Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.513

Rīgā 2014.gada 26.augustā (prot. Nr.45 28.§)
Latvijas Būvniecības padomes izveidošanas un darbības kārtība
Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5.panta pirmās daļas 8.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Latvijas Būvniecības padomes (turpmāk – padome) izveidošanas un darbības kārtību, kā arī padomes sekretariāta funkcijas.

2. Padome ir konsultatīva koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt sabiedrības līdzdalību būvniecības politikas izstrādē un īstenošanā.

II. Padomes uzdevumi un tiesības

3. Padomei ir šādi uzdevumi:

3.1. atbilstoši sabiedrības interesēm sniegt Ekonomikas ministrijai un citām nozaru ministrijām priekšlikumus par normatīvo aktu projektiem un politikas plānošanas dokumentu projektiem, kā arī Eiropas Savienības starptautisko tiesību aktu projektiem, kas skar būvniecības nozari;

3.2. informēt sabiedrību par aktualitātēm būvniecības jomā, kā arī veicināt būvniecības jautājumu integrēšanu nozaru politikā;

3.3. reizi gadā izvērtēt un sniegt priekšlikumus par būvspeciālistu kompetences paaugstināšanas nepieciešamību;

3.4. izskatīt sabiedrības pārstāvju iesniegtos priekšlikumus būvniecības procesa pilnveidei;

3.5. veikt citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

4. Padomei ir šādas tiesības:

4.1. pieprasīt no Ekonomikas ministrijas un tās padotības iestādēm to rīcībā esošo padomes darbībai nepieciešamo informāciju;

4.2. veidot darba grupas, lai sagatavotu padomes sēdēs izskatāmos jautājumus un dokumentu projektus, un pieaicināt ekspertus – attiecīgās nozares speciālistus;

4.3. uzaicināt uz padomes sēdēm Ekonomikas ministrijas amatpersonas un nozaru ekspertus, kā arī nevalstisko organizāciju pārstāvjus;

4.4. pilnvarot padomes pārstāvjus paust padomes viedokli valsts un pašvaldību institūcijās.

III. Padomes sastāvs

5. Padomes sastāvā ir:

5.1. Ekonomikas ministrijas pārstāvis;

5.2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis;

5.3. Satiksmes ministrijas pārstāvis;

5.4. Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis;

5.5. Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis;

5.6. 6–15 biedrību un nodibinājumu pārstāvji. Tos padomē ievēlē uz noteiktu laiku saskaņā ar šo noteikumu 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. un 13. punktu.

6. Lai deleģētu pārstāvjus darbam padomē, biedrības un nodibinājumi, kuru statūtos noteiktais darbības mērķis ir būvniecības vai ar būvniecību saistīto profesionālo pakalpojumu attīstība vai laba pārvaldība, patērētāju tiesības un ētikas normu ievērošana, ik pēc trim gadiem (līdz attiecīgā gada 1. novembrim) iesniedz Ekonomikas ministrijā:

6.1. iesniegumu par pārstāvja deleģēšanu padomē;

6.2. biedrības vai nodibinājuma valdes (sapulces) lēmumu, ar kuru tiek deleģēts viens pārstāvis dalībai padomē. Lēmumā norāda pārstāvja kontaktinformāciju (tālruņa numurs un e-pasta adrese) un tā pieredzi pārstāvētajā jomā, kā arī biedrības un nodibinājuma darbības ilgumu un biedru skaitu.

(Grozīts ar MK 23.10.2018. noteikumiem Nr. 642)

7. Ja ir saņemti vismaz seši, bet ne vairāk kā 15 iesniegumi par pārstāvja deleģēšanu padomē, vēlēšanas nerīko un visus deleģētos pārstāvjus iekļauj padomes locekļu sastāvā.

8. Ja saņemti mazāk nekā seši iesniegumi par pārstāvja deleģēšanu padomē, attiecīgajā gadā padomi neveido. Ja saņemti vairāk nekā 15 iesniegumi par pārstāvja deleģēšanu padomē, Ekonomikas ministrija:

8.1. izveido padomes locekļu vēlēšanu komisiju triju cilvēku sastāvā;

8.2. 15 darbdienu laikā organizē padomes locekļu vēlēšanas. Par vēlēšanām elektroniski paziņo biedrībām un nodibinājumiem, kuri deleģējuši pārstāvi.

9. Padomes locekļu vēlēšanas ir aizklātas. Vēlēšanas vada vēlēšanu komisijas pārstāvis. No katras biedrības un nodibinājuma vēlēšanās piedalās viens šo noteikumu 6. punktā minētajā kārtībā deleģēts pārstāvis.

10. Komisija sagatavo vēlēšanu biļetenus. Biļetenā iekļauj visus deleģētos pārstāvjus, norādot biedrību vai nodibinājumu, kas deleģējis pārstāvi.

11. Biedrības vai nodibinājuma pārstāvis vēlēšanu biļetenā atzīmē ne vairāk kā 15 biedrības un nodibinājumus. Biļetenu, kurā atzīmētas vairāk nekā 15 biedrības un nodibinājumi, uzskata par nederīgu.

12. Vēlēšanu komisija saskaita balsis un pēc balsojuma rezultātiem sakārto biedrības un nodibinājumus dilstošā secībā. Ievēlētas tiek ne mazāk kā sešas un ne vairāk kā 15 biedrības un nodibinājumi, kuri saņēmuši visvairāk balsu.

13. Ja balsu skaits sadalās vienādi un pārsniedz šo noteikumu 5.6. apakšpunktā noteikto, padomē par ievēlētu uzskata biedrību vai nodibinājumu, kura darbības laiks ir ilgāks. Ja ir vairākas biedrības un nodibinājumi, kuru darbības laiks ir vienāds, par ievēlētu uzskata biedrību vai nodibinājumu, kurā ir lielāks biedru skaits vai deleģētajam pārstāvim ir lielāka pieredze pārstāvētajā jomā.

14. Balsojuma rezultātus protokolē (nākamajā darbdienā balsojuma rezultātus ievieto Ekonomikas ministrijas mājaslapā internetā).

15. Padomes locekļu personālsastāvu apstiprina ekonomikas ministrs, pamatojoties uz biedrību un nodibinājumu vēlēšanu rezultātiem. Ekonomikas ministrija sasauc pirmo padomes sēdi.

16. Padomes locekļi pirmajā padomes sēdē no padomes locekļu vidus izvirza ne mazāk kā divus padomes priekšsēdētāja kandidātus. Padomes priekšsēdētāju ievēlē, atklāti balsojot. Ja balsu skaits sadalās vienādi, rīko atkārtotu kandidātu izvirzīšanu un balsošanu.

17. Padomes locekļi pirmajā padomes sēdē no padomes locekļu vidus izvirza ne mazāk kā divus padomes priekšsēdētāja vietnieka kandidātus. Padomes priekšsēdētāja vietnieku ievēlē, atklāti balsojot. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.

IV. Padomes darbība

18. Padomes sekretariāta funkcijas pilda Ekonomikas ministrija. Padomes sekretariātam ir šādas funkcijas:

18.1. tehniski nodrošināt padomes darbu;

18.2. nodrošināt padomes korespondences sistematizēšanu, aktuālās informācijas un dokumentu apriti;

18.3. apkopot padomes locekļu priekšlikumus par padomes sēžu darba kārtībā iekļaujamajiem jautājumiem, kā arī sagatavot dokumentu projektus izskatīšanai padomes sēdēs;

18.4. sagatavot padomes sēdes darba kārtību un nosūtīt to visiem padomes locekļiem, kā arī ievietot Ekonomikas ministrijas mājaslapā internetā;

18.5. nodrošināt padomes sēžu norisi, reģistrēt sēdes dalībniekus;

18.6. protokolēt padomes sēžu gaitu;

18.7. sekot padomes lēmumu īstenošanai un regulāri informēt par to padomi;

18.8. piecu darbdienu laikā pēc padomes sēdes sagatavot un elektroniski nosūtīt padomes sēdes protokolu visiem padomes locekļiem;

18.9. reizi gadā sagatavot pārskatu par padomes darbu (pārskatu ievieto Ekonomikas ministrijas mājaslapā internetā).

19. Padomes priekšsēdētājs vada padomes sēdes un nosaka sēdes laiku, vietu un darba kārtību. Padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus veic padomes priekšsēdētāja vietnieks.

20. Padomes sēdes ir atklātas. Tās sasauc padomes priekšsēdētājs ne retāk kā reizi divos mēnešos. Par sēdes norises vietu un laiku padomes sekretariāts paziņo visiem padomes locekļiem ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms padomes sēdes. Informāciju par padomes sēdi un tās darba kārtību piecas darbdienas pirms sēdes ievieto Ekonomikas ministrijas mājaslapā internetā.

21. Padomē izskatāmos jautājumus var ierosināt jebkurš padomes loceklis, iesniedzot tos padomes priekšsēdētājam.

22. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no padomes locekļiem.

23. Padome lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. Katram padomes loceklim ir viena balss. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss. Padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs. Pieaicinātajiem ekspertiem ir padomdevēja tiesības.

24. Padomes sēdes protokolē. Padomes sēdes protokolā norāda darba kārtības jautājumus, diskusiju saturu un pieņemtos lēmumus, kā arī personas, kuras piedalījušās sēdē, un personas, kuras izteikušās par attiecīgo jautājumu. Protokolu paraksta sēdes vadītājs un sekretārs.

V. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums MK 23.10.2018. noteikumu Nr. 642 redakcijā)

25. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. oktobrī.

26. Grozījumi šo noteikumu 6. punktā attiecībā uz pārstāvju deleģēšanas termiņu un kontaktinformāciju attiecas uz biedrībām un nodibinājumiem, kuri pārstāvjus darbam padomē deleģēs pēc 2018. gada 1. novembra.

(MK 23.10.2018. noteikumu Nr. 642 redakcijā)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministrs Vjačeslavs Dombrovskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Būvniecības padomes izveidošanas un darbības kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 513Pieņemts: 26.08.2014.Stājas spēkā: 01.10.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 174, 04.09.2014. OP numurs: 2014/174.4
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
268600
{"selected":{"value":"26.10.2018","content":"<font class='s-1'>26.10.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"26.10.2018","iso_value":"2018\/10\/26","content":"<font class='s-1'>26.10.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2014","iso_value":"2014\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2014.-25.10.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
26.10.2018
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"