specifiskā atbalsta mērķa grupa ir satiksmes dalībnieki.

4. Specifiskā atbalsta mērķa ietvaros ir sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji:

4.1. līdz 2023. gada 31. decembrim sasniedzams šāds iznākuma rādītājs – pārbūvēti vai modernizēti valsts reģionālie autoceļi 305 km garumā, tai skaitā līdz 2018. gada 31. decembrim izsludināti būvniecības iepirkumi – 20 % no kopējo pārbūvējamo ceļa posmu skaita;

4.2. līdz 2023. gada 31. decembrim sasniedzami šādi rezultāta rādītāji:

4.2.1. to valsts reģionālo autoceļu īpatsvars, kuri ir sliktā un ļoti sliktā stāvoklī, samazināts no 53,7 % līdz 26 % no kopējā valsts reģionālo autoceļu tīkla;

4.2.2. vidējais laika ietaupījums uz vienu kilometru, pārbūvējot valsts reģionālo autoceļu ar asfalta segumu, palielināts no 5 līdz 9 sekundēm;

4.3. finanšu rādītājs – līdz 2018. gada 31. decembrim sertificēti izdevumi 72 852 630 euro apmērā.

(Grozīts ar MK 08.05.2018. noteikumiem Nr. 266)

5. Specifiskā atbalsta mērķi īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

6. Specifiskā atbalsta mērķa ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Satiksmes ministrija.

7. Specifiskā atbalsta mērķim plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 277 032 428 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 235 477 563 euro un valsts budžeta finansējums – 41 554 865 euro.

8. Maksimālais attiecināmais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs projektā ir 85 % no projektam plānotā kopējā attiecināmā finansējuma.

9. Pieejamais kopējais attiecināmais finansējums vienošanos slēgšanai līdz 2018. gada 31. decembrim ir 260 134 768 euro (tai skaitā 221 114 552 euro Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums un 39 020 216 euro valsts budžeta finansējums), šā finansējuma ietvaros paredzot šo noteikumu 4.1. apakšpunktā minētā iznākuma rādītāja plānojumu 286 km apmērā.

(Grozīts ar MK 08.05.2018. noteikumiem Nr. 266)

10. Atbildīgā iestāde pēc Eiropas Komisijas lēmuma par snieguma ietvara izpildi vai Ministru kabineta lēmuma par snieguma rezerves piešķiršanu pirms Eiropas Komisijas lēmuma par snieguma ietvara izpildi var ierosināt palielināt pieejamo attiecināmo finansējumu līdz šo noteikumu 7. punktā minētajam apmēram.

(MK 08.05.2018. noteikumu Nr. 266 redakcijā)

II. Prasības projekta iesniedzējam

11. Projekta iesniedzējs ir Satiksmes ministrija. Satiksmes ministrijas vārdā atbilstoši likuma "Par autoceļiem" 7. panta trešajai daļai un deleģēšanas līgumam darbojas valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi", kas veic Satiksmes ministrijas – Eiropas Savienības fondu projekta iesniedzēja – funkcijas.

12. Projekta iesniedzējs, kas pēc projekta apstiprināšanas ir arī finansējuma saņēmējs (turpmāk – finansējuma saņēmējs), sagatavo un iesniedz sadarbības iestādei projekta iesniegumu saskaņā ar projekta iesnieguma atlases nolikuma prasībām. Projekta iesniegumam pievieno veikto izmaksu un ieguvumu analīzi.

III. Atbalstāmās darbības un izmaksas

13. Specifiskā atbalsta mērķa ietvaros atbalstāmas darbības ir to valsts reģionālo autoceļu pārbūve, kas savieno starptautiskas, nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centrus ar TEN-T autoceļu tīklu.

14. Specifiskā atbalsta mērķa ietvaros plāno šādas tiešās attiecināmās izmaksas:

14.1. būvniecības īstenošanai tieši nepieciešamās zemes iegādes izmaksas – ne vairāk kā 10 % no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas;

14.2. būvlaukuma ierīkošanas un novākšanas izmaksas;

14.3. apbraucamo ceļu būvniecības, nojaukšanas un uzturēšanas izmaksas pamatceļa būvniecības laikā;

14.4. pievadceļu uzturēšanas izmaksas pamatceļa būvniecības laikā;

14.5. pamatceļa būvniecības izmaksas;

14.6. ceļa kompleksam piegulošo inženiertīklu būvniecības izmaksas – ne vairāk kā 10 % no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas. Izmaksas attiecināmas tikai gadījumā, ja tiek nodrošināts sertificēta būvinženiera ekspertīzes atzinums, kurā konstatēts, ka, projekta ietvaros veicot plānotos ieguldījumus noteiktās teritorijās, nav iespējams izvairīties no minētās infrastruktūras bojāšanas vai pārbūves un ieguldījumi inženiertīklu pārbūvē tiek veikti, nemainot inženiertīklu tehniskos parametrus un neradot priekšrocības to īpašniekiem;

14.7. satiksmes mezglu izveides un likvidācijas izmaksas, lai nodrošinātu satiksmei drošus pievienojumus pamatceļam;

14.8. ar pamatceļa būvniecību saistīto vietējo ceļu tīkla pārbūves izmaksas, ja tie nedalāmi saistīti ar projekta īstenošanu;

14.9. ar velosipēdistu un gājēju ceļu izbūvi saistītās izmaksas, lai novērstu infrastruktūras pārrāvumus, ja minētajām darbībām nav nepieciešama zemes iegāde;

14.10. labiekārtošanas izmaksas, tai skaitā autobusu pieturvietu, apgaismojuma līniju izbūve, apzaļumošana, lietusūdens savākšanas un attīrīšanas iekārtu izbūve atbilstoši būvprojekta risinājumam;

14.11. satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu (piemēram, ceļa zīmes, luksofori, signālstabiņi, aizsargbarjeras, gājēju barjeras, vertikālie un horizontālie ceļa apzīmējumi) uzstādīšanas un atjaunošanas izmaksas;

14.12. satiksmes vadības aprīkojuma (piemēram, meteoroloģiskās stacijas, kas nepieciešamas konkrētā ceļa posma seguma stāvokļa noteikšanai, un satiksmes intensitātes uzskaites punkti) uzstādīšanas un atjaunošanas izmaksas;

14.13. būvdarbu uzraudzības izmaksas un autoruzraudzības izmaksas;

14.14. informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana;

14.15. pasākumu izmaksas vides aizsardzības prasību nodrošināšanai, ciktāl to paredz normatīvie akti vides aizsardzības prasību jomā;

14.16. ceļu drošības audita izmaksas un ekspertīžu izmaksas;

14.17. projektēšanas izmaksas;

14.18. projekta attiecināmo izmaksu rezerve ne vairāk kā 10 % apmērā no attiecināmo būvniecības izmaksu kopsummas, ja projekta apstiprināšanas brīdī nav apstiprināta būvprojekta.

15. Šo noteikumu 14.3., 14.4., 14.7., 14.8., 14.9. un 14.10. apakšpunktā minētās izmaksas kopā nepārsniedz 10 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

16. Šo noteikumu 14.13., 14.16. un 14.17. apakšpunktā minētās izmaksas kopā nepārsniedz 10 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

17. Īstenojot specifiskā atbalsta mērķi, ir atbalstāma vides nosacījumu integrācija preču, pakalpojumu un būvniecības iepirkumos (zaļais publiskais iepirkums).

18. Īstenojot specifiskā atbalsta mērķi, ir atbalstāmas personu ar invaliditāti intereses pārstāvošo nevalstisko organizāciju ekspertu konsultācijas. Minētās konsultācijas paredz projektēšanas vai būvniecības līgumu/izmaksu ietvaros.

19. Pievienotās vērtības nodokļa izmaksas šo noteikumu 14. punktā minētajām izmaksu pozīcijām ir attiecināmas izmaksas, ja tās nav atmaksājamas nodokļu politiku reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

20. Specifiskā atbalsta mērķa atbalstāmo darbību ietvaros radušās izmaksas var uzskatīt par attiecināmām finansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts budžeta līdzfinansējuma, ja tās atbilst šo noteikumu 14. punktā ietvertajām izmaksu pozīcijām, 15. un 16. punktā noteiktajiem izmaksu apjoma ierobežojumiem un ir radušās ne agrāk kā 2014. gada 1. janvārī.

IV. Specifiskā atbalsta mērķa un projekta īstenošanas nosacījumi

21. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs:

21.1. nodrošina projekta rezultātu ilgtspēju vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas valsts autoceļu uzturēšanai un atjaunošanai valsts budžetā paredzēto līdzekļu ietvaros atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli;

21.2. nodrošina projekta īstenošanā radīto vērtību uzturēšanu, laikus plānojot uzturēšanas un periodiskus nodilušo konstrukciju atjaunošanas darbus un finansējuma piešķiršanu šiem darbiem turpmākos 20 gadus pēc projekta īstenošanas valsts autoceļu uzturēšanai un atjaunošanai valsts budžetā paredzēto līdzekļu ietvaros atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli;

21.3. uzkrāj datus par projekta ietekmi uz šo noteikumu 4.1. un 4.2. apakšpunktā minētajiem rādītājiem un nodrošina vienotu metodoloģiju rādītāju uzskaitei projektos;

21.4. uzskaita un uzkrāj datus par vidējo satiksmes intensitāti jeb automašīnu (tai skaitā kravas transportlīdzekļu) skaitu diennaktī pārbūvētajos ceļu posmos gadu pēc posma nodošanas ekspluatācijā;

21.5. nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, un normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana;

21.6. savā tīmekļvietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu;

21.7. nodrošina, ka projektā plānotie darbi netiek finansēti vai līdzfinansēti, kā arī nav plānots tos finansēt vai līdzfinansēt no citiem valsts un ārvalstu finanšu atbalsta instrumentiem.

22. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no noslēgtās vienošanās jebkurā no šādiem gadījumiem:

22.1. finansējuma saņēmējs nepilda vienošanos, tai skaitā netiek ievēroti projektā noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt specifiskā atbalsta mērķa iznākuma un uzraudzības rādītāju sasniegšanu;

22.2. citos gadījumos, ko nosaka vienošanās.

23. Specifiskā atbalsta mērķa ietvaros projektu īsteno saskaņā ar vienošanos, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim.

24. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Satiksmes ministra pienākumu izpildītājs,
iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt reģionālo .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 101Pieņemts: 09.02.2016.Stājas spēkā: 12.02.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 29, 11.02.2016. OP numurs: 2016/29.19
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
280229
{"selected":{"value":"11.05.2018","content":"<font class='s-1'>11.05.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"11.05.2018","iso_value":"2018\/05\/11","content":"<font class='s-1'>11.05.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"12.02.2016","iso_value":"2016\/02\/12","content":"<font class='s-1'>12.02.2016.-10.05.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
11.05.2018
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)