Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.547

Rīgā 2014.gada 16.septembrī (prot. Nr.49 31.§)
Dabas parka "Sauka" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"
14.panta otro daļu un 17.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. dabas parka "Sauka" (turpmāk – dabas parks) aizsardzības un izmantošanas kārtību;

1.2. dabas parka apzīmēšanai dabā lietojamās speciālās informatīvās zīmes paraugu un tās izveidošanas un lietošanas kārtību.

2. Dabas parks izveidots, lai saglabātu Augšzemes augstienes Sēlijas paugurvaļņa (ar tā augstāko virsotni Ormaņkalnu) un Saukas ezera apkārtējo ainavu, Latvijā un Eiropā īpaši aizsargājamos biotopus, īpaši aizsargājamās sugas un to dzīvotnes, vienlaikus nodrošinot teritorijas ilgtspējīgu attīstību, kā arī teritorijai raksturīgo dabas un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu sabiedrības atpūtai un izglītošanai.

3. Dabas parkā ir šādas funkcionālās zonas:

3.1. dabas parka zona;

3.2. ainavu aizsardzības zona;

3.3. neitrālā zona.

4. Dabas parka platība ir 5603 ha. Dabas parka funkcionālo zonu shēma noteikta šo noteikumu 1. pielikumā, bet funkcionālo zonu robežu apraksts – šo noteikumu 2. pielikumā.

5. Dabas parka robežas dabā apzīmē ar speciālu informatīvo zīmi, kuras paraugs, izveidošanas un lietošanas kārtība noteikta šo noteikumu 3. pielikumā.

6. Dabas aizsardzības pārvalde nosaka ierobežotas pieejamības statusu informācijai par dabas parkā esošo īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu atrašanās vietu, ja tās atklāšana var kaitēt vides aizsardzībai. Šādu informāciju izplata tikai ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju.

7. Dabas aizsardzības pārvalde, izsniedzot rakstisku atļauju šajos noteikumos minētajām darbībām, izmanto dabas aizsardzības plānā iekļauto informāciju un jaunāko pieejamo informāciju par īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem dabas parka teritorijā. Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja nav nepieciešama šo noteikumu 12., 16., 17. un 25. punktā minētajām darbībām, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ietekmes uz vidi novērtējumu Valsts vides dienests izsniedz tehniskos noteikumus vai veic sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu.

II. Vispārīgie aprobežojumi visā dabas parka teritorijā

8. Zemes īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem vai lietotājiem aizliegts savā īpašumā, valdījumā vai lietojumā esošajā nekustamajā īpašumā ierobežot apmeklētāju pārvietošanos pa velomaršrutu, kas norādīts šo noteikumu 4. pielikumā un paredzēts dabas parka un tajā esošo infrastruktūras objektu apskatei.

9. Visā dabas parka teritorijā aizliegts:

9.1. ierīkot atkritumu poligonus;

9.2. audzēt ģenētiski modificētus kultūraugus;

9.3. iegūt derīgos izrakteņus, izņemot pazemes ūdens ieguvi personiskajām vajadzībām;

9.4. uzstādīt vēja elektrostacijas, kuru augstākais punkts pārsniedz 12 metru augstumu;

9.5. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;

9.6. izmantot citzemju sugas meža atjaunošanā un ieaudzēšanā;

9.7. lietot minerālmēslus un ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus mežaudzēs, izņemot repelentus pārnadžu atbaidīšanai un feromonus koku stumbra kaitēkļu ierobežošanai;

9.8. iegūt sūnas un ķērpjus, kā arī lasīt ogas un sēnes, bojājot vai iznīcinot zemsedzi;

9.9. veidot ražošanas uzņēmumus, kuriem nepieciešama A kategorijas piesārņojošas darbības atļauja;

9.10. pārvietoties pa ūdenstecēm un ūdenstilpēm ar kuģošanas līdzekļiem un citiem peldošiem līdzekļiem, kuru mehāniskā dzinēja vai motora jauda pārsniedz 3,7 kW, un ūdens motocikliem, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un pilnvaroto personu pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus;

9.11. dedzināt sausās zāles, virsāju un niedru platības, kā arī meža zemsedzi. Šis aizliegums neattiecas uz īpaši aizsargājamo sugu un biotopu atjaunošanas pasākumiem, kuru veikšanai ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja un par kuriem ir rakstiski informēta par ugunsdrošību un ugunsdzēsību atbildīgā institūcija;

9.12. veikt galveno cirti meža nogabalos, kuros sastopami Latvijā un Eiropas Savienībā īpaši aizsargājamie meža biotopi – boreālie meži, aluviāli krastmalu un palieņu meži, nogāžu un gravu meži, veci jaukti platlapju meži un staignāju meži – un kuri uzskaitīti šo noteikumu 5. pielikumā;

9.13. lai samazinātu dzīvnieku bojāeju – pļaut lauksaimniecībā izmantojamās zemes un lauces virzienā no malām uz centru. Nelīdzena reljefa apstākļos pļauj slejās virzienā no lauka atklātās malas (arī no pagalma, ceļa, atklāta grāvja, žoga) uz krūmāju vai mežu;

9.14. cirst kokus, kuru caurmērs 1,3 metru augstumā virs koku sakņu kakla pārsniedz 60 centimetrus, izņemot bīstamos kokus (koki, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus).

10. Ainaviski vērtīgajās teritorijās, kuras noteiktas šo noteikumu 4. pielikumā vai vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, aizliegts veikt darbības, kas būtiski pārveido ainavu un tās elementus, izmaina kultūrvēsturiskās vides īpatnības un reģionam raksturīgos ainavu elementus vai samazina bioloģisko daudzveidību un ainavas ekoloģisko kvalitāti.

11. 50 metru joslā ap Saukas ezeru aizliegts:

11.1. mainīt esošās reljefa formas, izņemot smilšu uzbēršanu peldvietās;

11.2. būvēt ēkas un būves, kā arī ierīkot dīķus, izņemot īslaicīgas lietošanas būvju un mazēku būvniecību;

11.3. novadīt notekūdeņus vidē. Notekūdeņu savākšanai drīkst izmantot tikai hermētiski slēgtas izvedamas krājtvertnes.

12. Visā dabas parka teritorijā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts:

12.1. veikt arheoloģiskās izpētes darbus;

12.2. ierīkot publiski pieejamus dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus (piemēram, takas, skatu torņus, atpūtas vietas, ugunskuru vietas, telšu vietas, stāvlaukumus, apmeklētāju centrus un informācijas centrus), izņemot infrastruktūras objektus, kas norādīti šo noteikumu 4. pielikumā;

12.3. rīkot autosacensības, motosacensības un velosacensības, rallijus, treniņbraucienus, izmēģinājuma braucienus ārpus valsts un pašvaldību ceļiem, rīkot ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības un orientēšanās sacensības, kā arī ārpus telpām rīkot Nacionālo bruņoto spēku, civilās aizsardzības un zemessargu mācības;

12.4. ierīkot medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces.

III. Dabas parka zona

13. Dabas parka zona izveidota, lai aizsargātu Saukas ezera un Ormaņakalna apkārtnes ainaviskās vērtības, kā arī Eiropā un Latvijā aizsargājamos biotopus, īpaši aizsargājamās sugas un to dzīvotnes un vienlaikus nodrošinātu teritorijas ilgtspējīgu apsaimniekošanu.

14. Dabas parka zonā aizliegts:

14.1. pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, tai skaitā automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem, kā arī ar dzīvniekiem un pajūgiem ārpus ceļiem un dabiskām brauktuvēm mežā, izņemot gadījumu, ja pārvietošanās notiek pa 4. pielikumā norādītajiem maršrutiem vai pārvietošanās ir saistīta ar šo zemju apsaimniekošanu, uzraudzību vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu, vai glābšanas un meklēšanas darbiem;

14.2. kurināt ugunskurus ārpus speciāli ierīkotām vietām, kuras nodrošina uguns tālāku neizplatīšanos, izņemot ugunskurus pagalmos un ugunskurus ciršanas atlieku sadedzināšanai atbilstoši ugunsdrošību un ugunsdzēsību regulējošiem normatīvajiem aktiem;

14.3. veikt darbības, kas veicina augsnes erozijas attīstību, izņemot augsnes sagatavošanu lauksaimniecības un mežsaimniecības vajadzībām;

14.4. ierīkot lauksaimniecības dzīvnieku – ierobežotā platībā turētu savvaļas sugu dzīvnieku – audzētavas, kā arī iežogotas platības savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai nebrīvē;

14.5. ziemas sezonā atrasties uz Saukas ezera ledus ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem un sniega motocikliem, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un pilnvaroto personu pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus;

14.6. bojāt vai iznīcināt (arī uzarot vai kultivējot, ieaudzējot mežu vai aizaudzējot ar krūmiem) palieņu, terašu un meža pļavas un lauces, izņemot medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces;

14.7. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta Saukas un Klauces ezeru krasta līnija;

14.8. ezeros veidot mākslīgas salas, kā arī būvēt un izvietot peldošas konstrukcijas, izņemot laipu konstrukcijas.

15. Zemes vienību sadalīšana atļauta tikai tad, ja meža zemēs katras atsevišķās zemes vienības platība pēc sadalīšanas nav mazāka par pieciem hektāriem, bet lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un pārējās zemēs – mazāka par trim hektāriem. Šis nosacījums neattiecas uz zemes vienībām, kas tiek atdalītas infrastruktūras un inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai un kuru apbūves nosacījumus nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, kā arī uz gadījumiem, ja no īpašuma tiek atdalīta zemes vienība ar dzīvojamām un saimniecības ēkām, pagalmu un zemi, kas nepieciešama saimniecības uzturēšanai.

16. Dabas parka zonā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta meža, krūmāja vai lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorija, izņemot dabiski apmežojušās vai dabiski applūdušas zemes lietošanas kategorijas maiņu uz dabā konstatēto zemes lietošanas kategoriju.

17. Būvēt hidrotehniskas būves un ierīkot meliorācijas sistēmas, kā arī veikt to pārbūvi un atjaunošanu atļauts ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju šādos gadījumos:

17.1. lai novērstu teritoriju applūšanu ārpus aizsargājamās teritorijas vai līdz šim neapplūdušu teritoriju applūšanu dabas parkā;

17.2. lai atjaunotu upju dabisko tecējumu un ūdenstecēm un ūdenstilpēm piegulošo teritoriju hidroloģisko režīmu;

17.3. lai nodrošinātu īpaši aizsargājamo sugu un biotopu apsaimniekošanas un atjaunošanas pasākumu veikšanu;

17.4. lai atjaunotu zivju migrācijas ceļus;

17.5. lai īstenotu darbību, kura nav aizliegta ar šiem noteikumiem un nav pretrunā ar dabas parka izveidošanas mērķiem.

18. Meža zemēs aizliegts:

18.1. veikt mežsaimniecisko darbību no 15. marta līdz 31. jūlijam, izņemot:

18.1.1. meža ugunsdrošības un ugunsdzēsības pasākumus;

18.1.2. bīstamo koku ciršanu un novākšanu;

18.1.3. meža atjaunošanu ar rokas darbarīkiem bez motora;

18.1.4. jaunaudžu kopšanu, kur vidējais augstums kokiem ir līdz 0,7 metriem, bet lapu kokiem – līdz vienam metram;

18.1.5. meža nekoksnes vērtību ieguvi;

18.2. cirst kokus kailcirtē un rekonstruktīvajā cirtē, izņemot mežaudzes, kurās valdošā koku suga ir baltalksnis. Maksimālā pieļaujamā kailcirtes platība ir trīs hektāri;

18.3. veicot koku ciršanu galvenajā cirtē:

18.3.1. (svītrots ar MK 17.05.2016. noteikumiem Nr. 302);

18.3.2. veidot mežaudzē par 0,1 hektāru lielākus atvērumus.

(Grozīts ar MK 17.05.2016. noteikumiem Nr. 302)

19. Mežaudzēs uz hektāru saglabā ne mazāk kā 20 kubikmetru sausu stāvošu koku, svaigi vēja gāztu koku un kritalu, kuru diametrs resnākajā vietā pārsniedz 25 centimetrus. Ja to kopējais apjoms ir lielāks, vispirms saglabā resnākos kokus. Pieļaujams izvākt svaigi vēja gāztas egles, kuru apjoms pārsniedz piecus kubikmetrus uz hektāru un kuras saskaņā ar Valsts meža dienesta atzinumu var izraisīt mežaudžu bojāeju masveidīgas kaitēkļu savairošanās dēļ.

20. Galvenajā un kopšanas cirtē saglabā vismaz 15 dzīvotspējīgus vecākos un lielāko izmēru kokus (ekoloģiskos kokus) uz cirsmas hektāru, vispirms saglabājot resnākos (koku caurmērs lielāks par valdošās koku sugas koku vidējo caurmēru) ozolus, liepas, priedes, ošus, gobas, vīksnas, melnalkšņus un kļavas. Ja šādu koku mežaudzē nav, vispirms saglabā apses un bērzus, kā arī kokus ar lieliem un resniem zariem, dobumainus kokus un kokus ar deguma rētām.

21. Sausos kokus un kritalas šo noteikumu 19. punktā minētajā apjomā, kā arī nocirstos bīstamos kokus un nocirsto koku celmus atstāj mežaudzē, lai nodrošinātu trūdošo (atmirušo) koksni kā dzīvesvietu meža ekosistēmā svarīgām sugām.

22. Uz mežaudzēm, kurās vējgāzes, vējlauzes, slimību infekcijas vai kaitēkļu invāzijas rezultātā mežaudzes šķērslaukums kļuvis mazāks par kritisko šķērslaukumu un vēja gāztie, bojātie, sausie stāvošie koki un kritalas netiek izvākti, neattiecina meža atjaunošanas un jaunaudžu kopšanas prasības.

IV. Ainavu aizsardzības zona

23. Ainavu aizsardzības zona izveidota, lai sekmētu dabas parka tradicionālās ainavas saglabāšanu un ilgtspējīgu saimniecisko darbību.

24. Ainavu aizsardzības zonā aizliegts:

24.1. veikt būvniecību vai ierīkot stādījumus un ieaudzēt mežu, kas var aizsegt skatu no publiski pieejamiem skatupunktiem uz ainavai raksturīgajiem elementiem un vērtībām;

24.2. pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, tai skaitā automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem, kā arī ar dzīvniekiem un pajūgiem ārpus ceļiem un dabiskām brauktuvēm mežā, izņemot gadījumu, ja pārvietošanās notiek pa 4. pielikumā norādītajiem maršrutiem vai pārvietošanās ir saistīta ar šo zemju apsaimniekošanu, uzraudzību vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu, vai glābšanas un meklēšanas darbiem.

25. Būvēt hidrotehniskas būves un ierīkot meliorācijas sistēmas atļauts ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju.

26. Zemes vienību sadalīšana atļauta tikai tad, ja meža zemēs katras atsevišķās zemes vienības platība pēc sadalīšanas nav mazāka par pieciem hektāriem, bet lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un pārējās zemēs – mazāka par diviem hektāriem. Šis nosacījums neattiecas uz zemes vienībām, kas tiek atdalītas infrastruktūras un inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai un kuru apbūves nosacījumus nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, kā arī uz gadījumiem, ja no īpašuma tiek atdalīta zemes vienība ar dzīvojamām un saimniecības ēkām, pagalmu un zemi, kas nepieciešama saimniecības uzturēšanai.

27. Meža zemēs aizliegts:

27.1. veikt mežsaimniecisko darbību no 15. marta līdz 31. jūlijam, izņemot:

27.1.1. meža ugunsdrošības un ugunsdzēsības pasākumus;

27.1.2. bīstamo koku ciršanu un novākšanu;

27.1.3. meža atjaunošanu ar rokas darbarīkiem bez motora;

27.1.4. jaunaudžu kopšanu, kur vidējais augstums kokiem ir līdz 0,7 metriem, bet lapu kokiem – līdz vienam metram;

27.1.5. meža nekoksnes vērtību ieguvi;

27.2. cirst kokus rekonstruktīvajā cirtē (izņemot neproduktīvu egļu tīraudžu dabiskošanu un sugu sastāva dažādošanu, kā arī mežaudzē, kuras šķērslaukums ir mazāks par kritisko);

27.3. veikt kailcirti dumbrāja un liekņas meža augšanas apstākļu tipos melnalkšņu audzēs, kā arī visās ozolu un ošu audzēs, lai ilgtermiņā nodrošinātu bioloģiski vērtīgo slapjo un platlapju meža biotopu un tiem raksturīgo sugu saglabāšanu.

28. Maksimālā pieļaujamā kailcirtes platība ir trīs hektāri.

29. Ainavu aizsardzības zonā gar autoceļiem (ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā tiem piegulošā teritorija noteikta kā ainaviski vērtīga teritorija) kailcirtei piegulošo mežaudzi cērt ne agrāk kā 10 gadu pēc kailcirtes skuju koku audzēs un piecus gadus pēc kailcirtes lapu koku audzēs, ja kailcirtes platībā mežaudze atzīta par atjaunotu un atjaunotās mežaudzes koku vidējais augstums skuju kokiem ir viens metrs un vairāk, bet lapu kokiem – divi metri un vairāk.

30. Kailcirtē saglabājamos kokus pēc iespējas atstāj grupās, saglabājot tajās arī paaugu vai pamežu, izņemot gadījumus, ja apsaimniekojamā meža platība vienā kadastra vienībā ir mazāka par vienu hektāru.

V. Neitrālā zona

31. Neitrālā zona izveidota, lai nodrošinātu Saukas, Klauces un Lones ciema un ar tiem saistītās infrastruktūras funkcionēšanu un ilgtspējīgu attīstību.

32. Neitrālajā zonā ir spēkā šo noteikumu I un II nodaļā noteiktās prasības.

VI. Dabas pieminekļi

33. Šīs nodaļas prasības attiecas uz šādiem dabas pieminekļiem:

33.1. aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem – dižakmeņiem (laukakmeņi, kuru virszemes tilpums ir 10 un vairāk kubikmetru) – un 10 metru platu joslu ap tiem;

33.2. aizsargājamiem kokiem – vietējo un citzemju sugu dižkokiem (koki, kuru apkārtmērs 1,3 metru augstumā virs koka sakņu kakla vai augstums nav mazāks par šo noteikumu 6. pielikumā minētajiem izmēriem) un teritoriju ap kokiem vainagu projekcijas platībā, kā arī 10 metru platā joslā no tās (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas).

34. Dabas pieminekļu teritorijā aizliegts:

34.1. veikt darbības, kuru dēļ tiek bojāts vai iznīcināts dabas piemineklis vai mazināta tā dabiskā estētiskā, ekoloģiskā un kultūrvēsturiskā vērtība;

34.2. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija, izņemot dabiski apmežojušās vai dabiski applūdušas zemes lietošanas kategorijas maiņu uz dabā konstatēto zemes lietošanas kategoriju;

34.3. rakstīt, zīmēt un gravēt uz dabas pieminekļa, pārvietot to vai tā daļas;

34.4. veikt pazemes būvju būvniecību.

35. Aizsargājamo koku teritorijā aizliegts:

35.1. kurināt ugunskurus ārpus speciāli ierīkotām vietām, kuras nodrošina uguns tālāku neizplatīšanos, izņemot ugunskurus pagalmos un ugunskurus ciršanas atlieku sadedzināšanai atbilstoši ugunsdrošību un ugunsdzēsību regulējošiem normatīvajiem aktiem;

35.2. veikt darbības, kas var ietekmēt aizsargājamo koku augšanu un dabisko attīstību. Ja aizsargājamais koks atrodas apdzīvotā vietā, ir pieļaujama infrastruktūras vai inženierkomunikāciju izbūve vai atjaunošana, kā arī ēku pārbūve;

35.3. novietot lietas (piemēram, būvmateriālus vai malku), kas aizsedz skatu uz koku, ierobežo piekļuvi tam vai mazina tā estētisko vērtību;

35.4. mainīt vides apstākļus – ūdens un koku barošanās režīmu;

35.5. iznīcināt dabisko zemsedzi.

36. Ja aizsargājamais koks atrodas valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa teritorijā vai tā aizsardzības zonā, šajos noteikumos atļauto darbību veikšanai papildus nepieciešama Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstiska atļauja.

37. Ja aizsargājamo koku nomāc vai apēno jaunāki koki un krūmi, atļauta to izciršana aizsargājamā koka vainaga projekcijā un tai piegulošā zonā, izveidojot no kokiem brīvu 10 metru platu joslu, mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas līdz apkārtējo koku vainagu projekcijām, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē koku ciršanu mežā un ārpus tā.

38. Aizsargājamā koka nociršana (novākšana) pieļaujama tikai tad, ja tas kļuvis bīstams un nav iespēju novērst bīstamības situāciju (piemēram, apzāģēt zarus, izveidot atbalstus), un ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja. Šādā gadījumā Dabas aizsardzības pārvalde rakstisku atļauju izsniedz pēc kokkopja (arborista) pozitīva atzinuma saņemšanas.

39. Ja aizsargājamais koks ir nolūzis vai nozāģēts, koka stumbrs un zari, kuru diametrs ir lielāks par 50 centimetriem, meža zemēs ir saglabājami koka augšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 16.septembra noteikumiem Nr.547
Dabas parka "Sauka" funkcionālo zonu shēma

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 16.septembra noteikumiem Nr.547
Dabas parka "Sauka" funkcionālo zonu robežu apraksts

1. Dabas parka zona

Nr.p.k.

Zonas numurs

Koordinātu lūzumpunkts

X koordināta

Y koordināta

1.1. DPZ-1 1 238566 588379
1.2. 2 238492 588437
1.3. 3 238640 588660
1.4. 4 238627 588675
1.5. 5 238601 588750
1.6. 6 238575 588782
1.7. 7 238504 588836
1.8. 8 238468 588872
1.9. 9 238430 588946
1.10. 10 238374 589101
1.11. 11 238344 589145
1.12. 12 238336 589153
1.13. 13 238323 589164
1.14. 14 238298 589190
1.15. 15 238254 589241
1.16. 16 238241 589258
1.17. 17 238196 589311
1.18. 18 238173 589343
1.19. 19 238166 589351
1.20. 20 238140 589367
1.21. 21 238123 589377
1.22. 22 238108 589401
1.23. 23 238104 589414
1.24. 24 238086 589462
1.25. 25 238053 589554
1.26. 26 238033 589603
1.27. 27 238020 589666
1.28. 28 238019 589678
1.29. 29 238014 589734
1.30. 30 237995 589761
1.31. 31 237980 589784
1.32. 32 237975 589790
1.33. 33 237963 589805
1.34. 34 237955 589819
1.35. 35 237937 589849
1.36. 36 237919 589879
1.37. 37 237912 589892
1.38. 38 237900 589908
1.39. 39 237872 589933
1.40. 40 237845 589958
1.41. 41 237818 589983
1.42. 42 237799 590000
1.43. 43 237792 590009
1.44. 44 237771 590037
1.45. 45 237755 590069
1.46. 46 237739 590100
1.47. 47 237721 590154
1.48. 48 237714 590186
1.49. 49 237706 590209
1.50. 50 237701 590216
1.51. 51 237660 590257
1.52. 52 237610 590320
1.53. 53 237552 590387
1.54. 54 237517 590424
1.55. 55 237503 590441
1.56. 56 237490 590456
1.57. 57 237478 590477
1.58. 58 237468 590492
1.59. 59 237453 590515
1.60. 60 237437 590538
1.61. 61 237422 590561
1.62. 62 237413 590576
1.63. 63 237411 590583
1.64. 64 237407 590594
1.65. 65 237403 590623
1.66. 66 237403 590640
1.67. 67 237402 590653
1.68. 68 237402 590681
1.69. 69 237402 590711
1.70. 70 237401 590739
1.71. 71 237400 590767
1.72. 72 237394 590794
1.73. 73 237387 590836
1.74. 74 237379 590877
1.75. 75 237376 590898
1.76. 76 237379 590913
1.77. 77 237350 590893
1.78. 78 237340 590866
1.79. 79 237308 590852
1.80. 80 237299 590870
1.81. 81 237262 590863
1.82. 82 237270 590837
1.83. 83 237205 590819
1.84. 84 237169 591030
1.85. 85 237212 591023
1.86. 86 237264 591006
1.87. 87 237307 590993
1.88. 88 237346 590999
1.89. 89 237375 590992
1.90. 90 237421 590976
1.91. 91 237549 591145
1.92. 92 237552 591150
1.93. 93 237554 591160
1.94. 94 237552 591177
1.95. 95 237492 591352
1.96. 96 237404 591335
1.97. 97 237095 591276
1.98. 98 237062 591374
1.99. 99 237062 591374
1.100. 100 237061 591378
1.101. 101 237011 591526
1.102. 102 236985 591654
1.103. 103 236984 591659
1.104. 104 236985 591661
1.105. 105 237003 591657
1.106. 106 237020 591652
1.107. 107 237042 591660
1.108. 108 237055 591656
1.109. 109 237071 591644
1.110. 110 237080 591645
1.111. 111 237094 591664
1.112. 112 237104 591672
1.113. 113 237121 591676
1.114. 114 237133 591673
1.115. 115 237152 591663
1.116. 116 237162 591656
1.117. 117 237171 591655
1.118. 118 237178 591656
1.119. 119 237184 591663
1.120. 120 237197 591677
1.121. 121 237215 591685
1.122. 122 237235 591691
1.123. 123 237249 591690
1.124. 124 237258 591694
1.125. 125 237261 591700
1.126. 126 237261 591707
1.127. 127 237256 591721
1.128. 128 237255 591729
1.129. 129 237258 591740
1.130. 130 237268 591744
1.131. 131 237273 591749
1.132. 132 237265 591760
1.133. 133 237257 591767
1.134. 134 237255 591771
1.135. 135 237242 591779
1.136. 136 237242 591787
1.137. 137 237248 591797
1.138. 138 237235 591810
1.139. 139 237227 591809
1.140. 140 237217 591819
1.141. 141 237200 591833
1.142. 142 237207 591837
1.143. 143 237214 591846
1.144. 144 237213 591850
1.145. 145 237211 591869
1.146. 146 237221 591891
1.147. 147 237217 591907
1.148. 148 237210 591921
1.149. 149 237211 591928
1.150. 150 237224 591929
1.151. 151 237227 591923
1.152. 152 237231 591922
1.153. 153 237247 591929
1.154. 154 237229 591945
1.155. 155 237233 591959
1.156. 156 237232 591963
1.157. 157 237228 591967
1.158. 158 237229 591976
1.159. 159 237227 591978
1.160. 160 237195 592012
1.161. 161 237080 592210
1.162. 162 237074 592222
1.163. 163 237065 592234
1.164. 164 237056 592254
1.165. 165 237049 592277
1.166. 166 237045 592304
1.167. 167 237044 592329
1.168. 168 237039 592381
1.169. 169 237039 592384
1.170. 170 237039 592388
1.171. 171 237036 592449
1.172. 172 237019 592547
1.173. 173 236796 592465
1.174. 174 236772 592523
1.175. 175 236858 592542
1.176. 176 236779 592718
1.177. 177 236741 592838
1.178. 178 236737 592838
1.179. 179 236517 592826
1.180. 180 236398 592820
1.181. 181 236364 592818
1.182. 182 236366 592861
1.183. 183 236366 592865
1.184. 184 236368 592941
1.185. 185 236404 592953
1.186. 186 236530 592997
1.187. 187 236542 593002
1.188. 188 236850 593105
1.189. 189 236820 593161
1.190. 190 236787 593214
1.191. 191 236747 593261
1.192. 192 236697 593313
1.193. 193 236643 593368
1.194. 194 236586 593412
1.195. 195 236583 593409
1.196. 196 236569 593406
1.197. 197 236501 593410
1.198. 198 236448 593414
1.199. 199 236404 593418
1.200. 200 236381 593421
1.201. 201 236358 593424
1.202. 202 236424 593534
1.203. 203 236256 593650
1.204. 204 236217 593679
1.205. 205 236227 593698
1.206. 206 236272 593747
1.207. 207 236181 593854
1.208. 208 236179 593857
1.209. 209 236191 593866
1.210. 210 236215 593884
1.211. 211 236224 593890
1.212. 212 236269 593923
1.213. 213 236302 593948
1.214. 214 236315 593957
1.215. 215 236320 593958
1.216. 216 236328 593954
1.217. 217 236348 593942
1.218. 218 236350 593946
1.219. 219 236417 594056
1.220. 220 236388 594114
1.221. 221 236259 594141
1.222. 222 236226 594148
1.223. 223 236225 594240
1.224. 224 236206 594309
1.225. 225 236066 594275
1.226. 226 236061 594243
1.227. 227 236056 594199
1.228. 228 236053 594165
1.229. 229 236050 594133
1.230. 230 236047 594104
1.231. 231 236044 594066
1.232. 232 236040 594032
1.233. 233 236037 593999
1.234. 234 236038 593963
1.235. 235 236039 593948
1.236. 236 236044 593917
1.237. 237 236047 593886
1.238. 238 236048 593852
1.239. 239 236049 593828
1.240. 240 236048 593804
1.241. 241 236043 593787
1.242. 242 235906 593841
1.243. 243 235745 593894
1.244. 244 235633 593928
1.245. 245 235554 593932
1.246. 246 235494 593919
1.247. 247 235419 593894
1.248. 248 235365 593881
1.249. 249 235316 593869
1.250. 250 235311 593887
1.251. 251 235293 593920
1.252. 252 235295 593940
1.253. 253 235307 593963
1.254. 254 235290 593970
1.255. 255 235283 593978
1.256. 256 235277 593976
1.257. 257 235260 593978
1.258. 258 235246 593988
1.259. 259 235240 593996
1.260. 260 235235 593999
1.261. 261 235229 594002
1.262. 262 235219 594005
1.263. 263 235200 594006
1.264. 264 235198 594010
1.265. 265 235197 594017
1.266. 266 235201 594055
1.267. 267 235201 594074
1.268. 268 235204 594086
1.269. 269 235152 594105
1.270. 270 235111 594088
1.271. 271 235109 594086
1.272. 272 235111 594084
1.273. 273 235116 594079
1.274. 274 235126 594069
1.275. 275 235148 594050
1.276. 276 235155 594041
1.277. 277 235160 594031
1.278. 278 235166 594007
1.279. 279 235172 593993
1.280. 280 235177 593983
1.281. 281 235183 593963
1.282. 282 235186 593951
1.283. 283 235188 593943
1.284. 284 235193 593927
1.285. 285 235200 593918
1.286. 286 235208 593909
1.287. 287 235223 593897
1.288. 288 235232 593891
1.289. 289 235265 593871
1.290. 290 235267 593853
1.291. 291 235242 593845
1.292. 292 235161 593805
1.293. 293 235139 593793
1.294. 294 235100 593760
1.295. 295 235070 593731
1.296. 296 235031 593685
1.297. 297 235007 593651
1.298. 298 234980 593611
1.299. 299 234912 593508
1.300. 300 234909 593502
1.301. 301 234904 593500
1.302. 302 234852 593419
1.303. 303 234795 593334
1.304. 304 234790 593321
1.305. 305 234762 593279
1.306. 306 234721 593218
1.307. 307 234678 593154
1.308. 308 234673 593146
1.309. 309 234662 593094
1.310. 310 234667 593090
1.311. 311 234693 593091
1.312. 312 234698 593088
1.313. 313 234702 593084
1.314. 314 234704 593080
1.315. 315 234708 593072
1.316. 316 234719 593063
1.317. 317 234733 593041
1.318. 318 234738 593030
1.319. 319 234742 592998
1.320. 320 234740 592989
1.321. 321 234730 592982
1.322. 322 234716 592977
1.323. 323 234687 592973
1.324. 324 234683 592966
1.325. 325 234691 592949
1.326. 326 234698 592948
1.327. 327 234732 592957
1.328. 328 234743 592957
1.329. 329 234749 592953
1.330. 330 234757 592940
1.331. 331 234762 592923
1.332.   332 234764 592904
1.333. 333 234753 592867
1.334. 334 234753 592847
1.335. 335 234754 592839
1.336. 336 234766 592823
1.337. 337 234769 592806
1.338. 338 234760 592783
1.339. 339 234762 592777
1.340. 340 234767 592777
1.341. 341 234773 592781
1.342. 342 234779 592792
1.343. 343 234794 592801
1.344. 344 234802 592802
1.345. 345 234819 592797
1.346. 346 234828 592790
1.347. 347 234833 592782
1.348. 348 234835 592773
1.349. 349 234827 592763
1.350. 350 234805 592762
1.351. 351 234801 592758
1.352. 352 234800 592748
1.353. 353 234801 592740
1.354. 354 234811 592733
1.355. 355 234813 592725
1.356. 356 234811 592718
1.357. 357 234832 592702
1.358. 358 234803 592672
1.359. 359 234829 592663
1.360. 360 234841 592644
1.361. 361 234842 592640
1.362. 362 234844 592597
1.363. 363 234841 592589
1.364. 364 234835 592581
1.365. 365 234827 592577
1.366. 366 234810 592576
1.367. 367 234796 592568
1.368. 368 234790 592555
1.369. 369 234790 592543
1.370. 370 234793 592536
1.371. 371 234801 592527
1.372. 372 234801 592523
1.373. 373 234791 592522
1.374. 374 234782 592519
1.375. 375 234779 592514
1.376. 376 234777 592504
1.377. 377 234780 592493
1.378. 378 234786 592483
1.379. 379 234794 592476
1.380. 380 234812 592447
1.381. 381 234815 592439
1.382. 382 234824 592419
1.383. 383 234831 592410
1.384. 384 234836 592400
1.385. 385 234838 592389
1.386. 386 234853 592354
1.387. 387 234865 592332
1.388. 388 234869 592318
1.389. 389 234872 592291
1.390. 390 234872 592280
1.391. 391 234880 592253
1.392. 392 234887 592243
1.393. 393 234901 592212
1.394. 394 234909 592201
1.395. 395 234919 592185
1.396. 396 234931 592158
1.397. 397 234936 592153
1.398. 398 234939 592144
1.399. 399 234941 592133
1.400. 400 234938 592125
1.401. 401 234932 592118
1.402. 402 234928 592118
1.403. 403 234941 591965
1.404. 404 234941 591960
1.405. 405 234946 591963
1.406. 406 234947 591963
1.407. 407 234952 591899
1.408. 408 234955 591882
1.409. 409 234961 591857
1.410. 410 234966 591798
1.411. 411 234973 591782
1.412. 412 234976 591777
1.413. 413 234982 591768
1.414. 414 234985 591759
1.415. 415 234983 591754
1.416. 416 234971 591746
1.417. 417 234933 591736
1.418. 418 234896 591688
1.419. 419 234895 591676
1.420. 420 234900 591672
1.421. 421 234909 591673
1.422. 422 234914 591665
1.423. 423 234974 591737
1.424. 424 234978 591742
1.425. 425 235038 591650
1.426. 426 235044 591656
1.427. 427 235056 591665
1.428. 428 235079 591629
1.429. 429 235088 591616
1.430. 430 235090 591608
1.431. 431 235086 591604
1.432. 432 235079 591602
1.433. 433 235071 591600
1.434. 434 235105 591551
1.435. 435 235117 591551
1.436. 436 235129 591547
1.437. 437 235139 591540
1.438. 438 235151 591528
1.439. 439 235160 591516
1.440. 440 235165 591506
1.441. 441 235171 591503
1.442. 442 235180 591503
1.443. 443 235193 591512
1.444. 444 235200 591512
1.445. 445 235209 591508
1.446. 446 235218 591500
1.447. 447 235225 591485
1.448. 448 235242 591444
1.449. 449 235248 591441
1.450. 450 235264 591438
1.451. 451 235276 591429
1.452. 452 235362 591317
1.453. 453 235385 591276
1.454. 454 235347 591243
1.455. 455 235343 591239
1.456. 456 235302 591287
1.457. 457 235299 591287
1.458. 458 235297 591286
1.459. 459 235058 591235
1.460. 460 235018 591227
1.461. 461 235112 590900
1.462. 462 234999 590841
1.463. 463 234990 590837
1.464. 464 235014 590737
1.465. 465 235177 590649
1.466. 466 235291 590716
1.467. 467 235307 590726
1.468. 468 235338 590744
1.469. 469 235354 590748
1.470. 470 235368 590749
1.471. 471 235468 590747
1.472. 472 235546 590630
1.473. 473 235549 590626
1.474. 474 235362 590529
1.475. 475 235364 590525
1.476. 476 235370 590516
1.477. 477 235368 590506
1.478. 478 235362 590472
1.479. 479 235355 590425
1.480. 480 235350 590397
1.481. 481 235349 590375
1.482. 482 235353 590339
1.483. 483 235354 590335
1.484. 484 235434 590319
1.485. 485 235544 590299
1.486. 486 235571 590311
1.487. 487 235651 590345
1.488. 488 235741 590320
1.489. 489 235873 590262
1.490. 490 235876 590131
1.491. 491 235956 590022
1.492. 492 235949 590021
1.493. 493 235817 590009
1.494. 494 235876 589653
1.495. 495 235877 589647
1.496. 496 235907 589515
1.497. 497 235848 589404
1.498. 498 235847 589343
1.499. 499 235845 589172
1.500. 500 235742 589174
1.501. 501 235772 589090
1.502. 502 235749 589078
1.503. 503 235755 589063
1.504. 504 235762 589045
1.505. 505 235767 589035
1.506. 506 235772 589028
1.507. 507 235778 589019
1.508. 508 235785 589010
1.509. 509 235792 588999
1.510. 510 235796 588990
1.511. 511 235798 588985
1.512. 512 235799 588981
1.513. 513 235803 588983
1.514. 514 235827 588998
1.515. 515 235850 589009
1.516. 516 235869 589016
1.517. 517 235875 589018
1.518. 518 235890 589022
1.519. 519 235906 589025
1.520. 520 235914 589027
1.521. 521 235924 589028
1.522. 522 235919 589021
1.523. 523 235882 588959
1.524. 524 235888 588916
1.525. 525 235993 588595
1.526. 526 235779 588579
1.527. 527 235779 588564
1.528. 528 235779 588531
1.529. 529 235781 588527
1.530. 530 235784 588520
1.531. 531 235790 588507
1.532. 532 235796 588494
1.533. 533 235810 588483
1.534. 534 235822 588474
1.535. 535 235837 588463
1.536. 536 235873 588439
1.537. 537 235886 588429
1.538. 538 235905 588411
1.539. 539 235919 588396
1.540. 540 235942 588371
1.541. 541 235957 588354
1.542. 542 235960 588352
1.543. 543 235989 588318
1.544. 544 236015 588287
1.545. 545 236036 588263
1.546. 546 236045 588255
1.547. 547 236079 588227
1.548. 548 236136 588174
1.549. 549 236163 588148
1.550. 550 236185 588127
1.551. 551 236196 588107
1.552. 552 236215 588073
1.553. 553 236261 588000
1.554. 554 236273 587987
1.555. 555 236290 587970
1.556. 556 236302 587964
1.557. 557 236316 587957
1.558. 558 236342 587944
1.559. 559 236361 587933
1.560. 560 236373 587926
1.561. 561 236387 587918
1.562. 562 236399 587903
1.563. 563 236409 587892
1.564. 564 236415 587881
1.565. 565 236424 587865
1.566. 566 236432 587850
1.567. 567 236441 587834
1.568. 568 236443 587825
1.569. 569 236448 587806
1.570. 570 236454 587781
1.571. 571 236458 587765
1.572. 572 236462 587751
1.573. 573 236467 587741
1.574. 574 236477 587723
1.575. 575 236487 587706
1.576. 576 236496 587689
1.577. 577 236501 587680
1.578. 578 236527 587648
1.579. 579 236537 587635
1.580. 580 236557 587611
1.581. 581 236559 587609
1.582. 582 236694 587714
1.583. 583 236774 587640
1.584. 584 237019 587657
1.585. 585 237155 587668
1.586. 586 237134 587790
1.587. 587 237126 587847
1.588. 588 237120 587870
1.589. 589 237116 587891
1.590. 590 237126 587893
1.591. 591 237191 587911
1.592. 592 237194 587859
1.593. 593 237194 587816
1.594. 594 237189 587797
1.595. 595 237190 587782
1.596. 596 237191 587770
1.597. 597 237195 587754
1.598. 598 237201 587742
1.599. 599 237210 587731
1.600. 600 237222 587721
1.601. 601 237227 587718
1.602. 602 237246 587705
1.603. 603 237253 587701
1.604. 604 237287 587598
1.605. 605 237299 587569
1.606. 606 237307 587568
1.607. 607 237366 587617
1.608. 608 237372 587623
1.609. 609 237323 587709
1.610. 610 237319 587719
1.611. 611 237296 587780
1.612. 612 237337 587808
1.613. 613 237323 587839
1.614. 614 237311 587878
1.615. 615 237392 588018
1.616. 616 237406 588010
1.617. 617 237424 587981
1.618. 618 237432 587960
1.619. 619 237436 587930
1.620. 620 237438 587904
1.621. 621 237452 587716
1.622. 622 237453 587707
1.623. 623 237424 587678
1.624. 624 237430 587669
1.625. 625 237470 587610
1.626. 626 237475 587603
1.627. 627 237604 587708
1.628. 628 237914 587785
1.629. 629 237901 587821
1.630. 630 238095 587879
1.631. 631 238101 587875
1.632. 632 238120 587861
1.633. 633 238126 587857
1.634. 634 238326 587713
1.635. 635 238332 587709
1.636. 636 238340 587735
1.637. 637 238341 587736
1.638. 638 238365 587819
1.639. 639 238373 587847
1.640. 640 238395 587914
1.641. 641 238411 587965
1.642. 642 238582 588038
1.643. 643 238668 588071
1.644. 644 238788 588137
1.645. 645 238845 588163
1.646. 646 238843 588167
1.647. 647 238817 588228
1.648. 648 238704 588293
1.649. 649 238632 588368
1.650. 650 238606 588395
1.651. 651 238602 588399
1.652. 652 238573 588373
2.1. DPZ-2 1 237775 592640
2.2. 2 237754 592638
2.3. 3 237731 592645
2.4. 4 237715 592660
2.5. 5 237706 592678
2.6. 6 237706 592686
2.7. 7 237698 592691
2.8. 8 237695 592701
2.9. 9 237693 592706
2.10. 10 237674 592715
2.11. 11 237657 592697
2.12. 12 237650 592681
2.13. 13 237641 592673
2.14. 14 237623 592668
2.15. 15 237613 592665
2.16. 16 237598 592654
2.17. 17 237581 592649
2.18. 18 237569 592652
2.19. 19 237559 592664
2.20. 20 237559 592681
2.21. 21 237556 592693
2.22. 22 237549 592701
2.23. 23 237533 592709
2.24. 24 237522 592730
2.25. 25 237523 592748
2.26. 26 237534 592769
2.27. 27 237535 592784
2.28. 28 237527 592799
2.29. 29 237525 592814
2.30. 30 237530 592827
2.31. 31 237538 592829
2.32. 32 237546 592829
2.33. 33 237558 592827
2.34. 34 237562 592827
2.35. 35 237575 592823
2.36. 36 237592 592816
2.37. 37 237599 592813
2.38. 38 237610 592813
2.39. 39 237624 592814
2.40. 40 237646 592817
2.41. 41 237674 592815
2.42. 42 237688 592813
2.43. 43 237698 592812
2.44. 44 237714 592815
2.45. 45 237718 592819
2.46. 46 237726 592834
2.47. 47 237685 592857
2.48. 48 237663 592871
2.49. 49 237652 592876
2.50. 50 237647 592878
2.51. 51 237644 592879
2.52. 52 237631 592877
2.53. 53 237586 592860
2.54. 54 237561 592853
2.55. 55 237546 592847
2.56. 56 237534 592841
2.57. 57 237512 592818
2.58. 58 237509 592813
2.59. 59 237501 592801
2.60. 60 237486 592776
2.61. 61 237479 592755
2.62. 62 237478 592748
2.63. 63 237489 592745
2.64. 64 237511 592740
2.65. 65 237520 592685
2.66. 66 237538 592644
2.67. 67 237572 592636
2.68. 68 237594 592640
2.69. 69 237617 592641
2.70. 70 237648 592651
2.71. 71 237659 592651
2.72. 72 237669 592646
2.73. 73 237677 592638
2.74. 74 237686 592626
2.75. 75 237697 592601
2.76. 76 237699 592593
2.77. 77 237697 592587
2.78. 78 237684 592580
2.79. 79 237653 592579
2.80. 80 237608 592581
2.81. 81 237575 592567
2.82. 82 237558 592565
2.83. 83 237548 592565
2.84. 84 237530 592575
2.85. 85 237466 592579
2.86. 86 237460 592580
2.87. 87 237455 592561
2.88. 88 237449 592545
2.89. 89 237442 592529
2.90. 90 237438 592522
2.91. 91 237422 592500
2.92. 92 237393 592455
2.93. 93 237388 592446
2.94. 94 237385 592439
2.95. 95 237363 592447
2.96. 96 237337 592459
2.97. 97 237291 592483
2.98. 98 237240 592508
2.99. 99 237200 592528
2.100. 100 237149 592553
2.101. 101 237140 592557
2.102. 102 237135 592557
2.103. 103 237127 592556
2.104. 104 237105 592550
2.105. 105 237049 592534
2.106. 106 237040 592532
2.107. 107 237045 592516
2.108. 108 237049 592484
2.109. 109 237120 592472
2.110. 110 237108 592401
2.111. 111 237151 592388
2.112. 112 237173 592372
2.113. 113 237169 592313
2.114. 114 237067 592288
2.115. 115 237079 592251
2.116. 116 237087 592236
2.117. 117 237100 592218
2.118. 118 237122 592194
2.119. 119 237132 592184
2.120. 120 237150 592171
2.121. 121 237179 592153
2.122. 122 237198 592139
2.123. 123 237210 592128
2.124. 124 237224 592114
2.125. 125 237235 592100
2.126. 126 237236 592098
2.127. 127 237242 592091
2.128. 128 237253 592075
2.129. 129 237274 592042
2.130. 130 237281 592031
2.131. 131 237287 592021
2.132. 132 237296 591979
2.133. 133 237297 591950
2.134. 134 237337 591921
2.135. 135 237370 591905
2.136. 136 237419 591904
2.137. 137 237424 591906
2.138. 138 237429 591909
2.139. 139 237429 591916
2.140. 140 237428 591929
2.141. 141 237428 591940
2.142. 142 237428 591955
2.143. 143 237425 591979
2.144. 144 237413 591998
2.145. 145 237389 592014
2.146. 146 237385 592032
2.147. 147 237388 592053
2.148. 148 237471 592184
2.149. 149 237491 592199
2.150. 150 237545 592353
2.151. 151 237575 592418
2.152. 152 237579 592442
2.153. 153 237602 592465
2.154. 154 237631 592472
2.155. 155 237647 592462
2.156. 156 237669 592482
2.157. 157 237688 592507
2.158. 158 237699 592510
2.159. 159 237713 592510
2.160. 160 237722 592501
2.161. 161 237741 592490
2.162. 162 237753 592493
2.163. 163 237762 592498
2.164. 164 237762 592504
2.165. 165 237758 592520
2.166. 166 237755 592532
2.167. 167 237760 592540
2.168. 168 237785 592552
2.169. 169 237790 592558
2.170. 170 237793 592589
2.171. 171 237791 592623
2.172. 172 237788 592641
3.1. DPZ-3 1 238690 592834
3.2. 2 238585 592891
3.3. 3 238567 592893
3.4. 4 238510 592869
3.5. 5 238463 592733
3.6. 6 238342 592650
3.7. 7 238321 592619
3.8. 8 238313 592543
3.9. 9 238443 592477
3.10. 10 238517 592439
3.11. 11 238544 592425
3.12. 12 238574 592404
3.13. 13 238605 592381
3.14. 14 238594 592312
3.15. 15 238589 592262
3.16. 16 238589 592256
3.17. 17 238827 592194
3.18. 18 238959 592162
3.19. 19 238991 592192
3.20. 20 239014 592213
3.21. 21 238984 592289
3.22. 22 238907 592449
3.23. 23 238797 592710
3.24. 24 238777 592756
4.1. DPZ-4 1 239744 593023
4.2. 2 239685 593135
4.3. 3 239658 593187
4.4. 4 239642 593248
4.5. 5 239634 593280
4.6. 6 239534 593325
4.7. 7 239521 593334
4.8. 8 239519 593338
4.9. 9 239512 593346
4.10. 10 239504 593360
4.11. 11 239499 593374
4.12. 12 239498 593380
4.13. 13 239497 593388
4.14. 14 239499 593402
4.15. 15 239512 593429
4.16. 16 239533 593467
4.17. 17 239524 593472
4.18. 18 239515 593477
4.19. 19 239509 593481
4.20. 20 239501 593486
4.21. 21 239442 593355
4.22. 22 239363 593191
4.23. 23 239472 592994
4.24. 24 239417 592969
4.25. 25 239409 592965
4.26. 26 239433 592830
4.27. 27 239437 592763
4.28. 28 239461 592683
4.29. 29 239492 592643
4.30. 30 239541 592634
4.31. 31 239542 592640
4.32. 32 239544 592649
4.33. 33 239545 592656
4.34. 34 239675 592817
4.35. 35 239683 592828
4.36. 36 239676 592830
4.37. 37 239672 592835
4.38. 38 239670 592841
4.39. 39 239679 592863
4.40. 40 239702 592887
4.41. 41 239705 592889
4.42. 42 239712 592903
4.43. 43 239719 592923
4.44. 44 239719 592935
4.45. 45 239713 592984
4.46. 46 239720 592996
4.47. 47 239725 593002
5.1. DPZ-5 1 239210 595033
5.2. 2 239142 595060
5.3. 3 239163 595140
5.4. 4 239203 595297
5.5. 5 239248 595473
5.6. 6 239251 595485
5.7. 7 239253 595493
5.8. 8 239261 595495
5.9. 9 239251 595500
5.10. 10 239244 595504
5.11. 11 239238 595509
5.12. 12 239229 595517
5.13. 13 239226 595508
5.14. 14 239223 595506
5.15. 15 239208 595508
5.16. 16 239201 595512
5.17. 17 239198 595519
5.18. 18 239197 595528
5.19. 19 239193 595551
5.20. 20 239180 595591
5.21. 21 239170 595626
5.22. 22 239156 595652
5.23. 23 239142 595663
5.24. 24 239108 595676
5.25. 25 239073 595695
5.26. 26 239066 595704
5.27. 27 239060 595725
5.28. 28 239054 595754
5.29. 29 239051 595763
5.30. 30 239042 595751
5.31. 31 239039 595746
5.32. 32 239035 595740
5.33. 33 239027 595732
5.34. 34 239019 595723
5.35. 35 239016 595720
5.36. 36 239018 595706
5.37. 37 239021 595690
5.38. 38 239025 595677
5.39. 39 239028 595660
5.40. 40 239028 595653
5.41. 41 239025 595645
5.42. 42 239010 595625
5.43. 43 238999 595610
5.44. 44 238996 595595
5.45. 45 238998 595584
5.46. 46 239001 595571
5.47. 47 239002 595559
5.48. 48 239000 595546
5.49. 49 238995 595538
5.50. 50 238988 595528
5.51. 51 238986 595522
5.52. 52 238986 595515
5.53. 53 238990 595508
5.54. 54 238993 595504
5.55. 55 238996 595497
5.56. 56 238999 595489
5.57. 57 239004 595484
5.58. 58 239012 595482
5.59. 59 239020 595480
5.60. 60 239025 595476
5.61. 61 239028 595473
5.62. 62 239040 595448
5.63. 63 239042 595445
5.64. 64 239041 595441
5.65. 65 239033 595432
5.66. 66 239022 595420
5.67. 67 239029 595398
5.68. 68 239030 595385
5.69. 69 239028 595365
5.70. 70 239020 595345
5.71. 71 239010 595328
5.72. 72 239006 595328
5.73. 73 239002 595329
5.74. 74 238995 595331
5.75. 75 238991 595330
5.76. 76 238981 595328
5.77. 77 238972 595351
5.78. 78 238964 595363
5.79. 79 238954 595372
5.80. 80 238944 595375
5.81. 81 238929 595375
5.82. 82 238916 595374
5.83. 83 238897 595378
5.84. 84 238897 595378
5.85. 85 238898 595396
5.86. 86 238883 595389
5.87. 87 238877 595377
5.88. 88 238870 595325
5.89. 89 238881 595307
5.90. 90 238917 595293
5.91. 91 238930 595289
5.92. 92 238920 595277
5.93. 93 238910 595275
5.94. 94 238871 595230
5.95. 95 238830 595236
5.96. 96 238790 595188
5.97. 97 238766 595159
5.98. 98 238730 595132
5.99. 99 238686 595117
5.100. 100 238641 595113
5.101. 101 238624 595108
5.102. 102 238594 595073
5.103. 103 238591 595056
5.104. 104 238607 595039
5.105. 105 238623 595048
5.106. 106 238636 595049
5.107. 107 238644 595042
5.108. 108 238613 595000
5.109. 109 238592 594979
5.110. 110 238567 594974
5.111. 111 238560 594965
5.112. 112 238544 594962
5.113. 113 238525 594972
5.114. 114 238484 594969
5.115. 115 238477 594966
5.116. 116 238479 594913
5.117. 117 238511 594898
5.118. 118 238570 594897
5.119. 119 238565 594874
5.120. 120 238490 594879
5.121. 121 238416 594876
5.122. 122 238406 594861
5.123. 123 238403 594857
5.124. 124 238336 594905
5.125. 125 238327 594888
5.126. 126 238314 594860
5.127. 127 238202 594721
5.128. 128 238214 594716
5.129. 129 238253 594697
5.130. 130 238292 594694
5.131. 131 238320 594686
5.132. 132 238335 594695
5.133. 133 238356 594718
5.134. 134 238392 594738
5.135. 135 238409 594740
5.136. 136 238433 594734
5.137. 137 238454 594726
5.138. 138 238491 594710
5.139. 139 238498 594702
5.140. 140 238521 594666
5.141. 141 238537 594649
5.142. 142 238547 594644
5.143. 143 238561 594644
5.144. 144 238584 594656
5.145. 145 238642 594675
5.146. 146 238671 594680
5.147. 147 238681 594679
5.148. 148 238695 594679
5.149. 149 238713 594673
5.150. 150 238775 594637
5.151. 151 238786 594637
5.152. 152 238796 594641
5.153. 153 238798 594642
5.154. 154 238835 594602
5.155. 155 238827 594590
5.156. 156 238830 594572
5.157. 157 238842 594555
5.158. 158 238852 594547
5.159. 159 238894 594541
5.160. 160 238911 594540
5.161. 161 238931 594539
5.162. 162 238952 594541
5.163. 163 238969 594540
5.164. 164 238977 594532
5.165. 165 238979 594522
5.166. 166 238976 594513
5.167. 167 238971 594503
5.168. 168 239039 594533
5.169. 169 239043 594534
5.170. 170 239047 594546
5.171. 171 239068 594590
5.172. 172 239092 594640
5.173. 173 239108 594680
5.174. 174 239108 594680
5.175. 175 239111 594681
5.176. 176 239136 594689
5.177. 177 239209 594785
5.178. 178 239268 594825
5.179. 179 239284 594898
5.180. 180 239276 595009
6.1. DPZ-6 1 238086 597740
6.2. 2 238062 597731
6.3. 3 238029 597729
6.4. 4 237994 597727
6.5. 5 237964 597730
6.6. 6 237940 597739
6.7. 7 237889 597757
6.8. 8 237875 597764
6.9. 9 237848 597776
6.10. 10 237830 597784
6.11. 11 237818 597786
6.12. 12 237811 597787
6.13. 13 237793 597789
6.14. 14 237779 597786
6.15. 15 237772 597785
6.16. 16 237756 597782
6.17. 17 237754 597781
6.18. 18 237748 597754
6.19. 19 237736 597718
6.20. 20 237729 597696
6.21. 21 237726 597687
6.22. 22 237723 597682
6.23. 23 237714 597672
6.24. 24 237715 597670
6.25. 25 237735 597616
6.26. 26 237739 597557
6.27. 27 237709 597507
6.28. 28 237697 597502
6.29. 29 237686 597500
6.30. 30 237675 597503
6.31. 31 237669 597506
6.32. 32 237659 597518
6.33. 33 237659 597526
6.34. 34 237661 597532
6.35. 35 237647 597536
6.36. 36 237637 597535
6.37. 37 237613 597531
6.38. 38 237595 597512
6.39. 39 237587 597486
6.40. 40 237571 597487
6.41. 41 237478 597496
6.42. 42 237464 597501
6.43. 43 237456 597507
6.44. 44 237412 597469
6.45. 45 237395 597455
6.46. 46 237369 597413
6.47. 47 237336 597360
6.48. 48 237276 597286
6.49. 49 237225 597177
6.50. 50 237149 597046
6.51. 51 237142 597019
6.52. 52 237136 596973
6.53. 53 237135 596969
6.54. 54 237153 596945
6.55. 55 237164 596934
6.56. 56 237177 596924
6.57. 57 237185 596919
6.58. 58 237193 596913
6.59. 59 237201 596904
6.60. 60 237212 596891
6.61. 61 237221 596876
6.62. 62 237226 596865
6.63. 63 237229 596853
6.64. 64 237236 596819
6.65. 65 237240 596798
6.66. 66 237246 596784
6.67. 67 237254 596772
6.68. 68 237266 596760
6.69. 69 237293 596743
6.70. 70 237310 596731
6.71. 71 237326 596720
6.72. 72 237347 596709
6.73. 73 237358 596706
6.74. 74 237368 596705
6.75. 75 237373 596705
6.76. 76 237407 596711
6.77. 77 237424 596714
6.78. 78 237608 596658
6.79. 79 237662 596641
6.80. 80 237673 596848
6.81. 81 237701 596892
6.82. 82 237725 597069
6.83. 83 237729 597070
6.84. 84 237732 597070
6.85. 85 237868 597080
6.86. 86 237952 597086
6.87. 87 238042 597092
6.88. 88 238048 597093
6.89. 89 238047 597108
6.90. 90 238047 597121
6.91. 91 238048 597139
6.92. 92 238134 597196
6.93. 93 238148 597406
6.94. 94 238088 597527
6.95. 95 238062 597564
6.96. 96 238161 597555
6.97. 97 238203 597457
6.98. 98 238238 597477
6.99. 99 238334 597523
6.100. 100 238334 597530
6.101. 101 238333 597541
6.102. 102 238328 597562
6.103. 103 238322 597583
6.104. 104 238277 597681
6.105. 105 238231 597768
6.106. 106 238230 597774
6.107. 107 238227 597789
6.108. 108 238214 597786
6.109. 109 238191 597780
6.110. 110 238144 597762
6.111. 111 238111 597750
7.1. DPZ-7 1 236910 595881
7.2. 2 236690 595843
7.3. 3 236685 595843
7.4. 4 236685 595847
7.5. 5 236683 595854
7.6. 6 236681 595858
7.7. 7 236678 595857
7.8. 8 236675 595861
7.9. 9 236662 595885
7.10. 10 236652 595907
7.11. 11 236648 595925
7.12. 12 236647 595944
7.13. 13 236648 595965
7.14. 14 236648 595978
7.15. 15 236644 595991
7.16. 16 236632 596015
7.17. 17 236612 596049
7.18. 18 236586 596090
7.19. 19 236581 596103
7.20. 20 236575 596119
7.21. 21 236572 596135
7.22. 22 236569 596145
7.23. 23 236568 596147
7.24. 24 236563 596155
7.25. 25 236560 596160
7.26. 26 236558 596162
7.27. 27 236552 596169
7.28. 28 236542 596182
7.29. 29 236538 596193
7.30. 30 236537 596200
7.31. 31 236537 596209
7.32. 32 236540 596223
7.33. 33 236547 596249
7.34. 34 236548 596263
7.35. 35 236548 596271
7.36. 36 236547 596279
7.37. 37 236540 596301
7.38. 38 236534 596323
7.39. 39 236531 596331
7.40. 40 236527 596340
7.41. 41 236519 596351
7.42. 42 236514 596359
7.43. 43 236508 596367
7.44. 44 236498 596378
7.45. 45 236493 596385
7.46. 46 236484 596396
7.47. 47 236479 596405
7.48. 48 236474 596413
7.49. 49 236469 596422
7.50. 50 236464 596433
7.51. 51 236453 596450
7.52. 52 236439 596470
7.53. 53 236431 596485
7.54. 54 236425 596504
7.55. 55 236421 596517
7.56. 56 236415 596527
7.57. 57 236410 596534
7.58. 58 236405 596539
7.59. 59 236396 596546
7.60. 60 236386 596555
7.61. 61 236379 596562
7.62. 62 236363 596577
7.63. 63 236349 596592
7.64. 64 236331 596611
7.65. 65 236322 596624
7.66. 66 236316 596634
7.67. 67 236311 596643
7.68. 68 236301 596658
7.69. 69 236291 596669
7.70. 70 236281 596680
7.71. 71 236276 596684
7.72. 72 236270 596688
7.73. 73 236265 596691
7.74. 74 236261 596692
7.75. 75 236255 596694
7.76. 76 236241 596694
7.77. 77 236220 596692
7.78. 78 236194 596691
7.79. 79 236176 596691
7.80. 80 236161 596693
7.81. 81 236144 596701
7.82. 82 236127 596709
7.83. 83 236111 596722
7.84. 84 236091 596735
7.85. 85 236083 596738
7.86. 86 236088 596745
7.87. 87 236198 596873
7.88. 88 236177 596984
7.89. 89 236230 597007
7.90. 90 236325 597050
7.91. 91 236216 597207
7.92. 92 236171 597271
7.93. 93 236085 597408
7.94. 94 236155 597412
7.95. 95 236153 597476
7.96. 96 236153 597482
7.97. 97 236151 597561
7.98. 98 236021 597555
7.99. 99 236016 597554
7.100. 100 235852 597544
7.101. 101 235751 597466
7.102. 102 235824 597457
7.103. 103 235857 597435
7.104. 104 235862 597433
7.105. 105 235918 597396
7.106. 106 235953 597398
7.107. 107 235877 597270
7.108. 108 235789 597124
7.109. 109 235752 597054
7.110. 110 235697 597042
7.111. 111 235686 597039
7.112. 112 235668 597034
7.113. 113 235592 596938
7.114. 114 235619 596901
7.115. 115 235599 596849
7.116. 116 235548 596724
7.117. 117 235466 596736
7.118. 118 235211 596650
7.119. 119 235206 596648
7.120. 120 235253 596581
7.121. 121 235304 596506
7.122. 122 235345 596442
7.123. 123 235361 596414
7.124. 124 235373 596373
7.125. 125 235386 596324
7.126. 126 235394 596293
7.127. 127 235393 596285
7.128. 128 235392 596277
7.129. 129 235391 596265
7.130. 130 235383 596247
7.131. 131 235364 596216
7.132. 132 235325 596149
7.133. 133 235315 596129
7.134. 134 235275 596061
7.135. 135 235257 596027
7.136. 136 235230 595979
7.137. 137 235224 595970
7.138. 138 235209 595941
7.139. 139 235194 595909
7.140. 140 235188 595885
7.141. 141 235189 595868
7.142. 142 235191 595857
7.143. 143 235192 595854
7.144. 144 235210 595793
7.145. 145 235229 595751
7.146. 146 235254 595717
7.147. 147 235296 595641
7.148. 148 235306 595499
7.149. 149 235307 595487
7.150. 150 235359 595376
7.151. 151 235464 595298
7.152. 152 235480 595288
7.153. 153 235484 595286
7.154. 154 235517 595264
7.155. 155 235556 595238
7.156. 156 235581 595218
7.157. 157 235591 595207
7.158. 158 235598 595199
7.159. 159 235615 595179
7.160. 160 235632 595154
7.161. 161 235656 595121
7.162. 162 235665 595105
7.163. 163 235682 595073
7.164. 164 235692 595053
7.165. 165 235704 595030
7.166. 166 235710 595021
7.167. 167 235720 595008
7.168. 168 235733 594993
7.169. 169 235745 594981
7.170. 170 235765 594964
7.171. 171 235784 594950
7.172. 172 235799 594935
7.173. 173 235813 594924
7.174. 174 235823 594917
7.175. 175 235845 594959
7.176. 176 235972 594939
7.177. 177 235983 594941
7.178. 178 236103 594966
7.179. 179 236106 594935
7.180. 180 236106 594930
7.181. 181 236106 594928
7.182. 182 236137 594937
7.183. 183 236190 594961
7.184. 184 236220 594971
7.185. 185 236245 594981
7.186. 186 236255 594985
7.187. 187 236288 595000
7.188. 188 236296 595004
7.189. 189 236294 595010
7.190. 190 236329 595034
7.191. 191 236383 595066
7.192. 192 236430 595079
7.193. 193 236463 595089
7.194. 194 236516 595096
7.195. 195 236555 595100
7.196. 196 236635 595114
7.197. 197 236636 595112
7.198. 198 236637 595083
7.199. 199 236641 595066
7.200. 200 236651 595052
7.201. 201 236667 595038
7.202. 202 236684 595025
7.203. 203 236704 595018
7.204. 204 236716 595016
7.205. 205 236732 595007
7.206. 206 236742 595000
7.207. 207 236749 594992
7.208. 208 236758 594981
7.209. 209 236760 594982
7.210. 210 236762 594983
7.211. 211 236801 595005
7.212. 212 236817 595013
7.213. 213 236793 595093
7.214. 214 236777 595148
7.215. 215 236771 595164
7.216. 216 236737 595209
7.217. 217 236708 595251
7.218. 218 236701 595286
7.219. 219 236828 595341
7.220. 220 236896 595372
7.221. 221 237099 595459
7.222. 222 237253 595526
7.223. 223 237368 595552
7.224. 224 237394 595557
7.225. 225 237478 595731
7.226. 226 237407 595752
7.227. 227 237251 595798
7.228. 228 237175 595859
7.229. 229 237073 595865
8.1. DPZ-8 1 233131 594016
8.2. 2 232995 594075
8.3. 3 232858 594134
8.4. 4 232775 594168
8.5. 5 232745 594172
8.6. 6 232682 593974
8.7. 7 232633 593807
8.8. 8 232447 593849
8.9. 9 232242 593717
8.10. 10 232270 593685
8.11. 11 232281 593634
8.12. 12 232558 593556
8.13. 13 232780 593494
8.14. 14 232782 593478
8.15. 15 232787 593466
8.16. 16 232797 593451
8.17. 17 232809 593438
8.18. 18 232828 593426
8.19. 19 232831 593417
8.20. 20 232832 593409
7.21. 21 232830 593398
8.22. 22 232826 593385
8.23. 23 232803 593347
8.24. 24 232790 593321
8.25. 25 232782 593300
8.26. 26 232775 593294
8.27. 27 232766 593289
8.28. 28 232757 593287
8.29. 29 232739 593289
8.30. 30 232735 593287
8.31. 31 232734 593284
8.32. 32 232734 593277
8.33. 33 232751 593250
8.34. 34 232754 593239
8.35. 35 232753 593227
8.36. 36 232744 593189
8.37. 37 232731 593151
8.38. 38 232732 593147
8.39. 39 232745 593149
8.40. 40 232753 593153
8.41. 41 232765 593168
8.42. 42 232772 593173
8.43. 43 232785 593177
8.44. 44 232797 593178
8.45. 45 232806 593177
8.46. 46 232816 593172
8.47. 47 232825 593163
8.48. 48 232828 593156
8.49. 49 232829 593147
8.50. 50 232826 593138
8.51. 51 232811 593113
8.52. 52 232805 593099
8.53. 53 232802 593087
8.54. 54 232803 593077
8.55. 55 232811 593070
8.56. 56 232822 593068
8.57. 57 232833 593068
8.58. 58 232847 593073
8.59. 59 232870 593083
8.60. 60 232878 593088
8.61. 61 232880 593095
8.62. 62 232877 593101
8.63. 63 232857 593113
8.64. 64 232853 593123
8.65. 65 232854 593134
8.66. 66 232864 593145
8.67. 67 232872 593148
8.68. 68 232881 593145
8.69. 69 232909 593121
8.70. 70 232918 593108
8.71. 71 232927 593086
8.72. 72 232931 593079
8.73. 73 232935 593074
8.74. 74 232943 593075
8.75. 75 232948 593079
8.76. 76 232952 593086
8.77. 77 232953 593093
8.78. 78 232950 593104
8.79. 79 232944 593112
8.80. 80 232931 593120
8.81. 81 232905 593134
8.82. 82 232896 593141
8.83. 83 232889 593150
8.84. 84 232886 593159
8.85. 85 232885 593168
8.86. 86 232900 593188
8.87. 87 232912 593199
8.88. 88 232934 593214
8.89. 89 232950 593222
8.90. 90 232967 593229
8.91. 91 232977 593230
8.92. 92 232987 593225
8.93. 93 232993 593218
8.94. 94 233016 593185
8.95. 95 233031 593182
8.96. 96 233035 593188
8.97. 97 233029 593197
8.98. 98 233016 593208
8.99. 99 233015 593214
8.100. 100 233019 593236
8.101. 101 233024 593246
8.102. 102 233031 593251
8.103. 103 233051 593254
8.104. 104 233060 593247
8.105. 105 233066 593239
8.106. 106 233068 593226
8.107. 107 233066 593184
8.108. 108 233068 593177
8.109. 109 233156 593296
8.110. 110 233208 593369
8.111. 111 233256 593433
8.112. 112 233448 593301
8.113. 113 233453 593602
8.114. 114 233455 593883
8.115. 115 233419 593897
8.116. 116 233319 593934

2. Neitrālā zona

Nr.p.k.

Zonas numurs

Koordinātu lūzumpunkts

X koordināta

Y koordināta

1.1. NZ-1 1 238355 587509
1.2. 2 238346 587512
1.3. 3 238354 587678
1.4. 4 238332 587685
1.5. 5 238327 587686
1.6. 6 238291 587570
1.7. 7 238294 587534
1.8. 8 238296 587517
1.9. 9 238301 587465
1.10. 10 238316 587313
1.11. 11 238320 587278
1.12. 12 238340 587071
1.13. 13 238350 586973
1.14. 14 238247 586907
1.15. 15 238270 586841
1.16. 16 238056 586855
1.17. 17 238015 586917
1.18. 18 237978 586974
1.19. 19 237943 587034
1.20. 20 237928 587058
1.21. 21 237901 587098
1.22. 22 237887 587129
1.23. 23 237880 587143
1.24. 24 237868 587168
1.25. 25 237830 587246
1.26. 26 237828 587245
1.27. 27 237792 587235
1.28. 28 237735 587275
1.29. 29 237666 587299
1.30. 30 237652 587253
1.31. 31 237636 587221
1.32. 32 237626 587202
1.33. 33 237619 587162
1.34. 34 237618 587161
1.35. 35 237617 587154
1.36. 36 237611 587138
1.37. 37 237606 587129
1.38. 38 237601 587137
1.39. 39 237600 587138
1.40. 40 237591 587134
1.41. 41 237386 587045
1.42. 42 237412 587035
1.43. 43 237458 587018
1.44. 44 237466 587015
1.45. 45 237615 586968
1.46. 46 237676 586948
1.47. 47 237727 586931
1.48. 48 237758 586922
1.49. 49 237785 586911
1.50. 50 237831 586894
1.51. 51 237832 586894
1.52. 52 237858 586882
1.53. 53 237916 586857
1.54. 54 237931 586848
1.55. 55 237939 586842
1.56. 56 237988 586811
1.57. 57 238019 586791
1.58. 58 238033 586781
1.59. 59 238069 586773
1.60. 60 238105 586764
1.61. 61 238182 586752
1.62. 62 238213 586752
1.63. 63 238254 586751
1.64. 64 238270 586753
1.65. 65 238298 586756
1.66. 66 238299 586757
1.67. 67 238339 586768
1.68. 68 238407 586791
1.69. 69 238493 586931
1.70. 70 238504 586948
1.71. 71 238554 587027
1.72. 72 238593 587087
1.73. 73 238619 587128
1.74. 74 238642 587168
1.75. 75 238672 587222
1.76. 76 238693 587260
1.77. 77 238704 587278
1.78. 78 238760 587368
1.79. 79 238768 587381
1.80. 80 238773 587389
1.81. 81 238776 587401
1.82. 82 238780 587414
1.83. 83 238783 587424
1.84. 84 238784 587430
1.85. 85 238791 587453
1.86. 86 238793 587463
1.87. 87 238788 587466
1.88. 88 238771 587478
1.89. 89 238770 587478
1.90. 90 238769 587479
1.91. 91 238765 587482
1.92. 92 238757 587486
1.93. 93 238749 587491
1.94. 94 238742 587494
1.95. 95 238705 587516
1.96. 96 238654 587546
1.97. 97 238642 587553
1.98. 98 238639 587549
1.99. 99 238632 587548
1.100. 100 238580 587546
1.101. 101 238511 587543
1.102. 102 238429 587537
1.103. 103 238401 587535
1.104. 104 238383 587531
1.105. 105 238371 587524
1.106. 106 238359 587513
1.107. 107 238357 587508
2.1. NZ-2 1 237802 591767
2.2. 2 237800 591769
2.3. 3 237804 591806
2.4. 4 237840 591849
2.5. 5 237806 591863
2.6. 6 237757 591883
2.7. 7 237740 591989
2.8. 8 237732 592028
2.9. 9 237724 592078
2.10. 10 237724 592079
2.11. 11 237715 592087
2.12. 12 237682 592094
2.13. 13 237681 592095
2.14. 14 237680 592092
2.15. 15 237680 592086
2.16. 16 237677 592065
2.17. 17 237676 592033
2.18. 18 237660 592029
2.19. 19 237673 592109
2.20. 20 237681 592139
2.21. 21 237693 592171
2.22. 22 237704 592202
2.23. 23 237719 592235
2.24. 24 237734 592277
2.25. 25 237755 592330
2.26. 26 237768 592365
2.27. 27 237779 592394
2.28. 28 237777 592394
2.29. 29 237745 592404
2.30. 30 237646 592459
2.31. 31 237647 592462
2.32. 32 237631 592472
2.33. 33 237602 592465
2.34. 34 237579 592442
2.35. 35 237575 592418
2.36. 36 237545 592353
2.37. 37 237491 592199
2.38. 38 237471 592184
2.39. 39 237388 592053
2.40. 40 237385 592032
2.41. 41 237389 592014
2.42. 42 237413 591998
2.43. 43 237425 591979
2.44. 44 237428 591955
2.45. 45 237428 591940
2.46. 46 237428 591929
2.47. 47 237429 591916
2.48. 48 237429 591909
2.49. 49 237424 591906
2.50. 50 237419 591904
2.51. 51 237370 591905
2.52. 52 237337 591921
2.53. 53 237297 591950
2.54. 54 237296 591979
2.55. 55 237287 592021
2.56. 56 237281 592031
2.57. 57 237268 592017
2.58. 58 237276 591988
2.59. 59 237254 591978
2.60. 60 237236 591977
2.61. 61 237229 591976
2.62. 62 237228 591967
2.63. 63 237232 591963
2.64. 64 237233 591959
2.65. 65 237229 591945
2.66. 66 237247 591929
2.67. 67 237231 591922
2.68. 68 237227 591923
2.69. 69 237224 591929
2.70. 70 237211 591928
2.71. 71 237210 591921
2.72. 72 237217 591907
2.73. 73 237221 591891
2.74. 74 237211 591869
2.75. 75 237213 591850
2.76. 76 237214 591846
2.77. 77 237207 591837
2.78. 78 237200 591833
2.79. 79 237217 591819
2.80. 80 237227 591809
2.81. 81 237235 591810
2.82. 82 237248 591797
2.83. 83 237242 591787
2.84. 84 237242 591779
2.85. 85 237255 591771
2.86. 86 237257 591767
2.87. 87 237265 591760
2.88. 88 237273 591749
2.89. 89 237268 591744
2.90. 90 237258 591740
2.91. 91 237255 591729
2.92. 92 237256 591721
2.93. 93 237261 591707
2.94. 94 237261 591704
2.95. 95 237276 591707
2.96. 96 237296 591719
2.97. 97 237332 591665
2.98. 98 237351 591643
2.99. 99 237356 591637
2.100. 100 237490 591572
2.101. 101 237490 591572
2.102. 102 237483 591534
2.103. 103 237472 591484
2.104. 104 237465 591451
2.105. 105 237465 591450
2.106. 106 237466 591445
2.107. 107 237469 591426
2.108. 108 237478 591392
2.109. 109 237492 591352
2.110. 110 237552 591177
2.111. 111 237554 591160
2.112. 112 237552 591150
2.113. 113 237549 591145
2.114. 114 237573 591135
2.115. 115 237599 591151
2.116. 116 237656 591164
2.117. 117 237759 591170
2.118. 118 237785 591170
2.119. 119 237814 591176
2.120. 120 237841 591187
2.121. 121 237895 591217
2.122. 122 237911 591226
2.123. 123 237913 591227
2.124. 124 237916 591228
2.125. 125 237916 591228
2.126. 126 238020 591265
2.127. 127 238020 591284
2.128. 128 238015 591282
2.129. 129 238005 591304
2.130. 130 237991 591341
2.131. 131 237985 591363
2.132. 132 237984 591365
2.133. 133 237982 591373
2.134. 134 237981 591380
2.135. 135 237980 591384
2.136. 136 237976 591393
2.137. 137 237975 591398
2.138. 138 237973 591404
2.139. 139 237972 591408
2.140. 140 237970 591412
2.141. 141 237968 591415
2.142. 142 237961 591427
2.143. 143 237961 591427
2.144. 144 237945 591469
2.145. 145 237942 591478
2.146. 146 237940 591477
2.147. 147 237932 591501
2.148. 148 237924 591525
2.149. 149 237922 591529
2.150. 150 237921 591533
2.151. 151 237920 591537
2.152. 152 237918 591544
2.153. 153 237915 591552
2.154. 154 237913 591559
2.155. 155 237912 591565
2.156. 156 237908 591581
2.157. 157 237905 591592
2.158. 158 237902 591604
2.159. 159 237900 591612
2.160. 160 237897 591620
2.161. 161 237893 591629
2.162. 162 237888 591637
2.163. 163 237885 591645
2.164. 164 237881 591653
2.165. 165 237878 591661
2.166. 166 237873 591669
2.167. 167 237862 591688
2.168. 168 237819 591751
2.169. 169 237807 591763
3.1. NZ-3 1 239364 596848
3.2. 2 239362 596854
3.3. 3 239359 596862
3.4. 4 239357 596871
3.5. 5 239353 596882
3.6. 6 239348 596898
3.7. 7 239339 596929
3.8. 8 239317 597009
3.9. 9 239307 597046
3.10. 10 239297 597084
3.11. 11 239223 597358
3.12. 12 239222 597379
3.13. 13 239225 597392
3.14. 14 239236 597438
3.15. 15 239235 597450
3.16. 16 239235 597471
3.17. 17 239231 597486
3.18. 18 239211 597566
3.19. 19 239192 597642
3.20. 20 239182 597680
3.21. 21 239181 597683
3.22. 22 239173 597699
3.23. 23 239160 597727
3.24. 24 239149 597748
3.25. 25 239137 597772
3.26. 26 239126 597796
3.27. 27 239106 597839
3.28. 28 239098 597856
3.29. 29 239095 597878
3.30. 30 239091 597901
3.31. 31 239092 597922
3.32. 32 239093 597936
3.33. 33 239033 597923
3.34. 34 239026 597921
3.35. 35 238998 597912
3.36. 36 238964 597896
3.37. 37 238939 597886
3.38. 38 238920 597885
3.39. 39 238886 597886
3.40. 40 238819 597890
3.41. 41 238737 597897
3.42. 42 238737 597889
3.43. 43 238791 597885
3.44. 44 238782 597867
3.45. 45 238781 597859
3.46. 46 238789 597851
3.47. 47 238812 597851
3.48. 48 238834 597844
3.49. 49 238849 597836
3.50. 50 238859 597828
3.51. 51 238858 597821
3.52. 52 238853 597809
3.53. 53 238843 597803
3.54. 54 238840 597792
3.55. 55 238843 597778
3.56. 56 238847 597747
3.57. 57 238859 597704
3.58. 58 238871 597659
3.59. 59 238876 597643
3.60. 60 238896 597619
3.61. 61 238916 597599
3.62. 62 238925 597578
3.63. 63 238936 597518
3.64. 64 238937 597472
3.65. 65 238937 597449
3.66. 66 238936 597425
3.67. 67 238924 597381
3.68. 68 238920 597353
3.69. 69 238927 597343
3.70. 70 238946 597327
3.71. 71 238955 597313
3.72. 72 239011 597187
3.73. 73 239045 597143
3.74. 74 239093 597085
3.75. 75 239140 597025
3.76. 76 239152 597009
3.77. 77 239177 596975
3.78. 78 239187 596963
3.79. 79 239194 596951
3.80. 80 239194 596947
3.81. 81 239194 596939
3.82. 82 239185 596914
3.83. 83 239184 596904
3.84. 84 239183 596894
3.85. 85 239196 596866
3.86. 86 239198 596857
3.87. 87 239216 596823
3.88. 88 239218 596792
3.89. 89 239217 596708
3.90. 90 239303 596718
3.91. 91 239326 596720
3.92. 92 239326 596730
3.93. 93 239326 596731
3.94. 94 239326 596740
3.95. 95 239326 596753
3.96. 96 239327 596773
3.97. 97 239381 596802
3.98. 98 239366 596842

Neitrālajā zonā ietilpst valsts autoceļi V827, V787, V820, V914, V792, V807, V809 un V956.

3. Ainavu aizsardzības zonā ietilpst visa pārējā dabas parka "Sauka" teritorija, kas neietilpst dabas parka zonā un neitrālajā zonā.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš
3.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 16.septembra noteikumiem Nr.547
Speciālās informatīvās zīmes paraugs, tās izveidošanas un lietošanas kārtība

1. Informatīvā zīme dabas parka apzīmēšanai (turpmāk – zīme) ir zaļš kvadrātveida laukums baltā ietvarā ar stilizētu ozollapas piktogrammu.

2. Zīmes krāsas (krāsu prasības norādītas PANTONE, CMYK un ORACAL sistēmās) ir šādas:

2.1. kvadrātveida laukums (ozollapas piktogrammas fons) – gaiši zaļā krāsā (PANTONE 362C vai C70 M0 Y100 K0, vai ORACAL ECONOMY 064 (yellow green));

2.2. ozollapas piktogramma – baltā krāsā;

2.3. ozollapas piktogrammas kontūra un ozollapas dzīslojums – tumši zaļā krāsā (PANTONE 3425C vai C100 M0 Y78 K42, vai ORACAL ECONOMY 060 (dark green));

2.4. zīmes ietvars – baltā krāsā.

3. Zīmes lietošanas kārtība:

3.1. uzstādot zīmi dabā, izvēlas vienu no šādiem izmēriem:

3.1.1. 300 x 300 mm;

3.1.2. 150 x 150 mm;

3.1.3. 75 x 75 mm;

3.2. poligrāfiskajos izdevumos zīmes izmēru, saglabājot kvadrāta proporcijas, izvēlas atbilstoši lietotajam mērogam, bet ne mazāku kā 5 x 5 mm;

3.3. pārējos gadījumos, kas nav minēti šā pielikuma 3.1. un 3.2. apakšpunktā, var lietot dažādu izmēru zīmes, saglabājot kvadrāta proporcijas;

3.4. zīme nav uzstādāma uz ceļiem (arī sliežu ceļiem).

4. Zīmju izveidošanu (sagatavošanu) un izvietošanu nodrošina Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar attiecīgo pašvaldību.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš
4.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 16.septembra noteikumiem Nr.547
Dabas parka "Sauka" infrastruktūras objektu un ainaviski vērtīgo teritoriju shēma

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš
5.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 16.septembra noteikumiem Nr.547
Zemes vienības, kuros aizliegta galvenā cirte īpaši aizsargājamos meža biotopos

(Pielikums MK 17.05.2016. noteikumu Nr. 302 redakcijā)

Zemes vienības kadastra apzīmējums Meža kvartāla numurs Meža nogabala numurs
56880040026 1 2., 3., 5.
56880060034 1 2., 3
56880040171 2 4.
56880060036 1 1., 2.
56880060047 1 1., 2., 3.
56880060003 1 1.
56880060088 1 1.
56880060091 1 1.
56880060113 1 1., 2., 3.
56580030138 1 2., 5., 6.
56580030025 1 6., 10.
56580030040 1 5.
56580030045 1 2., 4., 5., 6.
56580030107 1 2.
56580030020 2 1., 4.
56580030169 1 1.
56580030126 1 1.
56580030079 2 1.
56800020017 3 4., 5., 11., 13., 15., 16., 17., 18., 19.
56880070075 1 1.
56880070136 3 1.
56880070028 4 1., 3., 4.
56880070022 1 12.
56880040264 4 3., 4.
56880040084 1 1.
56880040008 1 1., 2.
56880040031 3 10.
56880040069 1 4., 6., 8.
56880040031 3 3.
56880070016 1 4.
56800020029 1 8.
56800020056 2 3.
56800020011 1 4., 5.
56800020006 1 6.
56580030081 1 3.
56580030080 1 11.
56580030018 1 6., 11., 18.
56580030076 1 29.
56580030069 1 17., 19.
56580030059 7 1., 9.
56580030167 1 3.
56580030119 1 14., 16.
56580030022 2 5.
56580030037 5 7.
56580010047 1 17.
56580010016 1 1.
56580010068 1 7.
56580010068 1 9.
56580010013 3 2.
56880030095 5 3., 7.
56880060016 1 2.
56580010072 1 2.
6.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 16.septembra noteikumiem Nr.547
Aizsargājamie koki – vietējo un citzemju sugu dižkoki (pēc apkārtmēra vai augstuma)

Nr.
p.k.

Nosaukums latviešu valodā

Nosaukums latīņu valodā

Apkārtmērs 1,3 metru augstumā (metros)

Augstums (metros)

I. Vietējās sugas

1.

Āra bērzs (kārpainais bērzs) Betula pendula (Betula verrucosa)

3,0

33

2.

Baltalksnis Alnus incana

1,6

25

3.

Blīgzna (pūpolvītols) Salix caprea

1,9

22

4.

Eiropas segliņš Euonymus europaeus

1,0

6

5.

Hibrīdais alksnis Alnus x pubescens

1,5

32

6.

Melnalksnis Alnus glutinosa

2,5

30

7.

Meža bumbiere Pyrus pyraster

1,5

13

8.

Meža ābele Malus sylvestris

1,5

14

9.

Parastais kadiķis Juniperus communis

0,8

11

10.

Parastais osis Fraxinus excelsior

3,5

34

11.

Parastais ozols Quercus robur

4,0

32

12.

Parastais pīlādzis Sorbus aucuparia

1,5

21

13.

Parastais skābardis Carpinus betulus

1,5

20

14.

Parastā apse Populus tremula

3,5

35

15.

Parastā egle Picea abies

3,0

37

16.

Parastā goba Ulmus glabra

4,0

28

17.

Parastā ieva Padus avium

1,7

22

18.

Parastā (ogu) īve Taxus baccata

0,6

8

19.

Parastā kļava Acer platanoides

3,5

27

20.

Parastā liepa Tilia cordata

3,5

33

21.

Parastā priede Pinus sylvestris

2,5

38

22.

Parastā vīksna Ulmus laevis

4,0

30

23.

Purva bērzs (pūkainais bērzs) Betula pubescens (Betula alba)

3,0

32

24.

Šķetra Salix pentandra

1,6

22

25.

Trauslais vītols Salix fragilis

4

II. Citzemju sugas

26.

Baltais vītols Salix alba

4,5

20

27.

Baltā robīnija Robinia pseudoacacia

1,9

20

28.

Balzama baltegle Abies balsamea

1,5

24

29.

Eiropas baltegle Abies alba

2,7

32

30.

Eiropas ciedrupriede Pinus cembra

1,6

22

31.

Eiropas dižskābardis Fagus sylvatica

3,8

30

32.

Eiropas lapegle Larix decidua

3,2

39

33.

Holandes liepa Tilia x europaea

2,8

26

34.

Kalnu kļava Acer pseudoplatanus

2,2

20

35.

Krimas liepa Tilia x euchlora

1,9

20

36.

Lauku kļava Acer campestre

1,5

18

37.

Lēdebūra lapegle Larix ledebourii

3,0

34

38.

Mandžūrijas riekstkoks Juglans mandshurica

1,6

18

39.

Melnā priede Pinus nigra

1,9

23

40.

Menzīsa duglāzija Pseudotsuga menziesii

2,4

30

41.

Papele Populus spp.

5,0

35

42.

Parastā zirgkastaņa Aesculus hippocastanum

3,0

23

43.

Pelēkais riekstkoks Juglans cinerea

2,8

20

44.

Pensilvānijas osis Fraxinus pennsylvanica

2,0

23

45.

Platlapu liepa Tilia platyphyllos

3,1

27

46.

Rietumu tūja Thuja occidentalis

1,5

16

47.

Saldais ķirsis Cerasus avium

1,6

12

48.

Sarkanais ozols Quercus rubra

1,9

27

49.

Sarkstošais vītols Salix x rubens

3,1

25

50.

Sibīrijas baltegle Abies sibirica

1,8

30

51.

Sibīrijas ciedrupriede Pinus sibirica

1,9

22

52.

Sudraba kļava Acer saccharinum

3,2

26

53.

Veimuta priede Pinus strobus

2,7

36

54.

Vienkrāsas baltegle Abies concolor

1,7

32

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Dabas parka "Sauka" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 547Pieņemts: 16.09.2014.Stājas spēkā: 19.09.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 185, 18.09.2014. OP numurs: 2014/185.8
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
268920
{"selected":{"value":"20.05.2016","content":"<font class='s-1'>20.05.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"20.05.2016","iso_value":"2016\/05\/20","content":"<font class='s-1'>20.05.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"19.09.2014","iso_value":"2014\/09\/19","content":"<font class='s-1'>19.09.2014.-19.05.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
20.05.2016
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)