Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 18

Rīgā 2016. gada 5. janvārī (prot. Nr. 1 29. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 29. marta noteikumos Nr. 245 "Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz, pārreģistrē, aptur un anulē speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai un maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu un pārreģistrāciju, kā arī prasībām kapitālsabiedrībai speciālās atļaujas (licences) saņemšanai"

Izdoti saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības
likuma 8. panta 1.3 daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 29. marta noteikumos Nr. 245 "Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz, pārreģistrē, aptur un anulē speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai un maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu un pārreģistrāciju, kā arī prasībām kapitālsabiedrībai speciālās atļaujas (licences) saņemšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 53., 114., 151. nr.; 2012, 154. nr.; 2013, 135., 202. nr.; 2014, 159. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:

"Noteikumi par speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai";

1.2. svītrot 1.3. apakšpunktu;

1.3. izteikt 1.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.5. kārtību, kādā maksājama valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu un ikgadējā valsts nodeva par kreditēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības uzraudzību, kā arī valsts nodevas apmēru.";

1.4. svītrot 3. punktu;

1.5. svītrot 5. punktā vārdus "vai veikušas speciālās atļaujas (licences) pārreģistrāciju";

1.6. izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs pirms lēmuma pieņemšanas par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu, apturēšanu vai anulēšanu, kā arī speciālās atļaujas (licences) spēkā esības laikā ir tiesīgs sniegt norādījumus kapitālsabiedrībai par darbībām, kas tai jāveic, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības vai tās darbības atbilstību šo noteikumu prasībām.";

1.7. papildināt 9.5. apakšpunktu aiz vārdiem "kapitālsabiedrības pamatkapitālā" ar vārdiem "vai ar kuriem apmaksā atsavinātās kapitālsabiedrības dalībnieku daļas";

1.8. svītrot 12.3. apakšpunktu;

1.9. aizstāt 12.4. apakšpunktā vārdu "dibinātājiem" ar vārdu "dalībniekiem";

1.10. aizstāt 13.1.2. apakšpunktā vārdu "dibinātāju" ar vārdu "dalībnieku";

1.11. svītrot 23. punkta otro teikumu;

1.12. izteikt 27. punktu šādā redakcijā:

"27. Ja speciālās atļaujas (licences) darbības laikā notiek izmaiņas šo noteikumu 1. pielikuma 2., 3. un 4. punktā norādītajā informācijā, kapitālsabiedrības padomes (ja tāda izveidota) vai valdes locekļu sastāvā, kapitālsabiedrības dalībnieku īpašumā esošo daļu apmērā vai mainās pamatkapitāla daļu īpašnieki (dalībnieki), kapitālsabiedrības pienākums ir informēt par to Patērētāju tiesību aizsardzības centru un iesniegt aktuālo informāciju 10 darbdienu laikā no dienas, kad veiktas vai notikušas izmaiņas. Ja minētās izmaiņas skar nerezidentu, informācijai pievieno izmaiņas apliecinošus dokumentus.";

1.13. svītrot IV nodaļu;

1.14. papildināt noteikumus ar 38.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"38.9. kapitālsabiedrība nav samaksājusi ikgadējo valsts nodevu par kreditēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības uzraudzību šajos noteikumos noteiktajā termiņā un apmērā.";

1.15. izteikt 48. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja speciālā atļauja (licence) tiek anulēta, kapitālsabiedrībai samaksātā valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu un ikgadējā valsts nodeva par kreditēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības uzraudzību netiek atmaksāta.";

1.16. izteikt 50. un 51. punktu šādā redakcijā:

"50. Ikgadējās valsts nodevas apmērs par kreditēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības uzraudzību ir 14 225 euro.

51. Valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu kapitālsabiedrība maksā pirms šo noteikumu 12. punktā minētā iesnieguma iesniegšanas Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.";

1.17. papildināt noteikumus ar 51.1 punktu šādā redakcijā:

"51.1 Ikgadējo valsts nodevu par kreditēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības uzraudzību kapitālsabiedrība maksā:

51.1 1. pirmo reizi - līdz dienai, kad no speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas dienas ir pagājis gads, proporcionāli dienu skaitam par periodu līdz attiecīgā kalendāra gada beigām. Ikgadējo valsts nodevu par kreditēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības uzraudzību nemaksā par pirmo kalendāra gadu no dienas, kad izsniegta speciālā atļauja (licence);

51.1 2. par katru nākamo kalendāra gadu - līdz kārtējā gada 1. decembrim.";

1.18. aizstāt 52. punktā vārdu "pārreģistrāciju" ar vārdiem "ikgadējā valsts nodeva par kreditēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības uzraudzību";

1.19. izteikt 54. punktu šādā redakcijā:

"54. Ja speciālās atļaujas (licences) izsniegšana tiek atteikta, Valsts ieņēmumu dienests, pamatojoties uz Patērētāju tiesību aizsardzības centra lēmumu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas atteikumu, atmaksā kapitālsabiedrībai samaksāto valsts nodevu saskaņā ar likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteikto kārtību.";

1.20. papildināt noteikumus ar 58. punktu šādā redakcijā:

"58. Speciālā atļauja (licence), kas izsniegta vai pārreģistrēta līdz 2015. gada 31. decembrim, ir spēkā līdz speciālajā atļaujā (licencē) norādītā termiņa beigām, ja vien netiek pieņemts lēmums par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu vai darbības apturēšanu saskaņā ar šiem noteikumiem. Ne vēlāk kā divus mēnešus pirms speciālajā atļaujā (licencē) norādītā derīguma termiņa beigām kapitālsabiedrība iesniedz Patērētāju tiesību aizsardzības centrā iesniegumu brīvā formā par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu uz nenoteiktu laiku. Šādā gadījumā valsts nodeva nav jāmaksā. Iesniegumam pievieno šo noteikumu 12. punktā minētās ziņas un dokumentus, ja tajos norādītā informācija ir mainījusies vai beidzies dokumenta derīguma termiņš un šī informācija nav paziņota Patērētāju tiesību aizsardzības centram saskaņā ar šo noteikumu 27. punktu. Līdz spēkā esošās licences derīguma termiņa beigām kapitālsabiedrība samaksā valsts nodevu par kreditēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības uzraudzību proporcionāli dienu skaitam par periodu no speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņa beigām līdz attiecīgā kalendāra gada beigām.";

1.21. izteikt 1. un 2. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2011. gada 29. marta
noteikumiem Nr. 245

Iesniegums speciālās atļaujas (licences) saņemšanai

Patērētāju tiesību aizsardzības centram

1. Informācija par kapitālsabiedrību

Kapitālsabiedrības nosaukums (firma)  
Reģistrācijas numurs komercreģistrā (vai līdzvērtīgā kompetentā iestādē citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, kurā kapitālsabiedrība ir reģistrēta)  
Juridiskā adrese  
Tālruņa numurs  
Faksa numurs  
E-pasta adrese  

2. Kapitālsabiedrības kontaktpersona

Vārds, uzvārds  
Tālruņa numurs  
Faksa numurs  
E-pasta adrese  

3. Ziņas par komercdarbības veikšanas (klientu apkalpošanas) vietu (adresi) vai vietām un kapitālsabiedrības interneta vietni, kurā tiek piedāvāti informācijas sabiedrības pakalpojumi (ja kapitālsabiedrība tādus sniedz):

3.1. ziņas par komercdarbības veikšanas (klientu apkalpošanas) vietu (adresi) vai vietām

Klientu apkalpošanas vietas nosaukums (ja ir)

Adrese

Piedāvātais kreditēšanas pakalpojums

     
     
     

3.2. ziņas par kapitālsabiedrības interneta vietni (vietnēm), kurā patērētājiem tiek vai tiks piedāvāti informācijas sabiedrības pakalpojumi

Interneta vietnes adrese

Piedāvātais kreditēšanas pakalpojums

   
   
   

4. Informācija par kreditēšanas pakalpojumu veidiem, kurus kapitālsabiedrība piedāvā vai plāno piedāvāt patērētājam

Kredīta veids (atzīmēt ar X)

Nodrošinājums (atzīmēt ar X)

Īss pakalpojuma raksturojums

Hipotēku kredīts nekustamā īpašuma iegādei
Cits kredīts nekustamā īpašuma iegādei, kas nav hipotēku kredīts
Cits kredīts, kas nodrošināts ar nekustamā īpašuma hipotēku (norādīt, kāds) ___________________________  
Kredīts pret kustamas lietas ķīlu (lombardu kredīts)
Kredīts patēriņa preču vai pakalpojumu iegādei
Finanšu līzings
Operatīvais līzings
Norēķinu karšu kredīts
Cits (norādīt, kāds)* ______________________________

Piezīme. * Ja nepieciešams, tabulu papildina ar jaunām ailēm.

5. Informācija par to kapitālsabiedrības darbinieku kompetenci patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanā, kuri sniedz vai sniegs kreditēšanas pakalpojumus patērētājam, un informācija par to, kā darbinieku kompetence tiek nodrošināta (piemēram, darbinieku atlases metodes, prasības darbinieku izglītībai, darbinieku apmācības programmas un citas darbības)


6. Lūdzu izsniegt speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikā no _____. gada ___.__________.*

Piezīme. * Aizpilda, ja paredzēts, ka patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšana tiks uzsākta ne agrāk kā četrus mēnešus pēc tam, kad iesniegts iesniegums speciālās atļaujas (licences) saņemšanai.

7. Vēlos saņemt licenci (atzīmēt ar X):

 papīra dokumenta formā

 elektroniska dokumenta formā elektronisko dokumentu apriti regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

8. Apliecinu, ka:

8.1. kapitālsabiedrībai ir izstrādāta kārtība, kādā sniedz patērētāju kreditēšanas pakalpojumus, izskata patērētāju sūdzības un izvērtē patērētāja spēju atmaksāt kredītu;

8.2. kapitālsabiedrības darbinieki ir kompetenti patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanā;

8.3. ja kapitālsabiedrība piedāvā vai plāno piedāvāt patērētājam kreditēšanas līgumu, kuru noslēdzot patērētājs nodod kapitālsabiedrības glabāšanā kā nodrošinājumu kādu kustamu lietu:

8.3.1. visas telpas, kurās tiek veikta vai plānota pakalpojumu sniegšana patērētājam un ķīlu uzglabāšana, atbilst patērētāja kreditēšanas noteikumu prasībām;

8.3.2. ir noslēgti vai tiks noslēgti līgumi ar apsardzes komersantiem, kuri darbojas saskaņā ar Apsardzes darbības likumu, lai nodrošinātu pakalpojuma sniegšanas vietu atbilstību patērētāja kreditēšanas noteikumu prasībām;

8.3.3. ir apdrošināta civiltiesiskā atbildība par kapitālsabiedrības darbības vai bezdarbības dēļ nodarīto kaitējumu kapitālsabiedrības glabāšanā nodotajai ķīlai.

9. Apliecinu, ka esmu informēts par pienākumu saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 29. marta noteikumu Nr. 245 "Noteikumi par speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai" 25. un 27. punktu sniegt Patērētāju tiesību aizsardzības centram informāciju par komersanta nosaukuma, juridiskās adreses, kā arī citu šajā iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos sniegto ziņu izmaiņām 10 dienu laikā pēc attiecīgo izmaiņu veikšanas.

10. Apliecinu, ka esmu informēts par to, ka nepatiesas vai maldinošas informācijas sniegšana Patērētāju tiesību aizsardzības centram ir pārkāpums, kura dēļ speciālās atļaujas (licences) saņemšana var tikt atteikta vai izsniegtā speciālā atļauja (licence) var tikt anulēta. Par komercdarbību bez speciālās atļaujas (licences) Latvijas tiesību aktos ir paredzēta gan administratīvā atbildība, gan kriminālatbildība.

Pielikumā (atzīmēt ar X):

 izziņa par kriminālo un administratīvo sodāmību no personas pastāvīgās dzīvesvietas valsts iestādes, kas uztur informāciju par sodāmību saskaņā ar attiecīgās valsts likumiem (ja kapitālsabiedrības padomes (ja tāda ir izveidota) vai valdes loceklis ir ārvalstnieks)

 pilnvarotā pārstāvja pilnvara (ja iesniegumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis)

 citi dokumenti (norādīt, kādi) ___________________________________________

Komersanta amatpersona      
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

 

 

(datums*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. pielikums 
Ministru kabineta 
2011. gada 29. marta
noteikumiem Nr. 245

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Speciālā atļauja (licence) Nr._____

Komersanta nosaukums  
Komersanta reģistrācijas numurs komercreģistrā (vai līdzvērtīgā kompetentā iestādē citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, kurā kapitālsabiedrība ir reģistrēta)  
Komersanta juridiskā adrese  

Speciālā atļauja (licence) izsniegta patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikā no ____. gada ___.________, pamatojoties uz Patērētāju tiesību aizsardzības centra ____. gada ____._______ lēmumu Nr. ___.

Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktors      
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

Z. v.*

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "Z. v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.";

1.22. svītrot 4. pielikumu.

2. Noteikumi piemērojami ar 2016. gada 1. janvāri.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 29. marta noteikumos Nr. 245 "Noteikumi par kārtību, kādā .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 18Pieņemts: 05.01.2016.Stājas spēkā: 12.01.2016.Piemērojams ar: 01.01.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 6, 11.01.2016. OP numurs: 2016/6.1
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
279099
12.01.2016
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)