Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.227

Valmierā 2015.gada 26.februārī

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2010.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.95 "Par dzīvokļa pabalstiem Valmieras pilsētā"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
35.panta piekto daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
25.panta pirmo daļu un 25.2 panta pirmo un piekto daļu

Izdarīt Valmieras pilsētas pašvaldības 2010.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.95 "Par dzīvokļa pabalstiem Valmieras pilsētā" (Latvijas Vēstnesis, 2010, Nr.74; 2013, Nr.230; 2014, Nr.130; 2014, Nr.219) šādus grozījumus:

1. papildināt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatu aiz vārdiem "pirmo daļu" ar skaitļiem un vārdiem "un 25.2 panta pirmo un piekto daļu";

2. papildināt 2.3.punktu aiz vārdiem "lai saņemtu" ar skaitļiem un vārdiem "šo saistošo noteikumu 2.4.1., 2.4.2. un 2.4.3.apakšpunktā noteikto";

3. papildināt 2.4.punktu ar 2.4.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.4.4. dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības.";

4. papildināt saistošos noteikumus ar 3.4.punktu šādā redakcijā:

"3.4. Dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības

3.4.1. Dzīvokļa pabalstu šo saistošo noteikumu 3.4.3. līdz 3.4.13.apakšpunktā paredzētajā kārtībā ir tiesības saņemt bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz 24 gada vecuma sasniegšanai.

3.4.2. Dzīvokļa kompensējamā platība ir noteikta līdz 30 m2, nepārsniedzot dzīvokļa kopējo platību.

3.4.3. Dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, piešķir šādu ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu izdevumu segšanai:

3.4.3.1. izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu (ietverot obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības) - 0.70 euro par 1 m2 mēnesī, nepārsniedzot dzīvokļa kompensējamo platību 30 m2 apmērā un faktiskos izdevumus par dzīvojamās telpas lietošanu;

3.4.3.2. izdevumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajam pārvaldīšanas darbībām):

a) dabasgāzei - līdz 1m3 mēnesī;

b) dzīvoklī ar gāzes balonu - 1.00 euro mēnesī, ja nesaņem šo noteikumu a) apakšpunktā minēto pabalstu;

c) elektroenerģijai - līdz 30 kWh mēnesī; ja tiek izmantots elektriskais pavards papildus vēl līdz 20 kWh;

d) siltumenerģijai apkures nodrošināšanai - 0.50 euro par 1 m2 mēnesī, nepārsniedzot dzīvokļa kompensējamo platību 30 m2 apmērā un faktiskos izdevumus par siltumenerģiju;

e) kurināmā iegādei - līdz 40.00 euro kalendārā gadā vienam dzīvoklim, aprēķinā iekļaujot kopējo sadalījumu par gada sešiem mēnešiem, ja nesaņem šo noteikumu d) apakšpunktā minēto pabalstu;

f) aukstajam ūdenim un kanalizācijas pakalpojumiem - līdz 2 m3 mēnesī;

g) siltumenerģijai karstā ūdens nodrošināšanai - līdz 1 m3 mēnesī;

h) sadzīves atkritumu apsaimniekošanai - līdz 1.00 euro mēnesī personai, kurai ir tiesības saņemt 3.4.1.apakšpunktā norādīto pabalstu;

i) asenizācijas pakalpojumiem mājoklim bez ūdensvada (sausā tualete) - līdz 0,5 m3 gadā, aprēķinā iekļaujot kopējo sadalījumu par gada divpadsmit mēnešiem;

j) asenizācijas pakalpojumiem mājoklim ar ūdensvadu - līdz 1 m3 gadā, aprēķinā iekļaujot kopējo sadalījumu par gada divpadsmit mēnešiem.

3.4.4. Ja vienu dzīvojamo telpu kopīgi īrē vairāki pabalsta pieprasītāji, tad katra pieprasītāja saņemamā dzīvokļa pabalsta apmērs ir aprēķināms, sadalot šajos noteikumos noteikto dzīvokļa pabalsta apmēru uz dzīvojamā telpā esošo pabalsta pieprasītāja skaitu.

3.4.5. Ja vienā dzīvojamajā telpā, kuru īrē pabalsta pieprasītājs, dzīvo arī citas personas, tad pabalsta pieprasītājs ir tiesīgs saņemt dzīvokļa pabalstu tādā apmērā, kas aprēķināms, sadalot šajos noteikumus noteikto dzīvokļa pabalsta apmēru uz īrējamā dzīvojamajā telpā esošo deklarēto personu skaitu.

3.4.6. Ja bērns bārenis vai bērns, kurš palicis bez vecāku gādības, vai persona, kura dzīvo vienā dzīvoklī ar bērnu bāreni vai bērnu, kurš palicis bez vecāku gādības, saņem šo noteikumu 3.1. vai 3.2.punktā noteikto dzīvokļa pabalstu, tad bērnam bārenim vai bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, nav tiesības saņemt 3.4.punktā noteikto dzīvokļa pabalstu.

3.4.7. Pabalsta saņemšanai bērns bārenis vai bērns, kurš palicis bez vecāku gādības, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un dzīvokļa īres, apakšīres līgumu vai īpašuma tiesību apliecinošu dokumentu, iesniedz Valmieras Sociālajā dienestā ar dzīvokļa lietošanu saistīto maksājumu dokumentu (rēķini, kvītis, maksājumu uzdevumi u.c.) kopijas, uzrādot oriģinālus.

3.4.8. Valmieras Sociālais dienests 10 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt dzīvokļa pabalstu un tā izmaksas kārtību.

3.4.9. Dzīvokļa pabalstu piešķir ar tā mēneša 1.datumu, kurā ir pieņemts lēmums par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu, un lēmums ir spēkā līdz bērns bārenis vai bērns, kurš palicis bez vecāku gādības, sasniedzis 24 gadu vecumu.

3.4.10. Dzīvokļa pabalstu nepiešķir, ja pabalsta pieprasītājs dzīvojamā telpā, par kuru pieprasīts dzīvokļa pabalsts, pastāvīgi nedzīvo.

3.4.11. Valmieras Sociālā dienests pieņem lēmumu atcelt piešķirto pabalstu, ja tiek konstatēts, ka dzīvokļa pabalsta saņēmējs neatbilst šo noteikumu 3.4.1. līdz 3.4.7.apakšpunktos noteiktām prasībām dzīvokļa pabalsta saņemšanai.

3.4.12. Dzīvokļa pabalsta saņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt Valmieras Sociālo dienestu, ja tiek mainīta dzīvesvieta vai grozīts īres maksas apmērs.

3.4.13. Pabalstu pārskaita pakalpojuma sniedzēja kontā, ja Valmieras Sociālajā dienestā ir iesniegts pakalpojuma sniedzēja rēķins, vai personai, kura iesniegusi iesniegumu par pabalsta saņemšanu, ja Valmieras Sociālajā dienestā ir iesniegts maksājumu apliecinošs dokuments."

5. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J.BaiksPaskaidrojuma raksts
Valmieras pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.227 "Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2010.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.95 "Par dzīvokļa pabalstiem Valmieras pilsētā""

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25.2pantā ir noteikts jauns pabalsta veids - dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz 24 gada vecuma sasniegšanai. Ievērojot iepriekš minēto, ir nepieciešams precizēt Valmieras pilsētas pašvaldības 2010.gada 23.septembra saistošos noteikumus Nr.95 "Par dzīvokļa pabalstiem Valmieras pilsētā", ietverot tajos tiesību normas, kas paredz dzīvokļa pabalsta apmēra aprēķināšanas un izmaksas kārtību, kā arī ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu izdevumu segšanas normatīvus.

Saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25.2panta pirmo un piekto daļu, ir izstrādāts saistošo noteikumu projekts "Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2010.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.95 "Par dzīvokļa pabalstiem Valmieras pilsētā"".

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi tiek papildināti ar normām, kas nosaka dzīvokļa pabalsta piešķiršanas un saņemšanas kārtību bērnam bārenim vai bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, nosakot kritērijus dzīvokļa pabalsta pieprasīšanai un ar dzīvojamās telpas lietošanas saistītu izdevumu segšanas normatīvus.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Budžeta aprēķins veikts, pieņemot, ka dzīvokļa pabalstu pieprasīs aptuveni 60 personas, kurām ir tiesības saņemt pabalstu, un pabalsta apmērs vienai personai būs vidēji 30 euro mēnesī.

Lai nodrošinātu noteiktās izmaksas, budžetā 2015.gadā ir paredzēti 18 000 euro apmērā.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu piemērošanā persona var vērsties Valmieras pilsētas pašvaldībā un/vai Valmieras pilsētas pašvaldības iestādē "Valmieras Sociālais dienests".
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2010.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.95 "Par .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Valmieras pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 227Pieņemts: 26.02.2015.Stājas spēkā: 19.03.2015.Zaudē spēku: 02.04.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 55, 18.03.2015. OP numurs: 2015/55.10
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
272900
19.03.2015
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)