Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.700

Rīgā 2014.gada 10.novembrī (prot. Nr.61 19.§)
Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.2.aktivitātes "Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem" 2.3.2.2.3.apakšaktivitāti "Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā uzņēmējdarbības attīstībai"
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3. prioritātes "Uzņēmējdarbības veicināšana" 2.3.2. pasākuma "Uzņēmējdarbības infrastruktūra un aprīkojuma uzlabojumi" 2.3.2.2. aktivitātes "Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem" 2.3.2.2.3. apakšaktivitāti "Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā uzņēmējdarbības attīstībai" (turpmāk – aktivitāte);

1.2. projekta pārbaudes kritērijus;

1.3. prasības projekta iesniedzējam;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Aktivitātes mērķis ir veicināt valsts līdzsvarotu attīstību, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstību un konkurētspēju sekmējošā publiskajā infrastruktūrā saskaņā ar integrētām pašvaldību attīstības programmām.

3. Aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā, pārceļot uz aktivitāti darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.1. aktivitātes "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai" (turpmāk – 3.6.1.1. aktivitāte) un 3.6.2.1. aktivitātes "Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai" (turpmāk – 3.6.2.1. aktivitāte) ietvaros apstiprinātos projektus, kas atbilst pielikumā iekļautajiem projektu pārbaudes kritērijiem.

4. Aktivitātes ietvaros sasniedzamais uzraudzības rādītājs ir 16 projekti, kas veicina uzņēmējdarbības attīstībai būtiskās infrastruktūras sakārtošanu, vienlaikus sekmējot komersantu konkurētspējas celšanos, tai skaitā tehnoloģiju attīstību.

5. Aktivitātes mērķa grupa ir novadu pašvaldību un to apkārtējo teritoriju iedzīvotāji un komersanti.

6. Aktivitātes ietvaros pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) līdzfinansējums ir 10 euro. Aktivitātes ietvaros pieejamais saistību apjoms, kas pārsniedz ERAF līdzfinansējumu (turpmāk – virssaistību finansējums), ir 62 556 726 euro. Finansējuma saņēmējs nodrošina līdzfinansējumu proporcionāli projekta īstenošanai paredzētajam virssaistību finansējumam saskaņā ar šo noteikumu 7. punktu.

(Grozīts ar MK 02.12.2014. noteikumiem Nr.738; MK 03.02.2015. noteikumiem Nr.51)

7. ERAF līdzfinansējums nepārsniedz 85 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Finansējuma saņēmēja līdzfinansējums nav mazāks par 15 procentiem un nepārsniedz 60 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

8. Aktivitātes īstenošanu nodrošina atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde. Atbildīgā iestāde ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde), sadarbības iestāde ir Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk – sadarbības iestāde).

9. Atbildīgajai iestādei ir šādas funkcijas:

9.1. nodrošināt ar aktivitātes uzraudzību saistītos informācijas un publicitātes pasākumus atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu;

9.2. nodrošināt aktivitātes īstenošanu, uzraudzību un kontroli, aktivitātes īstenošanas nosacījumu un projekta pārbaudes kritēriju izstrādi, analizēt problēmas aktivitātes īstenošanā un sniegt vadošajai iestādei un Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda uzraudzības komitejai priekšlikumus par aktivitātes īstenošanas uzlabošanu;

9.3. uzraudzīt pieejamā ERAF finansējuma apguvi, piemērojot "n+2" un "n+3" principu aktivitātes līmenī, tai skaitā Padomes 2006. gada 11. jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk – regula Nr. 1083/2006), 93. panta 1. un 2. punktā minētā principa izpildi aktivitātes līmenī;

9.4. izstrādāt projekta pārbaudes metodiku;

9.5. aktivitātes uzraudzībai lietot Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmu;

9.6. izvērtēt sadarbības iestādes sagatavoto informāciju un sniegt atzinumu par tām izmaiņām projektā, kas skar projekta mērķi un sasniedzamos uzraudzības rādītājus.

10. Sadarbības iestādei ir šādas funkcijas:

10.1. nodrošināt ar aktivitātes īstenošanu saistītos informācijas un publicitātes pasākumus atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu;

10.2. izstrādāt un saskaņot ar atbildīgo iestādi projektu pārbaudes komisijas (turpmāk – projektu pārbaudes komisija) nolikumu un kārtību, kādā tiek nodrošināta projektu pārbaude;

10.3. izveidot projektu pārbaudes komisiju;

10.4. nodrošināt projektu pārbaudi un pieņemt lēmumu par projekta atbilstību projektu pārbaudes kritērijiem, kas iekļauti noteikumu pielikuma 1. un 2. punktā, un projekta īstenošanu aktivitātē, pārceļot to no 3.6.1.1. aktivitātes vai 3.6.2.1. aktivitātes;

10.5. kontrolēt finansējuma apguvi, lai netiktu pārsniegta šo noteikumu 6. punktā aktivitātei noteiktā summa;

10.6. izskatīt finansējuma saņēmēja sagatavoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiku;

10.7. pārbaudīt finansējuma saņēmēju iesniegtos maksājuma pieprasījumus, apstiprināt attiecināmo izdevumu summas, sagatavot maksājuma uzdevumus un izdevumu deklarācijas;

10.8. izskatīt un apstiprināt iesniegtos projekta progresa pārskatus;

10.9. izvērtēt vienošanās grozījumus, saskaņot tos ar atbildīgo iestādi, ja grozījumi skar ar projekta mērķi saistītās izmaiņas, šo noteikumu 9.3. apakšpunktā minētā principa izpildi un sasniedzamos uzraudzības rādītājus, un pieņemt lēmumu par projekta grozījumiem;

10.10. lietot Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmu un uzkrāt tajā datus par projektiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izmantošanu, arī pārgrāmatot projektus, par kuriem ir pieņemts šo noteikumu 10.4. apakšpunktā minētais lēmums;

10.11. nodrošināt projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, tai skaitā veikt izlases pārbaudes projektu īstenošanas vietās;

10.12. kontrolēt regulas Nr. 1083/2006 93. panta 1. un 2. punktā minētā "n+2" un "n+3" principa izpildi projektu līmenī;

10.13. veikt iepirkumu pirmspārbaudes, izskatīt finansējuma saņēmēja iepirkuma plānu un iesniegt to Iepirkumu uzraudzības birojā;

10.14. sniegt Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajām institūcijām informāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu sagatavošanu;

10.15. nodrošināt informācijas sagatavošanu atbildīgajai iestādei par aktivitātes īstenošanai pieejamā finansējuma apguvi.

11. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

II. Atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas projektam, kas sākotnēji tika apstiprināts novadu pašvaldību infrastruktūras attīstībai

12. Projekta ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

12.1. novadu attīstības centru konkurētspējas celšana un funkcionālo saišu veidošana starp attīstības centriem un tiem piegulošām teritorijām, izveidojot vai uzlabojot infrastruktūru un ar to saistītos publiskos pakalpojumus vai sekmējot saimnieciskās darbības attīstību;

12.2. Eiropas Savienības struktūrfondu publicitātes un informācijas pasākumi atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu;

12.3. Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Regulā (EK) Nr. 1081/2006 par Eiropas Sociālo fondu un Regulas (EK) Nr. 1784/1999 atcelšanu noteiktās darbības, kas ir nepieciešamas, lai īstenotu projektā plānotās ERAF līdzfinansētās darbības, kā arī ir cieši ar tām saistītas un vērstas uz nodarbinātības veicināšanu.

13. Nodrošinot projekta iesniegumā plānoto izmaksu nepārklāšanos ar izmaksām, kas paredzētas ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu aktivitāšu ietvaros, projekta iesniedzējs var pretendēt uz atbalstu arī tādu darbību īstenošanai, kurām tas ir izmantojis iespēju saņemt finansējumu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu citu aktivitāšu ietvaros, bet saņemtais atbalsts nav bijis pietiekams pašvaldības definētās problēmas atrisināšanai.

14. Projektā nav atbalstāmas darbības, kas:

14.1. nav minētas šo noteikumu 12. punktā, nesekmē šo noteikumu 2. punktā noteiktā aktivitātes mērķa sasniegšanu un neatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Regulas (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Regulas (EK) Nr. 1783/1999 atcelšanu 4. panta prasībām;

14.2. nav saistītas ar normatīvajos aktos par pašvaldību darbību noteiktajām autonomajām funkcijām un to izpildi.

15. Projekta attiecināmās netiešās izmaksas ir:

15.1. ar projekta darbībām tieši saistīto publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu, nepārsniedzot piecus procentus no projekta kopējām attiecināmajām tiešajām izmaksām;

15.2. neparedzētie izdevumi, nepārsniedzot piecus procentus no projekta kopējām attiecināmajām tiešajām izmaksām.

16. Projekta attiecināmās tiešās izmaksas ir:

16.1. projektu pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas (izņemot projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas izmaksas), kas veiktas pēc 2006. gada 24. oktobra un kuru apmērs nepārsniedz septiņus procentus no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām:

16.1.1. būvprojekta, vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas ieceres dokumentācijas izstrāde visām projektā paredzētajām darbībām;

16.1.2. audita, ekspertīzes vai izpētes izmaksas, ja to veikšana ir priekšnosacījums būvprojekta, vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas ieceres dokumentācijas izstrādei;

16.1.3. finanšu analīzes vai izmaksu efektivitātes analīzes izstrāde. Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde ir attiecināma, ja tā ir uzsākta pirms 2010. gada 1. oktobra;

16.1.4. normatīvajos aktos par ietekmes uz vidi novērtējumu noteikto dokumentu sagatavošana;

16.2. būvniecības izmaksas:

16.2.1. satiksmes pārvadu, tiltu, ielu vai ceļu un ar to saistītās infrastruktūras izbūve vai rekonstrukcija, tai skaitā lietusūdens kanalizācijas infrastruktūras izbūve vai rekonstrukcija, sabiedriskā transporta infrastruktūras efektivitātes paaugstināšana, tai skaitā sabiedriskā transporta kustības sistēmas optimizēšana, pieturvietu labiekārtošana un jaunu pieturvietu izbūve;

16.2.2. pašvaldības ēku renovācija, rekonstrukcija vai jaunbūves pabeigšana, ēkas funkcionalitātes nodrošināšanai nepieciešamo visu sabiedrisko pakalpojumu pieslēgumu izbūve un rekonstrukcija;

16.2.3. ūdensapgādes, sadzīves kanalizācijas un notekūdeņu savākšanas un novadīšanas infrastruktūras ierīkošana satiksmes pārvadu, tiltu, ielu, ceļu infrastruktūras attīstības projekta ietvaros teritorijā, kurā uz projekta iesniegšanas dienu ir definēta attiecīgā sabiedriskā pakalpojuma nepieciešamība un būtība, kā arī noteikti sabiedriskā pakalpojuma patērētāji, kuriem ir nepieciešams nodrošināt minētos pakalpojumus;

16.2.4. šādu pazemes komunikāciju infrastruktūras pārbūve, nepalielinot tās apkalpes jaudu raksturojošos tehniskos parametrus, ja, veicot projektā plānotās satiksmes pārvadu, tiltu, ielu, ceļu infrastruktūras būvniecības vai teritorijas labiekārtošanas darbības, pastāv sabiedriskā pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras bojāšanas risks vai nav iespējams izvairīties no pazemes komunikāciju infrastruktūras pārbūves:

16.2.4.1. siltumapgādes, ūdensapgādes, sadzīves kanalizācijas un notekūdeņu savākšanas un novadīšanas infrastruktūras pārbūve;

16.2.4.2. gāzes, elektroenerģijas un sakaru komunikāciju infrastruktūras pārbūve;

16.2.5. virszemes komunikāciju infrastruktūras pārbūve, nepalielinot tās apkalpes jaudu raksturojošos tehniskos parametrus, ja, veicot projektā plānotās satiksmes pārvadu, tiltu, ielu, ceļu infrastruktūras būvniecības vai teritorijas labiekārtošanas darbības, nav iespējams izvairīties no virszemes komunikāciju infrastruktūras pārbūves;

16.3. teritorijas labiekārtošanas izmaksas, nepārsniedzot 20 procentus no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām, izņemot izmaksas, kas attiecas uz mazām arhitektūras formām ar māksliniecisko vērtību;

16.4. projekta ietvaros izveidotās infrastruktūras attīstībai nepieciešamo stacionāro iekārtu (izņemot ražošanas iekārtas) un stacionārā aprīkojuma iegāde un uzstādīšana, nepārsniedzot 20 procentus no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām;

16.5. autoruzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumu izmaksas, nepārsniedzot trīs procentus no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām;

16.6. zemes iegādes izmaksas, kas veiktas, ievērojot normatīvos aktus valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas jomā, nepārsniedzot 10 procentus no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām, ja zemes iegāde nepieciešama projekta mērķa sasniegšanai;

16.7. izmaksas, kas saistītas ar būves nodošanu ekspluatācijā.

17. Izmaksas ir attiecināmas, ja tās:

17.1. nepieciešamas šo noteikumu 12. punktā minēto darbību īstenošanai un šo noteikumu 2. punktā minētā mērķa sasniegšanai;

17.2. atbilst drošas finanšu vadības principam, ko veido:

17.2.1. saimnieciskuma princips, kas saistīts ar to, lai resursi būtu pieejami noteiktā laikā, pienācīgā apmērā un par zemāko cenu;

17.2.2. lietderības princips, kas saistīts ar labāko attiecību starp izmantotajiem resursiem un gūto rezultātu;

17.2.3. efektivitātes princips, kas saistīts ar konkrētu izvirzīto mērķu un paredzēto rezultātu sasniegšanu;

17.3. veiktas pēc 2010. gada 1. janvāra un attiecīgā projekta ideja ir saskaņota Koordinācijas padomē, izņemot šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētās izmaksas;

17.4. veiktas infrastruktūras objektā, kas atrodas finansējuma saņēmēja īpašumā.

18. Pievienotās vērtības nodokļa maksājumi, kas tiešā veidā saistīti ar projektu, ja finansējuma saņēmējs tos nevar atgūt normatīvajos aktos par pievienotās vērtības nodokli noteiktajā kārtībā, ir attiecināmās izmaksas.

19. Projekta neattiecināmās izmaksas, kas tieši saistītas ar projektu, ir:

19.1. iekārtu vai aprīkojuma izmaksas, kas nav minētas šo noteikumu 16.4. apakšpunktā;

19.2. izmaksas, kas pārsniedz šo noteikumu 15.1., 15.2., 16.1., 16.3., 16.4., 16.5. vai 16.6. apakšpunktā minēto attiecināmo izmaksu procentuālo apmēru;

19.3. nelaimes gadījumu un projekta īstenošanā radīto vērtību apdrošināšana;

19.4. audita veikšana, izņemot šo noteikumu 16.1.2. apakšpunktā minētās izmaksas;

19.5. šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētās izmaksas, kas pārsniedz attiecīgajā projektā apstiprināto Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma apmēru;

19.6. izmaksas, kas atbilst šo noteikumu 16. punktā minētajām izmaksu pozīcijām, bet neatbilst šo noteikumu 2. punktā minētā mērķa sasniegšanai.

20. Projektā neiekļauj šādas izmaksas:

20.1. izmaksas, kas nav minētas šo noteikumu 15., 16., 18. un 19. punktā;

20.2. izmaksas, kas radušās pirms 2010. gada 1. janvāra, izņemot šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minētās izmaksas.

21. Projekta kopējais attiecināmo izmaksu apmērs nav mazāks par 142 287 euro.

22. Ja projekta ietvaros veic šo noteikumu 16.2.3. apakšpunktā minētos ieguldījumus, atbalstītie infrastruktūras objekti pēc projekta īstenošanas ir pašvaldības īpašumā un var būt ieguldīti pašvaldības kapitālsabiedrības vai pašvaldības kontrolē esošas komercsabiedrības pamatkapitālā atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām, kā arī par komercdarbības atbalsta kontroli, ja attiecīgā sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs ir pašvaldības kapitālsabiedrība vai pašvaldības kontrolē esoša komercsabiedrība, vai iznomāti atbilstoši normatīvajiem aktiem par publisko iepirkumu un komercdarbības atbalsta kontroli, ja attiecīgo sabiedrisko pakalpojumu sniedz pašvaldības kapitālsabiedrība, pašvaldības kontrolē esoša komercsabiedrība vai cits sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs. Ja projekta ietvaros veic šo noteikumu 16.2.4. un 16.2.5. apakšpunktā minētos ieguldījumus, īpašumtiesības attiecībā uz atbalstītajiem infrastruktūras objektiem nemaina vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas.

III. Atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas projektam, kas sākotnēji tika apstiprināts nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšanai

23. Projektā iekļauj šādas atbalstāmās darbības:

23.1. nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centra (pilsētas) teritorijas atjaunošana, konkurētspējas celšana vai pilsētas attīstība, kas vērsta uz saimnieciskās darbības, satiksmes, sociālās, izglītības, kultūras vai tūrisma infrastruktūras attīstību vai izveidi atbilstoši pašvaldības attīstības programmā noteiktajām prioritātēm, sekmējot ar šīs infrastruktūras izmantošanu, pieejamību un sasniedzamību saistītos publiskos pakalpojumus;

23.2. Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas un komunikācijas pasākumi.

24. Projekta ietvaros ir atbalstāmas Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Regulā (EK) Nr. 1081/2006 par Eiropas Sociālo fondu un Regulas (EK) Nr. 1784/1999 atcelšanu noteiktās darbības, kas nepieciešamas, lai īstenotu projektā plānotās Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētās darbības, kā arī ir cieši ar tām saistītas un vērstas uz nodarbinātības veicināšanu.

25. Nodrošinot, ka projekta iesniegumā plānotās izmaksas nepārklājas ar izmaksām, kas paredzētas ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu aktivitāšu ietvaros, projekta iesniedzējs var pretendēt uz atbalstu arī tādu darbību īstenošanai, par kurām tas ir izmantojis iespēju saņemt finansējumu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu citu aktivitāšu ietvaros, bet saņemtais atbalsts nav bijis pietiekams pašvaldības definētās problēmas atrisināšanai.

26. Projekta ietvaros nav atbalstāmas darbības, kas:

26.1. nav minētas šo noteikumu 23. un 24. punktā, nesekmē šo noteikumu 2. punktā minētā aktivitātes mērķa sasniegšanu un neatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Regulas (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Regulas (EK) Nr. 1783/1999 atcelšanu 4. panta prasībām;

26.2. nav saistītas ar normatīvajos aktos par pašvaldību darbību noteiktajām pašvaldību autonomajām funkcijām un to izpildi.

27. Projekta attiecināmās netiešās izmaksas ir:

27.1. ar projekta darbībām tieši saistīto publicitātes pasākumu izmaksas, kas veiktas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu un nepārsniedz piecus procentus no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām;

27.2. neparedzētie izdevumi, nepārsniedzot piecus procentus no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām.

28. Projekta attiecināmās tiešās izmaksas ir:

28.1. projekta pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas (izņemot projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas izmaksas), kas veiktas pēc 2006. gada 24. oktobra, nepārsniedzot septiņus procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām:

28.1.1. būvprojekta, vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas ieceres dokumentācijas izstrāde visām projektā paredzētajām darbībām;

28.1.2. audita, ekspertīzes, izpētes izmaksas, ja to veikšana ir priekšnosacījums būvprojekta, vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas ieceres dokumentācijas izstrādei;

28.1.3. izmaksu un ieguvumu analīzes vai izmaksu efektivitātes analīzes izstrāde. Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde ir attiecināma, ja tā ir uzsākta pirms 2010. gada 13. februāra;

28.1.4. normatīvajos aktos par ietekmes uz vidi novērtējumu noteikto dokumentu sagatavošana;

28.2. jaunbūves, renovējamas, rekonstruējamas vai restaurējamas būves būvniecības izmaksas:

28.2.1. satiksmes pārvadu, tiltu, ielu vai ceļu un ar to saistītās infrastruktūras izbūve vai rekonstrukcija, tai skaitā lietusūdens kanalizācijas infrastruktūras izbūve vai rekonstrukcija;

28.2.2. pašvaldības ēku infrastruktūras attīstība, tai skaitā energoefektivitātes pasākumi;

28.2.3. ūdensapgādes, sadzīves kanalizācijas un notekūdeņu savākšanas un novadīšanas infrastruktūras ierīkošana satiksmes pārvadu, tiltu, ielu, ceļu infrastruktūras attīstības projekta ietvaros teritorijā, kurā uz projekta iesniegšanas dienu ir definēta attiecīgā sabiedriskā pakalpojuma nepieciešamība un būtība, kā arī noteikti sabiedriskā pakalpojuma patērētāji, kuriem ir nepieciešams nodrošināt minētos pakalpojumus;

28.2.4. šādu pazemes komunikāciju infrastruktūras pārbūve, nepalielinot tās apkalpes jaudu raksturojošos tehniskos parametrus, ja, veicot projektā plānotās satiksmes pārvadu, tiltu, ielu, ceļu infrastruktūras būvniecības vai teritorijas labiekārtošanas darbības, pastāv sabiedriskā pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras bojāšanas risks vai nav iespējams izvairīties no pazemes komunikāciju infrastruktūras pārbūves:

28.2.4.1. siltumapgādes, ūdensapgādes, sadzīves kanalizācijas un notekūdeņu savākšanas un novadīšanas infrastruktūras pārbūve;

28.2.4.2. gāzes, elektroenerģijas un sakaru komunikāciju infrastruktūras pārbūve, kas veikta pēc 2009. gada 1. jūnija;

28.2.5. virszemes komunikāciju infrastruktūras pārbūve, nepalielinot tās apkalpes jaudu raksturojošos tehniskos parametrus, ja, veicot satiksmes pārvadu, tiltu, ielu, ceļu infrastruktūras būvniecības vai teritorijas labiekārtošanas darbības, nav iespējams izvairīties no virszemes komunikāciju infrastruktūras pārbūves;

28.3. jaunbūvējamās, renovējamās, rekonstruējamās vai restaurējamās pašvaldības ēkas funkcionalitātes nodrošināšanai nepieciešamo visu sabiedrisko pakalpojumu pieslēgumu atjaunošana vai ierīkošana;

28.4. sabiedriskā transporta efektivitātes paaugstināšana, tai skaitā sabiedriskā transporta kustības sistēmas optimizēšana, pieturvietu labiekārtošana un jaunu pieturvietu izbūve;

28.5. teritorijas labiekārtošana, izņemot izmaksas, kas attiecas uz mazām arhitektūras formām ar māksliniecisko vērtību;

28.6. projekta ietvaros izveidotās infrastruktūras attīstībai nepieciešamo stacionāro iekārtu (izņemot ražošanas iekārtas) un stacionārā aprīkojuma iegāde un uzstādīšana, nepārsniedzot 30 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

28.7. autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas, nepārsniedzot trīs procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

28.8. izmaksas, kas saistītas ar būves nodošanu ekspluatācijā;

28.9. pievienotās vērtības nodokļa maksājumi, kas tiešā veidā saistīti ar projektu, ja finansējuma saņēmējs tos nevar atgūt normatīvajos aktos par pievienotās vērtības nodokli noteiktajā kārtībā;

28.10. zemes iegādes izmaksas, kas veiktas pēc 2009. gada 1. jūnija, nepārsniedzot 10 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, ja zemes iegāde nepieciešama projekta īstenošanai.

29. Izmaksas ir attiecināmas, ja tās:

29.1. nepieciešamas šo noteikumu 23. un 24. punktā minēto darbību īstenošanai un atbilst drošas finanšu vadības principiem, īpaši sociālekonomiskā izdevīguma vai izmaksu efektivitātes principam;

29.2. veiktas pēc 2009. gada 1. jūnija un attiecīgā projekta ideja ir saskaņota Koordinācijas padomē, izņemot šo noteikumu 28.1. apakšpunktā minētās izmaksas;

29.3. veiktas infrastruktūras objektā, kas atrodas finansējuma saņēmēja īpašumā.

30. Projekta neattiecināmās izmaksas, kas tieši saistītas ar projektu, ir:

30.1. projekta ietvaros izveidotās infrastruktūras attīstībai nepieciešamo iekārtu un aprīkojuma (kas nav uzskatāms par stacionāru) iegāde un uzstādīšana;

30.2. izmaksas, kas pārsniedz šo noteikumu 27.1., 27.2., 28.1., 28.6., 28.7. un 28.10. apakšpunktā minēto attiecināmo izmaksu apmēru;

30.3. projekta administrēšana;

30.4. nelaimes gadījumu un projekta īstenošanā radīto vērtību apdrošināšana;

30.5. audita veikšana, izņemot šo noteikumu 28.1.2. apakšpunktā minētās izmaksas;

31. Projektā neiekļauj šādas izmaksas:

31.1. izmaksas, kas nav minētas šo noteikumu 27., 28. un 30. punktā;

31.2. izmaksas, kas radušās pirms 2006. gada 24. oktobra;

31.3. izmaksas, kas veiktas, pamatojoties uz darba līgumu.

32. Projekta kopējais attiecināmo izmaksu apmērs nav mazāks par 711 436 euro.

33. Ja projektā veic šo noteikumu 28.2.3. apakšpunktā minētos ieguldījumus, atbalstītie infrastruktūras objekti pēc projekta īstenošanas ir pašvaldības īpašumā un var būt ieguldīti pašvaldības kapitālsabiedrības vai pašvaldības kontrolē esošas komercsabiedrības pamatkapitālā atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām, kā arī par komercdarbības atbalsta kontroli, ja attiecīgā sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs ir pašvaldības kapitālsabiedrība vai pašvaldības kontrolē esoša komercsabiedrība, vai iznomāti atbilstoši normatīvajiem aktiem par publisko iepirkumu un komercdarbības atbalsta kontroli, ja attiecīgo sabiedrisko pakalpojumu sniedz pašvaldības kapitālsabiedrība, pašvaldības kontrolē esoša komercsabiedrība vai cits sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs. Ja projektā veic šo noteikumu 28.2.4. un 28.2.5. apakšpunktā minētos ieguldījumus, īpašumtiesības attiecībā uz atbalstītajiem infrastruktūras objektiem nemaina vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas.

IV. Prasības projekta iesniedzējam

34. Projekta iesniedzējs ir Alūksnes novada pašvaldība, Balvu novada pašvaldība, Bauskas novada pašvaldība, Daugavpils novada pašvaldība, Dobeles novada pašvaldība, Jelgavas pilsētas pašvaldība, Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Krāslavas novada pašvaldība, Kuldīgas novada pašvaldība, Ludzas novada pašvaldība, Madonas novada pašvaldība, Ogres novada pašvaldība, Talsu novada pašvaldība, Valkas novada dome, Valmieras pilsētas pašvaldība, Ventspils novada pašvaldība, Ventspils pilsētas pašvaldība, tai skaitā tās izveidota iestāde.

(MK 03.02.2015. noteikumu Nr.51 redakcijā)

V. Projektu atbilstības pārbaude

35. Projektu pārbaudes komisijas sastāvā balsstiesīga komisijas locekļa statusā iekļauj divus atbildīgās iestādes pārstāvjus un trīs sadarbības iestādes pārstāvjus.

36. Sadarbības iestāde uzaicina piedalīties projektu pārbaudes komisijas darbā vienu vadošās iestādes un vienu Valsts kases pārstāvi novērotāja statusā bez balsstiesībām.

37. Projektu pārbaudes komisijas priekšsēdētājs ir sadarbības iestādes vadītājs, kuram ir balsstiesīga komisijas locekļa statuss, vai sadarbības iestādes vadītāja norīkota amatpersona. Pārbaudot projektu, pēc būtības tiek veikta tikai šo noteikumu pielikuma 1. un 2. kritērija pārbaude, pārējo kritēriju (3.–101. kritērijs) vērtējums ir sākotnējais projekta vērtējums, kas veikts, projektu pirmo reizi vērtējot 3.6.1.1. vai 3.6.2.1. aktivitātē.

38. Projektu pārbaudes komisija pārbauda uz aktivitāti pārceļamos 3.6.1.1. aktivitātes un 3.6.2.1. aktivitātes ietvaros īstenotos projektus atbilstoši šo noteikumu pielikumā iekļautajam projektu pārbaudes 1. un 2. kritērijam.

39. Projekta atbilstību šo noteikumu pielikumā minētajam 1. kritērijam pārbauda ar "Jā" (atbilst) un "Nē" (neatbilst). Projekta atbilstību šo noteikumu pielikumā minētajam 2. kritērijam pārbauda, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

40. Ja projekts neatbilst šo noteikumu pielikumā minētajam 1. kritērijam vai nesaņem minimālo punktu skaitu 2. kritērijā, to nepārceļ uz aktivitāti. Šo noteikumu pielikuma 41. un 89. kritērijs ir piemērojams tikai tiem projektiem, kuri sākotnējās vērtēšanas laikā tika vērtēti pēc projektu iesniegumu vērtēšanas kritērija "Projekta iesniedzējs nav sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2 panta trešajā daļā minētā administratīvā pārkāpuma izdarīšanu".

41. Sadarbības iestādes vadītājs pieņem šo noteikumu 10.4. apakšpunktā minēto lēmumu, ja:

41.1. projekta sākotnējais vērtējums atbilst šo noteikumu pielikumā minētajam 3.–101. kritērijam;

41.2. projektā ir izpildītas minimālās prasības, kas minētas šo noteikumu pielikuma 2. kritērijā, un projekts atbilst 1. kritērijam.

42. Sadarbības iestāde nodrošina, lai informācija par pārceltajiem projektiem tiktu publicēta tīmekļa vietnē www.vraa.gov.lv.

VI. Projekta īstenošana un uzraudzība

43. Sadarbības iestāde rakstiski informē finansējuma saņēmēju par projekta pārcelšanu uz aktivitāti, norādot aktivitātes numuru, kurā turpmāk projekts tiks īstenots, vienošanās par projekta īstenošanu numuru un projekta numuru, kā arī par izmaiņām attiecināmo un neattiecināmo izmaksu proporcijā.

44. Sadarbības iestāde, ja tai ir pieejami valsts budžeta līdzekļi, pamatojoties uz finansējuma saņēmēja rakstisku avansa pieprasījumu, nodrošina finansējuma saņēmējam avansa maksājumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī nodrošina maksājumu veikšanu un izdevumu deklarācijas sagatavošanu.

45. Sadarbības iestāde, nodrošinot avansa un starpposma maksājumus, ievēro nosacījumu, ka to kopsumma nedrīkst pārsniegt 90 procentus no projektam piešķirtā ERAF līdzfinansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma.

46. Finansējuma saņēmējs iesniedz sadarbības iestādē maksājuma pieprasījumu, izdevumus attaisnojošo dokumentu kopijas un projekta pārskatu atbilstoši vienošanās nosacījumos par projekta īstenošanu noteiktajiem termiņiem un kārtībai.

47. Sadarbības iestāde var samazināt projektam piešķirtā finansējuma apmēru saskaņā ar normatīvo aktu, kas regulē kārtību, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus.

48. Sadarbības iestāde proporcionāli samazina projektam piešķirtā finansējuma apmēru, ja:

48.1. faktiskais finanšu līdzekļu izlietojums ir mazāks, nekā paredz vienošanās par projekta īstenošanu;

48.2. nav īstenota kāda no darbībām, ko paredz vienošanās par projekta īstenošanu, bet tiek sasniegts projekta mērķis;

48.3. nav iesniegti finanšu līdzekļu izlietojumu apliecinošie dokumenti;

48.4. maksājuma pieprasījumā norādītās attiecināmās izmaksas nav samērīgas un ekonomiski pamatotas;

48.5. finansējuma saņēmējs ir maldinājis atbildīgo iestādi vai sadarbības iestādi, sniedzot nepatiesu informāciju;

48.6. finanšu līdzekļu izlietojums nav veikts saskaņā ar normatīvo aktu prasībām publisko iepirkumu jomā, kā arī ja projekta ietvaros ir paredzēti šo noteikumu 16.2.3., 16.2.4., 16.2.5., 28.2.3., 28.2.4. un 28.2.5. apakšpunktā minētie ieguldījumi, – saskaņā ar normatīvo aktu prasībām komercdarbības atbalsta kontroles jomā.

49. Sadarbības iestādei, izvērtējot starpposma vai noslēguma pārskatu, ir tiesības pieaicināt neatkarīgus ekspertus publisko iepirkumu jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, lai pārbaudītu maksājuma pieprasījumā norādīto attiecināmo izmaksu atbilstību un pamatotību.

50. Projektu īsteno ne ilgāk kā līdz 2015. gada 15. jūlijam.

51. Ja kādā projektā ir konstatēta neatbilstība vai tiek lauzta vienošanās par projekta īstenošanu, attiecīgais finansējums neatbilstoši veikto izdevumu apmērā vai atbilstoši summai, kas paredzēta vienošanās laušanas gadījumā, netiek novirzīts jaunu projektu īstenošanai vai papildu darbību finansēšanai esošā projekta ietvaros.

52. Finansējuma saņēmējs nodrošina, lai attiecināmie izdevumi, kuru atmaksu veic no ERAF līdzfinansējuma un nacionālā publiskā līdzfinansējuma līdzekļiem, kā arī ar projekta īstenošanu saistītie ieņēmumi, naudas plūsma, aktīvi un pasīvi grāmatvedības uzskaitē ir identificējami, nodalīti un pārbaudāmi.

53. Visas ar projekta īstenošanu saistītās izmaiņas finansējuma saņēmējs saskaņo ar sadarbības iestādi.

54. Grozījumus vienošanās nosacījumos, kas saistīti ar izmaiņām projekta mērķī, izmaiņām šo noteikumu 48.2. apakšpunktā minētajā gadījumā, šo noteikumu 9.3. apakšpunktā minētā principa izpildē un sasniedzamajos uzraudzības rādītājos, sadarbības iestāde 10 darbdienu laikā pēc to saņemšanas saskaņo ar atbildīgo iestādi.

55. Finansējuma saņēmējs ir tieši atbildīgs par projekta rezultātu uzturēšanu atbilstoši termiņam, kāds noteikts regulas Nr. 1083/2006 57. panta 1. punktā. Ja projektā veic šo noteikumu 16.2.3., 16.2.4., 28.2.3. un 28.2.4. apakšpunktā minētos ieguldījumus un atbalstītos infrastruktūras objektus pēc projekta īstenošanas iegulda pašvaldības kapitālsabiedrības vai pašvaldības kontrolē esošas komercsabiedrības pamatkapitālā, finansējuma saņēmējs nodrošina, ka līgumā par sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu ir noteikts atbalstīto infrastruktūras objektu uzturēšanas termiņš, kas atbilst regulas Nr. 1083/2006 57. panta 1. punktam, un vismaz līdz minētā termiņa beigām pašvaldībai pieder vairāk nekā 50 procenti no attiecīgās kapitālsabiedrības vai komercsabiedrības pamatkapitāla.

56. Ja projekta ietvaros ir paredzēti šo noteikumu 16.2.3., 16.2.4., 28.2.3. un 28.2.4. apakšpunktā minētie ieguldījumi, aktivitātes īstenojamas saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju par sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu un kas nosaka:

56.1. sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas pienākuma būtību un ilgumu;

56.2. sabiedriskā pakalpojuma sniedzēju un pakalpojuma sniegšanas teritoriju;

56.3. komercsabiedrībai piešķirto ekskluzīvu vai īpašu tiesību būtību;

56.4. atlīdzības maksājuma aprēķināšanas, kontroles un pārskatīšanas kārtību;

56.5. atlīdzības maksājuma pārmaksas novēršanas un atmaksāšanas kārtību;

56.6. atsauci uz Eiropas Komisijas 2011. gada 20. decembra Lēmumu Nr. 2012/21/ES par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecības nozīmi.

57. Finansējuma saņēmējs visas projekta ietvaros iegādātās stacionārās iekārtas un aprīkojumu, kā arī pašvaldības ēkas, kurās veikti ieguldījumi, vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas apdrošina pret dabas katastrofu, trešo personu prettiesiskas rīcības vai nelaimes gadījumu radītiem zaudējumiem vai bojājumiem.

58. Atbildīgā iestāde, sadarbības iestāde un finansējuma saņēmējs glabā visu ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģinālus līdz 2021. gada 31. decembrim, kā arī nodrošina Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas institūcijām pieeju šai dokumentācijai.

59. Noteikumi piemērojami ar 2014. gada 14. novembri.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministrs Jānis Reirs
Pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 10.novembra noteikumiem Nr.700
Projektu pārbaudes kritēriji
Darbības programmas numurs un nosaukums2.Uzņēmējdarbība un inovācijas
Prioritātes numurs un nosaukums2.3.Uzņēmējdarbības veicināšana
Pasākuma numurs un nosaukums2.3.2.Uzņēmējdarbības infrastruktūras un aoprīkojuma uzlabosana
Aktivitātes numurs un nosaukums2.3.2.2.Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem
Apakšaktivitātes numurs un nosaukums2.3.2.2.3.Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā uzņēmējdarbības attīstībai
Projektu atlases veids
Atbildīgā iestādeVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

 

ATBILSTĪBAS KRITĒRIJIVērtēšanas sistēma –
Jā/Nē
PROJEKTA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJINoraidāms, ja projekts saņem negatīvu vērtējumu, projektu nepārceļ uz 2.3.2.2.3. apakšaktivitāti
1.Projekts atbilst MK noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajam mērķimN
KVALITĀTES KRITĒRIJIVērtēšanas sistēmapunktu skala
PROJEKTA KVALITĀTES KRITĒRIJI
2.Projekta ietvaros ir paredzētas investīcijasJāsaņem vismaz 5 punkti
2.1.pašvaldību infrastruktūras izveidei vai uzlabošanai, lai sekmētu saimniecisko darbību, kā arī ar šīs infrastruktūras izmantošanu saistīto pakalpojumu izveidei, kas ir tieši saistīti ar uzņēmējdarbības vides uzlabošanu6
2.2.pašvaldību infrastruktūras izveidei vai uzlabošanai, lai sekmētu saimniecisko darbību, kas ir pastarpināti saistīta ar uzņēmējdarbības vides uzlabošanu5
2.3.nav izpildītas 2.1. un 2.2. apakšpunktā minētās prasības0

 

Pārbaudot projektus, kas iesniegti 3.6.1.1. aktivitātes ietvaros, tiem papildus piemēro šādus pārbaudes kritērijus:
ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJIKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot 3.6.1.1. aktivitātes ietvaros
3.Projekta iesniegums ir sagatavots papīra formā un iesniegts personīgi vai nosūtīts pa pastu aizzīmogotā iepakojumā (aploksnē vai kastē), vai sagatavots elektroniska dokumenta formā, iesniegts elektroniski, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmoguKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
4.Projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes uzaicinājumā noteiktajā termiņāKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
5.Projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumuKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
6.Projekta iesniegums ir iesniegts vienā oriģināleksemplārāKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
7.Iesniegtais projekta iesniegums ir cauršūts (caurauklots), ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formāKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
8.Visas projekta iesnieguma lapas ir numurētasKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
9.Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 26. janvāra noteikumu Nr. 91 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.1. aktivitāti "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai"" (turpmāk – noteikumi Nr. 91) 1. pielikumā norādītajai projekta iesnieguma veidlapai, un visas veidlapas sadaļas ir aizpildītasKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
10.Projekta iesniegums sagatavots datorrakstāKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
11.Projekta iesnieguma veidlapai ir pievienoti visi noteikumos Nr. 91 minētie un atbilstoši noformētie pavaddokumentiKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
12.Projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu, dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu vai papildinājumu, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formāKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
ATBILSTĪBAS KRITĒRIJIKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot 3.6.1.1. aktivitātes ietvaros
PROJEKTA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI
13.Projekts atbilst aktivitātes mērķim – nodrošināt noteiktu nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru (pilsētu) izaugsmi, sniedzot atbalstu projektu īstenošanai pilsētvides un pilsētreģionu konkurētspējas, sasniedzamības vai pieejamības un pievilcības faktoru attīstībai saskaņā ar pašvaldību attīstības programmāmKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
14.Projekta ietvaros plānotās darbības atbilst normatīvajos aktos par pašvaldību darbību noteiktajām pašvaldību autonomajām funkcijāmKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
15.Projekta darbības ir pamatotas, samērīgas ar plānoto laika grafiku un nodrošina mērķa sasniegšanuKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
16.Projekta darbības atbilst noteikumu Nr. 91
11. un 12. punktā minētajām atbalstāmajām darbībām
Kritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
17.Projekta iesniegumā ir pamatots, kā tiks nodrošināta projekta īstenošana un uzraudzībaKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
18.Projekta iesniegumā iekļautās attiecināmās un neattiecināmās izmaksas atbilst noteikumu Nr. 91
15. un 16. punktā minētajām attiecināmajām un 18. punktā minētajām neattiecināmajām izmaksām
Kritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
19.Projekta iesniegumā paredzētās izmaksas atbilst projektā plānotajām darbībāmKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
20.Projekta iesniegumā ir skaidri definētas mērķa grupas – nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru (pilsētu) – Daugavpils, Jelgavas, Jēkabpils, Liepājas, Rēzeknes, Valmieras, Ventspils, Aizkraukles, Cēsu, Gulbenes, Kuldīgas, Līvānu, Madonas, Saldus, Smiltenes, Talsu – un to apkārtējo teritoriju iedzīvotāji un komersanti –, kā arī plānotās darbības ir vērstas uz mērķa grupu vajadzību apmierināšanuKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
21.Projekta iesniegumā plānotie rezultāti, to vērtības un rezultātu ietekme ir precīzi definēta, izmērāma un sekmēs aktivitātes mērķa sasniegšanuKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
22.Projekta budžetā iekļautās izmaksas ir samērīgas un pamatotas, tās atbilst paredzētajam projekta īstenošanas laikposmam un darbību apjomam un ir aprēķinātas, ņemot vērā prognozētās tirgus cenas attiecīgajā projekta īstenošanas gadāKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
23.Projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir aritmētiski precīzi un pareizi izstrādātsKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
24.Projekta Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums nepārsniedz noteikumu Nr. 91 5. punktā minēto procentuālo apmēruKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
25.Projekta kopējais attiecināmo izmaksu apjoms nav mazāks par noteikumos Nr. 91 projekta iesniedzējam noteikto summuKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
26.Projekta iesniegumā Eiropas Reģionālās attīstības fonda attiecināmās izmaksas nepārsniedz noteikumu Nr. 91
20. punktā projekta iesniedzējam noteikto maksimāli pieejamo summu
Kritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
27.Projekta Eiropas Sociālā fonda šķērsfinansējums nepārsniedz 10 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām (ja attiecināms)Kritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
28.Projekta ietvaros plānotās darbības atbilst normatīvajos aktos par komercdarbības atbalstu noteiktajām prasībāmKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
29.Projekta pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas nepārsniedz 10 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksāmKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
30.Projekta iesniegumā plānotās darbības (projekts vai tā daļa) nepārklājas ar darbībām (projektu vai tā daļu), kas paredzētas ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu aktivitāšu ietvaros, kur projekta iesniedzējs var pretendēt uz finansējuma saņemšanuKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
31.Projekta iesnieguma ideja ir saskaņota Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izveidotajā Koordinācijas padomēKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
32.Attīstības centra (pilsētas) teritorijas infrastruktūras attīstībai nepieciešamo stacionāro iekārtu un aprīkojuma iegādes un uzstādīšanas izmaksas nepārsniedz 30 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksāmKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
33.Neparedzētie projekta izdevumi nepārsniedz piecus procentus no projekta kopējām attiecināmajām tiešajām izmaksāmKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
34.Projekta iesniegumā ir noteikts, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rezultātu uzturēšana vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanasKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
35.Projekta iesniedzējam ir izstrādāta un apstiprināta pašvaldības attīstības programmaKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
36.Projekta iesniedzējs plāno īstenot publicitātes un informācijas pasākumus atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanuKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
37.Projektam ir veikta izmaksu un ieguvumu analīze, ja projektā ir paredzēti ieņēmumi un projekts atbilst Padomes 2006. gada 11. jūlija Regulas (EK) Nr.  1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.  1260/1999, 55. pantā noteiktajām prasībām, bet, ja projektā nav paredzēti ieņēmumi, ir veikta izmaksu efektivitātes analīze vai izmaksu un ieguvumu analīzeKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
38.Ja projektam ir veikta izmaksu un ieguvumu analīze, projekta ekonomiskā ienesīguma norma ir lielāka par sociālo diskonta likmi (5,5 procenti) un projekta ekonomiskā neto pašreizējā vērtība ir lielāka par nulliKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
39.Ja projektam ir veikta izmaksu efektivitātes analīze, projekta izmaksas uz vienu iegūtā labuma vienību nepārsniedz noteikumos projekta darbībām noteikto maksimālo izmaksu līmeniKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
40.Projekta darbības paredz infrastruktūras uzturēšanas izdevumu samazinājumu pēc projekta realizācijas vai arī saimnieciskajai darbībai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu vai uzlabošanuKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
41.Projekta iesniedzējs nav sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2 panta trešajā daļā minētā administratīvā pārkāpuma izdarīšanuKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot (attiecināms, ja projekta iesniegumu vērtēja pēc šī kritērija)
PROJEKTA IESNIEDZĒJA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJIKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot 3.6.1.1. aktivitātes ietvaros
42.Projekta iesniedzējs atbilst noteikumu Nr. 91
22. punktā minētajam projekta iesniedzējam
Kritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
43.Projekta iesniedzējam ir stabili un pieejami finanšu līdzekļiKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
44.Projekta iesniedzējs neatrodas finanšu stabilizācijas procesāKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot

 

KVALITĀTES KRITĒRIJIKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot 3.6.1.1. aktivitātes ietvaros
PROJEKTA KVALITĀTES KRITĒRIJI
45.Projekta ietvaros ir paredzētas investīcijas:Kritērijā jāsaņem vismaz 2 punkti
45.1.attīstības centra (pilsētas) infrastruktūras (satiksmes, sociālās, kultūras, atpūtas un citas) izveidei atbilstoši attīstības centra (pilsētas) pieprasījumam, kā arī ar šīs infrastruktūras izmantošanu saistīto pakalpojumu izveidei6Kritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
45.2.attīstības centra (pilsētas) infrastruktūras (satiksmes, sociālās, kultūras, atpūtas un citas) izveidei atbilstoši attīstības centra (pilsētas) pieprasījumam4
45.3.attīstības centra (pilsētas) teritorijas labiekārtošanā2
45.4.nav izpildītas 45.1., 45.2. un 45.3. apakškritērijā noteiktās prasības0
46.Projekts paredz integrētu pieeju pilsētas infrastruktūras attīstībai, veidojot sasaisti ar pašvaldības attīstības programmu:Kritērijā jāsaņem vismaz 4 punkti
46.1.projekts paredz integrētu pieeju pilsētas infrastruktūras attīstībai, tai skaitā paredz nozaru mijiedarbību un ietekmi ārpus pašvaldības teritorijas, nodrošinot sasaisti ar pašvaldības attīstības programmu, analizē pašreizējo situāciju, izvērtē dažādus finansējuma (publiskā un privātā) piesaistes mehānismus un nodrošina problēmas kompleksu risinājumu6Kritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
46.2.projektā ir analizēta pašreizējā situācija un nodrošināta sasaiste ar pašvaldības attīstības programmu, bet nav izvērtēti dažādi finansējuma (publiskā un privātā) piesaistes mehānismi, nodrošinot daļēju problēmas komplekso risinājumu4
46.3.nav izpildītas 46.1. un 46.2. apakškritērijā noteiktās prasības0
47.Projekta ietvaros attīstības centrā (pilsētā) tiks saglabātas esošās un izveidotas jaunas darba vietas vai tiks nodrošinātas darba vietas sasniedzamības iespējas:Kritērijā jāsaņem vismaz 2 punkti
47.1.tiks saglabātas esošās un izveidotas vismaz sešas jaunas darbavietas4Kritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
47.2.tiks saglabātas esošās darbavietas un izveidotas no vienas līdz piecām jaunām darbavietām3
47.3.tiks nodrošinātas darbavietas sasniedzamības iespējas vai tiks saglabātas esošās darbavietas, neveidojot jaunas darbavietas2
47.4.netiks saglabātas esošās un izveidotas jaunas darbavietas vai netiks nodrošinātas darba sasniedzamības iespējas0
48.Projekta vadības komandai ir atbilstoša pieredze un pietiekama projekta vadības kapacitāte, profesionālās un tehniskās zināšanas:Kritērijā jāsaņem vismaz 2 punkti
48.1.projekta vadītājam ir augstākā izglītība (ekonomikā, finansēs vai inženierzinātnēs) un vismaz triju gadu darba pieredze infrastruktūras projektu vadībā, ne mazāk kā pusei no projekta vadības komandas locekļiem ir augstākā izglītība, pieredze infrastruktūras projektu īstenošanā un profesionālās zināšanas attiecīgajā jomā4Kritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
48.2.projekta vadītājam ir augstākā izglītība un no viena līdz triju gadu darba pieredze infrastruktūras projektu vadībā, ne mazāk kā pusei no projekta vadības komandas locekļiem ir augstākā izglītība un profesionālās zināšanas attiecīgajā jomā2
48.3.nav izpildītas 48.1. un 48.2. apakškritērijā noteiktās prasības0
49.Projekta iesniegumā ir norādīts un pamatots, kā iesniegtais projekts papildina citus apstiprinātus vai plānotus projektus, kuri ir finansēti vai kurus plānots finansēt no citām Eiropas Savienības fondu aktivitātēm vai citiem finanšu instrumentiem:Kritērijā jāsaņem vismaz 2 punkti
49.1.projekta iesniegumā norādīts un pamatots, ka tas papildina vairāk nekā vienu projektu vai projekta iesniegumu3Kritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
49.2.projekta iesniegumā norādīts un pamatots, ka tas papildina vienu projektu vai projekta iesniegumu2
49.3.projekta iesniegumā nav norādīts, ka tas papildina vienu vai vairākus projektus vai projektu iesniegumus0
50.Projekta iesniegumā atspoguļota projekta īstenošanas gatavības pakāpe:Kritērijā jāsaņem vismaz 2 punkti
50.1.projekta darbībām ir apstiprināts būvprojekts tehniskā projekta stadijā vai vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas iecere (ja attiecināms) un ir izsludināts iepirkums par projektā paredzētajiem ieguldījumiem infrastruktūrā6Kritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
50.2.projekta darbībām ir apstiprināts būvprojekts tehniskā projekta stadijā vai vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas iecere (ja attiecināms) un sagatavota iepirkuma dokumentācija par projektā paredzētajiem ieguldījumiem infrastruktūrā4
50.3.projekta darbībām ir apstiprināts būvprojekts tehniskā projekta stadijā vai vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas iecere (ja attiecināms)2
50.4.nav izpildītas 50.1., 50.2. un 50.3. apakškritērijā noteiktās prasības0
51.Projektu paredzēts īstenot:Kritērijā jāsaņem vismaz 1 punkts
51.1.līdz 18 mēnešiem3Kritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
51.2.no 19 līdz 30 mēnešiem2
51.3.no 31 līdz 36 mēnešiem1
51.4.ilgāk par 36 mēnešiem0
KRITĒRIJI PAR HORIZONTĀLĀM PRIORITĀTĒMKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot 3.6.1.1. aktivitātes ietvaros
52.Projekta iesniedzēja līdzfinansējuma attiecināmo izmaksu daļa projektā ir lielāka nekā normatīvajos aktos par aktivitātes īstenošanu noteiktā minimālā līdzfinansējuma daļa:Kritērijs nav izslēdzošs
52.1.vairāk nekā par 10 procentiem3Kritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
52.2.no sešiem līdz 10 procentiem2
52.3.līdz 5,99 procentiem1
52.4.projekta iesniedzēja līdzfinansējuma attiecināmo izmaksu daļa projektā nav lielāka par normatīvajos aktos par aktivitātes īstenošanu noteikto minimālo līdzfinansējuma daļu0
53.Projektā ir paredzētas specifiskas darbības vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai, īpaši uzlabojot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem:Kritērijā jāsaņem vismaz 2 punkti
53.1.projektā paredzētas četras un vairāk specifiskas darbības vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai3Kritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
53.2.projektā paredzētas no vienas līdz trim specifiskām darbībām vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai2
53.3.projektā nav paredzētas specifiskas darbības vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai0
54.Īstenojot projektu, tiks veicināta vides piesārņojuma mazināšanās vai esošā stāvokļa saglabāšanās, ir noteiktas darbības negatīvās ietekmes uz vidi novēršanai vai samazināšanai:Kritērijs nav izslēdzošs
54.1.īstenojot projektu, tiks veicināta vides piesārņojuma mazināšanās vai esošā stāvokļa saglabāšanās, ir noteiktas darbības negatīvās ietekmes uz vidi novēršanai vai samazināšanai2Kritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
54.2.īstenojot projektu, netiks veicināta vides piesārņojuma mazināšanās vai esošā stāvokļa saglabāšanās, nav noteiktas darbības negatīvās ietekmes uz vidi novēršanai vai samazināšanai0
55.Projekts sekmē informācijas sabiedrības attīstību:Kritērijs nav izslēdzošs
55.1.projekts paredz elektronisko pakalpojumu izveidošanu vai uzlabošanu2Kritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
55.2.projekts paredz informācijas un komunikācijas aprīkojuma iegādi1
55.3.projekts neparedz elektronisko pakalpojumu izveidošanu vai uzlabošanu vai informācijas un komunikācijas aprīkojuma iegādi0
ATBALSTA PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJSKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot 3.6.1.1. aktivitātes ietvaros
56.Projekta iesniegumā plānotās darbības (projekts vai tā daļa) nepārklājas ar darbībām (projektu vai tā daļu), kas paredzētas ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu aktivitāšu ietvarosKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot

 

Pārbaudot projektus, kas iesniegti 3.6.1.2. aktivitātes ietvaros, tiem papildus piemēro šādus pārbaudes kritērijus:
ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJIKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot 3.6.1.2. aktivitātes ietvaros
57.Projekta iesniegums ir sagatavots papīra formā un iesniegts personīgi vai nosūtīts pa pastu aizzīmogotā iepakojumā (aploksnē vai kastē), vai sagatavots elektroniska dokumenta formā, iesniegts elektroniski, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmoguKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
58.Projekta iesniegums ir iesniegts sadarbības iestādes uzaicinājumā noteiktajā termiņāKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
59.Projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumuKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
60.Projekta iesniegums ir iesniegts vienā oriģināleksemplārāKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
61.Iesniegtais projekta iesniegums ir cauršūts (caurauklots), ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formāKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
62.Visas projekta iesnieguma lapas ir numurētasKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
63.Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 14. septembra noteikumu Nr. 843 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.2.1. aktivitāti "Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai"" (turpmāk – noteikumi Nr. 843) 1. pielikumam, un visas 1. pielikuma sadaļas ir aizpildītasKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
64.Projekta iesniegums sagatavots datorrakstāKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
65.Projekta iesnieguma veidlapai ir pievienoti visi noteikumos Nr. 843 norādītie atbilstoši noformētie pavaddokumentiKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
66.Projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu, dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu vai papildinājumu, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formāKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
ATBILSTĪBAS KRITĒRIJIKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot 3.6.1.2. aktivitātes ietvaros
PROJEKTA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI
67.Projekts atbilst aktivitātes mērķim – veicināt lielāko (pēc iedzīvotāju skaita) novadu attīstības centru, kuriem jāiekļaujas un jāpapildina kopējais nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru tīkls, konkurētspējas nostiprināšanu un funkcionālo saišu veidošanu starp attīstības centriem un to apkārtējām teritorijām saskaņā ar pašvaldību attīstības programmām, sniedzot atbalstu saimnieciskajai darbībai nepieciešamās infrastruktūras (dabas un fiziskās vides) sakārtošanai, kā arī publisko pakalpojumu pieejamības un iedzīvotāju mobilitātes sekmēšanaiKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
68.Projekta darbības atbilst noteikumos Nr. 843 minētajām atbalstāmajām darbībāmKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
69.Projekta iesniegumā ir pamatots, kā tiks nodrošināta projekta īstenošana un uzraudzībaKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
70.Projekta iesniegumā iekļautās attiecināmās un neattiecināmās izmaksas atbilst noteikumos Nr. 843 minētajām attiecināmajām un neattiecināmajām izmaksāmKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
71.Projekta iesniegumā ir skaidri definētas mērķa grupas – novadu pašvaldību un apkārtējo teritoriju iedzīvotāji un komersantiKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
72.Projekta budžetā iekļautās izmaksas ir samērīgas un pamatotas, tās atbilst paredzētajam projekta īstenošanas laikposmam un darbību apjomam un ir aprēķinātas, ņemot vērā prognozētās tirgus cenas attiecīgajā projekta īstenošanas gadāKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
73.Projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir aritmētiski precīzi un pareizi izstrādātsKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
74.Projekta Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums nepārsniedz noteikumos Nr. 843 noteikto procentuālo apmēruKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
75.Projekta iesniegumā ir noteikts, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rezultātu uzturēšana vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanasKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
76.Projekta kopējais attiecināmo izmaksu apjoms nav mazāks par noteikumos Nr. 843 projekta iesniedzējam noteikto projekta kopējo attiecināmo izmaksu apmēruKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
77.Projekta iesniegumā Eiropas Reģionālās attīstības fonda attiecināmās izmaksas nepārsniedz noteikumos Nr. 843 projekta iesniedzējam noteikto maksimāli pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma procentuālo apmēruKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
78.Projekta iesniegumā plānotās darbības (projekts vai tā daļa) nepārklājas ar darbībām (projektu vai tā daļu), kas paredzētas ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu aktivitāšu ietvaros, kur projekta iesniedzējs var pretendēt uz finansējuma saņemšanuKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
79.Projekta ietvaros plānotās darbības atbilst normatīvajos aktos par komercdarbības atbalstu noteiktajām prasībāmKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
80.Projekta iesnieguma ideja ir saskaņota Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izveidotajā Koordinācijas padomēKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
81.Projekta iesniedzējam ir izstrādāta un apstiprināta pašvaldības attīstības programmaKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
82.Projekta iesniedzējs plāno īstenot publicitātes un informācijas pasākumus atbilstoši normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu noteiktajām prasībāmKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
83.Projektam ir veikta finanšu analīze, ja projektā ir paredzēti ieņēmumi un projekts atbilst Padomes 2006. gada 11. jūlija Regulas (EK) Nr.  1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.  1260/1999, 55. pantā noteiktajām prasībām, vai izmaksu efektivitātes analīzeKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
84.Projekta izmaksas uz vienu iegūtā labuma vienību nepārsniedz noteikumos Nr. 843 attiecīgā projekta jomai noteikto maksimālo izmaksu līmeniKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
85.Projekta darbības paredz infrastruktūras uzturēšanas izdevumu samazinājumu pēc projekta realizācijas vai projekta ietvaros tiek izveidota vai uzlabota saimnieciskai darbībai nepieciešamā infrastruktūraKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
PROJEKTA IESNIEDZĒJA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJIKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot 3.6.1.2. aktivitātes ietvaros
86.Projekta iesniedzējs atbilst noteikumos Nr. 843 noteiktajam projekta iesniedzējamKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
87.Projekta iesniedzējam ir stabili un pieejami finanšu līdzekļiKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
88.Projekta iesniedzējs neatrodas finanšu stabilizācijas procesāKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
89.Projekta iesniedzējs nav sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2 panta trešajā daļā minētā administratīvā pārkāpuma izdarīšanuKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot (attiecināms, ja projekta iesniegumu vērtēja pēc šī kritērija)

 

KVALITĀTES KRITĒRIJIKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot 3.6.1.2. aktivitātes ietvaros
PROJEKTA KVALITĀTES KRITĒRIJI
90.Projekta ietvaros ir paredzētas investīcijas:Jāsaņem vismaz 2 punkti
90.1.novadu attīstības centru infrastruktūras izveidei vai uzlabošanai, lai sekmētu saimniecisko darbību, kā arī ar šīs infrastruktūras izmantošanu saistīto pakalpojumu izveidei6Kritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
90.2.novadu attīstības centru infrastruktūras izveidei vai uzlabošanai, lai sekmētu saimniecisko darbību5
90.3.novadu attīstības centru infrastruktūras izveidei vai uzlabošanai (izņemot 90.1. un 90.2. apakšpunktā minētās), kā arī ar šīs infrastruktūras izmantošanu saistīto pakalpojumu izveidei4
90.4.novadu attīstības centru infrastruktūras izveidei vai uzlabošanai (izņemot 90.1. un 90.2. apakšpunktā minētās)2
90.5.nav izpildītas 90.1., 90.2., 90.3. un 90.4. apakšpunktā noteiktās prasības0
91.Projekts paredz integrētu pieeju novada pašvaldības attīstības centra infrastruktūras attīstībai, veidojot sasaisti ar pašvaldības attīstības programmu:Jāsaņem vismaz 4 punkti
91.1.projekts paredz integrētu pieeju novada pašvaldības infrastruktūras attīstībai, tai skaitā paredz novadu pašvaldību attīstības centru konkurētspējas celšanu un funkcionālo saišu ar apkārtējām teritorijām nostiprināšanu, nodrošinot sasaisti ar apstiprināto pašvaldības attīstības programmu6Kritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
91.2.projekts paredz integrētu pieeju novada pašvaldības infrastruktūras attīstībai, tai skaitā paredz novadu pašvaldību attīstības centru konkurētspējas celšanu, nodrošinot sasaisti ar apstiprināto pašvaldības attīstības programmu4
91.3.nav izpildītas 91.1. un 91.2. apakšpunktā noteiktās prasības0
92.Projekta ietvaros pašvaldībā tiks saglabātas esošās un izveidotas jaunas darbavietas vai tiks nodrošinātas darbavietas sasniedzamības iespējas:Jāsaņem vismaz 2 punkti
92.1.tiks saglabātas esošās un izveidotas vismaz sešas jaunas darbavietas4Kritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
92.2.tiks saglabātas esošās darbavietas un izveidota viena līdz piecas jaunas darbavietas3
92.3.tiks nodrošinātas darbavietas sasniedzamības iespējas vai tiks saglabātas esošās darbavietas, neveidojot jaunas darba vietas2
92.4.netiks saglabātas esošās un izveidotas jaunas darbavietas vai netiks nodrošinātas darba sasniedzamības iespējas0
93.Projekta vadības komandai ir atbilstoša pieredze un pietiekama projekta vadības kapacitāte, profesionālās un tehniskās zināšanas:Jāsaņem vismaz 2 punkti
93.1.projekta vadītājam ir augstākā izglītība un vismaz triju gadu darba pieredze infrastruktūras projektu vadībā, un ne mazāk kā pusei no projekta vadības komandas locekļiem ir augstākā izglītība un profesionālās zināšanas attiecīgajā jomā4Kritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
93.2.projekta vadītājam ir augstākā izglītība un no viena līdz triju gadu darba pieredze infrastruktūras projektu vadībā, un ne mazāk kā pusei no projekta vadības komandas locekļiem ir augstākā izglītība un profesionālās zināšanas attiecīgajā jomā2
93.3.nav izpildītas 93.1. un 93.2. apakšpunktā noteiktās prasības0
94.Projekta iesniegumā ir norādīts un pamatots, kā iesniegtais projekts papildina citus apstiprinātus projektus vai plānotus projektus, kuri ir finansēti vai kurus plānots finansēt no citām Eiropas Savienības fondu aktivitātēm vai citiem finanšu instrumentiem:Kritērijs nav izslēdzošs
94.1.projekta iesniegumā ir norādīta un pamatota papildinātība ar vairāk nekā vienu projektu vai projekta iesniegumu3Kritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
94.2.projekta iesniegumā ir norādīta un pamatota papildinātība ar vienu projektu vai projekta iesniegumu2
94.3.projekta iesniegumā nav norādīta un pamatota papildinātība ar projektiem vai projektu iesniegumiem0
95.Projekta iesniegumā atspoguļota projekta īstenošanas gatavības pakāpe:Jāsaņem vismaz 2 punkti
95.1.projekta darbībām ir apstiprināts būvprojekts tehniskā projekta stadijā vai vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas iecere, ja attiecināms, un ir izsludināts iepirkums par projektā paredzētajiem ieguldījumiem infrastruktūrā6Kritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
95.2.projekta darbībām ir apstiprināts būvprojekts tehniskā projekta stadijā vai vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas iecere, ja attiecināms, un sagatavota iepirkuma dokumentācija par projektā paredzētajiem ieguldījumiem infrastruktūrā4
95.3.projekta darbībām ir apstiprināts būvprojekts tehniskā projekta stadijā vai vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas iecere, ja attiecināms2
95.4.nav izpildītas 95.1., 95.2. un 95.3. apakšpunktā noteiktās prasības0
96.Projektu paredzēts īstenot:Jāsaņem vismaz 1 punkts
96.1.līdz 18 mēnešiem3Kritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
96.2.no 19 līdz 30 mēnešiem2
96.3.no 31 līdz 36 mēnešiem1
96.4.ilgāk par 36 mēnešiem0
KRITĒRIJI PAR HORIZONTĀLĀM PRIORITĀTĒMKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot 3.6.1.2. aktivitātes ietvaros
97.Projekta iesniedzēja finansējuma attiecināmo izmaksu daļa projektā ir lielāka nekā noteikumos noteiktā minimālā finansējuma daļa:Kritērijs nav izslēdzošs
97.1.vairāk nekā par 10 procentiem3Kritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
97.2.par sešiem līdz 10 procentiem2
97.3.līdz 5,99 procentiem1
97.4.projekta iesniedzēja finansējuma attiecināmo izmaksu daļa projektā nav lielāka par minimālo noteikto finansējuma daļu0
98.Projektā ir paredzētas specifiskas darbības vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai, īpaši uzlabojot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem:Kritērijs nav izslēdzošs
98.1.projektā paredzētas četras un vairāk specifiskas darbības vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai3Kritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
98.2.projektā paredzētas no vienas līdz trim specifiskām darbībām vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai2
98.3.projektā nav paredzētas specifiskas darbības vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai0
99.Īstenojot projektu, tiks veicināta vides piesārņojuma mazināšanās vai esošā stāvokļa saglabāšanās, ir noteiktas darbības negatīvās ietekmes uz vidi novēršanai vai samazināšanai:Kritērijs nav izslēdzošs
99.1.īstenojot projektu, tiks veicināta vides piesārņojuma mazināšanās vai esošā stāvokļa saglabāšanās, ir noteiktas darbības negatīvās ietekmes uz vidi novēršanai vai samazināšanai2Kritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
99.2.īstenojot projektu, netiks veicināta vides piesārņojuma mazināšanās vai esošā stāvokļa saglabāšanās, nav noteiktas darbības negatīvās ietekmes uz vidi novēršanai vai samazināšanai0
100.Projekts sekmē informācijas sabiedrības attīstību, paredzot elektronisko pakalpojumu izveidošanu vai uzlabošanu:Kritērijs nav izslēdzošs
100.1.projekts paredz elektronisko pakalpojumu izveidošanu vai uzlabošanu2Kritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
100.2.projekts paredz informācijas un komunikācijas aprīkojuma iegādi1
100.3.projekts neparedz elektronisko pakalpojumu izveidošanu vai uzlabošanu vai informācijas un komunikācijas aprīkojuma iegādi0
ATBALSTA PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJSKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot 3.6.1.2. aktivitātes ietvaros
101.Projekta iesniegumā plānotās darbības (projekts vai tā daļa) nepārklājas ar darbībām (projektu vai tā daļu), kas ir paredzētas ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu aktivitāšu ietvarosKritērijs netiks pārbaudīts, tiks ņemts vērā sākotnējais kritērija vērtējums, projektu pirmoreiz vērtējot
Finanšu ministrs Jānis Reirs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.2.aktivitātes .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 700Pieņemts: 10.11.2014.Stājas spēkā: 28.11.2014.Piemērojams ar: 14.11.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 236, 27.11.2014. OP numurs: 2014/236.1
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
270535
{"selected":{"value":"06.02.2015","content":"<font class='s-1'>06.02.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"06.02.2015","iso_value":"2015\/02\/06","content":"<font class='s-1'>06.02.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"05.12.2014","iso_value":"2014\/12\/05","content":"<font class='s-1'>05.12.2014.-05.02.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.11.2014","iso_value":"2014\/11\/28","content":"<font class='s-1'>28.11.2014.-04.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
06.02.2015
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)