Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"

Izdarīt likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 2., 23.nr.; 1995, 8., 14.nr.; 1996, 9.nr.; 1997, 3., 21.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 5.nr.; 2001, 1., 24.nr.; 2002, 6.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 2.nr., 2005, 2., 8., 24.nr.; 2006, 14., 22.nr.; 2007, 3., 12., 24.nr.; 2008, 12.nr.; 2009, 1., 2., 15., 16.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200.nr.; 2010, 82., 131., 178., 206.nr.; 2011, 99., 144., 157., 204.nr.; 2012, 44., 88., 92., 192.nr.; 2013, 194., 232., 234.nr.; 2014, 47., 57.nr.) šādus grozījumus:

1. 3.panta trešajā daļā:

izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11) procentu ienākums un tam pielīdzināms ienākums, arī ar procentu ienākumu saistīts ienākums, izņemot:

a) procentu ienākumu no Latvijas vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts un pašvaldību vērtspapīriem,

b) procentu ienākumu, procentiem pielīdzināmo ienākumu, arī ar procentu ienākumu saistīto ienākumu no publiskā apgrozībā esošiem finanšu instrumentiem;";

izslēgt 12.punkta "b" apakšpunktā vārdus un skaitļus "saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 3.panta ceturtās daļas 4.punkta "a" apakšpunktā noteikto likmi".

2. 8.pantā:

izteikt 2.9 un 2.10 daļu šādā redakcijā:

"2.9 Uzskata, ka kapitālsabiedrības valdes loceklis guvis ar algas nodokli apliekamu ienākumu, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajam minimālās mēneša darba algas apmēram kārtējā taksācijas gada mēnesī, kad kapitālsabiedrībā nav bijis neviena darbinieka vai valdes locekļa, kas gūst atlīdzību, kura nav mazāka par normatīvajos aktos noteikto minimālo mēneša darba algas apmēru, ja attiecīgā taksācijas gada mēneša apgrozījums ir lielāks par normatīvajos aktos noteikto piecu minimālo mēneša darba algu apmēru.

2.10 Šā panta 2.9 daļu nepiemēro:

1) ja kāds valdes loceklis kapitālsabiedrībā, kas atbilst šā panta 2.9 daļā minētajiem kritērijiem, kā valdes loceklis citā kapitālsabiedrībā kārtējā mēnesī gūst atlīdzību, kura nav mazāka par normatīvajos aktos noteikto piecu minimālo mēneša darba algu apmēru, un abas kapitālsabiedrības ir vienas uzņēmumu grupas dalībnieces likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" izpratnē;

2) tajā kalendāra gadā, kad kapitālsabiedrība reģistrēta Uzņēmumu reģistrā.";

papildināt pantu ar 11.1 daļu šādā redakcijā:

"11.1 Šā likuma izpratnē procentiem pielīdzināms ienākums ir ienākums no parāda vērtspapīru atsavināšanas."

3. Papildināt 8.1 panta septiņpadsmito daļu pēc vārda "kredītiestāde" ar vārdiem "vai Attīstības finanšu institūcija".

4. Papildināt 8.2 panta septīto daļu pēc vārda "kredītiestāde" ar vārdiem "vai Attīstības finanšu institūcija, vai".

5. 9.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punktā skaitli "2845,74" ar skaitli "3000";

papildināt pirmo daļu ar 4.2 punktu šādā redakcijā:

"42) papildpensijas kapitāls, kas veidojies no pašas fiziskās personas vai tās laulātā, vai ar to radniecībā esošo personu līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē veiktajām iemaksām privātajos pensiju fondos atbilstoši licencētiem pensiju plāniem un izmaksāts pensiju plānu dalībniekiem;";

aizstāt pirmās daļas 20., 25. un 27.punktā vārdus "gada neapliekamā minimuma apmērā" ar skaitli un vārdiem "1000 euro gadā";

papildināt pirmo daļu ar 32.1 punktu šādā redakcijā:

"321) darba devēja dāvana, kas taksācijas gada laikā nepārsniedz 14,23 euro;";

papildināt pirmo daļu ar 36.2, 36.3 un 36.4 punktu šādā redakcijā:

"362) kompensācija, kas samaksāta cietušajam par radīto kaitējumu, pamatojoties uz tiesas nolēmumu vai brīvprātīgi kriminālprocesā;

363) saskaņā ar likumu "Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu" izmaksātais zaudējumu atlīdzinājums, kurš nav saistīts ar darba (dienesta) attiecībām vai to pārtraukšanu vai kuram nav ienākuma gūšanas rakstura;

364) atlīdzība par morālo kaitējumu, pamatojoties uz tiesas nolēmumu civillietā.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"3. Šā panta noteikumi nav attiecināmi uz nerezidenta Latvijā gūto ienākumu, izņemot:

1) ienākumu, kuru taksācijas gadā Latvijā guvis nerezidents, kas ir citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts rezidents, un kurš ir lielāks par 75 procentiem no visiem kopējiem attiecīgā nerezidenta gūtajiem ienākumiem;

2) nerezidenta ienākumus, kas minēti šā panta pirmās daļas 14. un 17.punktā, un šā panta pirmās daļas 16. un 16.1 punktā minētās kompensācijas, kas nerezidentam izmaksātas, lai segtu ar viņa darba vai amata pienākumu veikšanu saistīto komandējumu vai darba braucienu izdevumus;

3) šā panta pirmās daļas 33., 33.1, 34., 34.1 un 34.2 punktā minētos ienākumus, kurus guvis nerezidents, kas ir citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts rezidents;";

aizstāt 3.5 daļā skaitli "2845,74" ar skaitli "3000".

6. Izteikt 11.panta trīspadsmito daļu šādā redakcijā:

"13. Maksātājs, kas gūst ienākumu no piemājas saimniecības vai personīgās palīgsaimniecības, vai no sēņošanas, ogošanas vai savvaļas ārstniecības augu un ziedu vākšanas, ja minētie ienākumi saskaņā ar šā likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu nepārsniedz 3000 euro gadā, var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējs. Lai noteiktu dienu, kad šajā panta daļā minētie taksācijas gada ienākumi sasniedz 3000 euro, maksātājs rakstveidā veic ienākumu uzskaiti brīvi izraudzītā formā, summējot gūtos ienākumus."

7. Izteikt 11.1 panta ceturtās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) procentu maksājumu daļu, kas pārsniedz procentu maksājumu summas daļu, kura aprēķināta, parādu saistībai piemērojot likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 6.4 panta pirmajā daļā noteikto procentu apmēra ierobežojumu un procentu maksājums tiek veikts starp maksātāju un uzņēmumu un maksātājs ir ar uzņēmumu saistīta persona likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 1.panta piektās daļas izpratnē;".

8. 11.6 pantā:

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"1.1 Ienākumu no saimnieciskajā darbībā izmantota nekustamā īpašuma ieguldīšanas kapitālsabiedrības pamatkapitālā nosaka kā apmaiņā iegūto kapitāla daļu vai akciju nominālvērtības un nekustamā īpašuma atlikušās vērtības starpību. Nosakot ienākumu no saimnieciskajā darbībā izmantota nekustamā īpašuma ieguldīšanas kapitālsabiedrības pamatkapitālā, saimnieciskās darbības izdevumos norakstīto procentu maksājumu summu, kas tika samaksāta par kredītu šā nekustamā īpašuma iegādei, visā laikā, kad nekustamais īpašums tika lietots saimnieciskajā darbībā, neņem vērā.";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"2.1 Ja nekustamais īpašums tiek pārklasificēts un 60 mēnešu laikā no pārklasificēšanas ieguldīts kapitālsabiedrības pamatkapitālā apmaiņā pret kapitālsabiedrības kapitāla daļām vai akcijām, tad ienākums, kas gūts brīdī, kad nekustamais īpašums ieguldīts kapitālsabiedrības pamatkapitālā, nosakāms atbilstoši šā panta 1.1 daļai."

9. 11.7 pantā:

aizstāt trešās daļas 2.punktā skaitli "2845,74" ar skaitli "3000";

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem "un mežs" ar vārdiem "vai cita veida zeme (krūmāji, purvi, zeme zem ūdeņiem)";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"5. Šā panta trešo daļu nepiemēro, ja tiek atsavināts nekustamais īpašums un šā nekustamā īpašuma objektu kopību veido lauksaimniecības zeme un ēkas vai būves."

10. Papildināt 11.9 pantu ar 7.4 daļu šādā redakcijā:

"7.4  Ienākumu no nekustamā īpašuma ieguldīšanas kapitālsabiedrības pamatkapitālā nosaka kā apmaiņā iegūto kapitāla daļu vai akciju nominālvērtības un nekustamā īpašuma iegādes vērtības starpību."

11. 11.10 pantā:

aizstāt otrajā un trešajā daļā vārdus "likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" noteikto slieksni, kas paredz pienākumu reģistrēties Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā" ar vārdiem "Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteikto slieksni, kas paredz pienākumu reģistrēties Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā";

izteikt devītās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) tam ir piešķirta vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi) un tam ir tiesības piemērot pensionāra neapliekamo minimumu;".

12. Papildināt 11.12 pantu ar 8.1 daļu šādā redakcijā:

"8.1 Maksātājs, kurš vienlaikus no viena un tā paša ienākuma izmaksātāja saņem  sezonas laukstrādnieku ienākumu un citu ienākumu no uzņēmuma līguma vai darba līguma izpildes, nepiemēro šā panta noteikumus un maksā nodokli šajā likumā noteiktajā vispārējā kārtībā."

13. 12.pantā:

papildināt piekto daļu pēc vārdiem un skaitļa "neapliekamais minimums ir 2820 euro gadā" ar vārdiem iekavās "(šā likuma izpratnē - pensionāra neapliekamais minimums)";

papildināt pantu ar 10.1 daļu šādā redakcijā:

"10.1 Personai, kurai piešķirta vecuma pensija atbilstoši ārvalsts normatīvajiem aktiem un kura sasniegusi likuma "Par valsts pensijām" 11.panta pirmajā daļā noteikto vecumu, piemēro šā panta piektajā daļā noteikto neapliekamo minimumu. Ja citā valstī piešķirtā vecuma pensija nav apliekama ar nodokli, maksātājs ir tiesīgs pensionāra neapliekamo minimumu piemērot apmērā, ko veido pozitīva starpība starp pensionāra neapliekamo minimumu un citā valstī piešķirto vecuma pensiju."

14. Papildināt 13.panta trešo daļu pēc vārdiem "minētās personas" ar vārdiem un skaitļiem iekavās "(izņemot personas līdz 19 gadu vecumam, kuras mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē un taksācijas gada laikā no 1.jūnija līdz 31.augustam saņem ar algas nodokli vai sezonas laukstrādnieku nodokli apliekamus ienākumus)".

15. 15.pantā:

papildināt pantu ar 7.1 daļu šādā redakcijā:

"7.1 Šā likuma 3.panta trešās daļas 12.punkta "b" apakšpunktā minētajam ienākumam tiek piemērota 5 procentu likme.";

papildināt pantu ar vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"11. Uz personālsabiedrības biedru attiecināmajai personālsabiedrības ar nodokli apliekamā ienākuma daļai, kas ir ienākums no kapitāla, kas nav kapitāla pieaugums, vai ir ienākums no kapitāla pieauguma, piemēro attiecīgo šā panta 3.1 daļā minēto likmi."

16. Papildināt 16.1 pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

"4.1 Ja fiziskā persona kapitālsabiedrības pamatkapitālā iegulda nekustamo īpašumu apmaiņā pret kapitālsabiedrības kapitāla daļām vai akcijām, tad par tāda ienākuma gūšanas dienu, kas radies no nekustamā īpašuma ieguldīšanas kapitālsabiedrības pamatkapitālā, uzskatāma diena, kad apmaiņā iegūtās kapitāla daļas vai akcijas tiek atsavinātas."

17. Izteikt 17.panta 7.3 daļu šādā redakcijā:

"7.3 Gadam beidzoties, sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājs 15 dienu laikā pēc sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāja pieprasījuma saņemšanas izsniedz viņam paziņojumu par fiziskajai personai izmaksātajām summām."

18. 19.pantā:

izteikt otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Deklarācijā tiek uzrādīti visi maksātāja taksācijas periodā (kalendāra gadā) gūtie ienākumi, arī ar nodokli neapliekamie ienākumi, ja to kopējā summa pārsniedz 4000 euro gadā, izņemot šā likuma 9.panta pirmās daļas 37., 37.1, 37.2, 38., 39. un 40.punktā minētos pabalstus vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātos pabalstus, kā arī šā likuma 9.panta pirmās daļas 29. un 31.punktā minētos ienākumus.";

papildināt pantu ar 2.4 daļu šādā redakcijā:

"2.4 Šā panta 2.1 daļu nepiemēro maksātājam proporcionāli par tām taksācijas gada kalendāra dienām, kurās tas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, kā arī pārejošas darbnespējas, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma kalendāra dienām, par kurām maksātājam ir izsniegta darbnespējas lapa "B"."

19. 20.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"1. Iekšzemes nodokļa maksātājam, kas taksācijas gada laikā ir saņēmis Latvijas Republikā ienākumus, no kuriem izmaksas vietā ir ieturēts nodoklis, ja viņa saņemto šā likuma 9.panta pirmajā daļā minēto ar nodokli neapliekamo ienākumu kopējā summa nepārsniedz 4000 euro vai šo neapliekamo ienākumu veido vienīgi no Latvijas budžeta izmaksātie šā likuma 9.panta pirmās daļas 37., 37.1, 37.2, 38., 39. un 40.punktā minētie pabalsti vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātie pabalsti, vai kam saskaņā ar šā likuma 19.panta otro daļu gūtie ienākumi nav jāuzrāda deklarācijā, ir tiesības neiesniegt deklarāciju, ja šajā likumā vai citos likumos nav noteikts citādi. Minētais nosacījums ir piemērojams arī tad, kad iekšzemes nodokļa maksātājs taksācijas gada laikā ir saņēmis tikai atsevišķus iepriekš minēto ienākumu veidus.";

izslēgt otrās daļas otro teikumu.

20. Izslēgt 27.pantu.

21. Papildināt 28.pantu ar 15.punktu šādā redakcijā:

"15) piecu darba dienu laikā pēc dienas, kad maksātāja šā likuma 11.panta trīspadsmitajā daļā minētie taksācijas gada ienākumi ir sasnieguši 3000 euro, reģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam un informēt Valsts ieņēmumu dienestu, vai maksātājs, sākot ar nākamo dienu, kad minētie ienākumi ir sasnieguši 3000 euro, saimnieciskās darbības ienākumu nosaka saskaņā ar šā likuma 11. vai 11.1 pantu."

22. Papildināt 32.panta otro daļu pēc vārdiem "noteiktajos termiņos" ar vārdiem "nav reģistrējis saimniecisko darbību vai".

23. Papildināt 32.1 panta trešo daļu pēc vārda "Par" ar vārdiem "deklarācijas un".

24. Pārejas noteikumos:

aizstāt 44.punktā vārdu un skaitli "un 2014." ar skaitļiem un vārdu "2014., 2015., 2016. un 2017.";

aizstāt 52.punktā vārdu un skaitli "un 2014." ar skaitļiem un vārdu "2014., 2015., 2016. un 2017.";

papildināt pārejas noteikumus ar 113., 114. un 115.punktu šādā redakcijā:

"113. Grozījumi šā likuma 8.1 panta septiņpadsmitajā daļā un 8.2 panta septītajā daļā stājas spēkā 2015.gada 1.martā.

114. Grozījumu attiecībā uz 15.panta papildināšanu ar vienpadsmito daļu piemēro ienākumiem, kas gūti, sākot ar 2015.gada 1.janvāri.

115. Šā likuma 19.panta 2.4 daļu piemēro, sākot ar taksācijas gadu, kas sākas 2015.gadā."

Likums stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2014.gada 17.decembrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2014.gada 30.decembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 17.12.2014.Stājas spēkā: 01.01.2015.Tēma: Nodokļi un nodevasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 257, 30.12.2014. OP numurs: 2014/257.12
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
271317
01.01.2015
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"