Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 517

Rīgā 2015. gada 8. septembrī (prot. Nr. 45 86. §)
Kārtība, kādā ziņo par konstatētajām neatbilstībām un atgūst neatbilstoši veiktos izdevumus Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā ziņo par konstatētajām neatbilstībām Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – Eiropas Savienības fonds) projektos (turpmāk – projekts), noraksta, ietur vai atgūst neatbilstoši veiktos izdevumus, kā arī piemēro proporcionālo finanšu korekciju.

2. Neatbilstība šo noteikumu izpratnē ir:

2.1. jebkurš Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības tiesību akta pārkāpums, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (turpmāk – regula Nr. 1303/2013), 2. panta 36. punktam;

2.2. Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmēja (turpmāk – finansējuma saņēmējs) izdarīts Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2 panta trešajā daļā minētais administratīvais pārkāpums, ja attiecīgais kompetentas institūcijas lēmums ir stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams vai attiecīgais tiesas spriedums ir stājies spēkā (attiecināms, ja finansējuma saņēmējs nav tiešās pārvaldes iestāde);

2.3. finansējuma saņēmēja izdarīts Krimināllikuma 280. panta otrajā daļā minētais noziedzīgais nodarījums, ja finansējuma saņēmējs ir atzīts par vainīgu un attiecīgais tiesas nolēmums vai prokurora priekšraksts par sodu ir stājies spēkā (attiecināms, ja finansējuma saņēmējs ir fiziska persona);

2.4. finansējuma saņēmēja izdarīts Krimināllikuma 280. panta otrajā daļā minētais noziedzīgais nodarījums, ja finansējuma saņēmējam ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis un attiecīgais tiesas nolēmums vai prokurora priekšraksts par sodu ir stājies spēkā (attiecināms, ja finansējuma saņēmējs ir privāto tiesību juridiska persona).

3. Sadarbības iestāde par tās pieņemtajiem lēmumiem informē finansējuma saņēmēju.

II. Neatbilstības izvērtēšana

4. Vadošā iestāde, revīzijas iestāde, sertifikācijas iestāde, atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde izvērtē katru tās konstatēto iespējamo neatbilstību.

5. Ja vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde vai atbildīgā iestāde projektā konstatē iespējamu neatbilstību, tā 10 darbdienu laikā pēc neatbilstības konstatēšanas, izmantojot savu oficiālo elektroniskā pasta adresi, elektroniski informē sadarbības iestādi. Revīzijas iestāde, konstatējot iespējamu neatbilstību, informē sadarbības iestādi saskaņā ar normatīvo aktu par revīzijas iestādes funkciju nodrošināšanas kārtību Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

6. Sniedzot šo noteikumu 5. punktā minēto informāciju, institūcija, kura konstatējusi iespējamu neatbilstību, norāda (attiecināms, ja tās rīcībā ir atbilstoša informācija):

6.1. finansējuma saņēmēju, kura īstenotajā projektā konstatēta iespējamā neatbilstība;

6.2. tā projekta nosaukumu un numuru, kurā konstatēta iespējamā neatbilstība;

6.3. iespējamās neatbilstības rezultātā radušos neatbilstoši veikto izdevumu summu (tai skaitā dalījumā pa izmaksu pozīcijām);

6.4. iespējamās neatbilstības būtību;

6.5. iespējamās neatbilstības atklāšanas veidu.

7. Sadarbības iestādei ir tiesības saņemt no Sodu reģistra informāciju par finansējuma saņēmējiem, kuri ir sodīti par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2 panta trešajā daļā minētā administratīvā pārkāpuma vai Krimināllikuma 280. panta otrajā daļā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu vai kuriem ir piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi (ja finansējuma saņēmējs ir privāto tiesību juridiska persona) par minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, lai varētu konstatēt šo noteikumu 2.2., 2.3. un 2.4. apakšpunktā minēto neatbilstību.

8. Sadarbības iestāde, ņemot vērā tās rīcībā esošo informāciju, kā arī vadošās iestādes, revīzijas iestādes, sertifikācijas iestādes vai atbildīgās iestādes sniegto informāciju par projektā konstatēto iespējamo neatbilstību, izvērtē iespējamo neatbilstību, tās smagumu, veidu un radīto zaudējumu apmēru un pieņem lēmumu par neatbilstības konstatēšanu. Ja sadarbības iestāde konstatē, ka neatbilstoši veikto izdevumu summu nav iespējams konkrēti noteikt vai būtu nesamērīgi samazināt projekta attiecināmās izmaksas par visu izdevumu summu, kas neatbilst normatīvo aktu un civiltiesiskā līguma vai vienošanās nosacījumiem par projekta īstenošanu, sadarbības iestāde saskaņā ar vadošās iestādes izstrādātajām vadlīnijām par finanšu korekciju piemērošanu piemēro proporcionālo finanšu korekciju.

9. Ja sadarbības iestāde vai vadošā iestāde nepiekrīt revīzijas iestādes ierosinātajām finanšu korekcijām, sertifikācijas iestāde ietur no Eiropas Komisijai deklarējamiem izdevumiem tos izdevumus, kurus revīzijas iestāde atzinusi par neatbilstošiem.

10. Šo noteikumu 9. punktā minētos ieturētos izdevumus var deklarēt Eiropas Komisijai tikai tad, ja revīzijas iestāde ir atzinusi ieturētos izdevumus par atbilstošiem saskaņā ar normatīvo aktu par revīzijas iestādes funkciju nodrošināšanas kārtību Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

11. Sadarbības iestāde ievada informāciju par konstatēto neatbilstību Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.–2020. gadam (turpmāk – vadības informācijas sistēma).

12. Informāciju par visām attiecīgajā ceturksnī vadības informācijas sistēmā ievadītajām neatbilstībām vadošā iestāde apkopo šādos termiņos:

12.1. par kārtējā gada I ceturksni – līdz kārtējā gada 1. maijam;

12.2. par kārtējā gada II ceturksni – līdz kārtējā gada 1. augustam;

12.3. par kārtējā gada III ceturksni – līdz kārtējā gada 1. novembrim;

12.4. par kārtējā gada IV ceturksni – līdz nākamā gada 1. februārim.

13. Ja sadarbības iestāde vadības informācijas sistēmā nav ievadījusi informāciju par attiecīgajā ceturksnī konstatētajām neatbilstībām, uzskatāms, ka šajā ceturksnī sadarbības iestāde neatbilstības nav konstatējusi.

14. Vadošā iestāde 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 12. punktā minētā termiņa beigām organizē sanāksmi ar visām šo noteikumu 4. punktā minētajām institūcijām, lai apspriestu attiecīgajā ceturksnī konstatētās neatbilstības un pieņemtu lēmumu, par kurām neatbilstībām jāziņo Eiropas Komisijai. Šo noteikumu 4. punktā minētās institūcijas līdz šo noteikumu 12. punktā minētā termiņa beigām var pieteikt izskatīšanai sanāksmē arī citus papildu jautājumus.

15. Piecas darbdienas pirms šo noteikumu 14. punktā minētās sanāksmes vadošā iestāde sanāksmes dalībniekiem elektroniski nosūta apkopotu informāciju par attiecīgajā ceturksnī konstatētajām neatbilstībām un pieteiktajiem papildu jautājumiem.

III. Ziņošana Eiropas Komisijai par konstatēto neatbilstību

16. Sadarbības iestāde elektroniski ziņo Eiropas Komisijai par neatbilstību, izmantojot Eiropas Komisijas izveidotu un Eiropas Krāpšanas apkarošanas biroja uzturētu datu apmaiņas sistēmu (turpmāk – neatbilstību vadības sistēma). Revīzijas iestāde, izmantojot neatbilstību vadības sistēmu, ziņo par revīzijas iestādes konstatētajām neatbilstībām, ja par tām nav ziņojusi sadarbības iestāde.

17. Par neatbilstību vadības sistēmas lietošanas tiesību apjomu un veidu lemj šo noteikumu 4. punktā minētās attiecīgās institūcijas vadītājs. Neatbilstību vadības sistēmas lietošanas tiesību piešķiršanas pieprasījumu rakstiski iesniedz vadošajā iestādē.

18. Vadošā iestāde apkopo šo noteikumu 17. punktā minēto informāciju un veic nepieciešamās darbības, lai šo noteikumu 4. punktā minētajām institūcijām nodrošinātu neatbilstību vadības sistēmas lietošanas tiesības.

IV. Neatbilstoši veikto izdevumu atgūšana, ja finansējuma saņēmējs ir valsts budžeta iestāde, plānošanas reģions, pašvaldība, no valsts budžeta daļēji finansēta atvasināta publiska persona, budžeta nefinansēta iestāde vai valsts kapitālsabiedrība, kura projektu īsteno tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros

19. Ja finansējuma saņēmējs, kura īstenotajā projektā ir konstatēta šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minētā neatbilstība, kuras rezultātā radušies neatbilstoši veikti izdevumi, ir valsts budžeta iestāde vai plānošanas reģions, sadarbības iestāde pēc neatbilstības konstatēšanas:

19.1. ja iespējams, ietur neatbilstoši veiktos izdevumus no projekta maksājuma pieprasījuma;

19.2. ja neatbilstoši veiktos izdevumus nav iespējams ieturēt saskaņā ar šo noteikumu 19.1. apakšpunktu un vienam projektam vienas neatbilstības dēļ neatbilstoši veikto izdevumu summa nepārsniedz 250 euro, neatbilstoši veiktos izdevumus neatgūst;

19.3. ja neatbilstoši veiktos izdevumus nav iespējams ieturēt saskaņā ar šo noteikumu 19.1. apakšpunktu vai piemērot šo noteikumu 19.2. apakšpunktā paredzēto kārtību, pieņem lēmumu par neatbilstoši veiktajiem izdevumiem projektā, informāciju par minēto lēmumu ievada vadības informācijas sistēmā un triju darbdienu laikā informē vadošo iestādi, atbildīgo iestādi un sertifikācijas iestādi.

20. Ja finansējuma saņēmējs, kura īstenotajā projektā ir konstatēta šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minētā neatbilstība, kuras rezultātā radušies neatbilstoši veikti izdevumi, ir pašvaldība, no valsts budžeta daļēji finansēta atvasināta publiska persona (izņemot plānošanas reģionu), budžeta nefinansēta iestāde, valsts kapitālsabiedrība, kura projektu īsteno tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros, sadarbības iestāde pēc neatbilstības konstatēšanas:

20.1. ja iespējams, ietur neatbilstoši veiktos izdevumus no projekta maksājuma pieprasījuma;

20.2. ja neatbilstoši veiktos izdevumus nav iespējams ieturēt saskaņā ar šo noteikumu 20.1. apakšpunktu un vienam projektam vienas neatbilstības dēļ neatbilstoši veikto izdevumu summa nepārsniedz 250 euro, neatbilstoši veiktos izdevumus neatgūst;

20.3. ja neatbilstoši veiktos izdevumus nav iespējams ieturēt saskaņā ar šo noteikumu 20.1. apakšpunktu vai piemērot šo noteikumu 20.2. apakšpunktā paredzēto kārtību, pieņem lēmumu par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu.

21. Ja sadarbības iestāde ir pieņēmusi šo noteikumu 20.3. apakšpunktā minēto lēmumu, finansējuma saņēmējs neatbilstoši veiktos izdevumus atmaksā triju mēnešu laikā no minētā lēmuma spēkā stāšanās dienas vai atbilstoši šo noteikumu 26. punktā minētajam atmaksas grafikam.

22. Ja attiecībā uz šo noteikumu 20. punktā minēto finansējuma saņēmēju ir konstatēta šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minētā neatbilstība, sadarbības iestāde rīkojas šo noteikumu 20. punktā noteiktajā kārtībā attiecībā uz finansējumu, kas finansējuma saņēmējam izmaksāts 12 mēnešu laikā pirms administratīvā protokola sastādīšanas par attiecīgo administratīvo pārkāpumu.

23. Ja pieņemts lēmums par neatbilstoši veikto izdevumu ieturēšanu saskaņā ar šo noteikumu 19.1. vai 20.1. apakšpunktu un attiecīgie izdevumi ir deklarēti Eiropas Komisijai, sadarbības iestāde informē sertifikācijas iestādi. Par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas dienu uzskata dienu, kad sadarbības iestāde veikusi maksājumu par apstiprināto maksājuma pieprasījumu, no kura ietur neatbilstoši veiktos izdevumus, vai, ja maksājuma veikšana nav attiecināma, dienu, kad sadarbības iestāde apstiprinājusi maksājuma pieprasījumu, no kura ietur neatbilstoši veiktos izdevumus.

24. Ja sadarbības iestāde pieņem lēmumu par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu saskaņā ar šo noteikumu 20.3. apakšpunktu, tā par minēto lēmumu informē sertifikācijas iestādi un par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas dienu uzskata dienu, kad naudas līdzekļi par neatbilstoši veiktajiem izdevumiem ir ieskaitīti pilnā apmērā šo noteikumu 40. punktā minētajā kontā.

25. Finanšu ministrija reizi pusgadā, attiecīgi līdz 1. martam un 1. septembrim, informē Ministru kabinetu par visiem šo noteikumu 19. un 20. punktā minētajiem gadījumiem. Ministru kabinets lemj:

25.1. par izdevumu segšanu no valsts budžeta līdzekļiem, ja sadarbības iestāde ir pieņēmusi šo noteikumu 19.3. apakšpunktā minēto lēmumu;

25.2. par izdevumu segšanu no valsts budžeta līdzekļiem vai neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu, ja sadarbības iestāde ir pieņēmusi šo noteikumu 20.3. apakšpunktā minēto lēmumu, bet neatbilstoši veiktie izdevumi nav atmaksāti lēmumā par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu noteiktajā termiņā vai saskaņā ar atmaksas grafiku.

26. Finansējuma saņēmējs ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms šo noteikumu 20.3. apakšpunktā minētajā lēmumā noteiktā termiņa beigām informē sadarbības iestādi par nespēju lēmumā noteiktajā termiņā atmaksāt neatbilstoši veiktos izdevumus un 10 darbdienu laikā vienojas par neatbilstoši veikto izdevumu atmaksas grafiku.

27. Ja finansējuma saņēmējs, kas ir valsts kapitālsabiedrība, kura projektu īsteno tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros, šo noteikumu 20.3. apakšpunktā minētajā lēmumā noteiktajā termiņā vai atbilstoši šo noteikumu 26. punktam saskaņotajā neatbilstoši veikto izdevumu atmaksas grafikā neatmaksā neatbilstoši veiktos izdevumus, tas par katru nokavēto dienu maksā nokavējuma naudu – 6 % gadā no neatmaksātās summas.

28. Nokavējuma naudu nepiemēro par laikposmu, kad tiek saskaņots neatbilstoši veikto izdevumu atmaksas grafiks atbilstoši šo noteikumu 26. punktam. Pēc grafika saskaņošanas nokavējuma nauda netiek piemērota, ja finansējuma saņēmējs veic maksājumus grafikā noteiktajā laikā.

29. Ja pēc šo noteikumu 20.3. apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanas vai 26. punktā minētās vienošanās panākšanas nav iespējams projekta ietvaros atgūt neatbilstoši veiktos izdevumus, sadarbības iestādei ir tiesības, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, atgūt tos no tā paša finansējuma saņēmēja citiem projektiem, kas tiek īstenoti atklātas projektu iesniegumu atlases veidā tā paša specifiskā atbalsta mērķa ietvaros.

30. Ja sadarbības iestāde ir pieņēmusi šo noteikumu 19.3. apakšpunktā minēto lēmumu, par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas dienu uzskata attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienu. Ja sadarbības iestāde ir pieņēmusi šo noteikumu 20.3. apakšpunktā minēto lēmumu un neatbilstoši veiktie izdevumi nav atmaksāti lēmumā par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu noteiktajā termiņā vai saskaņā ar atmaksas grafiku, par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas dienu uzskata dienu, kad Ministru kabinetā izskata šo noteikumu 25.2. apakšpunktā minēto informāciju vai kad finansējuma saņēmējs ir izpildījis Ministru kabineta lēmumu. Par Ministru kabineta lēmumu vadošā iestāde piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās Ministru kabineta sēdes elektroniski informē sertifikācijas iestādi un sadarbības iestādi.

V. Neatbilstoši veikto izdevumu atgūšana, ja finansējuma saņēmējs ir privāto tiesību fiziska vai juridiska persona

31. Ja finansējuma saņēmējs, kura īstenotajā projektā ir konstatēta šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minētā neatbilstība, kuras rezultātā radušies neatbilstoši veikti izdevumi, ir privāto tiesību fiziska vai juridiska persona, sadarbības iestāde pēc neatbilstības konstatēšanas:

31.1. ja iespējams, ietur neatbilstoši veiktos izdevumus no projekta maksājuma pieprasījuma;

31.2. ja neatbilstoši veiktos izdevumus nav iespējams ieturēt saskaņā ar šo noteikumu 31.1. apakšpunktu un vienam projektam vienas neatbilstības dēļ neatbilstoši veikto izdevumu summa nepārsniedz 250 euro, kā arī finanšu instrumenta gadījumā, pamatojoties uz Komisijas 2014. gada 3. marta Deleģētās Regulas (ES) Nr. 480/2014, ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (turpmāk – regula Nr. 480/2014), 6. panta 3. punkta prasībām, neatbilstoši veiktos izdevumus neatgūst;

31.3. ja neatbilstoši veiktos izdevumus nav iespējams ieturēt saskaņā ar šo noteikumu 31.1. apakšpunktu vai piemērot šo noteikumu 31.2. apakšpunktā paredzēto kārtību, pieņem lēmumu par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu.

32. Ja sadarbības iestāde ir pieņēmusi šo noteikumu 31.3. apakšpunktā minēto lēmumu, finansējuma saņēmējs neatbilstoši veiktos izdevumus atmaksā triju mēnešu laikā no minētā lēmuma spēkā stāšanās dienas vai saskaņā ar šo noteikumu 36. punktā minēto grafiku.

33. Ja attiecībā uz šo noteikumu 31. punktā minēto finansējuma saņēmēju ir konstatēta šo noteikumu 2.2., 2.3. vai 2.4. apakšpunktā minētā neatbilstība, sadarbības iestāde šo noteikumu 31. punktā noteiktajā kārtībā nodrošina tā finansējuma atgūšanu, kas finansējuma saņēmējam izmaksāts 12 mēnešu laikā pirms administratīvā protokola sastādīšanas par attiecīgo administratīvo pārkāpumu vai pirms kriminālprocesa uzsākšanas.

34. Ja pieņemts lēmums par neatbilstoši veikto izdevumu ieturēšanu saskaņā ar šo noteikumu 31.1. apakšpunktu un attiecīgie izdevumi ir deklarēti Eiropas Komisijai, sadarbības iestāde informē sertifikācijas iestādi. Par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas dienu uzskata dienu, kad sadarbības iestāde veikusi maksājumu par apstiprināto maksājuma pieprasījumu, no kura ietur neatbilstoši veiktos izdevumus, vai, ja maksājuma veikšana nav attiecināma, dienu, kad sadarbības iestāde apstiprinājusi maksājuma pieprasījumu, no kura ietur neatbilstoši veiktos izdevumus.

35. Ja sadarbības iestāde pieņem lēmumu par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu saskaņā ar šo noteikumu 31.3. apakšpunktu, tā par minēto lēmumu informē sertifikācijas iestādi. Par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas dienu uzskata dienu, kad neatbilstoši veiktie izdevumi ir ieskaitīti pilnā apmērā šo noteikumu 40. punktā minētajā kontā.

36. Finansējuma saņēmējs ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms šo noteikumu 31.3. apakšpunktā minētajā lēmumā noteiktā termiņa beigām informē sadarbības iestādi par nespēju lēmumā noteiktajā termiņā atmaksāt neatbilstoši veiktos izdevumus un 10 darbdienu laikā vienojas par neatbilstoši veikto izdevumu atmaksas grafiku.

37. Ja finansējuma saņēmējs šo noteikumu 31.3. apakšpunktā minētajā lēmumā noteiktajā termiņā vai atbilstoši šo noteikumu 36. punktam saskaņotajā neatbilstoši veikto izdevumu atmaksas grafikā neatmaksā neatbilstoši veiktos izdevumus, tas par katru nokavēto dienu maksā nokavējuma naudu – 6 % gadā no neatmaksātās summas.

38. Nokavējuma naudu nepiemēro par laikposmu, kad tiek saskaņots neatbilstoši veikto izdevumu atmaksas grafiks atbilstoši šo noteikumu 36. punktam. Pēc grafika saskaņošanas nokavējuma nauda netiek piemērota, ja finansējuma saņēmējs veic maksājumus grafikā noteiktajā laikā.

39. Ja pēc šo noteikumu 31.3. apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanas vai 36. punktā minētās vienošanās panākšanas nav iespējams projekta ietvaros atgūt neatbilstoši veiktos izdevumus, sadarbības iestādei ir tiesības, saskaņojot ar atbildīgo iestādi, atgūt tos no tā paša finansējuma saņēmēja citiem projektiem, kas tiek īstenoti atklātas projektu iesniegumu atlases veidā tā paša specifiskā atbalsta mērķa ietvaros.

VI. Neatbilstoši veikto izdevumu atmaksa un uzskaite

40. Neatbilstoši veikto izdevumu un nokavējuma naudas atmaksāšanai sadarbības iestāde atver kontu Valsts kasē.

41. Sadarbības iestāde uzrauga, lai finansējuma saņēmējs atmaksātu neatbilstoši veiktos izdevumus un nokavējuma naudu šo noteikumu 40. punktā minētajā kontā.

42. Sadarbības iestāde piecu darbdienu laikā pēc neatbilstoši veikto izdevumu atmaksāšanas šo noteikumu 40. punktā minētajā kontā:

42.1. iesniedz budžeta elektronisko norēķinu sistēmā "eKase" maksājuma rīkojumu par atgūtā Eiropas Savienības fonda un valsts budžeta finansējuma pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos;

42.2. informē sertifikācijas iestādi par atgūto Eiropas Savienības fonda un valsts budžeta finansējumu, norādot projekta numuru un nosaukumu, kopējo neatbilstoši veikto izdevumu summu un tās sadalījumu pa finansēšanas avotiem.

43. Ja Eiropas Komisija piemēro finanšu korekciju atbilstoši regulas Nr. 1303/2013 144. un 145. pantam, Finanšu ministrija sagatavo attiecīgu informāciju un iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā vienlaikus ar šo noteikumu 25. punktā minēto informāciju. Ja neatbilstoši veiktie izdevumi ir atmaksājami Eiropas Komisijai no valsts budžeta, Finanšu ministrija nekavējoties informē Ministru kabinetu. Ministru kabinets lemj par valsts budžeta līdzekļu novirzīšanu neatbilstoši veikto izdevumu atmaksāšanai.

44. Sadarbības iestāde pēc attiecīgās šo noteikumu 19., 20. un 31. punktā minētās darbības uzsākšanas nodrošina informācijas ievadi par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu vadības informācijas sistēmā, pievienojot pieņemto lēmumu kopijas.

45. Sadarbības iestāde atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības uzskaites jomā veic atgūstamo un atgūto neatbilstoši veikto izdevumu grāmatvedības uzskaiti.

46. Sadarbības iestāde par neatbilstoši veikto izdevumu summu samazina kopējo projekta attiecināmo izdevumu summu un nodrošina attiecīgās informācijas ievadi vadības informācijas sistēmā. Finanšu instrumenta gadījumā sadarbības iestāde par neatbilstoši veikto izdevumu summu samazina finanšu instrumenta piešķīrumu saskaņā ar regulas Nr. 1303/2013 2. panta 9. punktu un 143. panta 2. un 4. punktu (izņemot regulas Nr. 480/2014 6. panta 3. punktā noteiktos gadījumus) un nodrošina attiecīgās informācijas ievadi vadības informācijas sistēmā.

VII. Noslēguma jautājums

47. Lai nodrošinātu šajos noteikumos noteiktās informācijas ievadi neatbilstību vadības sistēmā, katra šo noteikumu 4. punktā minētā institūcija līdz 2015. gada 15. oktobrim iesniedz vadošajā iestādē lietošanas tiesību piešķiršanas pieprasījumu saviem darbiniekiem, norādot, vai tiesības tiek piešķirtas informācijas ievadei, informācijas apstiprināšanai un nosūtīšanai Eiropas Komisijai vai arī aplūkošanai lasīšanas režīmā. Par visām izmaiņām lietotāju tiesībās attiecīgā institūcija informē vadošo iestādi saskaņā ar šo noteikumu 17. punktā noteikto kārtību.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Direktīvas 2009/52/EK, ar ko nosaka minimālos standartus sankcijām un pasākumiem pret darba devējiem, kas nodarbina trešo valstu valstspiederīgos, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministra vietā –
satiksmes ministrs Anrijs Matīss
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā ziņo par konstatētajām neatbilstībām un atgūst neatbilstoši veiktos izdevumus .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 517Pieņemts: 08.09.2015.Stājas spēkā: 12.09.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 178, 11.09.2015. OP numurs: 2015/178.13
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
276460
12.09.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)