Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.48

Daugavpilī 2015.gada 10.decembrī (prot. Nr.24, 20.§)

2016.gada 14.janvārī (precizēts)
Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam
APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils pilsētas domes
2015.gada 10.decembra sēdes lēmumu Nr.531,
ar 2016.gada 14.janvāra sēdes lēmumu Nr.4 precizēts

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25.2 pirmo un piekto daļu
un 26.panta otro daļu, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 45.2 panta ceturto daļu,
Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr.354
"Audžuģimenes noteikumi" 78.punktu, Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra
noteikumu Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku
gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc
ārpusģimenes aprūpes beigšanās
" 22., 27., 30., 31. un 31.1 punktu,
Ministru kabineta 2018.gada 30.oktobra noteikumu Nr.667 "Adopcijas kārtība" 54.1., 54.2. un 55.punktu
(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 27.10.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 40; 13.07.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 23; 22.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pirms pilngadības sasniegšanai (turpmāk – bērns) un pēc pilngadības līdz 24 gadu vecuma sasniegšanas (turpmāk – pilngadību sasniegušais bērns), pabalstu aprēķināšanas un izmaksas kārtību, kā arī ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanas normatīvus.

2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:

2.1. E-iesniegums – dokuments, kas ir nosūtīts izmantojot tiešsaistes formas, kuras pieejamas Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv vai elektroniskais dokuments, kas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

2.2. Kompensējamā platība – ir platība dzīvoklī, ko izmanto dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai.

2.3. Socializācija – savstarpējās ietekmēšanās un personības veidošanas process, kas vērsts uz bērna un pieaugušā abpusējo sadarbību, kad bērns apgūst vērtības, nostādnes, uzvedības normas, zināšanas, paplašina savu pieredzi un kultūras līmeni, pateicoties tam viņš iekļaujas sociālo attiecību sistēmā, pakāpeniski iesaistoties sociālajā vidē. Socializācija nozīmē sociālo normu, darbību un spēju, kā arī garīgo vērtību apgūšanu.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 24.08.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 31)

3. Daugavpils pilsētas pašvaldība piešķir:

3.1. Pabalstus ģimenēm, kuru aizbildnībā ir bērns:

3.1.1. Pabalstu karstā ūdens piegādes nodrošināšanai;

3.1.2. Dzīvokļa pabalstu kurināmā iegādei individuālās apkures nodrošināšanai;

3.1.3. Dzīvokļa pabalstu siltumenerģijas piegādes izdevumu apmaksai;

3.1.4. Pabalstu bērna ēdināšanas izdevumu segšanai;

3.1.5. Pabalstu mācību piederumu iegādei;

3.2. Pabalstu audžuģimenēm:

3.3. Pabalstu adoptējamā bērna uzturam;

3.4. Pabalstu viesģimenei bērna uzturam;

3.5. Vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

3.6. Vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;

3.7. Pabalstu ikmēneša izdevumiem;

3.8. Dzīvokļa pabalstu pilngadību sasniegušajam bērnam;

3.9. Veselības aprūpes pabalstu;

3.10. Pabalsts pilngadību sasniegušajam bērnam mājokļa iekārtošanai pēc dzīvojamās telpas izīrēšanas.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 25.01.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

4. Pabalsta izmaksu nodrošina Daugavpils pilsētas domes Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests) un Sociālo pakalpojumu centrs bērniem un jauniešiem "Priedīte" (turpmāk – Centrs "Priedīte").

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 24; 15.08.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 18)

5. Pabalsta apmērs, kas ir noteikts mēnešos, par nepilnu mēnesi tiek noteikts proporcionāli dienu skaitam.

6. Lai saņemtu 3.1.–3.2., 3.8.–3.10.apakšpunktā minētos pabalstus, pabalsta pieprasītājs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas ar iesniegumu Sociālajā dienestā un iesniedz izdevumus apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu), ja pieprasīta izdevumu kompensācija, vai iesniedz E-iesniegumu. Lai saņemtu 3.3., 3.5.–3.7.apakšpunktā minētos pabalstus, pabalsta pieprasītājs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas Sociālajā dienestā šajos saistošajos noteikumos noteiktos gadījumos.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

7. Lai saņemtu 3.3.–3.5.apakšpunktā minētos pabalstus, adoptētājs vai audžuģimene, kura ņem bērnu aprūpē no Centra "Priedīte", vai pilngadību sasniegušais bērns, pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās Centrā "Priedīte", uzrādot personu apliecinošu dokumentu vēršas Centrā "Priedīte" vai iesniedz E-iesniegumu."

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 15.08.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 18)

8. Pabalsta pieprasītāja iesniegumu Sociālais dienests vai Centrs "Priedīte" izskata un lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu pieņem mēneša laikā pēc dokumentu saņemšanas. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu Sociālais dienests pabalsta pieprasītājam paziņo mutvārdos, bet lēmumu par atteikumu piešķirt pabalstu noformē rakstveidā, norādot atteikuma iemeslus, kā arī lēmuma apstrīdēšanas termiņus un kārtību.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 24; 15.08.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 18)

9. Ģimene (persona) nav tiesīga saņemt šajos saistošajos noteikumos noteiktos dzīvokļa vai veselības aprūpes pabalstus, ja ģimene (persona) saņēmusi finansiālu atbalstu dzīvokļa vai veselības aprūpes nodrošināšanai atbilstoši citiem pašvaldības normatīvajiem aktiem.

II. Pabalsti ģimenēm, kuru aizbildnībā ir bērns

10. Ģimenes (personas), kuru aizbildnībā ir bērns līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai, ja viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu klātienē un nav stājies laulībā, ja vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, ir tiesīgas saņemt šādus pabalstu veidus:

10.1. Pabalstu karstā ūdens piegādes nodrošināšanai – 18,00 euro apmērā kalendārajā gadā;

10.2. Dzīvokļa pabalstu kurināmā iegādei individuālās apkures nodrošināšanai – 114,00 euro apmērā kalendārajā gadā;

10.3. Dzīvokļa pabalstu siltumenerģijas piegādes izdevumu apmaksai par laika periodu no 1.oktobra līdz 31.martam ieskaitot – 26,00 euro apmērā mēnesī par katru bērnu, bet ne vairāk par 93,00 euro mēnesī;

10.4. Pabalstu bērna ēdināšanas izdevumu segšanai:

10.4.1. Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs – 50% apmērā no ēdināšanas izdevumu summas;

10.4.2. Daugavpils pamatskolās, vidusskolās un profesionālās vidējās izglītības iestādēs mācību gada laikā, vasaras nometnēs Daugavpils pilsētā un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos vasaras brīvlaika periodā – 100% apmērā no ēdināšanas izdevumu summas.

10.5. Pabalstu mācību piederumu iegādei vienu reizi kalendārajā gadā uz katru izglītojamo:

10.5.1. Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamiem – 25,00 euro apmērā;

10.5.2. Daugavpils izglītības iestāžu 1.klases izglītojamiem – 50,00 euro apmērā;

10.5.3. Daugavpils pamatskolās, vidusskolās un profesionālās izglītības iestādēs izglītojamiem, izņemot 1.klases izglītojamos – 35,00 euro apmērā.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 27.10.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 40; 24.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 41)

10.1 10.4.2. un 10.5.3.apakšpunktā minēto pabalstu ir tiesības saņemt pilngadību sasniegušajam bērnam līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja viņš turpina vispārējās vai profesionālās izglītības iegūšanu klātienē un nav stājies laulībā, un ja vidējie ģimenes (personas) ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru.

(Daugavpils pilsētas domes 27.10.2016. saistošo noteikumu Nr. 40 redakcijā)

11. 10.punktā minētos pabalstus Sociālais dienests piešķir ģimenei (personai), kura savu dzīvesvietu ir deklarējusi Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

12. Izvērtējot ģimenes atbilstību 10.punktā minēto ģimeņu kategorijām, Sociālais dienests izvērtē ģimenes ienākumu līmeni un materiālo stāvokli atbilstoši kārtībai, kuru piemēro piešķirot Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālos pabalstus.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

13. Sociālais dienests sniegtās ziņas pārbauda, izskatot pabalsta pieprasītāja iesniegtos dokumentus, izmantojot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas par ģimeni (personu) vai pieprasot ziņas no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī privātpersonām, ja nepieciešams, pieprasot arī ziņas apliecinošus dokumentus un apsekojot ģimeni (personu) dzīvesvietā.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

14. Dzīvokļa pabalstu siltumenerģijas piegādes izdevumu apmaksai, pabalstu karstā ūdens piegādes nodrošināšanai un pabalstu bērna ēdināšanas izdevumu segšanai izmaksā pārskaitījuma veidā uz attiecīgā pakalpojumu sniedzēju norēķinu kontu kredītiestādē.

15. Pabalstu kurināmā iegādei individuālās apkures nodrošināšanai izmaksā skaidrā naudā, pārskaitījuma veidā uz pabalsta pieprasītāja norēķinu kontu kredītiestādē vai pārskaitījuma veidā komersantam kā samaksu par iegādāto kurināmo.

16. Šo noteikumu 10.3.–10.4.punktā minētos pabalstus izmaksā par triju mēnešu periodu. Pēc minētā termiņa notecējuma, pabalsta pieprasītājs šajos noteikumos noteiktajā kārtībā var atkārtoti pieprasīt 10.3.–10.4.punktā minētos pabalstus uz nākamo triju mēnešu periodu.

17. Sociālais dienests pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt 10.1.–10.4.apakšpunktā minēto pabalstu, ja ģimenes materiālais stāvoklis neatbilst Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālo pabalstu piešķiršanas nosacījumiem.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

18. Ģimene (persona) nav tiesīga saņemt 10.punktā noteikto atbalstu, ja ģimene (persona) saņēmusi attiecīgo materiālo atbalstu atbilstoši citiem pašvaldības normatīvajiem aktiem.

III. Pabalsts audžuģimenēm

19. Pabalsts audžuģimenēm ietver pabalstus šādiem mērķiem:

19.1. atlīdzība par audžuģimenes pienākumu veikšanu, ja bērnu ievieto audžuģimenē uz laiku, kas ir īsāks par mēnesi (turpmāk – atlīdzība);

19.2. pabalsts bērna uzturam;

19.3. pabalsts apģērba un mīkstā inventāra (piemēram, gultas veļas, segas, spilvena, matrača) iegādei;

19.4. pabalstu mācību piederumu iegādei;

19.5. pabalstu socializācijas un audzināšanas nolūkiem.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 24.08.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 31)

20. Atlīdzību piešķir neatkarīgi no audžuģimenē ievietoto bērnu skaita un izmaksā tam no laulātajiem (personai), kas ieguvuši audžuģimenes statusu, kurš ir noslēdzis ar pašvaldību līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē.

21. Sociālais dienests pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt atlīdzību gadījumā, ja bērns audžuģimenē ievietots uz laiku, kas ir ilgāks par mēnesi.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

22. Sociālais dienests audžuģimenei neatkarīgi no tā, kurā administratīvajā teritorijā ir deklarēta bērna dzīvesvieta, ja ir pieņemts Daugavpils pilsētas bāriņtiesas lēmums par bērna ievietošanu audžuģimenē, izmaksā:

22.1. pabalstu bērna uzturam līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai – 215 EUR, no 7 gadu vecuma līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai 258 EUR apmērā mēnesī vienam bērnam;

22.2. pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei 130 euro apmērā mēnesī vienam bērnam. Sociālais dienests ir tiesīgs izsniegt pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei mantiskā veidā;

22.3. pabalstu mācību piederumu iegādei, kuri nepieciešami izglītojamajiem mācību procesa nodrošināšanai, vienu reizi kalendārajā gadā uz katru izglītojamo šādā apmērā:

22.3.1. Pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamajiem – 25,00 EUR;

22.3.2. Izglītības iestāžu 1.klases izglītojamajiem – 50,00 EUR;

22.3.3. Pamatskolās, izņemot 1.klases izglītojamos, vidusskolās un profesionālās izglītības iestādēs izglītojamajiem – 35,00 EUR.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 24; 24.08.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 31; 25.01.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 3; 22.1. apakšpunkta jaunā redakcija piemērojama ar 01.01.2018., sk. grozījumu 2. punktu)

22.1 Papildus 22.2.apakšpunktā noteiktajam pabalsta apmēram, ievietojot bērnu audžuģimenē, piešķir vienreizējo pabalstu 70,00 EUR apmērā.

(Daugavpils pilsētas domes 24.08.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

22.2 Sociālais dienests izmaksā audžuģimenei pabalstu socializācijas un audzināšanas nolūkiem 300,00 EUR apmērā sešos kalendārajos mēnešos, bet ne vairāk par 600,00 EUR kalendārajā gadā vienai ģimenei, kura savu dzīvesvietu ir deklarējusi Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā.

(Daugavpils pilsētas domes 24.08.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

22.3 Audžuģimenēm ir pienākums vienu reizi sešos mēnešos iesniegt Sociālajam dienestam pārskatu par izmaksātā pabalsta socializācijas un audzināšanas nolūkiem izlietošanu atbilstoši tā mērķim. Pārskata formu un kārtību, kādā tiek izmaksāts pabalsts socializācijas un audzināšanas nolūkiem izstrādā un nosaka Sociālais dienests.

(Daugavpils pilsētas domes 24.08.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

23. Audžuģimenēm ir pienākums vienu reizi sešos mēnešos iesniegt Sociālajam dienestam pārskatu par pabalsta apģērba un mīkstā inventāra iegādei izlietojumu. Pārskata formu nosaka Sociālais dienests.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

24. Pabalstu audžuģimenēm izmaksā par periodu, kurā bērns ir ievietots audžuģimenē, sākot no bērna ievietošanas audžuģimenē līdz dienai, kad Daugavpils pilsētas bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna uzturēšanās izbeigšanu audžuģimenē vai līdz bērna pilngadības sasniegšanai.

24.1 Sociālais dienests izmaksā 22.1 punktā minēto pabalstu piecu darba dienu laikā no Daugavpils pilsētas bāriņtiesas lēmuma vai informācijas saņemšanas dienas un līguma noslēgšanas starp audžuģimeni un Sociālo dienestu.

(Daugavpils pilsētas domes 24.08.2017. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

IV. Pabalsts adoptējamā bērna uzturam

25. Pirmsadopcijas aprūpes laikā adoptētājam bērna uzturnaudu vai pabalstu adoptējamā bērna uzturam, par kuru Daugavpils pilsētas Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, atbilstoši laikposmam, kurā adoptējamais atrodas adoptētāja aprūpē, izmaksā:

25.1. ja bērns atradās audžuģimenē vai bērnu aprūpes iestādē – Sociālais dienests;

25.2. ja bērns atradās Centrā "Priedīte"Centrs "Priedīte".

(Daugavpils pilsētas domes 22.11.2018. saistošo noteikumu Nr. 33 redakcijā, kas grozīta ar 15.08.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 18)

26. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 22.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

27. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 22.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

28. Pirmsadopcijas aprūpes laikā bērna uzturnaudu vai pabalstu adoptējamā bērna uzturam adoptētājam izmaksā ar dienu, kad Daugavpils pilsētas Bāriņtiesa nodevusi adoptējamo pirmsadopcijas aprūpē, un pārtrauc izmaksu:

28.1. ar dienu, kad stājas spēkā tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu;

28.2. ar dienu, kad Daugavpils pilsētas Bāriņtiesa pieņem lēmumu par pirmsadopcijas aprūpes izbeigšanu.

(Daugavpils pilsētas domes 22.11.2018. saistošo noteikumu Nr. 33 redakcijā)

29. Pabalstu izmaksā reizi mēnesī ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.

V. Pabalsts viesģimenei bērna uzturam

30. Viesģimene, kura ņem aprūpē bērnu no Centra "Priedīte", par kuru Daugavpils pilsētas bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par ārpusģimenes aprūpi, ir tiesīga saņemt Centra "Priedīte" izmaksāto pabalstu bērna uzturam atbilstoši laikposmam, kurā bērns atrodas viesģimenes aprūpē.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 15.08.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 18)

31. Pabalstu izmaksā reizi mēnesī ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.

VI. Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai

32. Vienreizējo pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai Sociālais dienests izmaksā pilngadību sasniegušajam bērnam, par kuru Daugavpils pilsētas Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās, izņemot 33.punktā minēto gadījumu.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

33. Vienreizējo pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai Centrs "Priedīte" izmaksā pilngadību sasniegušajam bērnam, par kuru Daugavpils pilsētas bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par ārpusģimenes aprūpi, pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās Centrā "Priedīte".

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 15.08.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 18)

34. Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai tiek noteikts divu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā un tiek izmaksāts skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.

VII. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei

35. Sociālā dienesta izmaksāto vienreizējo pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei ir tiesīgs saņemt pilngadību sasniegušais bērns, par kuru Daugavpils pilsētas Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

36. Vienreizēja pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei apmērs ir 249,71 euro un tas tiek izmaksāts skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.

VIII. Pabalsts ikmēneša izdevumiem

37. Pabalstu ikmēneša izdevumiem Sociālais dienests izmaksā katru mēnesi pilngadību sasniegušam bērnam, par kuru Daugavpils pilsētas Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi un kurš:

37.1. turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības programmu;

37.2. turpina studijas augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus, un saskaņā ar studiju procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst studiju programmu.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

38. Pabalsts ikmēneša izdevumiem tiek noteikts valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā.

39. Pabalsta izmaksu ikmēneša izdevumiem aptur studiju pārtraukuma laikā un to atjauno, ja studijas tiek atsāktas.

40. Par studiju pārtraukšanu studiju procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pilngadību sasniegušam bērnam ir pienākums nekavējoties informēt Sociālo dienestu.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

41. Pabalstu izmaksā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.

IX. Dzīvokļa pabalsts pilngadību sasniegušam bērnam

42. Dzīvokļa pabalstu piešķir pilngadību sasniegušam bērnam, par kuru Daugavpils pilsētas Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi.

43. Dzīvokļa kompensējamā platība ir noteikta līdz 45 m2 apmērā, nepārsniedzot dzīvokļa kopējo platību.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 25.01.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

44. Dzīvokļa pabalstu ir tiesības saņemt šādu ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu izdevumu segšanai (t.sk., arī ar tiem saistīto nodokļu apmaksai), šādā apmērā:

44.1. dzīvojamās telpas īres maksa (kas ietver arī ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu saistītās obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības) – ikmēneša rēķinā norādītajā faktiskajā apmērā, bet ne vairāk kā par 45 m2 platību un 2,50 EUR par 1 m2 mēnesī;

44.2. siltumenerģijas un karstā ūdens nodrošināšana – ikmēneša rēķinā norādītajā faktiskajā apmērā, bet ne vairāk kā 2,00 EUR par 1 m2 par apkuri un ne vairāk kā par 2 m3 karstā ūdens mēnesī. Ja apkure un karstā ūdens nodrošināšana notiek ar gāzi – atbilstoši faktiskai abonenta maksai un skaitītāja rādījumiem, bet ne vairāk kā 0,80 EUR par dzīvojamās telpas 1 m2 mēnesī. Ja apkure un karstā ūdens nodrošināšana notiek ar elektroenerģiju – faktisko izmaksu apmērā, atbilstoši rēķinam, bet ne vairāk kā 0,80 EUR par dzīvojamās telpas 1 m2 mēnesī. Ja apkure nodrošināta ar malku vai cita veida kurināmo – 114,00 EUR kalendārajā gadā;

44.3. elektroenerģija – rēķinā norādītajā faktiskajā apmērā, bet ne vairāk kā 70 kWh mēnesī, tai skaitā apmaksājot sadales sistēmas pakalpojuma, obligātā iepirkuma un jaudas komponentes maksu, bet ja dzīvoklī ir arī elektriskā plīts ēdiena gatavošanai vai karstā ūdens sagatavošana notiek ar elektroenerģiju – papildus 50 kWh mēnesī;

44.4. aukstā ūdens un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana – ikmēneša rēķinā norādītajā faktiskā apmērā, bet ne vairāk kā 4 m3 mēnesī;

44.5. ja ēdiena gatavošanai izmanto gāzes plīti – līdz 3 m3 gāzes mēnesī (centralizētas gāzes apgādes gadījumā), vai ja izmanto gāzi balonā – balona iegādes izdevumu faktiskā apmērā, bet ne vairāk kā par vienu balonu ar tilpumu līdz 50 litriem – reizi četros mēnešos un ar tilpumu līdz 30 litriem – vienu reizi divos mēnešos;

44.6. sadzīves atkritumu apsaimniekošana – ikmēneša rēķinā norādītajā faktiskajā apmērā (vienai personai);

44.7. citi ar telpu lietošanu saistītie maksājumi, ja tie nav ietverti īres maksā (uzkrājuma fonds, koplietošanas telpu apgaismošana, mājas gāzes sistēmas apsaimniekošana) – ikmēneša rēķinā norādītajā faktiskajā apmērā;

44.8. par viena ūdens skaitītāja uzstādīšanu vai pārbaudi – līdz 12,00 EUR, bet ne vairāk kā faktisko izdevumu apmērā;

44.9. izdevumi par dienesta viesnīcas īri – līdz 90,00 EUR mēnesī, nepārsniedzot faktisko apmēru.

(Daugavpils pilsētas domes 25.01.2018. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

45. Ja vienu dzīvojamo telpu kopīgi īrē vairāki pabalsta pieprasītāji, tad katra pabalsta pieprasītāja saņemamā dzīvokļa pabalsta apmērs ir aprēķināms sadalot noteikumos noteikto dzīvokļa pabalsta apmēru uz īrējamā dzīvojamā telpā esošo pabalsta pieprasītāju skaitu.

46. Ja vienā dzīvojamā telpā, kuru īrē pabalsta pieprasītājs, dzīvo arī citas personas, tad pabalsta pieprasītājs ir tiesīgs saņemt dzīvokļa pabalstu tādā apmērā, kas aprēķināms sadalot noteikumos noteikto dzīvokļa pabalsta apmēru uz īrējamā dzīvojamajā telpā esošo deklarēto personu skaitu.

47. Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, pabalsta pieprasītājs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu un pievieno tā īpašuma dzīvojamās telpas īres līguma kopiju (uzrādot oriģinālu), kurā pabalsta pieprasītājs dzīvo.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

48. Sociālais dienests, ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā, izskata šo noteikumu 47.punktā minētos dokumentus un pieņem lēmumu par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt dzīvokļa pabalstu, ja nav ievērotas šo noteikumu vai citu normatīvo aktu prasības.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

49. Dzīvokļa pabalsta izmaksu veic katru mēnesi, pamatojoties uz attiecīgo pakalpojumu sniedzēju izsniegtajiem rēķiniem. Pabalsta pieprasītājam ir pienākums regulāri iesniegt Sociālajā dienestā pakalpojumu sniedzēju izsniegto rēķinu kopijas, bet ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no to saņemšanas dienas, izņemot gadījumus, kad objektīvu iemeslu dēļ tas nav bijis iespējams.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

50. Dzīvokļa pabalsta izmaksu uzsāk ar tā mēneša 1.datumu, kurā ir pieņemts lēmums par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu.

51. Dzīvokļa pabalstu izmaksā desmit dienu laikā no pakalpojuma sniedzēja rēķina saņemšanas Sociālajā dienestā ar pārskaitījumu uz pakalpojuma sniedzēja vai pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

52. Dzīvokļa pabalsta saņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt Sociālo dienestu, ja tiek mainīta dzīvesvieta vai grozīts īres maksas apmērs.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

53. Ja Sociālajam dienestam kļuvis zināms, ka pabalsta pieprasītājs nav ievērojis šo noteikumu 52.punktā minētās prasības, Sociālais dienests pārtrauc dzīvokļa pabalsta izmaksu līdz informācijas saņemšanai par pabalsta pieprasītāja jauno dzīves vietu un īres maksas apmēru.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

54. Sociālais dienests pieņem lēmumu atcelt jau piešķirto dzīvokļa pabalstu, ja Sociālais dienests konstatē, ka dzīvokļa pabalsta saņēmējs neatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām dzīvokļa pabalsta saņemšanai.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

55. Ja pabalsta pieprasītājs patstāvīgi apmaksā ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītus izdevumus, Sociālajam dienestam ir tiesības pieprasīt no pabalsta pieprasītāja maksājumus apliecinošus dokumentus.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

X. Veselības aprūpes pabalsts

56. Pabalstu veselības aprūpei ir tiesīgs saņemt pilngadību sasniegušais bērns, par kuru Daugavpils pilsētas Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, kurš mācās klātienē un nesaņem apgādnieka zaudējuma pensiju.

57. Veselības aprūpes pabalsts ir paredzēts šādiem mērķiem:

57.1. veselības apdrošināšanas polises iegādes izdevumu kompensēšanai;

57.2. medikamentu, kuriem piemēro samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi, iegādes izdevumu kompensēšanai;

57.3. zobu protezēšanas, ārstēšanas un ortodonta pakalpojuma apmaksai vai apmaksas izdevumu kompensēšanai;

57.4. izdevumu kompensēšanai par vizīti pie ārsta speciālista;

57.5. medicīnisko ierīču un optisko briļļu lēcu iegādes izdevumu kompensēšanai;

57.6. bezglutēna pārtikas produktu iegādei un iegādes izdevumu kompensēšanai;

57.7. Veselības aprūpes pabalsts apmērs ir 60,00 euro kalendārajā gadā.

58. Pabalsta saņemšanai pilngadību sasniegušais bērns iesniedz iesniegumu Sociālajā dienestā, pievienojot klāt šādu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālu, ja dokumenti neatrodas Sociālā dienesta rīcībā:

58.1. ārsta izziņu (forma 027/u) pacientiem, kuriem nepieciešamas hemodialīzes procedūras;

58.2. izdevumus apliecinošus dokumentus, ja pieprasīta izdevumu kompensācija;

58.3. veselības apdrošināšanas polises kopiju, ja pabalstu pieprasa veselības apdrošināšanas polises iegādes izdevumu kompensēšanai.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

59. Izdevumus apliecinošus dokumentus Sociālais dienests pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

60. Pabalstu izmaksā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.

XI. Pabalsts pilngadību sasniegušajam bērnam mājokļa iekārtošanai pēc dzīvojamās telpas izīrēšanas

(Nodaļas nosaukums Daugavpils pilsētas domes 25.01.2018. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

61. Pilngadību sasniegušajam bērnam, par kuru Daugavpils pilsētas bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai ir tiesības saņemt pabalstu 285,00 EUR apmērā mājokļa iekārtošanai pēc tam, kad pašvaldība likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" noteiktajā kārtībā izīrējusi dzīvojamo telpu.

(Daugavpils pilsētas domes 25.01.2018. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

62. Pabalsta saņemšanai pilngadību sasniegušais bērns divu mēnešu laikā no dzīvojamās telpas izīrēšanas dienas iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu, kuram pievieno šādus dokumentus:

62.1. dzīvojamās telpas īres līguma kopiju;

62.2. mājokļa iekārtošanai nepieciešamo priekšmetu sarakstu vai mājokļa iekārtošanai iegādāto priekšmetu čekus vai citus maksājumus apliecinošus dokumentus.

(Daugavpils pilsētas domes 25.01.2018. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

63. Pēc iesnieguma saņemšanas Sociālais dienests apseko pabalsta pieprasītāja dzīvojamo telpu un sastāda atzinumu par pabalsta izmaksas nepieciešamību.

(Daugavpils pilsētas domes 25.01.2018. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

64. Pabalstu izmaksā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.

(Daugavpils pilsētas domes 25.01.2018. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

65. Pēc pabalsta saņemšanas pilngadību sasniegušajam bērnam ir pienākums Sociālajā dienestā iesniegt atskaiti par saņemto finansējumu, ja vien čeki vai citi maksājumus apliecinoši dokumenti par saņemto finansējumu netika iesniegti iepriekš.

(Daugavpils pilsētas domes 25.01.2018. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

66. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 25.01.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 3)

XII. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

67. Sociālā dienesta vai Centra "Priedīte" pieņemto lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt un faktisko rīcību, pabalsta pieprasītājs Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Daugavpils pilsētas domē.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.07.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 24; 15.08.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 18)

68. Daugavpils pilsētas domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību, pabalsta pieprasītājs Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

XIII. Noslēguma jautājumi

69. Atzīt par spēku zaudējušiem:

69.1. Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra saistošos noteikumus Nr.5 "Pabalsta apmērs audžuģimenēm" (Latvijas Vēstnesis, 32 (4224), 25.02.2010., 245 (5051), 14.12.2013., 203 (4806), 28.12.2012.);

69.2. Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.janvāra saistošos noteikumus Nr.7 "Dzīvokļa pabalsts bērniem bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības" (Latvijas Vēstnesis, 29 (5347), 11.02.2015.).

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Daugavpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 48Pieņemts: 10.12.2015.Stājas spēkā: 21.01.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 13, 20.01.2016. OP numurs: 2016/13.10
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
279417
{"selected":{"value":"30.08.2019","content":"<font class='s-1'>30.08.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"30.08.2019","iso_value":"2019\/08\/30","content":"<font class='s-1'>30.08.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"19.12.2018","iso_value":"2018\/12\/19","content":"<font class='s-1'>19.12.2018.-29.08.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.08.2018","iso_value":"2018\/08\/09","content":"<font class='s-1'>09.08.2018.-18.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.02.2018","iso_value":"2018\/02\/07","content":"<font class='s-1'>07.02.2018.-08.08.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.12.2017","iso_value":"2017\/12\/14","content":"<font class='s-1'>14.12.2017.-06.02.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.09.2017","iso_value":"2017\/09\/23","content":"<font class='s-1'>23.09.2017.-13.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.11.2016","iso_value":"2016\/11\/12","content":"<font class='s-1'>12.11.2016.-22.09.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.07.2016","iso_value":"2016\/07\/28","content":"<font class='s-1'>28.07.2016.-11.11.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.01.2016","iso_value":"2016\/01\/21","content":"<font class='s-1'>21.01.2016.-27.07.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
30.08.2019
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva