Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 51

Rīgā 2016. gada 19. janvārī (prot. Nr. 3 4. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumos Nr. 740 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi"

Izdoti saskaņā ar Komercdarbības atbalsta
kontroles likuma
12. panta 5. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumos Nr. 740 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 251. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Komercsabiedrība, kura vēlas saņemt de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk - Komisijas regula Nr. 1407/2013) 3., 4. un 5. panta nosacījumiem (turpmāk - de minimis atbalsta pretendents), atbalsta sniedzējam kopā ar iesniegumu atbalsta saņemšanai iesniedz uzskaites veidlapu par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai (1. pielikums). Veidlapā norāda de minimis atbalsta pretendenta kārtējā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemto, kā arī plānoto de minimis atbalstu. De minimis atbalsta kumulēšanas gadījumā de minimis atbalsta pretendents sniedz informāciju arī par citu konkrētajam projektam saņemto un plānoto komercdarbības atbalstu tām pašām attiecināmajām izmaksām. Sniedzot informāciju par plānoto de minimis un citu valsts atbalstu, atbalsta pretendents norāda informāciju par atbalstu, uz kuru atbalsta pretendents ir pieteicies, bet par kuru atbalsta sniedzējs vēl nav pieņēmis lēmumu. Uzskaites veidlapu iesniedz papīra dokumenta formā vai elektroniski, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

2. Papildināt 3. punktu aiz vārdiem "norāda iepriekš saņemto" ar vārdiem "un plānoto".

3. Papildināt noteikumus ar 8.1 punktu šādā redakcijā:

"8.1 Izvērtējot piešķiramā de minimis atbalsta apmēru, atbalsta sniedzējs pārbauda atbalsta pretendenta pēdējo triju fiskālo gadu laikā saņemto de minimis atbalstu Latvijas Republikā vienas vienotas komercsabiedrības līmenī."

4. Papildināt 13. punktu aiz vārdiem "jāiesniedz Finanšu ministrijā izvērtēšanai individuālā atbalsta projekta paziņojums" ar vārdiem "ja tiek pieņemts lēmums par šāda atbalsta piešķiršanu".

5. Izteikt 17. un 18. punktu šādā redakcijā:

"17. De minimis atbalsta pretendents visus datus par de minimis atbalsta piešķiršanu, tai skaitā uzskaites veidlapas par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai (1. pielikums) un uzskaites veidlapas par de minimis atbalsta piešķiršanu (2. pielikums), glabā 10 gadus no de minimis atbalsta piešķiršanas dienas.

18. Individuālā atbalsta sniedzējs, ja tiek piešķirts individuālais atbalsts, visus datus par de minimis atbalsta piešķiršanu, tai skaitā uzskaites veidlapas par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai (1. pielikums) un uzskaites veidlapas par de minimis atbalsta piešķiršanu (2. pielikums), glabā 10 gadus no atbalsta piešķiršanas dienas. Ja de minimis atbalsts sniegts atbalsta programmas ietvaros, atbalsta sniedzējs visus datus par de minimis atbalsta piešķiršanu, tai skaitā saņemtās uzskaites veidlapas par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai (1. pielikums) un uzskaites veidlapas par de minimis atbalsta piešķiršanu (2. pielikums), glabā 10 gadus no pēdējā atbalsta piešķiršanas dienas."

6. Izteikt 1. un 2. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 2. decembra
noteikumiem Nr. 740

Uzskaites veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai

1. Informācija par de minimis atbalsta pretendentu

1.1. Vispārīga informācija

Nosaukums/Vārds, uzvārds  
Reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā (Komercreģistrā)/Personas kods  
Tālrunis  
Fakss  
E-pasta adrese  

1.2. Informācija par de minimis atbalsta pretendenta atbilstību vienas vienotas komercsabiedrības definīcijai

Atbilstība vismaz vienam no turpmāk minētajiem kritērijiem1 (atbilstošo atzīmēt ar X):
 de minimis atbalsta pretendentam ir akcionāru vai dalībnieku balsstiesību vairākums citā komercsabiedrībā vai kādai citai komercsabiedrībai ir akcionāru vai dalībnieku balsstiesību vairākums pretendenta komercsabiedrībā
 de minimis atbalsta pretendentam ir tiesības iecelt vai atlaist citas komercsabiedrības pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūras locekļu vairākumu vai kādai citai komercsabiedrībai ir tiesības iecelt vai atlaist pretendenta komercsabiedrības pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūras locekļu vairākumu
 de minimis atbalsta pretendentam ir tiesības īstenot dominējošo ietekmi uz citu komercsabiedrību saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar šo komercsabiedrību, vai saskaņā ar tās dibināšanas līguma klauzulu vai statūtiem, vai kādai citai komercsabiedrībai ir tiesības īstenot dominējošo ietekmi uz pretendenta komercsabiedrību saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar šo komercsabiedrību, vai saskaņā ar tās dibināšanas līguma klauzulu vai statūtiem
 de minimis atbalsta pretendents, kas ir citas komercsabiedrības akcionārs vai dalībnieks, vienpersoniski kontrolē akcionāru un dalībnieku vairākuma balsstiesības minētajā komercsabiedrībā saskaņā ar vienošanos, kas panākta ar pārējiem minētās komercsabiedrības akcionāriem vai dalībniekiem, vai kāda cita komercsabiedrība, kas ir vēl kādas citas komercsabiedrības akcionārs vai dalībnieks, vienpersoniski kontrolē akcionāru un dalībnieku vairākuma balsstiesības pretendenta komercsabiedrībā saskaņā ar vienošanos, kas panākta ar pārējiem pretendenta komercsabiedrības akcionāriem vai dalībniekiem

de minimis atbalsta pretendents neatbilst nevienam no iepriekš minētajiem kritērijiem (autonoms uzņēmums)

1.3. Informācija par notikušajām de minimis atbalsta pretendenta izmaiņām

Notikušās izmaiņas (atbilstošo atzīmēt ar X):

Notikušo izmaiņu datums2

izmaiņas pēdējo triju gadu laikā nav notikušas
apvienots pēdējo triju gadu laikā
iegādāts pēdējo triju gadu laikā
sadalīts pēdējo triju gadu laikā
         
 

(datums)

 

(mēnesis)

 

(gads)

 

2. Informācija par de minimis atbalsta pretendenta kārtējā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemto un plānoto atbalstu

2.1. Informācija par de minimis atbalsta pretendenta kārtējā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemto de minimis atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas 2006. gada 15. decembra Regulu Nr. 1998/2006, Komisijas 2012. gada 25. aprīļa Regulu Nr. 360/2012, Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu Nr. 1408/2013, Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulu Nr. 717/2014 (Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 5. panta 1. punkts) un Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu Nr. 1407/2013 (Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. un 3. punkts), kā arī par plānoto de minimis atbalstu:

Datums, mēnesis, gads, kad pieņemts lēmums
(vai cits dokuments) par de minimis atbalsta piešķiršanu3

Komercsabiedrības nosaukums4

Atbalsta sniedzējs

Atbalsta veids (piemēram, subsīdija, aizdevums, galvojums, pamatkapitāla palielinājums u. tml.)

Piešķirtā/plānotā atbalsta summa (euro)5

Bruto subsīdijas ekvivalents (euro)

Eiropas Savienības regulējums6, saskaņā ar kuru atbalsts piešķirts vai plāno to piešķirt

2.2. Informācija par valsts atbalstu, ko de minimis atbalsta pretendents saņēmis vai plāno saņemt konkrētajam projektam tām pašām attiecināmajām izmaksām citas atbalsta programmas vai individuālā projekta ietvaros:

Datums, mēnesis, gads, kad pieņemts lēmums
(vai cits dokuments) par atbalsta sniegšanu7

Atbalsta sniedzējs

Atbalsta sniegšanas tiesiskais pamatojums

Atbalsta veids (piemēram, subsīdija, aizdevums, galvojums, pamatkapitāla palielinājums u. tml.)

Kopējā attiecināmo izmaksu summa/kopējā plānoto attiecināmo izmaksu summa (euro)

Tām pašām attiecināmajām izmaksām jau saņemtā/plānotā summa (euro)

Bruto subsīdijas ekvivalents (euro)

Atbalsta intensitāte/plānotā atbalsta intensitāte (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Apliecinājums

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.

Apliecinu, ka kārtējā un iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemtais de minimis atbalsts komercsabiedrībai vienas vienotas komercsabiedrības līmenī nepārsniegs 200 000 euro (kravu komercpārvadājumu autotransporta komercsabiedrībai - 100 000 euro) atbilstoši Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktam.

Atbildīgā persona

   

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts8)

     
 

(amats)

 

(datums)

Z. v.8

Piezīmes.

1 Komercsabiedrības, kurām kādas no minētajām attiecībām pastāv ar vienas vai vairāku citu komercsabiedrību starpniecību, arī ir uzskatāmas par vienu vienotu komercsabiedrību.

2 Aili aizpilda, ja de minimis atbalsta pretendentam pēdējo triju gadu laikā ir notikušas izmaiņas - tas ir apvienots, iegādāts vai sadalīts.

3 Aili aizpilda, ja de minimis atbalsta pretendents kārtējā un iepriekšējos divos gados ir saņēmis de minimis atbalstu saskaņā ar 2.1. apakšpunktā minēto Eiropas Savienības regulējumu.

4 Aili aizpilda, ja de minimis atbalsta pretendents atbilst vienas vienotas komercsabiedrības definīcijai (nav autonoms uzņēmums) un/vai tas ir apvienots, iegādāts vai sadalīts.

5 Ja de minimis atbalsta pretendents ir sadalīts un atbalsta summu nav iespējams noteikt katrai jaunajai komercsabiedrībai, to norāda proporcionāli, ņemot vērā katras jaunās komercsabiedrības pašu kapitāla bilances vērtību sadali faktiskajā datumā.

6 Norāda atbilstošo de minimis atbalsta regulējumu, t. i., Komisijas 2006. gada 15. decembra Regulu Nr. 1998/2006, Komisijas 2012. gada 25. aprīļa Regulu Nr. 360/2012, Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu Nr. 1407/2013, Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu Nr. 1408/2013 un Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulu Nr. 717/2014.

7 Aili aizpilda, ja de minimis atbalsta pretendents ir saņēmis valsts atbalstu konkrētajam projektam tām pašām attiecināmajām izmaksām citas atbalsta programmas vai individuālā projekta ietvaros.

8 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "zīmoga vieta (Z. v.)" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 2. decembra
noteikumiem Nr. 740

Uzskaites veidlapa par de minimis atbalsta piešķiršanu

Komercsabiedrības (de minimis atbalsta pretendenta)
nosaukums/Vārds, uzvārds
Adrese
Reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā (Komercreģistrā)/Personas kods
Tālrunis Fakss E-pasta adrese

1. Informācija par de minimis atbalsta pretendenta kārtējā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemto de minimis atbalstu

Gads

Bruto subsīdijas ekvivalents (euro)

   
   
   

Kopā

 

2. Komercsabiedrība par iesniegto projektu par tām pašām attiecināmajām izmaksām ir saņēmusi atbalstu __________ euro ar atbalsta intensitāti _____ % (procenti). Saskaņā ar atbalsta programmu vai individuālo atbalsta projektu, balstoties uz kuru ir piešķirts cits valsts atbalsts par tām pašām attiecināmajām izmaksām, konkrētajam projektam maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte ir _____ % (procenti). Lai netiktu pārsniegta maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte, konkrētā projekta ietvaros komercsabiedrība var saņemt de minimis atbalstu __________ euro.*

3. Ņemot vērā Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (OV, L 352, 24.12.2013., 1.-8. lpp.) 3. panta 2. punktā noteikto robežvērtību __________ euro un ņemot vērā 1. un 2. punktā norādīto informāciju par de minimis atbalsta pretendenta iepriekš saņemto atbalstu, komercsabiedrībai de minimis atbalstu var piešķirt __________ euro apmērā (Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumu Nr. 740 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi" 9. punkts).

4. Ar  

Nr.

 

(institūcijas nosaukums)

 

(dokumenta nosaukums)

 

ir piešķirts de minimis atbalsts _____________________ euro apmērā (Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumu Nr. 740 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi" 10. punkts).

   

(vieta)

 

(datums)

 

(paraksts**)

Z. v.**

Atbalsta sniedzēja juridiskā adrese
 
Tālrunis Fakss E-pasta adrese

Piezīmes.

1. * Aizpilda, ja de minimis atbalsta pretendents ir norādījis informāciju 1. pielikuma 2.2. apakšpunktā.

2. ** Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "zīmoga vieta (Z.v.)" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministra vietā -
iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumos Nr. 740 "De minimis atbalsta uzskaites .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 51Pieņemts: 19.01.2016.Stājas spēkā: 05.02.2016.Zaudē spēku: 01.07.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 24, 04.02.2016. OP numurs: 2016/24.2
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
280034
05.02.2016
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)