Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 342

Rīgā 2001.gada 31.jūlijā (prot. Nr. 36, 13.§)

Rīgas pilsētas zemes kadastrālās vērtēšanas noteikumi

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"

4.panta otro, ceturto un septīto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka vienotu kārtību, kādā aprēķināma Rīgas pilsētas zemes (turpmāk - zeme) kadastrālā vērtība līdz jaunā zemes vērtību zonējuma spēkā stāšanās dienai.

2. Zemes kadastrālo vērtību aprēķina nekustamo īpašumu sastāvā ietilpstošām zemes vienībām un zemes vienības daļām (turpmāk - zemes vienība), kas kā patstāvīgi nekustamā īpašuma objekti ir reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā (turpmāk - kadastrs).

3. Valsts zemes dienests pēc nekustamā īpašuma īpašnieka pieprasījuma pārvērtē zemes vienību un aprēķina tās kadastrālo vērtību, pamatojoties uz personas iesniegumu un aktuāliem kadastra datiem, atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai zemes kadastrālās vērtības aprēķināšanas kārtībai.

II. Zemes kadastrālās vērtēšanas procesa organizācija

4. Zemes kadastrālās vērtības aprēķināšanai izmanto kadastra datu bāzē uzkrāto informāciju par zemes vienībām (turpmāk - zemes vienības dati).

5. Zemes kadastrālās vērtības aprēķināšanai izmanto šādus zemes vienības datus:

5.1. kadastra apzīmējums;

5.2. platība;

5.3. noteiktais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis vai mērķi (turpmāk - lietošanas mērķis) un tam piekrītošās zemes platības;

5.4. nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumi, kas ierobežo zemes izmantošanu (turpmāk - zemes izmantošanas ierobežojumi), un to aizņemtās zemes platības.

6. Zemes vienības dati kadastrālās vērtības aprēķināšanai ir izmantojami līdz brīdim, kad kadastrā tiek reģistrētas šo noteikumu 5.punktā noteikto zemes vienības datu izmaiņas.

7. Zemes kadastrālā vērtēšana ietver:

7.1. zemes vienību pirmreizējo kadastrālo vērtēšanu;

7.2. zemes vienību kadastrālo vērtību aktualizāciju - novērtētām zemes vienībām atkārtoti nosaka kadastrālo vērtību.

8. Zemes kadastrālās vērtēšanas un aktualizācijas nodrošināšanai Valsts zemes dienests:

8.1. apzina, atlasa un ievada kadastra datu bāzē ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamo zemes vienību aktuālos datus;

8.2. apzina, uzskaita un analizē nekustamā īpašuma tirgus datus un nosaka zemes tirgus cenu līmeni;

8.3. izstrādā zemes vērtību zonējumu saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 19.decembra noteikumiem Nr.465 "Pilsētu zemes kadastrālās vērtēšanas noteikumi";

8.4. sagatavo kadastrāli vērtējamo zemes vienību sarakstu pašvaldības teritorijā esošajām ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamajām zemes vienībām;

8.5. aprēķina zemes kadastrālo vērtību kopsummas un nosaka zemes kadastrālo vērtību izmaiņu rādītājus;

8.6. pārvērtē zemes kadastrālo vērtību, ja mainījies kāds no šo noteikumu 5.punktā minētajiem zemes vienības datiem;

8.7. iekļauj aktualizēto zemes kadastrālo vērtību ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamo objektu sarakstā.

9. Zemes kadastrālās vērtēšanas vajadzībām Valsts zemes dienests apzina, uzskaita un analizē nekustamā īpašuma tirgus cenu, nomas maksu un citu nekustamā īpašuma tirgus informāciju, kā arī veido un uztur nekustamā īpašuma tirgus datu bāzi. Tirgus datu bāzes veidošanai un uzturēšanai zemesgrāmatu nodaļa, Rīgas Dome un nekustamā īpašuma īpašnieki sniedz Valsts zemes dienesta Lielrīgas reģionālajai nodaļai šādu informāciju:

9.1. par pirkuma līgumiem:

9.1.1. nekustamā īpašuma kadastra numurs;

9.1.2. nekustamā īpašuma agrākais un tagadējais īpašnieks;

9.1.3. darījuma objekta sastāvs;

9.1.4. darījuma cena latos;

9.1.5. darījuma datums;

9.2. par nomas līgumiem:

9.2.1. nomas apzīmējums kadastrā;

9.2.2. nomas objekta sastāvs;

9.2.3. nomas maksa latos mēnesī vai gadā.

10. Personas, kas pēc šo noteikumu stāšanās spēkā ir veikušas darījumus ar nekustamajiem īpašumiem un nav šos darījumus nostiprinājušas zemesgrāmatā, piesakoties pašvaldībā kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji, aizpilda un iesniedz Rīgas Domē nekustamā īpašuma īpašnieka vai tiesiskā valdītāja paziņojumu (pielikums).

11. Rīgas Dome šo noteikumu 9.punktā minēto informāciju un 10.punktā minētos paziņojumus reizi mēnesī iesniedz Valsts zemes dienesta Lielrīgas reģionālajā nodaļā.

III. Zemes faktiskās paraugvērtības

noteikšana

12. Zemes paraugvērtība ir zemes vērtību zonas kvadrātmetra apbūvētas zemes augstākā vērtība (latos) attiecīgajam lietošanas mērķim Rīgas pilsētas teritorijā.

13. Konkrētas zemes vienības kvadrātmetra faktisko paraugvērtību (latos) nosaka atbilstoši attiecīgajam lietošanas mērķim.

14. Konkrētas zemes vienības faktisko paraugvērtību (Pf) nosaka interpolējot - nolasot no Rīgas pilsētas zemes vērtību zonējuma zemes paraugvērtību un izmērot attālumus starp zonu līnijām, izolīnijām un konkrētās zemes vienības smaguma centru.

15. Zemes vienībai, kurai ir noteikti divi vai vairāki lietošanas mērķi, zemes faktisko paraugvērtību nosaka atsevišķi katram nekustamā īpašuma lietošanas mērķim.

16. Kadastrālās vērtēšanas vajadzībām zemes vienību sadala aprēķina daļās un katrai daļai aprēķina faktisko paraugvērtību, ja:

16.1. zemes vienībai ir noteikti divi vai vairāki nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un norādītas konkrētas zemes faktiskā lietojuma platības;

16.2. zemes vērtību zonējumā zemes vienību šķērso vairākas zonu līnijas vai izolīnijas ar strauju vērtību kritumu un tam atbilstošā lietošanas mērķa paraugvērtība svārstās vairāk nekā par 20 %.

17. Zemes faktisko paraugvērtību samazina par 20 % šādām zemes vienībām:

17.1. neapbūvētām zemes vienībām, kas saskaņā ar teritorijas plānojumu paredzētas (izņemot lauksaimniecību un mežsaimniecību) noteiktām apbūves vajadzībām;

17.2. zemes vienības platībai, kas pārsniedz 2000 m2, ja uz tās nav ēku un ja zemes vienībai noteiktais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ietilpst vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo ēku apbūves lietošanas mērķu grupā.

IV. Zemes kadastrālās vērtības

noteikšanas kārtība

18. Konkrētai zemes vienībai kadastrālo vērtību aprēķina saskaņā ar formulu:

Kv = Pf x Lz, kur

Kv - zemes vienības kadastrālā vērtība (latos);

Pf - zemes faktiskā paraugvērtība;

Lz - novērtējamās zemes vienības platība (m2).

19. Zemes vienības kadastrālo vērtību samazina, ja kadastrā attiecīgajai zemes vienībai ir reģistrēti zemes izmantošanas ierobežojumi:

19.1. neatkarīgi no zemes izmantošanas ierobežojuma aizņemtās platības - 10 % vai 20 % apmērā;

19.2. atkarībā no zemes izmantošanas ierobežojuma platības:

19.2.1. 5 % apmērā, ja nav norādīta zemes izmantošanas ierobežojumu aizņemtā platība;

19.2.2. 10 % apmērā, ja zemes izmantošanas ierobežojumu aizņemtā platība nepārsniedz trešdaļu no zemes vienības kopējās platības;

19.2.3. 20 % apmērā, ja zemes izmantošanas ierobežojumu aizņemtā platība pārsniedz trešdaļu no zemes vienības kopējās platības.

20. Ja attiecīgajai zemes vienībai reģistrēti vairāki zemes izmantošanas ierobežojumi, kuriem samazinājumu piemēro atkarībā no platības, šo zemes izmantošanas ierobežojumu platību summē.

21. Ja attiecīgajai zemes vienībai reģistrēti gan šo noteikumu 19.1., gan 19.2.apakšpunktā minētie zemes izmantošanas ierobežojumi, piemēro skaitliski lielāko samazinājumu.

22. Aprēķinot zemes kadastrālo vērtību, par zemes izmantošanas ierobežojumu neuzskata citu personu īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošas ēkas.

23. Ja zemes vienība sadalīta aprēķina daļās, zemes izmantošanas ierobežojumi attiecināmi uz zemes vienību kopumā. Uz konkrētu aprēķina daļu zemes izmantošanas ierobežojumus attiecina tad, ja zemes izmantošanas ierobežojumu platība precizēta dabā atsevišķam zemes lietojumam viena īpašuma sastāvā un šie zemes izmantošanas ierobežojumi ir tieši saistoši.

24. Zemes kadastrālo vērtību lauksaimniecības un mežsaimniecības zemēm aprēķina, reizinot lauksaimniecības vai mežsaimniecības vajadzībām izmantojamās zemes faktisko paraugvērtību ar zemes vienības platību, zemes izmantošanas ierobežojumus papildus neizvērtējot. Lauksaimniecības zemes faktiskā paraugvērtība ir 0,05 lati par kvadrātmetru. Mežsaimniecības zemes faktiskā paraugvērtība ir 0,03 lati par kvadrātmetru.

V. Noslēguma jautājumi

25. Jauns Rīgas pilsētas zemes vērtību zonējums izstrādājams līdz 2001.gada 15.novembrim atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 19.decembra noteikumos Nr.465 "Pilsētu zemes kadastrālās vērtēšanas noteikumi" noteiktajai kārtībai un apstiprināms līdz 2002.gada 15.maijam.

26. Zemes kadastrālās vērtības, kas noteiktas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai un reģistrētas kadastrā, ir spēkā līdz šo noteikumu 5.punktā minēto zemes vienības datu izmaiņām.

27. Līdz 2001.gada 1.septembrim Valsts zemes dienests, saskaņojot ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, izstrādā un tieslietu ministrs apstiprina metodiskos norādījumus par zemes izmantošanas ierobežojumiem un to piemērošanas kārtību Rīgas pilsētas zemes kadastrālās vērtēšanas vajadzībām.

28. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1998.gada 9.jūnija noteikumus Nr.214 "Rīgas pilsētas zemes kadastrālās vērtēšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 172./173.nr.; 2000, 180./181., 473./476.nr.).

29. Noteikumi ir spēkā līdz 2002.gada 31.decembrim.

Ministru prezidenta vietā -

satiksmes ministrs A.Gorbunovs

Tieslietu ministre I.Labucka

 

Noteikumi stājas spēkā ar 2001.gada 4.augustu.

1342 COPY.GIF (129742 BYTES)

2342 COPY.GIF (15079 BYTES)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Rīgas pilsētas zemes kadastrālās vērtēšanas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 342Pieņemts: 31.07.2001.Stājas spēkā: 04.08.2001.Zaudē spēku: 01.01.2003.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 115, 03.08.2001.; Latvijas Vēstnesis, 136, 26.09.2001.
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Citi saistītie dokumenti
27979
04.08.2001
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)