Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.26

Daugavpilī 2014.gada 25.septembrī (prot. Nr.22 10.§)

(precizēts 2013.gada 13.novembrī (prot.Nr.25 10.§))
Par tūristu gidu pakalpojumu sniegšanu Daugavpils pilsētā
Apstiprināti ar Daugavpils pilsētas domes
2014.gada 25.septembra sēdes lēmumu Nr.475,
ar 2014.gada 13.novembra sēdes lēmumu Nr.534 precizēts

Izdoti saskaņā ar Tūrisma likuma 15.1panta otro un trešo daļu,
Brīvas pakalpojumu sniegšanas likuma 14.panta 2.1 daļu un 15.panta sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka:

1.1. Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā publiskajā ārtelpā esošos tūrisma objektus un tūrisma maršrutos iekļautās apskates vietas (pielikumā), par kurām vispusīgu informāciju var sniegt tūristu gids, kurš apliecinājis savu profesionālo kvalifikāciju un šajos noteikumos noteiktajā kārtībā saņēmis gida sertifikātu (turpmāk – gids);

1.2. prasības gidu profesionālai kvalifikācijai;

1.3. kārtību, kādā sertificē gidus;

1.4. institūciju, kas sertificē gidus;

1.5. kārtību, kādā sniedz gidu pakalpojumus;

1.6. kārtību, kādā īsteno gidu profesionālās darbības uzraudzību un kontroli.

2. Gids, kurš sniedz tūristu gida pakalpojumus kādā Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī un atbilst šīs valsts normatīvo aktu prasībām tūristu gidu pakalpojumu sniegšanas jomā, tūristu gida īslaicīgus pakalpojumus Brīvas pakalpojumu sniegšanas likuma izpratnē un informāciju par Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā publiskajā ārtelpā esošajiem tūrisma objektiem un apskates vietām var sniegt bez šajos saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā noteiktās tūristu gidu profesionālās kvalifikācijas apliecināšanas un bez Daugavpils tūristu gida sertifikāta, iesniedzot paziņojumu par īslaicīgu tūrisma pakalpojumu sniegšanu Daugavpilī Daugavpils novada tūrisma informācijas centrā (info@visitdaugavpils.lv) ne vēlāk kā līdz brīdim, kad tiek sniegts īslaicīgs pakalpojums.

II. Sertifikācijas kārtība

3. Gida profesionālo kvalifikāciju apliecina vismaz viena no šādām dokumentu grupām:

3.1. akreditētas augstākās izglītības programmas, kas piešķir tūristu gida kvalifikāciju, apguvi apliecinošs dokuments;

3.2. akreditētas augstākās izglītības programmas, kas piešķir attiecīgo tūrisma nozares speciālista kvalifikāciju, apguvi apliecinošs dokuments;

3.3. akreditētas augstākās izglītības programmas apguvi apliecinošs dokuments, kā arī ne mazāk kā viena gada pieredzi tūristu gida darbā apliecinošs dokuments (tūrisma operatora vai aģenta izsniegta izziņa);

3.4. akreditētas augstākās izglītības programmas apguvi apliecinošs dokuments, kā arī licencētas tūristu gidu profesionālās pilnveides programmas vai tūristu gidu kursu programmas apguvi apliecinošs dokuments;

3.5. vidējās izglītības ieguvi apliecinošs dokuments, ne mazāk kā piecu gadu pieredzi tūristu gidu darbā apliecinošs dokuments (tūrisma operatora vai aģenta izsniegta izziņa).

4. Gidus sertificē Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) izpilddirektora izveidota sertifikācijas komisija (turpmāk – Komisija).

5. Sertifikāta piešķiršanai pretendents iesniedz Domes Informācijas birojā pieteikumu papīra formā vai elektroniskā formā (info@daugavpils.lv) atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi un kontaktinformāciju, pakalpojumu sniegšanas valodu vai valodas, pievienojot šādus dokumentus:

5.1. profesionālo kvalifikāciju apliecinoša dokumenta kopiju;

5.2. valsts valodas zināšanu apliecinoša dokumenta kopiju, ja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nepieciešams apliecināt valsts valodas prasmi;

5.3. svešvalodas, kurā pretendē sniegt gida pakalpojumus, zināšanu apliecinoša dokumenta kopiju;

5.4. dzīves aprakstu (Curriculum Vitae);

5.5. citu dokumentu, kas apliecina gida profesionālo darbību, profesionālo pilnveidi un darba pieredzi (tūrisma nozares apvienību, asociāciju u.c. institūciju izsniegta rekomendācija), kopijas.

6. Komisija četrpadsmit dienu laikā izskata pieteikumu, tam pievienotos dokumentus. Ja pieņemts lēmums par sertifikāta piešķiršanu, informācija par gidu, kā arī tā sniegtiem pakalpojumiem tiek iekļauta Domes mājaslapā internetā un Daugavpils novada tūrisma informācijas centra interneta vietnē www.visitdaugavpils.lv. Lēmumu par atteikumu piešķirt sertifikātu paziņo pieteikuma iesniedzējam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7. Sertifikāts netiek piešķirts šādos gadījumos:

7.1. pretendents nav iesniedzis šo noteikumu 5.punktā noteiktos dokumentus;

7.2. pretendents neatbilst kādai no šo noteikumu 3.punktā minētajai prasībai;

7.3. pretendents sniedzis nepatiesas ziņas.

8. Daugavpils gida sertifikāts tiek piešķirts uz trim gadiem.

9. Sertifikāta darbības pagarināšanai vai atjaunošanai Domes Informācijas birojā papīra formā vai elektroniskā formā (info@daugavpils.lv) atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu iesniedzams pieteikums, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi un kontaktinformāciju, pakalpojumu sniegšanas valodu vai valodas, pievienojot dokumentu kopijas, kas apliecina gida zināšanu, profesionālās kvalifikācijas un prasmju pilnveidošanu.

10. Pretendents sedz identifikācijas zīmes dublikāta sagatavošanas un izsniegšanas izmaksas saskaņā ar Domes apstiprinātu cenrādi.

11. Komisija var anulēt sertifikātu, ja konstatēts, ka:

11.1. gids ir administratīvi sodīts par pakalpojumu sniegšanas noteikumu pārkāpšanu;

11.2. gids neievēro šajos noteikumos noteiktos pienākumus;

11.3. gids izdarījis pārkāpumus, kas nav savienojami ar gida profesionālo darbību;

11.4. ir saņemtas sūdzības, ka gids sniedzis nepatiesu, maldinošu, kļūdainu informāciju, kas kaitējis pilsētas vietas tēlam;

11.5. ir saņemtas ziņas no kontrolējošām iestādēm par gida rupjiem vai atkārtotiem pārkāpumiem patērētāju tiesību aizsardzības jomā;

11.6. pretendents, lai saņemtu, pagarinātu vai atjaunotu sertifikātu, ir apzināti sniedzis nepatiesas ziņas.

12. Informācija par gidiem, kā arī to sniegtiem pakalpojumiem, tiek publicēta Domes mājaslapā internetā un Daugavpils novada tūrisma informācijas centra interneta vietnē www.visitdaugavpils.lv.

III. Daugavpils gidu pakalpojumu sniegšanas kārtība

13. Komisija gidam piešķir identifikācijas zīmi, kas tiek lietota visā profesionālās darbības laikā, novietojot to pakalpojuma saņēmējam viegli saskatāmā vietā. Identifikācijas zīme satur šādu informāciju: gida vārdu, uzvārdu, fotogrāfiju, sertifikāta numuru, sertifikāta derīguma termiņu, pakalpojuma sniegšanas valodu vai valodas.

14. Gidam ir šādi pienākumi:

14.1. sniegt vispusīgu un precīzu informāciju par Daugavpils pilsētas tūrisma objektiem un apskates vietām;

14.2. informāciju sniegt valodā vai valodās, kuras pieteiktas pakalpojumu sniegšanai;

14.3. ar savu darbību veicināt Daugavpils pilsētas popularitāti;

14.4. pildot profesionālos pienākumus, nesmēķēt un nelietot alkoholu un citas apreibinošas vielas, kā arī ievērot vispārējas ētikas un morāles normas;

14.5. pastāvīgi atjaunot un papildināt savas zināšanas par Daugavpils pilsētas tūrisma objektiem un apskates vietām, kā arī pilnveidot tūristu gida profesionālās zināšanas un prasmes.

IV. Uzraudzība un kontrole

15. Šo saistošo noteikumi izpildi kontrolē Daugavpils pilsētas pašvaldības policija.

16. Par pakalpojumu sniegšanas noteikumu neievērošanu personas saucamas pie likumā noteiktās atbildības.

V. Administratīvo aktu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

17. Lēmumu vai faktisko rīcību persona var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis
Pielikums
Daugavpils pilsētas domes
2014.gada 25.septembra
saistošajiem noteikumiem Nr.26
"Par tūristu gidu pakalpojumu sniegšanu
Daugavpils pilsētā"
Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā publiskajā ārtelpā esošie tūrisma objekti un apskates vietas, par kurām informāciju drīkst sniegt tūristu gidi, kuri ir apliecinājuši savu profesionālo kvalifikāciju un saņēmuši gida sertifikātu

1. Daugavpils pilsētas vēsturiskais centrs un tajā esošie kultūrvēsturiskie un sakrālie tūrisma objekti.

2. Daugavpils cietoksnis.

3. Baznīcu kalns.

4. Aizsargdambis.

5. Baltijā pirmā vecticībnieku lūgšanu nama piemiņas vieta.

6. Daugavpils geto un ebreju tautas genocīda upuru piemiņas memoriāls Daugavpilī (Holokausta memoriāls).

7. Daugavpils Sv. Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīca.

8. Daugavpils Sv. Nikolaja pareizticīgo baznīca.

9. Daugavpils svēto Pētera un Pāvila pareizticīgo draudzes baznīca.

10. Dievmātes Aizmigšanas pareizticīgo baznīca.

11. Forštates Jēzus Sirds Romas katoļu baznīca.

12. Grāfa Leona Plātera piemiņas vieta Daugavpils katoļu kapos.

13. Grīvas Sv. Jaunavas Marijas Romas katoļu baznīca.

14. Grīvas Sv. Nikolaja pareizticīgo baznīca.

15. Grīvas vecticībnieku lūgšanu nams.

16. II pasaules karā kritušo vācu karavīru atdusas piemiņas vieta.

17. Izglītības darbinieces un rakstnieces Valērijas Seiles (1891–1970) kapa vieta.

18. Latvijas Brīvības cīņās (1918–1920) kritušo Latvijas armijas karavīru Brāļu kapi.

19. Latvijas Brīvības cīņās kritušo Polijas armijas karavīru apbedījumi Daugavpils katoļu kapos.

20. Marijas pasludināšanas dienas un Svētā Nikolaja vecticībnieku baznīca Gajokā.

21. Nīderkūnu vecticībnieku lūgšanas nams.

22. Piemiņas akmens vecās ebreju kapsētas vietā.

23. Piemiņas zīme "Veltījums Rotko".

24. Polijas armijas I Leģiona brigādes pulka karavīru kapu piemiņas vieta.

25. Raiņa tēva Krišjāņa Pliekšāna kapavieta.

26. Stropu estrāde.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis
Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 25.septembra saistošo noteikumu Nr.26 "Par tūristu gidu pakalpojumu sniegšanu Daugavpils pilsētā"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar Tūrisma likuma 15.1panta otro daļu pašvaldība tiesīga savas administratīvās teritorijas publiskajā ārtelpā noteikt tos tūrisma objektus, kā arī tūrisma maršrutos iekļautās apskates vietas, par kurām vispusīgu informāciju var sniegt tāds tūristu gids, kurš ir apliecinājis savu profesionālo kvalifikāciju; trešo daļu – noteikt prasības tūristu gidu profesionālajai kvalifikācijai, kārtību, kādā sertificē tūristu gidus, sniedz tūristu gidu pakalpojumus un īsteno viņu profesionālās darbības uzraudzību un kontroli, institūciju, kas sertificē tūristu gidus, kā arī tos publiskajā ārtelpā esošos tūrisma objektus un apskates vietas, par kurām informāciju drīkst sniegt tūristu gidi, kuri ir apliecinājuši savu profesionālo kvalifikāciju.

Saskaņā ar Brīvas pakalpojumu sniegšanas likuma 14.panta 2.1daļu un 15.panta sesto daļu pašvaldības domei ir tiesības izdot saistošos noteikumus, kas nosaka kārtību, kādā izsniedzama atļauja konkrēta pakalpojuma sniegšanai publiskās vietās, kā arī noteikt konkrēta pakalpojuma un konkrēta īslaicīga pakalpojuma sniegšanas kārtību publiskās vietās.

Šobrīd tūristu gida pakalpojumus var sniegt jebkura persona neatkarīgi no tās izglītības, profesionālās kvalifikācijas vai zināšanām. Nodrošinot precīzas un vispusīgas informācijas sniegšanu par Daugavpils pilsētas tūrisma objektiem un apskates vietām, nepieciešams noteikt prasības gidu kvalifikācijai un tos sertificēt.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka:

– tūrisma objektus un tūrisma maršrutos iekļautās apskates vietas, par kurām vispusīgu informāciju var sniegt tūristu gidi, kuri apliecinājuši savu profesionālo kvalifikāciju un saņēmuši gida sertifikātu;

– prasības gidu profesionālai kvalifikācijai;

– kārtību, kādā sertificē gidus;

– institūciju, kas sertificē gidus;

– kārtību, kādā sniedz gidu pakalpojumus;

– kārtību, kādā īsteno gidu profesionālās darbības uzraudzību un kontroli.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāTiks sakārtota tūristu gidu darbības vide Daugavpils pilsētā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu izpildi nodrošinās Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora izveidota sertifikācijas komisija.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas notika ar Daugavpils novada Tūrisma informācijas centru.
Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par tūristu gidu pakalpojumu sniegšanu Daugavpils pilsētā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Daugavpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 26Pieņemts: 25.09.2014.Stājas spēkā: 09.12.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 244, 08.12.2014. OP numurs: 2014/244.13
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
270767
09.12.2014
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)