Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.203

Rīgā 2015.gada 22.aprīlī (prot. Nr.21 19.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 26.septembra noteikumos Nr.801 "Noteikumi par sēra satura ierobežošanu atsevišķiem šķidrās degvielas veidiem"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 11.panta otrās daļas
1., 14., 15. un 16.punktu un likuma "Par atbilstības novērtēšanu"
7.panta pirmo un otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2006. gada 26. septembra noteikumos Nr. 801 "Noteikumi par sēra satura ierobežošanu atsevišķiem šķidrās degvielas veidiem" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 161. nr.; 2011, 5., 78. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "emisijas samazināšanas tehnoloģija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "emisiju samazināšanas paņēmiens" (attiecīgā locījumā).

2. Svītrot 2.2. apakšpunktu.

3. Izteikt 2.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.5. emisiju samazināšanas paņēmiens - jebkurš aprīkojums, materiāls, ierīce vai aparatūra, ar kuru paredzēts aprīkot kuģi, vai procedūra, alternatīva degviela vai metode, ko izmanto kā alternatīvu šajos noteikumos minētajām prasībām atbilstīgai flotes degvielai ar samazinātu sēra saturu un kas ir pārbaudāma, kvantificējama un īstenojama;".

4. Papildināt noteikumus ar 2.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.8. izlaišana brīvam apgrozījumam - kuģu mehānismu darbināšanai paredzētas flotes degvielas piegāde vai tās pieejamības nodrošināšana trešajām personām par samaksu vai bez maksas visā Latvijas teritorijā (neattiecas uz flotes degvielu, kas paredzēta eksportam kuģu kravas tilpnēs)."

5. Aizstāt 3.1. apakšpunktā skaitļus un vārdu "27101951 līdz 27101969" ar skaitļiem un vārdiem "2710 19 51 līdz 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35 un 2710 20 39".

6. Aizstāt 3.2. apakšpunktā skaitļus un vārdus "27101925, 27101929 vai 27101945, vai 27101949" ar skaitļiem un vārdiem "2710 19 25, 2710 19 29 vai 2710 19 47, vai 2710 19 48, vai 2710 20 17 vai 2710 20 19".

7. Izteikt 3.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.3. flotes degvielu - visu veidu no naftas produktiem iegūtu šķidro degvielu, kas paredzēta izmantošanai vai ko izmanto uz kuģa, ietverot tās degvielas, kas noteiktas standartā LVS ISO 8217:2012 "Naftas produkti. Degvielas (klase F). Flotes degvielu specifikācijas", kā arī jebkuru šķidro degvielu, kas iegūta no naftas un ko lieto iekšzemes ūdensceļu kuģos vai atpūtas kuģos;".

8. Svītrot 3.4. apakšpunktā tekstu "un DMC".

9. Aizstāt 3.5. apakšpunktā tekstu "DMX un DMA" ar tekstu "DMX, DMA un DMZ".

10. Izteikt 4.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.7. degvielu ar sēra saturu virs 3,5 masas procentiem, ja kuģis izmanto emisiju samazināšanas paņēmienus slēgtā sistēmā saskaņā ar šo noteikumu VI nodaļu;".

11. Papildināt noteikumus ar 4.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.10. flotes degvielu, kas paredzēta eksportam kuģu kravas tilpnēs."

12. Izteikt 6.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.1. sadedzināšanas iekārtām ar nominālo ievadīto siltuma jaudu, kas vienāda ar 50 MW vai lielāka, ja sēra dioksīda emisija nepārsniedz Ministru kabineta 2013. gada 2. aprīļa noteikumu Nr. 187 "Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām" 1., 2. un 3.pielikumā norādītās emisijas robežvērtības;".

13. Izteikt 6.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.3. naftas pārstrādes rūpnīcām, ja mēneša vidējā sēra dioksīda emisija no visām rūpnīcas iekārtām (izņemot gāzturbīnas, gāzes dzinējus un sadedzināšanas iekārtas, uz kurām attiecas šo noteikumu 6.1. apakšpunktā minētie nosacījumi) neatkarīgi no izmantojamā degvielas veida vai degvielas maisījumiem nepārsniedz 1700 mg/m3 ar skābekļa saturu trīs tilpuma procenti, pārrēķinot sausām dūmgāzēm."

14. Izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Dīzeļdegvielas (gāzeļļas) importētājs dīzeļdegvielas (gāzeļļas) atbilstību šo noteikumu prasībām apliecina ar atbilstības sertifikātu, kuru izsniegusi sertifikācijas institūcija, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts akreditācijas institūcijā. Atbilstības sertifikātu izsniedz, pamatojoties uz testēšanas pārskatu, ko izsniegusi testēšanas laboratorija, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts akreditācijas institūcijā (turpmāk - akreditēta laboratorija)."

15. Aizstāt 15. punktā vārdus "testēšanas laboratorijas izsniegtu" ar vārdiem "akreditētas laboratorijas izsniegtu".

16. Papildināt noteikumus ar 16.1 punktu šādā redakcijā:

"16.1 Latvijas teritorijā aizliegts izmantot dīzeļdegvielu (gāzeļļu), kurā sēra saturs pārsniedz 0,10 masas procentus."

17. Izteikt 18. punktu šādā redakcijā:

"18. Kuģiem Latvijas teritoriālajos ūdeņos, ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, iekšējos jūras ūdeņos, tai skaitā ostas akvatorijās, un piestātnēs aizliegts izmantot flotes degvielu, kurā sēra saturs:

18.1. pārsniedz vienu masas procentu, - līdz 2014. gada 31. decembrim;

18.2. pārsniedz 0,10 masas procentus, - no 2015. gada 1. janvāra."

18. Svītrot 19. punktu.

19. Izteikt 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Kuģiem ar Latvijas karogu jūrās un ostās, kuras Starptautiskā Jūrniecības organizācija ir noteikusi par SOx emisijas kontroles zonu, aizliegts izmantot flotes degvielu, kurā sēra saturs:

20.1. pārsniedz vienu masas procentu, - līdz 2014. gada 31. decembrim;

20.2. pārsniedz 0,10 masas procentus, - no 2015. gada 1. janvāra."

20. Svītrot 21. punktu.

21. Izteikt 22. punktu šādā redakcijā:

"22. Kuģis informē karoga valsts un galamērķa ostas kompetento iestādi, ja šo noteikumu prasībām atbilstoša flotes degviela nav bijusi pieejama iegādei, un iesniedz pārskatu par veiktajām darbībām, tai skaitā pierādījumus, kas apliecina, ka:

22.1. tas ir centies iegādāties šo noteikumu prasībām atbilstošu flotes degvielu saskaņā ar reisa plānu;

22.2. ir īstenoti centieni rast alternatīvus avotus šo noteikumu prasībām atbilstošas flotes degvielas iegādei."

22. Papildināt noteikumus ar 22.1, 22.2 un 22.3 punktu šādā redakcijā:

"22.1 Kuģis, kas kuģo ar Latvijas karogu, šo noteikumu 22. punktā minētajos gadījumos informē Latvijas Jūras administrāciju un galamērķa ostas kompetento iestādi.

22.2 Ja kuģis ir izpildījis šo noteikumu 22. vai 22.1 punktā minētās prasības, tam nav jānovirzās no paredzētā maršruta, lai nodrošinātu atbilstību šo noteikumu prasībām.

22.3 Pieņemot lēmumu par veicamajiem kontroles pasākumiem, šo noteikumu 27. un 28. punktā minētās iestādes var lemt par kontroles pasākumu neveikšanu, ja kuģis ir izpildījis šo noteikumu 22. vai 22.1 punktā minētās prasības."

23. Papildināt noteikumus ar 27.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"27.3. pēc šo noteikumu 22. un 22.1 punktā minētās informācijas saņemšanas informē Valsts vides dienestu."

24. Aizstāt 28. punkta ievaddaļā vārdus "Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvalde" ar vārdiem "Valsts vides dienests".

25. Papildināt 28.1. apakšpunktu aiz vārda "karogu" ar vārdiem "tai skaitā pasažieru kuģi".

26. Svītrot 28.3. apakšpunktu.

27. Papildināt noteikumus ar 28.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.6. informē Eiropas Komisiju, ja kuģis ir sniedzis pierādījumus, ka šo noteikumu prasībām atbilstoša flotes degviela nav bijusi pieejama iegādei."

28. Izteikt 31. punktu šādā redakcijā:

"31. Strīdu gadījumā lieto standartu LVS EN ISO 14596:2008 "Naftas produkti - Sēra satura noteikšana - Viļņu garuma dispersīvā rentgenfluorescences spektroskopijas metode". Dīzeļdegvielas (gāzeļļas) sēra satura analīžu rezultātu statistisko interpretāciju veic saskaņā ar standartu LVS EN ISO 4259:2007 "Naftas produkti - Datu precizitātes noteikšana un lietošana testēšanas metodēs"."

29. Izteikt VI nodaļu šādā redakcijā:

"VI. Emisiju samazināšanas paņēmieni un jaunu paņēmienu izmēģinājumi

33. Visu valstu kuģiem Latvijas teritoriālajos ūdeņos un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā kā alternatīvu šo noteikumu 18. un 20. punktā minētajām prasībām par atbilstošas flotes degvielas izmantošanu ir atļauts lietot emisiju samazināšanas paņēmienus, kas atbilst šo noteikumu 34. un 35. punktā minētajām prasībām.

34. Emisiju samazināšanas paņēmieni atbilst vismaz šo noteikumu 1.1 pielikumā minētajiem kritērijiem.

35. Kuģi, kuri izmanto šo noteikumu 33. punktā minētos emisiju samazināšanas paņēmienus, nepārtraukti nodrošina tādu sēra dioksīda emisijas samazinājumu, kas ir līdzvērtīgs samazinājumam, izmantojot šo noteikumu 18. un 20. punktā minētajām prasībām atbilstošu flotes degvielu, vai lielāku par to. Līdzvērtīgas emisijas vērtības nosaka saskaņā ar šo noteikumu 1.2 pielikumu. Kā alternatīvu risinājumu emisijas samazināšanai pie piestātnes pietauvotie kuģi var izmantot krasta elektroapgādes sistēmas, ja piestātnes operators ir nodrošinājis elektroapgādes savienojumu.

36. Emisiju samazināšanas paņēmienus, uz kuriem attiecas normatīvie akti par jūras kuģu aprīkojumu, apstiprina saskaņā ar minēto normatīvo aktu prasībām.

37. Emisiju samazināšanas paņēmienus, uz kuriem neattiecas normatīvie akti par jūras kuģu aprīkojumu, apstiprina saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2099/2002 (2002. gada 5. novembris), ar ko izveido Kuģošanas drošības un piesārņojuma no kuģiem novēršanas komiteju (COSS), 3. panta 2. punktā minēto procedūru, ņemot vērā:

37.1. Starptautiskās jūrniecības organizācijas izstrādātās pamatnostādnes;

37.2. visu veikto izmēģinājumu rezultātus;

37.3. ietekmi uz vidi, tai skaitā sasniedzamo emisijas samazinājumu, un ietekmi uz ekosistēmām ostu teritorijās, ostu akvatorijā un estuāros;

37.4. monitoringa un verifikācijas iespējas.

38. Latvijas Jūras administrācija var apstiprināt emisijas samazināšanas paņēmiena izmēģinājumu (turpmāk - izmēģinājums) rezultātus kuģiem, kas kuģo ar Latvijas karogu.

38.1 Izmēģinājuma laikā drīkst izmantot flotes degvielu, kas neatbilst šo noteikumu 18. un 20. punktā minētajām prasībām, ja tiek izpildīti vai tiks izpildīti visi šādi nosacījumi:

38.1 1. izmēģinājumā iesaistītajam kuģim ir uzstādīts viltojumdrošs aprīkojums nepārtrauktam dūmgāzu monitoringam un to izmanto visu izmēģinājuma laiku;

38.1 2. izmēģinājumā iesaistītajam kuģim panāk emisiju samazinājumu, kas ir vismaz ekvivalents šo noteikumu 1.2 pielikumā norādītajām līdzvērtīgas emisijas vērtībām;

38.1 3. visā izmēģinājuma laikā attiecīgā emisijas samazināšanas paņēmiena rādītajiem attiecībā uz atkritumiem tiek izmantotas atbilstošas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas un paņēmieni;

38.1 4. visā izmēģinājuma laikā tiek novērtēta ietekme uz jūras vidi, jo īpaši uz ekosistēmām ostu teritorijās, ostu akvatorijā un estuāros;

38.1 5. tiek veiktas šo noteikumu 41., 42. un 44. punktā minētās darbības.

39. Ja kuģa īpašnieks vai operators, kura kuģis kuģo ar Latvijas karogu, vēlas veikt izmēģinājumu, izmantojot šo noteikumu prasībām neatbilstošu degvielu, tas iesniedz Latvijas Jūras administrācijā iesniegumu izmēģinājuma atļaujas saņemšanai saskaņā ar šo noteikumu 5. pielikumu un dokumentus, kas pamato iesniegumā norādīto informāciju. Iesniegumā norāda atsauces uz pievienotajiem dokumentiem.

40. Latvijas Jūras administrācija rakstiski informē kuģa īpašnieku vai operatoru par iesniedzamo papildinformāciju, ja tā nepieciešama iesniegtās informācijas precizēšanai vai lēmuma pieņemšanai.

41. Latvijas Jūras administrācija izvērtē iesniegumu un izsniedz emisijas samazināšanas tehnoloģiju izmēģinājuma atļauju (turpmāk - atļauja) (6. pielikums) vai pieņem pamatotu lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju. Ja nepieciešams, Latvijas Jūras administrācija tehnoloģiju izvērtēšanai piesaista pilnvarotas kuģu klasifikācijas sabiedrības speciālistus. Atļauju izsniedz uz termiņu līdz 18 mēnešiem.

42. Latvijas Jūras administrācija informē Eiropas Komisiju un to Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentās institūcijas, kuru ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā vai teritoriālajos ūdeņos ir paredzēts veikt izmēģinājumus. Izmēģinājumus drīkst uzsākt ne agrāk kā sešus mēnešus pēc minētās informācijas nosūtīšanas.

43. Latvijas Jūras administrācija var anulēt atļauju, ja tā konstatē, ka kuģa īpašnieks vai operators sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju.

44. Latvijas Jūras administrācija sešu mēnešu laikā pēc izmēģinājumu beigām:

44.1. nodrošina informācijas pieejamību par izmēģinājumu rezultātiem;

44.2. paziņo Eiropas Komisijai visu pieejamo informāciju par izmēģinājumu rezultātiem."

30. Svītrot 47.punktu.

31. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 4. punktu šādā redakcijā:

"4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Direktīvas 2012/33/ES, ar ko groza Padomes Direktīvu 1999/32/EK attiecībā uz sēra saturu flotes degvielā."

32. Izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 26.septembra
noteikumiem Nr.801

Prasības flotes dīzeļdegvielas un flotes gāzeļļas viskozitātei un blīvumam

Nr.
p. k.

Raksturojums

Limits

ISO-F kategorija

DMX DMA DMZ DMB
1. Blīvums 15 °C, kg/m3 maks.

-

890,00

890,00

900,00

2. Viskozitāte 40 °C, mm2/s* maks.

5,50

6,00

6,00

11,00

min.

1,40

2,00

3,00

2,00

Piezīme. *1 mm2/s = 1 cSt."

33. Papildināt noteikumus ar 1.1 un 1.2 pielikumu šādā redakcijā:

"1.1 pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 26.septembra
noteikumiem Nr.801

Emisijas samazināšanas paņēmienu izmantošanas kritēriji

Nr.
p. k.

Emisijas samazināšanas paņēmiens

Izmantošanas kritēriji

1. Flotes degvielas un iztvaikojušās sašķidrinātās gāzes maisījums Iztvaikojušās sašķidrinātās gāzes un flotes degvielas masu attiecība maisījumā, ko izmanto kuģis, atrodoties piestātnē, atbilst šādas izteiksmes nosacījumiem:

MBOG/MF ≥ 8,6 x SF(%) - 0,816 , kur

MBOG - iztvaikojušās gāzes masa kilogramos, kas patērēta, kuģim atrodoties piestātnē;

MF - flotes degvielas masa kilogramos, kas patērēta, kuģim atrodoties piestātnē;

SF(%) - sēra saturs procentos flotes degvielā, kuru izmanto, atrodoties piestātnē

2. Izplūdes gāzu attīrīšanas sistēmas Skalošanas ūdeņi no izplūdes gāzu attīrīšanas sistēmām, kurās izmanto piedevas, ķīmiskās vielas, ķīmiskos produktus vai ķīmiskās vielas, kas radītas uz vietas, netiek novadītas jūrā, tai skaitā noslēgtos ostu kompleksos, ostās un estuāros, ja kuģa operators neapliecina, ka šāda skalošanas ūdeņu novadīšana nerada būtisku negatīvu ietekmi un risku cilvēka veselībai un videi.

Ja izmantotā ķīmiskā viela ir nātrija hidroksīds (kaustiskā soda), ir pietiekami, ja skalošanas ūdeņu pH nepārsniedz 8,0

3. Biodegvielas Biodegvielas atbilst tām piemērojamajiem CEN un ISO standartiem.

Biodegvielu un flotes degvielu maisījumi atbilst sēra standartiem, kas noteikti Ministru kabineta 2006. gada 26. septembra noteikumu Nr. 801 "Noteikumi par sēra satura ierobežošanu atsevišķiem šķidrās degvielas veidiem" 18. un 20. punktā

1.2 pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 26.septembra
noteikumiem Nr.801

Līdzvērtīgas emisijas vērtības emisijas samazināšanas paņēmieniem

Flotes degvielas sēra satura ierobežojumi, kas minēti Ministru kabineta 2006. gada 26. septembra noteikumu Nr. 801 "Noteikumi par sēra satura ierobežošanu atsevišķiem šķidrās degvielas veidiem" 18. un 20. punktā un MARPOL VI pielikuma 14.1. un 14.4. noteikumos, un tiem atbilstošie līdzvērtīgas emisijas rādītāji:

Flotes degvielas sēra saturs (masas %)

Līdzvērtīgas emisijas rādītājs,
SO2 (ppm)/CO2 (tilp. %)

3,50

151,7

1,50

65,0

1,00

43,3

0,50

21,7

0,10

4,3

Piezīmes.

1. Emisijas attiecības rādītāju robežvērtības piemēro tikai gadījumos, ja izmanto naftas destilātus vai naftas produktu atlikumus pēc pārstrādes naftas pārstrādes uzņēmumos.

2. Pamatotos gadījumos, ja CO2 koncentrāciju samazina ar izplūdes gāzu attīrīšanas (IGA) iekārtu, CO2 koncentrāciju var izmērīt iekārtas ieejā, ja var apliecināt šādas metodes pareizību."

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 26.septembra noteikumos Nr.801 "Noteikumi par sēra satura ierobežošanu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 203Pieņemts: 22.04.2015.Stājas spēkā: 09.05.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 89, 08.05.2015. OP numurs: 2015/89.8
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
273874
09.05.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)